The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนีรัตน์ ชูช่วย, 2019-12-25 00:37:54

SAR ครู ปี 611

SAR ครู ปี 611

รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเอง

รายบุค(Sคลelf Assessment Report: SAR)

สนุ รี ัตน์ ชชู ่วย
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพเิ ศษ

โรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ
รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรัตน์ ชชู ว่ ย หนา้ 1
สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 12

คานา

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เปน็ การประเมนิ การปฏิบตั ิหนา้ ที่ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตพิ ุทธศักราช 2542 และฉบับปรบั ปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทงั้ มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ขา้ พเจ้าได้จัดทาขึ้นเพอ่ื รายงานผลการจัดการเรยี นการสอนและการปฏิบตั ิหน้าท่ีของข้าพเจ้าตามฝา่ ย/กลุม่ งาน
ตลอดจนกจิ กรรมตา่ งๆ ท่ไี ด้สง่ เสรมิ ใหน้ ักเรยี นมีคณุ ลักษณะและคณุ ภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาโรงเรียน
ประสาธน์ราษฎร์บารงุ สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษามัธยมศกึ ษาเขต 12 ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานน้ีโรงเรียนสามารถนาผลการดาเนินงานไปจัดทาการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับสายงานตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินใน
การประเมินตนเอง (SAR) ในคร้ังนี้ข้าพเจ้าจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพของผ้เู รียนใหส้ ูงขึน้ ในทุกๆ ดา้ นตอ่ ไป

ลงช่ือ
( นางสนุ ีรัตน์ ชชู ่วย )

ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการพเิ ศษ
15 มีนาคม 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชูช่วย หน้า 2

สารบญั

ตอนท่ี 1 ข้อมลู สว่ นตวั หน้า
- ข้อมูลทั่วไป 4
- ขอ้ มูลการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี 4
- การจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน 5
- ผลการปฏบิ ตั งิ าน 6
- ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน 11
- การประเมินตนเองของครู 13
14
ตอนท่ี 2 ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา 16
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรียน 16
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บริหารสถานศกึ ษา 18
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผ้เู รียนเป็นสาคัญ 19
26
ภาคผนวก 27
- สรุปคาส่ัง 33
- รางวัล/เกียรติบตั ร/ประมวลภาพ 36
- การเป็นวิทยากร/ใหบ้ รกิ ารวชิ าการ 38
- ประมวลภาพการปฏิบตั ิงานตามคาส่งั

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชชู ว่ ย หนา้ 3

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ตอนที่ 1 : ขอ้ มลู ส่วนตวั

1.1 ข้อมูลทว่ั ไป

ชอื่ นางสนุ ีรตั น์ สกุล ชชู ว่ ย

วุฒกิ ารศกึ ษา

ปรญิ ญาตรี ครุศาสตรบ์ ณั ฑติ วชิ าเอกจาก สถาบันราชภฏั สงขลา

ปรญิ ญาโท ครุศาสตร์บณั ฑิต วิชาเอกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธี รรมราช

อืน่ ๆ ระบ.ุ ................ วชิ าเอกจาก...................................

ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการพิเศษ อายุ 43 ปี ปฏบิ ัตริ าชการ 19 ปี เลขทต่ี าแหนง่ 30949 เงนิ เดือน 37,200

บาท เงินวทิ ยฐานะ 11,200 บาท

วนั / เดอื น / ปี เกิด 19 มถิ ุนายน พ.ศ. 2519

วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542

ปฏบิ ัตกิ ารสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์ ปฎิบตั ิงานพิเศษ หัวหนา้ งานบรหิ ารวิชาการ

หวั หนา้ งานแนะแนว สังกัดฝ่ายงานบรหิ ารวิชาการ โรงเรียนประสาธนร์ าษฎร์บารงุ

สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 12

แสดงจานวนวันลา ประจาปีการศึกษา 2561 (1 เมษายน 2561– 31 มีนาคม 2562)

วัน เดอื น ปี ลาปว่ ย ลากิจ ลาอปุ สมบท ลาคลอด มาสาย
ทลี่ า ครั้ง วนั ครงั้ วัน คร้ัง วัน ครงั้ วนั คร้ัง วนั
12 ------ --
28-29 ม.ค. 2562 -- 11- - - - --
3 ธ.ค. 2561 12 ------ --
12 ------ --
12-13 พ.ย.2561 12 ------ --
20-21 มิ.ย.2561 48 11- - - - --
12-13 ม.ิ ย.2561 จานวน.....5...........ครงั้ จานวน.......9.........วนั

รวม
รวมทัง้ ส้นิ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชชู ่วย หน้า 4

1.2 ข้อมูลการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี
1.2.1 ปฏิบัตกิ ารสอนตลอดปีการศึกษา 2561

ที่ รหสั วิชา ช่อื วิชา ช้ัน จานวน จานวน
ห้อง ชั่วโมง /
สปั ดาห์

ภาคเรยี นที่ 1 ม.4 2 3
1 ว30101 ฟสิ ิกส์พนื้ ฐาน ม.5 1 4
2 ว30202 ฟสิ กิ ส์เพ่ิมเติม 2 ม.6 1 4
3 ว30204 ฟสิ ิกสเ์ พิ่มเติม 4 ม.5 1 3
4 ว30121 เคมีพืน้ ฐาน ม.5 1 3
5 ว30222 เคมเี พ่มิ เตมิ 2 17
6
รวม
ภาคเรยี นที่ 2 ม.4 1 4
ม.5 1 4
1 ว30201 ฟิสกิ ส์เพิ่มเติม 2 ม.6 1 4
2 ว30203 ฟสิ ิกส์เพ่ิมเติม 3 ม.5 1 3
3 ว30205 ฟิสกิ ส์เพ่ิมเติม 5 15
4 ว30123 เคมีเพมิ่ เติม 2 4

รวม

1.2.2 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี นทีป่ ฏบิ ัตกิ ารพัฒนาผู้เรยี นตลอดปกี ารศกึ ษา 2561

ที่ กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน และชุมนุม ช้นั / จานวน ผา่ น ไม่ผ่าน
หอ้ ง นักเรียน
1 ลูกเสอื -เนตรนารี
2 ผ้บู าเพ็ญประโยชน์ ม.2 28 26 2
3 ชมุ นุม ม.สัญจร
4 กิจกรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ ม.5 14 14 -
5 แนะแนว
ม.3 16 16 -

ม.5 14 14 -

ม.5 14 14 -

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชชู ่วย หน้า 5

1.2.3 ปฏิบัติหนา้ ท่ีครูทีป่ รึกษา จานวนนกั เรยี น รวมท้ังสน้ิ (คน)
ชัน้ / หอ้ ง ชาย(คน) หญงิ (คน) 7

มธั ยมศึกษาปีท่ี 5/1 16

1.2.4 งานพเิ ศษ ในโรงเรยี น ไดแ้ ก่ ฝ่ายวชิ าการ
งานหัวหน้ากลุ่มบรหิ ารวชิ าการ ฝา่ ยวชิ าการ
งานหัวหนา้ งานแนะแนว ฝ่ายบรหิ ารท่ัวไป
งานครทู ปี่ รึกษานักเรียนชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
งานครเู วรประจาวันพฤหสั บดี

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3.1 จดั ทาแผนการจดั การเรียนรู้ ดังนี้

ที่ รหสั วิชา สาระการเรียนรู้/รายวชิ า ระดับชัน้ จานวน/แผน
ม.4 19
1 ว30101 ฟิสิกสพ์ ื้นฐาน ม.5 11
ม.5 8
2 ว30201 ฟิสกิ สเ์ พิ่มเติม 2

