The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนีรัตน์ ชูช่วย, 2019-12-11 01:52:49

แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ23

แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การบรหิ ารการจัดการเรียนรเู้ พือ่ ส่งเสริมทกั ษะอาชีพของนกั เรยี นสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

1

การบริหารการจัดการเรียนรเู้ พอ่ื ส่งเสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรยี นสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

คานา

ตามท่ีสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้จัดประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย/นวัตกรรมการ
ปฏบิ ัตทิ ่เี ปน็ เลศิ (Best Practice) เพ่ือเป็นกจิ กรรมสง่ เสริมสนบั สนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษาของโรงเรียน มุ่งเนน้ การยกระดบั คุณภาพการศึกษาโดยให้ครผู ู้บรหิ ารไดค้ ิดค้นสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการ
จัดการเรียนรู้นั้น

ข้าพเจ้า นางสนุ รี ัตน์ ชชู ่วย ตาแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ โรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ
อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช จงึ ขอเสนอการวิธีการปฏบิ ัติทเี่ ปน็ เลิศ (Best Practice) ในประเภทครูที่
ทาหนา้ ที่ รองผู้อานวยการ กลุม่ บริหารงานวชิ าการ เรอื่ ง การบรหิ ารการจดั การเรยี นรู้เพ่ือสง่ เสรมิ ทักษะอาชีพของ
นักเรียนส่กู ารเรยี นรูใ้ นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ

เอกสารเล่มนี้จัดทาขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ซ่ึงประกอบด้วย ความสาคัญของผลงาน แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา จุดประสงค์และเป้าหมาย
กระบวนการผลิตหรอื ข้ันดาตอนการดาเนนิ งาน การดาเนินงานตามกิจกรรม ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน การใช้
ทรัพยากร ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจัยความสาเร็จ บทเรียนที่ได้รับและเอกสารอ้างอิง
ต่างๆ ในภาคผนวกท่ีจะช่วยการพิจารณาของกรรมการต่อไปหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขออภัยมา ณ
โอกาสน้ี

( นางสุนีรัตน์ ชูชว่ ย )
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู านาญการพิเศษ

โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

2

การบริหารการจัดการเรียนรเู้ พือ่ สง่ เสริมทักษะอาชพี ของนกั เรียนสกู่ ารเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

สารบญั

เรื่อง หน้า

คานา 1
สารบัญ 2
ความสาคัญของผลงาน 2
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 3
จุดประสงคแ์ ละเป้าหมาย 5
กระบวนการผลิตหรือขั้นดาตอนการดาเนนิ งาน 6
การดาเนินงานตามกจิ กรรม 6
ประสทิ ธิภาพของการดาเนนิ งาน 6
การใช้ทรพั ยากร 7
ผลการดาเนินการ/ผลสมั ฤทธ/ิ์ ประโยชนท์ ีไ่ ดร้ ับ 8
ปจั จัยความสาเรจ็ 8
บทเรียนทไี่ ดร้ บั ปรับคณุ ภาพมงุ่ พฒั นาต่อไป 10
การเผยแพร่/การได้รบั การยอมรบั /รางวลั ทไ่ี ดร้ บั
ภาคผนวก

3

การบริหารการจัดการเรียนรเู้ พื่อสง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนกั เรยี นสกู่ ารเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารุง

แบบเสนอเพอื่ รบั รางวัลวิธกี ารปฏิบตั ิทีเ่ ปน็ เลศิ (Best Practice) ระดบั เขตพื้นท่ี ปกี ารศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 12

ชอื่ ผูส้ ่งประกวด นางสุนีรัตน์ ชชู ว่ ย

ประเภทผลงาน รองผู้อานวยการสถานศกึ ษาขนาดเลก็

กลุ่มบริหารงาน กลุม่ บริหารงานวิชาการ

โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวดั นครศรธี รรมราช

ช่ือผลงาน การบรหิ ารการจดั การเรียนรเู้ พ่ือสง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนกั เรียนสูก่ ารเรยี นรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

1. ความสาคญั ของผลงาน
1.1 ความสาคญั สภาพปญั หา
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

