The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by spnonformal, 2019-06-05 02:46:27

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

พรบ.2

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา 120ข้อพร้อมเฉลยตัวเนน้ ดา

1. หมวด 1 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ ชาติ 6. บุคคลมสี ิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
พ.ศ. 2542 ไมไ่ ด้กล่าวถึงเร่อื งใด การศึกษาขน้ั พ้ืนฐานไมน่ อ้ ยกว่า 12 ปี กล่าว
ไวใ้ นมาตราใด
ก. หลักการ
ข. ความม่งุ หมาย ก. มาตรา 10 วรรคหน่งึ
ค. บทท่ัวไป ข. มาตรา 10 วรรคสอง
ค. มาตรา 10 วรรคสาม
ง. หนา้ ทีท่ างการศึกษา ง. มาตรา 10 วรรคส่ี
2 . ขอ้ ใดมีผลบังคบั ใช้โดยไมต่ อ้ งประกาศใน 7. บคุ คลมสี ิทธิและโอกาสไดร้ ับการศึกษา
ราชกิจจานเุ บกษา ขนั้ พนื้ ฐานเป็นพิเศษ ยกเวน้ ข้อใด

ก. คาสง่ั ก. เดก็ บกพร่องการส่ือสารและการ
ข. ประกาศ เรยี นรู้
ค. ระเบียบ ข. บคุ คลซึง่ ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
ง. กฎกระทรวง ค. บุคคลไม่มผี ้ดู ูแลหรอื ด้อยโอกาส
3. การจัดการศกึ ษาสาหรบั คนพิการ จดั ตาม
ขอ้ ใด ง. บุคคลไมม่ สี ัญชาตหิ รือไรส้ ัญชาติ
ก. จัดตั้งแต่แรกเกดิ 8. คนพกิ ารให้มสี ทิ ธิได้รบั เงนิ ช่วยเหลือกเ่ี ทา่
ข. จัดต้งั แต่พบความพิการ
ค. จดั เช่นเดียวกบั เด็กท่ัวไป ก. 2 เท่า
ข. 3 เท่า
ง. จดั ตามขอ้ ก และ ข ค. 4 เท่า
4. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเ้ ป็นมนุษยท์ สี่ มบูรณ์...กล่าวไว้ใน ง. 5 เทา่
มาตราใด 9. การจดั การศึกษามี 3 รูปแบบ ข้อใดไม่ใช่

ก. มาตรา 6 ก. การศึกษาตลอดชวี ติ
ข. มาตรา 7 ข. การศกึ ษาตามอธั ยาศยั
ค. มาตรา 8 ค. การศึกษาในระบบ
ง. มาตรา 9 ง. การศกึ ษานอกระบบ
5. ตามมาตรา 9 (2) ไม่ได้กาหนดใหก้ ระจาย 10. บิดา มารดา หรอื ผ้ปู กครอง มหี นา้ ทีจ่ ดั
อานาจ สสู่ ว่ นใด การศึกษาภาคบังคบั ตามขอ้ ใด
ก. เขตพื้นท่กี ารศกึ ษา ก. ตามระเบยี บ
ข. สถานศึกษา ข. ตามข้อบงั คบั

ค. คณะกรรมการสถานศกึ ษา ค. ตามกฎกระทรวง
ง. องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน ง. ตามความพรอ้ มของครอบครวั

