Notice: Undefined index: lang in /www/wwwroot/anyflip.com/public_html/center/explore/showbook.php on line 116
ความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน นายแสวง ศรีธรรมบุตร อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี-cdlc Udon Flip PDF | AnyFlip
cdlc Udon Download PDF
  • 31
  • 0
ความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน นายแสวง ศรีธรรมบุตร อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
เอกสารการจัดการความรู้ความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

นายแสวง ศรีธรรมบุตร ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง บ้านนางาม ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

การจัดการความรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (KM สัญจร)

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications