The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนีรัตน์ ชูช่วย, 2019-12-23 03:32:49

แผนกลยุทธ262

แผนกลยุทธ262

รายงานการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร

“การเขยี นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปขี องสถานศึกษา”

14 - 15 ธันวาคม 2562

นางสนุ ีรตั น์ ชูชว่ ย
ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะครชู านาญการพเิ ศษ
โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุง
สานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 12

บนั ทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ า้ รุง ต้าบลคลองเส อา้ เภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช 80260

ที่ พเิ ศษ / 2562 วนั ท่ี 23 ธนั วาคม พ.ศ. 2562

เรือ่ ง รายงานผลการประชุม

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง

ตามที่ ข้าพเจา้ นางสุนีรัตน์ ชูชว่ ย ต้าแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชา้ นาญการพิเศษ ปฏบิ ตั ิหน้าที่ หัวหน้ากลมุ่
บริหารวิชาการได้เข้ารว่ มการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การจัดท้าแผนกลยุทธแ์ ละแผนปฏิบตั ิการประจ้าปีของสถานศึกษา”
ตามค้าสงั่ โรงเรยี น ท่ี 165 / 2562 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 ณ ซีสโตน โฮเทล อ.สชิ ล จ.นครศรีธรรมราช ในวนั ที่
14-15 ธันวาคม 2562 นัน ข้าพเจา้ ขอสรปุ ผลดังนี

1. เนอ้ื หาสาระ/เอกสารโดยสังเขป
1.1 การเขียนแผนกลยทุ ธ์
1.2 การเขียนแผนประจ้าปขี องสถานศึกษา

2.วทิ ยากรผู้ให้การอบรม
2.1 ดร.ปชานนท์ ชนะราวี
2.2 คณะกรรมการสหวิทยาเขตตน้ นา้ ตาปี

3. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
3.1 ครูมคี วามรแู้ ละเข้าใจเกีย่ วกบั การจดั ท้าแผนกลยทุ ธ์และแผนปฏบิ ตั ิการประจ้าปขี องสถานศกึ ษา

มากขนึ
3.2 ครูมีความรเู้ ร่ืองการจดั ท้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษามากขึน
3.3 โรงเรยี นมแี นวทางการนา้ การจดั ท้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจา้ ปีของสถานศกึ ษาได้

อยา่ งถูกต้องมากขนึ

ซง่ึ รายละเอยี ดอ่ืนๆ ไดร้ วบรวมไวใ้ นเอกสารเล่มนมี าดว้ ยแลว้

จงึ เรยี นมาเพ่ือทราบ

ลงช่ือ
( นางสนุ รี ัตน์ ชูชว่ ย )

ตา้ แหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูช้านาญการพิเศษ

คาสง่ั โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารงุ

ที่ 165 / ๒๕๖๒

เร่ือง การอนมุ ตั ิใหข้ ้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาไปราชการ

------------------------------------------------------
อาศัยอานาจตามคาส่ังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560
สั่ง ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เร่ืองมอบอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการทุกตาแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในราชอาณาจกั ร นั้น

โรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ จงึ อนมุ ัติใหข้ า้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดัง

รายนามต่อไปนี้

1. นางณภคั อินทรป์ าน ตาแหนง่ ผู้อานวยการสถานศึกษา

2. นางอนุ แสงแกว้ ตาแหน่ง ครูชานาญการพเิ ศษ

3. นางอรพนิ ท์ ลิม่ พาณิชย์ ตาแหนง่ ครูชานาญการพิเศษ

4. นางสนุ รี ตั น์ ชูชว่ ย ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ

5. นายธนิต ทองถึง ตาแหนง่ ครชู านาญการ

6. นายรัฐศาสตร์ สงมา ตาแหนง่ ครผู ู้ชว่ ย

ไปปฏิบัติราชการเพ่ือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของ
สถานศกึ ษา ระหว่างวนั ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ณ ณ ซี สโตน โฮเทล อาเภอสชิ ล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 อนุมัตเิ งินสว่ นราชการเปน็ ค่าใช้จา่ ยตา่ ง ๆ ตามสิทธิ์ทางราชการโดยถอื ปฏบิ ตั ติ าม
ระเบียบกระทรวงการคลงั เก่ยี วกับการเบิกจ่ายค่าเดนิ ทางราชการ

 ไมอ่ นุมัติเบิกจา่ ย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสน้ิ
 ใหเ้ บกิ จา่ ยจากหน่วยจัดฯ

ท้ังน้ีให้ผู้ไปปฏิบัติราช การได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อราช การโ ดยเคร่งครัด
แลว้ รายงานผล การปฏบิ ัตริ าชการใหท้ ราบดว้ ย

ส่งั ณ วันท่ี 9 เดอื น ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางณภคั อินทร์ปาน)
ผ้อู านวยการโรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารุง

ประมวลภาพ
Click to View FlipBook Version