The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการท่องเที่ยวอ่างศิลา จ.ชลบุรี
จัดทำโดย นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thanyakorn Rombhokaew, 2022-06-05 06:51:14

คู่มือการท่องเที่ยวอ่างศิลา

คู่มือการท่องเที่ยวอ่างศิลา จ.ชลบุรี
จัดทำโดย นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา

IN THE DAYS OF …

ANGSILA

ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ผ น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ร้านอาหาร & คาเฟ่ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ร้ า น ข า ย ข อ ง ฝ า ก
ข อ ง ขึ้ น ชื่ อ เ มื อ ง อ่ า ง ศิ ล า ที่ พั กCANVA.COM

สั ก ก า ร ะ อ ง ค์ ห น่ า จ า
ง า ม ล้ำ ค่ า พ ร ะ ตำ ห นั ก
ช น รู้ จั ก แ ห ล่ ง ค ร ก หิ น
เ ชิ ญ เ ที่ ย ว ถิ่ น บุ ญ ก อ ง ข้ า ว

ต ล า ด เ ก่ า นั บ ร้ อ ย ปี

Website: google maps

เทศบาลเมืองอ่างศิลา

เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเลที่
มีชื่อเสียงด้านการทำครกหินและผลิตภัณฑ์จากทะเลตากแห้ง ภูมิประเทศในอ่างศิลา ประกอบด้วยหิน
อัด เป็นประเภทหินแกรนิตและหินทราย หินแกรนิตที่พบแทรกตัวขึ้นมาสลับระหว่างหินชั้น ซึ่งพบมาก
ตามแหล่งที่เป็นเขาติดกับฝั่ งทะเล และจากการที่มีหินแกรนิตสีขาวนวล สีเหลืองอ่อน และมีความ
แข็งแกร่งจำนวนมาก จึงทำให้เกิดอาชีพการทำครกหินเป็นสัญลักษณ์ของอ่างศิลา หมู่บ้านอ่างศิลา
เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอย
นางรมและหอยแมลงภู่ มีร้านอาหารทะเลมากมาย มีการแกะสลักครกหินแท้ ลูกนิมิต และตุ๊กตา
ตกแต่งสวน ปัจจุบันได้มีการนำหินจากพื้นที่ต่าง ๆ มาแกะสลักทดแทน และนอกจากนี้ยังมีสะพานปลา
ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดที่มีชื่ อเสียงแห่งหนึ่ งของจังหวัดชลบุ รี

CONTENT

1 การท่องเที่ยว 27 ของขึ้นชื่อเมืองอ่างศิลา
28 การเดินทาง
ในแหล่งธรรมชาติ

- จุดชมค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา

3 การท่องเที่ยว 29 แผนที่ท่องเที่ยว

ในแหล่งวัฒนธรรม

- พิ พิ ธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช 31 กิจกรรมการท่องเที่ยว
- สะพานปลา อ่างศิลา
- ตลาดประมงพื้ นบ้าน อ่างศิลา

- ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี - เที่ยวฟาร์มหอยนางรมกลางทะเล

- แพตกปลาทะเล

- ทริปกับเธอ

8 การท่องเที่ยว - ทริปกับครอบครัว
ในความสนใจพิ เศษ - ทริปกับเดอะแก๊ง
- ทริปสายติสท์

- วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) - ทริปสายบุญ

- ศาลเจ้าแม่หินเขา

- วัดอ่างศิลา 39 สถานรับบริจาค อ่างศิลา
‐ วัดโกมุทรัตนาราม

13 จุดชมวิวใกล้เคียง 40 ร้านขายของฝาก

14 ร้านอาหาร & คาเฟ่ - ร้านดวงดีโรจน์ อาหารทะเลตากแห้ง
- ร้านลี้เซี้ยงฮวด ครกหินอ่างศิลา รุ่นแรก
- ร้านวิวดี อ่างศิลา - ร้านขนมคุณยาย อ่างศิลา
- โกอั๋น
- เรือนอาหารโพธิ์ทะเลหลวง 44 ที่พั ก
- AUSTIN CAFÉ
- DESSERT TIME - Kroque Boutique & Bistro
- BIKE PARK CAFÉ - Tamarina Resort
- THE SEA GARDEN - One Beat Vintage & Bistro
- Central Place
22 ประเพณี วัฒนธรรม
49 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
- ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล (วันไหล)
- ประเพณีบุญกองข้าว 50 ผู้จัดทำ
- ภูมิปัญญาการทำผลิตภัณฑ์จากหิน
- ภูมิปัญญาผ้าทอมือ อ่างศิลา

การท่องเที่ยว
ในแหล่งธรรมชาติ

(NATURAL
BASED
TOURISM)

1

จุดชม Website:angsilacity.co.th
ค้างคาวแม่ไก่
Website:angsilacity.co.th
อ่างศิลา Checked

สถานที่ตั้ง
ซอยเสถียรวารี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน
หมายเลขโทรศัพท์
-

จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา เป็นป่าชายเลนตามแนว
ชายฝั่ ง อยู่ใกล้กับตลาดเก่าอ่างศิลา (สะพานหิน อ่างศิลา)
เป็นสถานที่ๆเงียบสงบ เหมาะกับการถ่ายรูปหลากหลาย
สไตล์ โดยปกติจะเป็นที่นิยมมาถ่ายพรีเวดดิ้ง หากใครมา
เที่ยวอ่างศิลา อยากถ่ายรูปแบบไม่ต้องไปแย่งมุมถ่าย
คนเยอะๆ จุดชม ค้างคาวแม่ไก่ อ่างศิลา ก็เป็นตัวเลือกที่ดี
ตัวเลือกหนึ่ง
จุดชมค้างคาวแม่ไก่ อยู่ไม่ไกลจากตลาดเก่าอ่างศิลามากนัก
สามารถเดินลัดเลาะไปด้านหลังตำหนักซากง บริเวณหมู่บ้าน
ประมง ก็จะเห็นค้างคาวฝูงใหญ่นอนหลับห้อยหัวอยู่ตาม
ต้นไม้ในป่าชายเลน
"ค้างคาวแม่ไก่" เป็นค้างคาวสายพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย
เริ่มมาอยู่บริเวณนี้ได้เมื่อประมาณ 30 ปีแล้ว แรกเริ่มมา
เพียงแค่ 7 ตัว จากนั้น ค้างคาวแม่ไก่ก็ทยอยตามมาอยู่อีก
เรื่อยๆจนปัจจุบันมีนับหมื่นตัว เหตุที่ทำให้ค้างคาวมาอยู่ใน
บริเวณนี้เพราะความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและความ
ปลอดภัย

Website:angsilacity.co.th

2

การท่องเที่ยว
ในแหล่งวัฒนธรรม

(CULTURAL
BASED
TOURISM)

3

พิ พิ ธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ตั้ง 72 พรรษามหาราช Checked

ซอยเสถียรวารี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:30-16:30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

038 042 100

ข้อมูลสถานที่ Website:google maps
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช มีความโดดเด่น
ข้อควรปฏิบัติ

ในด้านสถาปัตยกรรมของ ตึกมหาราช และ ตึกราชินี โดยรูปแบบ 1. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

สถาปัตยกรรมของ “ตึกมหาราช” นั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง 2. ห้ามถ่ายภาพ วิดีโอ หรืออื่ น ๆ (เพื่อธุรกิจ
ไทย จีน และตะวันตก เป็นการก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงปั้ นห การค้า)