2

11. สถานประกอบการมสี ทิ ธิจักการศึกษาข้นั 16. วธิ ีการนบั อายุเดก็ เขา้ เรียน ให้นบั อย่างไร
พ้ืนฐานตามที่กาหนดในข้อใด ก. นับตามปีการศึกษา
ข. นับตามปีงบประมาณ
ก. กระทรวง ค. นบั ตามปปี ฏิทิน
ข. พระราชกฤษฎีกา
ง. ถกู ทกุ ขอ้
ค. พระราชบัญญตั ิ 17. การนับอายเุ ด็กเข้าเรยี น นับตามข้อใด
ง. ก และ ข ถูก ก. อายยุ า่ งเข้าป่ที ี่ 7 ในปีใด ให้
12. ผอู้ นญุ าตให้สถานทีป่ ระกอบการมสี ทิ ธิ นบั เป็นครบเจ็ดปบี ริบูรณ์
จดั การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐานในศูนยก์ ารเรยี น ข. อายยุ า่ งปีที่ 7 ในปีใด นบั เปน็ ย่าง
ไดแ้ กข่ ้อใด เขา้ ปีท่ี 8 ทุกคน
ก. สพฐ. ค. อายยุ ่างเข้าปีที่ 7 ในปใี ด ให้
นับเปน็ ย่างปที ่ี 7 ในปนี น้ั
ข. สพท.
ค. สถานศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน ง. อายคุ รบ 7 ปีบรบิ รู ณใ์ นปีใด ให้
ง. คณะกรรมการเขตพน้ื ท่ีการศึกษา นบั ว่ามีอายยุ ่างเข้าปีท่ี 7 ในปีนนั้
13. การศึกษาทีม่ ีความยืดหยนุ่ ในการกาหนด 18. ขอ้ ใดไม่ใชโ่ รงเรียน ตามมาตรา 18 (2)
จดุ ม่งุ หมาย รปู แบบ คอื ข้อใด
ก. โรงเรียนสถาบันสงั คมอ่ืน
ก. การศกึ ษานอกระบบ ข. โรงเรียนศาสนาอืน่
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย ค. โรงเรยี นของรฐั
ค. การศึกษาแบบต่อเน่อื ง ง. โรงเรยี นเอกชน
ง. การศึกษาตลอดชีวติ 19. คณะกรรมการเทียบระดบั การศึกษา
14. การศึกษาในระบบมี 2 ระดบั ได้แก่ ข้อใด ข้ันพื้นฐาน มีจานวนเทา่ ใด
ก. ภาคบังคับ / การศึกษาข้นั พ้นื ฐาน ก. ไม่เกิน 3 คน
ข. ภาคบงั คบั /ระดับปริญญา
ข. ไม่เกนิ 5 คน
ค. การศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน / อุดมศกึ ษา ค. ไมเ่ กิน 7 คน
ง. การศกึ ษาปฐมวยั / อดุ มศึกษา ง. ไม่เกนิ 9 คน
15. การศกึ ษาภาคบงั คับขอ้ ใดไมถ่ กู ต้อง
ก. การศกึ ษาภาคบงั คับจานวน 9 ปี 20. ประธานคณะกรรมการพิจารณาให้คน
ข. ให้เด็กอายุยา่ งเขา้ ปีที่ 7 เขา้ เรยี น พกิ ารได้รบั สทิ ธิชว่ ยเหลอื ทางการศกึ ษา
ค. เขา้ เรียนจนอายุย่างเขา้ ปีที่ 16
ก. ปลดั กระทรวงศึกษา
ง. การนับอายุ นบั ตาม พ.ร.บ. ข. รฐั มนตรีว่าการ ศธ.
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ

ฟ้นื ฟสู มรรถภาพคนพิการ

3

21. กระทรวงศกึ ษาธกิ าร มอี านาจหนา้ ทต่ี าม 26. ใหค้ าแนะนาในเรือ่ งกฎหมายและ
กฎหมายใด กฎกระทรวงทเี่ กีย่ วกบั การศึกษา คอื ใคร
ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 ก. ก.ค.ศ .
ข. กฎหมายว่าดว้ ยการศึกษาแห่งชาติ
ค. กฎหมายการปรบั ปรงุ กระทรวง ฯ ข. สภาการศกึ ษา
ค. คณะรฐั มนตรี
ง. ข และ ค ถกู ง. ก และ ข ถูก
22. การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงนิ เดือน 27. การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ
ของขา้ ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ และมาตรฐานการศกึ ษา ใหเ้ สนอต่อใคร
ต้องคานงึ ถึงข้อใด ก. สภาการศกึ ษา
ก. คณุ วฒุ ิ / ประสบการณ์ ข. คณะกรรมการ กพฐ.
ข. มาตาฐานวิชาชพี ค. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ค. คณุ ภาพของงาน
ง. คณะรฐั มนตรี
ง. ปรมิ าณของงาน 28. คณะกรรมการสภาการศึกษามีก่ีคน
23. สว่ นราชการตามมาตรา 10 ข้อใดไม่มี ก. ไม่เกิน 27 คน
ฐานะเปน็ นิติบุคคล และเป็นกรม ข. ไม่เกนิ 28 คน
ค. ไมเ่ กนิ 32 คน
ก. มาตรา 10 (1)
ข. มาตรา 10 (2) ง. จานวน 59 คน
ค. มาตรา 10 (5) 29. ประธานกรรมการคณะกรรมการสภา
ง. มาตรา 10 (6) การศกึ ษา คือใคร
24. การแบง่ ส่วนราชการภายในตามมาตร 10 ก. นายกรฐั มนตรี
ให้ออก ตามข้อใด
ก. พระราชบญั ญัติ ข. รัฐมนตรวี า่ การ ศธ.
ข. พระราชกฤษฎีกา ค. รัฐมนตรีว่าการก. มหาดไทย
ค. พระราชกาหนด ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30. ผู้แทนองค์ใดไมม่ ีในคณะกรรมการสภา
ง. กฎกระทรวง การศึกษา
25. ใครเป็นผู้ชว่ ยสั่งและปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรวี า่ การกระทรวงศึกษาธกิ าร ตาม ก. องค์กรชมุ ชน
มาตรา 12 ข. องค์กรเอกชน
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ค. องคก์ รวิชาชพี
ข. เลขาธิการหัวหน้าสว่ นราชการ ง. องค์กรศาสนาอนื่

