The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Veerapat Thawsaw, 2019-11-15 08:37:55

E-book คนจีนในหนองระบู

หนองระบู

คนจีนในหนองระบู

วิ ช า ก า ร สื อ ส า ร สื อ ใ ห ม่

ค ว า ม เ ป น ม า ข อ ง ค น ห น อ ง ร ะ บู
แ ล ะ ค ว า ม เ ป น อ ยู่ ใ น ป จ จ จุ บั น

คาํ นํา

รายงานเล่มนีจัดทําขึนเพื อเปนส่วนหนึงของวิชา
ความรู้ทัวไปทาง การเขียนบทสําหรับสือกระจายภาพ
และเสียง ชันป2 เพื อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรือง
ข อ ง ค น จี น ใ น ห น อ ง ร ะ บู แ ล ะ บั น ทึ ก ค ว า ม เ ป น ม า ท า ง
ประวัติศาสตร์ของคนหนองระบู และได้ศึกษาอย่าง
เข้าใจเพื อเปนประโยชน์กับการเรียนการทาํ สารคดี

ผู้จัดทําหวังว่า รายงานเล่มนีจะเปนประโยชน์กับ
ผู้อ่าน หรือ นักศึกษา ทีกาํ ลังหาข้อมูลเรืองนีอยู่
หากมีข้อแนะนําหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําขอ
น้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ทีนีด้วย

จั ด ทํา โ ด ย

นายปฏิภาณ ไชยเสน 61075329 เลขที10 SEC.1
นายวีรภัทร ท้าวซาว 61075341 เลขที14 SEC.1

นายปกร ทองโบราณ 61075945 เลขที21 SEC.1
นายศตวรรษ เชือสุจันทร์ 61375037 เลขที22 SEC.2

สารบัญ 1
2
วิเคราห์ 5 ข้อ 3-5
ข้อมูลหนองระบู  6
อ้างอิง 7
ข้อควนปรับปรุง
ข้อมูลคนจีนหนงระบู(16 ต.ค 62) 8
ขอขอบคุณผู้ใหความรู้

คนจนี ในหนองระบู

ชือรายการ  คนจีนในหนองระบู

Concept เล่าประวัติของคนจีนในอดีตจนถึงปจจุบัน

Grop target 15ขึนไป(หรือบุคคลทีสนใจศึกษา)
จะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของหนองระบู และเปนทีบันทึกข้อมูลทีเปนจริง

วิเคราะห์5ข้อ

ใครชม
บุคคลทีสนใจในเรืองของคนจีนหนองระบู จะไม่มีกลุ่มเปาหมายชัดเจน
 
เขาสนใจอะไร
สนใจเรืองราวประวัติศาสตร์โดยนาํ เสนอการเล่าโดยผู้ถึงอดีตจนถึงปจจุบัน

 
เล่าอย่างไร
โดยการเล่าจะเปนทางการ ใช้นาํ เสียงทีเปนทางการเพือให้วีดีโอเปนรูปแบบ
สารคดีเตมตัว
 
การดึกดูดด้วยวิธีการใด
ดึกดูดด้วยเรืองราวของคนจีนเพราะคนจีนมีความสาํ คัญต่อชุมชนหนองระบู
 
ช่องทางการนําเสนอ
ช่องทางนําเสนอสืออนไลน์ เช่น Facebook เพราะเปนสือทีมีการเข้าถึงได้
ง่าย กระสายเนือหาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว

นับตังแต่คนจีนได้อพยพมาจากผืนแผ่นดินใหญ่ใช้การเดินทางโดยทางเรือ
มาขึนฝงทีเมืองไทยตังหลายครังหลายหน มีคนจีนหลายเชือสายทีอพยพมาทีเมือง
ไทยพอจะจาํ แนกได้ว่ามีคนจีนทังหมด 5 เชือสายได้แก่ จีนแต้จิว จีนแคะ จีน
กวางตุ้ง จีนไหหลํา และจีนฮกเกียน ในภาคเหนือ การกระจายของคนจีนมีอยู่ทัวไป
คนจีนเหล่านีจะทาํ อาชีพทีมีลักษณะใช้กําลังเช่น กรรมกรรับจ้างการอยู่อาศัย
คนจีนบางคนได้เดินทางมาอยู่บ้านกับญาติทีเดินทางมาก่อนแล้ว

ขอบขอบคุณหนังสือ

100 ป คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม (สุนทร สุขสราญจิต)

สภาพหนองระบูในสมัยนันพาหนะทีใช้ในการบรรทุกสิงของหรือบรรทุกของ
ขายก็คือ เกวียนการเดินทางในสมัยนันมีการเดินทางทีลําบากมากเพราะในหน้า
ฝนตามถนนก็มีเเต่โคลนเเละในหน้าเเล้วก็จะมีฝุนตลบ คนจีนในสมัยนันส่วนใหญ่
จ ะ แ ต่ ง ง า น กั บ ค น ไ ท ย ห รื อ ค น พื น เ มื อ ง ใ น พ ะ เ ย า ค น พื น เ มื อ ง ใ น ส มั ย นั น จ ะ แ ย ก ค น จี น
ในสมัยนันว่าเปนจีนเชือสายไหนดูได้จากการทํามาหากิน  เช่น ถ้าเปดร้านค้าขาย
ส่วนไหญจะเปนชาวจีนแต้จิว หรือชาวแคระ  ถ้ามีอาชีพเก็บของปาขาย ค้าหนัง
สัตว์ รับครัง เลียงหมู และฆ่าหมู ส่วนใหญ่จะเปนคนจีนไหหลาํ ถ้ามีอาชีพเปน
ช่างเครืองโรงสีข้าว ส่วนใหญ่จะต้องเปนจีนกวางตุ้ง

ขอขอบคุณ
หนังสือรากเหง้าของเรา (คุณเกรียงศักดิ ชัยดรุณ)

ด้านขนธรรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนันนอกจากจะมีวิถีชีวิตที
กลมกลืนกับคนพืนเมืองแล้ว คนจีนยังมีสถานทีทีเคารพบูชานันก็คือศาลเจ้าทัง 3
แห่ง แห่งแรกคือศาลเจ้าสมาคมพะเยา อยู่ใกล้กับสาํ นักงานเทศบาลเมืองพะเยา
แห่งที2 คือศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิม เปนศาลของคนจีนไหหลํา ตังอยู่บริเวณหนอง
ระบู  และศาลเจ้าแห่งที3 เปนศาลเจ้าฮงสุนของคนแต้จิว ตังอยู่ตรงข้าม
สาํ นักงานประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ศาลเจ้าทัง3แห่งนีถือว่าเปนจุดศูนย์รวมใน
การทาํ กิจกรรมของคนจีนในเมืองพะเยา

ขอขอบคุณ
หนังสือรากเหง้าของเรา (คุณเกรียงศักดิ ชัยดรุณ)

หนองระบูในปจจุบัน ในปจจุบันย่านหนองระบูดูเงียบเหงากิจการร้านค้าทีเคย
คึกคักผู้คนมาซือขายพืชไร่หรือจับจ่ายใช้สอย  ซือสินค้า ตอนนีทีเหลืออยู่ไม่กีหลัง.
ต่างก็ค่อยๆ ทยอยกันปดตัวลงกลายเปนเพียงแค่ทีพักอยู่อาศัย บ้านเก่าเรือนเก่า
ในย่านนี  ทีเคยสวยงามได้เสือมโทรมไปตามกาลเวลาและถูกรือถอนไปทีล่ะหลังสอง
หลังแล้วมีบ้านตึกเข้ามาทดแทน สาํ หรับย่านหนองระบูได้กลายเปนอดีตทีร่วงโรย
ยากจะกลับคืนมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม

อา้ งอิง

ขอขอบคุณรูปภาพจาก หนังสือรากเหง้าของเรา (เกรียงศักดิชัยดรุณ)
ขอขอบคุณรูปภาพจาก หนังสือย่านเก่าเมืองเก่า (คุณเกรียงศักดิ ชัยดรุณ)

ขอ้ ควรปรบั ปรงุ

ขอ้ มลู
(คนจีนในหนองระบ)ู

ขอขอบคุณ

ขอบขอบคุณอาจาร์ทีปรษึ า หนังสอื และผ้ใู หข้ อ้ มลู
คุณเพญโฉม วาดิถี

คุณ สมพงษ์ ภัทรพงศ์

คุณ มนัสพู พาณิชย์ เจริญกุล

ขอขอบคุณรูปภาพจาก หนังสือรากเหง้าของเรา

ขอขอบคุณรูปภาพจาก หนังสือย่านเก่าเมืองเก่า

อาจารย์ ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์


Click to View FlipBook Version