The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mamaamni1986, 2021-09-13 11:20:55

INSTRUMEN SKPK 2.0_KESELURUHAN

INSTRUMEN SKPK 2.0_KESELURUHAN

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

INSTRUMEN

STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN 2.0

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

PROFIL PRASEKOLAH

Kod Sekolah/No. Pendaftaran
Nama Sekolah/Prasekolah
Alamat
Daerah
Poskod
Bandar
PPD
Negeri
Lokasi
Jenis premis (mengikut kelas prasekolah)
Tahun Prasekolah mula didaftarkan:
(Tahun kelas prasekolah pertama didaftarkan).
Tahun Prasekolah Pendidikan Khas mula didaftarkan:
(Tahun kelas prasekolah pendidikan khas pertama
didaftarkan).
Prasekolah mempunyai kawasan permainan aktiviti luar.
(Mempunyai sekurang-kurangnya satu kawasan
permainan aktiviti luar bagi semua kelas).

Jenis Prasekolah Bil. Tahun Semasa Bil.
Kelas PG/PPM
Prasekolah KPM Bil. Bil. Bil.
Kelas Prasekolah Murid 4+ Murid 5+ Guru
Arus Perdana
Kelas Prasekolah
Pendidikan Khas Integrasi
Sekolah Pendidikan Khas

Prasekolah Swasta

Prasekolah KEMAS

Prasekolah PERPADUAN

Jumlah

2

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 1 : KUALITI GURU DAN PEMBANTU GURU (PG)/
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)

Dimensi Kualiti Guru dan PG/PPM merujuk kepada pelibatan Guru dan
PG/PPM secara langsung dalam proses pembentukan minda dan peribadi
kanak-kanak. Guru dan PG/PPM perlu memiliki pengalaman, kelayakan,
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta minat dan sikap yang positif
dalam setiap aspek berkaitan pengendalian kanak-kanak prasekolah
di dalam dan di luar bilik darjah bagi mencapai kualiti pendidikan yang
diinginkan.

A. Profil Guru

Nama Staf

Gred Jawatan

Kategori Staf Tahun Bulan
Tahun Bulan
Pengalaman Mengajar di Prasekolah Tahun Bulan
(Arus Perdana)
Pengalaman Mengajar di Prasekolah
(Pendidikan Khas)

Pengalaman mengajar di prasekolah ini

Jenis Kelayakan:

Kelayakan Akademik Tertinggi Institusi:
Bidang Pengkhususan:

Tahun Terima

Kelayakan Profesional/Ikhtisas Jenis Kelayakan:
(Pendidikan Awal Kanak-kanak/ Institusi:
Prasekolah)
Tahun Terima

Kursus Asas Pendidikan Khas Anjuran:
(Jika mengajar kelas Pendidikan Khas) Tahun Terima

3

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

B. Pelibatan Profesional Guru

No. Item Jam

1. Bilangan jam menyampaikan
ceramah/kursus/bengkel/taklimat/seminar berkaitan
Pendidikan Awal Kanak-kanak/Prasekolah/Pendidikan Khas.

2. Bilangan jam menghadiri
ceramah/kursus/bengkel/taklimat/seminar berkaitan pedagogi
Prasekolah/ Pendidikan Khas.

3. Bilangan jam menghadiri lain-lain
ceramah/kursus/bengkel/taklimat/seminar berkaitan pedagogi.

4. Bilangan jam menghadiri
ceramah/kursus/bengkel/taklimat/seminar berkaitan pengurusan
dan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah/
Program Pendidikan Khas.
(Termasuk berkaitan rawatan kesihatan/pendidikan kesihatan,
pemakanan dan keselamatan).

A. Profil Pembantu Guru/Pembantu Pengurusan Murid

Nama Staf Tahun Bulan
Tahun Bulan
Gred Jawatan Jenis Kelayakan:
Tahun Terima
Kategori Staf
Pengalaman sebagai PG/PPM
di prasekolah
Pengalaman sebagai PG/PPM
di prasekolah ini

Kelayakan Akademik Tertinggi

B. Pelibatan Profesional Pembantu Guru/Pembantu Pengurusan Murid

No. Item Jam

1. Bilangan jam menghadiri
ceramah/kursus/bengkel/taklimat/seminar berkaitan pengurusan
dan pelaksanaan Program Pendidikan Prasekolah/
Program Pendidikan Khas.
(Termasuk berkaitan rawatan kesihatan/pendidikan kesihatan,
pemakanan dan keselamatan).

4

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 2 : KUALITI TADBIR URUS

Dimensi Kualiti Tadbir Urus adalah tindakan pihak pengurusan dan
pentadbiran untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan,
pelibatan yang menyeluruh, ketelusan dan akauntibiliti. Dimensi ini merujuk
kepada penentuan standard terhadap pengurusan prasekolah berfokus
kepada elemen pemantauan dan penyeliaan. Hasil pemantauan dan
penyeliaan hendaklah direkodkan.

