The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supichamint, 2021-11-03 22:33:21

วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วารสารประจำเดือนเดือน พฤศจิกายน 2564

การลอยกระทง มีวตั ถปุ ระสงค์เพ่ือขอขมาบชู าพระแมค่ งคา
เพอ่ื แสดงความกตัญญูต่อแหลง่ น้าท่ใี ช้ในการด้ารงชีวติ เพ่ือบชู า
พระพุทธเจา้ บชู าพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรคช์ นั ดาวดึงส์
บชู าพระอุปคุตเถระ หรอื เพ่อื ลอยเคราะห์ ลอยทุกขโ์ ศกโรคภัย
ตา่ งๆ หรือเพอื่ อธษิ ฐานขอสิ่งทีป่ รารถนา ทงั นขี นึ อยู่กบั ความ
เชอ่ื ถือของแต่ละท้องถ่ิน

แจกัน
หลอดไฟ

ดวงประจำเดอื น พฤศจกิ ำยน 2564

ราศีมงั กร การงาน : ยังจดั วา่ เป็นราศที ม่ี เี กณฑด์ วงการงานดี ตาแหน่งหนา้ ท่มี ัน่ คง ชว่ งน้มี ีเกณฑจ์ ะได้ทาสิง่ ทีไ่ มถ่ นัดค้นุ เคย ได้บกุ เบิกเร่ิมตน้ ส่ิงใหม่หรือได้ปัดฝนุ่
(14 ม.ค. – 12 ก.พ.) โปรเจ็คเก่าๆรอ้ื ฟน้ื กลบั มาทาอกี คร้งั ซึง่ คงตอ้ งเรยี นรปู้ รับตัวและต้องแสดงฝีมือให้มากขึน้ ดว้ ย สาหรบั ในเรอ่ื งของความตดิ ขดั อาจจะเกดิ ขน้ึ บา้ ง
เชอื่ ว่าหลังจากกลางเดือนไปแลว้ หลายอยา่ งจะดขี นึ้ ความติดขัดจะมีทางออกที่ดี ขอเพยี งตอ้ งอดทนและอย่าท้อแท้ถอดใจไปกอ่ น

การเงนิ : เรือ่ งเงินทองมีความโดดเดน่ ช่วงพฤศจกิ ายนน้มี ีโอกาสรบั ทรัพย์ ไดเ้ งนิ ก้อน มรี ายได้ใหมๆ่ เข้ามา และยงั มดี วงโชคลาภเข้ามาให้ลนุ้ อีกด้วย
เรยี กวา่ จะมีท้ังเงิน ทั้งโชคเขา้ มาแบบไมค่ าดฝนั ไดล้ ุ้นใหต้ น่ื เต้นทั้งเดอื นแนน่ อน สาหรับรายจา่ ยยงั คงมเี ขา้ มาเป็นปกติ แตเ่ ชื่อว่ายังบรหิ ารจัดการ
ไดท้ นั กาหนดเวลา

ความรกั : คนโสด : ยงั ไม่ใช่จังหวะทด่ี ีของความรัก จึงอยากให้รอก่อน อยา่ รบี ร้อนเปดิ ใจไปกบั ใคร ใช้ชีวติ ชิลล์ๆ กบั เรอ่ื งอื่นไปก่อนดกี วา่
คนทีม่ คี ู่ : ปัญหาสาคญั ในช่วงน้ี คือ เรอ่ื งของเวลาท่มี ใี ห้กนั นอ้ ยลง บางคูอ่ าจจะพดู คยุ กันนอ้ ยลง ขาดการสอ่ื สาร ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิ ความ
หวาดระแวงและไมเ่ ข้าใจกันตามมา ซึ่งทางออกของปญั หาคอื การเปดิ ใจคุยกนั เชื่อว่าราศมี ังกรจะผา่ นพน้ ช่วงเวลานี้ไปไดแ้ นน่ อน

การงาน : จังหวะดวงดี มโี อกาสก้าวหน้าในการทางานมากขึน้ งานทเ่ี คยถกู เลอ่ื น ถูกชะลอมาก่อนหนา้ น้จี ะไดก้ ลับมาเริม่ ตน้ ลงมอื ทาอกี คร้งั ไดร้ บั ความ
ชว่ ยเหลือท่ดี ีจากผใู้ หญ่ เจ้านาย ถือว่าราศกี มุ ภเ์ ปน็ ราศดี าวรงุ่ ในเรื่องของการงาน

