The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักาะการอ่าน ชุด ลุงเฉลิมป้าเฉลียว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักาะการอ่าน ชุด ลุงเฉลิมป้าเฉลียว ป.3-4

กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักาะการอ่าน ชุด ลุงเฉลิมป้าเฉลียวลงุ เฉลิมและป้ าเฉลียวอาศยั อยเู่ กาะสมุย ลงุ เฉลิมเป็นหมอแผนโบราณท่ี
ชาวบา้ นนบั ถือ เพราะแกขยนั หาสมุนไพรชนิดต่างๆ มาผสมกนั เป็นยาโดยเฉพาะ
ยาสมานแผลของแกมีคุณภาพดีมาก ชาวบา้ นนิยมนาไปใชก้ นั อยเู่ สมอป้ าเฉลียวแกมีอาชีพขายผลไม้ ที่ร้านของป้ าเฉลียวมีผลไมห้ ลายชนิด
เช่น องุ่น ฝรั่ง ขนุน ผลไมข้ องป้ าเฉลียวมีรสชาติอร่อย ผคู้ นจึงอยากมา
ซ้ือผลไมท้ ี่ร้านของป้ าเฉลียวสายสมร เป็นลูกคนเดียวของลงุ เฉลิมกบั ป้ าเฉลียวเธอเป็นคน
สมองดีและขยนั เรียนอยา่ งสม่าเสมอ เม่ือจบช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี ๖
เธอจึงสมคั รเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเชา้ วนั หน่ึงป้ าเฉลียวต่ืนเชา้ เพอ่ื ทาอาหาร แกตอ้ งตกใจเม่ือ
เหลือบไปเห็นงูเหลือม นอนอยตู่ ิดผนงั หอ้ ง แกลุกวิ่งล่ืนไถลหกลม้ หวั
เข่าถลอก ลงุ เฉลิมจึงรีบเขา้ ไปประคองอยา่ งห่วงใยลุงเฉลิมรีบไปหาขมิ้นมาโขลกผสมยาทาสมานแผลใหป้ ้ าเฉลียว
อยา่ งทะนุถนอม แกบอกกบั ป้ าเฉลียววา่ ทีหลงั อยา่ รีบร้อนจนล่ืนไถล
แขง้ ขาหกั ไปจะลาบากต่อมาเม่ือป้ าเฉลียวหายสนิท แกจะจดั งานฉลองใหก้ บั ลกู สาว
ที่เรียนจบปริญญา แกจึงไปตลาดเพื่อซ้ือของมาทา สลดั ผกั ตม้ ยา
ปลาสวาย และทอดปลาสลิด ส่วนขนมแกซ้ือทองหยบิ ทองหยอด
และเมด็ ขนุนงานคืนน้ีป้ าเฉลียวนดั เพ่ือนผหู้ ญิงวา่ ใหใ้ ส่ชุดผา้ ไหมจะได้
ดหู รูหรา หา้ มใครหลีกเล่ียงเดด็ ขาด ป้ าเฉลียวพดู เยา้ หยอกกบั เพือ่ นๆลุงเฉลิมเตรียมงานฉลอง ใหส้ มรจนเหน็ดเหนื่อยเลยนงั่ สปั หงก
เป็นตวั ตลกใหป้ ้ าเฉลียวกระเซา้ เยา้ แหยอ่ ยา่ งสนุกสนานงานคืนน้ีทุกคนรับประทานอาหารกนั อย่างเอร็ดอร่อย พดู คุยกนั
อยา่ งสนุกสนาน เพราะมีแต่เพ่ือนท่ีสนิทสนม

๑๐

ทุกครอบครัวจะสงบสุข ถา้ ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผดิ ชอบ
คอยช่วยเหลอื กนั ในยามเจบ็ ป่ วย เหมอื นลุงเฉลมิ กบั ป้ าเฉลยี ว

๑๑

แบบฝึ กท่ี ๑

จุดประสงค์ เขียนคาท่ีมีอกั ษรนาจากภาพได้
คาชี้แจง จงเขียนคาจากภาพท่ีกาหนดใหใ้ หถ้ ูกตอ้ ง

๑......................... ๒........................
. ..

