The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนีรัตน์ ชูช่วย, 2019-12-11 02:55:59

สรุปผอ29พย62

สรุปผอ29พย62

### รายงานการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตาแหนง่ ผอู้ านวยการของ นางณภคั อินทรป์ าน ###

รายงานการตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิงานตาแหนง่ ผอู้ านวยการ

นางณภคั อนิ ทร์ปาน
ตาแหน่งผอู้ านวยการ

### โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุง อาเภอถา้ พรรณรา จังหวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏบิ ัติงานตาแหนง่ ผู้อานวยการของ นางณภคั อนิ ทรป์ าน ###

คำนำ

ผู้อานวยการสถานศกึ ษา เปน็ ปจั จัยสาคัญแห่งความสาเรจ็ ประการหนึ่งในการปฏิรปู การศึกษา เพราะเปน็
ผ้นู าในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ รวมทัง้ การบรหิ ารงานตามภารกิจครอบคลุมทง้ั ดา้ นวชิ าการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป

ข้าพเจา้ นางณภัค อินทร์ปาน ตาแหนง่ ผ้อู านวยการโรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง ในช่วงท่ีปฏบิ ตั ิงานในตาแหนง่
ทีไ่ ด้รบั แต่งตง้ั ทส่ี ถานศึกษาเป็นระยะเวลา 6 เดือนจะมีคณะกรรมการทป่ี รึกษาหรือหรอื พี่เลย้ี งคอยใหค้ าแนะนาปรึกษา
และช่วยเหลอื ในการปฏบิ ตั งิ านทุกด้านตามตัวชวี้ ัดท่กี าหนดจานวน 2 คร้งั ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้ผอู้ านวยการสถานศึกษาท่ีมี
ศกั ยภาพมีภาวะผู้นามคี วามสามารถรอบดา้ นทัง้ “เก่งคน เกง่ งาน และเกง่ วชิ าการ” เหมาะสมท่จี ะดารงตาแหนง่
ผอู้ านวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิและองอาจในฐานะท่เี ป็นกลไกสาคัญในการขบั เคลือ่ นการปฏริ ปู การศกึ ษาในระดบั
สถานศึกษา

ขอขอบคุณ คณะกรรมการคณะกรรมการทป่ี รึกษาหรือหรือพเ่ี ลี้ยงและผทู้ ่ีเกยี่ วขอ้ งท่ีรว่ มกนั วางแผนกาหนดกรอบ
งาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครู และผู้เรยี นตอ่ ไป

นางณภคั อนิ ทรป์ าน
ตาแหนง่ ผอู้ านวยการโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

### โรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตาแหน่งผอู้ านวยการของ นางณภคั อนิ ทรป์ าน ###

สำรบญั หน้ำ
1
ตวั ช้ีวดั 2
1 ความสามารถในการอา่ นเขยี นการผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นวชิ าภาษาไทย 4
2 ผลงานหรือรางวลั ทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา 5
3 ผลการเรียนร้เู ฉลีย่ 5 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้หลัก
4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคเี ครอื ขา่ ย/ภาค 6
7
ประชาสงั คมมาใชเ้ พ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 8
5 การส่งเสริมใหค้ รูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพฒั นาทางวชิ าชพี 9
6 การมีสว่ นรว่ มของสถานศึกษากบั ผู้ปกครองและชุมชน 10
7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบั ผู้ปกครองและชุมชน 11
8 อัตราการเกณฑเ์ ดก็ เข้าเรียนหรอื การรับนักเรียนตามแผนการรบั นกั เรยี น
9 อตั ราการศกึ ษาต่อของนักเรียน 12
10 ผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศกึ ษาธิการและหรือสานักงาน

คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน
ภาคผนวก

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตาแหน่งผ้อู านวยการของ นางณภคั อนิ ทร์ปาน ###

รายงานการติดตามผลการปฏบิ ตั งิ านตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา

ครง้ั ที่ 3 วันท่ี 29 เดอื นพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางณภคั อินทร์ปาน ผอู้ านวยการโรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารงุ

ตวั ชีว้ ัดท่ี 1 : ความสามารถในการอ่านเขียนการผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนวิชาภาษาไทย

ที่ ตวั ชวี้ ัด กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอา้ งองิ
1 1.1 กระบวนการ
โรงเรียนมกี ระบวนการพฒั นาครแู ละผู้เรียนดว้ ยวธิ กี ารท่ี - แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ดาเนนิ งาน
หลากหลาย และเหมาะสมในการส่งเสรมิ สนับสนนุ ให้ผ้เู รียนมี - คาส่ัง
1.2 ผลการ
ดาเนนิ งาน ความสามารถและทักษะในการอา่ น การเขยี น การวิเคราะห์ - ปฏทิ นิ โรงเรียน

ตลอดจนสรา้ งนิสยั รักการอ่าน มกี ารส่งเสริมสนบั สนนุ สือ่ - รายงานการปฏบิ ัติทีเ่ ป็นเลศิ

เทคโนโลยีในการจดั การเรยี นการสอนสกู่ ารปฏิบัติ โรงเรียนได้ กิจกรรมส่งเสริมนสิ ยั รักการ

ดาเนินส่งเสรมิ พฒั นาการอา่ นนกั เรยี นตามกลุม่ ความสามารถ อา่ น

คอื - รายงานการแขง่ ขนั ทักษะ

กลุ่มปรบั ปรุง จดั ทาโครงการอา่ นออกเขียนได้ มารองรับเพ่ือ ภาษาไทย

พัฒนาให้นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ --แผนการจัดการเรยี นรู้

กลุ่มพอใช้, กลุ่มดี และ กลุม่ ดีมาก ใชว้ ิธกี ารสอนเสริมเพือ่ - รายวชิ าเพิ่มเตมิ

พฒั นาความสามารถด้านการอา่ นของนักเรียน โดยใชก้ จิ กรรม - นวัตกรรมการเรยี น

ในการพฒั นาการอา่ น ดงั นี้ การสอน

กิจกรรมรายงานการปฏบิ ตั ิทเ่ี ป็นเลิศกจิ กรรมส่งเสริมนสิ ัยรกั - บันทกึ การประชุม

การอา่ น / กิจกรรมบันทึกการอา่ น - กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก พน้ื บา้ น เพลงบอก หนังตะลุง

กิจกรรมพ่สี อนน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน - โล่/เกยี รตบิ ัตร

กจิ กรรมวนั สนุ ทรภู่ วันภาษาไทย - รูปภาพ

กิจกรรมศิลปวฒั นธรรมท้องถ่ิน เพลงบอก หนงั ตะลุง ดนตรี

กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ

Active Learning

- นักเรยี นมีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย - รายงานผลสัมฤทธิท์ าง

โดยมจี านวนนักเรียนท่มี ีผลการเรียนเฉลีย่ วิชาภาษาไทย ระดับ การเรียน รายวิชาภาษาไทย
3 ขึน้ ไป รอ้ ยละ 23.38

### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏิบัติงานตาแหนง่ ผู้อานวยการของ นางณภัค อนิ ทร์ปาน ###

ตวั ชว้ี ัดที่ 2 : ผลงานหรือรางวัลทเ่ี กดิ จากการบริหารจดั การของผู้บริหารสถานศกึ ษา

ท่ี ตวั ช้ีวดั กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอ้างองิ

2.1 กระบวนการ ผบู้ รหิ ารมภี าวะผู้นาสามารถนาพาครแู ละบุคลากรใน - แผนพฒั นาคณุ ภาพ
ดาเนนิ งาน
โรงเรียนร่วมมอื ในการปฏบิ ัตงิ านใหบ้ รรลตุ ามนโยบาย มี การศึกษา

ส่วนรว่ มกับภาคเี ครอื ขา่ ย มีการวางแผนการดาเนนิ งาน - แผนปฏิบตั ิการ
อยา่ งมีประสิทธภิ าพ มีการกากับตดิ ตามตรวจสอบการ

