The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongnu_nam, 2022-09-01 20:46:39

O42

O42

มาตรการส่งเสริมคณุ ธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษา ประจาปี 2565

โรงเรยี นพระบางวิทยา
สงั กดั สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษานครสวรรค์
“โรงเรยี นพระบางวิทยา ตระหนักถึงความสาคญั ในการต่อต้านการทจุ ริต
ข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสตั ย์
บริหารงานโดยเน้นการบริการ และปฏิบตั ิงานให้เกิดความโปรง่ ใส
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ม่งุ สร้างสรรคค์ ณุ ประโยชน์แก่แผน่ ดิน”

คานา

โรงเรยี นพระบางวทิ ยา เป็นหน่วยงานภายใตก้ ารกากบั ดแู ลของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เป็นหน่วยงาน
ทม่ี นี โยบายสง่ เสรมิ สนบั สนุน ใหค้ วามสาคญั ในการผลกั ดนั การดาเนินงานของหน่วยงานใหเ้ ป็นไปอย่างมคี ุณธรรม
และมคี วามโปร่งใส เพ่อื เป็นเคร่อื งมอื สาคญั ในการป้องกนั ปัญหาการทุจรติ โรงเรยี นพระบางวทิ ยาได้เขา้ รบั การ
ประเมนิ คุณธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนนิ งานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) เพอ่ื นาขอ้ มลู ผลการประเมนิ ไปใชใ้ นการพฒั นาและยกระดบั คุณธรรมและความโปรง่ ใสภายในสถานศกึ ษา และ
การดาเนนิ งานในสถานศกึ ษเป็นไปดว้ ยความโปร่งใสและความยุตธิ รรม

โรงเรยี นพระบางวทิ ยา

กาหนดมาตรการขบั เคลื่อนการส่งเสริมคณุ ธรรมและความโปรง่ ใส
ภายในโรงเรยี นพระบางวิทยา

จากการวเิ คราะห์ผลการประเมนิ ITA ของโรงเรยี นพระบางวทิ ยา ปีการศกึ ษา 2564 นามาสู่การ
กาหนดมาตรการสง่ เสรมิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในสถานศกึ ษา ปี 2565 รวม 3 มาตรการ ประกอบดว้ ย

1. มาตรการปรบั ปรงุ การทางาน
2. มาตรการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการสอ่ื สารกบั เจา้ หน้าทภ่ี ายในและบุคลากรภายนอก
3. มาตรการเปิดโอกาสใหผ้ มู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี มสี ว่ นรว่ มในการดาเนนิ งานของโรงเรยี น
รายละเอยี ด ดงั น้ี

1. มาตรการปรบั ปรงุ การทางาน

กิจกรรม ขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแลว้ เสรจ็ รายงานผล
รายเดอื น
- การทบทวนขนั้ ตอนการ - ทุกกลุ่มงานทบทวน/จดั ทาขนั้ ตอน มนี าคม -
พฤษภาคม 2565
ดาเนินงานเพ่ือปรับปรุง (workflow) ดงั น้ี

การทางาน 1. การใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางการเงนิ

2. การใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางวชิ าการ

3. การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ

ราชการไปปฏบิ ตั งิ าน

4. ห ลัก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏบิ ตั งิ านของเจา้ หน้าท่ี

5. การชแ้ี จงขอ้ มลู ขา่ วสารแกส่ าธารณชน

2. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารกบั เจา้ หน้าที่ภายในและบคุ ลากรภายนอก

กิจกรรม ขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแลว้ เสรจ็ รายงานผล
รายเดอื น
2.1. การสอ่ื สารกบั บุคคล - จดั ประชุมช้ีแจงเร่ืองหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าท่ี มถิ นุ ายน 2565

ภายใน ขนั้ ตอนใหไ้ ดร้ บั ทราบ และถอื ปฏบิ ตั ิ เกย่ี วกบั

1. การขออนุญาตเพอ่ื ยมื ทรพั ยส์ นิ ของราชการ

ไปปฏบิ ตั งิ าน

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม

3. งบประมาณประจาปี

4. ขั้นตอนการช้ีแจงข้อมูลข่าวสารแก่

สาธารณชน

5. แผนการต่อต้านทุจริตและขัน้ ตอนการ

รอ้ งเรยี นเรอ่ื งทุจรติ

- ปลูกฝังการดาเนินงานโดยใช้ หลักธรรมภิ

บาลใหแก่เจ้าหน้าท่ี ผ่านกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรรม

กิจกรรม ขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแล้วเสรจ็ รายงานผล
รายเดอื น
2.2. การสอ่ื สารกบั - เปิดเผยขอ้ มลู ตาม พ.ร.บ. ขอ้ มลู ข่าวสารและ มถิ นุ ายน - สงิ หาคม
บคุ คลภายนอก รายงานผล
มรี ายงานผล 2565 รายเดอื น

- update ขอ้ มลู ใน website ให้ เป็นปัจจบุ นั

- ทกุ สานกั คดั เลอื กผลการ

ดาเนินงานทส่ี าคญั

- พัฒนารูปแบบการนาเสนอข้อมูล โดยใช้

infographic เพ่ือทาให้ น่าสนใจ เพ่ือเผยแพร่

ขอ้ มลู ท่ี website

3. มาตรการเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรว่ มในการดาเนินงานของโรงเรียน

กิจกรรม ขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงาน กาหนดแล้วเสรจ็

3.1. ส่งเสรมิ การมสี ่วนร่วม - จดั กจิ กรรมรบั ฟังความคดิ เหน็ ของผมู้ สี ่วนได้ สงิ หาคม 2565
ของผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ส่วนเสยี เก่ยี วกบั ยุทธศาสตร์การดาาเนินงาน

ของโรงเรยี นพระบางวทิ ยา


Click to View FlipBook Version