The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krisada khamma, 2019-12-04 02:54:02

รายงานผลการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

รายงานผลการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2562

คำนำ

รำยงำนผลกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์และวธิ กี ำรพฒั นำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ สำย
งำนกำรสอน ว๒๒/๒๕๖๐ กำรอบรมออนไลน์ www.ThaiSafeSchools.coms หลกั สูตรกำรลดควำมเสยี่ งภยั
พบิ ตั ิธรรมชำติและกำรปรับตัวรับควำมเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศ โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
ประจำปี ๒๕๖๒ หลกั สูตร “โครงกำรหลักสตู รควำมปลอดภัยรอบดำ้ นในโรงเรียน” เพื่อพัฒนำสมรรถนะครู
โดยควำมร่วมมอื ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร มลู นธิ ิศุภนมิ ิตแหง่ ประเทศไทย และ Save the Children

หวังไว้เปน็ อยำ่ งย่งิ ว่ำรำยงำนสรปุ ผลเล่มน้ี จะเป็นประโยชนใ์ นกำรพฒั นำงำน กำรปรับประยุกต์ใชใ้ น
กำรจดั กำรเรียนกำรสอน หำกมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำจกั ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสงู มำ ณ โอกำสน้ี

นำยกฤษฎำ คำมำ
ผ้รู ำยงำน

บนั ทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนศรบี ุญเรืองวทิ ยาคาร ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่ ..................... / ๒๕๖๒ วนั ที่ ๒ ธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรอ่ื ง รายงานผลการอบรมตามหลักเกณฑแ์ ละวธิ ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สาย

งานการสอน ว๒๒/๒๕๖๐

เรียน ผ้อู านวยการโรงเรียนศรบี ญุ เรืองวิทยาคาร

ตามท่ีข้าพเจ้า นายกฤษฎา คามา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ( ว ๒๒/๒๕๖๐ )
โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เรื่องรายช่ือหลักสูตรการพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ดังแนบ ข้าพเจ้าได้เข้ารับ
การอบรมออนไลน์ในหลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมู อิ ากาศ รหสั หลักสตู ร ๖๒๐๓๗ รวมเป็นเวลา ๒๐ ช่ัวโมง

ในการนี้ การอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบรอ้ ยแล้ว ข้าพเจา้ ขอรายงานผล
การอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

( นายกฤษฎา คามา )
ตาแหน่งครผู ู้ชว่ ย โรงเรยี นศรีบุญเรืองวทิ ยาคาร

ความคดิ เหน็ ผอู้ านวยการโรงเรยี น

( นายธนวุ ัฒน์ สภุ าอว้ น )
ผอู้ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวทิ ยาคาร

.........../........................./...............

แบบรายงานผลการอบรม ตามหลักเกณฑ์และวธิ กี ารพัฒนาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ( ว๒๒/๒๕๖๐ ) โดยใชห้ ลักสตู รการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

ตามประกาศสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน เรื่องรายช่ือหลกั สตู รการพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

**************************************************************************************************

การฝกึ อบรมตามโครงการหลักสตู รความปลอดภยั รอบด้านในโรงเรยี นโดยความรว่ มมือระหวา่ ง
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร มลู นิธศิ ุภนมิ ติ แหง่ ประเทศไทย และ Save the Children มีวตั ถุประสงคเ์ พ่ือลดความ
เสย่ี งภัยพิบัตใิ นสถานศึกษา ครแู ละนักเรยี นมีความสามารถในการเรียนรคู้ วามเส่ียงภัยของตนโดยเฉพาะภยั ใน
พืน้ ท่ี สามารถวางมาตรการและวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไก
พน้ื ฐานใหป้ ลอดภยั เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ น้นั ๆ และหากประสบภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ก็สามารถ
ฟื้นตวั ได้ดว้ ยแนวทางและทรพั ยากรท่ีมใี นระยะเวลาที่เหมาะสม จากการฝกึ อบรมสรุปผลได้ดังนี้

๑. ขัน้ ตอนการเข้ารบั การอบรม

➢ ประเมนิ ผลจากการวัดค่าพน้ื ฐาน Baseline ด้าน Safe School กอ่ นเรมิ่ เรียนให้ผเู้ รยี น
พิจารณาคะแนน Baseline ของสถานศึกษา เพื่อประเมนิ สถานการณ์ความเสยี่ งของสถานศึกษา

➢ ลงทะเบียนเข้าหอ้ งเรียนออนไลน์ เริม่ ตน้ การ ลงทะเบยี น พร้อมเร่มิ ศึกษาได้ทนั ที การเรียน
โดยใหผ้ เู้ รยี นเรมิ่ ศกึ ษาทีละบท ทีละหวั ขอ้ โดยสามารถเรียนช้า หยดุ เรยี น หรือเรียนต่อเมอ่ื ไหร่กไ็ ดผ้ ่านทาง
หนา้ เว็บไซต์