3 ว30204 ฟิสกิ ส์เพม่ิ เติม 3

1.3.2 ผลิตส่อื / นวตั กรรม 6 รายการ ไดแ้ ก่ จานวน(ชิ้น)
6
ท่ี ช่อื สื่อ/นวตั กรรม 9
1 ชดุ การสอน เรื่อง แรงและการเคล่อื นที่
2 ชดุ การสอนเรือ่ ง เสียงและการได้ยิน 2
1
ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ เรื่อง
3 รถบรรทุกไข่ 1
4 การบรหิ ารการจดั การเรยี นร้โู ดยใช้กระบวนการ PLC เพอ่ื ยกระดับผลสมั ฤทธ์ิ 1

ทางการเรียนของโรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง
5 ครูดีไม่มอี บายมุข
6 รอ้ ยครูดีไม่มีอบายมุข

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชูชว่ ย หน้า 6

1.3.3 จัดทาหนว่ ยการเรยี นรแู้ บบบูรณาการ (ศาสตร์พระราชา, เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่

ที่ เรือ่ ง ระดบั ชั้น
1 แผนการจดั การเรียนรู้รายวิชาฟิสกิ ส์ ว30101 โดยบูรณาการปรัญชาเศรษฐกจิ ม.4
ม.5
พอเพยี ง เร่ือง คล่ืนแมเ่ หล็กไฟฟ้าในชีวิตประจาวนั

1.3.4 จดั ทาวิจัยในชนั้ เรยี น จานวน 3 เร่อื ง ไดแ้ ก่ จานวน
ชว่ั โมง
หน่วย เร่อื ง
ท่ี 8
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการแก้ปญั หาทางฟิสกิ สเ์ ร่อื งการ
เคล่ือนทแ่ี นวตรง ของนักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 4/1 โดยใช้เทคนิคขนั้ ตอน 4
การแกโ้ จทยป์ ัญหาทางฟสิ กิ ส์
3 การศกึ ษาพฤติกรรมเรอ่ื งการไม่สง่ งาน/การบ้านของนักเรียน 6
ชน้ั มัธยมศกึ ษา
2 การศกึ ษาลาดบั ความคิดเห็นทไี่ ด้จากการเขยี นเร่อื งสั้นในรายวิชาฟิสกิ ส์ ของ
นกั เรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารุง

1.3.5 การนา/มอบหมายงาน นกั เรยี นไปศึกษาค้นควา้ /ใชแ้ หล่งเรียนรู้นอกโรงเรยี น จานวน 2 ครง้ั ดงั นี้

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรอ่ื ง จานวน

ครัง้

1 โรงพยาบาลถา้ พรรณรา การฝกึ ประสบการณ์จรงิ ในสถานประกอบการ 1

2 มหาวิทยาลยั ราชมงคลศรีวชิ ัย การบรู ณาการปรัญชาเศรษฐกจิ พอเพียง “วนั เกษตร 1

แหง่ ชาติ”

3 โครงการช่งั หวั มัน การบูรณาการปรญั ชาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 1

4 สิรนิ าถศนู ย์ศึกษาการเรยี นรู้ การบรู ณาการปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 1

ระบบนิเวศป่าชายเลน

1.3.6 เชญิ วทิ ยากรภายนอกมาให้ความรู้แกน่ กั เรียน จานวน 5 คร้ัง ได้แก่

ท่ี วนั /เดอื น / ปี ชอ่ื วิทยากร เร่ือง / หัวขอ้

1 24-25 พ.ค. มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชยั โครงการวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561 สัญจร

2 ม.ค.-มี.ค. 2562 มหาวทิ ยาลัยตา่ งๆ แนะแนวศึกษาต่อ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ัตน์ ชชู ว่ ย หน้า 7

1.3.7 รูปแบบ/ วธิ กี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครใู ช้ คือ ขอ้ ใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 การอธบิ าย การสบื สวนสอบสวน

 การสาธิต / ทดลอง  กลมุ่ สืบคน้ ความรู้

 การใช้เกมประกอบ  กลมุ่ สัมพนั ธ์

 สถานการณจ์ าลอง  การเรยี นรู้แบบร่วมมือ

 กรณตี ัวอย่าง  ความคิดรวบยอด

 บทบาทสมมุติ อริยสัจ 4

 การแก้ไขสถานการณ์  การศึกษาค้นคว้าดว้ ยตนเอง

 โปรแกรมสาเรจ็ รูป  การทัศนศึกษานอกสถานท่ี

ศูนยก์ ารเรยี น  การเรยี นรู้จากห้องสมดุ

 ชดุ การสอน  การพฒั นากระบวนการคิด

 คอมพวิ เตอร์ช่วยสอน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 โครงงาน  การอภิปรายกลุ่มย่อย

 การถามตอบ  การแก้ปญั หา

อืน่ ๆ ระบุ............ อนื่ ๆ ระบุ……………………...…

สรปุ จานวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนท่คี รูใชว้ ิธี

1.3.8 สภาพการปฏิบตั ิงานสอนเขยี นเคร่ืองหมาย  ในชอ่ งทตี่ รงกบั ความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัตอิ ยู่ (ตอบได้

มากกวา่ 1)

ท่ี รายการปฏบิ ัติ มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย
ท่สี ดุ กลาง ท่ีสดุ

1 ตรงตามวฒุ /ิ สาขาวิชาทีจ่ บการศึกษา 

2 ตรงตามความถนดั 

3 ตรงตามประสบการณ์การสอน 

4 ตรงกับความรู้ความสามารถ 

5 ตรงกับความต้องการ/ความสนใจ 

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชูชว่ ย หนา้ 8

1.3.9 การพัฒนาตนเอง (การเขา้ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/การเขา้ ร่วมอบรม/ประชุมสัมมนา/ศกึ ษาดูงานฯลฯ)

ที่ วัน /เดอื น/ ปี เรอ่ื ง สถานที่ หนว่ ยงานที่จดั หลกั ฐาน

1 26-27 พ.ค. 2561 การพัฒนารปู แบบปลูกฝังคุณธรรมฯ รร.เบญจมราชูทิศ สพม.12 รายงานการอบรม

2 17 ก.ค. 2561 การพัฒนาวทิ ยากรแกนนา รร.คุณธรรมฯ โรงแรมทวนิ โลตัส สพม.12 รายงานการอบรม

3 17-18 ส.ค. 2561 สรา้ งหอ้ งเรยี น 4.0 ด้วยเทคโนโลยี โรงแรมภูเกต็ ฯ BABASTO รายงานการอบรม
อยา่ งงา่ ยฯ

4 20-21 ส.ค. 2561 ยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รร.ฉวางรัชดาภเิ ษก สหวิทยา รายงานการอบรม
สหวิทยาเขตตน้ น้าตาปี เขตตน้ น้าตาปี

5 26 ส.ค. 2561 วทิ ยากรแกนนา รร.คุณธรรมฯ รร.ฉวางรชั ดาภเิ ษก สหวิทยา รายงานการอบรม
เขตตน้ นา้ ตาปี

6 5-7 ก.ย. 2561 นักเรียนเขา้ รว่ มแขง่ ขันงานมหกรรม รร.ตา่ งๆ สพม.12 รายงานการอบรม
มัธยมศกึ ษาฯ

7 14-15 ต.ค. 2561 การพฒั นาและสรา้ งความเข้าใจงาน โรงแรมทวินโลตสั สพม.12 รายงานการอบรม
ประกนั คุณภาพการศึกษาฯ

8 29 ต.ค. 2561 การพฒั นาและสร้างความเข้าใจงาน รร.ประสาธน์ รร.ประสาธน์ รายงานการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ราษฎรบ์ ารุง ราษฎร์บารงุ