และต่อมาได้จัดต้ังรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐบาลได้
ดาเนินการมาตรการต่าง ๆ เพื่อนาประเทศไปสู่ความปรองดอง สมานฉันท์ รวมถึงพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญใน
ดา้ นต่าง ๆ สามารถแขง่ ขันได้ในเวทโี ลก ท้ังนี้ในปจั จบุ นั ประเทศไทยอยู่ในระยะเปล่ยี นผ่านทั้งดา้ นเศรษฐกิจและสังคม
ในด้านสังคมน้ันเรากาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุประชากรในวัยทางานมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีด้านเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 ไปสู่ ยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ประกอบกับรัฐบาลได้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ท้ังด้าน การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปรับตั วเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวและก้าวพ้นกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และในท่ีสุด ประเทศของเราจะบรรลุวิสัยทัศน์
ของประเทศโดยเปน็ ประเทศทมี่ คี วามมนั่ คง ม่งั คง่ั และยง่ั ยนื ซงึ่ การจะบรรลุวสิ ัยทัศนด์ งั กล่าวไดน้ ้ัน จาเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีความสาคัญอันจะเอ้ือประโยชน์และนาพาประเทศให้ประสบความสาเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงก่อให้เกิดความเจริญแก่ประเทศชาติในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนประชากรประมาณ 66 ล้านคน ประกอบด้วยประชากรท่ีมีอายุ 15 ปี ข้ึนไป จานวน
55.80 ล้านคน และประชากรที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 10.20 ล้านคน ทั้งน้ีสานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดแบ่ง
โครงสร้างกาลังแรงงานของประเทศออกเป็นผู้ท่ีอยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้พร้อมท่ีจะทางานจานวน 38.38 ล้านคน ซ่ึง
ประกอบด้วย ผู้มีงานทาจานวน 37.68 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.30 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล จานวน 2.67 แสนคน
สว่ นผทู้ ี่อย่นู อกกาลงั แรงงานหรือผู้ท่ีไม่พร้อมจะทางานมจี านวน 17.45 ล้านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560) ท้ังน้ี
เมอื่ พิจารณาถงึ อตั ราการวา่ งงาน (Unemployment Rate) :ซง่ึ ถือเป็นดชั นชี ้วี ดั ทสี่ าคัญประการหนึ่งสาหรับวัดสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ หากประเทศมีตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงย่อมแสดงว่าประเทศน้ัน ๆ
กาลังประสบกบั ปัญหาการเตบิ โตทางเศรษฐกจิ อนั เน่ืองมาจากการบริโภค การลงทุน และการส่งออกลดลง

4

การบริหารการจัดการเรียนรเู้ พอ่ื สง่ เสริมทกั ษะอาชีพของนกั เรยี นสกู่ ารเรียนร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

กระทรวงศกึ ษาธิการได้กาหนดหลกั การของแผนพฒั นาการของกระทรวงศึกษาธกิ าร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ว่าการท่ีจะพฒั นาประเทศไปสู่ความม่นั คง ม่งั คั่ง และยงั่ ยืน ให้เกดิ ขน้ึ ในอนาคตนั้น จะต้องใหค้ วามสาคัญกับ
การเสริมสรา้ งทนุ ของประเทศทมี่ ีอยู่ใหเ้ ข้มแข็ง และมีพลงั เพียงพอในการขับเคลือ่ นกระบวนการพฒั นาทั้งในระยะ
กลางและระยะยาว โดยเฉพาะการ “การพฒั นาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ยี นแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซง่ึ มสี ิ่งสาคัญที่สดุ คือ ทักษะการเรียนรูแ้ ละการเสริมสร้างปจั จัยแวดลอ้ มท่เี อ้ือตอ่ การพัฒนาคณุ ภาพ
ของคน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559 )

โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อศึกษาถึงบริบทสภาพแวดล้อม พบว่า นักเรียน
สว่ นใหญ่ครอบครัวหยา่ รา้ ง แตกแยก อาศัยอยู่กับญาติ มฐี านะยากจน นักเรียนขาดเรียนบ่อยเพื่อไปช่วยผู้ปกครองหา
รายได้ ซง่ึ สว่ นใหญป่ ระกอบอาชพี เกษตรกร จงึ ส่งผลใหก้ ารมาเรียนของนักเรียนไม่ต่อเน่ือง นักเรียนขาดทักษะในการ
นาตัวเองไปในทิศทางที่เหมาะสมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ นอกจากน้ันยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนต่า ซึ่ง
เปน็ เร่ืองทีก่ ลมุ่ บรหิ ารวิชาการตอ้ งดาเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ถ้าหากยังปล่อยให้ผลการทดสอบต่าเช่นน้ีต่อไปจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศกึ ษาได้

1.2 แนวทางการแก้ปญั หาและพัฒนา
ดงั น้ันโรงเรียนควรทจี่ ะต้องปรบั รปู แบบการบริหารการจดั การเรียนรู้ใหส้ อดคล้องกับบริบทท่ีเกิดข้ึน

มีการปรบั ปรุงหลกั สูตรรายวชิ าโดยเสรมิ ทักษะอาชพี ให้นักเรียนเลอื กเรยี นตามความถนัดและความสนใจ สร้างความ
ตระหนักในการขบั เคลื่อนกลไกทางการศึกษาของโรงเรยี นใหพ้ รอ้ มตอ่ การแข่งขันเปน็ กระบวนการหลักในการพฒั นา
สง่ เสรมิ ทักษะอาชพี ไมน่ อ้ ยไปกว่าความเป็นเลศิ ทางวิชาการ จึงเป็นการเรียนรูท้ ีโ่ รงเรียนต้องจัดให้นักเรียนและครูตาม
แนวทางการจดั การเรยี นรศู้ ตวรรษที่ 21