➢ ทาแบบทดสอบ ก่อนเรยี น / หลงั เรยี นผูเ้ รียนสามารถประเมินความรูท้ ้งั ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของตัวเองว่ามีความเข้าใจเกีย่ วกบั ความเส่ยี งภัยพิบตั ิอยใู่ นระดับใด

➢ แนวทางการจัดการเรยี นรู้ รวมสอื่ ความรแู้ ละแนวทางการจัดการลดความเส่ยี งจากภยั พบิ ัติ
แก่สถานศึกษา บุคลากรในโรงเรยี น เจา้ หน้าที่ ประชาชนในชุมชน รวมทั้งใหค้ วามร้แู กเ่ ดก็ เพื่อสร้างความรู้
และทกั ษะเตรยี มพรอ้ มรบั มือภยั พิบัติ

๒. เนือ้ หาและหลักสตู รการฝึกอบรม : ความรู้ท่ีได้รบั จากการอบรมมีดังนี้

➢ สามเสาหลกั ของความปลอดภัยรอบดา้ นในโรงเรยี น ความปลอดภยั รอบด้านในโรงเรียน ซง่ึ
อยภู่ ายใตน้ โยบายและการปฏิบตั ิด้านการศึกษา มีความสอดคล้องกบั การบริหารจัดการภยั พบิ ตั ใิ น
ระดบั ประเทศ ภมู ิภาค , จงั หวัดและดบั พ้นื ทร่ี วมทั้งโรงเรียน กรอบแนวคิดความปลอดภยั รอบดา้ นในโรงเรียน
ประกอบด้วยสามเสาหลกั ได้แก่

➢ เสาหลักที่ ๑ ส่ิงอานวยความสะดวกในการเรยี นที่ปลอดภยั ผ้มู ีบทบาทหลัก : บุคลากร/
หน่วยงานด้านการศึกษาและการวางแผน สถาปนกิ วศิ วกร ผรู้ บั เหมากอ่ สรา้ งบุคลากรโรงเรยี น และสมาชิก
ชมุ ชนทีม่ ีบทบาทในการตัดสินใจดา้ นการเลือกสถานท่ีตง้ั โรงเรียนท่ปี ลอดภัย การออกแบบ การก่อสรา้ ง และ
การดูแลรักษาโรงเรียน (รวมถึงการเข้าถึงอาคารสถานที่และส่ิงอานวยความสะดวกได้อยา่ งปลอดภัยสมา่ เสมอ)

➢ เสาหลักที่ ๒ : การบรหิ ารจัดการภัยพิบัติในโรงเรยี น ผู้มบี ทบาทหลกั : ผู้บริหารภาค
การศึกษาทง้ั ในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทง้ั ชุมชนโรงเรยี นในพนื้ ท่ีซ่ึงรว่ มงานกบั หนว่ ยงานด้านการ
บรหิ ารจัดการภยั พบิ ัตทิ ี่เกยี่ วขอ้ งในแต่ละพนื้ ท่ี ในระดับโรงเรยี น ได้แก่ บุคลากรในโรงเรยี น นักเรยี นและ
ผู้ปกครองทีม่ สี ว่ นร่วมในการดแู ลรกั ษาสภาพแวดล้อมทางการเรยี นทปี่ ลอดภยั ตวั อยา่ งกิจกรรม เช่น การ

ประเมนิ และลดความเสย่ี งทางสงั คมสงิ่ แวดลอ้ ม สาธารณูปโภคและความเสย่ี งที่ไม่ใช่โครงสร้างและโดยการ
พัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยพบิ ัติและวางแผนการศึกษาตอ่ เน่ือง

➢ เสาหลักที่ ๓ : การศกึ ษาดา้ นการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรบั ตัวจากภัยพิบตั ิ ผมู้ ีบทบาท
หลกั : ผจู้ ัดทาหลกั สูตรและส่ือการเรยี นการสอน คณะครุศาสตร/์ ศึกษาศาสตร์ ผู้อบรมครู ครู กลุ่มเยาวชน
ผนู้ าในการจัดกิจกรรมเยาวชน และนักเรียน ท่ีจะร่วมมือการเพอ่ื พฒั นาและสรา้ งความเข้มแข็งให้กบั
วฒั นธรรมแหง่ ความปลอดภยั และมีความสามารถในการร้รู ับปรับตวั และพน้ื คืนกลบั จากภัยพิบัติ