9 15 พ.ย. 2561 การประเมนิ ขา้ ราชการครูฯ เพ่ือเลื่อน รร.เตรยี มอดุ มฯ รร.เตรยี มอดุ มฯ รายงานการอบรม
วทิ ยฐานะครูชานาญการพิเศษ รร.ฉวางรชั ดาฯ รร.ฉวางรัชดาฯ

10 15-16 พ.ย. 2561 การพฒั นาชดุ ปฏบิ ตั กิ ารฟิสกิ ส์ฯ มภร.นศ. มภร.นศ. รายงานการอบรม

11 25 พ.ย. 2561 การพฒั นาคณุ ภาพการจดั การเรยี นร้ทู ่ี รร.พิปนู สงั ฆรกั ษ์ รร.พิปูนสงั ฆ รายงานการอบรม
สอดคล้องกบั การเลือ่ นวทิ ยฐานะฯ ประชาอทุ ิศ รกั ษ์ประชาอุทิศ

12 5-7 ธ.ค. 2561 กจิ กรรมเขา้ คา่ ยลูกเสอื /ศึกษาแหลง่ จ.พงั งา รร.ประสาธน์ รายงานการอบรม
เรยี นรู้ ราษฎรบ์ ารุง

13 6-10 ม.ค. 2562 การสมั มนาแลกเปลย่ี นเรียนรู้สถานศึกษา โรงแรมธรรมรินทร์ สพฐ. รายงานการอบรม

ตน้ แบบ รางวลั IQA AWARD ธนา

14 26-27 ม.ค. 2562 โครงการทศั นศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ จ.ประจวบครี ีขันธ์ รร.ประสาธน์ รายงานการอบรม

/เพชรบุรี ราษฎรบ์ ารงุ

15 5 ก.พ. 2562 ศกึ ษาแหลง่ เรียนรู้ วนั เกษตรแห่งชาติ รร.ประสาธน์ มทร.ศรีวชิ ัย รายงานการอบรม
ราษฎรบ์ ารงุ

16 25-27 ก.พ. 2562 แนะแนวศึกษาต่อ รร.ตา่ งๆ รร.ประสาธน์ รายงานการอบรม
ราษฎร์บารุง

สรุป การพัฒนาตนเอง จานวน 16 ครัง้ จานวน 27 วัน คิดเปน็ 142 ชว่ั โมง นามาขยายผล 3 คร้ัง

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชูชว่ ย หนา้ 9

1.3.10 การได้รับรางวัล/ ประกาศเกยี รติคณุ / ผลงานดีเด่น / เกียรตปิ ระวตั ิทีป่ รากฏตอ่ สาธารณชนด้าน
สถานศกึ ษา / ครู / นกั เรยี น

ท่ี วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หนว่ ยงานที่ หลกั ฐาน
มอบ
1 5-7 ก.ย. 61 เหรียญทองชนะเลศิ การจัดบอรด์ แนะแนว ม.ปลาย สพม.12 เกยี รตบิ ัตร
สพม.12 เกียรตบิ ตั ร
2 5-7 ก.ย. 61 เหรยี ญเงินชนะเลิศ การจดั บอรด์ แนะแนว ม.ปลาย สพม.12 เกียรตบิ ตั ร
สพม.12 เกยี รติบตั ร
3 5-7 ก.ย. 61 เหรียญทองชนะเลิศ แนะแนวอาชีพ ม.ปลาย สพม.12 เกียรติบตั ร
สพม.12 เกยี รตบิ ัตร
4 5-7 ก.ย. 61 เหรยี ญเงนิ ร้องเพลงเกษตร ม.ปลาย สพม.12 เกยี รตบิ ตั ร
สพม.12 เกยี รติบตั ร
5 5-7 ก.ย. 61 เหรียญทองแดง วาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สพฐ. เกียรตบิ ัตร
6 5-7 ก.ย. 61 เหรียญเงนิ วาดภาพวทิ ยาศาสตร์ ม.ปลาย สพฐ. เกียรตบิ ตั ร

7 5-7 ก.ย. 61 เหรยี ญทองแดง รถบรรทุกไข่ ม.ปลาย

เหรยี ญทอง Best Practice “การบรหิ ารการจดั การเรยี นรู้

8 5-7 ก.ย. 61 โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บารงุ ”

9 16 ม.ค.62 รางวลั ครดู ีไมม่ ีอบายมุข

10 6-10 ม.ค.62 ผู้ร่วมนาเสนอการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรยี นรู้สถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA AWARD

1.3.11 การได้รับเชญิ เปน็ วทิ ยากร/กรรมการตดั สนิ ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ที่ วัน / เดือน / ปี รายการ / เร่อื ง หนว่ ยงานท่เี ชญิ
สหวิทยาเขตต้นนา้ ตาปี
1 26 ส.ค 2561 โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม รร.ฉวางรชั ดาภิเษก
รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
2 14 พ.ย. 2561 คณะกรรมการการประเมินขา้ ราชการครแู ละบุคลากร
ทางการศึกษาให้เล่อื นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ สพฐ.

3 6-10 ม.ค. 2562 การสัมมนาและแลกเปลยี่ นเรียนรู้สถานศกึ ษาตน้ แบบ สพม.12
รางวัล IQA AWARD

4 5-7 ก.ย. 61 คณะกรรมการตัดสนิ เครื่องบินรอ่ นนาน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชูช่วย หนา้ 10

1.4 ผลการปฏิบัติงาน

1.4.1 การปฏบิ ตั ิหน้าที่จดั กิจกรรมการเรยี นการสอนประจาปีการศึกษา ปรากฏผลดงั น้ี

ท่ี รายวชิ า หอ้ ง จานวน ร มส. 0 1 ผลการเรียน (คน) 3.5 4 ร้อยละ
ผู้เรียน 1.5 2 2.5 3
12 56.53
ภาคเรียนที่ 1 -- 41.63
12 66.67
1 ฟิสกิ สพ์ น้ื ฐาน ม.4 19 4 21 2 3 1 3 -- 42.38
-1 51.88
2 ฟิสิกสเ์ พิ่มเติม 2 ม.5/1 8 - 1 4 1 1 - - 1
2- 62.45
3 ฟสิ กิ ส์เพิ่มเติม 4 ม.6/1 15 1 - - - 2 3 1 5 -- 56.14
14 66.07
4 เคมพี ื้นฐาน ม.5/2 8 2 - 2 3 1 - - - -- 62.86

5 เคมีเพม่ิ เติม 2 ม.5/2 8 - 1 3 - - 1 1 1 59

ภาคเรียนท่ี 2 27
52
1 ฟิสิกส์เพม่ิ เติม 2 ม.4/1 11 - - - 4 1 - 2 2

2 ฟิสิกสเ์ พิ่มเติม 3 ม.5/1 7 - - - 3 2 1 1 -

3 ฟสิ ิกส์เพิม่ เติม 5 ม.6/1 15 - - 1 - 4 1 4 -

4 เคมีเพิ่มเติม 3 ม.5/1 7 - - - - 2 2 2 1

รวม 98 7 2 12 12 15 11 12 13

รอ้ ยละ 100

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบั ผลการเรยี น 3 ขน้ึ ไป

ร้อยละของนกั เรยี นที่ได้รบั ผลการเรยี น 2 ข้นึ ไป

1.4.2 การปฏิบัติงานหน้าที่พเิ ศษปรากฏผลดงั นี้ (หลกั ฐานปรากฏในภาคผนวก)
1) ฝ่ายวชิ าการ
1.ปฏิบัตหิ นา้ ท่หี ัวหนา้ วิชาการ
2. ปฏิบตั ิหนา้ ทก่ี ารสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. การรับนักเรียนเขา้ ศกึ ษาต่อระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1,4
4. การรบั มอบตัวนักเรยี นใหม่ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1,4
5. อน่ื ๆ คาสั่งอน่ื ๆที่ไดร้ บั มอบหมาย

สรุปได้วา่ ระดับคณุ ภาพการปฏิบัตงิ าน ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ัตน์ ชชู ว่ ย หนา้ 11

2) ฝา่ ยกิจการนักเรียน

1. การเย่ยี มบ้านนกั เรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 /1

2. ปฏิบัติหนา้ ทค่ี รเู วรประจาวันพฤหสั บดี

3. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทคี่ รเู วรวนั หยดุ ราชการ.....5.....คร้งั

4. ร่วมการประชุมผปู้ กครองนักเรียน.....2.....ครงั้

5. อนื่ ๆ .........................................................................................