๓...................... ๔......................
.

๕...................... ๖......................
.

๑๒

๗...................... ๘......................
.

๙...................... ๑๐....................
...

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๑๓

แบบฝึ กท่ี ๒

จุดประสงค์ ระบุพยญั ชนะท่ีเป็นอกั ษรนาไดถ้ กู ตอ้ ง
คาชี้แจง จงเขียนพยญั ชนะที่เป็นอกั ษรนาลงในตาราง

คา อา่ นวา่ อกั ษรนาคือ
๑. ไฉน
๒. อร่อย
๓. ถวาย
๔.สมยั
๕. เสมอ
๖. ขยมุ้
๗. หวงั
๘. หงอก
๙. ฉลาม
๑๐.ตลาด

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๑๔

แบบฝึ กท่ี ๓

จุดประสงค์ เขียนคาจากคาอ่านไดถ้ กู ตอ้ ง
คาชี้แจง จงเขียนคาจากคาอ่านท่ีกาหนดให้

๒. สะ – หนุก เขียนวา่ .............................
๓. ฉะ – หลาด เขียนวา่ ............................
๔. สะ – หวา่ ง เขียนวา่ ............................
๕. สะ – หมอง เขียนวา่ ............................
๖. ฉะ – ไหน เขียนวา่ ............................

๗. สะ – หมาน เขียนวา่ ............................

๑๕

๘. อะ – หงุ่น เขียนวา่ ............................
๙. คะ – หมา เขียนวา่ ............................
๑๐. อะ – หร่อย เขียนวา่ ............................

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๑๖

แบบฝึ กที่ ๔

จุดประสงค์ เขียนคาจากคาอา่ นไดถ้ กู ตอ้ ง

คาชี้แจง นาคาที่กาหนดใหเ้ ติมลงในช่องวา่ ง

ไหล หนกั หวีด ไหม เหลือ

หงอก หญา้ สบาย สนุก สมุด

๑. คุณยา่ สวมชุดผา้ ......................................
๒. ฉนั ไม่เคยทาตวั เหลว...................
๔. นกั เรียนตอ้ งชง่ั น้า..................ทุกเดือน
๕. ผมสีขาวเราเรียกวา่ ผม...........................

๖. เดก็ ดีตอ้ งรู้จกั ช่วย......................ผอู้ ่ืน

๗. ฉนั ชอบอา่ นหนงั สือในหอ้ ง..................

๑๗

๘. พอ่ ไม่......................จึงไปหาหมอ
๙. ควายกิน......................เป็นอาหาร
๙. คุณครูเป่ านก.........................ในสนาม
๑๐. นกั เรียนเล่นฟุตบอลกนั อยา่ ง................

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๑๘

แบบฝึ กที่ ๕

จุดประสงค์ เติมคาในช่องวา่ งไดถ้ ูกตอ้ ง
คาชี้แจง นาคาท่ีกาหนดใหเ้ ติมลงในช่องวา่ งใหถ้ กู ตอ้ ง

อยา่ อยู่ อยา่ ง อยาก

๑. ฉนั และนอ้ ง............................บา้ น
๒. พอ่ ตอ้ งทาตวั เป็นแบบ.....................ที่ดี
๓. พอ่ ของฉนั ..................ไดร้ ถใหม่
๔. หลวงตาสอนวา่ .......................พดู โกหก
๕. คุณครูบอกวา่ .....................ส่งเสียงดงั
๖. คนรวยจะมีความเป็น......................ที่ดี
........

๑๙

๗. ฉนั และแม่...................ไปเท่ียวน้าตก
........
๘. ฉนั มีของเลน่ …...................อยา่ ง
๙. พอ่ นอนหลบั ..........................ในหอ้ ง
........
๑๐. คุณครูเตือนวา่ ..................เลน่ ของมีคม
........

