The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 34182, 2022-09-05 12:00:28

94AD0A83-2F3E-4B5F-851D-C2411D53B2D9

94AD0A83-2F3E-4B5F-851D-C2411D53B2D9

พระอาณาจักรพระเจ้า

อุปมาพระเยซู

รายชื่อสมาชิก

สายน้ำ แก้วธรรม ม.3/7 เลขที่ 12
ปรียนันท์ ปวินท์วรรธน์ ม.3/7 เลขที่ 38
อัยรินทร์ อัศววงศ์เกษม ม.3/7 เลขที่ 39

สารบัญ 4


อุปมาเรื่องแกะที่หายไป 5
อุปมาเรื่องเหรียญที่หายไป

อุปมาเรื่องบุตรที่หายไป 6
อุปมาเรื่องอวน

78
อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

อุปมาเรื่องหญิงคนบาป 9
อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด 10


11

อุปมาเรื่องแกะที่หายไป

คนเลี้ยงแกะที่ดีมีแกะ 100 ตัว แกะตัวหนึ่งหายไป คน
เลี้ยงแกะละแกะ 99 ตัวออกไปตามหาแกะตัวที่หายด้วย
ความยากลำบาก เมื่อพบแล้วเขามีความสุขมาก คนเลี้ยง
แกะแบกแกะตัวนั้นกลับบ้าน เขาเชิญมิตรสหายและเพื่อน
บ้านมายินดีกับเขา เพราะเขาพบแกะที่หายไป พระเยซู

คริสต์ทรงบอกพวกฟาริสีว่าอุปมาเรื่องนี้หมายถึงอะไร
พระองค์ตรัสว่าคนบาปก็เหมือนแกะที่หายไป คนเลี้ยงแกะ
ต้องการช่วยชีวิตแกะที่หายไปฉันใด พระเยซูก็ทรงต้องการ

ช่วยคนบาปให้รอดฉันนั้น พระเยซูตรัสว่านี่คือสาเหตุที่
พระองค์ทรงสนทนากับคนบาป คนเลี้ยงแกะมีความสุขมาก
เมื่อพบแกะที่หายไปฉันใด พระเยซูก็ทรงมีความสุขมากฉัน

นั้นเมื่อเรากลับใจ

อุปมาเรื่องเหรียญที่หายไป

หญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงิน 10 เหรียญ เธอทำหายไปหนึ่ง
เหรียญ เธอจึงค้นหาจนทั่วบ้าน ในที่สุดก็พบเหรียญนั้น
เธอมีความสุขมาก เธอเล่าให้มิตรสหายและเพื่อนบ้านฟัง
พวกเขามีความสุขเช่นกันที่เธอพบเหรียญที่หายไป ผู้นำ

และสมาชิกศาสนจักรเปรียบเหมือนหญิงในเรื่องนี้
เหรียญที่หายไปเปรียบเหมือนสมาชิกของศาสนจักรที่ไม่
ได้ไปโบสถ์หรือไม่พยายามดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ

อีกต่อไป ราวกับว่าพวกเขาหายไปจากศาสนจักร พระ
เยซูคริสต์ทรงต้องการให้สมาชิกศาสนจักรตามหาพี่น้ อง
ชายหญิงที่หายไปและช่วยพาพวกเขากลับมาหาพระองค์

พระองค์ทรงมีความสุขมากเมื่อพวกเขากลับมา มิตร
สหายและเพื่อนบ้านในเรื่องเปรียบเหมือนทูตสวรรค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า ทูตสวรรค์มีความสุขมากเมื่อคนหนึ่งกลับ

ใจ

อุปมาเรื่องบุตรที่หายไป

ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาสัญญาว่าจะยกเงินให้บุตรทั้งสองเมื่อเขา
ตาย บุตรคนเล็กไม่อยากรอ จึงขอส่วนแบ่งของตน บิดาให้ส่วนแบ่ง
นั้นแก่เขา พอได้เงินแล้วเขาจึงออกจากบ้าน ไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง บุตร
คนนี้ทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่า เขาผลาญเงินจนหมด ในที่สุดเขาก็ไม่มี
เงินซื้ออาหาร เขาหิวมาก จึงไปขอให้ชายคนหนึ่งช่วย ชายคนนั้นจ้าง
เขาเลี้ยงหมู บุตรคนนี้หิวมากจนอยากกินอาหารหมู เขารู้ว่าคนรับใช้
ในบ้านบิดากินอาหารดีกว่าเขาเสียอีก เขาจึงตัดสินใจว่าจะกลับใจและ
ขอไปเป็นคนรับใช้ในบ้านบิดา เมื่อกลับถึงบ้าน บิดาเห็นเขาแต่ไกล
บิดาวิ่งไปรับบุตรชาย โอบกอด และจูบเขา บุตรชายบอกบิดาว่าเขา
ทำบาป เขารู้สึกไม่มีค่าควรแก่การเป็นลูกของบิดาอีก บิดาบอกคนรับ
ใช้ให้นำเสื้อผ้าอย่างดีมาสวมให้เขา คนรับใช้สวมรองเท้าและสวม
แหวนให้บุตรชาย บิดาบอกให้คนรับใช้เตรียมงานเลี้ยง เขาอยากให้
ทุกคนเลี้ยงฉลอง บุตรชายคนนี้กลับใจจากบาปและกลับบ้าน บุตรคน

โตทำงานอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับถึงบ้านก็ได้ยินเสียงเพลงและการเต้นรำ
คนรับใช้บอกว่าน้ องชายของเขากลับมาแล้ว บิดาต้องการให้ทุกคน
ฉลอง บุตรคนโตโกรธมากและไม่ยอมเข้าบ้าน บิดาจึงออกมาพูดกับ
เขา บิดาขอบคุณที่บุตรคนโตอยู่กับเขาเรื่อยมา ทุกอย่างที่บิดามีจะ
เป็นของเขา บิดากล่าวด้วยว่าสมควรจัดงานฉลอง เพราะเขามีความ
สุขที่บุตรคนเล็กกลับใจและกลับมาบ้าน พระเยซูทรงเล่าอุปมาสาม
เรื่ องให้พวกฟาริสีฟั งเพราะทรงต้องการให้พวกเขารู้ว่าพระบิดาบน

สวรรค์ทรงรักทุกคนมากเพียงใด พระองค์ทรงรักคนที่เชื่อฟังพระองค์
พระองค์ทรงรักคนบาปเช่นกัน แต่พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรให้
ไม่ได้จนกว่าเขาจะกลับใจ พระองค์ทรงต้องการให้คนบาปกลับใจและ
กลับมาหาพระองค์ พระองค์ทรงต้องการให้เราช่วยพวกเขากลับใจและ

มีความสุขเมื่อพวกเขากลับมา

อุปมาเรื่องอวน

อวนที่ขึงในทะเล ชาวยิวที่ฟังพระเยซูเจ้าคงจะเข้าใจอุปมา
เรื่องนี้ดี เพราะการจับปลาเป็นอาชีพที่ชาวเมืองทำกันมาก
เป็นต้นคนที่อาศัยตามริมทะเลสาบกาลิลี อัครสาวกหลายองค์ก็
เคยเป็นชาวประมงมาแล้ว เช่น เปโตร ยากอบ ฯลฯ อวนที่
กล่าวถึงนั้นเป็นอวนลาก มีความยาวตั้งแต่ 100 เมตร จนถึง
700 เมตร ส่วนความกว้างนั้น ก็สุดแต่ว่าน้ำลึกเท่าไร ในที่ที่
เขาจะตีอวนนั้น ทางตีอวนเขาใช้ตะกั่วหรือหินถ่วงไว้ ส่วนทาง
ด้านบนเขาใช้ไม้เบาๆ ทำเป็นทุ่นลอยอยู่เหนือน้ำ เวลาจะตีอวน
เขาใช้วิธีล้อมเอา และรวมปลายทั้งสองข้างเข้าหากัน แล้วก็
ลากขึ้นฝั่ง ปลาทุกชนิด ปลาที่ติดอวนมานั้นมีหลายชนิดด้วย
กัน บางชนิดดีมากและราคาแพง บางชนิดเป็นปลาไม่สู้ดี และ
บางชนิดใช้รับประทานไม่ได้ด้วยซ้ำไป เนื่องจากกฎหมายของ
โมเสสได้ห้ามไว้ คือปลาที่ไม่มีครีบ และไม่มีเกร็ด เพราะเป็น
ปลาที่มีมลทิน ปลาบางชนิดใช้รับประทานไม่ได้เพราะมีพิษ
ปลาเลวก็โยนทิ้งไป เมื่อลากอวนขึ้นฝั่งแล้ว เขาก็เลือกปลา
ชนิดดีใช้รับประทานได้ เขาก็เอาใส่ตะกร้าหรือใส่ข้อง เพื่อนำ
ไปรับประทานหรือขายที่ตลาด ส่วนปลาที่ไม่มีประโยชน์เขาก็

