The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pstransformasiilmu, 2022-05-07 01:50:25

DSKP KSSR Semakan 2017 Matematik Tahun 1

DSKP KSSR Semakan Matematik Tahun 1

Keywords: dskp,Matematik,tahun 1

Tahun 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum
MEI 2015

iii

Cetakan Pertama 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
ISBN: 978-967-420-104-3

iii

KANDUNGAN

Rukun Negara ........................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ............................................................................................................................ vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar ......................................................................................................................................................... ix
Pendahuluan ............................................................................................................................................................. 1
Matlamat ................................................................................................................................................................... 2
Objektif ...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ...................................................................................................... 3
Fokus ........................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................ 15
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................. 16
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................... 17
Elemen Merentas Kurikulum ..................................................................................................................................... 20
Pentaksiran Sekolah ................................................................................................................................................. 23
Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................. 30

Nombor Bulat Hingga 100 ............................................................................................................................... 33
Operasi Asas ................................................................................................................................................... 37
Pecahan .......................................................................................................................................................... 41
Wang ............................................................................................................................................................... 45
Masa dan Waktu ............................................................................................................................................. 49
Ukuran dan Sukatan ........................................................................................................................................ 53
Ruang …..……………………………………………………………………………………………………………….. 57
Pengurusan Data .……………………………………………………………………………………………………… 61
Panel Penggubal ……………………………………………………………………………………………………………… 65

iii

iii

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

viii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viiii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

viiiii

viiii

KATA PENGANTAR dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Pendidikan Kebangsaan.
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Usaha memasukkan standard prestasi dalam dokumen kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan. terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata Kebangsaan.
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan Pengarah
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 Bahagian Pembangunan Kurikulum.

ix

x
ix

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia bertujuan membangun potensi individu kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikan
melalui pendidikan berkualiti dengan cara menyediakan generasi kurikulum sentiasa relevan.
yang berkeupayaan berfikir dan warga negara beriltizam. KPM
secara berterusan menyemak kurikulum bagi memastikan Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata Matematik ini
pelaksanaan kurikulum di sekolah melengkapkan murid dengan diolah dan disusun semula. Penyusunan semula ini mengambil kira
pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi cabaran kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah
semasa dan masa depan. yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan
pengetahuan dan kemahiran Matematik kepada murid yang
Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan
enam tahun pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk
sekolah menengah. Matematik merupakan mata pelajaran teras yang meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam
harus dilalui oleh semua murid yang mengikuti sistem pendidikan menghadapi serta menangani perubahan dan cabaran masa depan.
kebangsaan.
Pembelajaran Matematik menyediakan peluang untuk murid
Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya melaksanakan tugasan kreatif dan mengalami keseronokan dan
berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru. Pengalaman
dan membuat keputusan. Sifat Matematik secara tabiinya sedemikian meningkatkan minat dan menjadi daya penggerak murid
menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar mempelajari Matematik di luar bilik darjah dan di peringkat pengajian
pemikiran. Dengan sebab itu matematik ialah antara bidang yang yang lebih tinggi.
terpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Berasaskan

1

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

MATLAMAT Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan
Algebra serta Statistik dan Kebarangkalian.
Kurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah bertujuan 4. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea
membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu membina matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan
pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam dengan kehidupan harian.
pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan 5. Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas
berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk
kehidupan seharian dalam menyelesaikan masalah dan membuat diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi
keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani bagi menyelesaikan masalah.
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan 7. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif,
sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21. menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam
kehidupan harian.
OBJEKTIF 8. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea
matematik dan perkaitannya.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah Matematik bertujuan 9. Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
membolehkan murid mencapai objektif berikut: 10. Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif
1. Membentuk fikrah matematik. termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan
2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.

kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah,

tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan

2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. KSSR.

Penggabungjalinan kemahiran Penghayatan amalan agama,
bahasa secara lisan dan bukan kepercayaan, sikap dan nilai
lisan semasa berinteraksi

 Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik

 Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik

 Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

 Perkembangan Jasmani dan  Penguasaan ilmu dan amalan
kesihatan untuk tentang kemasyarakatan dan
kesejahteraan diri alam sekitar, negara dan global

 Pemupukan daya imaginasi,  Penghayatan semangat
bakat dan apresiasi patriotisme dan perpaduan

Pemupukan kepimpinan dan
sahsiah diri melalui aktiviti
kurikulum dan kokurikulum

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

FOKUS  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
Proses pengajaran dan pembelajaran matematik memberi  Perkaitan dan Algebra
keutamaan kepada penguasaan pengetahuan dan pemahaman  Statistik dan
bagi membolehkan murid mengaplikasikan konsep, prinsip dan
proses matematik yang dipelajari. Kebarangkalian
 Matematik Diskrit
Penekanan kepada aspek perkembangan pemikiran murid secara
matematik dibina dan dikembangkan melalui proses pengajaran  Penyelesaian  Nilai matematik
dan pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan prinsip berikut masalah  Nilai sejagat
iaitu penyelesaian masalah, komunikasi, penaakulan, perkaitan,
membuat perwakilan dan penggunaan teknologi dalam matematik.  Penaakulan

Kerangka kurikulum Matematik sepertimana yang digambarkan  Berkomunikasi
dalam Rajah 2, merupakan asas penting kepada pelaksanaan
kurikulum Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang secara Matematik
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah
matematik ialah:  Perwakilan
1. Bidang Pembelajaran;
2. Sikap dan Nilai;  Perkaitan  Kemahiran matematik
3. Kemahiran Matematik; dan
4. Proses Matematik.  Kemahiran menganalisis

 Kemahiran menyelesaikan masalah

 Kemahiran membuat penyelidikan

 Kemahiran berkomunikasi

 Kemahiran menggunakan teknologi


Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Rendah

Fikrah Matematik

Fikrah membawa pengertian dengan daya berfikir dan pemikiran.
Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk
kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui
sistem pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah

4

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

matematik ini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan Proses Matematik
matematik dan memahami idea matematik serta mengaplikasikan
secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. berkesan dan berfikrah adalah:
 Penyelesaian masalah;
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif  Penaakulan;
dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana  Komunikasi secara matematik;
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang  Perkaitan; dan
mampu berfikir dan menjana idea.  Perwakilan.
Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu
Bidang Pembelajaran dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.