ค. รฐั มนตรีช่วยวา่ การ ศธ.
ง. ถูกทุกขอ้

4

31. กรรมการโดยตาแหนง่ คณะกรรมการสภา 36. ใครเป็นคนเลือกประธาน กพฐ. และ
การศกึ ษามีก่คี น
ก. 8 คน ผ้ทู รงคุณวฒุ ิใน กพฐ.
ข. 9 คน
ก. คณะกรรมการเลอื กกันเอง
ค. 16 คน
ง. 30 คน ข. รฐั มนตรีว่าการ ศธ.
32. ผูแ้ ตง่ ตั้งประธานคณะกรรมการการศกึ ษา
ขัน้ พื้นฐาน (กพฐ.) คอื ใคร ค. นายกรฐั มนตรี
ก. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข. นายกรัฐมนตรี ง. คณะรัฐมนตรี

ค. คณะรัฐมนตรี 37. ประธานกรรมการ กพฐ. วา่ งลงกอ่ น
ง. คณะกรรมการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
33. กรรมการผ้ทู รงคุณวฒุ ใิ น กพฐ. มีไมเ่ กิน ครบวาระให้แต่งตง้ั แทนภายในกี่วัน
กีค่ น
ก. 11 คน ก. ภายใน 60 วนั เว้นแตว่ าระ

ข. 13 คน หรอื ไมถ่ งึ 90 วนั
ค. 14 คน
ง. 16 คน ข. ภายใน 60 วันทาการ เวน้ แต่
34. เป็นประธานหรอื กรรมการตาม กพฐ.
เกนิ กว่า 1 คณะจะต้องลาออกภายในกีว่ นั วาระหรือไมถ่ ึง 120 วนั
ก. 3 วนั
ข. 7 วนั ค. ภายใน 60 วนั เว้นแต่วาระ

ค. 15 วัน หรือไม่ถงึ 180 วนั
ง. 30 วนั
35. ประธาน กพฐ. คนปจั จบุ ันคอื ใคร ง. ภายใน 60 วนั ทาการ เวน้ แต่
ก. นายเสริมศักดิ์ วศิ าลาภรณ์
ข. นายจริ ายุ อศิ รางกูร ณ อยุธยา วาระหรอื ไมถ่ งึ 180 วนั
ค. นายชัยอนันต์ สมุทวณชิ ย์
38. ผู้แทนองคก์ รเอกชนใน กพฐ. ตอ้ งมกี าร
ง. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ดาเนินงานอย่างตอ่ เนื่องมาไมน่ อ้ ยกวา่ กี่ปี

ก. 1 ปี ข. 2 ปี

ค. 3 ปี ง. 4 ปี

39. ผ้แู ทนศาสนาอนื่ มี 2 คนขอ้ ใดถูกต้อง

ก. มศี าสนาคริสต์ 1 คน

ข. มีศาสนาพราหมณ์ 1 คน

ค. มีศาสนาฮนิ ดู 1 คน

ง. มศี าสนาซิกซ์ 1 คน

40. “เป็นท่ียอมรับในเรอ่ื งความซือ่ สัตย์และ

ความยตุ ิธรรม” เปน็ คณุ สมบตั ิของใคร

ก. คณะกรรมการสภาการศกึ ษา

ข. คณะกรรมการการอดุ มศกึ ษา

ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ง. คณะกรรมการการศกึ ษา

ขั้นพื้นฐาน

5

41. คณะกรรมการสรรหาผ้ทู รงคุณวฒุ ใิ น 49. ใครเป็นผดู้ าเนินการสรรหาและเลือก
กพฐ. มกี คี่ น ประธานกรรมการและกรรมการใน กพท.
ก. 5 คน
ข. 7 คน ก. ผอ.สพท.
ค. 9 คน ข. กพท.
ง. 11 คน ค. กพฐ.
42. การสรรหาผูท้ รงคณุ วฒุ ใิ นกพฐ. ข้อใด ง. ประธาน กพฐ.
ไมถ่ ูกต้อง 50. ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก. สรรหาจานวน 26 คน ผทู้ รงคุณวฒุ ใิ น กพท. เขต กทม. คอื ใคร
ข. เสนอคณะรฐั มนตรีแตง่ ตัง้ ก. เลขาธกิ าร กพฐ.
ค. มหาเถรสมาคม เสนอ 1 รปู
ง. รฐั มนตรวี า่ การศธ.เลือก 12 คน ข. ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใชต้ อบคาถามขอ้ 43-48 ง. ประ.ธาน กพฐ.
ก. 1 คน ข 2 คน 51. ผู้ใดไม่ไดเ้ ปน็ กรรมการสรรหา กพท.
ค. 6 คน ง. 7 คน ก. ผูแ้ ทนสภาวัฒนธรรมจังหวดั
ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึ ษา
43 ผู้แทนองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่ ใน ค. ผแู้ ทนสมาคมผปู้ ระกอบวิชาชีพครู
กพท. มกี ีค่ น ข.
ง. ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิน่
44. ผู้แทนจากเทศบาลใน กพท. มกี ค่ี น 52. คณุ สมบตั ิผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. ข้อใด