สรุปไดว้ า่ ระดบั คุณภาพการปฏบิ ตั งิ าน ดี พอใช้ ปรบั ปรุง

3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1. ปฏบิ ตั ิงานหนา้ ที่ดูแลบรเิ วณ 106 ต

2. ดแู ลห้องปฏบิ ัตกิ ารฟิสิกส์ ห้องแนะแนว

3. อื่นๆ …………………………………………………………………………….

สรปุ ไดว้ ่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ดี พอใช้ ปรับปรุง

4) ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

1. รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) ประจาปีการศึกษา 2561

2. อน่ื ๆ……………………………………………………………………………

สรปุ ได้วา่ ระดบั คุณภาพการปฏิบัตงิ าน ดี พอใช้ ปรับปรงุ

5) ฝา่ ยแผนงานการเงนิ และงบประมาณ

1.แผนพฒั นาการศึกษา 2561-2564

2. อน่ื ๆ……………………………………………………………………………

สรปุ ได้วา่ ระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ าน ดี พอใช้ ปรับปรุง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชชู ว่ ย หนา้ 12

1.5 ผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น (หลกั ฐานแสดงความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน)
ตาราง แสดงรอ้ ยละของระดับการประเมนิ การสอนของครูโดยนกั เรยี น

ระดับการประเมิน

กิจกรรม มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย
ทส่ี ดุ กลาง ท่สี ดุ

1. ครูแจ้งผลการเรยี นรู้ใหน้ กั เรียนทราบอย่างชดั เจน /

2. ครูจดั กจิ กรรมการเรยี นรูส้ นุกและนา่ สนใจ /

3. เนอ้ื หาที่สอนทันสมยั เสมอ /

4. ครูใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและหลากหลาย /

5. ครใู ช้คาถามซกั ถามนกั เรียนบอ่ ย ๆ /

6. ครปู ระยุกต์สาระท่ีสอนเขา้ กับเหตุการณป์ ัจจบุ ัน/สภาพแวดลอ้ ม /

7. ครูส่งเสริมนกั เรียนไดฝ้ ึกปฏิบัติจริง มกี ารจดั การ และ

การแก้ปัญหา /

8. ครใู หน้ กั เรยี นฝกึ กระบวนการคิด คดิ วิเคราะห์ คดิ สรา้ งสรรค์ /

9. ครูสง่ เสริมให้นักเรยี นทางานรว่ มกนั ท้ังเปน็ กล่มุ และรายบคุ คล /

10. ครูให้นกั เรียนแสวงหาความรจู้ ากแหลง่ เรียนร้ตู ่าง ๆ /

11. ครมู ีการเสรมิ แรงใหน้ กั เรียนท่ีร่วมกจิ กรรมการเรยี นการสอน /

12. ครเู ปิดโอกาสใหน้ ักเรียนซักถามปญั หา /

13. ครคู อยกระตนุ้ ให้นักเรยี นต่นื ตวั ในการเรยี นเสมอ /

14. ครูสอดแทรกคุณธรรมและคา่ นยิ ม 12 ประการในวิชาที่สอน /

15. ครูยอมรบั ความคดิ เหน็ ของนักเรยี นที่ต่างไปจากครู /

16. นักเรียนมสี ว่ นรว่ มในการวัดและประเมินผลการเรียน /

17. ครมู กี ารประเมินผลการเรยี นด้วยวธิ กี ารทห่ี ลากหมายและ

ยตุ ิธรรม /

18. ครมู ีความต้ังใจในการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน /

19. บุคลิกภาพ การแตง่ กายและการพูดจาของครูเหมาะสม /

20. ครเู ข้าสอนและออกชน้ั เรียนตรงตามเวลา /

จากผลการประเมินการสอนของครโู ดยนกั เรยี น พบวา่ อยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทส่ี ุด

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชชู ว่ ย หน้า 13

1.6 การประเมินตนเองเก่ียวกับการจดั ทาแผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่เนน้ ผู้เรยี นเป็นสาคญั
(เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑก์ ารประเมนิ ด้านขวามอื )

ดัชนีช้ีวัด ระดบั คุณภาพ เกณฑก์ ารประเมิน
4321
1. การวเิ คราะห์ มาตรฐานฯ / 1. มีการระบุตวั ชี้วัด/ผลการเรียนรู้
และ ตวั ช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 2. มกี ารวิเคราะหต์ ัวชว้ี ัด/ผลการเรยี นรู้
(ระดับ 4 มี 5 ขอ้ / แยกออกเป็น3ดา้ นคอื ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ(KPA)
3. มคี วามเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้
ระดับ 3 มี 4 ข้อ / 4. สอดคลอ้ งกบั ผลการเรยี นรู้ที่คาดหวัง
ระดับ 2 มี 3 ข้อ 5. ครอบคลมุ มาตรฐานการศึกษา
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นขน้ั ตอน
2. การออกแบบกิจกรรม 2. แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้มี
การเรยี นรู้
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ องคป์ ระกอบครบ 4 ดา้ น (แลกเปลี่ยน
ระดบั 3 มี 4 ข้อ ประสบการณ์ การสรา้ งองค์ความรู้
ระดับ 2 มี 3 ขอ้ นาเสนอความรู้ ปฏิบตั ิ / ประยกุ ตใ์ ช)้
ระดับ 1 มี 1-2 ขอ้ ) 3. มคี วามเหมาะสมกับจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
4. มีความสอดคล้องกับจดุ ประสงค์การเรียนรู้
3. การออกแบบปฏิสมั พันธ์ ทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทักษะ)
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ 5. สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
1. มีการจัดกจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ระดบั 3 มี 4 ข้อ 2. มคี วามหลากหลายในการมสี ว่ นร่วมของผเู้ รียน
ระดบั 2 มี 3 ข้อ 3. มีการกาหนดบทบาทและกิจกรรมอย่างชดั เจน
ระดับ 1 มี 1-2 ข้อ) 4. ปฏิบัตจิ ริง
5. ผูเ้ รียนสนุกสนาน เกดิ การเรียนรู้

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชูชว่ ย หน้า 14

ดัชนชี ้วี ดั ระดบั คณุ ภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ
4321
4. การออกแบบประเมินผล / 1. มกี ารประเมินผลการเรยี นในแตล่ ะแผน
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ 2. มีการกาหนดวิธีการประเมินผลหลากหลาย
ระดับ 3 มี 4 ขอ้ / 3. วิธกี ารประเมนิ ผลสอดคล้องกบั จุดประสงคก์ าร
ระดับ 2 มี 3 ขอ้ เรยี นรู้
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 4. ปฏบิ ัตจิ รงิ
5. นาผลการประเมินมาพฒั นาการเรียนรู้
5. การใชส้ อื่ อปุ กรณ์ 1. มีการใช้สอื่ อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้
การเรียนรู้ 2. มีการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการใช้สอ่ื
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ หรือแหล่งเรียนรู้
3. มกี ารใชส้ ื่อ อุปกรณ์หรือแหลง่ การเรียนรู้
ระดับ 3 มี 4 ข้อ เหมาะสมกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้
ระดบั 2 มี 3 ขอ้ 4. มสี ่อื อปุ กรณ์ แหล่งเรยี นรู้
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 5. มกี ารพฒั นาส่ือ อปุ กรณ์ แหล่งเรยี นรู้

สรุป : การจดั ทาแผนการจดั การเรียนรนู้ ้ี อยใู่ นระดับคณุ ภาพ พอใจมากที่สดุ .