ปฏิบตั ิงาน จนสามารถทาใหโ้ รงเรียนได้รบั การพฒั นาและมี - หลกั สูตรสถานศกึ ษา

การเปลี่ยนแปลง โดยใชก้ ระบวนการ PR Model ซง่ึ - รายงานการไปราชการ
กิจกรรมพัฒนาดังนี้
- รายงานการปฏิบตั งิ านท่ี
- กจิ กรรมพฒั นา/ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนา เป็นเลิศ
คุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัตกิ าร/หลักสตู ร
สถานศึกษา - รายงานการปฏิบัตงิ านีเ่ ปน็
เลศิ การบรหิ ารจดั การ
- กจิ กรรมสร้างความตระหนักในวิชาชีพครู งบประมาณแบบเพ่ิม
- กจิ กรรมสง่ เสรมิ /พฒั นาบคุ ลากร ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมนวตั กรรมการเรยี นการสอน

- กิจกรรมสง่ เสรมิ ความเปน็ เลศิ ดา้ นวิชาการ ดนตรี - การสังเกต

กีฬา - การสัมภาษณ์
- กจิ กรรมพฒั นา/จดั หาสอ่ื อปุ กรณค์ อมพวิ เตอร/์

เครือ่ งดนตรี - รูปภาพ

- กจิ กรรมพัฒนา/ปรบั ปรุงอาคารสถานท/ี่ หอ้ งเรียน

ห้องปฏิบตั กิ าร

- กจิ กรรมพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ

แบบเพิ่มประสทิ ธภิ าพ

- กจิ กรรมระดมทรัพยากรเพ่ือพฒั นาการศกึ ษา

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารุง อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏิบตั ิงานตาแหน่งผอู้ านวยการของ นางณภัค อนิ ทร์ปาน ###

ตวั ชี้วัดท่ี 2 : ผลงานหรอื รางวลั ท่เี กดิ จากการบรหิ ารจดั การของผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ ตวั ชว้ี ดั กระบวนการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง

2.2 ผลการดาเนนิ งาน โรงเรยี นมผี ลงานเปน็ แบบอยา่ งไดร้ บั การยกยอ่ งและมี - รางวลั IQA AWORD
นาไปประยุกต์ใช้หรือได้รางวัลสงู กว่าระดบั เขตพื้นท่หี รือ - รางวลั ครดู ไี ม่มีอบายมุข
รางวลั ระดบั จงั หวัด ดังน้ี - รายงานสรปุ การแขง่ ขัน
- รางวลั IQA AWORD มหกรรมมัธยมวชิ าการ
ครั้งท่ี 29
- รางวัลครูดไี มม่ ีอบายมุข - เกยี รติบตั ร
- โล่
- รายงานการปฏิบัตงิ านทเ่ี ป็นเลศิ

- รายงานการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลศิ การบรหิ ารจดั การ
งบประมาณแบบเพม่ิ ประสิทธิภาพ เหรียญทอง ประเภท
สถานศึกษาขนาดเลก็ ดา้ นการบรหิ ารจัดการ

- รายงานการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบเพมิ่ ประสิทธิภาพ เหรยี ญทอง ชนะเลิศ
ประเภทรองผู้อานวยการสถานศกึ ษาขนาดเล็ก

- รายงานการปฏบิ ตั งิ านทเ่ี ป็นเลิศการบรหิ ารจดั การเรยี นรู้
เพ่ือส่งเสรมิ ทกั ษะอาชพี ของนักเรียน สกู่ ารเรยี นรใู้ น
ศตวรรษท่ี 21 เหรียญทอง ประเภทรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก

- รายงานการปฏิบัติงานทเ่ี ป็นเลศิ การพฒั นาการจดั การ
เรยี นร้วู ชิ าภาษาอังกฤษโดยใชก้ ระบวนการ PLC เพ่ือ
ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เหรียญทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดเลก็

- โครงการชมุ นมุ สู่ชมุ ชน ของสานักงานเลขานุการ
สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม

- การประกวดเพลงบอกเยาวชนโล่พระราชทาน

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง อาเภอถา้ พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏิบัตงิ านตาแหนง่ ผู้อานวยการของ นางณภคั อินทร์ปาน ###

ตวั ชีว้ ัดท่ี 3 : ผลการเรยี นรู้เฉลย่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรหู้ ลัก