2A. PETUNJUK OBJEKTIF

No. Item Bilangan

1. Bilangan pemantauan/penyeliaan dalaman ke atas
pengurusan prasekolah.

2. Bilangan pemantauan/penyeliaan dalaman ke atas
perancangan dan pelaksanaan Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan.

3. Bilangan pemantauan/penyeliaan luaran ke atas pengurusan
prasekolah.

4. Bilangan pemantauan/penyeliaan luaran ke atas
perancangan dan pelaksanaan Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan.

5. Bilangan pengauditan kewangan dalaman dilaksanakan.

6. Bilangan pengauditan kewangan luaran dilaksanakan.

7. Bilangan penganugerahan/pengiktirafan berkaitan prasekolah
yang diterima oleh institusi/guru/murid/PPM.
(Sila senaraikan anugerah/pengiktirafan yang diterima)

i.

ii.

iii.

5

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

2B. PETUNJUK SUBJEKTIF

Arahan: Pentadbir/Pengurus hendaklah melaksanakan penilaian
terhadap petunjuk di bawah berdasarkan Panduan Deskripsi
Skor Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan Dimensi Kualiti
Tadbir Urus.

No. Petunjuk Tahap Pelaksanaan
1. Pernyataan matlamat dan objektif prasekolah. 43210

2. Profil Guru Prasekolah (GP).

3. Profil Pembantu Guru (PG)/Pembantu Pengurusan
Murid (PPM).

4. Profil Murid.

5. Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
(Daily Lesson Plan).

5a. Rancangan Pendidikan Individu (RPI).

6. Penyeliaan/pencerapan pembelajaran dan
pengajaran (PdP) guru prasekolah.

7. Laporan/catatan Pembantu Guru (PG)/
Pembantu Pengurusan Murid (PPM).

8. Laporan program/aktiviti murid sepanjang tahun.

9. Pemantauan/penyeliaan pengurusan dan
pelaksanaan pendidikan prasekolah.

10. Kewangan prasekolah.

11. Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah Prasekolah.
6

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 3 : KUALITI KURIKULUM

Dimensi Kualiti Kurikulum merujuk kepada penentuan standard bagi menilai
kecekapan, pelibatan yang menyeluruh, ketelusan dan akauntibiliti dalam
meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum prasekolah. Dimensi ini berfokus
kepada peranan guru dalam menyediakan pengalaman pengajaran dan
pembelajaran (PdP) murid, pengurusan sumber pendidikan, pentaksiran
murid, fizikal kelas prasekolah dan pendokumentasian bagi pengurusan
kurikulum.

3A. PETUNJUK OBJEKTIF

No. Item Bilangan/Peratus

1. Bilangan judul bahan bacaan di kelas prasekolah.

2. Bilangan jenis peralatan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) yang berfungsi di kelas prasekolah.

3. Bilangan jenis alat permainan luar yang berfungsi dan
selamat digunakan di premis prasekolah.

4. Bilangan jenis peralatan sokongan yang berfungsi bagi
murid berkeperluan khas.

5. Bilangan jenis alat muzik yang berfungsi di kelas
prasekolah.

6. Bilangan perjumpaan formal dengan ibu bapa/
penjaga bagi melaporkan tahap perkembangan murid.

7

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

No. Item Bilangan/Peratus

7. Peratus penguasaan murid dalam tunjang pembelajaran:

i. Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu.

ii. Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi
Bahasa Inggeris.

iii. Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi
Bahasa Cina/Bahasa Tamil.*

iv. Peratus murid berkeperluan khas yang menguasai
Tunjang Komunikasi Menyeluruh.*

v. Peratus murid yang menguasai Tunjang Kerohanian,
Sikap dan Nilai
– Pendidikan Islam/Pendidikan Moral.

vi. Peratus murid yang menguasai Tunjang Sains dan
Teknologi – Sains Awal.

vii. Peratus murid yang menguasai Tunjang Sains dan
Teknologi – Matematik Awal.

viii. Peratus murid yang menguasai
Tunjang Kemanusiaan.

ix. Peratus murid yang menguasai
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
– Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan.

x. Peratus murid yang menguasai
Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
– Kreativiti dan Estetika.

xi. Peratus murid yang menguasai
Tunjang Keterampilan Diri.

8

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

3B. PETUNJUK SUBJEKTIF

Arahan: Guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk
di bawah berdasarkan Panduan Deskripsi Skor Standard Kualiti
Prasekolah Kebangsaan Dimensi Kualiti Kurikulum.

No. Petunjuk Tahap Pelaksanaan
43210
1. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan/
Pendidikan Awal Kanak-kanak.

2. Perancangan dan persediaan PdP berdasarkan
KPK.

2a. Perancangan dan persediaan PdP berdasarkan
KPK bagi murid berkeperluan khas (MBK).