Kandungan matematik dirangkumkan mengikut lima bidang 1. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam
pembelajaran iaitu: pengajaran dan pembelajaran matematik. Justeru, pengajaran
1. Nombor dan Operasi; dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran penyelesaian
2. Sukatan dan Geometri; masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan
3. Perkaitan dan Algebra; kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah
4. Statistik dan Kebarangkalian; dan perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat
5. Matematik Diskret. menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Kemahiran
ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut:

5

(i) Memahami dan mentafsirkan masalah; KSSR MATEMATIK TAHUN 1
(ii) Merancang strategi penyelesaian;
(iii) Melaksanakan strategi; dan 2. Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
(iv) Menyemak refleksi. matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian
tentang matematik lebih bermakna. Perkembangan
Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan
masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus intelek dan komunikasi murid. Penaakulan berupaya
diperluaskan penggunaannya. Antara strategi yang biasa mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal
digunakan ialah melukis gambar rajah, mengenal pasti pola, malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang juga
membuat jadual/carta atau senarai secara bersistem; merupakan asas kepada pemahaman matematik secara
menggunakan algebra, mencuba kes lebih mudah, menaakul mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid
secara mantik, cuba jaya, membuat simulasi, bekerja ke belakang harus dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur,
serta menggunakan analogi. membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal,
menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang penting. Murid justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Selain itu, guru
harus dilatih untuk membuat refleksi terhadap sesuatu perlu menyediakan ruang dan peluang untuk perbincangan
penyelesaian masalah. Refleksi membolehkan murid melihat, matematik yang bukan sahaja engaging tetapi membolehkan
memahami dan menghargai perspektif dari sudut yang berbeza di setiap murid terlibat dengan baik.
samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap sesuatu
konsep yang dipelajari. Penaakulan boleh dilakukan secara induktif melalui aktiviti
matematik yang melibatkan pengenalpastian pola dan
membuat kesimpulan berdasarkan pola tersebut.

6

Elemen penaakulan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR MATEMATIK TAHUN 1
mengelakkan murid dari menganggap matematik sebagai
hanya satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan
mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea
matematik yang sebenarnya. Penaakulan bukan saja matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik.
mengubah paradigma murid dari sekadar belajar kepada Komunikasi secara matematik, sama ada secara lisan, penulisan
berfikir, malah memberi pengupayaan intelektual apabila murid atau menggunakan simbol dan perwakilan visual (dengan
dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, membuktikan menggunakan carta, graf, gambar rajah dan lain-lain), dapat
konjektur, memberikan penerangan logikal, menganalisa, membantu murid memahami dan mengaplikasikan matematik
menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti dengan lebih efektif.
matematik. Latihan sedemikian membentuk murid
berkeyakinan dengan diri sendiri dan tabah selaras dengan Berkomunikasi sesama sendiri atau dengan rakan sebaya, ibu
hasrat untuk membentuk pemikir matematik berkeupayaan bapa, orang dewasa dan guru dapat membantu murid
tinggi. menggambarkan, menjelaskan dan memperkukuhkan idea dan
pemahaman matematik mereka. Bagi memastikan berlakunya
3. Komunikasi Secara Matematik dapat membantu murid proses penjanaan, perkongsian dan peningkatan pemahaman,
menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. murid perlu diberi peluang untuk membahaskan idea matematik
Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan mereka secara analitis dan sistematik. Komunikasi yang melibatkan
lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan pelbagai perspektif dan sudut pendapat dapat membantu murid
dapat meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik.
memantau perkembangan kemahiran matematik mereka.
Aspek yang penting dalam komunikasi berkesan dalam matematik
adalah keupayaan untuk memberikan penerangan dengan efektif,
memahami dan mengaplikasi notasi matematik dengan betul. Murid

7

perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik dengan KSSR MATEMATIK TAHUN 1
betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat dijelaskan
dengan tepat. Komunikasi secara matematik juga melibatkan galakan untuk bertutur, membaca, menulis dan mendengar
penggunaan pelbagai media seperti carta, graf, manipulatif, semasa pengajaran dan pembelajaran matematik, akan dapat
kalkulator, komputer dan lain-lain. Murid seharusnya dapat berkomunikasi untuk mempelajari matematik dan belajar untuk
menggunakan media yang berbeza tersebut bagi menjelaskan idea berkomunikasi secara matematik.
matematik dan menyelesaikan sesuatu masalah matematik. 4. Perwakilan Matematik sering digunakan untuk mewakili dunia
di mana kita hidup. Oleh yang sedemikian, mesti wujud
Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa peka keserupaan antara aspek-aspek dunia yang diwakili dan aspek-
terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap, aspek dunia yang mewakili. Hubungan abstrak antara dua
bertanya soalan, menjawab soalan dan menghuraikan pernyataan dunia ini boleh digambarkan seperti Rajah 3 berikut:
kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang
untuk berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, Rajah 3: Proses Perwakilan
contohnya berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara
berpasangan, berkumpulan atau memberi penerangan kepada
seluruh kelas.