45. ผู้แทนจากเมืองพัทยาใน กพท. มกี ี่คน ไมถ่ ูกตอ้ ง

46. ผ้แู ทนกรุงเทพมหานครใน กพท. มกี ่ีคน ก. มอี ายไุ ม่ตา่ กว่า 20 ปบี รบิ รู ณ์
ข ข. มวี ฒุ ฯิ ไมต่ า่ กวา่ ปริญญาตรี
47. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิใน กพท. มกี ีค่ น ค. มปี ระสบการณไ์ ม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ค ง. มีความร้ดู า้ นการศกึ ษา
48. คณะกรรมการท่ปี ระธานคณะกรรมการ 53. ข้อใดไมข่ าดคุณสมบตั ิของ กพท.
การศึกษาข้นั พน้ื ฐานแตง่ ตงั้ ทาหนา้ ท่ี ก. เปน็ คสู่ ญั ญากบั สถานศกึ ษา
คดั เลือกผทู้ รงคุณวฒุ ใิ หเ้ หลอื ก่คี น ง ข. เป็นกรรมการเขตพ้นื ท่กี ารศึกษา
เกนิ 2 เขตในเวลาเดียวกัน
ค. หากมีลกั ษณะตอ้ งห้ามแต่ไม่
ลาออกตอ่ ผอ.สพท. ภายใน 30 วัน

ง. เปน็ ผบู้ รหิ ารขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถ่นิ

6

54. ข้อใดเป็นผู้แทนสมาคมครูและ 58. ข้อใดไมใ่ ช่สถานศกึ ษาตามกฎกระทรวง
ผปู้ กครองใน กพท. ได้ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศกึ ษา
ก. ข้าราชการครู ก. ศนู ย์การเรยี น
ข. วิทยาลัย
ข. ข้าราชการตารวจ ค. สถานพฒั นาเด็กปฐมวยั
ค. ผูบ้ รหิ ารการศึกษา
ง. ผบู้ ริหารสถานศึกษา ง. ก และ ค ถกู
55. กรณีไมม่ ีองค์กรหรอื สมาคมในเขตพืน้ ท่ี
จะสรรหาผู้แทนอยา่ งไร 59. ข้อใดไมถ่ ูกต้อง
ก. สรรหาเพ่มิ จากสมาคมทม่ี ใี ห้ ก. สถานศึกษาขนาดเล็กมี นร. ไม่
ครบจานวน เกนิ 300 คน
ข. สรรหาจากผู้ทรงคณุ วฒุ เิ พ่มิ อีก ข. สถานศกึ ษาขนาดใหญ่ มี นร.
จานวน 1 เทา่ เกินกว่า 300 คน
ค. เสนอประธานคณะกรรมการ ค. องค์กรชุมชนต้องดาเนินกิจกรรม
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐานพจิ ารณา ต่อเน่อื งไมน่ อ้ ยกวา่ 1 ปี

ง. สรรหาจากเขตพืน้ ที่การศกึ ษาที่ ง. กรรมการทีเ่ ปน็ ผแู้ ทนองค์กร
อยู่ใกลเ้ คียง เอกชน จานวน 1 คน
56. กรณี กพท. ว่างกอ่ นครบวาระเลอื กและ 60. ข้อใดไม่ถูกตอ้ ง
แตง่ ตัง้ แทนภายในกว่ี ัน เว้นแตว่ าระเหลือไม่ ก. สถานศกึ ษาขนาดเลก็ มีกรรมการ
ถงึ ก่วี ัน จานวน 9 คน
ก. 60 วนั / 90 วนั ข. สถานศกึ ษาขนาดใหญม่ ี
ข. 60 วนั / 180 วนั กรรมการ จานวน 15 คน
ค. 90 วัน / 90 วนั ค. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒไิ ม่เกนิ
กวา่ 3 แห่งในเวลาเดยี วกนั
ง. 90 วัน / 180 วัน
57. ขอ้ ใดไมใ่ ช่ผู้ปกครอง ง. มีอายุไม่ต่ากวา่ 35 ปบี ริบรู ณ์
ก. บคุ คลที่นกั เรียนอย่รู ับใช้การงาน 61. กรรมการสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ข. บคุ คลทน่ี ักเรยี นอย่ดู ว้ ยประจา ขนาดใหญ่ในขอ้ ใดมีจานวนแตกตา่ งกนั
ก. ผปู้ กครอง / ครู
ค. บคุ คลทนี่ ักเรียนมาพกั คา้ งคืน ข. องคก์ รชุมชน / ศึกษาเกา่
ง. ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมาย
แพง่ และพาณิชย์ ค. ผแู้ ทนพระภกิ ษุ / ผ้ทู รงคณุ วุฒิ
ง. ผู้ปกครอง / ศษิ ยเ์ ก่า