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๒๐

แบบฝึ กที่ ๖

จุดประสงค์ เติมคาที่มีอกั ษรนาใหเ้ ป็นคาท่ีมีความหมายได้
คาชี้แจง นาคาที่เป็นอกั ษรนามาเติมใหม้ ีความหมาย

๑. สนิท................... ๒. เฉลิม....................
๓. สนุก................... ๔. สนบั .....................
๕. เอร็ด.................. ๖. เฉลียว................
๗. ขยกุ .................. ๘. เถล...................
๙. ขมี...................... ๑๐. ขยะ.................

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๒๑

แบบฝึ กท่ี ๗

จุดประสงค์ เขียนคาท่ีมีอกั ษรนาที่มีความหมายตรงขา้ มกนั ได้

คาชี้แจง เขียนคาอกั ษรนาท่ีมีความหมายตรงขา้ มกบั คาที่กาหนด
ใได้

๑. มืด ................... ๒. สาว ...................

๓. บาง ................... ๔. แพ้ ...................

๕. หอม ................... ๖. เลก็ ...................

๗. ข้ีเกียจ ................... ๘. ควา่ ...................

๙. ลาบาก ................... ๑๐. ตื่น ...................

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี

๖.  ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๒๒

แบบฝึ กที่ ๘

จุดประสงค์ เขียนคาอ่านของคาท่ีกาหนดใหไ้ ด้
คาชี้แจง จงเขียนคาอ่านของคาต่อไปน้ีใหถ้ กู ตอ้ ง

๑. เจริญ อ่านวา่ ....................................
๒. ปรอท อ่านวา่ .................................
๓. เฉลียง อ่านวา่ .................................
๔. ตวาด อ่านวา่ .................................
๕. ทยอย อ่านวา่ .................................
๖. สนาม อ่านวา่ .................................

๒๓

๗. ฉมวก อา่ นวา่ .................................
๘. มหา อา่ นวา่ .................................
๙. สลบ อ่านวา่ .................................
๑๐. เชลย อ่านวา่ ..............................

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๒๔

แบบฝึ กท่ี ๙

จุดประสงค์ ระบุคาท่ีมีอกั ษรนาในบทกลอนได้
คาชี้แจง จงนาคาที่มีอกั ษรนาในบทกลอนมาเขียนในแผนผงั

คุณป่ ูสอนหลานวา่ จงอยา่ อยากไดข้ องใคร
หมนั่ เกบ็ และออมไว้ ไม่เสียหลายถา้ ไดท้ า
นอ้ ยหนา้ สม้ เขียวหวาน ขนุนทานใหอ้ ิ่มหนา
เดก็ เดก็ จงจดจา หมน่ั เพียรทาแต่ความดี
( ผศ.ภานุวฒั น์ จิระกรานนท)์

อกั ษรนา

๒๕

แบบฝึ กท่ี ๑๐

จุดประสงค์ ระบุคาท่ีเป็นอกั ษรนาได้
คาชี้แจง ทาเคร่ืองหมาย X อกั ษรขอ้ ที่ไม่ใช่อกั ษรนา

๑. ก . กาหนด ข. ควนั ไฟ ค. ไหว้ ง. เหลือบ

๒. ก. บริเวณ ข. ถลอก ค. เฉลียว ง. ขนาน

๓. ก. ผนั แปร ข. หลบหลีก ค. หนา้ ผา ง. ไหล่

๔. ก. ขนาด ข. ผอ่ งแผว้ ค. ร่วงหลน่ ง. ขยาย

๕. ก. สอง ข. หลนกงุ้ ค. คลอง ง. รับเหมา

๖. ก. นอ้ ยหน่า ข. หมอยา ค. เหตุการณ์ ง. หนา้ บา้ น

๒๖

๗. ก. ขนม ข. หมอ้ น้า ค. แกว้ หยก ง. แวววาว
๘. ก. หวีผม ข. อุทยาน ค. ขวาน ง. หรูหรา
๙. ก. หมด ข. หมุน ค. อธิบาย ง. คลา้ ย
๑๐. ก. ไม่ไหว ข. หลอน ค. กล่อม ง. สมอง