Penilaian terhadap keupayaan murid untuk berkomunikasi secara
matematik dengan berkesan perlu menunjukkan bukti
bahawa murid dapat menjana, menjelaskan dan berkongsi idea
matematik melalui pelbagai bentuk komunikasi dalam pelbagai
persekitaran. Murid yang sentiasa diberi peluang dan

8

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Perwakilan boleh dianggap sebagai fasilitator yang membolehkan Perwakilan adalah perlu bagi pemahaman konsep dan hubungan
perkaitan antara dunia sebenar dan dunia matematik. Formula, matematik murid. Perwakilan membenarkan murid
jadual, graf, persamaan dan sebagainya, mengkomunikasikan pendekatan, perdebatan dan pemahaman
semua merupakan objek matematik yang digunakan untuk mewakili matematik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain.
pelbagai gagasan dan hubungan dunia sebenar. Perwakilan membenarkan murid untuk mengenal hubungan antara
konsep yang berkaitan dan mengaplikasikan matematik kepada
Perwakilan boleh didefinisikan sebagai “Sebarang tatarajah huruf, masalah yang realistik.
imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan
sesuatu yang lain”. Sistem perwakilan secara semula jadi terbahagi Perwakilan adalah satu komponen yang penting dalam
kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah perkembangan pemahaman secara matematik dan pemikiran
yang wujud di dalam fikiran seseorang individu manakala sistem kuantitatif. Tanpa perwakilan, matematik secara keseluruhannya
perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat adalah abstrak, sebahagian besarnya adalah falsafah dan
oleh orang lain. Perwakilan dalaman terdiri daripada gagasan yang barangkali tidak dapat didekati oleh sebahagian besar daripada
membantu dalam menggambarkan proses manusia mempelajari populasi. Dengan perwakilan, gagasan matematik boleh dibentuk
dan menyelesaikan masalah dalam matematik dan perwakilan model, hubungan penting boleh dihuraikan dan pemahaman
luaran terdiri daripada perkara seperti rajah, bahasa rasmi dan dirangsang melalui satu pembinaan dan urutan teliti bagi
notasi lambang. Guna pelbagai perwakilan untuk menunjukkan satu pengalaman dan pemerhatian yang sesuai.
konsep yang sama membantu bukan sahaja mengembangkan
pemahaman konsep yang lebih baik tetapi juga mengukuhkan Murid harus membentuk dan meneroka idea matematik secara
kebolehan seseorang murid menyelesaikan masalah. mendalam melalui peluang dan pengalaman pembelajaran yang
pelbagai. Kesedaran harus dipupuk dan dikembangkan dalam

9

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

kalangan murid bahawa idea matematik saling berkait dan 5. Perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan
matematik merupakan ilmu yang menyeluruh; bukan cebisan pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat
pengetahuan yang terasing. Dengan kesedaran dan kefahaman mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan
sedemikian, pengertian tentang idea matematik matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan
menjadi lebih bermakna dan seterusnya dapat meningkatkan meningkatkan kefahaman murid dan menjadikan matematik
keupayaan murid untuk mengaplikasikan matematik. lebih jelas, bermakna dan menarik bagi mereka.

Peluang dan pengalaman pembelajaran pelbagai yang disediakan Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada beberapa
seharusnya melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran bidang diskrit seperti penghitungan, geometri, algebra,
matematik, membantu murid membentuk kefahaman mendalam pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpa membuat kaitan
tentang konsep matematik, dan membentuk pengertian yang lebih antara bidang-bidang ini, murid akan belajar dan mengingati
bermakna tentang idea matematik yang pelbagai. Berlandaskan terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan.
kefahaman dan pengertian yang dibentuk, murid berupaya Sebaliknya, dengan mengenali bagaimana konsep atau
membuat perkaitan dan mengaplikasikan idea matematik, kemahiran dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara
seterusnya menjadikan murid lebih yakin untuk meneroka dan satu sama lain, matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai
mengaplikasikan matematik. Penggunaan bahan bantu mengajar, satu disiplin ilmu yang menyeluruh serta lebih mudah difahami.
peralatan teknologi dan pelaksanaan tugasan/amali/kerja projek Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan pengalaman
seharusnya dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang seharian di dalam dan di luar sekolah, murid akan lebih
disediakan untuk murid. menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan
matematik.

10

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Standard Proses Matematik
Berikut adalah standard proses yang perlu dicapai oleh murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.

Jadual 1: Standard Proses

Penyelesaian Masalah Penaakulan Komunikasi Secara Perwakilan Perkaitan
Matematik
 Memahami masalah.  Mengenal  Menggambarkan idea  Mengenal pasti dan
 Mengorganisasi dan matematik menggunakan
 Mengekstrak maklumat penaakulan dan menggabungkan menggunakan pelbagai perkaitan antara
pemikiran matematik jenis perwakilan. idea matematik.
yang relevan dalan situasi  pembuktian sebagai melalui komunikasi
yang diberi dan menyusun asas matematik. untuk menjelas dan  Membuat interpretasi  Memahami
mengukuhkan daripada perwakilan bagaimana idea
maklumat secara Mengenal pola, kefahaman yang diberikan. matematik saling
matematik. berhubung dan
sistematik. struktur, dan  Memilih jenis disusun atur menjadi
 Mengkomunikasi perwakilan yang kesatuan yang padu.
kesamaan dalam pemikiran dan idea sesuai.
matematik secara  Mengaitkan idea
 Membuat semakan dan situasi dunia jelas dan yakin.  Menggunakan pelbagai matematik dengan
jenis perwakilan
refleksi bagi penyelesaian sebenar dan  Menggunakan matematik untuk: kehidupan harian
perwakilan simbolik. bahasa matematik o mempermudahkan dan bidang lain.
dan strategi yang untuk menyatakan idea matematik yang
 Memilih dan idea matematik kompleks.
digunakan. dengan tepat. o membantu dalam
menggunakan menyelesaikan
 Merancang pelbagai pelbagai jenis  Menganalisis dan masalah.
o membina model dan
strategi untuk penaakulan dan menilai pemikiran mentafsir fenomena
matematik.
menyelesaikan masalah. kaedah pembuktian. matematik dan o Membuat hubungan
antara pelbagai jenis
 Melaksanakan strategi  Membuat dan strategi orang lain. perwakilan.

mengikut rancangan yang menyiasat konjektur
matematik.
ditetapkan.
 Membina dan
 Menghasilkan menilai hujah

penyelesaian yang matematik dan bukti.

menepati kehendak  Membuat keputusan

masalah. dan menjustifikasi

 Membuat tafsiran keputusan yang
penyelesaian. dibuat.