7

62. ถ้าเป็นคูส่ ัญญากบั สพท. และ 66. ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา มอบอานาจให้
สถานศึกษาต้องลาออกภายในก่ีวัน ข้าราชการในสถานศกึ ษาปฏบิ ัตริ าชการแทน
ก. ภายใน 15 วนั นับแต่ได้ ได้ โดยใครกาหนด
รับทราบคาสั่ง
ก. ผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา
ข. ภายใน 15 วัน นบั แตไ่ ดร้ ับ ข. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
แต่งตงั้ การศึกษา
ค. ภายใน 15 วันทาการ นับแต่ ค. เลขาธิการคณะกรรมการ
ได้รับแจง้ คาสง่ั การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
ง. ลาออกทนั ทนี บั แต่คาสั่งมผี ล
63. ข้อใดไมใ่ ช่ขอ้ หา้ ม กรรมการผ้แู ทน ง. คณะกรรมการเขตพื้นทกี่ ารศึกษา
ผูป้ กครอง 67. ข้อใดไม่ถูกต้องเกย่ี วกบั การรักษาราชการ
ก. เป็นพนักงานราชการของ แทน
สถานศกึ ษา ก. ผอ.สถานศกึ ษารักษาราชการแทน
ผอ.สพท.ได้
ข. เป็นเจา้ หนา้ ท่ขี องสานักงานเขต ข. ข้าราชการในสถานศึกษารกั ษา
ราชการแทน ผอ.สถานศกึ ษาได้ทุกคน
พนื้ ที่การศกึ ษา ค. ผอ.สพท. แต่งตั้งผรู้ ักษาราชการ
ค. เปน็ ท่ปี รกึ ษาซ่งึ มีสญั ญาจา้ งกับ แทนในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ง. เป็นผเู้ ช่ียวชาญในสถานศึกษา ง. พนกั งานราชการสามารถรกั ษา
64. ใหป้ ลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ ารและ ราชการแทนผอ.สถานศกึ ษานัน้ ได้ หาก
เลขาธิการ กพฐ. กระจายอานาจการบรหิ าร ข้าราชการครไู ปราชการทุกคน
และการจดั การศึกษาท้งั 4 ด้าน ไปยงั 68. การดาเนินการเกี่ยวกบั การออกแบบและ
คณะกรรมการและสานกั งาน ยกเว้นขอ้ ใด กอ่ สรา้ งของสพฐ. เปน็ อานาจหนา้ ท่ีสานักใด
ก. คณะกรรมการเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษา
ข. คณะกรรมการสถานศกึ ษา ก. สานกั อานวยการ
ค. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ข. สานกั การคลังและสนิ ทรัพย์
ค. สานักนโยบายและแผน
ง. สถานศกึ ษา ง. สานกั พัฒนานวตั กรรม
65. ผอ.สพท.มอบอานาจให้ผู้อานวยการ 69. คณะกรรมการสถานศึกษาเปรียบเทยี บได้
สถานศึกษาปฏบิ ตั ริ าชการแทนไดต้ ามขอ้ ใด กบั ข้อใดในกฬี าฟตุ บอล
ก. กฎกระทรวง ก. กรรมการตดั สิน

ข. ระเบียบ ข. กรรมการกากับเส้น
ค. ข้อบงั คบั ค. นักกีฬาฟุตบอล
ง. คาส่ัง
ง. ผจู้ ดั การ

8

ใชต้ อบคาถาม ขอ้ 70-74 77. การแบ่งสว่ นราชการของสพท. ออกเป็น
ก. กลมุ่ อานวยการ ศูนย์ ต้องไดร้ ับความเห็นชอบจากใคร
ข. กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล ก. สพฐ.
ค. กล่มุ นโยบายและแผน
ง. กลมุ่ สง่ เสริมการจัดการศกึ ษา ข. กพฐ.
ค. กพท.
70. งานเลขานกุ ารคณะกรรมการเขตพ้นื ท่ี ง. ผอ. สพท.
การศึกษา อยใู่ นกล่มุ ใดใน สพท. 78. การแบ่งส่วนราชการเปน็ กลุม่ งานใน
ค สพท. ดาเนนิ การอยา่ งไร
71. งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่ ก. ทาเปน็ ประกาศกระทรวง
การศึกษา อยใู่ นกลุ่มใด
ข ข. ทาเป็นประกาศสานักงานเขต
72. การจดั ระบบบรหิ ารงานและพฒั นา ค. ทาเป็นระเบียบ สานกั งานเขต
องค์กรสานักงานเขต อยกู่ ลมุ่ ใด ง. ทาเป็นคาส่ัง สานกั งานเขต
ก 79. การแบ่งสว่ นราชการภายในสถานศึกษา
73. การจดั ตงั้ ยุบ รวม หรอื เลิกสถานศกึ ษา
ขัน้ พ้ืนฐาน อยู่กล่มุ ใด ตอ้ งไดร้ ับความเห็นชอบจากใคร