จะโยนทิ้งให้เน่าที่ชายทะเล หรือให้เป็นอาหารของนก

อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

เศรษฐีมีทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกที่เขาปรารถนา และดูเหมือน
จะเป็นจุดประสงค์ของเขาอย่างเดียวแต่ในชีวิตนี้ และดู
เหมือนว่าเขามีความสุขและมีความพออกพอใจในทรัพย์

สมบัตินั้น ที่หน้ าประตูบ้านของเศรษฐีนั้นมีขอทานซึ่งมีแต่
ผ้าขี้ริ้วพันกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลน่าสะอิดสะเอียน เป็น

ภาพที่น่าสังเวชแก่ผู้พบเห็น หลังจากทั้งสองคนตายไป
เปลี่ยนฉากใหม่ เศรษฐีนั้นได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอัน
มาก ส่วนขอทานได้รับความสุขตลอดทั้งชั่วชีวิตนิรันดรใน
อ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐีได้วอนขอความช่วยเหลือ คำ
สอนที่ชัดเจนก็คือ ใครที่เป็นทาสน้ำเงินในชีวิตนี้ เขานั่น

แหละกำลังตระเตรียมหายนะชั่วนิรันดรสำหรับตัวเอง
ส่วนคนที่รับใช้พระเป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ในโลกนี้ เขาก็มี
หวังจะได้รับความสุขตลอดนิรันดรในโลกหน้ า เศรษฐีผู้
หนึ่ง พระเยซูเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไร แต่ตรงกันข้าม
พระองค์บอกเราว่า ขอทานนั้นชื่อลาซารัส คล้ายๆ กับว่า
พระองค์สนใจต่อคนจนมากกว่าคนรวย ทั้งนี้ก็เพราะว่า
ตามธรรมดาคนเรามักจะจำชื่อคนรวยหรือเศรษฐีกันได้
ง่ายๆ ส่วนคนจนนั้นไม่มีใครสนใจจำชื่อของเขา สำหรับ
พระเป็นเจ้าไม่ใช่เช่นนั้น พระองค์ทรงสนพระทัยต่อคนจน

หรือผู้ที่ถูกทอดทิ้งเป็ นพิเศษ

อุปมาเรื่องหญิงคนบาป

ชาวฟาริสีคนหนึ่ งได้เชื้ อเชิญพระองค์ให้ทานเลี้ยงในเมือง
หนึ่งในแคว้นกาลิลี พวกเขาได้เคยสังเกตแล้วว่าพระองค์
ทำตัวเป็นเพื่อนของคนบาปและคนเก็บภาษี และเพราะ
เหตุนี้เองแหละ พระองค์จะเป็นพระเมสสิยาห์ไม่ได้ตาม
ความคิดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม แม้พวกเขาจะมีความ
คิดขัดแย้งกับพระองค์ ถึงกระนั้นก็ดี พวกเขาก็ยังไม่ได้

เกลียดพระองค์อย่างรุนแรง ชาวฟาริสีอีกหลายคน
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความประพฤติของ
พระองค์เพิ่มขึ้นด้วย บางทีเพราะเหตุนี้แหละฟาริสีจึงได้
เชิญพระองค์มาทานอาหารกับเขา เขาคงต้องการถาม
พระองค์หลายอย่าง และในห้องอาหารที่บ้านของเขา เขา
คงมีโอกาสสนทนาและซักถามพระองค์เป็ นการส่วนตัว
พระเยซูเจ้าตอบรับคำเชิญนั้น เพราะว่าพระองค์ไม่เคย
ปล่อยให้โอกาสผ่านไปเลย ถ้าหากว่าพระองค์มีโอกาสจะ
นำข่าวดีไปสู่มนุษย์และเชื้อเชิญให้เขากลับใจ ไม่ว่าเขาผู้
นั้นจะเป็นฟาริสี หรือคนเก็บภาษีก็ตาม แต่เนื่องจากมีสตรี
เข้ามาขัดจังหวะในงานเลี้ยง ซีมอนจึงไม่มีโอกาสถาม
ปัญหาต่างๆ ตามที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้รับคำ
ตอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ งเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซู

เจ้า
กล่าวคือ พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้คนบาปได้กลับใจ

อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

กษัตริย์ซัลมานสาเซอร์ที่ 5 แห่งอัสซีเรียยกทัพมาตีกรุงสะมา
เรีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลหรืออาณาจักร
ทางภาคเหนือ เมื่อตีได้แล้วก็กวาดต้อนชาวยิวส่วนหนึ่งไปเป็น
เชลย อีกส่วนหนึ่งปล่อยทิ้งไว้ที่เดิม และนำชาวเมืองต่างๆ ที่
เป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียอพยพมาที่สะมาเรีย ที่สุดก็มีการ
แต่งงานกันระหว่างชาวสะมาเรียกับคนต่างชาติต่างศาสนา
และหลายๆ คนได้นับถือพระเท็จเทียม แม้เขาจะไม่ละทิ้งพระ
ยาห์เวห์ก็ตาม พวกเขาก็ยังคงนับถือหนังสือ 5 เล่มของโมเสส
ยังรอคอยพระเมสสิยาห์ แต่มีพระวิหารของตัวเองที่ภูเขาเกริ
ซิม ใกล้ๆ เมืองสะมาเรีย ชาวยิวเกลียดพวกนี้ และเขาเป็น

ศัตรูกันด้วย (เทียบ ยน 4) เป็นชาวสะมาเรียที่ชาวยิวสบ
ประมาทว่าเป็นคนต่างชาติต่างศาสนา นี่แหละที่ได้แสดงเมตตา
จิตต่อชาวยิวที่ถูกทำร้ายให้ได้รับการปฐมพยาบาลที่ข้างถนน
ได้นำไปส่งที่โรงแรม ได้อยู่พยาบาลตลอดคืน และในวันรุ่งขึ้น

ได้จ่ายค่าหยูกยา ค่ารักษาและค่าที่พักให้แก่เจ้าของโรงแรม
ในสามคนนี้ พระอาจารย์เจ้าถึงประยุกต์อุปมาโดยถามผู้ฟัง
แน่นอน ชาวสะมาเรียเป็นผู้ที่มีความรักต่อเพื่อนบ้านอย่าง
แท้จริง และไม่ได้คำนึงด้วยว่าเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นผู้ใด

อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด

ระหว่างเมล็ดพืชเล็กๆ กับต้นไม้แข็งแรง (เทียบ ลก 17:6)
กลายเป็นต้นไม้ แม้จะเป็นเมล็ดเล็กๆ มัสตาร์ดอาจจะเจริญ

เติบโตประมาณ 3-4 เมตร ในแถบที่มีอากาศร้อน ลำต้น
และกิ่งก้านแข็งแรงไม่ผิดกับต้นไม้ เนื่องจากกิ่งก้านแผ่

ออกไป พวกนกจึงมาเกาะพักอาศัยอยู่ได้
เพราะฉะนั้น การที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกเมล็ดมัสตาร์ดเพื่อ

ใช้เปรียบเทียบกับอาณาจักรสวรรค์จึงนับว่าเหมาะที่สุด
เพราะอาณาจักรสวรรค์ของพระเมสสิยาห์เริ่มอย่างเงียบๆ
สงบเสงี่ยม พระองค์เองเป็นลูกช่างไม้จากนาซาเร็ธ ซึ่งเป็น
เมืองไม่สำคัญอะไร ประสูติในคอกสัตว์ ยากจน ไม่มีที่หลับ
ที่นอน ผู้ติดตามของพระองค์ก็เป็นแต่กลุ่มชาวประมงจาก

กาลิลี ไร้การศึกษา ไม่มีอิทธิพลอย่างไร และปราศจาก
เครื่องไม้เครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ


Click to View FlipBook Version