เกณฑ์การประเมิน  ๙- ๑๐ ดีมาก  ๗ – ๘ ดี
 ๕ – ๖ พอใช้  ๐ – ๔ ปรับปรุง

๒๗

ทาแบบฝึ กเสริมทกั ษะเสร็จแลว้
ทาแบบทดสอบหลงั เรียนต่อ
ไดเ้ ลยค่ะ

๒๘

แบบทดสอบหลงั เรียน

คาชี้แจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ทบั ตวั อกั ษรหนา้ คาตอบท่ีถกู ตอ้ งท่ีสุด

๑. จากประโยค “จรูญสนบั สนุนพ่ีชายใหล้ งสมคั รเป็นนายแบบ ”

มีคาอกั ษรนาก่ีคา

ก. ๒ คา ข. ๓ คา

ค. ๔ คา ง. ๕ คา

๒. “ดอก..............มีหนามแหลมคม” ควรนาคาใดเติมลงในช่องวา่ ง

ก. มะลิ ข. ลีลาวดี

ค. ชวนชม ง. กุหลาบ

๓. ช่ือไมผ้ ลชนิดหน่ึง เป็นเถา ผลเป็นพวงกินได้

ก. องุ่น ข. ส้มโอ

ค. ส้มเขียวหวาน ง. มงั คดุ

๔. ขอ้ ใดเขียนผิด ข. กอหญา้
ก. คุณยา่ ง. ยา่ ป่ วย
ค. ยา่ ปลอ้ ง

๕. ขอ้ ใดเขียนผดิ ข. ตน้ ขนุน
ก. สมุนไพ ง. ปกสมุด
ค. ขยกุ ขยกิ

๒๙

๖.“เธอช่วยบอกฉนั ..........ได.้ ..........วา่ ไปพบใครมา”

ควรเติมอกั ษรคาใด

ก. ไหม, หน่อย ข. หน่อย, ไหม

ค. ไหว, หน่อย ง. หน่อย, ไหว

๗. ขอ้ ใดมีอกั ษรนาท่ีคลอ้ งจองกบั คาวา่ “เสน้ ขนาน”

ก. ดา้ นซา้ ย ข. ขยนั จริง

ค. สมานแผล ง. สนามหญา้

๘. ขอ้ ใดเขียนคาอ่านไดถ้ กู ตอ้ ง
ก. สนบั สนุน อ่านวา่ สะ – หนบั – สะ – นุน
ข. เจริญ อา่ นวา่ จะ - เหริน
ค. ขะมกั เขมน้ อา่ นวา่ ขะ – หมกั – ขะ – เมน้
ง. ขมีขมนั อ่านวา่ ขะ – หมี – ขะ – หมนั

๙. ขอ้ ใดเป็นอกั ษรนาทุกคา
ก. กนก ปลอดภยั
ข. ดรุณ สมาคม
ค. ปรอท ตรวจตรา
ง. อร่าม ผลีผลาม

๓๐

๑๐. ประโยคในขอ้ ใดมีคาอกั ษรนามากที่สุด
ก. คุณจรัสปลกู ตน้ ขนุนไวก้ ลางสนามหนา้ บา้ น
ข. ฉลองชยั นาปลาไปขายที่ตลาดรุ่งเจริญ
ค. ขนมเคก้ ชิ้นน้ีอร่อยมากที่สุด
ง. เขานงั่ ตกปลาอยรู่ ิมตล่ิง

๓๑

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

๑ก ข ค ง
๒ก ข ค ง
๓ก ข ค ง
๔ก ข ค ง
๕ก ข ค ง
๖ก ข ค ง
๗ก ข ค ง
๘ก ข ค ง
๙ก ข ค ง
๑๐ ก ข ค ง

๓๒

๓๓

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

๑ก ข ค ง
๒ก ข ค ง
๓ก ข ค ง
๔ก ข ค ง
๕ก ข ค ง
๖ก ข ค ง
๗ก ข ค ง
๘ก ข ค ง
๙ก ข ค ง
๑๐ ก ข ค ง