เกณฑ์การตดั สิน
4 หมายถึง มกี ารปฏบิ ัติอยู่ในระดับดีมาก หรอื พอใจมากที่สดุ
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดบั ดี หรอื พอใจมาก
2 หมายถงึ มีการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับปานกลาง หรอื พอใจพอใช้
1 หมายถงึ มีการปฏบิ ัติอยู่ในระดบั ปรบั ปรุง หรือไม่พอใจ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชชู ว่ ย หน้า 15

ตอนที่ 2 ผลการดาเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา

คาชีแ้ จง
1. ศกึ ษาเกณฑ์มาตรฐานคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง มาตรฐานที่ 1-3
2. มาตรฐานที่ 1-3 ประเมินผลแล้วจะไดผ้ ลระดบั คุณภาพตวั บ่งช/้ี มาตรฐานแลว้ ทาเครื่องหมาย  ลงในชอ่ งระดับ
คณุ ภาพ
3. เกณฑ์การตดั สนิ
5 หมายถงึ มผี ลการปฏิบตั ิอยู่ใน ระดบั ดมี าก
4 หมายถงึ มผี ลการปฏิบัติอย่ใู น ระดบั ดี
3 หมายถึง มีผลการปฏิบัติอยใู่ น ระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีผลการปฏบิ ัติอยใู่ น ระดบั น้อย
1 หมายถงึ มผี ลการปฏบิ ัติอยู่ใน ระดบั นอ้ ยมาก

มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผู้เรียน

ตัวบ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตัวบ่งช้ี/มาตรฐาน

1.1 ผเู้ รยี นมคี วามสามารถในการอ่าน การเขียน การสอ่ื สารและการคดิ 54321
คานวณ /
1.2 ผู้เรยี นมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ /
1.3 ผู้เรียนความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ /
อภปิ รายแลกเปลีย่ นความคดิ เหน็ และแก้ปัญหา
1.4 ผูเ้ รียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน /
ระดับชน้ั ท่ีสงู ขนึ้ หรือมวี ุฒภิ าวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
1.5 ผเู้ รยี นมีความคิดรเิ ร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ /
1.6 ผู้เรียนใชเ้ ทคโนโลยีและการส่ือสารในการเรยี นรแู้ ละนาเสนอผลงาน /
1.7 ผูเ้ รียนแสวงหาความรดู้ ้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรแู้ ละ ส่อื /
ตา่ งๆ รอบตวั
1.8 ผ้เู รียนมีความประพฤติด้านคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยม จิตสังคม /
และจิตสานึกตามที่โรงเรียนกาหนดปรากฏชดั เจน
1.9 ผูเ้ รยี นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม /
อย่างเป็นรปู ธรรม

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชูช่วย หนา้ 16

ตวั บ่งช้ี ระดับคุณภาพตัวบ่งช/ี้ มาตรฐาน

1.10 ผเู้ รยี นมคี วามภาคภูมใิ จในท้องถิ่น ในความเปน็ ไทยและเห็น 54321
คุณค่าเก่ยี วกบั ภมู ปิ ัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน /
ชีวิตประจาวัน
1.11 ผ้เู รยี นยอมรบั เหตผุ ลความคิดเห็นของผู้อ่นื และมีมนุษยสมั พนั ธด์ ี /
1.12 ผเู้ รียนรแู้ ละมวี ธิ ีการป้องกนั ตนเองจากการลอ่ ลวง ขม่ เหงรังแก /
1.13 ผู้เรียนไมเ่ พิกเฉยต่อการกระทาส่ิงท่ีไมถ่ ูกต้องและอย่รู ่วมกนั /
ดว้ ยดใี นครอบครัว
1.14 ผูเ้ รียนมวี ธิ ีการรกั ษาสุขภาพของตนเองใหแ้ ข็งแรง /
/
1.15 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดอี ย่เู สมอ /

1.16 ผเู้ รยี นมีความรสู้ ึกท่ีดตี ่ออาชีพสุจรติ และหาความรู้เก่ียวกบั อาชพี 70 8
ที่ตนเองสนใจ

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 1

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยทด่ี าเนนิ การ ผลการดาเนินงาน

โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี น จุดเดน่

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน -ครูสามารถเข้าใจ เขา้ ถงึ ตัวนักเรยี นได้อยา่ งลกึ มี

โครงการแนะแนวศกึ ษาต่อ ความเปน็ กันเองกับนักเรียนและครอบครวั ได้เป็น

กิจกรรมปจั จยั พื้นฐาน อยา่ งดี สามารถแกป้ ัญหาได้อยา่ งทนั ทว่ งที

จดุ ควรพฒั นา
- ผ้เู รยี นยังไมส่ ามารถค้นพบตัวเองได้แท้จริงใน
การศึกษาต่อและการเลือกอาชพี ในอนาคต

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชูช่วย หนา้ 17

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา

ตวั บ่งช้ี ระดับคณุ ภาพตวั บง่ ช้/ี มาตรฐาน

2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายวสิ ยั ทัศน์ และพนั ธกจิ ตรงกบั 5 4 3 21
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้ งกับความตอ้ งการ /
ของชุมชนท้องถิน่ อยา่ งชัดเจน
2.2 สถานศึกษาพัฒนาวชิ าการทเ่ี นน้ ผูเ้ รยี นทกุ กลุ่มเปา้ หมายทกุ คนและ /
ดาเนนิ การอย่างเปน็ รูปธรรม /
2.3 สถานศึกษาพัฒนาครแู ละบคุ ลากรให้มีความเช่ยี วชาญทางวิชาชพี มี /
ความรูค้ วามสามารถและทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง /
2.4 สถานศึกษาบรหิ ารจัดการข้อมลู สารสนเทศท่ีมีความถูกต้องครบถว้ น /
ทนั สมยั นาไปประยกุ ต์ใช้ได้และดาเนนิ การอยา่ งเปน็ ระบบ /
2.5 สถานศึกษาจดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตนุ้ 35 - - - -
ใหผ้ เู้ รยี นใฝเ่ รยี นรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปา้ หมาย
2.6 ผเู้ กยี่ วข้องทุกฝ่ายมสี ่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจดั การศึกษาให้มีคณุ ภาพและได้มาตรฐาน
2.7 สถานศึกษากากบั ติดตามและประเมินผลการบรหิ ารและการจัด
การศกึ ษาอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเปิดโอกาสใหผ้ ้เู ก่ยี วข้องมีสว่ นรว่ ม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยทีด่ าเนินการ ผลการดาเนนิ งาน