การเงนิ : เร่ืองเงนิ ๆ ทองๆ เป็นสงิ่ ทโ่ี ดดเด่นในดวงชะตา การเงนิ มีเกณฑ์เปล่ียนแปลงไปในทดี่ ีขึ้น คนท่ีทางานประจาจะมโี อกาสได้ทาอาชพี เสริมเพม่ิ เตมิ

เปน็ การสร้างรายได้ท่เี ป็นกอบเป็นกามากข้นึ อีกทั้งการลงทนุ ในอดีตยังจะใหผ้ ลตอบแทนกลับมาในชว่ งนี้ หรอื ค่าคอมมิชชัน่ ตา่ งๆจะทยอยเข้า

มา แถมยังมีโชคลาภเข้ามาเสริมทพั ความเฮงอีกดว้ ย

ราศกี มุ ภ์

ความรกั : คนโสด : ความรักของคนโสดกาลงั จะเริม่ ต้นอีกครง้ั ในช่วงน้ี เพราะมโี อกาสจะไดเ้ จอคนท่ใี ช่ คนท่ถี ูกใจ และสามารถเริม่ ต้นพัฒนาความสมั พนั ธ์
(13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ใหมๆ่ ไดอ้ ยา่ งลงตัว

คนทีม่ ีคู่ : จังหวะดวงส่งผลดตี อ่ ความสมั พนั ธ์ และช่วงนี้ยังเปน็ ช่วงทเ่ี หมาะสมกบั การมองหาฤกษ์ยามในการแต่งงานหมน้ั หมาย วางแผนมีลกู มี

บตุ ร ถอื วา่ เป็นชว่ งเวลาแห่งการเร่ิมต้นที่ดี

ราศีมีน การงาน : มีโชคลาภจากการเดินทางเขา้ มา หรอื การค้าขายกับลกู คา้ ในพืน้ ทไ่ี กลๆ จะส่งผลดี โดยรวมของการทางานชว่ งนถี้ ือวา่ ดี มคี วามกา้ วหนา้ และมี
(14 ม.ี ค. – 12 เม.ย.) การเปลีย่ นแปลงไปในทางทด่ี ีขน้ึ

การเงิน : มีภาระหนีส้ ินและรายจา่ ยจกุ จิกเข้ามาตลอดท้งั เดือน ต้องเตือนใหร้ ะวัง! การใช้จา่ ยให้มากข้ึน ย่งิ ถ้าชอบเสย่ี งโชคเสย่ี งดวง ตอ้ งพยายามงดเว้น
ไปกอ่ นสักระยะ เพราะการลงทนุ เสย่ี งๆไมเ่ หมาะกบั ดวงในชว่ งน้ี มีโอกาสหมดเนือ้ หมดตวั ได้อยา่ งงา่ ยดาย

ความรัก : คนโสด : จงั หวะดวงชว่ งน้ยี งั ไมเ่ หมาะท่จี ะเริม่ ตน้ ใหมๆ่ แต่กย็ ังพอมีโอกาสความรักคร้งั ใหมๆ่ เข้ามาบา้ ง มเี กณฑ์จะไดพ้ บกนั ในทท่ี างาน หรอื ติดต่อ
ธุระการงาน แนะนาใหค้ อ่ ยๆทาความรจู้ ักกนั ไปแบบไมร่ ีบร้อนจะดที ี่สดุ
คนทีม่ ีคู่ : ดวงคคู่ รองสนบั สนนุ สง่ เสรมิ ดวงชะตา คนรักจะช่วยใหช้ วี ติ กา้ วหนา้ ไปในทศิ ทางท่ีดขี ึ้น ถอื ว่าเปน็ คู่ทส่ี ง่ เสรมิ กันอย่างมาก