3. Pusat pembelajaran di kelas prasekolah.

4. Pelibatan menyeluruh murid dalam aktiviti
pembelajaran.

5. Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan
suasana pembelajaran yang kondusif.

6. Penggunaan/penyediaan sumber pendidikan.

7. Pentaksiran Murid.

9

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 4 : KUALITI PELIBATAN IBU BAPA/PENJAGA DAN KOMUNITI
Dimensi Kualiti Pelibatan Ibu bapa/Penjaga dan Komuniti merujuk kepada
kolaboratif antara pihak prasekolah dengan ibu bapa/penjaga dan komuniti
bagi mewujudkan perkongsian positif untuk menyokong pembelajaran dan
perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.

4A. PETUNJUK OBJEKTIF

No. Item Bilangan
1. Bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama-sama

ibu bapa/penjaga/komuniti.
1a. Bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama-sama

ibu bapa/penjaga/komuniti/kumpulan sokongan yang
berkaitan dengan keperluan Murid Berkeperluan Khas (MBK).
2. Bilangan komunikasi formal untuk menyebarkan maklumat
kepada ibu bapa/penjaga/komuniti.

3. Bilangan maklum balas formal daripada ibu bapa/penjaga.
4. Bilangan perjumpaan formal/mesyuarat dengan

ibu bapa/penjaga.
4a. Bilangan perjumpaan formal/mesyuarat/sidang RPI dengan

ibu bapa/penjaga/kumpulan sokongan yang berkaitan
dengan keperluan murid.

10

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

4B. PETUNJUK SUBJEKTIF

Arahan: Guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk
di bawah berdasarkan Panduan Deskripsi Skor Standard Kualiti
Prasekolah Kebangsaan Dimensi Kualiti Pelibatan Ibu
bapa/Penjaga dan Komuniti.

No. Petunjuk Tahap Pelaksanaan
43210
1. Perjumpaan formal/mesyuarat melibatkan
ibu bapa/penjaga.

2. Taklimat berkaitan Program Pendidikan
Prasekolah kepada ibu bapa/penjaga.

3. Pelibatan ibu bapa/penjaga dalam
program/aktiviti prasekolah.

4. Pelibatan ibu bapa/penjaga/kumpulan
sokongan dalam penyediaan Rancangan
Pendidikan Individu(RPI).

5. Pandangan/maklum balas ibu bapa/ penjaga.

6. Kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti.

11

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 5 : KUALITI KESIHATAN, PEMAKANAN DAN KESELAMATAN

Dimensi Kualiti Kesihatan, Pemakanan dan Keselamatan ini merujuk
kepada proses membangunkan kesejahteraan emosi, kognitif dan fizikal
serta keyakinan diri kanak-kanak prasekolah. Kanak-kanak yang
mempunyai badan yang sihat dan berada dalam persekitaran yang
selamat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran
dan memiliki konsep kendiri yang positif.

5A. PETUNJUK OBJEKTIF

No. Item Bilangan

1. Bilangan pemeriksaan kesihatan yang dilakukan terhadap
semua murid prasekolah oleh Kementerian Kesihatan

Malaysia (KKM)/institusi kesihatan lain yang diiktiraf oleh

KKM.

2. Bilangan ruang bertenang (sickbay) yang disediakan untuk
murid di prasekolah.

3. Bilangan tandas murid yang berfungsi di prasekolah.

4. Bilangan tandas murid yang menepati spesifikasi
di prasekolah.

5. Bilangan sinki murid yang berfungsi di prasekolah.

6. Bilangan sinki murid yang menepati spesifikasi di prasekolah.

7. Bilangan murid dilindungi insurans yang disediakan oleh
pihak prasekolah.

12

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

5B. PETUNJUK SUBJEKTIF

Arahan: Guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk di
bawah berdasarkan Panduan Deskiripsi Skor Standard Kualiti
Prasekolah Kebangsaan Dimensi Kualiti Kesihatan, Pemakanan
dan Keselamatan.

No. Petunjuk Tahap Pelaksanaan
1. Polisi/prosedur/peraturan kesihatan murid. 43210

2. Persekitaran di dalam dan di luar prasekolah.

3. Amalan penyediaan makanan di prasekolah.
(Sekiranya pihak prasekolah tidak
menyediakan makanan, sila jawab 3a).

3a. Polisi/prosedur/peraturan tentang makanan
yang dibawa dari luar.

4. Pelibatan murid dalam aktiviti pengendalian
makanan.

5. Polisi/prosedur/peraturan keselamatan murid.

6. Aspek keselamatan di prasekolah.

7. Aspek keselamatan premis prasekolah.
(Sekiranya Prasekolah Pendidikan Khas,
sila jawab 7a).

7a. Aspek keselamatan premis prasekolah
pendidikan khas.

