The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อาสาสมัครปลูกป่า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by winstarwin5134, 2021-03-21 04:38:50

อาสาสมัครปลูกป่า

อาสาสมัครปลูกป่า

1.โครงการ ฝกอบรมอาสาสมคั ร ปลูกพันธุไมป าชายเลน

2.หลกั การและเหตผุ ล

ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศทางทะเล มีคุณประโยชน
มากมายตอประชากรและเศรษฐกิจของชาติ ปาชายเลนเปนสังคมพืชที่ข้ึนอยูบริเวณชายฝงปากแมนํ้าหรืออาว ซึ่ง
บริเวณท่ีมีระดับน้ําทะเลทวมถึงในชวงท่ีมีนํ้าทะเลสูงสุด ประกอบดวยพันธุไมนานาพันธุซ่ึงสวนใหญประกอบไป
ดวยพันธุไมสกุลไมโกงกาง เชน โกงกาง แสม เปนตน พืชพวกน้ีมีรากท่ีหย่ังลึกแข็งแรงและแผบรเิ วณกวางขวางซ่งึ
เปน คณุ สมบัติเฉพาะของปาชายเลน ลักษณะเชน น้ีจะชว ยเปนเกราะกําบังปองกันลมพายุทางทะเลไมใหพัดทําลาย
ทอ่ี ยูอ าศัยและเปนพื้นที่ทํากนิ ของประชาชนแถบชายทะเล อกี ทัง้ ยังเปนท่ีอนุบาลสัตวน ้ําทะเล หมายความวา สัตว
ทะเลทั้งหลายจะมาเพาะพันธุบริเวณน้ี ตัวออน ของพวกมันจะอาศัยรากไมของปาชายเลนเปนเกราะคุมกัน
อันตราย และใชเปนแหลงอาหารไปในตัวจนกวาตัวออนจะเจริญเติบโตและแข็งแรงพอที่จะออกสูทะเลกลายเปน
พอพันธุแมพันธุตอไป สัตวน้ําทะเลเหลานี้ประชากรใชเปนอาหารและเปนสินคาสงออกซึ่งทํารายไดใหแกประเทศ
อยางมาก

ดังทกี่ ลาวมาขา งตน ปา ชายเลนมคี ณุ ประโยชนมากมาย แตใ นปจ จุบนั น้ีปา ชายเลนไดร บั ผลกระทบจากส่ิง
ตางๆมากมายทั้งจากน้ํามือมนุษยที่ตองการท่ีจะทํากินแลวบุกรุกเขาไปในปาชายเลน หรือแมกระท่ังนํ้าเสียจาก
โรงงานก็สงผลกระทบตอระบบนิเวศของปาชายเลนเปนอันมาก ดังน้ันในปจจุบันนี้ปาชายเลนจึงมีจํานวนลด
นอ ยลงไปอยางตอ เนื่องซ่ึงหากเปนเชนนี้ตอ ไปปาชายเลนทม่ี ีคณุ ประโยชนน ีค้ งจะเสยี หายจนหมดไป

ดังนั้นทางผูจัดทําจึงจัดทําโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร ปลูกพันธุไมปาชายเลน นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเร่ืองของการเพาะและปลูกพันธุไมปา
ชายเลนเปนการปลูกจิตสํานึก รว มรณรงคแ ละอนุรักษวาในพื้นท่ีนน้ั มีทรัพยากรธรรมชาติทีส่ ําคัญอยูซ่งึ ควรท่ีจะให
ความสําคัญไมไปทําลาย ซึ่งจากปญหาท่ีเกิดขึ้นดังที่กลาวนั้น ซึ่งผูจัดทําหวังวาโครงการ การฝกอบรมอาสาสมัคร
ปลูกปาชายเลนที่สรางข้ึนน้ีจะชวยใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู ไปปฏิบัติใชไดและรวมกันรณรงค
อนรุ กั ษพ นั ธไุ มป าชายเลนนี้ไดตอ ไป

3.วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผ เู ขารวมอบรมสามารถอธบิ ายความหมาย วธิ ีการเพาะปลูกพันธุไมป าชายเลนได
2. เพอ่ื ใหผ เู ขา รว มอบรมสามารถนาํ วธิ ีการเพาะปลกู พันธไุ มปาชายเลนไปปฏิบัติได
3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสามารถนําความรู และวิธีการปฏิบัติไปรณรงค อนุรักษพันธไมปาชายเลนไปแผย