๓. รูปแบบการอบรบ : การบรรยาย โดย E-Learning

๔. ประโยชน์ทไี่ ดร้ ับจากการเขา้ ร่วมกิจกรรม

ตอ่ ตนเอง ได้แก่ ไดร้ ับเกียรติบัตร ไดร้ ับความรู้ความเข้าใจในการจดั ทาแผนปอ้ งกนั ภัยพิบตั ิ
ในโรงเรยี น ถูกต้องตามหลกั การ สามารถนาความรู้และข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการทางาน มโี อกาส
ได้สรา้ งสัมพันธภาพทีด่ ีแกบ่ คุ ลากรในกลุ่มเดียวกนั

ต่อหนว่ ยงานสถานศึกษา ไดแ้ ก่ โรงเรียนได้ปรับแผนป้องกันภยั พิบัติในโรงเรียน ไปในทิศทาง
ทถ่ี กู ต้อง ครูและบคุ ลากรภายในสถานศึกษาสามารถวางแผนการทางานในปีการศกึ ษา ต่อไป นาความรทู้ ่ไี ด้
จากการอบรมมาขยายผลใหค้ วามรู้กบั ครูภายในโรงเรียนเก่ียวกบั การจัดทาแผน

๕. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะท่ีได้รบั จากการดาเนินกิจกรรมในคร้งั นี้ ไปปรบั ใชใ้ ห้เกิดประโยชน์
แกห่ น่วยงาน มีดงั น้ี

➢ นำผลกำรอบรม มำขยำยผลใหค้ รใู นโรงเรียนหรอื ผู้ทีส่ นใจทรำบเกย่ี วกับแผนพฒั นำคุณภำพ
สถำนศกึ ษำรปู แบบใหม่

➢ นำผลกำรอบรม มำปรบั ข้อมูลในแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี แผนยุทธศำสตร์

➢ สรุปผลการดำเนนิ งานของสถานศกึ ษา ใหม้ ีความสอดคลอ้ งและสมบรู ณม์ ากย่งิ ขนึ้ ใน

การปอ้ งกนั ภยั พิบตั ใิ นโรงเรียน

➢ จดั ทาในการเรยี นรู้ความเสยี่ งภยั ของตนโดยเฉพาะภัยในพื้นท่ี สามารถวางมาตรการและ
วิธีการปฏิบัตทิ ี่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรกั ษาโครงสรา้ งและกลไกพ้ืนฐานใหป้ ลอดภยั เพ่ือลดผลกระทบ
จากภัยธรรมชาตินัน้ ๆ และหากประสบภยั พบิ ัตจิ ากธรรมชาติ กส็ ามารถฟ้ืนตวั ได้ด้วยแนวทางและทรัพยากรที่
มีในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตัวบง่ ชีเ้ พือ่ วัดระดับความสาเร็จ

๖. ข้อคดิ เหน็

➢ การอบรมนี้มปี ระโยชน์มาก สามารถนาไปใช้ในการปฏบิ ัติงานไดจ้ ริง อีกท้ังยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แกบ่ ุคลากรในหน่วยงานได้

➢ วทิ ยากร(ระบบ E-Learning)มีความรู้ ประสบการณแ์ ละทักษะในการถ่ายทอดอย่างดียงิ่ ทา
ใหผ้ เู้ ขา้ อบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการอบรม

➢ ระยะเวลาในการฝึกอบรม สามารถเขา้ รับการอบรมไดต้ ลอดเวลาและทุกเวลา สถานที่
เนอ่ื งจากเปน็ ระบบ E-Learning

➢ ตารา เอกสาร วิดที ัศน์ ประกอบการอบรม มีมาตรฐาน สามารถใชศ้ ึกษาค้นคว้าและนาไป
อ้างองิ ได้ อีกท้งั เอกสารท่ีประกอบการบรรยายด้วยคอมพวิ เตอร์มีครบถ้วน

*****************************************************

ลงชือ่ ...........................................................ผู้รายงาน
( นายกฤษฎา คามา )

ตาแหนง่ ครูผู้ช่วย โรงเรยี นศรบี ญุ เรอื งวิทยาคาร

ภาคผนวก

๑. เกยี รตบิ ัตรรบั รองการผ่านการอบรมหลกั สูตร
๒. ตวั อย่างหลกั สตู รอบรม
๓. ประกาศ สพฐ. เรอื่ งรบั รองหลกั สตู ร ครงั้ ท่ี ๑/๒๕๖๒
๔. ประกาศ สพป.สกลนคร เขต ๑

เกียรติบัตรรับรอง
การผา่ นการอบรมหลักสตู รตัวอย่าง
หลกั สูตรอบรมตัวอย่าง
หลกั สูตรอบรมประกาศ สพฐ.
เรือ่ งรบั รองหลักสตู ร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒

ประกาศ สพป.สกลนคร เขต ๑
Click to View FlipBook Version