11

Kemahiran KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan (iii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
dipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan (iv) Mengekstrak makna dari suatu penulisan matematik; dan
membina, mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, (v) Menggunakan matematik untuk memperihalkan dunia
manipulasi algebra, mengguna algoritma dan menggunakan alat
matematik dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). fizikal.

Kemahiran matematik yang menyokong pembelajaran matematik 2. Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan seperti
yang berkesan dan berfikrah adalah: berikut:
 Kemahiran matematik Berfikir secara jelas;
 Kemahiran menganalisis (i) Memberi perhatian dan penelitian kepada setiap aspek;
 Kemahiran menyelesaikan masalah (ii) Memanipulasi idea yang tepat, jitu dan terperinci;
 Kemahiran membuat penyelidikan (iii) Memahami penaakulan yang kompleks;
 Kemahiran berkomunikasi (iv) Mengkonstruk dan mempertahan hujah yang logik; dan
 Kemahiran menggunakan teknologi (v) Mendebatkan hujahan yang tidak munasabah.

1. Kemahiran Matematik merujuk kepada keupayaan seperti 3. Kemahiran Menyelesaikan masalah merujuk kepada
berikut: keupayaan seperti berikut:
(i) Menggunakan laras bahasa matematik yang betul dan (i) Membentuk permasalahan secara tepat dan mengenal pasti
mengaplikasikan penaakulan mantik; isu utama permasalahan;
(ii) Menyatakan idea matematik secara jitu; (ii) Menyampaikan suatu penyelesaian secara jelas dan
mengeksplisitkan andaian yang dibuat;
(iii) Menyelesaikan masalah sukar dengan cara menganalisa
masalah yang lebih kecil dan khusus;

12

(iv) Bersifat terbuka dan menggunakan pendekatan yang KSSR MATEMATIK TAHUN 1
berbeza untuk menyelesaikan masalah yang sama;
6. Kemahiran Menggunakan Teknologi merujuk kepada
(v) Menyelesaikan masalah dengan yakin walaupun keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik seperti
penyelesaian tidak ketara; dan abakus, kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di
Internet dan pakej pembelajaran untuk:
(vi) Meminta bantuan sekiranya memerlukan. (i) Membentuk dan memahami konsep matematik dengan
lebih mendalam;
4. Kemahiran Membuat Penyelidikan merujuk kepada (ii) Membuat, menguji dan membuktikan konjektur;
keupayaan seperti berikut: (iii) Meneroka idea matematik; dan
(i) Merujuk nota, buku teks dan bahan sumber yang lain; (iv) Menyelesaikan masalah.
(ii) Mengakses buku di perpustakaan;
(iii) Menggunakan pengkalan data;
(iv) Mendapatkan maklumat dari pelbagai individu; dan
(v) Berfikir.

5. Kemahiran Berkomunikasi merujuk kepada keupayaan
seperti berikut:
(i) Mendengar secara berkesan;
(ii) Menulis idea matematik secara tepat dan jelas;
(iii) Menulis esei dan pelaporan; dan
(iv) Membuat pembentangan.

13

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Nilai Pembentukan nilai melalui pengajaran dan pembelajaran
matematik juga seharusnya melibatkan unsur ketuhanan,
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui pengajaran kepercayaan, minat, penghargaan, keyakinan, kecekapan dan
dan pembelajaran matematik menggunakan konteks yang sesuai. ketabahan. Kepercayaan kepada kekuasaaan dan kebesaran tuhan
Nilai kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pada asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum
pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan seterusnya ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan dunia
menjelmakan sikap yang baik. Penerapan nilai dan sikap dalam sebenar mampu menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran
pengajaran dan pembelajaran matematik bertujuan melahirkan dan kekuasaan pencipta alam semesta.
insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan
kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut
nilai murni juga dapat membentuk generasi muda yang berhemah kesesuaian tajuk untuk membolehkan murid menghayati matematik
tinggi dan berkeperibadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid terhadap
matematik. Unsur sejarah ini boleh merupakan peristiwa tertentu
Kurikulum ini menggunakan definisi nilai sebagai: tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu
1. Nilai pendidikan matematik; merujuk nilai dalam pengajaran dan konsep atau simbol.

pembelajaran matematik.
2. Nilai matematik; merujuk nilai dalam pengetahuan matematik

yang merangkumi penekanan kepada sifat-sifat dalam
pengetahuan matematik seperti rasional, objektif, penguasaan,
kemajuan, keterbukaan dan misteri.
3. Nilai teras; nilai murni sejagat yang diterapkan merentas semua
mata pelajaran.

14

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani masalah
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Kerja yang kompleks dan membuat keputusan
mempunyai kemahiran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada Sepasukan yang beretika. Mereka berfikir tentang
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang pembelajaran dan diri mereka sebagai
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Bersifat Ingin pelajar. Mereka menjana soalan dan
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang Tahu bersifat terbuka kepada perspektif, nilai
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya dan tradisi individu dan masyarakat lain.
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam
dalam kurikulum Matematik Sekolah Rendah menyumbang kepada menangani bidang pembelajaran yang
pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. baru.

Jadual 2: Profil Murid Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan orang lain.
PROFIL MURID PENERANGAN Mereka mengalas tanggungjawab bersama
serta menghormati dan menghargai
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli
mengatasi kesukaran, mengatasi pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
cabaran dengan kebijaksanaan, interpersonal melalui aktiviti kolaboratif,
keyakinan, toleransi, dan empati. dan ini menjadikan mereka pemimpin dan
ahli pasukan yang lebih baik.
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan Mereka membangunkan rasa ingin tahu
yakin dan kreatif secara lisan dan semula jadi untuk meneroka strategi dan
bertulis, menggunakan pelbagai media idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
dan teknologi. yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

15

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Bermaklumat kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum
Penyayang/ komuniti. Mereka bertanggungjawab secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam
Prihatin atas tindakan, akibat tindakan serta pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
Patriotik keputusan mereka. berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 3.
Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka Tahap Pemikiran Penerangan
pengetahuan dengan cekap dan Mengaplikasi
berkesan dalam konteks isu tempatan  Menggunakan pengetahuan,
dan global. Mereka memahami isu-isu Menganalisis kemahiran, dan nilai dalam situasi
etika / undang-undang berkaitan berlainan untuk melaksanakan sesuatu
maklumat yang diperoleh. Menilai perkara.