2. จดุ ประสงคแ์ ละเป้าหมาย
2.1 จดุ ประสงค์
2.1.1 เพอ่ื พัฒนารูปแบบการบริหารการจดั การเรยี นรู้ของโรงเรียน โดยการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่

นกั เรียนตามแนวทางการจดั การเรียนร้ศู ตวรรษท่ี 21
2.1.2 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาอาชพี ให้แกน่ ักเรียน เพื่อสามารถนาไปปรับประยุกต์สชู่ ีวติ จรงิ
2.1.3 เพอ่ื ส่งเสริมให้ครจู ดั กิจกรรมพัฒนาการเรยี นรตู้ ามแนวทางการจัดการเรียนร้ศู ตวรรษท่ี 21

อย่างมีประสทิ ธภิ าพ
2.1.4 เพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนในทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้
2.1.5 เพอื่ สง่ เสริมการมสี ่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ทีม่ ีส่วนไดเ้ สีย

5

การบริหารการจัดการเรียนร้เู พอ่ื สง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรยี นสกู่ ารเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

2.2 เปา้ หมาย
2.2.1 เชิงปรมิ าณ
2.2.1.1 ครโู รงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง จานวน 14 คน
2.2.1.2 นกั เรยี นโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง จานวน 111 คน
2.2.2 เชงิ คณุ ภาพ
2.2.1 เพอ่ื ปลกู ฝงั และพัฒนาอาชีพให้แกน่ ักเรยี น เพ่ือสามารถนาไปปรบั ประยุกตส์ ่ชู วี ิตจรงิ
2.2.2 เพอ่ื ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพฒั นาการเรียนรตู้ ามแนวทางการจดั การเรียนรู้ศตวรรษ

ที่ 21 อยา่ งมีประสิทธิภาพ
2.2.3 เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นในทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้
2.2.4 เพอื่ สง่ เสรมิ การมสี ่วนร่วมในการพฒั นาการศึกษาของผู้ทม่ี ีส่วนได้เสีย

3. กระบวนการผลิตงานหรือข้ันตอนการดาเนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
โรงเรยี นมนี โยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยี นทุกดา้ น โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ตามแนวทางการจดั

การเรียนรูใ้ นศตวรรษท่ี 21 จงึ ได้นาแนวทางดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเครือ่ งมือพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นตามข้นั ตอนที่แสดง
ไว้ใน Flow Chart เพ่อื พฒั นาทักษะอาชีพของนักเรียน สกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 ดงั ต่อไปน้ี

6

การบรหิ ารการจัดการเรียนรเู้ พือ่ สง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรียนสกู่ ารเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

รปู แบบการบริหารการจัดการเรียนร้เู พ่อื ส่งเสริมทักษะอาชพี ของนักเรยี นสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง

ศกึ ษาวิเคราะหข์ ้อมลู การดาเนนิ งาน

วิเคราะหค์ วามต้องการของนกั เรยี น

นักเรียนเลือกอาชีพที่สนใจ ไม่ใช่

การจัด ใช่ การนิเทศการ
กจิ กรรม สอนแบบ
การเรยี นรู้ จัดทำหลกั สูตร/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กัลยาณมิตร
PLC
กิจกรรม
อาชพี ท่ีฉัน ดำเนินกจิ กรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรยี นรู้
PLC
รกั

ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ ไม่ผ่าน ปรบั ปรงุ /พฒั นา

ผ่าน

รายงานสรปุ ผล

7

การบริหารการจดั การเรียนร้เู พื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสกู่ ารเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

3.2 การดาเนนิ งานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA )
3.2.1 ขัน้ เตรียมการ ( Plan )
3.2.1.1 ประชุมช้ีแจงให้ความรู้คณะครูและร่วมอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของแนวคิด

ของการจดั การเรยี นร้เู พ่ือสง่ เสรมิ ทักษะอาชพี ของนักเรียนสู่การเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์
บารงุ