ยา เอียงลาดมาด้านหน้าเป็นจั่วมุงกระเบื้อง ไม่มีชายคายื่นจาก 3. ห้ามนำเครื่องดื่ มของมึนเมาเข้ามาในบริเวณ
ผนังโดยรอบ ไม่มีกันสาดบังแดดฝนให้แก่หน้าต่าง ใช้ซุ้มโค้งครึ่ง พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

วงกลมตรงชั้นล่างส่วนหน้ามุข มีบันไดทางขึ้นแยกเป็น 2 ทางขึ้น 4. ห้ามกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการค้า หรือ
สู่มุขตรงกลางอาคาร ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมของ “ตึกราชินี” โฆษณาชวนเชื่ อ

คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีส่วนระเบียงติดกับพื้นดิน 5. ห้ามส่งเสียงหรือกระทำการรบกวนอันก่อให้
รองรับส่วนหน้าอาคารที่สัมพันธ์กับพื้นดินที่เอียงลาด หลังคาทรง เกิดความรำคาญต่อผู้อื่ น


ปั้ นหยายกจั่ว ส่วนหน้าของอาคารหันหน้าออกทะเล มีมุขยื่นออก
มาทั้งชั้นล่างและชั้นบน ชั้นล่างบริเวณมุขเป็นผนังทึบ มีประตูซุ้ม
โค้งตรงส่วนมุขชั้นล่าง โดยมีบานประตูรูปโค้งตามกรอบ ส่วนบน
เป็นกระจก ส่วนล่างเป็นบานลูกฟักไม้ หน้าต่างบานคู่ ส่วนบน

เป็นกระจกช่องแสง ลูกกรงและระเบียงเป็นปูนปั้ นมะหวด ส่วน
เฉลียงระเบียงลูกกรงนั้นใช้เป็นทางสัญจรและที่รับลม ด้วย
สถาปัตยกรรมที่งดงามทางประวัติศาสตร์นี้ จึงเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวแห่งหนึ่งที่ถ้ามาอ่างศิลาต้องแวะชมอย่างแน่นอน


Website:google maps

4

สะพานปลา อ่างศิลา Checked

Website:travel.trueid.net สถานที่ตั้ง
Website:mgronline.com ถนนหมายเลข 3134 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี


วันและเวลาทำการ
ทุกวัน เวลา 05:00-20:00 น.


หมายเลขโทรศัพท์
033 114 370 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่อง

เที่ยว)


ข้อมูลสถานที่

สะพานปลาอ่างศิลา เป็นแหล่งรวบรวมอาหารทะเล

สดใหม่ อาหารแห้งแปรรูป อาหารทอด อาหารคาว

หวาน พร้อมทั้งยังมีบริการปรุงอาหารทะเลให้พร้อม

ทานเสร็จสรรพ มีลานจอดรถที่กว้างขวางไว้คอย

บริการลูกค้า เป็นตลาดที่ใส่ใจเรื่องการกวดขันราคา

ที่เป็นธรรม และเรื่องของความสดใหม่ของอาหาร

ด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก
Website:travel.trueid.net
- ลานจอดรถ

- สุขา


5

Website:ชิลไปไหน Website:ชิลไปไหน

Website:ชิลไปไหน

ตลาดประมงพื้ นบ้าน อ่างศิลา Checked

สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก

99 ประชาสุนทร ซอย 8 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี - ศูนย์อาหาร

จังหวัดชลบุรี


วันและเวลาทำการ - ลานจอดรถ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:00-20:00 น.
- สุขา

- ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์
033 114 370 (ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยว)


ข้อมูลสถานที่ 6
ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา มีลักษณะเป็นตลาดในร่ม มี
หลังคากันแดด กันฝนอย่างดี ผู้คนสามารถเดินเลือกซื้อของได้
อย่างสบายใจ เป็นแหล่งเลือกซื้ออาหารทะเลสดใหม่ ที่ส่งตรงมา
จากสะพานปลาอ่างศิลาด้วยราคาที่ย่อมเยา เป็นตลาดแบบ
บ้านๆ ราคาบ้านๆ และพ่อค้าแม่ค้าเป็นกันเอง

ตลาดเก่าอ่างศิลา Website:angsilacity.co.th
Website:angsilacity.co.th
133 ปี Checked
Website:angsilacity.co.th
สถานที่ตั้ง
ซอยเสถียรวารี ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด สิ่งอำนวยความสะดวก

ชลบุรี
- ลานจอดรถ

วันและเวลาทำการ - สุขา

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00-18:00 น.
- ระบบรักษาความปลอดภัย

หมายเลขโทรศัพท์ - สถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยง

038 398 497

ข้อมูลสถานที่
ตลาดเก่าอ่างศิลา เป็นตลาดที่มีมานานถึง 133 ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 เข้า
ทางวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่
ที่มีอายุกว่า 309 ปี ชมแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปกรรม
ท้องถิ่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ใช้
เทคนิคการตัดเส้นที่ดีและสวนที่สุดในประเทศไทย มณฑป
และรอยพระพุทธบาท เจดีย์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
นมัสการหลวงพ่อหิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอ่างศิลา วิหาร
ท่านเจ้าคุณพระ วิสุทธิสมาจาร โซนที่ 2 บริเวณพระ
ตำหนักมหาราช ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ
นิทรรศการภาพเก่าเล่าขานชมตลาดเก่าอ่างศิลา133 ปี
ศาลเจ้าปุนเฒ่ากง และศาลเจ้าปุนเฒ่าม่า เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารและ
ขนมไทย อาหารทะเลสด โซนที่ 3 ชมตลาดเก่าอ่างศิลา
133 ปี ศาลเจ้าปุนเฒ่ากง และศาลเจ้าปุนเฒ่าม่า เลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหาร
และขนมไทย อาหารทะเลสด โซนที่ 4 ชมศูนย์การเรียนรู้
ทางธรรมชาติ ชมวังค้างคาว ฟาร์มหอยบนสะพานที่ทอด
ยาวไปในทะเลกว่า 10 กิโลเมตร

7

การท่องเที่ยว
ในความสนใจพิเศษ

(SPECIAL
INTERESTS
TOURISM)

8

Website:Google maps วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม Checked
(ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

สถานที่ตั้ง
1/13 ซอยหมู่บ้านศิลาวดี 5 ตำบลอ่างศิลา

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 18:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์
038 398 381

ข้อมูลสถานที่ Website:Google maps
ศาลเจ้านาจา หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท่จื้อเป็นสถานที่ยอด

นิยมแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนคงรู้จักกันดี ศาล

เจ้านาจา เดิมเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ด้วยความเคารพ

ศรัทธาของผู้ที่มากราบไหว้โดยเชื่อกันว่าให้โชคทางด้าน

การค้า ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา

จวบจนปัจจุบัน เป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่โตสวยงามตระการ

ตา สร้างด้วยศิลปะแบบจีน มีองค์เทพเจ้าปางต่างๆ

มากมายให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ใช้งบประมาณใน Website:Google maps
การก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท สร้างบนเนื้อที่ 4 ไร่ และ
ยังมีเนื้อที่อยู่รอบศาลเจ้าอีกกว่า 8 ไร่ มีทั้งหมด 4 ชั้น

สามารถถ่ายภาพในบริเวณด้านนอกได้ แต่ด้านในศาล ข้อควรปฏิบัติ
ห้ามถ่ายภาพ ด้านบนชั้น 4 จะสามารถมองเห็นวิวทะเลที่ 1. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
สวยงามได้อีกด้วย ผู้คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้ มักมา 2. ห้ามถ่ายภาพบริเวณด้านในของศาลเจ้า

ขอพรเกี่ยวกับการงานให้ประสบความสำเร็จ เรื่อง

สุขภาพ การแก้ปีชง เป็นต้น

9

12

Website:Google maps สถานที่ตั้ง
ทางหลวงหมายเลข 3134 ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 - 16:30 น.