Mereka menunjukkan empati, belas Mencipta  Mencerakinkan maklumat kepada
kasihan dan rasa hormat terhadap bahagian kecil untuk memahami
keperluan dan perasaan orang lain. dengan lebih mendalam serta hubung
Mereka komited untuk berkhidmat kait antara bahagian berkenaan.
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.  Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Mereka mempamerkan kasih sayang, pengalaman, kemahiran, dan nilai
sokongan dan rasa hormat terhadap serta memberi justifikasi.
negara.
 Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

16

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, KSSR MATEMATIK TAHUN 1
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir. dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu menggalakkan murid berfikir.
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Pengajaran dan pembelajaran matematik yang baik menuntut guru
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai merancang aktiviti dengan teliti serta menggabungjalinkan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir kepelbagaian strategi yang membolehkan murid bukan sahaja
tidak mengikut kelaziman. memahami kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk
berfikir pada aras yang lebih tinggi.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta,
sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi yang digunakan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan dalam pengajaran dan pengajaran matematik memerlukan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. kepelbagaian dan keseimbangan. Strategi yang bersifat tradisonal
kadang kala masih diperlukan apabila mengajar konten yang
berasaskan prosedural. Sebahagian konten pula menuntut guru
menyediakan aktiviti pembelajaran yang membolehkan murid
menemui konsep secara kendiri.

17

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Justeru, teknik penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi dan seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara
membolehkan murid menemui peraturan, pola ataupun sifat kendiri.
sesuatu konsep matematik.
Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan tugasan
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai, dalam bentuk pembentangan atau kerja projek perlu dirangkum
pengintegrasian penggunaan TMK, dan penyelesaian masalah dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid bagi
yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan bukan menghasilkan murid yang berketerampilan mengaplikasikan
rutin juga ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan
Matematik. Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras masalah yang melibatkan situasi harian di samping dapat
tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan membentuk kemahiran insaniah.
yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam era
globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad ke-21. Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator grafik,
Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada pembelajaran matematik bagi membantu murid membentuk
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep terutamanya yang
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara melibatkan konsep yang abstrak. Di samping itu, guru perlu
matematik. Justeru pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menggunakan kepelbagaian pendekatan dan strategi pengajaran
harus berteraskan kepada strategi pembelajaran yang dan pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran
mengandungi unsur-unsur seperti inkuiri, penerokaan dan masteri, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran
penyiasatan matematik. Guru perlu mereka bentuk pengajaran dan berasaskan projek dan sebagainya.
pembelajaran yang memberi ruang dan peluang bagi murid
membuat konjektur, menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi

18

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan dalam Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
amalan pengajaran dan pembelajaran. Justeru, strategi pengajaran perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua elemen
dan pembelajaran haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan ini bakal memberi sumbangan besar terhadap kemakmuran sosial
mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui dan individu sesebuah negara. Negara amat memerlukan modal
pengalaman sendiri. Pendekatan dan strategi pembelajaran seperti insan yang kreatif dan inovatif agar mampu bersaing dalam dunia
inkuiri-penemuan, penerokaan dan penyiasatan matematik serta yang semakin kompetitif dan dinamik. Pendidikan dilihat sebagai
aktiviti yang berpusatkan murid dengan berbantukan alat matematik pencerna dan wahana kepada pembentukan kemahiran kreativiti
yang bersesuaian, tuntas dan berkesan dapat menjadikan dan inovasi dalam kalangan rakyat.
pengalaman pembelajaran matematik menyeronokkan, bermakna,
berguna dan mencabar yang seterusnya akan membentuk Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling berkaitan.
kefahaman konsep yang mendalam. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana
Guru perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi pengajaran dan idea kreatif dalam konteks tertentu.Keupayaan kreativiti dan inovasi
pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai merupakan kemahiran yang boleh dibentuk, diasah dan dipupuk
kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat. Keterlibatan dalam diri murid melalui pengajaran dan pembelajaran di bilik
aktif murid dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar yang direka darjah. Matematik ialah sains pola dan perkaitan yang
bentuk khusus dengan keperluan mereka. Setiap murid perlu mengandungi keindahan yang amat berkait rapat dengan fenomena
mempunyai peluang sama rata dalam membentuk kefahaman alam. Justeru, matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi
konsep dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru harus teliti mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid melalui
dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan diskusi tugasan dan aktiviti yang sesuai.
intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam
menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar.

19

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Guru perlu mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
menggalakkan dan memupuk kreativiti dan inovasi. Antara strategi
yang boleh digunakan ialah melibatkan murid dalam aktiviti kognitif Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
yang kompleks seperti: diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
1. Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan rutin yang standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
memerlukan kepelbagian strategi penyelesaian masalah dan dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
tahap pemikiran yang tinggi. hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
2. Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina kefahaman
konsep dan menyelesaikan masalah. 1. Bahasa
3. Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk yang  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
pelbagai. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
4. Mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang
menyediakan ruang dan peluang untuk murid melakukan  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
matematik dan membentuk kefahaman melalui aktiviti struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
penerokaan dan penyiasatan berasaskan inkuiri. diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
berkomunikasi secara berkesan.

Kepelbagaian pendekatan dan strategi pengajaran dan 2. Kelestarian Alam Sekitar
pembelajaran yang lain seperti pembelajaran masteri,  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.
berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sebagainya perlu dilaksanakan mengikut keperluan dan sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
kesesuaian. alam.

