The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุนีรัตน์ ชูช่วย, 2019-12-23 03:18:42

สทศ262

สทศ262

รายงานการอบรม

“การทดสอบประมวลความรู้ข้นั ที่ 2 โครงการพัฒนาบคุ ลากร
ด้านการจัดสอบ สทศ. ”

20 ธนั วาคม 2562

ธั

นางสนุ รี ัตน์ ชูช่วย
ตาแหน่งครู วทิ ยฐานะครชู านาญการพเิ ศษ
โรงเรียนประสาธนร์ าษฎรบ์ ารงุ
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต 12

บนั ทกึ ข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นประสาธน์ราษฎรบ์ ารงุ ตาบลคลองเส อาเภอถา้ พรรณรา จงั หวัดนครศรธี รรมราช 80260

ท่ี พเิ ศษ / 2562 วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรือ่ ง รายงานผลการประชุม

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรยี นประสาธนร์ าษฎรบ์ ารุง

ตามท่ี ขา้ พเจา้ นางสุนรี ัตน์ ชูช่วย ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่ หัวหนา้ กลุ่มบรหิ ารวิชาการไดเ้ ข้ารว่ มการ

สัมมนา “การทดสอบประมวลความรู้ขน้ั ที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจดั สอบ สถาบันทดสอบทางการศกึ ษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน )” ตาม

คาส่งั โรงเรียน ที่ 169 / 2562 ลงวันท่ี 19 ธนั วาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 12 อ.เมือง จ.นครศรธี รรมราช

ในวนั ท่ี 20 ธนั วาคม 2562 น้ัน ข้าพเจา้ ขอสรุปผลดังน้ี

1. เนื้อหาสาระ/เอกสารโดยสงั เขป

1.1 ภารกจิ และบทบาทหน้าท่ีของกรรมการคุมสอบ

1.2 ภารกจิ และบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการกลาง

2.วทิ ยากรผู้ให้การอบรม

2.1 ศน.วิเชยี ร ปาณะพงศ์

2.2 ศน.จิรา ชูชว่ ย

3. ผลทคี่ าดว่าจะได้รบั

3.1 ครูมีความรู้และเขา้ ใจเกยี่ วกบั ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการคมุ สอบมากขึ้น

3.2 ครมู ีความรู้เร่ืองภารกิจและบทบาทหน้าทข่ี องกรรมการกลางมากขนึ้

3.3 โรงเรียนมแี นวทางการนาภารกจิ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการกลาง กรรมการคมุ สอบไดอ้ ยา่ งถกู ต้องมากขนึ้

4. งบประมาณ 608 บาท

ซ่ึงรายละเอียดอนื่ ๆ ไดร้ วบรวมไวใ้ นเอกสารเล่มนมี้ าด้วยแลว้

จงึ เรียนมาเพื่อทราบ

ลงช่ือ
( นางสนุ ีรตั น์ ชูชว่ ย )

ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะครูชานาญการพิเศษ

ประมวลภาพ
Click to View FlipBook Version