กิจกรรมการบริหารงานในโรงเรียน จุดเดน่

- การบรหิ ารงานในโรงเรียนมีความชัดเจน

จุดควรพัฒนา
-การทางานควรใหท้ กุ คนเข้าคนเข้ามสี ว่ นรว่ มใหม้ าก
ขนึ้

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรัตน์ ชูชว่ ย หนา้ 18

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผูเ้ รยี นเปน็ สาคัญ

ตวั บ่งชี้ ระดับคณุ ภาพตวั บ่งชี/้ มาตรฐาน

3.1 ผเู้ รียนมสี ว่ นร่วมในการวเิ คราะหต์ นเอง กาหนดเนอ้ื หาสาระ 5 4 3 21
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนดั เป็นรายบุคคล /
อย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ /
3.2 เปดิ โอกาสใหผ้ ้เู รยี นเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบตั จิ ริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรทู้ ่ีหลากหลาย สรุปองคค์ วามรู้ และ /
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ไดเ้ ป็นอยา่ งดี
3.3 จดั กจิ กรรมใหผ้ ู้เรยี นได้ฝึกทักษะ แสดงออก นาเสนอผลงาน /
แสดงความคิดเหน็ คิดเป็น รักการอา่ น และแสวงหาความรู้ จากสอ่ื /
เทคโนโลยดี ว้ ยตนเองอยา่ งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง /
3.4 ผู้เรยี นไดเ้ รียนรโู้ ดยเช่ือมโยงบรู ณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ดา้ นตา่ งๆ /
3.5 ผู้เรียนได้เรยี นรู้โดยใช้กระบวนการวจิ ัยอย่างเป็นรูปธรรม และ /
ตอ่ เนื่อง /
3.6 จัดกจิ กรรมให้ผู้เรียนไดเ้ รียนรู้จากแหลง่ เรียนรแู้ ละภมู ปิ ัญญา /
ทอ้ งถิ่นในการจดั การเรยี นการสอน
3.7 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเปน็ หรือร่วมจัดกจิ กรรมการเรยี น
การสอนอยา่ งเปน็ รปู ธรรมและต่อเนื่อง
3.8 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจรงิ
3.9 มีขน้ั ตอนตรวจสอบและประเมนิ อย่างเปน็ ระบบ
3.10 ใชเ้ ครื่องมอื และวธิ กี ารวัดและประเมนิ ผลทเ่ี หมาะสมกบั

เป้าหมาย และการจัดการเรยี นการสอน

3.11 นักเรียนและผู้มสี ่วนเกยี่ วข้อง มสี ว่ นร่วมในการวัดและ /

ประเมินผล

3.12 ใหข้ ้อมลู ย้อนกลบั แก่ผู้เรยี นและผเู้ รียนนาไปพัฒนาตนเอง /

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 55 4 - - -

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชชู ว่ ย หนา้ 19

กจิ กรรม/โครงการ/หลกั ฐานรอ่ งรอยที่ดาเนินการ ผลการดาเนินงาน
โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียน จุดเดน่
- การจดั การเรยี นมงุ่ เนน้ ใหผ้ เู้ รยี นเกดิ การเรยี นรู้โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ทีห่ ลากหลาย ฝึกใหผ้ ้เู รยี นได้
คิด วิเคราะห์ จากการทาโครงงานวทิ ยาศาสตร์

จุดควรพฒั นา
- ควรฝกึ ใหผ้ เู้ รียนได้คดิ วเิ คราะห์ จากการทา
โครงงานวิทยาศาสตรท์ ี่มีความหลากหลายมากขน้ึ
-ควรให้ชมุ ชนเขา้ มามสี ่วนร่วมให้มากข้ึน

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ัตน์ ชูช่วย หน้า 20

ผลการประเมนิ สมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน
ภาคเรียนที่ 1

จานวน รอ้ ยละของนกั เรียนตามระดับคณุ ภาพ

ชนั้ นกั เรยี นท่ี สมรรถนะด้าน ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน มผ.

ประเมนิ (คน) -
-
ม.4 11 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 371 -
-
2. ความสามารถในการคดิ 371 -
-
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 371
-
4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ 38 -
-
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 11 - - -
-
ม.5/1 7 1. ความสามารถในการส่อื สาร -7 -
-
2. ความสามารถในการคิด -7 - -
-
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 7- -
-
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ 7- - -
-
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 7- - -
-
ม.5/2 8 1. ความสามารถในการสือ่ สาร --8 -

2. ความสามารถในการคิด -17

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา -26

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ิต 8- -

5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี -8 -

ม.6/1 15 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 15 - -

2. ความสามารถในการคิด 87 1

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา 15 - -

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชวี ติ 15 -

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 15 - -

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผเู้ รียน พบวา่ นกั เรยี นอยู่ในระดบั ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชูช่วย หนา้ 21

ภาคเรียนที่ 2

จานวน สมรรถนะด้าน รอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคุณภาพ
ชัน้ นักเรียนท่ี ดีเยยี่ ม ดี ผา่ น มผ.

ประเมิน (คน)

ม.4/1 11 1. ความสามารถในการสือ่ สาร 371 -

2. ความสามารถในการคดิ 371 -

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา 371 -

4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ 3 8 - -

5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี 11 - - -

ม.5/1 7 1. ความสามารถในการส่อื สาร -7 - -

2. ความสามารถในการคิด -7 - -

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา - 7- -

4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต 7 - - -

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 7 - - -

ม.5/1 7 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร --8 -

2. ความสามารถในการคดิ -17 -

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา -26 -

4. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต 8 - - -

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 8 - -

ม.6/1 15 1. ความสามารถในการสอื่ สาร 15 - - -

2. ความสามารถในการคดิ 87 1 -

3. ความสามารถในการแกป้ ัญหา 15 - - -

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 15 - -

5. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี 15 - - -

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน พบวา่ นักเรียนอย่ใู นระดบั ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชูช่วย หน้า 22

ผลการประเมนิ การอา่ นคดิ วเิ คราะห์และเขยี น
ภาคเรยี นท่ี 1

ชนั้ จานวนนกั เรียนทป่ี ระเมิน ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
(คน) ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

ม.4 11 3210
ม.5/1 8 371 -
ม.5/2 8 -8- -
ม.6/1 15 - 26 -
861 -

ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะหแ์ ละเขยี นพบว่า นกั เรียนอยใู่ นระดบั ดี

ภาคเรยี นที่ 2

ชน้ั จานวนนักเรยี นท่ีประเมนิ ผลการประเมนิ (คน/ รอ้ ยละ)
(คน) ดีเยี่ยม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น

3210

ม.4/1 11 38- -

ม.5/1 7 -7- -

ม.5/1 7 - 25 -

ม.6/1 15 861 -

ผลการประเมินการอ่านคดิ วิเคราะห์และเขยี นพบวา่ นักเรียนอยูใ่ นระดับ ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชูช่วย หน้า 23

ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1
คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น
3 21 0
จานวน
ชน้ั นักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ ก ัษตริย์
2. ซ่ือสัตย์สุจริต
3. มี ิวนัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเ ีพยง
6. ุม่ง ่ัมนในการทางาน
7. รักความเ ็ปนไทย
8. ีม ิจตสาธารณะ

ม.4 11 11 7 7 11 11 11 11 11 3 71 -
ม.5/1 8 8 5 5 8 8 8 8 8 - 8- -
ม.5/2 8 8 5 5 8 8 8 8 8 - 26 -
ม.6/1 15 15 11 11 15 15 15 15 15 8 61 -

ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์พบวา่ นกั เรยี นอยู่ในระดบั ดี ผลการประเมนิ (คน/ ร้อยละ)
ภาคเรยี นท่ี 2

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

จานวน 1. รักชาติ ศาส ์น ก ัษตริย์ ดเี ยี่ยม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น
ชั้น นักเรียน 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3 21 0
3. ีมวิ ันย
4. ใ ่ฝเรียน ้รู
5. อ ูย่อย่างพอเ ีพยง
6. ุ่มง ั่มนในการทางาน
7. รักความเ ็ปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ม.4 11 11 7 7 11 11 11 11 11 3 71 -
ม.5/1 7 7 5 5 7 7 7 7 7 - 7- -
ม.5/1 7 7 5 5 7 7 7 7 7 - 7- -
ม.6/1 15 15 11 11 15 15 15 15 15 8 61 -

ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า นักเรียนอยใู่ นระดับ ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 24

การรับรองรายงานการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport ; SAR)

ลงช่อื ผู้รายงาน
( นางสุนรี ัตน์ ชูช่วย )

ตาแหน่งครู ตาแหนง่ วิทยฐานะครูชานาญการพเิ ศษ
15 มนี าคม 2562

ลงช่อื ผู้รับรองรายงาน
( นางอรพินท์ ลิม่ พาณชิ ย์ )
หวั หน้าบริหารงานบุคคล
15 มนี าคม 2562

ลงชือ่ ผรู้ บั รองรายงาน
( นางณภัค อนิ ทร์ปาน )

ผู้อานวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ
15 มนี าคม 2562

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชชู ว่ ย หนา้ 25

ภาคผนวก

- สาเนาคาสั่ง
- สาเนาเกยี รติบตั ร ประกาศนยี บตั ร วุฒบิ ตั ร
- สาเนาโล่รางวัล
- สาเนารูปภาพกิจกรรม
- อ่นื ๆ ทเ่ี ก่ียวข้อง

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนีรตั น์ ชชู ว่ ย หนา้ 26

สรุปคาส่ัง

ท่ี คาสงั่ ท่ี เรอ่ื ง ลงวนั ท่ี หมายเหตุ

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2561 7 พฤษภาคม 2561

1 61 มอบหมายใหป้ ฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ประจาภาคเรียนท่ี 7 พฤษภาคม 2561

1/2561 7 พฤษภาคม 2561

2 62 ครูที่ปรึกษากจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น กิจกรรมชมุ นมุ 7 พฤษภาคม 2561
7 พฤษภาคม 2561
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2561
9 พฤษภาคม 2561
3 63 กากบั ลูกเสือ-เนตรนารี นักศกึ ษาวชิ าทหาร กจิ กรรมบาเพ็ญประโยชน์ 10 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
17 พฤษภาคม 2561
4 64 คณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณะประโยชน์ 24 พฤษภาคม 2561

5 69 ครทู ปี่ รึกษากจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น กจิ กรรมแนะแนว 30 พฤษภาคม 2561
4 มิถนุ ายน 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2561 7 มิถุนายน 2561
11 มิถนุ ายน 2561
6 72 ครทู ี่ปรกึ ษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
14 มิถนุ ายน 2561
7 73 คณะกรรมการเขตพ้นื ท่รี ับผดิ ชอบ 18 มถิ นุ ายน 2561
18 มิถนุ ายน 2561
8 75 คณะกรรมการการจดั ประชุมผปู้ กครองนักเรยี น ภาคเรยี นท่ี 1 28 มิถุนายน 2561
31 กรกฎาคม 2561
ปีการศึกษา 2561 2 สงิ หาคม 2561

9 76 คณะกรรมการดาเนินโครงการวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยสี ญั จร

10 82 คณะกรรมการดาเนินการซื้อหรอื จา้ งและผูต้ รวจรับพัสดุ สาหรับการ

ซื้อหนงั สือ

11 90 การอยเู่ วรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

12 94 คณะกรรมการการจัดกิจกรรมไหวค้ รู ประจาปีการศึกษา 2561

13 95 คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบความชารดุ บกพร่อง

14 96 คณะกรรมการการแขง่ ขนั กรีฬา กรฑี า อาเภอถา้ พรรณรา

ปกี ารศึกษา 2561

15 97 คณะกรรมการดาเนนิ การจัดงาน “ราลกึ เกียรติคุณสุนทรภู่ ป2ี 561”

16 100 คณะกรรมการดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่าน PISA

17 101 เจ้าหนา้ ทดี่ ูแลรับผดิ ชอบห้องเรยี นและหอ้ งปฏบิ ตั ิการ

18 112 การอยเู่ วรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานทร่ี าชการ

19 126 การอยเู่ วรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานทร่ี าชการ

20 128 คณะกรรมการดาเนินการสอบวัดผลกลางภาค ม.1-6 ภาคเรียนท่ี 1

ปกี ารศกึ ษา 2561

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ตั น์ ชูช่วย หน้า 27

ที่ คาสงั่ ท่ี เร่อื ง ลงวันที่ หมายเหตุ

21 137 ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร “โครงการ 15 สงิ หาคม 2561

ยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน”

22 138 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัยกายาเสพตดิ ใน 15 สงิ หาคม 2561

สถานศกึ ษา ป2ี 561

23 139 คณะกรรมการดาเนนิ การสอบวดั ความสามารถในการอา่ น PISA 21 สงิ หาคม 2561

23 143 ใหข้ า้ ราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจกั ร “โรงเรียน 22 สงิ หาคม 2561

คุณธรรม”

24 144 การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานที่ราชการ 31 สิงหาคม 2561

25 150 คณะกรรมการดาเนนิ การสอบวดั ผลปลายภาค ม.1-6 ภาคเรยี นที่ 1 18 กันยายน 2561

ปกี ารศกึ ษา 2561

26 177 คณะกรรมการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของนกั เรยี นชน้ั 29 ตุลาคม 2561

มธั ยมศึกษาปที ี่ 3และมัธยมศึกษาปที ่ี 6 เพ่ือเตรียมสอบ O-NET

ประจาปกี ารศึกษา 2561

27 179 คณะกรรมการดาเนินงานแข่งขันทักษะงานมหกรรมวชิ าการ 3 สิงหาคม 2560

มัธยมศกึ ษา ครัง้ ท่ี 28 ประจาปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

1 162 แต่งต้งั กรรมการดาเนนิ การจัดทาตารางสอน ภาคเรยี นท่ี 2 10 ตลุ าคม 2561

ปกี ารศกึ ษา2561

2 163 ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร “การพัฒนาและ 10 ตลุ าคม 2561

การสรา้ งความเขา้ ใจเกี่ยวกบั มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ

การศกึ ษาตามกฎกระทรวงศึกษาธกิ าร”

3 171 แต่งตัง้ คณะกรรมการครเู วรประจาวนั ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 30 ตลุ าคม 2561

2561

4 172 มอบหมายใหป้ ฏิบัติการสอนในรายวิชาตา่ งๆ ประจาปีภาคเรียน 29 ตลุ าคม 2561

2/2561

5 173 แตง่ ตง้ั ครูท่ปี รึกษากิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน กิจกรรมแนะแนว 29 ตลุ าคม 2561

ภาคเรียนท2่ี ปกี ารศึกษา 2561

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชชู ว่ ย หน้า 28

ที่ คาส่งั ที่ เร่อื ง ลงวนั ท่ี หมาย
เหตุ

6 174 แต่งตั้งครูท่ปี รึกษากจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนมุ ภาคเรียนที่ 29 ตุลาคม 2561

2 ปีการศึกษา 2561

7 175 แตง่ ตั้งผู้กากบั ลกู เสือ-เนตรนารี นักศึกษาวชิ าทหาร กจิ กรรมบาเพญ็ 29 ตลุ าคม 2561

ประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561

8 176 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนนิ การ “โครงการเพิ่มเวลารู้” 29 ตลุ าคม 2561

ภาคเรียนท2ี่ ปีการศกึ ษา 2561

9 177 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการติวนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 และ 6 เพ่ือ 29 ตุลาคม 2561

เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

10 178 การอยเู่ วรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานทรี่ าชการ 29 ตลุ าคม 2561

11 179 แต่งต้งั คณะกรรมการการรบั สมัครและคัดเลอื กเปน็ ลกู จา้ งช่วั คราว 30 ตลุ าคม 2561

ปฏิบัตงิ านธรุ การโรงเรียน

12 180 แต่งตง้ั ครูทีป่ รึกษากจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น กิจกรรมเพื่อสงั คมและ 30 ตลุ าคม 2561