8. Ruang pembelajaran prasekolah.

13

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DESKRIPS

STANDARD KUALITI PRASEK

SI SKOR

KOLAH KEBANGSAAN 2.0

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 2 : KUALITI TADBIR URUS

Petunjuk Dilaksanakan Ta
Sepenuhnya
1. Pernyataan ........................................
matlamat dan 4
objektif 3
prasekolah Pernyataan matlamat Pernyataan
dan matlamat dan
objektif Prasekolah: objektif Prasekolah:
• disediakan
• disediakan • dipamerkan
• dipamerkan
• diperjelaskan kepada

ibu bapa/ penjaga

2. Profil Guru Profil semua GP Profil semua GP
Prasekolah disediakan dan disediakan dan
(GP) dikemas kini dengan dikemas kini dengan
memenuhi semua memenuhi perkara
perkara berikut: berikut:

• biodata • mana-mana tiga
• perkhidmatan/ perkara di skor 4

pengalaman
• kelulusan akademik
• latihan/kursus/

bengkel/ceramah/
seminar yang dihadiri
berkaitan dengan
Pendidikan Awal
Kanak-kanak/
Prasekolah

15

ahap Pelaksanaan

............................................................................. Tidak Dilaksanakan

2 1 0
Pernyataan Pernyataan Pernyataan
matlamat dan matlamat atau matlamat dan
objektif Prasekolah: objektif Prasekolah: objektif Prasekolah:

• disediakan • disediakan • tidak disediakan

Profil semua GP Profil semua GP Profil semua GP
disediakan dan disediakan dan tidak disediakan
dikemas kini dikemas kini dan dikemas kini
dengan memenuhi dengan memenuhi
perkara berikut: perkara berikut:

• mana-mana dua • mana-mana satu

perkara di skor 4 perkara di skor 4

5

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
3. Profil 3 Pro
Pembantu 4 dis
Guru (PG)/ Profil semua PG/PPM dik
Pembantu Profil semua PG/PPM disediakan dan me
Pengurusan disediakan dan dikemas kini dengan be
Murid (PPM) dikemas kini dengan memenuhi perkara
memenuhi semua berikut:
perkara berikut:

• biodata • mana-mana tiga •
• perkhidmatan/ perkara di skor 4

pengalaman
• kelulusan

akademik
• latihan/kursus/

bengkel/ceramah/
seminar yang
dihadiri berkaitan
dengan
Pendidikan Awal
Kanak-kanak/
Prasekolah

16

ahap Pelaksanaan

............................................................................ Tidak Dilaksanakan

2 1 0

ofil semua PG/PPM Profil semua PG/PPM Profil semua PG/PPM
sediakan dan disediakan dan tidak disediakan dan
kemas kini dengan dikemas kini dengan dikemas kini
emenuhi perkara memenuhi perkara
erikut: berikut:

mana-mana dua • mana-mana satu
perkara di skor 4 perkara di skor 4

6

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
4. Profil Murid Sepenuhnya
3 Pro
4 dis
Profil semua murid dik
Profil semua murid disediakan dan me
disediakan dan dikemas kini dengan
dikemas kini dengan memenuhi:
memenuhi semua
perkara berikut:

• surat terima • mana-mana tiga •
tawaran/borang perkara di skor 4
permohonan
kemasukan

• maklumat
peribadi

• maklumat
perkembangan
dan kemajuan
murid/RPI

• maklumat
kesihatan

17

ahap Pelaksanaan

........................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0

ofil semua murid Profil semua murid Profil semua murid
sediakan dan disediakan dan tidak disediakan dan
kemas kini dengan dikemas kini dengan dikemas kini
emenuhi: memenuhi:

mana-mana dua • mana-mana satu
perkara di skor 4 perkara di skor 4

7

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
5. Rancangan 3 RP
Pelajaran 4 dis
Harian (RPH) RPH semua GP RPH semua GP me
(Daily Lesson disemak dengan disemak dengan be
Plan) memenuhi perkara memenuhi perkara
berikut: berikut:

• setiap minggu • setiap minggu •
• terdapat

ulasan/catatan
yang membina

5a. Rancangan RPI semua murid RPI semua murid RP
Pendidikan disemak dengan disemak dengan dis
Individu (RPI) memenuhi perkara memenuhi perkara me
berikut: berikut: be

• secara berkala • secara berkala •
• hasil • hasil

perkembangan/ perkembangan/
penguasaan penguasaan
kemahiran kemahiran
disediakan disediakan
• terdapat
ulasan/catatan
yang membina

18

ahap Pelaksanaan

............................................................................ Tidak Dilaksanakan