20

3. Nilai Murni KSSR MATEMATIK TAHUN 1
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
mengamalkannya.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan 5. Patriotisme
kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
harian. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
4. Sains dan Teknologi mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat sebagai rakyat Malaysia.
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
murid. 6. Kreativiti dan Inovasi
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
dan berkesan. sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP idea yang ada.
merangkumi empat perkara iaitu:  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
yang berkaitan dengan sains dan teknologi);  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran memastikan pembangunan modal insan yang mampu
manipulatif tertentu); menghadapi cabaran abad ke-21.
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.
keselamatan); dan

21

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
kemahiran asas TMK yang dipelajari.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
menyeronokkan serta meningkatkan lagi kualiti
pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

22

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

PENTAKSIRAN SEKOLAH Dalam usaha memastikan pentaksiran formatif membantu
meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada pendekatan menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
pentaksiran yang merupakan satu proses mendapatkan maklumat  Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan
dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauhmana mereka
secara formal dan tidak formal supaya guru dapat menentukan memahami;
tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara  Dalam bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap
holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan
(localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh sebagainya;
pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan  Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran murid. pelbagai keupayaan pembelajaran;
 Adil kepada semua murid; dan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan psikomotor.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran, manakala pentaksiran secara
sumatif dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu
merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod dan
melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP).

23

Pentaksiran merupakan kaedah yang digunakan dalam proses KSSR MATEMATIK TAHUN 1
pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah
dicapai. Perkembangan ini direkodkan melalui templat MS Excel Melalui templat ini, proses pelaporan bagi menyampaikan
yang disediakan (Rajah 4). Proses merekod pencapaian murid maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke
dilaksanakan berdasarkan Tahap Penguasaan yang telah semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi
diperincikan dalam DSKP. Pertimbangan profesional guru adalah kandungan, kemahiran dan nilai seperti yang dihasratkan dalam
penting bagi menentukan tahap penguasaan murid yang kurikulum dapat dilaksanakan.
sewajarnya.

Rajah 4: Templat MS Excel

24

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Pentaksiran Kandungan

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan

Pentaksiran kandungan pada umumnya ditaksir secara topikal. 5 kemahiran matematik dalam menyelesaikan
Pentaksiran ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami masalah harian yang rutin dengan pelbagai
standard kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik.
Kurikulum ini menggariskan standard kandungan yang disusun strategi.
mengikut bidang pembelajaran tertentu. Topik-topik yang
disenaraikan disusun secara heirarki serta menunjukkan Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan
perkembangan dari segi bidang pembelajaran. Guru perlu
mentaksir murid secara holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap kemahiran matematik dalam menyelesaikan
topik dibina berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam 6 masalah harian yang bukan rutin secara kreatif
Jadual 4.
dan inovatif.

Jadual 4: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Kandungan Pentaksiran Kemahiran dan Proses
Matematik
Elemen kemahiran dan proses yang perlu dipamerkan dan
TAHAP TAFSIRAN diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui media
PENGUASAAN yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, pembentangan,
Tahu pengetahuan asas matematik. respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya.
1 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik. Perlaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada
2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik pertengahan tahun dan akhir tahun bagi melihat perkembangan
bagi melakukan operasi asas matematik dan murid dan membantu mereka meningkatkan kemahiran. Dalam
3 penukaran asas. proses PdP, guru bukan sahaja perlu mentaksir tahap keupayaan
Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi dari aspek kandungan tetapi perlu mengambil kira tahap keupayaan
4 melakukan langkah pengiraan dalam dalam aspek Kemahiran dan proses matematik.
menyelesaikan masalah harian yang rutin.

25

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Terdapat 5 kemahiran dan proses matematik yang memerlukan pertimbangan guru dalam menentukan tahap penguasaan bagi setiap murid

iaitu:

 Penyelesaian masalah;  Perkaitan; dan
 Penaakulan;  Perwakilan
 Komunikasi;

Setiap kemahiran dan proses matematik tersebut mempunyai tafsiran tahap penguasaan seperti dalam Jadual 5:

Jadual 5: Pentaksiran Kemahiran Proses Matematik

TAHAP KEMAHIRAN PROSES
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
MASALAH
Memberikan justifikasi
Menyatakan langkah- bagi aktiviti matematik Menyatakan idea Membuat perkaitan Menggunakan
secara logik dengan matematik secara kemahiran yang perwakilan dengan
langkah penyelesaian bimbingan. lisan atau penulisan dipelajari dengan tajuk bimbingan.
menggunakan simbol lain dan kehidupan
1 masalah tanpa Memberikan justifikasi matematik atau harian dengan
melakukan proses bagi aktiviti matematik perwakilan visual. bimbingan.
secara logik tanpa
penyelesaian. bimbingan. Menerangkan idea
matematik secara
Menyelesaikan lisan atau penulisan Membuat perkaitan Menggunakan
masalah rutin yang menggunakan simbol kemahiran yang perwakilan bagi
diberi dengan matematik atau dipelajari dengan tajuk menunjukkan
2 bimbingan. perwakilan visual. lain dan kehidupan kefahaman matematik
harian tanpa tanpa bimbingan.
bimbingan.

Menyelesaikan Menunjukkan Menggunakan laras Mengaitkan konsep Menjelaskan konsep

masalah rutin yang justifikasi yang tepat bahasa, simbol dan prosedur bagi dan prosedur

3 melibatkan satu bagi aktiviti matematik matematik atau menyelesaikan ayat matematik dengan

langkah pengiraan yang melibatkan satu perwakilan visual yang matematik. menggunakan

tanpa bimbingan. pengiraan. betul. perwakilan.