3.2.1.2 จัดทาโครงการพัฒนาและสง่ เสริมทักษะอาชพี เพื่อยกระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
3.2.1.3 แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งานวเิ คราะห์ข้อมูลกาหนดแนวทางการดาเนินงาน วางแผน
ดาเนินงาน
3.2.2 ข้ันดาเนินการ ( Do )
3.2.2.1 ครูทป่ี รึกษา และกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกันดาเนินการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูเ้ รียนเกย่ี วกับอาชพี ต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจ
3.2.2.2 จัดหลักสูตร คาอธิบาย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาท่ีเน้นทักษะอาชีพในรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเตมิ ของแต่ละกลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารเรยี นรู้
3.2.2.3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครู จานวน 3 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ความสมั พันธแ์ บบกลั ยาณมิตรในการทางานจรงิ รว่ มกนั อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกันแบบทีม
เรยี นรู้ ค้นหาปัญหา ความต้องการของกลุม่ และออกแบบกิจกรรมเนน้ ทักษาอาชพี
3.2.2.4 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อจัดทาปฏทิ ินกาหนดการเยยี่ มชัน้ เรียน และวางแผนการดาเนินงานการเยยี่ มชน้ั เรยี น
3.2.2.5 กลมุ่ บริหารงานวิชาการร่วมกับครูแนะแนวดาเนินกิจกรรมอาชีพท่ีฉันรัก โดยให้นักเรียน
ท่สี นใจอาชีพตา่ งๆ ออกฝึกประสบการณจ์ รงิ ในสถานประกอบการในทอ้ งถน่ิ
3.2.2.6 ในแต่ละกลุ่มดาเนนิ การจบั คูเ่ พือ่ เขา้ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครู และแจ้ง
การเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคู่ให้ฝ่ายบริหารต่อไปโดยครูที่จับคู่นิเทศกันน้ันจะต้องผลัดกันเป็ น
ท้ังผนู้ เิ ทศและผรู้ ับการนิเทศ และรายงานตอ่ ฝา่ ยบรหิ าร
3.2.3 ขั้นตรวจสอบและประเมนิ ผล ( Check )
3.2.3.1 การนิเทศครูผ่านกระบวนการนิเทศประเมินผลจากการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ PLC
โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล มีการแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะนาไปสู่การสอนปฏิบัติและทาการ
สงั เกตการสอน
3.2.3.2 ดาเนินการติดตามสอบถาม สัมภาษณ์ นักเรียนในเรื่องความพึงพอใจเกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ
3.2.3.3 ฝ่ายบริหารแจง้ ผลในภาพรวมของโรงเรยี นให้ครูได้ทราบเพอ่ื การพัฒนา
3.2.3.4 ประชุมเพ่ือสรุปผลการดาเนินงาน ข้อดี ข้อด้อยในการดาเนินงาน และ หาแนวทางการ
พัฒนาหรอื แนวทางปฏบิ ัติเพอ่ื การพัฒนาต่อไป
3.2.3.5 สรปุ ผลการดาเนนิ งานและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

8

การบริหารการจัดการเรียนรูเ้ พื่อสง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนกั เรียนสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

3.2.4 ขัน้ ปรับปรงุ และพัฒนา ( Action )
โดยนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการดาเนินงานครั้งต่อไปสรุปผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะสรุปผลการดาเนินงานคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านการปฏิบัติงานและนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุกด้านโดยใช้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ

3.3 ประสทิ ธิภาพของการดาเนนิ งาน
ในการบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ของโรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ สามารถปฏบิ ัตเิ ป็นขน้ั ตอนจนครูสามารถสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ของตัวเองใน
รายวิชาท่ีสอน ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพมากขึ้น นอกจากน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงข้ึนและนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาอาชีพท่ีตนเอง
สนใจในระดับทสี่ งู ข้นึ ด้วย

3.4 การใช้ทรพั ยากร
ในการดาเนินการได้ใชท้ รัพยากรบุคคล เช่น นกั เรยี น ครูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจนครู

ผู้เชี่ยวชาญ ผปู้ กครอง ปราชญ์ชาวบา้ น ศึกษานิเทศก์ในการให้คาปรึกษา แนะนา ในการดาเนินการกจิ กรรมในครง้ั น้ีได้
อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

4. ผลการดาเนินการ/ผลสมั ฤทธ/์ิ ประโยชน์ที่ไดร้ ับ
4.1 ผลการดาเนินการ
4.1.1 จากการที่ครผู สู้ อนได้พัฒนาการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน ทาให้นักเรยี นมีทกั ษะอาชีพ

สามารถแก้ปัญหา และแสวงหาความรูไ้ ดด้ ้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดมีกระบวนการในการทางาน มี
ความสามารถในการเปน็ ผู้นาและผตู้ าม ในการทางานมีคุณลักษณะอนั พึงประสงคต์ ามท่โี รงเรยี นกาหนดทาให้
โรงเรียนไดร้ ับรางวัล สถานศึกษาตน้ แบบการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษาเพื่อการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเย่ียม ปีการศึกษา 2561

4.1.2 ผลการดาเนินงานตามโครงการพฒั นาและส่งเสรมิ ทกั ษะอาชีพเพ่ือยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ าง
การเรยี นเกิดผลดีตอ่ หลายฝา่ ย ได้แก่