74. สพท.ที่ไมม่ ีกลมุ่ สง่ เสรมิ สถานศึกษา ก. ผอ.สพท.
เอกชน ให้กลุ่มใดรบั ผิดชอบแทน ข. สพท.
ง ค. กพท.
75. กลุ่มใดของสพท.ทใ่ี หย้ ุบเลิกภายใน3 ปี ง. คณะกรรมการสถานศกึ ษา
ก. หนว่ ยตรวจสอบภายใน 80. สพท. อาจมีอานาจหนา้ ที่นอกเหนือจากที่
ข. กล่มุ ส่งเสรมิ ประสทิ ธิภาพ กาหนด ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากใคร
ค. กลมุ่ สง่ เสริมการจัดการศกึ ษา ก. รฐั มนตรวี า่ การกระทรวง ศธ.
ง. กลมุ่ นเิ ทศ ติดตาม ประเมินผล ข. เลขาธกิ าร กพฐ.
76. กลมุ่ ท่จี ัดตงั้ ขนึ้ ใหม่ ใน สพท. คือกลุ่มใด
ก. กลุม่ การคลังและสนิ ทรพั ย์ ค. คณะกรรมการ กพฐ.
ข. กลุ่มวนิ ัยและนิตกิ าร ง. คณะกรรมการ กพท.
ค. กลมุ่ สง่ เสรมิ สถานศกึ ษาเอกชน 81. คณะกรรมการ กต.ปน.ของ สพท.มกี ีค่ น
ง. กล่มุ เครอื ข่ายประสทิ ธภิ าพ ก. 5 คน
ข. 7 คน

ค. 9 คน
ง. 12 คน

9

82. ประธาน กต.ปน. สพท. คือใคร 87. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา คอื ใคร
ก. ผู้ทรงคณุ วฒุ ิ ก. ศ.ดร.เสรมิ ศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ข. ผอ.สพท.
ค. ผู้อานวยการสถานศกึ ษา ข. ดร.ดิเรก พรสีมา
ง. ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ค. ดร.จกั รพรรดิ วะทา
83. กรรมการผูท้ รงคณุ วฒุ ใิ น กต.ปน.มกี ่ีคน ง. นายองคก์ ร อมรสิรินันท์
ก. 3 คน 88. ข้อใดไมถ่ ูกต้องเก่ยี วกับครุ สุ ภา
ข. 5 คน
ค. 7 คน ก. มีฐานะเปน็ นติ ิบคุ คล
ง. 9 คน ข. อยใู่ นกากับของสภาครู
84. หากไมม่ สี ถานศกึ ษาเอกชนในสงั กัดจะ ค. มีกรรมการท้ังหมด 39 คน
เลือกตัวแทนอย่างไร ง. มวี ัตถปุ ระสงค์ 3 ข้อ
ก. เลือกจากเขตใกลเ้ คียง 89. ข้อใดไม่ใช่วตั ถปุ ระสงคข์ องครุ สุ ภา
ข. เลอื กเพ่ิมจากสถานศกึ ษาของรฐั
ก. กาหนดมาตรฐานวชิ าชพี
ค. เลอื กเพม่ิ จากผู้ทรงคณุ วุฒิ ข. การกาหนดแผนพฒั นาวชิ าชพี
ง. ใหม้ กี รรมการเทา่ ทม่ี อี ยู่ ค. ประสาน ส่งเสรมิ การศกึ ษา
ง. ผดุงเกยี รติผู้ประกอบวิชาชีพ
85. พ.ร.บ.สภาครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา 90. ผู้แตง่ ต้ังประธานกรรมการครุ สุ ภาคอื ใคร
ทใี่ ชอ้ ยใู่ นปัจจุบนั คอื ฉบบั ปี พ.ศ.ใด ก. นายกรฐั มนตรี

ก. พ.ศ. 2545 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศธ.
ข. พ.ศ. 2546 ค. คณะรฐั มนตรี
ค. พ.ศ. 2547 ง. คณะกรรมการครุ ุสภา
ง. พ.ศ. 2550 91. กรรมการคุรุสภาโดยตาแหนง่ มกี ่คี น
86. พ.ร.บ.สภาครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ก. 7 คน ข. 8 คน