สาธารณประโยชน์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

13 181 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการกาหนดรา่ งขอบเขตงานร่างเอกสารจ้างเหมา 31 ตลุ าคม 2561

บรกิ าร

14 184 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรยี น ภาคเรียนที่ 2 6 พฤศจิกายน 2561

ปกี ารศกึ ษา 2561

15 188 แตง่ ต้ังคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตงานรา่ งเอกสารประกวด 14 พฤศจกิ ายน 2561

ราคาอเิ ล็กทรอนิกส์

16 190 ให้ขา้ ราชการครูเดนิ ทางไปราชการในราชอาณาจกั ร “การพฒั นาชุด 14 พฤศจิกายน 2561

ปฏบิ ตั กิ ารฟสิ ิกสแ์ ละการเคลื่อนทร่ี ะดบั ชน้ั มัธยมศึกษาตอนปลายตาม

แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง”

17 191 ใหข้ า้ ราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร “คณะกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2561

ประเมนิ ข้าราชการครูและบุคลากรให้เลอ่ื นเปน็ วิทยฐานะชานาญการ

พเิ ศษ”

18 192 แตง่ ตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถ 20 พฤศจกิ ายน 2561

19 193 ใหข้ า้ ราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 20 พฤศจกิ ายน 2561

20 193 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการผูก้ ากับเขา้ ค่ายลกู เสือ-เนตรนารี สามญั ร่นุ ใหญ่ 22 พฤศจกิ ายน 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ัตน์ ชูชว่ ย หน้า 29

ท่ี คาส่งั ท่ี เร่ือง ลงวันท่ี หมาย
เหตุ

21 194 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตงานรา่ งเอกสารประกวด 20 พฤศจิกายน 2561

เอกสารเช่าอนิ เตอร์เนต็

22 195 แต่งต้งั คณะกรรมการเชา่ อินเตอรเ์ น็ต 20 พฤศจกิ ายน 2561

23 199 ให้ขา้ ราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจกั ร “เข้าค่ายลกู เสอื ” 20 พฤศจิกายน 2561

24 200 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจดั พธิ ีถวายราชสดุดแี ละพิธเี ขา้ ประจากอง 22 พฤศจกิ ายน 2561

ลูกเสอื สามญั รนุ่ ใหญ่

25 203 ให้ขา้ ราชการครเู ดนิ ทางไปราชการในราชอาณาจักร “การพฒั นา 23 พฤศจิกายน 2561

คณุ ภาพการจัดการเรยี นรู้ทีส่ อดคล้องกับการขอเล่ือนวทิ ยฐานะและ

การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของข้าราชการครู”

26 205 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดั ความสามารถในการรู้เรื่องการอา่ น PISA 26 พฤศจิกายน 2561

27 207 การอยเู่ วรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานทีร่ าชการ 29 พฤศจิกายน 2561

28 216 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะโรงเรยี น 14 ธันวาคม 2561

29 218 การสอบวัดผลปลายภาค ม.1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 18 ธันวาคม 2561

30 219 แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ การกจิ กรรม สง่ ท้ายปีเก่าต้อนรบั ปีใหม่ 18 ธันวาคม 2561

31 222 ให้ขา้ ราชการครูเดนิ ทางไปราชการในราชอาณาจกั ร “การสมั มนาและ 21 ธันวาคม 2561

แลกเปล่ียนเรยี นรู้สถานศึกษาตน้ แบบรางวัล IQA AWARD”

32 226 การอย่เู วรยามรักษาความปลอดภยั ในสถานทีร่ าชการ 1 มกราคม 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ัตน์ ชูชว่ ย หน้า 30

สรุปคาส่งั โรงเรยี นประสาธน์ราษฎร์บารุง ปี 2562

ท่ี คาส่งั ที่ เรือ่ ง ลงวนั ท่ี หมายเหตุ
11 มกราคม 2562
1 5 คณะกรรมการดาเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรยี นรู้ ปีการศึกษา
14 มกราคม 2562
2561 17 มกราคม 2562

2 7 คณะกรรมการดาเนินการสอบ Pre – O-NET ปกี ารศึกษา 2561 22 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
3 10 คณะกรรมการติวนักเรยี นช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 3แบบเขม้ เพ่ือเตรยี ม 31 มกราคม 2562

สอบ O-NET 31 มกราคม 2562
1 กุมภาพนั ธ์ 2562
4 12 ให้ข้าราชการครเู ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 4 กุมภาพนั ธ์ 2562

5 14 คณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการรู้การอ่าน 15 กมุ ภาพันธ์ 2562
22 กมุ ภาพนั ธ์ 2562
6 15 คณะกรรมการติวนกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 แบบเขม้ เพื่อเตรยี ม
22 กมุ ภาพนั ธ์ 2562
สอบ O-NET 26 กุมภาพันธ์ 2562
26 กมุ ภาพนั ธ์ 2562
7 16 การสอบวัดผลปลายภาค ม.6
17 กนั ยายน 2561
8 17 การอย่เู วรยามรักษาความปลอดภัยในสถานท่รี าชการ

9 18 ใหข้ า้ ราชการครูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร “งานวันเกษตร

แหง่ ชาติ”

10 20 การสอบวดั ผลปลายภาค ม.1-5 ภาคเรยี นท่ี 2

11 26 คณะกรรมการดาเนนิ การจัดตารางสอน ภาคเรยี นท่ี 1

ปีการศึกษา 2562

12 27 คณะกรรมการดาเนนิ การดาเนนิ การรับนักเรยี น ปกี ารศกึ ษา 2562

13 29 คณะกรรมการดาเนินการจัดเลยี้ งตอ้ นรับผอู้ านวยการ

14 30 คณะกรรมการดาเนินการการจัดกจิ กรรมปัจฉิมนเิ ทศนกั เรียนชัน้ ม.3,

ม.6 ปกี ารศกึ ษา 2561

ศกึ ษาธิการจังหวัดนครศรธี รรมราช

8/2561 การแต่งต้งั คณะกรรมการประเมนิ ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการ

9/2561 ศกึ ษาให้เล่ือนวทิ ยฐานะชานาญการพเิ ศษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ตั น์ ชูชว่ ย หน้า 31

ท่ี คาส่ังท่ี เรอ่ื ง ลงวนั ที่ หมายเหตุ
19 มกราคม 2561
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
14 สงิ หาคม 2561
ดาเนินการการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ น้ั พื้นฐาน ม.3 ม.6 17 สงิ หาคม 2561
30 พฤศจกิ ายน 2561
ปี 2560 30 พฤศจิกายน 2561

สหวิทยาตน้ นา้ ตาปี

3 คณะกรรมการยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นนกั เรียน สหวทิ ยา

เขตต้นน้าตาปี

4 โรงเรยี นคุณธรรม

ประกาศโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ

1 3 คณะกรรมการดาเนนิ การจดั ทอดผา้ ปา่ สามัคคีพ่ชี ่วยน้อง

2 4 คณะกรรมการดาเนนิ งานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรัตน์ ชูช่วย หนา้ 32

รางวัล/เกียรติบัตร/ประมวลภาพ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ รี ัตน์ ชชู ว่ ย หนา้ 33

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 34

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 35

การเป็นวิทยากร/ให้บริการวิชาการ

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสุนรี ัตน์ ชูชว่ ย หนา้ 36

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 37

ประมวลภาพการปฏิบัติงานตามคาสง่ั

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรัตน์ ชูชว่ ย หนา้ 38

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 39

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 40

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 41

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 42

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 43

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ นางสนุ ีรตั น์ ชชู ่วย หนา้ 44


Click to View FlipBook Version