The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จุลสารห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดขอนแก่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tom.lovedy, 2022-06-01 01:11:16

จุลสารห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดขอนแก่น

จุลสารห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดขอนแก่น

จุลสารห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น

CO-LEARNING SPACE

@KHONKAEN

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น มีโอกาส
ต้อนรับ นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผอ.กศน.อำเภอรัษฎา
สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง พร้อมคณะ มาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน ณ Co -Learning Space ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น

เกร็ดความรู้

วันแรงงาน (อังกฤษ: Labour Day) เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิม
ฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน
เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน[1]
วันแรงงานมีจุดกำเนิดจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวแปดชั่วโมงต่อวัน ที่สนับสนุนให้ใน 1
วัน ทำงาน 8 ชั่วโมง สันทนาการ 8 ชั่วโมง และพักผ่อน 8 ชั่วโมง

ที่มา : https://th.wikipedia.org
Library...

เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด 2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารสินทรัพย์งานพัสดุงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางกัญญา
โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแก่นคูน กศน. อำเภอเมืองขอนแก่น

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอ
เมืองขอนแก่น รับบริจาคหนังสือ จำนวน 50 เล่ม ณ หัองสมุดประชาชน
เฉลิมพระเกึยรติฯ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จะนำออกให้บริการประชาชนต่อไป

Library...

3 เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ co - learning space
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศการให้บริการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วันนี้ diy "ดอกไม้กระดาษ" จากกระดาษ a4 และการออกแบบเพื่อจัดนิทรรศการ
สอนให้กับผู้สนใจ คุณครูอภิญญา วงษ์การดี ครูกศน.ตำบล และสอนให้กับกลุ่ม
สนใจในชุมชนบ้านการเคหะ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เกร็ดความรู้

ความหมายสำคัญของวันฉัตรมงคล
คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ.2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ที่มา :https://news.trueid.net/

4 เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอ
เมืองขอนแก่น ได้นำหนังสือ วารสาร ออกบริการ ณ มุมหนังสือ ซึ่งจัดให้
บริการเชิงรุกในชุมชน ได้แก่ มุมหนังสือแซ่บ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ณ
สถานีรถไฟขอนแก่น, ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น
ตามลำดับ

Library...

เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด 5

วันพุธที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น รับบริจาค เป็นหนังสือทั่วไป จำนวน
95 เล่ม ณ หัองสมุดประชาชนเฉลิมพระเกึยรติฯ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้จะนำออกให้บริการประชาชนต่อไป

เกร็ดความรู้
พืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่
พืชพันธ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกรและเตือนให้เริ่มเพาะ
ปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักในการดำรงชีวิตของ
ชาวไทย
ที่มา :https://guru.sanook.com/

Library...

6 เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น รับบริจาคหนังสือทั่วไป
จากคุณวรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ จำนวน 80 เล่ม ณ หัองสมุด
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จะนำออก
ให้บริการประชาชนต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 19

งา

มหาวิทยาลัยสุ

หลักสู
พร้อมร่วมเรียน

Library...

เกร็ดความรู้
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ "วันวิสาขบูชา"
หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็น
วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน

ที่มา :https://www.sanook.com/campus

Library...

เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด 7

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
อำเภอเมืองขอนแก่น รับรายงานตัวนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
ปริญญาวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาขีวศึกษา
ขอนแก่น จำนวน 1 ราย คือ นายไมค์ สุขทองสา ณ ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ระหว่างวันที่
18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น รับบริจาคหนังสือทั่วไปจาก
คุณธวัชไชย อิฐรัตน์ จำนวน 110 เล่ม ณ หัองสมุดประชาชน
เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จะนำออกให้บริการ
ประชาชนต่อไป

Library...

8 เพราะการอ่านคือคลังสมบัติที่ดีที่สุด

เกร็ดความรู้

Library...

ที่ปรึกษา : นางกัญญา คณะผู้จัดทำ ผอ. กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เขียนและ นางสาวอามรรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ
เรียบเรียง : นางนฤมนต์ โสมคำ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นางสาวกฤษฎาพร ศรีสร้อย บรรณารักษ์อัตราจ้าง ฯ
ต้นสีนนท์
จันทจร

ออกแบบ : นางสาวกฤษฎาพร จันทจร บรรณารักษ์อัตราจ้าง ฯ

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.ขอนแก่น

โทร. 043-226458 FAX : 043227553

เปิดทำการทุกวัน อาทิตย์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.00 น.


Click to View FlipBook Version