- ผูป้ ระกอบการ ซง่ึ เปน็ วิทยากรท้องถน่ิ เปน็ ผ้ถู า่ ยทอดความรู้ใหแ้ กน่ กั เรยี นโดยตรง
- ผู้ปกครองเหน็ ชอบสนบั สนุนและคอยติดตาม มีสว่ นเก่ียวข้องในการเรียนรู้ของนักเรียนและครู
คอยตดิ ตามนกั เรียน โดยวธิ กี ารโทรศพั ท์ติดต่อสอบถามผปู้ ระกอบการโดยตรง หรอื ไปเยี่ยมบา้ น
- นักเรียนได้แสวงหาความรู้ในงานอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากประสบการณ์ตรง
นกั เรียนไดฝ้ ึกกระบวนการทางาน ฝกึ ความรบั ผดิ ชอบ มวี ินยั และฝกึ การทางานร่วมกับผอู้ ่นื สอดคล้องกับมาตรฐานใน
เร่ืองนกั เรียนมที ักษะในการทางานฯ มเี จตคติทดี่ ีตอ่ อาชพี สุจริต
4.1.3 ไดร้ ับคดั เลือกจาก สพฐ. ให้นาเสนอผลงานรางวลั สถานศึกษาต้นแบบการบริหารการจดั การ
คณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนั คุณภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเย่ยี ม

9

การบริหารการจดั การเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมทักษะอาชพี ของนกั เรียนสกู่ ารเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

ปกี ารศกึ ษา 2561 ในงาน “การสมั มนาและแลกเปลย่ี นเรียนรู้สถานศกึ ษาต้นแบบรางวลั IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศลิ ปะหตั กรรมวิชาการและเทคโนโลยขี องนักเรยี น ปกี ารศกึ ษา 2561 ณ. โรงแรมธรรม
รนิ ทร์ ธนา อ.เมอื ง จ.ตรัง ตั้งแต่วันท่ี 6- 10 มกราคม พ.ศ. 2562”

4.2 ผลสมั ฤทธิ์
4.2.1 ผลการการแข่งขันงานมหกรรมมธั ยมศึกษาวิชาการในทกั ษะอาชีพต่างๆ นกั เรียนได้รบั รางวัล

มากขน้ึ ในทกุ ๆ ปี
4.2.2 ผลการทดสอบทางเรยี นของนักเรียนสูงขน้ึ อย่างต่อเนอ่ื ง
4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้นื ฐาน (O-NET) สูงข้ึน

4.3 ประโยชนท์ ีไ่ ด้รบั
4.3.1 เป็นกระบวนการสรา้ งการเปลีย่ นแปลงกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหน้ ักเรยี นมที ักษะอาชีพมาก

ขึน้
4.3.2 เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดรี ะหวา่ งครูมีโอกาสเปน็ ผใู้ ห้ความชว่ ยเหลือเพื่อนดว้ ยกนั ลด

ความโดดเดี่ยวระหว่างการปฏิบตั ิงานสอนของครู
4.3.3 เป็นเครอ่ื งมือที่ช่วยให้การแลกเปลีย่ นเรยี นร้มู ีประสิทธภิ าพ
4.3.4 เปน็ การเสรมิ สรา้ งความรว่ มมอื รวมพลงั ของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรยี นการสอนสคู่ ุณภาพ

ของผู้เรยี น
4.3.5 ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นของผู้เรยี นและผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขัน้ พ้ืนฐาน

(O-NET) ของนักเรียนใหส้ งู ข้ึน

5.ปจั จัยความสาเรจ็
ปัจจยั ทสี่ ง่ ผลต่อความสาเรจ็ ของการดาเนินการการพฒั นาทักษะอาชพี ของนักเรยี นสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่

21 ไดแ้ ก่ ครผู ู้สอนซ่ึงมคี วามตระหนักเห็นความสาคัญและมคี วามพยายามท่จี ะพัฒนาการเรียนการสอนท่เี นน้ ผ้เู รียน
เป็นสาคญั นอกจากนัน้ ยังมีปัจจยั ภายนอกที่ทาใหก้ จิ กรรมต่าง ๆ ประสบผลสาเรจ็ ไดแ้ ก่

- ผู้บรหิ าร ซึง่ ให้ความสาคัญสง่ เสรมิ และสนับสนุนการจดั กจิ กรรมทางวชิ าการทุกด้านกาหนดนโยบายใหม้ ี
การจดั การเรยี นรบู้ รู ณาการไว้ชัดเจนและจัดกจิ กรรมในการพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนอยา่ งต่อเน่อื ง

- การพัฒนาบุคลากรของโรงเรยี นโรงเรียนได้จัดอบรมสัมมนาแลกเปลยี่ นเรียนรู้และจดั ประชมุ ปฏิบัติการ
ทางวิชาการเป็นประจา ภาคเรียนละไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง ทาใหบ้ ุคลากรมีการร่วมคดิ ร่วมทารว่ มพฒั นางานและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องงานทุกงานท่ีทาได้รบั ความร่วมมือจากบคุ ลากรทุกคนของโรงเรียนจนเปน็ วัฒนธรรมขององค์กร
ทาให้การพัฒนางานทกุ ๆ ระบบมีประสทิ ธิภาพตามเปา้ หมาย