หมายเลขโทรศัพท์
-
ข้อควรปฏิบัติ

1. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

2. ไม่กระทำการเสียงดังรบกวนผู้อื่น


ศาลเจ้าแม่หินเขา Checked

ข้อมูลสถานที่
ศาลเจ้าแม่หินเขา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
เลียบเลาะชายฝั่ งทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสะพาน
ปลาอ่างศิลามายังศาลเจ้าแห่งนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10
นาที เป็นสถานที่ที่ชาวอ่างศิลาและผู้ศรัทธาทั่วไปแวะเวียนมาก
ราบไหว้ขอพรเจ้าแม่หินเขาอยู่อย่างไม่ขาดสาย และชาวประมง
อ่างศิลามีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่หินเขามีอภินิหารสามารถช่วยให้
ท้องทะเลที่ปั่ นป่วนสงบลงจึงนิยมมากราบขอพรอยู่เสมอ

Website:Google maps

10

วัดอ่างศิลา Checked

Website:Google maps Website:Google maps

ส ถ า น ที่ ตั้ ง ข้อมูลสถานที่
หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี วัดอ่างศิลา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ใน
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนวัดอ่างศิลาเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในปี
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ พ.ศ. 2542 มีอาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุ โบสถมีรูปแบบ
038 427 667


ข้ อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ
สถาปัตยกรรม พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เครื่องบนไม่มีช่อฟ้า
1. ควรแต่งกายสุภาพให้เรียบร้อย มิดชิด
และใบระกา มีเสาพาไลสี่เหลี่ยมล้อมรอบเครื่องลำยองเป็นปูน
2. สำรวมกิริยามารยาทให้สงบเรียบร้อย
ปั้ น หน้าบันประดับเครื่องถ้วยลายคราม ซุ้มประตูและหน้าต่าง
3. ไม่ส่งเสียงดัง เอะอะโวยวายภายในวัด
ประดับปูนปั้ นลายพันธุ์พฤกษา ภายในประดิษฐานพระพุ ทธรูป
ปางมารวิชัย มีภาพฝาผนังเขียนเรื่องราวพุ ทธประวัติ ฝีมือ

ของขรัวอินโข่ง (จิตรกรเอกในรัชกาลที่ 4) มณฑปมีหลังคา

เป็นเรือนยอด ประดิษฐานรอยพระพุ ทธบาท ฝาผนังภายใน

มณฑปเขียนภาพอดีตพระพุ ทธเจ้า และเจดีย์ทรงเครื่อง ฐาน

สิงห์สามชั้นรองรับบัวปากระฆังที่มีลักษณะเป็นกลีบบัวซ้อนชั้น

ถัดขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง รองรับบัลลังก์ บัวคลุ่มเถา ปลี ลูกแก้ว

และเม็ดน้ำค้าง ถือเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นที่

พึ่งพิงทางจิตใจให้แก่คนในตำบลอ่างศิลา และน่าสักการะบูชา

11 สำหรับคนทั่วไปอีกด้วย

วัดโกมุท Website:Google maps
รัตนาราม Checked

สถานที่ตั้ง
25 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จั ง ห วั ด ช ล บุ รี

หมายเลขโทรศัพท์
081 414 0887

ข้อมูลสถานที่
วัดโกมุทรัตนาราม ตั้งอยู่ที่หัวแหลมชายทะเล
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เริ่มสร้างเมื่ อปี พ.ศ. 2504 โดยจมื่ นมหาสนิธบัว
โกมุท ที่อุ ทิศที่ดินที่เป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษ
ตระกูลโกมุท ทางวัดยังเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติ
ธ ร ร ม ข อ ง นั ก แ ส ว ง บุ ญ ที่ ม า ป ฏิ บั ติ ทำ กั บ ท า ง วั ด
วัดได้จัดทำห้องพักไว้สำหรับนักปฏิบัติธรรม มี
ก า ร บู ร ณ ะ ห้ อ ง พั ก ไ ว้ สำ ห รับ นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
น อ ก จ า ก นี้ ท า ง วั ด ยั ง มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ว ด ม น ต์
ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ เวลา 19:00-20:00 น.
ทำให้ชาวบ้านในพื้ นที่มาร่วมสวดมนต์กันเป็น
จำ น ว น ม า ก


ข้ อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ

1. ควรแต่งกายสุภาพให้เรียบร้อย มิดชิด

2. สำรวมกิริยามารยาทให้สงบเรียบร้อย

3. ไม่ส่งเสียงดัง เอะอะโวยวายภายในวัด


Website:Google maps Website:Google maps

12

จุดชมวิวใกล้เคียง

เขาสามมุข ข้อมูลสถานที่
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสน ในโซนอ่างศิลา
Website:Google maps โดยมี 2 จุด คือ จุดชมวิวเก่า และจุดชมวิวใหม่
สำหรับการเดินทางมายังจุดชมวิวเขาสามมุข
ใหม่ ให้มาทางศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถจอด
รถได้บริเวณริมถนนของจุดชมวิวใกล้กับป้าย
อุโมงค์สีขาวได้

ข้อมูลสถานที่ สะพานชลมารควิถี
เป็นสะพานเลียบชายทะเล ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อแบ่งเบา Website:prachachat.net
ปัญหาการจราจรต่างๆ บนถนนสุขุมวิทของ
ชลบุรีนั่นเองค่ะ และยังถือว่าเป็นถนนที่มีความ
สวยงดงาม สามารถมองวิวสวยๆ ได้ อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย เลย
ทำให้กลายมาเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญของ ชลบุรี อีกแห่งหนึ่ง

13

ร้านอาหาร
&
คาเฟ่

14

วิวดี อ่างศิลา Facebook:ร้านอาหารวิวดี อ่างศิลา Viewdee Angsila

VIEWDEE ANGSILA

สถานที่ตั้ง
39/3 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 11:00-23:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์
096 876 263 6
ประเภทสินค้าและบริการ
อาหารทะเล ,เครื่องดื่ม

ประเภทกลุ่มลูกค้า
เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม, เหมาะสำหรับครอบครัว

ข้อมูลสถานที่
วิวดี อ่างศิลาเป็นร้านอาหารเลียบทะเลบรรยากาศสุดชิค ที่ให้
ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างต่างจากร้านอื่นในย่านนี้ ตัวร้านมาในโทนสี
ขาวน้ำเงินสุดโมเดิร์น ที่ตกแต่งได้อย่างน่ารักแฝงด้วยกลิ่น
แบบชาวเลเล็กๆ ด้วยเฟอร์นิเจอร์และไอเทมคราฟ์ๆ ดูสบาย
ตาเข้ากับบรรยากาศ มากมายด้วยมุมนั่งที่มีทั้งในชายคา และ
โซนเทอเรสที่ยื่นไปกลางทะเลที่เหมาะแก่การมาดินเนอร์ ส่วน
ความอร่อยแน่นอนว่าต้องเด็ดที่เมนูซีฟู้ดสไตล์ไทยๆ ที่มีให้
เลือกกว่า 100 เมนู