ที่ ตัวช้ีวดั กระบวนการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง

3.1 กระบวนการ โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี น 5 - แผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา
ดาเนนิ งาน
กลมุ่ สาระการเรยี นรูห้ ลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ - แผนปฏบิ ัติการประจาปี
3.2 ผลการ
ดาเนนิ งาน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรมและ - โครงการยกระดับผลสมั ฤทธ์ิทางการ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปน็ เปา้ หมายในการจัดการศึกษาท่ีควบคู่ เรียน

ไปกบั การเสรมิ สรา้ งความรู้และทกั ษะด้านอืน่ ๆ ท้งั น้ี - กจิ กรรมการสอนซ่อมเสรมิ /สอน

ความสาเรจ็ ทางเปา้ หมายมาจากการบรหิ ารจัดการของ ชดเชย

ผ้บู ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้องทกุ - รายงานการนิเทศตดิ ตาม

ภาคส่วน ดงั น้ี - บันทกึ ข้อตกลง

- การจดั ทาแผนพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา การปฏบิ ัติงาน (mou)

- แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปี - รายงานการทดสอบ

- จดั ทาพัฒนา/ปรบั ปรุงหลกั สูตรสถานศึกษา หลกั สูตร Pre O - NET

ตา้ นทุจรติ ศึกษา - คาส่ัง

- พฒั นา/ปรับปรุงระเบียบการวัดและประเมินผล เพื่อ - ปฏิทินโรงเรียน

พฒั นาคณุ ภาพและยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น - รายงานผลสัมฤทธทิ์ าง

- มีการจัดทาข้อมลู นักเรยี นเป็นรายบคุ คลตามระบบงาน การเรียน

ดูแลชว่ ยเหลือนักเรยี น

- มีการพัฒนาผเู้ รยี นและครูด้วยกจิ กรรมทหี่ ลายหลาย

โดยการจดั หาส่อื เทคโนโลยี แหลง่ เรียนรทู้ เ่ี อ้ือต่อการ

เรยี นรู้

- มีการจดั ระบบนเิ ทศ ติดตามและตรวจสอบ

การดาเนนิ งานที่ชดั เจน

- กจิ กรรมการทดสอบและประเมนิ ผลการเรยี นรดู้ ้วย

เครอ่ื งมือท่ีมาตรฐาน (Pre O-NET)

- จดั หาครูผู้สอนตรงตามสาขาวชิ าทขี่ าดแคลน

- กิจกรรมชมุ ชนการเรียนรู้วิชาชพี (PLC)

- โรงเรียนมีเปา้ หมายในการพัฒนายกระดับผลสมั ฤทธิ์ - บันทึกขอ้ ตกลง

โดยให้ 5 กลุม่ สาระการเรยี นรหู้ ลัก เพ่ิมข้นึ ร้อยละ 3 การปฏบิ ัตงิ าน (mou)

- นกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 3, 6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 - รายงานผลสัมฤทธิท์ าง

กลุ่มสาระการเรียนรหู้ ลัก ระดับ 3 ขึ้นไป รอ้ ยละ 37.95 , การเรยี น

41.26 ตามลาดบั

### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง อาเภอถา้ พรรณรา จังหวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏบิ ัตงิ านตาแหนง่ ผูอ้ านวยการของ นางณภคั อนิ ทร์ปาน ###

ตัวชี้วดั ท่ี 4 : การบรหิ ารงบประมาณและการระดมทรพั ยากรจากภาคเี ครือขา่ ย/ภาคประชาสงั คมมาใชเ้ พื่อประโยชน์
ทางการศึกษา

ที่ ตัวชี้วดั กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอา้ งอิง

4.1 กระบวนการ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากร - แผนพัฒนาคุณภาพ
ดาเนนิ งาน
จากภาคเี ครือข่ายมาใช้ประโยชนท์ างการศึกษา โดย การศึกษา

บริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏบิ ัติการให้การใช้จ่าย - แผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณมปี ระสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสดุ ต่อ

สถานศึกษา มีความโปรง่ ใสดาเนินการตามระเบยี บพสั ดุ - โครงการยกระดับ

และการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างต่อเน่ือง การระดม ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน

ทรพั ยากรเปน็ ไปเพอื่ ประโยชนต์ ่อการพัฒนาคุณภาพ - คาสง่ั มอบหมายงาน
การศกึ ษาด้วยความร่วมมือจากทกุ ภาคส่วน ดังนี้

- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั ิการ - รายงานการตรวจสอบ
ประจาปี เพ่ือพัฒนาคณุ ภาพและปฏบิ ัตติ ามแผน ภายใน (SAR)

- มีการบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสดุ ต่อ
สถานศกึ ษา

- มีรายงานทางการเงินของสถานศึกษาที่เป็นปจั จุบันและ
เป็นไปตามระเบยี บ

- มีการดาเนนิ งานตามระเบยี บพัสดุ ปี 2560
- มกี ารตรวจสอบภายในสถานศึกษา

4.2 การระดมทรพั ยากร โรงเรียนมกี ารระดมทรัพยากรทุกภาคสว่ นมาใช้ประโยชน์ - รายงานการระดม
และการลงทนุ เพ่ือ
การศกึ ษา ทางการศกึ ษา และสง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา ทนุ การศึกษา

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อปุ กรณแ์ ละ - ภาพถ่าย

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดงั นี้ - ทีน่ งั่ พักผ่อน

- กิจกรรมระดมทนุ เพอื่ พฒั นาการศึกษา - คอมพวิ เตอร์

- กจิ กรรมการสอนโดยใชว้ ิทยากรภายนอก เชน่ ตารวจ - เครอื่ งดนตรี

ปราชญช์ าวบ้าน หนังตะลุง เพลงบอก ดนตรี - กลอ้ งจลุ ทรรศน์

- กิจกรรมทุนการศกึ ษาสาหรับนักเรยี น - หอ้ งสบื ค้น

- กจิ กรรมบริจาค สอ่ื /วัสดุ/อุปกรณ์ เชน่ เสือ้ กีฬา ท่ีน่งั - หอ้ งน้า

พักผอ่ น คอมพวิ เตอร์ เคร่อื งดนตรี กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏิบตั ิงานตาแหน่งผู้อานวยการของ นางณภคั อนิ ทร์ปาน ###

ตัวชว้ี ดั ท่ี 5 : การสง่ เสรมิ ให้ครูและบุคลากรทางการศกึ ษาไดร้ บั การพัฒนาทางวิชาชีพ

ท่ี ตวั ชวี้ ดั กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอา้ งอิง

5 5.1 กระบวนการ โรงเรยี นมีแผนงาน โครงการกจิ กรรมส่งเสริมพฒั นาครู - แผนปฏบิ ตั ิการ
ดาเนินงาน และบุคลากรใหม้ คี วามรู้ความเข้าใจมีความสามารถและมี - บันทึกการประชุม
ส่วนรว่ มในการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาครอบคลุมภารกจิ - ภาพถา่ ย
ท้ัง 4 ดา้ นของโรงเรียนมีการนิเทศตดิ ตามประเมินการ - เกียรติบตั ร
ดาเนนิ งานและรายงานประจาปตี ามแผน โครงการ - รายงานการอบรม/สัมมนา
กจิ กรรม ตามระยะเวลาทกี่ าหนด มกี ารแลกเปลยี่ นเรยี นรู้
มีการนาผลการประเมนิ ไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครู
และบคุ คลากรอย่างต่อเนอ่ื งและเปน็ ระบบ ดังนี้

- กจิ กรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาครู เชน่ การศกึ ษาตอ่
การเลื่อนวทิ ยฐานะ การอบรมพฒั นา การขอเครือ่ งราช

อิศรยิ าภรณ์ การมนี วัตกรรมทางการเรียนรู้

- กจิ กรรมสง่ เสรมิ ครดู ีไม่มีอบายมุข ครดู ีศรีถา้ พรรณรา

5.2 ผลการดาเนนิ งาน ครูและบคุ ลากรฯ ทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวชิ าชพี - รายงานการไปราชการ
เชน่ การอบรม สมั มนา ศกึ ษาดูงาน - รปู ภาพการอบรม/สัมมนา

### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏบิ ัติงานตาแหนง่ ผู้อานวยการของ นางณภคั อินทรป์ าน ###

ตัวชว้ี ดั ที่ 6 : การบรหิ ารงานตามหลักธรรมาภบิ าล

ท่ี ตัวชีว้ ัด กระบวนการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง

6 6.1 กระบวนการ โรงเรียนมกี ารบรหิ ารงานตามระเบยี บกฎหมายทที่ าง - แผนปฏิบัติการ
ดาเนินงาน ราชการกาหนด ส่งเสรมิ สนับสนนุ ใหค้ รูและบุคคลากร - การสัมภาษณ์
ทางการศึกษาประพฤติตนตามพระราชบัญญัติระเบยี บ - บันทกึ การประชมุ
- คาส่ังมอบหมายงาน
ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา 2547 และ - รายงานผลการปฏบิ ัติงาน

ปฏบิ ัตบิ ริหารงานด้วยความโปรง่ ใส ตรวจสอบได้ ยดึ
ประโยชน์ของทางราชการ เน้นการมสี ว่ นรว่ มจากทุกภาค
ส่วนที่เก่ยี วขอ้ ง ดงั นี้

- มีแผนงาน โครงการ หรือกจิ กรรมสง่ เสริม สนบั สนุนให้
ความรู้เก่ียวกบั ระเบียบกฎหมาย วนิ ัย จรรยาบรรณใน
การปฏิบตั ิงานและปอ้ งกนั การกระทาผดิ วนิ ยั ดว้ ยกจิ กรรม
ทห่ี ลากหลาย

- จดั โครงสรา้ งบริหารงานอยา่ งเป็นระบบ
- มอบหมายงานตามโครงสร้างการบรหิ ารงาน

- ประพฤตปิ ฏบิ ัตติ นเปน็ ตัวอย่างท่ีดีให้กับครแู ละบคุ ลากร
ทางการศกึ ษา

- มกี ารควบคมุ กากับ การปฏบิ ตั ิงาน ยกย่องเชิดชูเกยี รติ
ผปู้ ฏบิ ตั ติ นเป็นแบบอยา่ งทด่ี ี และมีการสรปุ รายงานผล
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ

- มีการประเมินประสทิ ธภิ าพการปฏบิ ตั งิ าน

6.2 ผลการดาเนินงาน โรงเรียนมกี ารบริหารจัดการศึกษาทีม่ ีประสทิ ธิภาพและ - รายงานประกนั คุณภาพ

ประสิทธิผล ไม่มีบุคลากรถูกร้องเรียน ภายใน

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารงุ อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏิบตั งิ านตาแหน่งผูอ้ านวยการของ นางณภคั อินทร์ปาน ###

ตัวชี้วดั ที่ 7 : การมีสว่ นร่วมของสถานศึกษากบั ผปู้ กครองและชุมชน

ที่ ตวั ชว้ี ดั กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอ้างองิ

7 7.1 กระบวนการ โรงเรียนมีโครงการกจิ กรรมเพอ่ื พฒั นาการศึกษาด้วย - โครงการ

ดาเนนิ งาน วธิ กี ารทหี่ ลากหลาย เพ่ือสรา้ งความรว่ มมือรว่ มใจใน - รูปภาพ

การปฏิบัติงานและสรา้ งความสัมพนั ธ์ทดี่ ีระหว่างบ้าน - บนั ทึกการประชมุ

โรงเรียน ชุมชน ดงั นี้ - กิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน

- มกี ารประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิงาน

ร่วมกับผู้ปกครองและชมุ ชนอย่างเป็นรปู ธรรม

โดยผ้อู านวยการสถานศึกษาเปน็ ผ้นู าในการทางานเชงิ รกุ

ร่วมกบั ชุมชนอยา่ งต่อเนื่อง ทาใหไ้ ด้รับความร่วมมือจาก

ผูป้ กครองและชมุ ชนในการพัฒนาสถานศกึ ษา มีส่วนรว่ ม

ในการส่งเสริมการเรยี นรู้ของผเู้ รียนตามศกั ยภาพดว้ ย

ความเตม็ ใจอยา่ งดี และมีการรายงานผลการดาเนนิ งาน

ตอ่ ผู้เกย่ี วข้อง

- กจิ กรรมบริการสถานทส่ี าหรับชุมชน เชน่ หอประชุม

สนามกีฬา จานวน 5 ครง้ั

- กจิ กรรมกีฬาอาเภอ จานวน 1 ครัง้

- กจิ กรรมงานพระราชพิธ/ี งานประเพณ/ี งานวฒั นธรรม

ท้องถิน่ รวมกบั ภาคีเครือข่าย จานวน 7 ครั้ง

- กจิ กรรมจติ อาสาพฒั นาชุมชน เชน่ สรา้ งฝายนา้ ล้น ทา

ความสะอาดถนน วัด จานวน 4 คร้ัง

- กจิ กรรมสนบั สนนุ วงดนตรี วงโยธวาฑิต จานวน 5 คร้ัง

- กจิ กรรมสนบั สนนุ วทิ ยากรใหท้ ้องถน่ิ ชมุ ชน และ

หนว่ ยงานราชการ จานวน 5 ครงั้

7.2 ผลการดาเนนิ งาน โรงเรียนไดร้ ับโอกาสความไวว้ างใจจากชุมชน และ - กิจกรรมสมั พันธ์ชมุ ชน

หนว่ ยงานในการรว่ มกนั พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา สง่ ผล - ภาพถา่ ย

ใหเ้ กิดประโยชนต์ ่อสว่ นรวมอย่างเป็นรปู ธรรม

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารุง อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏบิ ัติงานตาแหนง่ ผูอ้ านวยการของ นางณภคั อนิ ทรป์ าน ###

ตวั ชวี้ ดั ที่ 8 : อัตราการเกณฑ์เด็กเขา้ เรียนหรอื การรับนกั เรยี นตามแผนการรบั นกั เรียน

ที่ ตวั ช้วี ดั กระบวนการดาเนินงาน เอกสารอา้ งอิง

8 8.1 กระบวนการ โรงเรียนมีการจัดทาแผนการรับนกั เรยี นทแ่ี สดงจานวน - รายงานแผนการรับนักเรยี น
ดาเนนิ งาน ทีช่ ดั เจน โดยการจดั ทาสมั มะโนประชากรวยั เรียน มี - รปู ภาพ
กจิ กรรม วิธกี าร งบประมาณ และผรู้ บั ผดิ ชอบท่ชี ัดเจนที่
สอดคลอ้ งกับวิสยั ทศั น์ พันธกิจ เปา้ หมายของโรงเรยี น
ดังนี้

- ผบู้ รหิ ารสถานศึกษากาหนดผู้รับผิดชอบและจัดทา
แผนการรับนกั เรยี น โดยมีข้อมลู นกั เรียนในวยั เรียนทีเ่ ปน็
ปัจจบุ นั

- มีการปฏิบัตติ ามแผนอย่างจรงิ จงั ทางานเชิงรุก
ประชาสัมพนั ธ์การรบั นักเรยี น ติดตามประเมินผลและ
รายงานการรบั นกั เรยี นอย่างเปน็ ระบบ

8.2 ผลการดาเนนิ งาน นกั เรยี นทกุ คนไดร้ บั โอกาสทางการศึกษาอยา่ งทว่ั ถึง - รายงานการรับนักเรยี น
และเสมอภาค และนักเรยี นได้เขา้ เรยี นตามแผนการรับ
นักเรียน ร้อยละ 100

### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการติดตามผลการปฏบิ ัตงิ านตาแหนง่ ผู้อานวยการของ นางณภคั อนิ ทร์ปาน ###

ตัวช้ีวดั ที่ 9 : อัตราการศกึ ษาต่อของนักเรยี น

ที่ ตวั ชว้ี ัด กระบวนการดาเนนิ งาน เอกสารอ้างองิ

9 9.1 กระบวนการ โรงเรยี นได้ดาเนนิ การ ดงั นี้ - รายงานการศกึ ษาต่อของ
ดาเนินงาน นักเรียน
- มีแผนงาน/โครงการสง่ เสริมสนับสนนุ การศกึ ษาตอ่ ของ
นกั เรียน - สารสนเทศ

