The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สอบนพมาศ

สอบนพมาศ

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จงั หวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรยี นเชญิ เขา้ ร่วมประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
ดา้ นการพฒั นาทรพั ยากรมนุษย์

เรียน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ส่งิ ทสี่ ง่ มาด้วย ๑. โครงการและกาหนดการจดั ประชมุ ทางวิชาการ
๒. ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุ ทางวชิ าการ

ด้วยสถาบนั วจิ ัยและพฒั นา รว่ มกบั สาขาวิชาศึกษาศาสตรม์ หาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมมาธิราช
ไดก้ าหนดให้มีการจัดประชุมทางวิขาการและการนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ดา้ นการพฒั นาทรพั ยากร
มนุษยเ์ น่ืองในโอกาสวนั สถาปนามหาวทิ ยาลยั ครบรอบ ๑๙ ปี ในวนั ศกุ รท์ ่ี ๕ กนั ยายน ๒๕๖๒ ต้งั แต่เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้ งประชมุ ๑๔๘ อาคารสมั มนา ๒ มหาวิทยาลยั สุโขทยั ธรรมาธิราช

สถาบนั วจิ ยั และพัฒนาได้พิจารณาแลว้ เหน็ ว่าการประชมุ ทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วิจัยและวิทยานพิ นธ์ดงั กล่าวจะเป็นประโยชนแ์ กบ่ ุคลากรในหนว่ ยงานของของท่าน จงึ ขอเรียนเชิญทา่ นและ
บุคลากรของท่าน เข้าร่วมการประชมุ ทางวิชาการดังกล่าว โดยไม่ต้องเสยี คา่ ลงทะเบียน สาหรับทา่ นทส่ี นใจ
เขา้ รว่ มการประชมุ ทางวิชาการในครง้ั นี้ กรณุ าแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรบั และส่งกลบั ไปทสี่ ถาบนั วิจัย
และพฒั นา มหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จงั หวัดนนทบรุ ี ภายในวันท่ี
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรยี นมาเพือ่ โปรดพจิ ารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนั ธ์ใหบ้ ุคลากรในสังกดั ของท่าน
ทราบตอ่ ไปด้วย จกั ขอบคุณยง่ิ

ขอแสดงความนับถือ

สถาบันวิจยั และพัฒนา (นายอทิ ธิพร พยคั ฆนั ตร)
โทร. ๐๒ ๕๐๓๒ ๑๒๑๔ ต่อ ๓๑๙๒ - ๕ ผอู้ านวยการสถาบนั วิจยั และพัฒนา
โทรสาร ๐๒ ๕๐๓๔ ๘๙๘
นางสาวนพมาศ เช้ือเมือง 004

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภฎั พระนครศรอี ยุธยา
ถนน โรจนะ อาเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวดั พระนครศรอี ยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เร่ือง ขอเชญิ รว่ มอบรมการสอนอา่ นและการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสตู รใหม่

เรยี น ผูอ้ านวยการ อาจารยใ์ หญ่ หวั หน้าสายวชิ าภาษาไทย อาจารย์ภาษาไทยและผทู้ ่ีสนใจ

สิ่งท่ีสง่ มาด้วย กาหนดการและใบสมคั รเข้ารบั การอบรม

ตามท่ชี มรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา จัดอบรมการสอนอ่านและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลกั สูตรใหมแ่ กค่ รชู นั้ ประถมศึกษาและมธั ยมศึก เมอื่ ภาคเรียนทีแ่ ลว้ และมผี ูส้ มคั รอบรม
สว่ นหนงึ่ ไม่สามารถเขา้ ร่วมอบรมในวนั ดงั กล่าวได้ เพราะสถานทีจ่ ากัดนัน้ ทางชมรมจะจดั อบรมเร่อื ง การสอนอา่ น
: สอนภาษาไทยใหร้ ักการอา่ น และการสอนวรรณคดีไทยตามหลกั สูตรใหมอ่ ีกคร้ัง มกี าหนดการและรายละเอยี ด
ดังตอ่ ไปนี้

วนั ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนวรรณคดี : สอนภาษาไทยใหน้ ่าเรียน ชนั้ ประถมศึกษา
และชัน้ มธั ยมศกึ ษา

วนั ที่ ๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่อื ง การสอนวรรณคดี : สอนภาษาไทยใหน้ ่าเรยี น ช้ันประถมศึกษา
และชนั้ มธั ยมศกึ ษา

สถานท่ีอบรม หอประชุม ๓๑๗ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จงั หวัดพระนครศรอี ยธุ ยา

จงึ ขอส่งรายละเอียดมาเพ่อื ความกรณุ าประชาสัมพันธ์ ขอเชญิ ผู้สนใจรว่ มอบรมตามรายการ วนั
เวลา และสถานทดี่ ังกลา่ วต่อไป ขอขอบคณุ เปน็ อยา่ งสูง

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ ระเทอื ง คลา้ ยสวุ รรณ)์

ชมรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรอี ยธุ ยา นางสาวนพมาศ เช้ือเมือง 004
โทร. ๐๓ ๕๒๕๒ ๓๑๔ , ๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔
โทรสาร ๐๓ ๕๒๕๒ ๓๑๔

ที่ ศธ ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลยั พณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนน บางนา - ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรยี นเชญิ ร่วมพิธีพราชทางเพลงิ ศะทา่ นผูอ้ านวยการ ดร.ไพศาลยื จามรมาน

เรียน อาจารยส์ ุพัฒนเ์ สฏฐ พสุธรธรรม

ส่งิ ทส่ี ่งมาดว้ ย กาหนดการพธิ พี ระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบับ

เน่อื งด้วย ท่านผูอ้ านวยการ ดร.ไพศาลย์ จามรมาน อดตี ทา่ นผูอ้ านวยการวิทยาลยั พณชิ ย
การบางนา ไดถ้ งึ แกก่ รรม และวทิ ยาลยั พณชิ ยการบางนาได้กาหนด ให้มีพธิ ีพระราชทานเพลงิ ศพในวันท่ี
๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วดั มกฎุ กษตั รยิ ารามกรุงเทพฯ น้นั ในโอกาสนี้ วิทยาลยั ฯ ขอเรยี นเชิญ
ท่านร่วมเป็นเกยี รติในพิธิฯ ตามวนั เวลาและสถานทีด่ งั กลา่ ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฎเิ วธ พึง่ อุบล)
ผู้อานวยการสถานศกึ ษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

งานสารบรรร
โทร. ๐๒ ๓๖๑๒ ๙๐๑๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร ๐๒ ๓๙๓๐ ๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวนพมาศ เช้ือเมือง 004


Click to View FlipBook Version