แพรไ ด

สอดรบั กับประเดน็ ยุทธศาสตร

- ยทุ ธศาสตรช าติ 20 ป

- ประเด็นแผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเดน็ ที่ 10

- แผนแมบทยอย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและเสริมสรางจิตสาธารณะและการ
เปน พลเมืองทด่ี ี

4.เปาหมาย

เชงิ ประมาณ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมอาสาสมัคร ปลูกพันธไมปาชายเลนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขา รวมโครงการ

เชิงคณุ ภาพ

1. คา เฉล่ียความพึงพอใจของผเู ขา รว มโครงการไมนอยกวารอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะปลูกพันธุไมปาชายเลยไมนอยกวา

รอ ยละ 80
3. ผเู ขารวมโครงการสามารถนาํ วิธีการเพาะปลกู พันธุไมปา ชายเลยไปปฏิบตั ิไมน อ ยกวารอยละ 80
4. ผูเขารวมโครงการมีการนําความรูที่ไดไปรณรงคหรือเผยแพรในชองทางส่ือตาง ๆ ไมนอยกวา 3

ชอ งทาง

5.ผูรบั ผดิ ชอบโครงการ

1. นายนาวนิ ภุมรินทร (ประธานโครงการ)
2. นางสาวตัว๋ แพง แยจ ุง (รองประธานโครงการ)
3. นายหนวดเฟม เจรญิ พุง (เลขานุการโครงการ)
4. นางสาวอินา จติ อมิ่ เอม (เหรัญญกิ โครงการ)
5. ผเู ขา รวมโครงการ 100 คน (คณะทาํ งานโครงการ)

6.สถานทด่ี าํ เนนิ การ

1. เขารวมการฝกอบรมท่บี ริเวณ ศูนยสงเสรมิ การเรียนรูและพัฒนาทรพั ยากรปาชายเลนท่ี 2 หมู 6
120 ตําบล บางหญาแพรก อาํ เภอเมืองสมุทรสาคร จงั หวดั สมทุ รสาคร 74000

2. ลงมือปฏิบัติการในบริเวณศูนยเพาะกลาและปลูกพัมธุไมปาชายเลน ศูนยสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 2 หมู 6 120 ตําบล บางหญาแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จงั หวดั สมุทรสาคร 74000

7.ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

วันที่ 15 มีนาคม ถงึ วันท่ี 15 เมษายน 2564

8.วิธกี ารดําเนินงาน

กระบวนการการดําเนนิ งานตามวงจรคุณภาพ PDCA แบง เปน 4 ข้นั ตอนดงั น้ี

1. ข้ันตอนการวางแผน (P - Plan) วันที่ 15-31 มีนาคม 2564

วัน / เดอื น / ป รายการ ผูร บั ผดิ ชอบ
15 มีนาคม 2564 - เขยี นโครงการเพื่อขออนุมตั ิโครงการ
16-21 มนี าคม 2564 - ประชมุ หารอื แนวทางรว มและวางแผนการปฏิบตั ิงาน นายนาวนิ ภมุ รินทร
- ตดิ ตอประสานงานกบั หนว ยงานทเ่ี กยี่ วของปฏบิ ัติลง นางสาวตว๋ั แพง แยจ ุง
22-25 มีนาคม 2564 พืน้ ที่ นายหนวดเฟม เจรญิ พงุ
26 มีนาคม 2564 - ตดิ ตอรถโดยสารเพื่อเดินทางไปยงั พ้นื ท่ีอบรมและ นางสาวอนิ า จิตอ่ิมเอม
27 มีนาคม 2564 ปฏิบัติ
28-31 มีนาคม 2564
- ประชุมรายละเอยี ดโครงการคร้ังที่ 1
- วางแผนการประชาสมั พันธ
- จดั ทาํ Google Form แบบประเมิน

- ประชาสัมพนั ธโครงการผานส่อื หลากชองทาง
- ประชุมรายละเอยี ดโครงการ คร้งั ท่ี 2
- ประชุมเพือ่ สรุปแผนการจัดงาน และเตรยี มงาน