๓๔

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๑

๑. จมูก ๒. หมวก
๓. หมอ้ ๔. องุ่น
๕. กุหลาบ ๖. หมอน

๓๕

๗. ถนน ๘.ขนุน

๙. ขนม ๑๐. หนงั สือ

๓๖

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๒

คา อา่ นวา่ อกั ษรนาคือ
๑. ไฉน ฉะ – ไหน ฉ
๒. อร่อย อะ – หร่อย อ
๓. ถวาย ถะ – หวาย ถ
๔.สมยั สะ – หมยั ส
๕. เสมอ สะ – เหมอ ส
๖. ขยมุ้ ขะ – หยมุ้ ข
๗. ถลอก ถะ – หลอก ถ
๘. สมุด สะ – หมุด ส
๙. ฉลาม ฉะ – หลาม ฉ
๑๐.ตลาด ตะ – หลาด ต

๓๗

เฉลยแบบฝึ กที่ ๓

๒. สะ – หนุก เขียนวา่ สนุก
๓. ฉะ – หลาด เขียนวา่ ฉลาด
๕. สะ – หมอง เขียนวา่ สมอง
๖. ฉะ – ไหน เขียนวา่ ไฉน
๗. สะ – หมาน เขียนวา่ สมาน
๘. อะ – หงุ่น เขียนวา่ องุ่น
๙. คะ – หมา เขียนวา่ คมา
๑๐. อะ – หร่อย เขียนวา่ อร่อย

๓๘

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๔

๑. คุณยา่ สวมชุดผา้ ไหม
๒. ฉนั ไม่เคยทาตวั เหลว ไหล
๔. นกั เรียนตอ้ งชงั่ น้า หนัก ทุกเดือน
๕. ผมสีขาวเราเรียกวา่ ผม หงอก
๖. เดก็ ดีตอ้ งรู้จกั ช่วย เหลอื ผอู้ ื่น
๗. ฉนั ชอบอ่านหนงั สือในหอ้ ง สมุด
๘. พอ่ ไม่ สบาย จึงไปหาหมอ
๙. ควายกิน หญ้า เป็นอาหาร
๙. คุณครูเป่ านก หวดี ในสนาม
๑๐. นกั เรียนเล่นฟุตบอลกนั อยา่ ง สนุก

๓๙

เฉลยแบบฝึ กที่ ๕

๑. ฉนั และนอ้ ง อยู่ บา้ น
๒. พอ่ ตอ้ งทาตวั เป็นแบบ อย่าง ท่ีดี
๓. พอ่ ของฉนั อยาก ไดร้ ถใหม่
๔. หลวงตาสอนวา่ อย่า พดู โกหก
๕. คุณครูบอกวา่ อย่า ส่งเสียงดงั
๖. คนรวยจะมีความเป็น อยู่ ท่ีดี
.๗......ฉ..นั และแม่ อยาก ไปเท่ียวน้าตก
๘.......ฉ..นั มีของเลน่ หลาย อย่าง
๙. พอ่ นอนหลบั อยู่ ในหอ้ ง
.๑..๐.....ค. ุณครูเตือนวา่ อย่า เล่นของมีคม
........

๔๐

เฉลยแบบฝึ กที่ ๖

๑. สนิท สนม
๒. เฉลิม ฉลอง
๓. สนุก สนาน
๔. สนบั สนุน
๕. เอร็ด อร่อย
๖. เฉลียว ฉลาด
๗. ขยกุ ขยกิ
๘. เถลไถล
๙. ขมี ขมนั
๑๐. ขยะ แขยง

๔๑

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๗

๑. มืด สวา่ ง ๒. สาว หนุ่ม
๓. บาง หนา ๔. แพ้ ชนะ
๕. หอม เหมน็ ๖. เลก็ ใหญ่
๗. ข้ีเกียจ ขยนั ๘. ควา่ หงาย
๙. ลาบาก สบาย ๑๐. ต่ืน หลบั

๔๒

เฉลยแบบฝึ กที่ ๘

๑. เจริญ อา่ นวา่ จะ – เริน
๒. ปรอท อ่านวา่ ปะ – หรอด
๓. เฉลียง อา่ นวา่ ฉะ – เหลยี ง
๔. ตวาด อา่ นวา่ ตะ – หวาด
๕. ทยอย อ่านวา่ ทะ – ยอย
๖. สนาม อา่ นวา่ สะ – หนาม
๗. ฉมวก อา่ นวา่ ฉะ – หมวก
๘. มหา อ่านวา่ มะ – หา
๙. สลบ อา่ นวา่ สะ – หลบ
๑๐. เชลย อา่ นวา่ ชะ – เลย