2 1 0

PH semua GP RPH semua GP RPH semua GP
semak dengan disemak dengan tidak disemak
emenuhi perkara memenuhi perkara
erikut: berikut:

secara berkala • secara tidak
berkala

PI semua murid RPI semua murid RPI semua murid
semak dengan disemak dengan tidak disemak
emenuhi perkara memenuhi perkara
erikut: berikut:

secara berkala • secara tidak
berkala

8

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
6. Penyeliaan/ 3 Pe
pencerapan 4 Pe
PdP Guru Penyeliaan/ me
Prasekolah Penyeliaan/ Pencerapan PdP GP be
(GP) Pencerapan PdP GP merangkumi perkara
merangkumi semua berikut:
perkara berikut:

• jadual penyeliaan/ • jadual penyeliaan/ •
pencerapan PdP pencerapan PdP •
guru disediakan guru disediakan
mengikut mengikut
ketetapan ketetapan

• penyeliaan/ • penyeliaan/
pencerapan PdP pencerapan PdP
guru dilaksanakan guru dilaksanakan
mengikut jadual mengikut jadual

• hasil penyeliaan/ • hasil penyeliaan/
pencerapan PdP pencerapan PdP
guru direkodkan guru direkodkan

• memberi
maklumbalas dan
bimbingan kepada
guru

19

ahap Pelaksanaan

........................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0

enyeliaan/ Penyeliaan/ Penyeliaan/
encerapan PdP GP Pencerapan PdP GP Pencerapan PdP GP
erangkumi perkara merangkumi perkara tidak dilaksanakan
erikut: berikut:

jadual penyeliaan/ • jadual penyeliaan/
pencerapan PdP pencerapan PdP
guru disediakan guru disediakan
mengikut mengikut
ketetapan ketetapan
penyeliaan/
pencerapan PdP
guru dilaksanakan
mengikut jadual

9

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
7. Laporan/ 3 La
catatan 4 se
Pembantu Laporan/catatan Laporan/catatan dis
Guru (PG)/ semua PG/PPM semua PG/PPM me
Pembantu disemak dengan disemak dengan be
Pengurusan memenuhi perkara memenuhi perkara
Murid (PPM) berikut: berikut:

• setiap minggu • setiap minggu •
• terdapat ulasan

yang membina

8. Laporan Semua laporan Semua laporan Se
program/ program/aktiviti program/aktiviti (se
aktiviti murid murid sepanjang murid sepanjang 50
sepanjang tahun yang tahun yang pr
tahun dilaksanakan: dilaksanakan: mu
ta
• disemak • disemak dil
• terdapat ulasan

untuk
penambahbaikan

20

ahap Pelaksanaan

........................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0

aporan/catatan Laporan/catatan Laporan/catatan
emua PG/PPM semua PG/PPM semua PG/PPM
semak dengan disemak dengan tidak disemak
emenuhi perkara memenuhi perkara
erikut: berikut:

secara berkala • secara tidak
berkala

ebahagian Beberapa Semua laporan
ekurang-kurangnya (kurang daripada program/aktiviti
0%) laporan 50%) laporan murid sepanjang
rogram/ aktiviti program/ aktiviti tahun yang
urid sepanjang murid sepanjang dilaksanakan
ahun yang tahun yang tidak disemak
laksanakan: dilaksanakan:

disemak • disemak

0

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Petunjuk Dilaksanakan T
Sepenuhnya ........................................
9. Pemantauan/
penyeliaan 4 3 P
pengurusan p
dan Pemantauan/ Pemantauan/ p
pelaksanaan penyeliaan penyeliaan p
pendidikan pengurusan dan pengurusan dan p
prasekolah pelaksanaan pelaksanaan p
pendidikan prasekolah pendidikan d
dirancang dan prasekolah d
dilaksanakan dengan dirancang dan d
merangkumi semua dilaksanakan m
perkara berikut: dengan b
merangkumi perkara
berikut:

• pemilihan dan • sekurang- •
pengambilan murid kurangnya
empat perkara
• Takwim Prasekolah di skor 4
• kurikulum
• pelibatan ibu

bapa/penjaga dan
komuniti.
• keselamatan,
kesihatan, dan
makanan
• hasil pemantauan/
penyeliaan
direkodkan untuk
tindakan susulan

21

Tahap Pelaksanaan

............................................................................. Tidak Dilaksanakan
.
0
21 Pemantauan/
penyeliaan
Pemantauan/ Pemantauan/ pengurusan dan
penyeliaan penyeliaan pelaksanaan
pengurusan dan pengurusan dan pendidikan
pelaksanaan pelaksanaan prasekolah
pendidikan pendidikan tidak dilaksanakan
prasekolah prasekolah
dirancang dan dirancang dan
dilaksanakan dilaksanakan
dengan dengan
merangkumi perkara merangkumi perkara
berikut: berikut:

• sekurang- • mana-mana satu
kurangnya perkara di skor 4
dua perkara
di skor 4

1

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

T

Petunjuk Dilaksanakan ........................................
Sepenuhnya
10. Kewangan 3 K
Prasekolah 4 p
Kewangan d
Kewangan prasekolah prasekolah diurus m
diurus dengan dengan b
merangkumi semua merangkumi perkara
perkara berikut: berikut:

• mematuhi prosedur • mematuhi •
kewangan yang prosedur
ditetapkan kewangan yang
ditetapkan
• anggaran
perbelanjaan dan
tahunan disediakan
• mana-mana dua
• dibelanjakan perkara lain
mengikut di skor 4
perancangan
secara optimum

• perbelanjaan dinilai
semula dan
dibincang untuk
tujuan
penambahbaikan

22

Tahap Pelaksanaan

............................................................................. Tidak Dilaksanakan

2 1 0

Kewangan Kewangan Kewangan
prasekolah diurus prasekolah diurus prasekolah tidak
dengan dengan mematuhi prosedur
merangkumi perkara merangkumi perkara kewangan yang
berikut: berikut: ditetapkan

• mematuhi • mematuhi
prosedur prosedur
kewangan yang kewangan yang
ditetapkan ditetapkan

dan

• mana-mana satu
perkara lain
di skor 4

2

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
11. Harta 3 Ha
Modal dan 4 da
Aset Bernilai Harta Modal As
Rendah Harta Modal dan Pra
Prasekolah dan Aset Bernilai Rendah me
Aset Bernilai Rendah Prasekolah diurus be
Prasekolah diurus memenuhi perkara
memenuhi semua berikut:
perkara berikut:

• direkodkan • direkodkan •
• dikemas kini • dikemas kini
• mudah diakses

23

ahap Pelaksanaan

........................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0

arta Modal Harta Modal Harta Modal
an atau dan
set Bernilai Rendah Aset Bernilai Rendah Aset Bernilai Rendah
asekolah diurus Prasekolah diurus Prasekolah
emenuhi perkara memenuhi perkara tidak diurus
erikut: berikut:

direkodkan • direkodkan

3

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 3 : KUALITI KURIKULUM

Petunjuk Dilaksanakan Ta
Sepenuhnya
1. Dokumen .......................................
Kurikulum 4
Prasekolah 3
Kebangsaan/ Dokumen Kurikulum Dokumen Kurikulum
Pendidikan Prasekolah Prasekolah
Awal Kanak- Kebangsaan/ Kebangsaan/
kanak Pendidikan Awal Kanak- Pendidikan Awal
kanak merangkumi Kanak-kanak
semua perkara berikut: merangkumi
perkara berikut:

• Dokumen Kurikulum • Dokumen
Prasekolah Kurikulum
Kebangsaan (KPK) Prasekolah
terkini Kebangsaan (KPK)
terkini
• Surat Pekeliling Ikhtisas
(SPI)/surat siaran dan
berkaitan yang
berkuat kuasa. • mana-mana dua
perkara lain
• Buku Panduan Guru di skor 4
Pelaksanaan KPK
terkini

• Dokumen tambahan
terbitan KPM/pihak
luar berkaitan
prasekolah/
Pendidikan Awal
Kanak-kanak

24

ahap Pelaksanaan

............................................................................ Tidak Dilaksanakan

2 1 0

Dokumen Kurikulum Dokumen Kurikulum Prasekolah tidak
Prasekolah Prasekolah mempunyai
Kebangsaan/ Kebangsaan/ Dokumen Kurikulum
Pendidikan Awal Pendidikan Awal Prasekolah
Kanak-kanak Kanak-kanak Kebangsaan/
merangkumi merangkumi Pendidikan Awal
perkara berikut: perkara berikut: Kanak-kanak

• Dokumen • Dokumen
Kurikulum Kurikulum
Prasekolah Prasekolah
Kebangsaan (KPK) Kebangsaan
terkini (KPK) terkini

dan

• mana-mana satu
perkara lain
di skor 4

4

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .............................................
Sepenuhnya
2. Perancangan 3 Pe
dan 4 pe
persediaan Perancangan dan be
PdP Perancangan dan persediaan PdP m
berdasarkan persediaan PdP berdasarkan KPK be
KPK berdasarkan KPK merangkumi perkara
merangkumi semua berikut:
perkara berikut:

• Rancangan • Rancangan •

Pelajaran Tahunan Pelajaran Tahunan

(RPT) (RPT)

• Rancangan • Rancangan •

Pelajaran Harian Pelajaran Harian

(RPH) (RPH)

• Jadual waktu • Jadual waktu

• Refleksi PdP

(dicatat selepas

sesi PdP dan

dirujuk)

25

ahap Pelaksanaan

........................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0

erancangan dan Perancangan dan Perancangan dan
ersediaan PdP persediaan PdP persediaan PdP
erdasarkan KPK berdasarkan KPK berdasarkan KPK
merangkumi perkara merangkumi perkara tidak disediakan
erikut: berikut:

Rancangan • Rancangan

Pelajaran Tahunan Pelajaran Harian
(RPH)
(RPT)

Rancangan

Pelajaran Harian

(RPH)