ฉบบั ปัจจุบนั มีผลใชบ้ งั คบั เม่อื ใด ค. 11 คน ง. 19 คน
ก. 20 สิงหาคม 2542 92. ข้อใดไมเ่ ปน็ กรรมการครุ ุสภาโดย
ข. 20 ธนั วาคม 2545 ตาแหนง่
ค. 12 มิถนุ ายน 2546 ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ง. 24 ธนั วาคม 2547 ข. เลขาธกิ าร ก.ค.ศ.
ค. เลขาธกิ ารครุ สุ ภา
ง. ปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

10

93. กรรมการผ้ทู รงคณุ วฒุ ใิ นคุรุสภาตอ้ งเป็น 97. คณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพมีก่คี น
หรือเคยเปน็ ครู จานวนไม่น้อยกวา่ กค่ี น ก. 3 คน
ข. 4 คน
ก. 3 คน ค. 6 คน
ข. 5 คน
ค. 7 คน ง. 17 คน
ง. 9 คน 98. การกล่าวหาหรือกลา่ วโทษผู้ได้รับ
94. กรรมการที่เปน็ ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษาใน ใบอนุญาตใหย้ น่ื เรื่องหรอื แจง้ เรือ่ งตอ่ ใคร
คุรสุ ภาต้องมปี ระสบการณ์ในตาแหนง่ กีป่ ี
ก. คุรสุ ภา
ก. 5 ปี ข. ก.ค.ศ.
ข. 10 ปี ค. สก.สค.
ค. 15 ปี ง. คณะกรรมการมาตรฐานวชิ าชีพ
ง. ไมก่ าหนด 99. ผู้ใดประกอบวิชาชีพครโู ดยไมไ่ ดร้ บั
95. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมอื งได้รับแตง่ ตง้ั ใบอนญุ าตมีความผิดตามขอ้ ใด
เปน็ ประธานกรรมการครุ สุ ภาตอ้ งลาออก ก. จาคกุ ไมเ่ กนิ 1 ปี แตร่ อลงอาญา
ภายในกีว่ ัน ข. ปรับไมเ่ กิน 20,000 บาท
ก. 5 วนั ค. ปรับไมเ่ กนิ 60,000 บาท

ข. 10 วัน ง. ก และ ข ถูก
100. สถานศกึ ษารับผ้ไู มไ่ ดร้ ับใบอนญุ าตฯ
ค. 15 วัน เขา้ เปน็ ครู มีความผดิ ตามข้อใด
ง. ทันที ก. ปรบั ไม่เกนิ 10,000 บาท
96. คณะกรรมการสรรหากรรมการคุรสุ ภามี
กี่คน ข. ปรับไม่เกนิ 20,000 บาท
ก. 5 คน ค. ปรบั ไมเ่ กิน 40,000 บาท

ข. 6 คน ง. ปรบั ไมเ่ กิน 60,000 บาท
ค. 9 คน
ง. 11 คน

11

101. พ.ร.บ.ระเบยี บขา้ ราชการครูฯ ฉบบั 106. ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
ปัจจุบนั คือ พ.ศ. ใด ก. นายกรฐั มนตรี
ก. พ.ศ. 2542
ข. รฐั มนตรีวา่ การฯ ศธ.
ข. พ.ศ. 2545 ค. รัฐมนตรชี ว่ ยวา่ การฯที่
ค. พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวา่ การฯศธ. มอบหมาย
ง. ข และ ค ถูก
ง. พ.ศ. 2547 107. กรรมการก.ค.ศ.โดยตาแหนง่ มกี ค่ี น
102. พ.ร.บ.ระเบยี บขา้ ราชการครู ฯ ฉบบั ก. 7 คน
แก้ไขเพ่ิมเตมิ คือ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2547 ข. 8 คน
ค. 9 คน
ข. พ.ศ. 2550 ง. 12 คน
108. ใครไม่ใช่กรรมการ ก.ค.ศ.โดยตาแหน่ง
ค. พ.ศ. 2551
ง. พ.ศ. 2552 ก. ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ
103. ข้อใดไมใ่ ชเ่ หตผุ ลของการแก้ไข พ.ร.บ. ข. ปลดั กระทรวงวัฒนธรรม
ระเบยี บขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรฯ
ค. ปลัดกระทรวงการทอ่ งเท่ียวฯ
ก. ความไมเ่ ป็นธรรม ง. เลขาธกิ าร ก.ค.ศ.
ข. ความไมเ่ หมาะสม 109. ใครไม่ใช่กรรมการ ก.ค.ศ.โดยตาแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ค. ความลา่ ช้าการบริหารงาน
ง. ความไมม่ ีประสิทธิภาพ ข. เลขาธกิ ารครุ สุ ภา
104. พ.ร.บ.ระเบยี บข้าราชการครูฯฉบบั ท่ี 2 ค. เลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
มผี ลใช้บงั คบั เมื่อใด ง. เลขาธิการฯอาชวี ศกึ ษา
ก. 12 มถิ นุ ายน 2546 110. ใครเป็นแตง่ ตั้งผูท้ รงคุณวฒุ ใิ นก.ค.ศ.
ก. นายกรฐั มนตรี
ข. 24 ธนั วาคม 2547
ค. 20 กมุ ภาพันธ์ 2551 ข. รฐั มนตรวี า่ การฯ ศธ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. 21 กมุ ภาพันธ์ 2551
105. ก.ค.ศ.มีทั้งหมดกีค่ น ง. คณะรฐั มนตรี
ก. 21 คน