๔๓

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๙

นอ้ ยหนา หลาน อยา่
ขนุน อกั ษรนา อยาก
หนา หมนั่ หมน่ั
หวาน หลาย

๔๔

เฉลยแบบฝึ กท่ี ๑๐

๑. ก . กาหนด ข. ควนั ไฟ ค. ไหว้ ง. เหลือบ

๒. ก. บริเวณ ข. ถลอก ค. เฉลียว ง. ขนาน

๓. ก. ผนั แปร ข. หลบหลีก ค. หนา้ ผา ง. ไหล่

๔. ก. ขนาด ข. ผอ่ งแผว้ ค. ร่วงหลน่ ง. ขยาย

๕. ก. สอง ข. หลนกงุ้ ค. คลอง ง. รับเหมา

๖. ก. นอ้ ยหน่า ข. หมอยา ค. เหตุการณ์ ง. หนา้ บา้ น

๗. ก. ขนม ข. หมอ้ น้า ค. แกว้ หยก ง. แวววาว

๘. ก. หวีผม ข. อทุ ยาน ค. ขวาน ง. หรูหรา

๙. ก. หมด ข. หมุน ค. อธิบาย ง. คลา้ ย

๑๐. ก. ไม่ไหว ข. หลอน ค. กลอ่ ม ง. สมอง

๔๕

เฉลยแบบทดสอบ

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลงั เรียน

๑ก ข ค ง
๒ก ข ค ง
๓ก ข ค ง
๔ก ข ค ง
๕ก ข ค ง
๖ก ข ค ง
๗ก ข ค ง
๘ก ข ค ง
๙ก ข ค ง
๑๐ ก ข ค ง

๔๖

แบบสรุปคะแนนการทาแบบฝึ กทักษะ
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดหลกั ภาษาน่ารู้

ช้ันประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มท่ี ๕ อักษรนา

รายการทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนที่ทาได้ ผา่ น/ไม่ผา่ น

แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐

แบบทดสอบหลงั เรียน ๑๐

แบบฝึกที่ ๑ ๑๐

แบบฝึกที่ ๒ ๑๐

แบบฝึกที่ ๓ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๔ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๕ ๑๐

แบบฝึกที่ ๖ ๑๐

แบบฝึกที่ ๗ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๘ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๙ ๑๐

แบบฝึกท่ี ๑๐ ๑๐

๔๗

บรรณานุกรม

ณฐั ิณา โตประเสริฐพงศ.์ หลกั ภาษาไทย การใชภ้ าษาไทย ป.๓.
กรุงเทพมหานคร : ไฮเอด็ พบั ลิชชิ่ง, ๒๕๕๑.

ทินรัตน์ จนั ทราภินนั ท.์ หลกั ภาษาไทยช่วงช้ันที่ ๑ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี ๒.
กรุงเทพมหานคร : สานกั พิมพเ์ ดอะบุคส์, ๒๕๕๐.

นรบดี สิริเนาวพงศ.์ หลกั ภาษาน่ารู้ ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี ๓.
กรุงเทพมหานคร : สานกั พิมพฟ์ ิ สิกส์เซนเตอร์, ๒๕๔๙.

สุพตั รา สดายรุ ัตน์. ภาษาไทย ช่วงช้นั ที่ ๑ (ป.๑- ป.๓). กรุงเทพมหานคร
: สานกั พิมพ์ ภูมิบณั ฑิต, มปป.

อชั ชา แสงอสั นีย์ และ สมใจ บุญอรุ พภี ิญโญ. ภาษาไทย ป.๓.
กรุงเทพมหานคร : สานกั พมิ พบ์ ริษทั พฒั นาคุณภาพวชิ าการ,
๒๕๕๑.


Click to View FlipBook Version