5

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Petunjuk Dilaksanakan ......................................
Sepenuhnya
2a. Perancangan 3
dan persediaan 4
PdP Perancangan
berdasarkan Perancangan dan dan persediaan
KPK bagi murid persediaan PdP PdP berdasarkan
berkeperluan berdasarkan KPK KPK bagi murid
khas (MBK) bagi murid berkeperluan
berkeperluan khas khas (MBK)
(MBK) merangkumi merangkumi
semua perkara perkara berikut:
berikut:

• Rancangan • Rancangan •
Pelajaran Pelajaran
Tahunan (RPT) Tahunan (RPT) •

• Rancangan • Rancangan
Pendidikan Pendidikan
Individu (RPI) Individu (RPI)

• Jadual waktu • Jadual waktu
• Rancangan • Pancangan

Pelajaran Harian Pelajaran Harian
(RPH) (RPH)
• Refleksi PdP
(dicatat selepas
sesi PdP dan
dirujuk)

26

Tahap Pelaksanaan

......................................................................... Tidak
dilaksanakan
2 1
0
Perancangan dan Perancangan dan
persediaan PdP persediaan PdP Perancangan dan
berdasarkan KPK berdasarkan KPK persediaan PdP
bagi murid bagi murid berdasarkan KPK
berkeperluan khas berkeperluan khas bagi murid
(MBK) (MBK) berkeperluan khas
merangkumi merangkumi (MBK) tidak
perkara berikut: perkara berikut: disediakan

• Rancangan • Rancangan

Pelajaran Tahunan Pelajaran

(RPT)/ Tahunan (RPT)/

Rancangan Rancangan

Pendidikan Pendidikan

Individu (RPI) Individu (RPI)

• Jadual waktu

• Rancangan

Pelajaran Harian

(RPH)

6

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Petunjuk Dilaksanakan Ta
Sepenuhnya
3. Pusat ..................................
pembelajaran 4
di kelas Pusat pembelajaran 3
prasekolah di kelas prasekolah Pusat pembelajaran
disediakan dengan di kelas prasekolah
memenuhi semua disediakan dengan
perkara berikut: memenuhi perkara
berikut:

• pelaksanaan PdP • bahan/peralatan
di pusat di pusat
pembelajaran pembelajaran
dirancang dan bersesuaian
dinyatakan dalam dengan tahap
RPT dan RPH perkembangan/
kategori/minat
• pusat pembelajaran murid
sedia digunakan
dan
• bahan/peralatan
di pusat • mana-mana
pembelajaran dua perkara lain
bersesuaian dengan di skor 4
tahap
perkembangan/
kategori/minat
murid

• aktiviti murid di pusat
pembelajaran
direkodkan

27

ahap Pelaksanaan

......................................................................... Tidak
Dilaksanakan
2 1
Pusat pembelajaran Pusat pembelajaran 0
di kelas prasekolah di kelas prasekolah Pusat
disediakan dengan disediakan dengan pembelajaran
memenuhi perkara memenuhi perkara di kelas
berikut: berikut: prasekolah tidak
disediakan/
digunakan

• bahan/peralatan • bahan/peralatan

di pusat di pusat

pembelajaran pembelajaran

bersesuaian bersesuaian

dengan tahap dengan tahap

perkembangan/ perkembangan/

kategori/minat kategori/minat

murid murid

dan

• mana-mana satu
perkara lain
di skor 4

7

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Petunjuk Dilaksanakan Ta
Sepenuhnya
4. Pelibatan ..................................
menyeluruh 4
murid dalam Pelibatan menyeluruh 3
aktiviti murid dalam aktiviti Pelibatan
pembelajaran pembelajaran menyeluruh murid
memenuhi semua dalam aktiviti
perkara berikut: pembelajaran
memenuhi perkara
berikut:

• pelibatan murid • pelibatan murid
secara individu, secara individu,
kumpulan dan kelas kumpulan dan
kelas
• pelibatan murid
dalam pelbagai dan
strategi PdP
• mana-mana dua
• pelibatan murid perkara lain
menggunakan di skor 4
pelbagai sumber
pendidikan

• pembelajaran
berpusatkan murid

28

ahap Pelaksanaan

......................................................................... Tidak
Dilaksanakan
2 1
Pelibatan Pelibatan 0
menyeluruh murid menyeluruh murid Pelibatan
dalam aktiviti dalam aktiviti menyeluruh murid
pembelajaran pembelajaran dalam aktiviti
memenuhi perkara memenuhi perkara pembelajaran
berikut: berikut: tidak berlaku