ข. 27 คน

ค. 28 คน
ง. 39 คน

12

111. ขอ้ ใดไม่ใช่คณุ สมบัตขิ องผทู้ รงคณุ วฒุ ิ 116. ตาแหนง่ ใดมีวทิ ยฐานะเชย่ี วชาญพิเศษ
ในก.ค.ศ. ก. ครู / รองผอ.สถานศึกษา

ก. มเี ชอื้ ชาติไทย ข. ผอ.สถานศกึ ษา/ ศึกษานิเทศก์
ข. อายไุ ม่ต่ากวา่ 35 ปบี ริบรู ณ์ ค. ผอ.สพท./รองผอ.สพท.
ง. รอง ผอ.สพท. / ครู
ค. อายุไมเ่ กิน 70 ปบี รบิ รู ณ์ 117. ขอ้ ใดชื่อวทิ ยฐานะไมถ่ กู ตอ้ ง
ง. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ก. ครูเช่ียวชาญพเิ ศษ
112. กรรมการผู้แทนในก.ค.ศ.ท่กี าหนด
คุณสมบัตไิ ว้ 2 ขอ้ คือข้อใด ข. รองผอู้ านวยการเชีย่ วชาญพิเศษ
ก. ผแู้ ทนผู้บริหารสถานศกึ ษา ค. ศกึ ษานเิ ทศก์เช่ยี วชาญพเิ ศษ
ง. ผอ.สพท.เชีย่ วชาญพิเศษ
ข. ผู้แทน ผอ.สพท. 118. ขอ้ ใดไมถ่ ูกตอ้ งเกยี่ วกับการเตรียมความ
ค. ผ้แู ทนข้าราชการครู พรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ครูผชู้ ว่ ย
ง. ผู้แทนบุคลากรทางการศกึ ษาอน่ื ก. ประเมนิ เปน็ ระยะๆ ทกุ 3 เดอื น
113. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้นื ที่การศึกษา มีกคี่ น
ก. 2 คน ข. การนบั 2 ปใี ห้นบั แตว่ ันสง่ั บรรจุ
ค. ไมใ่ หน้ บั เวลาทล่ี าเกนิ 90 วนั
ข. 4 คน รวมเปน็ เวลาเตรยี มความพรอ้ ม
ค. 5 คน ง. มีคณะกรรมการ จานวน 3 คน
ง. 12 คน 119. ขอ้ ใดไม่ถูกต้องเกีย่ วกับการเบกิ จ่ายเงิน
114. ตาแหนง่ ตามมาตรา 38 ก. เรียกวา่ อะไร วทิ ยฐานะ
ก. ตาแหน่งข้าราชการครู ก. ลาออกให้จา่ ยถึงวันกอ่ นกาหนด
ออกหรือวันทรี่ ับทราบคาส่งั
ข. ตาแหนง่ มีหน้าทีเ่ ปน็ ผู้สอน
ค. ตาแหนง่ ผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ข. กรณีสง่ มอบงานใหจ้ า่ ยไม่เกิน 15
ง. ตาแหน่งผ้บู รหิ ารการศกึ ษา วนั ทาการ
115. ตาแหนง่ ผู้บรหิ ารสถานศึกษา มีจานวน ค. ลาป่วยจ่ายไดป้ หี นงึ่ ไมเ่ กนิ 60
วนั ทาการ
ก่วี ิทยฐานะ ง. ลาอปุ สมบทจา่ ยระหวา่ งลาได้
ก. 2 วทิ ยฐานะ ไม่เกิน 60 วนั
120. ข้อใดไม่มสี ิทธิเลอ่ื นขั้นเงินเดอื น
ข. 3 วทิ ยฐานะ ก. บรรจุใหม่ 3 เดือน 15 วนั
ค. 4 วทิ ยฐานะ
ข. ลาคลอดบุตรไม่เกิน90 วันทาการ
ง. 7 วิทยฐานะ ค. ลาปว่ ยรักษานาน 60วนั ทาการ
ง. ลากิจสว่ นตัวไมเ่ กนิ 23วันทาการ


Click to View FlipBook Version