- นกั เรยี นได้รับการพฒั นาดา้ นความรคู้ วามสามารถอย่างเตม็ ตามศักยภาพ
- ผปู้ กครอง ชุมชน และหนว่ ยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและชว่ ยเหลอื โรงเรียนในด้านตา่ ง ๆ เปน็ อยา่ งดี
ชว่ ยเหลอื ในการระดมทรพั ยากรในการจัดการศึกษาให้ความอนเุ คราะหโ์ รงเรยี นในเรื่องแหลง่ เรียนรู้ และเปน็ วทิ ยากร
แกน่ ักเรยี น

10

การบรหิ ารการจดั การเรียนร้เู พ่อื สง่ เสริมทักษะอาชพี ของนักเรยี นสกู่ ารเรยี นร้ใู นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง

- นโยบายของโรงเรยี น กาหนดให้มกี ารจดั กจิ กรรมการเรียนรู้บรู ณาการอยา่ งต่อเน่ืองทุกภาคเรียน รวมทั้ง
การดาเนนิ การตามกจิ กรรมฝึกประสบการณว์ ิชาชีพในสถานประกอบการอาชีพอสิ ระ ซึง่ ต้องจัดให้แก่นักเรียนช้นั ทุกปี
การศึกษา

6.บทเรยี นทไี่ ด้รับปรับคณุ ภาพมุง่ พฒั นาต่อไป
6.1 บทเรียนท่ีไดร้ บั
การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บูรณาการ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทาให้นักเรียนได้
นาเสนอผลงานจากการเรยี นรขู้ องตนเองด้วยความภาคภูมใิ จ นกั เรียนยังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ผู้ปกครอง ครูท่ีมาเย่ียมชมโรงเรียนและจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆจากความพยายามคิดค้น
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการดาเนินการอย่างต่อเน่ืองของครูตลอดจนการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ทาให้
การดาเนินงานประสบผลสาเร็จส่งผลตอ่ ทุกฝา่ ยที่เกยี่ วข้องถอื เป็นบทเรยี นท่ไี ดร้ ับ ดังน้ี

- นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีพื้นฐานใน
การศกึ ษาต่อและประกอบอาชีพ

- ครมู กี ารพัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนือ่ งมีความภาคภมู ใิ จและชื่นชมในผลท่เี กิดแก่นักเรียน
- โรงเรยี นไดร้ ับคัดเลือกให้เป็นสถานศกึ ษาตน้ แบบการบริหารการจดั การคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา
เพอ่ื การประกันคุณภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดบั ยอดเยีย่ ม ปีการศกึ ษา 2561
- ชมุ ชนมีความภาคภมู ิใจที่ได้เขา้ มามสี ่วนรว่ มในการจัดการศกึ ษาของโรงเรียน
6.2 ปรับคุณภาพมงุ่ พัฒนาต่อไป

การบริหารการจัดการเรียนรู้เพอ่ื สง่ เสรมิ ทักษะอาชพี ของนักเรียนสู่การเรียนร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ นั้น ในโอกาสต่อไปมงุ่ ที่จะพัฒนาส่งเสรมิ ทกั ษะอาชพี ตา่ งๆ ใหม้ ีความหลากหลาย

6.3 ข้อควรพึงระวัง
การบรหิ ารการจดั การเรียนรู้เพอื่ ส่งเสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรยี นสู่การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

มุ่งเนน้ ให้นักเรียนมีทักษะอาชีพทตี่ นเองสนใจ ดังนัน้ ในการวเิ คราะห์ความต้องการผ้เู รียนเป็นเรอ่ื งทตี่ ้องพึงระวัง ควร
หาข้อมลู เพิ่มเติมในดา้ นต่างๆ เพอ่ื ให้นักเรียนไดร้ จู้ ักและเข้าใจตนเองอยา่ งแท้จริง และในการนเิ ทศแบบกัลยาณมติ ร
น้ันจาเป็นตอ้ งมีการรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลัง รว่ มทาและเรียนรู้รว่ มกันจะต้องอยู่บนพน้ื ฐานความสัมพันธแ์ บบ
กลั ยาณมติ ร

7.การเผยแพร/่ การได้รับการยอมรบั /รางวลั ทไ่ี ด้รับ
7.1 การเผยแพร่
7.1.1 ไดร้ บั คัดเลือกจาก สพฐ. ให้นาเสนอผลงานรางวัล สถานศกึ ษาต้นแบบการบริหารการจดั

การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนั คุณภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดบั ยอดเยี่ยม

11

การบรหิ ารการจัดการเรียนรูเ้ พอ่ื ส่งเสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรียนสกู่ ารเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารุง

ปกี ารศึกษา 2561 ในงาน “การสมั มนาและแลกเปลยี่ นเรียนรูส้ ถานศึกษาตน้ แบบรางวลั IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวชิ าการและเทคโนโลยขี องนักเรียน ณ. โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง
จ.ตรงั ตัง้ แตว่ ันท่ี 6-10 มกราคม พ.ศ. 2562”

7.1.2 เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ชอ่ ง Thai PBs ทางรายการลยุ ไมร่ ู้โรย ออกอากาศวันที่ 11 ตลุ าคม
2561 https://www.youtube.com/watch?v=yFKBAhUihp4

7.2 การได้รบั การยอมรบั /รางวัลท่ไี ดร้ ับ
7.2.1 นาเสนอสถานศึกษาตน้ แบบการบรหิ ารการจดั การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่อื

การประกันคณุ ภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเย่ียม ปกี ารศกึ ษา 2561
7.2.2 รางวัลครดู ีไม่มีอบายมุข กระทรวงศกึ ษาธิการ ปีการศึกษา 2562
7.2.3 รางวลั ครดู ไี ม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่น จงั หวัดนครศรีธรรมราช ปกี ารศึกษา 2562
7.2.4 คณะกรรมการพิจารณาผลงานการปฏบิ ัตทิ ่ีดี (Best Practice) ระดบั เครือขา่ ย ภายใต้

โครงการ Chevron Enjoy Science
7.2.5 รางวัลผลงานการปฏิบตั ิทด่ี ี (Best Practice) ประเภทรองผอู้ านวยการ
7.2.6 การนาเสนอผลงานการปฏิบตั ทิ ีด่ ี (Best Practice) ในการแสดงผลงานทางวิชาการ

“Lab School Festival: Towards World-Class Education”
7.2.7 รางวลั Smart Teacher ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 12
7.2.8 รางวลั ชนะเลศิ ครูผูส้ อนดเี ด่น วิชาฟสิ กิ ส์ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครงั้ ท่ี 26
7.2.9 ได้รบั การยอมรบั จากครแู ละผบู้ ริหารในสานกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 12

และจากสถานศกึ ษาอ่นื ๆ
7.2.10 การเปน็ วิทยากรกระบวนการ PLC ของสานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต 12

ลงชอื่ ผู้เสนอ
(นางสุนรี ตั น์ ชูชว่ ย)

ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารุง

ลงชอ่ื ผรู้ บั รอง
( นางณภคั อนิ ทร์ปาน )

ตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง

12

การบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรยี นสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

ภาคผนวก

13

การบริหารการจดั การเรียนร้เู พือ่ ส่งเสริมทกั ษะอาชีพของนักเรียนสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

สรปุ การพฒั นาและส่งเสริมทักษะอาชีพ

ทกั ษะอาชพี รางวัล ประเภทการแข่งขนั รายการ
มหกรรมมธั ยมศกึ ษาวิชาการ ครั้งที่ 26
ปีการศกึ ษา 2559 รอ้ งเพลงไทยลูกทุ่ง
การทาอาหารน้าพริก ผกั สด มหกรรมมัธยมศกึ ษาวชิ าการ คร้ังที่ 27
ศิลปะการแสดง เหรยี ญทอง เครือ่ งเคยี ง ม.ปลาย งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียน ระดับภาคใต้
การตอบปัญหาเกษตร ครง้ั ท่ี 67 ปีการศึกษา 2560
การทาอาหาร เหรียญทอง การวาดภาพจนิ ตนาการทาง จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี
วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ มหกรรมมัธยมศึกษาวิชาการ คร้งั ท่ี 28
รองชนะเลศิ อันดับ 1
รอ้ งเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลาย
เกษตรกร เหรียญเงิน ร้องเพลงไทยลูกทงุ่ ม.ตน้
ประกวดการขบั รอ้ งเพลงไทย
ศิลปะการแสดง เหรียญเงนิ ลูกทุ่ง

รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 การวาดภาพจนิ ตนาการทาง
วทิ ยาศาสตร์ ม.ต้น
ปกี ารศกึ ษา 2560 การวาดภาพจนิ ตนาการทาง
ศิลปะการแสดง เหรยี ญเงิน วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
การแข่งขันหนงั ตะลุงสด
เหรยี ญทอง ชนะเลศิ ม.ปลาย
การแขง่ ขันเพลงบอก
เหรยี ญทอง ม.ปลาย
แนะแนว 1 โรงเรียน 1 อาชพี
ปกี ารศกึ ษา 2561
ศลิ ปะการแสดง เหรยี ญทองแดง ร้องเพลงลูกทงุ่ เกษตร ม.ต้น

เหรยี ญเงิน รอ้ งเพลงลูกทงุ่ เกษตร ม.ปลาย
ประกวดการขบั ร้องเพลงไทย
เหรียญทอง ลูกทุ่ง

เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ

เหรยี ญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

เหรยี ญเงนิ
เหรียญทอง

14

การบริหารการจัดการเรียนรู้เพอื่ ส่งเสริมทกั ษะอาชพี ของนกั เรียนสกู่ ารเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

ทกั ษะอาชีพ รางวลั ประเภทการแขง่ ขัน รายการ
มหกรรมมธั ยมศกึ ษาวชิ าการ คร้งั ที่ 28
ปกี ารศึกษา 2561
งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น ระดับภาคใต้
ธรุ กิจ/บญั ชี เหรยี ญเงนิ อจั ฉริยะธุรกิจ ม.ตน้ ครง้ั ที่ 68 ปกี ารศึกษา 2561 จังหวัดตรัง
การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวลั โล่
เหรียญทองแดง อจั ฉริยะธุรกจิ ม.ปลาย พระราชทาน มหาวทิ ยาลัยวลยั ลกั ษณ์

คอมพวิ เตอร์ เหรียญทองแดง การตดั ต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย

กอ่ สรา้ ง เหรียญทอง กอ่ อฐิ เซาะร่องโชว์แนว ม.ตน้

รองชนะเลศิ อนั ดบั 1

ศิลปะการแสดง เหรยี ญทอง ประกวดการขบั รอ้ งเพลงไทย

รองชนะเลศิ อันดบั 1 ลูกทงุ่

ผลงานคุณภาพดี เพลงบอกเยาวชนรางวลั โล่

พระราชทาน

15

การบรหิ ารการจัดการเรียนรู้เพือ่ สง่ เสริมทกั ษะอาชพี ของนักเรียนสกู่ ารเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

ผลงานทเี่ กิดผ้เู รียน

รางวลั เหรยี ญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น ระดับภาคใต้ ครง้ั ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี

รางวัลเหรยี ญทอง รองชนะเลศิ อันดับ 1 กจิ กรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทงุ่
งานศิลปหัตถกรรมนกั เรียน ระดับภาคใต้ ครง้ั ที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จงั หวัดตรัง

16

การบริหารการจัดการเรียนรู้เพ่อื สง่ เสริมทักษะอาชพี ของนกั เรียนสกู่ ารเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

ผลงานท่เี กิดผเู้ รยี น

รางวัลผลงานคณุ ภาพดี การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวลั โล่พระราชทาน
มหาวิทยาลัยวลัยลกั ษณ์ ปีการศกึ ษา 2562
17

การบริหารการจดั การเรียนรู้เพอื่ สง่ เสริมทักษะอาชพี ของนักเรียนสกู่ ารเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารุง

การได้รับรางวลั

18

การบรหิ ารการจัดการเรียนรู้เพอื่ สง่ เสริมทกั ษะอาชีพของนักเรียนสกู่ ารเรียนรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

การได้รับรางวลั

รำงวัล Smart Teacher จำกสำนกั งำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำเขต 12

นำเสนอผลงำนกำรปฏิบัตทิ ่ีดี (Best Practice) ในกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
“Lab School Festival: Towards World-Class Education”

19

การบรหิ ารการจัดการเรียนร้เู พอื่ สง่ เสริมทกั ษะอาชีพของนกั เรียนสกู่ ารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

ผลงานทเี่ กดิ กับโรงเรยี น

ได้รับคดั เลือกจาก สพฐ. ใหน้ าเสนอผลงานรางวลั สถานศึกษาตน้ แบบการบรหิ ารการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561 ในงาน
“การสมั มนาและแลกเปล่ียนเรยี นรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรมวชิ าการและเทคโนโลยขี องนักเรยี น ปกี ารศึกษา 2561 ณ. โรงแรมธรรมรนิ ทร์ ธนา อ.เมอื ง จ.ตรัง
ตงั้ แต่วนั ท่ี 6- 10 มกราคม พ.ศ. 2562”

20

การบรหิ ารการจัดการเรียนรู้เพอื่ ส่งเสริมทกั ษะอาชีพของนกั เรยี นสกู่ ารเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง

กจิ กรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

21

การบริหารการจดั การเรียนรู้เพอ่ื สง่ เสริมทักษะอาชีพของนกั เรียนสกู่ ารเรยี นรใู้ นศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

การบริการทางวชิ าการ

22

การบรหิ ารการจัดการเรียนรู้เพือ่ ส่งเสริมทักษะอาชีพของนกั เรียนสกู่ ารเรยี นรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

การเป็นวิทยากรกระบวนการ PLC ของ สพม. 12

23

การบรหิ ารการจัดการเรียนรูเ้ พอื่ สง่ เสริมทกั ษะอาชีพของนกั เรยี นสกู่ ารเรยี นรใู้ นศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

24


Click to View FlipBook Version