The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สื่อมัลติมีเดีย เศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอ1

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง
เศรษฐกจิ พอเพยี ง เลม่ นส้ี รำ้ งขึ้นให้ผ้ทู ี่ศึกษำ
ได้รู้จัก ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จุดเริ่มต้นแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ควำมหมำยของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกจิ แบบพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่

หวังว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จะให้
ควำมรู้แก่ผูท้ ่ศี กึ ษำไม่มำกก็นอ้ ย

จัดทำโดย
โรงเรียนบำ้ นหลับมนื พรวน

สำรบัญ

จุดเริม่ ตน้ แนวคดิ เศรษฐกจิ พอพียง 1
พระรำชดำรวิ ำ่ ดว้ ยเศรษฐกจิ พอเพียง 2
เศรษฐกจิ พอเพียง 3
แนวคดิ 4
หลักปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง 5
ควำมหมำยของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 6

สำรบัญ

เศรษฐกจิ แบบพอเพยี ง 7
กำรผลติ ตำมทฤษฎใี หม่ 8
ประกำรทสี่ ำคัญของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 9
แกลอรี่ 10
ผู้จดั ทำ 11

จุดเรม่ิ ตน้ แนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพยี ง

จำกกำรใช้แนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศไปสู่ควำมทันสมัยได้ก่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงแก่สังคมไทยอย่ำงมำกในทุกด้ำน
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง
วัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง
กระบวนกำรของควำมเปลี่ยนแปลงมีควำม
สลับซับซ้อนจนยำกที่จะอธิบำยในเชิงสำเหตุ
และผลลัพธ์ได้เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ต่ำงเป็นปจั จัยเชื่อมโยงซึง่ กนั และกนั

ควำมเจริญทำงวัตถุ และ
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ ระบบสื่อสำรที่ทันสมัย
หรือกำรขยำยปริมำณและกระจำยกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงมำก สำหรับผลของกำรพัฒนำใน
ด้ำนบวกนัน้ ได้แก่ กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำร
เจรญิ เติบโตทำงเศรษฐกิจ

พระรำชดำรวิ ่ำด้วย

เศรษฐกิจพอเพยี ง

“...กำรพัฒนำประเทศจำเป็นต้อง
ทำตำมลำดับขั้น ต้องสร้ำงพื้นฐำนคือ
ควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชน
ส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีกำรและ
อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร เมื่อได้พื้นฐำนควำมมั่นคงพร้อม
พอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ำง
ค่อยเสริมควำมเจริญ และฐำนะทำง
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป...”
(18 กรกฎำคม 2517)

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวพระรำชดำริในพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ที่พระรำชทำนมำนำนกว่ำ ๓๐
ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรำกฐำนของ
วฒั นธรรมไทย

เศรษฐกจิ พอเพยี ง

ปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวทรงชี้แนวทำงกำรดำเนิน
ชีวิตให้แก่ปวงชนชำวไทยมำเป็นระยะ
เวลำนำน ในช่วงตั้งแต่ก่อนกำรเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน มั่นคง
และปลอดภัย ภำยใต้ควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นตำม
กระแสโลกำภิวัฒน์ อีกทั้งพระองค์ยัง
ไดท้ รงพระรำชทำนควำมหมำยของ

แนวคิด

แนวคดิ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชำว
ไทย ได้เข้ำถึงทำงสำยกลำงของชีวิตและ
เพอ่ื คงไวซ้ ง่ึ ทฤษฎขี องกำรพฒั นำท่ีย่งั ยืน

ทฤษฏีนเ้ี ป็นพื้นฐำนของกำร
ดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่ำงสังคมระดับ
ท้องถิ่นและตลอดระดับสำกล จุดเด่น
ของแนวปรัชญำนี้คือ แนวทำงที่
สมดุล โดยชำติสำมำรถทันสมัย
และก้ำวสู่ควำมเป็นสำกลได้ โดย
ปรำศจำกกำรต่อต้ำนกระแส
โลกำภิวฒั น์และกำรอย่รู วมกันของทุก
คนในสังคม

หลกั ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยี ง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึง
แนวกำรดำรงอยแู่ ละปฏบิ ตั ิตนของประชำชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำร
ประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง
โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้ำวทัน
ต่อโลกยุคโลกำภิวัฒน์ ควำมพอเพียง
หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล
รวมถึงควำมจำเปน็ ท่ีจะตอ้ งมรี ะบบภูมิคุม้ กนั ใน
ตัวที่ดีพอสมควร ต่อกำรกระทบใดๆ อันเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในภำยนอก ทั้งนี้
จะตอ้ งอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ

ควำมหมำยของ
เศรษฐกจิ พอเพียง

1. ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่
ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น กำรผลิต
และกำรบรโิ ภคท่ีอยใู่ นระดบั พอประมำณ

2. ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับควำมพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดยพิจำรณำจำก
เหตปุ ัจจยั ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง ตลอดจนคำนงึ ถงึ ผล
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำนั้นๆ
อย่ำงรอบคอบ

3. ภูมิคุ้มกันที่ดี หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงควำม
เป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คำดว่ำ
จะเกดิ ขึน้ ในอนำคต

เศรษฐกจิ พอเพียง

เป็นปรัชญำที่ชี้แนวทำงกำร
ดำรงชีวิต ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัช
กำรที่9 มีพระรำชดำรัสแก่ชำวไทยนับตั้งแต่
ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมำ และถูกพูดถึง
อย่ำงชัดเจนในวันที่ 4 ธันวำคม
พ.ศ.2540 เพอื่ เปน็ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สำมำรถดำรง
อยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในกระแส
โลกำภวิ ฒั น์และควำมเปล่ยี นแปลงตำ่ ง ๆ

ได้รับกำรเชิดชูเป็นอย่ำงสูงจำก
องค์กำรสหประชำชำติ ว่ำเป็นปรัชญำที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศไทยและนำนำประเทศ
และสนับสนุนให้ประเทศสมำชิกยึดเป็น
แนวทำงสู่กำรพฒั นำแบบยง่ั ยืน

กำรผลิตตำมทฤษฎีใหม่

1. กำรผลิตน้ันมุ่งใชเ้ ปน็ อำหำร
ประจำวนั ของครอบครัว เพือ่ ให้มพี อเพียงใน
กำรบรโิ ภคตลอดปี เพอ่ื ใชเ้ ปน็ อำหำร
ประจำวันและเพอ่ื จำหนำ่ ย

2. กำรผลติ ตอ้ งอำศยั ปัจจยั ใน
กำรผลิต ซึ่งจะต้องเตรียมให้พรอ้ ม เช่น
กำรเกษตรตอ้ งมีนำ้ กำรจดั ให้มีและดูแหลง่
นำ้ จะก่อใหเ้ กิดประโยชน์ทงั้ กำรผลิต และ
ประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ

3. ปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ที่จะ
อำนวยให้กำรผลิตดำเนนิ ไปดว้ ยดี และเกดิ
ประโยชน์เชอ่ื มโยง (Linkage) ทจ่ี ะไป
เสรมิ ใหเ้ กิดควำมยั่งยืนในกำรผลิต จะต้อง
รว่ มมอื กนั ทุกฝ่ำยทงั้ เกษตรกร ธรุ กิจ
ภำครฐั ภำคเอกชน เพ่ือเช่อื มโยงเศรษฐกิจ
พอเพยี งเข้ำกับเศรษฐกจิ กำรคำ้ และให้
ดำเนนิ กิจกำรควบคูไ่ ปด้วยกันได้

ประกำรทสี่ ำคญั ของ
เศรษฐกจิ พอเพยี ง

1. พอมพี อกนิ ปลูกพชื ผักสวนครัวไว้
กินเองบ้ำง ปลูกผักผลไม้ไว้หลังบ้ำน
2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน
ครวั เรอื น เหลอื จงึ ขำยไป
2. พออยู่พอใช้ ทำให้บ้ำนน่ำอยู่
ปรำศจำกสำรเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่
ของทีเ่ ปน็ ธรรมชำติ (ใช้จุลินทรีย์ผสม
น้ำถูพื้นบ้ำน จะสะอำดกว่ำใช้น้ำยำ
เคมี) รำยจ่ำยลดลง สุขภำพจะดีขึ้น
(ประหยดั ค่ำรกั ษำพยำบำล)
3. พออกพอใจ เรำต้องรจู้ ักพอ รู้จัก
ประมำณตน ไม่ใคร่อยำกใคร่มีเช่น
ผู้อื่น เพรำะเรำจะหลงติดกับวัตถุ
ปญั ญำจะไม่เกดิ

แกลอร่ี

ผู้จดั ทำ

นำงสำวบษุ กร ปัญญำทพิ ย์
โรงเรยี นบำ้ นหลับมนื พรวน

สำนกั งำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนำ่ น เขต 1


Click to View FlipBook Version