• pelibatan murid • pelibatan murid
secara individu, secara individu,
kumpulan kumpulan dan
dan kelas kelas

dan

• mana-mana satu
perkara lain di
skor 4

8

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .........................................
Sepenuhnya
5. Pengurusan 3 Pe
kelas yang 4 Pengurusan kelas m
cekap Pengurusan kelas memenuhi perkara be
mewujudkan memenuhi semua berikut:
suasana perkara berikut:
pembelajaran
yang kondusif • kelas berada • kelas berada •

dalam keadaan dalam keadaan

kondusif (selamat, kondusif

bersih dan selesa (selamat, bersih

dengan dan selesa

mengambil kira dengan

keperluan murid) mengambil kira

• ruang kelas keperluan murid)

digunakan

secara optimum dan

untuk tujuan

pembelajaran • mana-mana

• susun atur dua perkara lain

kedudukan di skor 4
peralatan dan

perabot sesuai

dengan

keperluan aktiviti

• ruang hasil kerja

murid digunakan

secara optimum

29

ahap Pelaksanaan

.......................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0
engurusan kelas Pengurusan kelas Pengurusan kelas
memenuhi perkara memenuhi perkara tidak memenuhi
erikut: berikut: semua perkara
di skor 4

kelas berada • kelas berada
dalam keadaan dalam keadaan
kondusif kondusif (selamat,
(selamat, bersih bersih dan selesa
dan selesa dengan
dengan mengambil kira
mengambil kira keperluan murid)
keperluan murid)

dan

mana-mana
satu perkara lain
di skor 4

9

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .........................................
Sepenuhnya
6. Penggunaan/ 3 Su
penyediaan 4 ya
sumber Sumber pendidikan di
pendidikan Sumber pendidikan yang disediakan/ m
yang disediakan/ digunakan be
digunakan memenuhi perkara
memenuhi semua berikut:
perkara berikut:

• bersesuaian • bersesuaian •
dengan objektif dengan objektif •
PdP PdP

• bersesuaian dan
dengan keperluan
murid • mana-mana dua
perkara lain
• pelbagai di skor 4

• dipelbagaikan
kegunaannya
secara kreatif

30

ahap Pelaksanaan

.......................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0
Sumber pendidikan
umber pendidikan Sumber pendidikan tidak disediakan/
ang disediakan/ yang disediakan/ digunakan
igunakan digunakan
memenuhi perkara memenuhi perkara
erikut: berikut:

bersesuaian • bersesuaian
dengan objektif dengan objektif
PdP PdP

dan

mana-mana satu
perkara lain
di skor 4

0

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

Ta

Petunjuk Dilaksanakan .......................................
Sepenuhnya
7. Pentaksiran 3 Pe
Murid 4 dil
Pentaksiran murid de
Pentaksiran murid dilaksanakan pe
dilaksanakan dengan memenuhi
dengan memenuhi perkara berikut:
semua perkara
berikut:

• secara • secara •
berterusan berterusan •

• merangkumi dan
semua domain
perkembangan • mana-mana
tiga perkara lain
• hasil pentaksiran di skor 4
direkodkan

• data
pemerhatian
dimanfaatkan
(dianalisis,
diintepretasi dan
digunakan untuk
tindakan susulan)

• memberi maklum
balas
perkembangan
murid secara
rasmi kepada
ibu bapa/
penjaga/
pentadbir

31

ahap Pelaksanaan

.................................................................... Tidak Dilaksanakan

2 1 0
Pentaksiran murid
entaksiran murid Pentaksiran murid tidak dilaksanakan
laksanakan dilaksanakan
engan memenuhi dengan memenuhi
erkara berikut: perkara berikut:

secara • secara
berterusan berterusan

dan dan

mana-mana • mana-mana
dua perkara lain satu perkara lain
di skor 4 di skor 4

1

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) 2.0

DIMENSI KUALITI 4 : KUALITI PELIBATAN IBU BAPA/PENJAGA DAN

Petunjuk Dilaksanakan Tah
Sepenuhnya
1. Perjumpaan .........................................
formal/ 4
mesyuarat 3
melibatkan Perjumpaan formal/ Perjumpaan formal/
ibu bapa/ mesyuarat melibatkan mesyuarat melibatkan
penjaga ibu bapa/penjaga ibu bapa/penjaga
diadakan dengan diadakan dengan
memenuhi semua memenuhi semua
perkara berikut: perkara berikut:

• perjumpaan formal/ • perjumpaan

mesyuarat formal/mesyuarat

dilaksanakan dilaksanakan sekali

sekurang-kurangnya setahun

dua kali setahun • surat/memo dan

• surat/memo dan agenda

agenda perjumpaan/ perjumpaan/

mesyuarat disediakan mesyuarat disediakan

• senarai/ • senarai/rekod

rekod kehadiran kehadiran

perjumpaan/ perjumpaan/

mesyuarat disediakan mesyuarat disediakan

• rumusan/minit • rumusan/minit

perjumpaan/ perjumpaan/

mesyuarat disediakan mesyuarat disediakan

32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2019-2020 Student Life Annual Report
Next Book
ระเบียบแถวดี มีวินับ หอนอนรวงผึ้ง