สิ่งอำนวยความสะดวก
- เก้าอี้ทานข้าวสำหรับเด็ก
- ลานจอดรถ
- สุขา

เมนูยอดนิยม
Facebook:ร้านอาหารวิวดี อ่างศิลา Viewdee Angsila
- แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว ราคา 450 บาท

- ปลากระพงทอดสวนแซ่บ ราคา 450 บาท

15

Website:Google Maps Website:Google Maps Website:Google Maps

สถานที่ตั้ง 富豐โกอั๋น
134/47 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ KOAUN ANGSILA
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 - 14:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 091 873 599 5

ประเภทสินค้าและบริการ อาหารเช้า, อาหารจีน, กาแฟโบราณ

ประเภทกลุ่มลูกค้า เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม


ข้อมูลสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

โกอั๋น เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ติ่มซำ - ลานจอดรถ

มีบรรยากาศสบายๆ เต็มไปด้วยความอบอุ่น - สุขา

ส่งต่อความอร่อยผ่านเมนูอาหาร ให้เติม - เก้าอี้ทานข้าวสำหรับเด็ก

พลังงานดีๆในยามเช้าตรู่ มาพร้อมเมนูติ่มซำ - ทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น

สูตรดั้งเดิม ที่ไม่ต้องไปทานไกลถึงภาคใต้ แต่ - ที่จอดรถที่เก้าอี้รถเข็นสามารถใช้ได้

ยกความสดใหม่วันต่อวันมาเสิร์ฟกันถึงชลบุรี - ที่นั่งสำหรับเก้าอี้รถเข็น

นอกจากติ่มซำกว่า 20 อย่างแล้วยังมีเมนูแสน
อร่อยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปลาท่องโก๋ ที่เสิร์ฟ
มาคู่กับสังขยาเมืองตรังสไตล์ดั้งเดิม,
ซาลาเปา, ไข่กระทะ, เมนูหาทานยากอย่าง
บักกุ๊ดเต๋ และเครื่องดื่มต่าง ๆ ในราคาเป็นมิตร

เมนูยอดนิยม
16
- ติ่มซำ ราคาชิ
้นละ 25 บาท


- ไข่กระทะ ราคา 55 บาท

เรือนอาหารโพธิ์
ทะเลหลวง

PHO THALE LUANG
RESTAURANT

สถานที่ตั้ง Website:Google Maps
ทางหลวงหมายเลข 3134 ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เมนูยอดนิยม
วันและเวลาทำการ - น้ำพริกไข่ปู ราคา 120 บาท

เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00 - 22:00 น.
- หอยจ๊อปู ราคา 170 บาท

หมายเลขโทรศัพท์ 038 398 299

ประเภทสินค้าและบริการ อาหารทะเล, เครื่องดื่ม

ประเภทกลุ่มลูกค้า เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม

ข้อมูลสถานที่
เรือนอาหารโพธิ์ทะเลหลวง เป็นร้านอาหารทะเล เมนู
อาหารทะเลของทางร้านมีหลากหลาย และอาหารสด
อร่อย สะอาด บรรยากาศสบายๆ ริมทะเล ทางร้านมี
บริการเรือถีบสำหรับผู้ที่มาใช้บริการเตรียมไว้ให้อีกด้วย


Website:Google Maps

Website:Google Maps

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ลานจอดรถ

- สุขา

- เก้าอี้ทานข้าวสำหรับเด็ก

- ทางเข้าสำหรับเก้าอี้รถเข็น

- ที่จอดรถที่เก้าอี้รถเข็นสามารถใช้ได้


17

Website:Google Maps AUSTIN
Website:Google Maps CAFÉ

สถานที่ตั้ง
ถนนเสม็ด-อ่างศิลา ซอย 30 ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00-22:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 095 719 152 1

ประเภทสินค้าและบริการ อาหาร, เบเกอรี่, กาแฟ,
เบียร์, ไวน์, ค็อกเทล

ประเภทกลุ่มลูกค้า เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม


ข้อมูลสถานที่
Austin cafe เป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารที่ให้
บริการทั้งอาหารคาว ของหวานและเครื่องดื่ม ซึ่งมี
ให้เลือกทานกันมากมายหลายเมนู ในส่วนที่เป็น

ไฮไลท์ของร้านนี้นอกจากอาหารอร่อยๆ แล้ว ก็คือ

โลเคชั่นของทางร้านที่ตั้งอยู่ติดริมทะเล อีกทั้งยัง
มีการตกแต่งร้าน และจัดมุมในการนั่งทานอาหาร
ชมวิวทะเลได้อย่างงดงามอีกด้วย


สิ่งอำนวยความสะดวก

- ลานจอดรถ

- สุขา


- เมนูยอดนิยม
- Blue Ocean Soda

Sex on the beach ราคา 95 บาท

Website:Google Maps ราคา 250 บาท


18

DESSERT TIME Facebook:Dessert Time
Facebook:Dessert Time
CAFÉ

สถานที่ตั้ง
69/29 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ เปิดบริการทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10:00-18:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 064 624 956 6

ประเภทสินค้าและบริการ
อาหาร, เครื่องดื่ม

ประเภทกลุ่มลูกค้า
เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม


ข้อมูลสถานที่
Dessert Time Cafe เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในรั้วบ้านเล็กๆ สไตล์มินิมอล โทนสี
ขาวตัดกับสีไม้ของเฟอร์นิเจอร์ อยู่บริเวณ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ทาง
เข้าค่อนข้างลึก เหมาะสำหรับสายถ่ายรูปคาเฟ่แบบแนวมินิมอล โทนของ
ร้านจะเป็นโทนขาว มีมุมถ่ายรูปเล็กๆ ที่สวยไม่แพ้ใคร


สิ่งอำนวยความสะดวก

- ลานจอดรถ

- สุขา


เมนูยอดนิยม
Facebook:Dessert Time
- Black Lemon Sparkling ราคา 90 บาท

- Cupid Float ราคา 90 บาท

- ข้าวปลาแกะ ราคา 69 บาท


19

BIKE PARK CAFÉ

Facebook:Bike Park Café Ang Sila Facebook:Bike Park Café Ang Sila

สถานที่ตั้ง
163/20 เสม็ด-อ่างศิลา ซอย 12 ตำบลอ่างศิลา

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06:00-17:00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:00-18:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 095 579 104 6

ประเภทสินค้าและบริการ เครื่องดื่ม, เบเกอรี่


ประเภทกลุ่มลูกค้า เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม

ข้อมูลสถานที่ เมนุยอดนิยม
Bike park café เป็นคาเฟ่ชื่อดังย่านอ่างศิลา ที่มี - Black Orange Cold Brew ราคา 85 บาท

มุมให้ถ่ายรูปมากมาย ตกแต่งได้ฟีลแบบเท่คลาสสิค - Almond Croissant ราคา 65 บาท

ด้วยโทนสีน้ำตาล ผสมผสานความโมเดิร์น และความ
ร่มรื่นของไม้เลื้ อยพุ่มไม้ไม้ประดับ มุมสุดเก๋คือ สิ่งอำนวยความสะดวก
การนำจักรยานมาตกแต่งไว้บนเพดานหรือเหนือโต๊ะ - ลานจอดรถ
นั่ง ตามคอนเซปต์ร้านกลายเป็นมุมถ่ายภาพได้อีก - สุขา
มุมหนึ่ง


20

Facebook:TheSeaGarden Facebook:TheSeaGarden

THE SEA GARDEN

สถานที่ตั้ง เมนูยอดนิยม

35/3 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี - Giant Oysters ราคาตัวละ 85 บาท
จังหวัดชลบุรี
- ห่อหมกทะเล ราคา 280 บาท

วันและเวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10:00-22:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 080 155 122 2

ประเภทสินค้าและบริการ
อาหาร, เครื่องดื่ม, แอลกอฮอล์

ประเภทกลุ่มลูกค้า
เหมาะสำหรับการมาเป็นกลุ่ม, เหมาะสำหรับครอบครัว

ข้อมูลสถานที่
The Sea Garden เป็นร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศชิลๆ เหมาะ
กับการมานั่งดูพระอาทิตย์ตกยามเย็น ร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่าย
เปิดโล่งรับลมชมวิวทะเล ใครมาช่วงกลางวันไม่ต้องกลัวร้อน
เพราะทางร้านมีโซนอินดอร์ ห้องกระจกเห็นวิวสวยไม่แพ้กัน


สิ่งอำนวยความสะดวก

- ลานจอดรถ

- สุขา


21

ประเพณี
วัฒนธรรม

22

ประเพณีก่อ
พระทรายน้ำไหล

(วันไหล)

ความเป็นมา

ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล หรือประเพณีสงกรานต์
วันไหล เป็นประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ของชุมชนแถบ
ชายฝั่ งทะเลตะวันออก หรือของชาวเล เป็นประเพณี
แบบพุทธชายฝั่ งที่มีความนับถือและเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่เป็นกุศโลบายเพื่อให้
ขนทรายเข้าวัด เพื่อนำมาพัฒนาวัดด้านการก่อสร้าง
หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็น
กุศโลบายให้คนในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณี
เพื่อสร้างความสามัคคีกันอีกด้วย

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม
หลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 5-6 วันในทุกปี


Website:angsilatradi.com

23 นิตยสารอาหาร Website:angsilatradi.com

Website:angsilatradi.com

Website:angsilatradi.com ประเพณีบุญ
กองข้าว

ความเป็นมา

ประเพณีบุญกองข้าวหรือบวงสรวงข้าว เป็นประเพณี
ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ชาวประมงจะทำพิธี
บวงสรวงเทพาอารักษ์ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีไม่มี
ญาติ โดยเฉพาะผีที่ตายในทะเลและเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ออกจากชุมชน หมู่บ้าน

ช่วงเวลา
จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ประมาณช่วงหลังเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี


Website:angsilatradi.com

กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน มีดังนี้

วันที่ 1 ขึ้น 1 ค่ำ เดือนหก (6) (เลี้ยงผีบก) Website:angsilatradi.com
พิธีแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงเช้า อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีไม่มีญาติ
วันที่ 3 ขึ้น 3 ค่ำ เดือนหก (6) (เลี้ยงผีทะเล)
- ช่วงเย็น เป็นพิธีกองข้าว ชาวบ้านนำอาหารคาว หวาน พิธีจะมีเฉพาะช่วงเย็นเหมือนกับวันที่ 1
สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณหน้าทะเล บริเวณลานจอดรถ
มาบวงสรวงเทพาอารักษ์และเซ่นไหว้ผีไม่มีญาติ โดยแบ่ง ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
อาหารที่ได้นำมารวมกัน ใส่ลงภาชนะสำหรับบวงสรวงหรือ
เซ่นไหว้ แล้วนำไปกองเพื่อเลี้ยงภูตผีปีศาจ
24

สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณใกล้สามแยกโลตัสตลาดอ่าง

ศิลา ถนนพระยาสัจจา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรีวันที่ 2 ขึ้น 2 ค่ำ เดือนหก (6) (เลี้ยงผีป่า)

พิธีจะมีเฉพาะช่วงเย็นเหมือนกับวันที่ 1

สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณบ่อน้ำตาแดง (บ่อน้ำจืด
โบราณ) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ภูมิปัญญาการทำ
ผลิตภัณฑ์จากหิน

ผลิตภัณฑ์จากหินของชาวอ่างศิลามีความโดดเด่น
และขึ้นชื่อในแถบชายฝั่ งทะเลตะวันออก และเป็น
สินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายยุค
หลายสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความแข็ง
แรงทนทาน และเนื้อสีของหินที่มีความพิเศษมีเกล็ด
ประกาย คล้ายเกล็ดของเพชรเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
คือสีขาว สีเหลืองมันปู สีเหลืองส้ม มีเกล็ดแวววาว
คล้ายเก็ดเพชร

Website:angsilatradi.com

ปัจจุบันภูมิปัญญาการทำผลิตภัณฑ์จากหินใช้
กรรมวิธีการผลิตแบบเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อ
ให้ทันต่อความต้องการของตลาด จึงทำให้ผู้
สืบทอดกรรมวิธีเดิมสูญหายไป

Facebook.com

Facebook.com

25

Website: angsilatradi.com ภูมิปัญญาผ้าทอมือ
อ่างศิลา

ความเป็นมา

ภูมิปัญญาการทำผ้าทอมืออ่างศิลา ในอดีตผู้ชายจะ
ประกอบอาชีพประมง และผู้หญิงจะทอผ้าสำหรับใช้นุ่ง
ห่มกันในครอบครัว และทำเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้
ผ้าทออ่างศิลามีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จ
พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงส่งเสริม
สืบทอดและพัฒนาผ้าทออ่างศิลาจนมีชื่อเสียง ด้วย
ลักษณะของเนื้อผ้ามีความละเอียด แน่น สวยงามจึงมี
ผู้คนนิยมใช้และซื้อเป็นของฝาก ปัจจุบันอาชีพผ้าทอ
ได้เลิกไป เนื่องจากกรรมวิธีต้องใช้ระยะเวลาและไม่คุ้ม
กับแรงงานการผลิต

จึงเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาชีพทอผ้า
ปัจจุบันมีกลุ่มฟื้ นฟูผ้าทออ่างศิลาเปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบ
หม้อ ชลบุรี, คุณเกษม อินทรโชติ ผ้าทอคุณย่าท่าน
บ้านปึกชลบุรี และคุณศรีศักดิ์ แซ่เฮง กลุ่มผ้าทอมือ
อ่างหิน บ้านอ่างศิลา

Website: angsilatradi.com

Website: angsilatradi.com

Website: angsilatradi.com 26

ของขึ้นชื่อเมืองอ่าง
ศิลา

ครกหิน อ่างศิลา

อ่างศิลา มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาประกอบด้วย

หินแกรนิตเป็นหลัก ซึ่งเมื่อนำมาทำครกหินจะมีคุณภาพดี

แข็งแกร่ง คงทน สวยงามด้วยสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน
อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ยังสั่งสมภูมิปัญญาอาชีพการทำครก


หินมาช้านาน

ปัจจุบันชาวบ้านอ่างศิลาได้ดัดแปลงนำหินไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายตามสมัยนิยม ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา
หินตกแต่งบ้าน-สวน ที่ทับกระดาษ โคมไฟ ครกหินขนาด
เล็กที่ระลึก


Ceediz.com
news.mthai.com

อาหารทะเล

อาหารทะเลสดๆเปิดขายกันแต่เช้าซึ่งมีขายทั้ง หอย

ต่างๆ ทั้งหอยนางรม, หอยแครง, หอยแมลงภู่, ปู,
ปลา, ปลาหมึก ก็มากมายราคาไม่แพงเกินไป
นอกจากอาหารทะเลสดๆกันแล้ว ยังมีอาหารทะเล
แปรรูปต่างๆ ที่สามารถซื้อไปทานกันได้เลย เช่นหอย
หวาน, ปลาหมึกกะตอย, หรือปลาหมึกหวาน, ปลา
หวานต่างๆ โดยเฉพาะหอยนางรมนั้นขึ้นชื่อมาก
เพราะว่าอ่างศิลามีแหล่งเพาะหอยนางรมขนาดใหญ่
อยู่ด้วย