2. ขั้นตอนการดาํ เนนิ การ (D - Do) วันท่ี 2-3 เมษายน 2564

วัน / เดือน / ป รายการ ผรู ับผดิ ชอบ
2 เมษายน 2564 - ไปตรวจสอบและดูพื้นที่
นายนาวนิ ภุมรนิ ทร
3 เมษายน 2564 ดําเนนิ การตามแผนท่ีกําหนดไว นางสาวต๋ัวแพง แยจ งุ
นายหนวดเฟม เจริญพุง
- ลงทะเบยี นผูเขารวมโครงการ เตรยี มออกเดินทาง นางสาวอินา จิตอิ่มเอม
- รบั ประทานอาหารกลางวัน และคณะทาํ งาน 100 คน
- รับใบประกาศนยี บตั รการผานการฝก อบรม

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (C - Check) วนั ท่ี 5-9 เมษายน 2564

วนั / เดือน / ป รายการ ผรู บั ผิดชอบ
5-9 เมษายน 2564 - ตรวจสอบจํานวนผูเขา โครงการตามเปาหมาย
- ตรวจสอบผลการดาํ เนินงานตามกาํ หนด นายนาวนิ ภุมรนิ ทร
- ประเมินผลการดาํ เนินงานตอความพงึ พอใจ นางสาวตั๋วแพง แยจงุ
- มีการประชมุ เพือ่ สรุปงานหลังเสรจ็ งาน นายหนวดเฟม เจรญิ พงุ
นางสาวอนิ า จิตอิ่มเอม

4. ข้ันตอนสรปุ ผล (A - Act) วนั ที่ 10-15 เมษายน 2564

วัน / เดือน / ป รายการ ผรู ับผดิ ชอบ

10-12 เมษายน 2564 - สรปุ ผลดําเนนิ งานจากท่ปี ระชุมผทู เี่ ก่ยี วของทุกฝา ย นายนาวนิ ภุมรินทร
นางสาวต๋ัวแพง แยจงุ
เกี่ยวกบั ปญหา และหาแนวทางแกไข นายหนวดเฟม เจริญพุง
นางสาวอินา จติ อิ่มเอม
13-14 เมษายน 2564 - สรปุ ผลการประเมนิ จากแบบประเมนิ โครงการ

15 เมษายน 2564 - สง รายงานสรุปประชมุ

9.งบประมาณและทรัพยากรทีต่ อ งใช

แหลงงบประมาณ

โดยงบประมานสนบั สนนุ เงินโครงการ คณะศึกษาศาสตร ภาควชิ าการศกึ ษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยศลิ ปากร

9.1 คาใชส อย ในวงเงนิ 3,000 บาท

9.1.1 คา อาหาร (จาํ นวน 100 คน * 20 บาท) เปน เงิน 2,000 บาท

9.1.2 คาของวา งและนํ้า (จาํ นวน 100 คน*10 บาท) เปน เงนิ 1,000 บาท

9.2 คาวสั ดุ ในวงเงนิ 10,000 บาท

9.2.1 คารถเดนิ ทาง (ไป-กลบั ) เปนเงิน 8,000 บาท

9.2.2 คาใชจา ยอืน่ ๆ เปน เงนิ 2,000 บาท

รวมเปน เงินทง้ั สนิ 13,000 บาท (หนง่ึ หมนื่ สามพนั บาทถวน)

* หมายเหตุ : ขอถวั เฉลีย่ จายทกุ รายการ

10.การวดั และการประเมินผลโครงการ

ตวั ชี้วดั หนวยนับ ป 2564 ผล
แผน

1.ผลผลิต คน 100 100
เชิงปริมาณ รอยละ 80 80

- จาํ นวนผูเขา รว มโครงการ รอ ยละ 100 100
เชิงคุณภาพ รอ ยละ 80 80

- ความพงึ พอใจของนักศกึ ษาตอภาพรวม วนั 30 30
บาท 13,000 13,000
ของโครงการ

2.ผลลพั ธ
เชิงปริมาณ

- รอ ยละจํานวนผเู ขารวมโครงการ
เชงิ คุณภาพ

- รอยละความพึงพอใจตอ ประโยชนที่
ไดร ับจากการเขา รว มโครงการ

ตัวชวี้ ัดเชิงเวลา
- การจดั กจิ กรรมแลวเสรจ็ ตามเวลา

ตวั ช้วี ัดเชิงทนุ
- คา ใชจ า ยในการดําเนนิ งานที่ไดรบั การ
จัดสรร

11.ผลที่คาดวาจะไดร บั

1. ผเู ขารว มอบรมสามารถอธิบายความหมาย วิธีการเพาะปลูกพันธุไ มป าชายเลนได
2. ผเู ขา รว มอบรมสามารถนําวธิ ีการเพาะปลกู พันธุไมป า ชายเลนไปปฏบิ ัติได
3. ผูเ ขา รวมอบรมสามารถนาํ ความรู และวธิ กี ารปฏิบตั ไิ ปรณรงค อนรุ ักษพ ันธไมปา ชายเลนไปแผยแพรไ ด