- มีคณะกรรมการดาเนนิ งานและผู้รบั ผดิ ชอบอย่างชัดเจน
- มีการวางแผนและดาเนินงานอยา่ งเป็นระบบ มีการจัด
กิจกรรม ให้ความรแู้ ละสรา้ งแรงจูงใจในการศกึ ษาตอ่
อยา่ งหลากหลาย

- มกี ารสรุปรายงานผลการดาเนินงานให้หน่วยงานต้น
สงั กดั และผ้เู กี่ยวข้องทราบ

- มีร่องรอยหลักฐานปรากฏชดั เจน สามารถตรวจสอบได้

9.2 กระบวนการ โรงเรยี นมีการกากบั ดูแลนกั เรียนระหวา่ งเรียน - รายงานการย้ายเขา้ /ออก
ดาเนินงาน
- ทาให้ไมม่ ีนักเรียนออกกลางคนั หรือมีนักเรยี นออก - สารสนเทศ ขอ้ มลู 10 ม.ิ ย.
กลางคนั

- มีระบบตดิ ตามให้เขา้ เรียน และนักเรยี นท่จี บชน้ั ม.3 ได้
เข้าศกึ ษาต่อชนั้ ม.4 ร้อยละ 80.95 และสายอาชีพ รอ้ ย
ละ 19.05

- มีระบบติดตามให้เขา้ เรียน และนักเรยี นท่ีจบชั้น ม.6
ไดเ้ ขา้ ศกึ ษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 66.67 และ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 33.33

### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารงุ อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรธี รรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏิบัตงิ านตาแหน่งผู้อานวยการของ นางณภัค อนิ ทรป์ าน ###

ตวั ช้วี ัดที่ 10 : ผลการดาเนนิ การตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พ้นื ฐาน

ที่ ตวั ชว้ี ดั กระบวนการดาเนินงาน เอกสารอา้ งอิง

10 การดาเนินการตาม โรงเรยี นไดป้ ฏบิ ัตงิ านตามภารกจิ หน้าที่ใน - แผนงาน/โครงการ

นโยบาย การขบั เคล่ือนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ - ตารางการจดั การเรียนรู้
กระทรวงศกึ ษาธิการและ สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐานที่เก่ยี วข้อง

หรือ สานักงาน กบั การบรหิ ารงานตามภารกิจทั้ง 4 ดา้ น เพ่ือนานโยบาย - แผนการจัดการเรียน

คณะกรรมการการศกึ ษา ไปสกู่ ารปฏบิ ัตทิ ่ีเป็นไปตามรูปธรรมและเกิดประโยชน์ การสอน
ขั้นพื้นฐาน สงู สดุ และผู้ท่ีเกยี่ วข้องสะท้อนเห็นถงึ การบริหารจดั การท่ี

เป็นระบบ เข้าใจปญั หามีกระบวนการแก้ไขปัญหาและ

พฒั นาต่อยอดงานอย่างต่อเน่ือง ดงั นี้

- นโยบาย เพ่ิมเวลารู้

- นโยบายการอา่ นออกเขยี นได้

- นโยบายการจดั การเรียนการสอนโดยใชก้ ระบวนการ

Active Learning

- นโยบายการยกระดบั ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน

- นโยบายการบริหารจดั การโรงเรียนขนาดเลก็

- นโยบายการบรู ณาการปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง

- นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

- นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

- นโยบายระบบประกนั คุณภาพภายใน

- นโยบายพัฒนาหลกั สตู รสถานศึกษา/หลักสูตรต้านทุจรติ

- นโยบายการจัดการเรียนการสอน DLIT

- นโยบายนิเทศภายใน

### โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารุง อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช ###

### รายงานการตดิ ตามผลการปฏิบตั ิงานตาแหน่งผ้อู านวยการของ นางณภัค อนิ ทร์ปาน ###
### โรงเรยี นประสาธนร์ าษฎร์บารุง อาเภอถ้าพรรณรา จงั หวัดนครศรีธรรมราช ###


Click to View FlipBook Version