แป้งเท้ายายม่อม

เป็นแป้งที่ทำจากพืชล้มลุกพันธุ์โบราณและหายาก เป็น

พืชอายุยืน ไม่มีลำต้น เหง้าใต้ดินเป็นหัว กลมแบนหรือรี
กว้าง เปลือกหัวบาง ผิวเรียบ เมื่ออ่อนสีขาว แก่แล้ว
เป็นสีเทาหรือสีน้ำตาล เนื้อหัวสีขาว ฉ่ำน้ำเล็กน้อย
เพราะแป้งเท้ายายม่อม มีความละเอียดมาก มีสีขาว ใส
และคงรูปไม่เหลวแตกต่างจากแป้งชนิดอื่น เลยทำให้
ราคาของแป้งชื่อแปลกนี้ สูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท


Thairarath.co.th

27

การเดินทาง

Website: google.com

รถยนต์ส่วนบุคคล

จากกรุงเทพมหานครใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ผ่าน อำเภอเมืองชลบุรี มาประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบ
สามแยกอีสเทิร์นซีบอร์ด ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3134 อีกประมาณ 5-6 กิโลเมตร จะ
ถึง “ตลาดใหม่อ่างศิลา” (ตลาดซึ่งอยู่ติดกับสะพานปลาอ่างศิลา) นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถยนต์ได้ที่ตลาด

แห่งนี้แล้วจึงเดินเลียบเลาะชายฝั่ งทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสะพานปลาอ่างศิลาไปยัง
“พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช” แล้วเดินทะลุต่อไปยัง “ตลาดเก่าอ่างศิลา” ได้


รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถสองแถวประจำทางสายชลบุรี-อ่างศิลา
ลักษณะเด่น รถสองแถวสีน้ำเงินเข้ม บริเวณด้านข้างรถจะมีคำว่า ชลบุรี-อ่างศิลา สังเกตุได้อย่างชัดเจน
ค่าโดยสาร ราคาประมาณ 20 บาท


28

แผนที่

29

ท่องเที่ยว

30

กิจกรรม
การท่องเที่ยว

31

เที่ยวฟาร์มหอยนางรม Website:pattayadeald.com
กลางทะเลอ่างศิลา Website:pattayadeald.com

สถานที่ตั้ง
ตลาดท่าเทียบเรือประมง ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:00-20:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 039 511 176

ข้อมูลสถานที่
อ่างศิลา เป็นสถานที่หนึ่งที่มีการทำแหล่งเพาะพันธุ์หอยนางรมที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และยังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นัก
ท่องเที่ยวได้มาลองทำกิจกรรมเก็บหอยนางรมสดๆจากกระชัง
กลางทะเล โดยการเดินทางจะต้องขึ้นเรือประมงที่ท่าเทียบเรือ
ประมง อ่างศิลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ถึงกระชังเลี้ยง
หอยนางรม ชาวประมงจะแกะหอยนางรมให้ชิมสดๆ ให้ได้ลิ้ม
รสชาติความหวานและสดจากทะเล


กิจกรรมที่น่าสนใจ
1. สัมผัสการนั่งเรือประมงของชาวประมงอ่างศิลา ชมวิวทะเลอ่างศิลา
ระหว่างเดินทาง
2. เรียนรู้วิธีเพาะพันธุ์และวิธีเก็บหอยนางรมจากทะเล
3. ชิมรสชาติหอยนางรมที่ขึ้นมาจากทะเลแบบสด ๆ

การเดินทาง
สามารถโดยสารเรือประมงที่ท่าเทียบเรือประมง อ่างศิลา
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Website:pattayadeald.com Website:pattayadeald.com 32

Website:siamfishing.com แพตกปลา
Website:siamfishing.com
อ่างศิลา

สถานที่ตั้ง
สะพานปลาอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

วันและเวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 06:30-20:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ 086 374 028 6 (กำนันติ่ง)

ข้อมูลสถานที่
แพตกปลา อ่างศิลา เป็นแพเหล็กกลางทะเล ที่ชาวประมงในอ่าง
ศิลามักจะพานักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมตกปลาทะเลไปตกปลาก
ลางทะเล โดยขึ้นเรือประมง มีแพ็คเกจสำหรับการทำกิจกรรมตก
ปลาที่อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและมีราคาถูก นักท่อง
เที่ยวที่มาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถเดินทางมาทำ
กิจกรรมนี้ได้อย่างง่าย ๆ การตกปลายังทำให้ผ่อนคลาย
ความเครียดได้อีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ
1. สัมผัสการนั่งเรือประมงของชาวประมงอ่างศิลา ชมวิวทะเลอ่างศิลา
ระหว่างเดินทาง
2. เรียนรู้วิธีการตกปลาทะเล การใช้เบ็ดตกปลาที่ถูกต้อง
3. สามารถทำกิจกรรมได้ตลอดวัน
4. ชิมปลาทะเลสด ๆ แบบซาชิมิได้

การเดินทาง
สามารถโดยสารเรือประมงที่ท่าเทียบเรือประมง อ่างศิลา
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Website:siamfishing.com Website:siamfishing.com

33

TRIP WITH YOU

ช่วงเช้า

- เวลา 07:00-08:00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ที่วัดอ่างศิลา เพื่อความสิริมงคล

- เวลา 08:30-09:30 น. กราบสักการะบูชาขอพรองค์เทพต่าง ๆ ที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าซาไท้จื้อ)

- เวลา 09:30-10:30 น. รับประทานอาหารเช้าสไตล์เอเชียตะวันตกที่ร้านโกอั๋น

- เวลา 10:30-11:30 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

- เวลา 11:30-12:00 น. สักการะเจ้าแม่หินเขาที่ศาลเจ้าแม่หินเขาซึ่งอยู่ในเขตพิพิธภัณฑ์ฯ

- เวลา 12:00-13:00 น. พักผ่อนหย่อนใจ จิบกาแฟอร่อย ๆ ที่ Bike Park Café


- เวลา 12:00-13:00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
ช่วงบ่าย
- เวลา 13:00-13:30 น. กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าแม่หินเขา
ช่วงเย็น
- เวลา 13:30-14:30 น. เดินชมตลาดเก่าอ่างศิลา เรียนรู้วิถีชีวิตคนอ่างศิลา

- เวลา 14:30-15:00 น. แวะซื้อของฝากที่ร้านขนมคุณยาย อ่างศิลา

- เวลา 15:00-16:00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านวิวดี อ่างศิลา
- เวลา 16:00-18:00 น. แวะจุดชมค้างคาวแม่ไก่
- เวลา 19:00-20:00 น. สวดมนต์เย็นที่วัดโกมุทรัตนาราม

- พักผ่อนที่โรงแรมครก บูติค แอนด์ บิสโตร


34

FAM'S TRIP

ช่วงเช้า

- เวลา 07:00-08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านโกอั๋น ชิมติ่มซำสูตรเด็ด

- เวลา 08:00-09:00 น. ทำบุญ ถวายสังฆทาน ที่วัดอ่างศิลา

- เวลา 09:00-10:00 น. สักการะบูชาเทพเจ้า ที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