กําหนดการ

โครงการฝกอบรมอาสาสมคั ร ปลูกพันธไุ มปา ชายเลน

ศนู ยสง เสริมการเรยี นรูและพัฒนาทรัพยากรปา ชายเลนที่ 2 หมู 6 120 ตําบล บางหญา แพรก

อาํ เภอเมืองสมุทรสาคร จงั หวัดสมทุ รสาคร 74000

วนั ท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 07.00 – 07.30 น. ลงทะเบียนผเู ขา รวมโครงการ

เวลา 07.30 – 09.00 น. เริม่ ออกเดินทางไปท่ี ศูนยส ง เสริมการเรียนรูและพฒั นาทรัพยากรปา ชายเลน

ที่ 2

เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายการฝก อบรม

โดยวทิ ยากร ประจาํ ศูนยศนู ยสงเสริมการเรียนรแู ละพัฒนาทรัพยากร
ปา ชายเลนท่ี 2

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรบั ประทานอาหารกลางวนั

เวลา 13.00 – 15.00 น. ฝกปฏิบัตกิ ารเพาะ และปลูกตนกลา และลงพื้นทีป่ ลูกพนั ธุไมปาชายเลน

เวลา 15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารวา ง

เวลา 15.00 – 15.30 น. มอบใบประกาศนยี บัตร การผา นฝกอบรมอาสาสมัคร ปลกู พันธุไมป าชายเลน

โดย ประธานโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร ปลกู พันธไุ มป า ชายเลน

แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ

โครงการ ฝกอบรมอาสาสมัคร ปลกู พันธุไมปาชายเลน

ตอนที่ 1 ขอ มลู ทั่วไปของผตู อบแบบสอบถาม

เพศ  ชาย  หญิง

สถานภาพ  บคุ ลากร นักศกึ ษา อาจารยทป่ี รกึ ษา

คณะ ........................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ฝก อบรมอาสาสมัคร ปลูกพนั ธไุ มป า ชายเลน โปรดพิจารณาหัวขอ ความคิดเหน็ ที่ตรงกบั
ความคิดเห็นของทานมากท่สี ุด เพียงขอละ 1 ตัวเลือก ดังนี้

ขอ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
54321
ประเมนิ ตามวตั ถปุ ระสงค
1 ผเู ขา รว มอบรมสามารถอธิบายความหมาย วิธกี ารเพาะปลกู พันธไุ มป า

ชายเลนได
2 ผเู ขารว มอบรมสามารถนาํ วธิ กี ารเพาะปลกู พนั ธุไมป าชายเลนไปปฏบิ ตั ิ

ได
3 ผเู ขารวมอบรมสามารถนําความรู และวิธีการปฏบิ ัตไิ ปรณรงค อนรุ ักษ

พันธไมป าชายเลนไปแผยแพรไ ด
ประเมินตามกระบวนการ
4 การประชาสมั พนั ธโ ครงการ
5 ชวงเวลา / ระยะเวลาในการจดั โครงการมคี วามเหมาะสม
6 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
7 ความเหมาะสมของสถานท่ีทใี่ ชในการจดั โครงการ
ประเมินคณะทาํ งาน
8 มีความมนุษยส ัมพันธท่ดี ี ชวยเหลอื ดแู ลเปนอยางดี
9 มคี วามรูและทักษะในการดาํ เนนิ การไดอยา งมปี ระสทิ ธภิ าพ
10 มคี วามพรอ มในการแกป ญหาไดด ี
ประเมินคุณคาของโครงการ
11 เปนโครงการทีด่ ี ประทบั ใจ และมปี ระโยชน
12 เปนโครงการทค่ี วรจดั ทกุ ป
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่มิ เติม

..............................................................................................................................................................................................


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LAPORAN UBK 8_12MAC 15_19 MAC 2021
Next Book
Custom Home Carpentry