26

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

TAHAP KEMAHIRAN PROSES
PENGUASAAN
PENYELESAIAN PENAAKULAN KOMUNIKASI PERKAITAN PERWAKILAN
4 MASALAH
Menunjukkan Menjelaskan idea Mengaitkan konsep Menggunakan
Menyelesaikan justifikasi yang tepat matematik secara dan prosedur bagi perwakilan bagi
masalah rutin yang bagi aktiviti matematik sistematik dengan menyelesaikan menyelesaikan
lebih kompleks. melibatkan lebih menggunakan laras masalah harian yang masalah harian yang
daripada satu bahasa, simbol rutin. rutin.
pengiraan. matematik atau
perwakilan visual yang Menggunakan pelbagai
betul. perwakilan bagi
menyelesaikan
Menyelesaikan Menunjukkan Menjelaskan idea Mengaitkan konsep masalah harian yang
rutin dengan pelbagai
masalah rutin yang justifikasi yang tepat matematik secara dan prosedur bagi strategi.

lebih kompleks bagi aktiviti matematik sistematik dengan menyelesaikan Menggunakan
perwakilan bagi
dengan menggunakan melibatkan menggunakan laras masalah harian yang menyelesaikan
masalah harian yang
5 pelbagai strategi. penyelesaian masalah bahasa, simbol rutin dengan bukan rutin secara
kreatif dan inovatif.
rutin. matematik atau menggunakan

perwakilan visual yang pelbagai strategi.

betul bagi

penyelesaian masalah

yang rutin.

Menyelesaikan Menjelaskan justifikasi Menjelaskan idea Mengaitkan konsep

masalah bukan rutin yang tepat bagi aktiviti matematik secara dan prosedur bagi

secara kreatif dan matematik melibatkan sistematik dengan menyelesaikan

inovatif. penyelesaian masalah menggunakan laras masalah harian yang

bukan rutin secara bahasa, simbol bukan rutin secara

6 kreatif dan inovatif. matematik atau kreatif dan inovatif.

perwakilan visual yang

betul bagi

penyelesaian masalah

yang bukan rutin

secara kreatif dan

inovatif.

27

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Pentaksiran Nilai Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai
5 berkaitan matematik dalam proses
Elemen nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh murid
juga ditaksir secara berterusan melalui media yang pelbagai pengajaran dan pembelajaran.
seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara
lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir
tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka 6 berkaitan matematik dalam kehidupan
meningkatkan amalan nilai yang baik. seharian serta menjadi pembimbing dan

teladan kepada rakan lain.

Jadual 6: Sikap Dan Nilai Pelaporan Keseluruhan

TAHAP TAFSIRAN Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi menentukan
PENGUASAAN tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan. Pelaporan ini
merangkumi aspek kandungan, kemahiran dan proses matematik,
Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai. Untuk itu guru perlu menilai murid secara kolektif,
1 dan nilai dalam matematik dengan keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira semua aktiviti
murid secara berterusan melalui media yang pelbagai seperti
bimbingan guru. pencapaian dalam ujian topikal, pemerhatian, latihan,
pembentangan, respon murid secara lisan, kerja projek
2 Menunjukkan salah satu item bagi sikap berkumpulan dan sebagainya. Pertimbangan profesional dan
dan nilai dalam matematik. kebijaksanaan guru diperlukan untuk menentukan tahap
penguasaan keseluruhan murid berdasarkan panduan dalam
3 Menunjukkan sikap dan nilai dalam Jadual 7.
matematik melalui pelbagai media.

Mendemonstrasikan sikap dan nilai
4 berkaitan matematik dalam pelbagai

situasi.

28

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Jadual 7: Pelaporan Keseluruhan

TAHAP TAFSIRAN  Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks
PENGUASAAN dalam kehidupan seharian dengan
menggunakan pelbagai strategi penyelesaian
 Mengimbas kembali pengetahuan asas masalah.
matematik.
 Menggunakan kemahiran proses matematik
 Menggunakan kemahiran proses matematik 5 bagi menyelesaikan masalah rutin yang
untuk mengimbas kembali pengetahuan
kompleks.
1 asas matematik dengan bimbingan.  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai
 Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan
nilai dalam matematik dengan bimbingan berkaitan matematik dalam proses
guru. pengajaran dan pembelajaran.

 Menerangkan pengetahuan asas matematik.  Menyelesaikan masalah harian yang bukan

 Menggunakan kemahiran proses matematik rutin.

2 untuk menerangkan pengetahuan asas  Menggunakan kemahiran proses matematik
matematik.
bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
 Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan 6  Sentiasa mengamalkan sikap dan nilai

nilai dalam matematik. berkaitan matematik dalam kehidupan

seharian serta menjadi pembimbing dan

 Mengaplikasi pengetahuan asas matematik. teladan kepada rakan lain.
 Menggunakan kemahiran proses matematik

bagi mengaplikasi pengetahuan asas
3 matematik.

 Menunjukkan sikap dan nilai dalam
matematik melalui pelbagai media.

 Menyelesaikan masalah rutin dalam

kehidupan seharian.

4  Menggunakan kemahiran proses matematik
bagi menyelesaikan masalah rutin.

 Mendemonstrasikan sikap dan nilai

berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.

29

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

ORGANISASI KANDUNGAN Jadual 8: Senarai Tajuk Peringkat Sekolah Rendah

Kurikulum Standard Matematik Sekolah Rendah digubal dengan Nombor Dan Operasi Sukatan dan Geometri
memberi penekanan kepada Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid.  Nombor Bulat  Masa dan Waktu
Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang  Penambahan  Ukuran Panjang
dibahagikan kepada tajuk-tajuk berdasarkan bidang pembelajaran.  Penolakan  Jisim
Standard Prestasi tahap perkembangan pembelajaran murid yang  Pendaraban  Isi Padu Cecair
diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan  Pembahagian  Ruang
murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.  Operasi Bergabung
 Pecahan Perkaitan Dan Algebra
Kandungan bagi KSSR Matematik Sekolah Rendah adalah  Perpuluhan
berdasarkan Bidang Pembelajaran sebagaimana Jadual 8 berikut:  Peratus  Koordinat
 Wang  Nisbah dan Kadaran

Statistik Dan Matematik Diskrit
Kebarangkalian
Tiada di peringkat sekolah
 Pengurusan Data rendah
 Kebolehjadian

Standard Kurikulum Matematik Sekolah Rendah memberi fokus
kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan Standard
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang
disusun dalam 3 lajur secara bersebelahan seperti dalam Jadual 9.