- เวลา 10:00-11:00 น. เที่ยวชมสะพานปลา ชิมอาหารทะเลแบบสด ๆ

- เวลา 11:00-12:00 น. แวะดื่มกาแฟแก้ง่วง ที่ Austin Café


ช่วงบ่าย

- เวลา 13:00-14:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เรือนอาหารโพธิ์ทะเลหลวง

- เวลา 14:00-16:00 น. เดินชมสะพานปลาอ่างศิลา ชิมอาหารทะเล ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คอ่างศิลา

- เวลา 16:00-17:00 น. แวะดื่มกาแฟสดจากร้าน The sea garden

- เวลา 17:00-18:00 น. ช้อปปิ้ งของฝากที่ร้านดวงดีโรจน์ อาหารทะเลตากแห้ง


ช่วงเย็น

- เวลา 18:00-19:30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านวิวดี อ่างศิลา ชมพระอาทิตย์ตกดินริมทะเล
- เวลา 19:30-20:30 น. แวะจุดชมค้างคาวแม่ไก่


- พักผ่อนที่ Tamarina Resort บรรยากาศดี ห้องพักติดทะเล


35

THE GANGSTA

ช่วงเช้า

- เวลา 07:00-08:00 น. ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอ่างศิลา

- เวลา 08:00-09:00 น. กราบสักการะบูชา ขอพรเทพเจ้าที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

- เวลา 09:00-10:30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านโกอั๋น

- เวลา 10:30-11:30 น. แวะดื่มกาแฟสดที่ Desserts Time

- เวลา 11:30-12:30 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

- เวลา 12:30-13:00 น. ขอพรที่ศาลเจ้าแม่หินเขา


ช่วงบ่าย

- เวลา 13:00-14:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เรือนอาหารโพธิ์ทะเลหลวง

- เวลา 14:00-15:00 น. แวะคาเฟ่ดื่มกาแฟและถ่ายรูปสวย ๆ ที่ Austin Café

- เวลา 15:00-16:00 น. เที่ยมชมวิถีชีวิตและช้อปปิ้ งของฝากที่ตลาดเก่าอ่างศิลา


ช่วงเย็น

- เวลา 16:00-17:00 น. ไปตกปลาทะเลที่แพตกปลา อ่างศิลา

- เวลา 17:00-17:30 น. ช้อปปิ้ งของฝากจากร้านลี้เซี้ยงฮวด ครกหินอ่างศิลา

- เวลา 17:30-19:00 น. แวะชมตลาดประมงพื้นบ้าน ซื้ออาหารสำหรับปาร์ตี้มื้อดึกและขนมจุกจิก

- เวลา 19:00-20:00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ The sea garden ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์มินิมอล

- พักผ่อนที่ One Beat Vintage & Bistro


36

HYPER TRIP

ช่วงเช้า

- เวลา 06:00-07:30 น. ทำบุญตักบาตร ชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอ่างศิลา

- เวลา 07:30-08:30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านโกอั๋น ชิมติ่มซำสูตรเด็ด

- เวลา 08:30-09:30 น. จิบกาแฟสดที่ Bike Park Café

- เวลา 09:30-11:00 น. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

- เวลา 11:00-12:00 น. กราบขอพรองค์เทพที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)

- เวลา 12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารวิวดี อ่างศิลา ชิมเมนูเด็ดของร้าน

ช่วงบ่าย

- เวลา 13:00-14:00 น. เที่ยวชมสะพานปลาอ่างศิลา

- เวลา 14:00-15:30 น. เที่ยวชมวิถีชีวิตคนอ่างศิลาที่ตลาดเก่าอ่างศิลา

- เวลา 15:30-16:00 น. แวะซื้อของฝากจากร้านขนมคุณยาย อ่างศิลา


ช่วงเย็น - เวลา 16:00-17:00 น. ดื่มกาแฟที่ Austin Café

- เวลา 17:00-18:00 น. แวะซื้ออาหารทะเลที่ตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา

- เวลา 18:00-19:00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ The sea garden

- พักผ่อนที่ เซนทรัลเพลส อ่างศิลา


37

SLOWLIFE TRIP

ช่วงเช้า

- เวลา 07.00 - 08.00 น. สักการะศาลเจ้าแม่หินเขา
- เวลา 08.00 - 09.00 น. แวะทานติ่มซำที่โกอั๋น
- เวลา 09.00 - 10.00 น. บริจาคทำบุญ ณ มูลนิธิปราถนาสมบูรณ์ อ่างศิลา
- เวลา 10.00 - 11.00 น. ทำบุญถวายอาหารเพล ณ วัดอ่างศิลา
- เวลา 11.00 - 12.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

ช่วงบ่าย

- เวลา 12.00 - 13.00 น. แวะทานอาหารกลางวันที่เรือนอาหารโพธิ์ทะเลหลวง
- เวลา 13.00 - 15.00 น. บริจาคของ ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ชลบุรี
- เวลา 15.00 - 16.00 น. ดื่มกาแฟ ทานของว่าง ถ่ายรูป ที่ Dessert time cafe

ช่วงเย็น

- เวลา 16.00 - 17.00 น. กราบขอพรองค์เทพที่วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าไท้จื้อ)
- เวลา 17.00 - 18.00 น. แวะเดินเที่ยว ซื้ออาหารทะเลราคาถูกที่สะพานปลาอ่างศิลา
- เวลา 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกที่ The sea garden
- เวลา 19.00 - 20.00 น. สวดมนต์ ณ วัดโกมุทรัตนาราม (ทุกวันอาทิตย์)

38

สถานรับบริจาคอ่างศิลา

1. ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก

ลักษณะหน่วยงาน เป็นมูลนิธิส่งเสริมคนออทิสติก
ที่ตั้ง 110/4 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 061 624 193 6

Facebook : ศูนย์ส่งเสริมฯออทิสติก ชลบุรี

2. มูลนิธิปราถนาสมบูรณ์

ลักษณะหน่วยงาน เป็นมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้า

ที่ตั้ง ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 089 400 881 5 Facebook : มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ อ่างศิลา

39

ร้านขายของฝาก

40

Website:google maps Website:google maps

ดวงดีโรจน์
ของฝากทะเลตากแห้ง

ส ถ า น ที่ ตั้ ง 7 5 ตำ บ ล อ่ า ง ศิ ล า อำ เ ภ อ เ มื อ ง ช ล บุ รี จั ง ห วั ด ช ล บุ รี

วัน แ ล ะ เ ว ล า ทำ ก า ร เ ปิ ด บ ริก า ร ทุ ก วั น เ ว ล า 0 9 : 3 0 - 2 2 : 3 0 น .

ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ 0 6 5 1 6 9 7 8 9 4

ประเภทผลิตภัณฑ์
ร้า น ด ว ง ดี โ ร จ น์ น อ ก จ า ก จ จ ะ เ ป็ น ร้า น ข า ย ข อ ง ฝ า ก อ า ห า ร ท ะ เ ล ต า ก แ ห้ง ม า ก ก ว่ า 1 0 0
ร า ย ก า ร แ ล้ ว ยั ง มี อ า ห า ร ท ะ เ ล ส ด ข า ย ภ า ย ใ น ร้า น อี ก ด้ ว ย เ ช่น ห อ ย น า ง ร ม ท ร ง เ ค รื่ อ ง ยำ
ห มึ ก ร ะ ต อ ย ที่ ใ ช้ข อ ง ส ด ๆ ที่ ขึ้ น ม า จ า ก ท ะ เ ล แ ล ะ มี สู ต ร น้ำ จิ้ ม ซีฟู้ด ร ส เ ด็ ด ที่ ใ ช้ม ะ น า ว แ ท้
100%


41

ลี้เซี้ยงฮวด
ครกหินอ่าง
ศิลา (รุ่นแรก)

สถานที่ตั้ง
2 / 2 2 - 2 3 ห มู่ ที่ 4 ตำ บ ล อ่ า ง ศิ ล า อำ เ ภ อ เ มื อ ง

ช ล บุ รี จั ง ห วั ด ช ล บุ รี


วันและเวลาทำการ
เ ปิ ด บ ริก า ร ทุ ก วั น เ ว ล า 0 7 : 0 0 - 2 0 : 0 0 น .


ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ 0 9 0 9 5 6 1 9 0 3


Website:google maps

ประเภทผลิตภัณฑ์
ร้านลี้เซี้ยงฮวด อ่างศิลา จำหน่ายครกหินแท้จากอ่างศิลา สาก โม่แป้ง และครกบด ทั้งปลีกและส่ง และยัง
รับผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ทางร้านก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP อีกด้วย


Website:google maps Website:google maps

42

ร้านขนมคุณยาย

ส ถ า น ที่ ตั้ ง 9 9 ป ร ะ ช า สุ น ท ร ซ อ ย 8 ตำ บ ล อ่ า ง ศิ ล า อำ เ ภ อ เ มื อ ง ช ล บุ รี จั ง ห วัด ช ล บุ รี

วัน แ ล ะ เ ว ล า ทำ ก า ร เ ปิ ด บ ริก า ร ทุ ก วัน เ ว ล า 0 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0 น .

หมายเลขโทรศัพท์ 081 807 095 2

ประเภทผลิตภัณฑ์
ร้า น ข น ม คุ ณ ย า ย เ ป็ น ร้า น ข า ย ข น ม ไ ท ย โ บ ร า ณ ต่ า ง ๆ เ ช่น ข น ม เ ร ไ ร ข้ า ว ตู ข้ า ว เ ห นี ย ว แ ด ง
ก ว น เ ป็ น ต้ น ร้า น ข น ม คุ ณ ย า ย เ ป็ น ร้า น ข น ม ที่ เ ปิ ด ม า น า น คู่ กั บ ต ล า ด เ ก่ า อ่ า ง ศิ ล า 1 3 3 ปี เ ป็ น
ร้า น ข น ม เ ก่ า แ ก่ ที่ ไ ด้ มี นั ก ชิม ชื่ อ ดั ง ต่ า ง ๆ เ ค ย ม า ล อ ง ชิม ทั้ง ห ม่ อ ม ห ล ว ง ภ า สั น ต์ แ ล ะ ร า ย ก า ร
ค รัว คุ ณ ต๋ อ ย ถื อ ว่า เ ป็ น ร้า น ข น ม โ บ ร า ณ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ห่ง ห นึ่ ง ใ น อ่ า ง ศิ ล า น อ ก จ า ก นี้ นั ก ท่ อ ง
เ ที่ ย ว ที่ ม า เ ยี่ ย ม เ ยื อ น อ่ า ง ศิ ล า ก็ ส า ม า ร ถ ซื้ อ ก ลั บ ไ ป เ ป็ น ข อ ง ฝ า ก ใ น ร า ค า ย่ อ ม เ ย า ไ ด้ อี ก ด้ ว ย


Website:google maps

Website:wongnai.com Website:wongnai.com Website:wongnai.com

43

ที่พัก

44

KROQUE BOUTIQUE
& BISTRO

สถานที่ตั้ง 33/3 หมู่ที่ 5 ถนนบางแสน-อ่างศิลา Website:agoda
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Website:agoda
หมายเลขโทรศัพท์ 038 398 100
Website:agoda
ช่วงราคา ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,130 บาท
Website สำหรับจองห้องพัก
จุดเด่น
เป็นโรงเเรมที่มีของประดับด้วยความหรูหรา ภายในห้อง
ตกเเต่งมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ สำหรับสายกิจกรรมก็มี
จักรยานให้ไปปั่ นชมวิวสวยได้ เเละที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือ
ห้องอาหารที่มีความหลากหลายเเละมีบรรยากาศที่ดีมอง
เห็นทะเลห้องอาหารมีหลายมุมเเต่ละมุมก็จะตกเเต่งต่าง
กันออกไปมีทั้งโซนเครื่องดื่ม โซนบุฟเฟต์ที่มีหลากหลาย
เช่นกุ้งล็อบสเตอร์ มีโซนให้นอนเล่นจิบเครื่องดื่มมองวิว
ทะเลได้ด้วย


สิ่งอำนวยความสะดวก

- WiFi ในพื้นที่สาธารณะ

- WiFi ทุกห้อง (ฟรี)

- Internet services

- บริการทัวร์

- มินิบาร์

- ที่จอดรถ (ฟรี)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

- บริการจักรยาน (ฟรี)

- ทุกมื้อเย็นวันศุกร์จะมี Seafood Buffet บริการนักท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้านาจา) ระยะทาง 570 เมตร

- ตลาดเก่าอ่างศิลา ระยะทาง 860 เมตร


45

Website:agoda Website:agoda
Website:agoda
Website:agoda TAMARINA RESORT

สถานที่ตั้ง 23/9 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 038 398 218

ช่วงราคา ราคาเริ่มต้น คืนละ 1,237 บาทจุดเด่น

มีห้องพักหลากหลายสไตล์สำหรับบริการนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ห้องสำหรับ
ครอบครัว (Family) ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่ (Standard Double Room)
ห้องซูพีเรีย ติดทะเล (Superior Sea Front) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่สูบบุหรี่ กิจกรรม เช่น ชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำ (กลาง
แจ้ง) สวน นอกจากนี้ยังมีบริการ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง
และสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้


สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- WiFi ในพื้นที่สาธารณะ
- วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้านาจา)
- WiFi ทุกห้อง (ฟรี)
ระยะทาง 350 เมตร

- ชายหาดส่วนตัว
- ตลาดเก่าอ่างศิลา ระยะทาง 1.66 กิโลเมตร

- สระว่ายน้ำในร่ม

- สวน

- ที่จอดรถ (ฟรี)


Website สำหรับจองห้องพัก 46

Website:agoda

Website:agoda Website:agoda

ONE BEAT จุดเด่น
VINTAGE เป็นโรงเเรมที่สงบเหมาะกับการพักผ่อน เเต่ละ
& BISTRO ห้องตกเเต่งไม่เหมือนกันมีทั้งห้องที่ตกเเต่งด้วย
สไตล์วินเทจ ตกเเต่งด้วยสไตล์ลอฟต์ ห้องน้ำเป็น
เเบบกระจก เเละราคาสบายกระเป๋าเเละอยู่ไม่ไกล
จากตัวเมืองสามารถหาของรับประทานได้ตลอด
เเละอยู่ใกล้ที่เที่ยว ที่จอดรถอยู่หน้าห้องสะดวกต่อ
การขนของ


สถานที่ตั้ง 75/35-36 ถนนบางแสน-อ่างศิลา สิ่งอำนวยความสะดวก

ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- WiFi ทุกห้อง (ฟรี)

หมายเลขโทรศัพท์ 090 985 318 1
- ที่จอดรถ

ช่วงราคา ราคาเริ่มต้น คืนละ 892 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้านาจา) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร


47 Website สำหรับจองห้องพัก


Click to View FlipBook Version