The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ภายนอก 2

ภายนอก 2

ท่ี กค ๐๕๒๑(๓)/๑๑๔ กรมศลุ กากร ถนนสุนทรโกษา
คลองเตย กรงุ เทพฯ ๑๐๑๑๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรอื่ ง การนาระบบการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศลุ กากร ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชกาหนดพิกดั
อตั ราอากรศลุ กากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใชใ้ นระบบการให้บรกิ ารพธิ กี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

เรียน สมาคมตัวแทนขนส่งสนิ คา้ ทางอากาศไทย (TAFA)

อา้ งถึง ประกาศกรมศุลกากร ท่ี ๕๓/๒๕๕๙ ลงวนั ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ส่ิงทสี่ ่งมาดว้ ย รายชอื่ ตัวแทนขอสานักงานศุลกากรประจาท่าหรอื ท่ีทน่ี าเข้า

ดว้ ยกรมศลุ กากร ไดพ้ ัฒนาระบบผา่ นพธิ ีการศุลกากรดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนิคส์ ให้สามารถ
ตรวจสอบการอนมุ ัตหิ ลักการ การลดอัตราอากรลกเนอากรศลุ กากร ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชกาหนดพกิ ัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

ส่วนขอ้ มูลการอนุมัตหิ ลักการท่ีได้รับการอนมุ ตั ิหลกั การไวแ้ ล้ว ผนู้ าของเขา้ และผู้สง่ ของออก
ไม่ต้องยนื่ ขออนมุ ัตหิ ลัการใหม่ แตเ่ พ่ือให้ขอ้ มลู การอนมุ ัตหิ ลักการท่ีจะบนั ทกึ เขา้ ในระบบคอมพวิ เตอรข์ องกรม
ศลุ กากร เปน็ ขอ้ มลู ทย่ี ังคงใชใ้ นการผา่ นพธิ ีการในปัจจบุ ันเทา่ น้ัน จึงขอความรว่ มมือจากท่านกรุณาคดั เลอื ก
หลักการท่ยี งั คงใช้สทิ ธใิ นการลดอตั ราอากรหรือยกเว้นค่าภาษอี ากรอยู่

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบและแจง้ ใหส้ มาชกิ ของท่านทราบเพื่อดาเนนิ การต่อไปจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนบั ถือ

(นายพงษศ์ กั ด์ิ ธนะวัฒนานนท์)
หัวหน้าคณะทางานย่อยเพื่อดาเนนิ การนาระบบการลดอตั าอากร

สานกั สืบสวนและปราบปราม
ส่วนสบื สวนประปราม ๑
โทรศัพท์ ๐๒๖๖๗ ๗๗๐๐


Click to View FlipBook Version