30

Jadual 9: Organisasi DSKP KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Standard Standard Standard Prestasi Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang
Kandungan Pembelajaran sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid, guru perlu
Suatu set kriteria menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka.
Penyataan Suatu penetapan umum yang Senarai aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang mutlak.
spesifik tentang kriteria atau menunjukkan Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku
perkara yang indikator kualiti tahap-tahap dan internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian dengan
murid patut pembelajaran dan prestasi yang keupayaan dan minat murid mereka.
ketahui dan boleh pencapaian yang perlu murid
lakukan dalam boleh diukur bagi pamerkan
suatu tempoh setiap standard sebagai tanda
persekolahan kandungan. bahawa sesuatu
merangkumi perkara itu telah
aspek dikuasai murid
pengetahuan, (indicator of
kemahiran dan success).
nilai.

Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain:
 Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran;
 Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran; dan
 Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang

menyokong kefahaman guru.

31

KSSR MATEMATIK TAHUN 1
32

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

BIDANG PEMBELAJARAN:

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK:

1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

Objektif:
Membolehkan murid:
 Mengetahui, memahami dan mengaplikasi nombor bulat hingga 100.
 Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan

teknologi sewaktu mempelajari nombor bulat hingga 100.

33

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Kuantiti secara intuitif. 1.1.1 Menyatakan kuantiti melalui Banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama
perbandingan. banyak dan lebih atau kurang secara:
 kumpulan objek,
 padanan satu-satu,
 pola.

1.2 Nilai Nombor. 1.2.1 Menamakan nombor hingga 100: Sifar diperkenalkan selepas memperkenalkan nombor
(i) Membilang objek dalam kumpulan. satu digit.
(ii) Menamakan nombor bagi Nombor 11 hingga 19 diperkenalkan sebagai 10 dan 1
hingga 10 dan 9.
kumpulan objek sebagai mewakili Menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga
kuantiti. sembilan.
(iii) Membandingkan kuantiti dua Menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor
kumpulan objek. dan abakus 4:1.

1.2.2 Menentukan nilai nombor hingga 100: Menyatakan hubungannya ‘lebih daripada’ dan ‘kurang
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor daripada’.

yang diberi. Sebarang nombor yang terletak di antaranya, sebelum
(ii) Memadankan kumpulan objek dan selepas.

dengan nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
(iv) Menyusun kumpulan objek

mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.

1.3 Menulis nombor. 1.3.1 Menulis nombor dalam angka dan Latih murid menulis dengan cara yang betul.
perkataan.

34

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.4 Kombinasi nombor. 1.4.1 Menyatakan kombinasi nombor satu 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 dan 3, 4 dan 4.
digit. Kombinasi melibatkan dua nombor.

1.5 Rangkaian nombor. 1.5.1 Membilang nombor. Membilang satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh
1.5.2 Melengkapkan sebarang rangkaian dan empat-empat secara tertib menaik dan menurun
dengan menggunakan pelbagai objek, gambar dan garis
nombor. nombor.

1.6 Nilai tempat. 1.6.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit Menggunakan pelbagai perwakilan nilai tempat dan

bagi sebarang nombor. abakus 4:1 bagi menyatakan nilai tempat dan nilai digit.

1.7 Menganggar. 1.7.1 Memberi anggaran bilangan objek Anggaran dibuat dengan menyatakan kuantiti berdasarkan
yang munasabah. set rujukan dan menggunakan perkataan ‘lebih kurang’,
‘kurang daripada’ dan ‘lebih daripada’.
1.8 Membundarkan nombor. 1.8.1 Membundarkan nombor bulat kepada
puluh terdekat. Pembundaran boleh dilakukan dengan menggunakan
garis nombor.

1.9 Pola nombor. 1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor
1.10 Penyelesaian masalah 1.9.2 yang diberi.
Melengkapkan pelbagai pola nombor
yang mudah.

1.10.1 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan situasi harian.

35

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
TAFSIRAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100.

2 Menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib.
Menganggar dan membundar sebarang nombor.

3
Melengkapkan rangkaian dan pola nombor.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

36

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

BIDANG PEMBELAJARAN:

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK:

2.0 OPERASI ASAS

Objektif:
Membolehkan murid:
 Memahami dan mengaplikasi konsep dan prosedur kemahiran bagi operasi tambah

dan tolak.
 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menyelesaikan masalah.
 Membuat penaakulan, perkaitan, perwakilan, berkomunikasi dan menggunakan

teknologi bagi mempelajari operasi asas.
 Menggunakan laras bahasa matematik yang betul sewaktu melakukan proses

penambahan dan penolakan.

37

KSSR MATEMATIK TAHUN 1

NOMBOR DAN OPERASI
2.0 OPERASI ASAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Konsep tambah dan 2.1.1 Menggguna dan mempelbagaikan Wujudkan situasi yang membawa maksud tambah, tolak
tolak. perbendaharaan kata yang relevan dan sama dengan.
2.1.2 dalam konteks tambah dan tolak.
2.2 Tambah dalam 2.1.3 Memperkenalkan simbol bagi tambah, Menyebut jumlah dua nombor seperti 6 dan 3 ialah 9, 1
lingkungan 100. tolak dan sama dengan. dan 4 ialah 5
Menggunakan simbol tambah, tolak dan
2.3 Tolak dalam lingkungan sama dengan bagi menulis ayat
100. matematik berdasarkan situasi yang
diberi.

2.2.1 Menambah dalam lingkungan fakta asas. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
2.2.2 Menambah dua nombor hasil tambah
dalam lingkungan 100. Menggunakan pelbagai strategi bagi membina dan
menyatakan fakta asas tambah.
Gunakan objek, gambar, garis nombor, abakus 4:1 dan
pengiraan secara mental untuk mewakilkan pengiraan
tambah.

2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas. Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.
2.3.2 Menolak dua nombor dalam lingkungan
Menggunakan pelbagai strategi bagi membina dan
100. menyatakan fakta asas tolak.

Menggunakan objek, gambar, garis nombor, abakus 4:1
dan pengiraan secara mental untuk mewakilkan
pengiraan tolak.

38


Click to View FlipBook Version
Previous Book
line oa
Next Book
20204-2001__ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น