การงาน : อย่ใู นจดุ ทไี่ ดร้ บั ความช่วยเหลอื ที่ดี มีตัวชว่ ยเขา้ มาซบั พอรท์ ใหเ้ กดิ ความราบรน่ื ลงตัว อีกทงั้ อปุ สรรคปัญหาหรอื แมแ้ ตค่ วามเครียด ความ
กดดนั ทเ่ี คยเกิดขนึ้ เชอ่ื ว่าจะลดนอ้ ยลงและคลีค่ ลายไปในทศิ ทางท่ีดีมากขึน้ กลับมามีรอยยิม้ กนั ได้อีกครง้ั เพียงแตจ่ งั หวะดวงจะดีแบบชัดเจน
การเงนิ : ในช่วงกลางเดอื นไปแลว้ อาจจะสะดุดติดขัดไปบ้าง แต่ไม่หนกั หนาสาหสั เท่าชว่ งทผี่ า่ นมาแนน่ อน
จังหวะการเงินถือวา่ ดมี าก มคี วามปังไปตลอดทั้งเดือน ตามเกณฑร์ ายได้จะมีเขา้ มาคอ่ นข้างเยอะ ทง้ั รายไดป้ ระจาที่จะปรับตัวสูงข้ึน และรายได้
ราศีเมษ พิเศษท่เี พ่ิมเติมเขา้ มา รวมถงึ ยังมีโชคลาภจากการเสีย่ งโชคทีโ่ ดดเด่นมีพลงั จึงมโี อกาสได้เงนิ ไดโ้ ชคเขา้ มาอย่างไม่คดิ ฝัน
คนโสด : ช่วงน้ีมเี กณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆ เขา้ มาพดุ คยุ ทาความรจู้ กั ลองเปดิ ใจพูดคุยในแบบเพ่อื นฝูงไปก่อน ส่วนจะตดั สนิ ใจคบหาหรือไมน่ ้นั
ความรัก : คงตอ้ งใช้เวลากันต่อไป
คนท่มี ีคู่ : อยใู่ นเกณฑท์ ดี่ ี คนทีม่ คี มู่ ีแฟนแลว้ จะมเี วลาร่วมกันมากข้นึ มีกจิ กรรมทารว่ มกนั มากขึน้ หรือได้ไปเทยี่ วเปล่ยี นบรรยากาศกันสอง
(13 เม.ย. – 13 พ.ค.) ตอ่ สอง

การงาน : อยใู่ นช่วงเดือนทกี่ ารงานว่นุ วายแบบจดั หนักจดั เต็ม ซ่งึ เปน็ ผลพวงจากปรากฏการณท์ ี่เกิดข้ึน ดังน้ันช่วงน้ีพยายามรอบคอบใหม้ ากขนึ้

โดยเฉพาะในเรื่องการทาขอ้ ตกลง การเซน็ เอกสารสัญญา การเจรจาพดู คุย รวมถงึ ยงั มีโอกาสถกู หลอกถกู โกงเกดิ ขึน้ ด้วย

การเงนิ : มรี ายไดท้ ีด่ มี ากขึ้น มีโชคลาภเขา้ มาแบบไมค่ ดิ ไม่ฝัน แตด่ วงลกั ษณะนต้ี อ้ งระวงั ทุกขลาภ เมือ่ ไดเ้ งนิ ได้โชคใดๆเข้ามาแล้ว แนะนาให้วางแผน

บริจาคทาบุญทนั ที เพือ่ แกเ้ คลด็ ดวงเสียเงินไมพ่ ึงประสงคแ์ ละผอ่ นหนกั ใหเ้ ปน็ เบา

ราศพี ฤษภ ความรกั : คนโสด : ด้วยความแรงของจงั หวะดวง จงึ ไม่แนะนาใหแ้ สวงหาความรกั ในช่วงน้ี ถา้ มีใครเข้ามาอาจจะเป็นบคุ คลท่มี คี รอบครัว มเี จ้าของแลว้ เข้า

(14 พ.ค. – 14 ม.ิ ย.) มาพวั พันด้วย ซึ่งอาจจะเปน็ จุดเรม่ิ ต้นของความวุ่นวายตามมา

คนที่มีคู่ : ใหร้ ะวงั ! ความขดั แยง้ หรอื การพดุ คยุ ท่ไี มล่ งรอยกนั ความสมั พนั ธอ์ ยใู่ นจดุ ทเ่ี ปราะบาง พยายามใจเย็นๆ และมเี หตุผลให้มากกวา่

การใชอ้ ารมณ์

ราศีเมถุน การงาน : เริม่ มีการเปล่ยี นแปลงไปในทางท่ดี ีข้นึ แต่จะเปลย่ี นแบบรวดเรว็ ปบุ ปับกะทันหนั ถงึ แม้วา่ ส่งิ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาอาจไม่ได้ดั่งใจ แตน่ ั่นจะเปน็ ผลดตี อ่
(14 มิ.ย. – 14 ก.ค.) อนาคตการทางานแน่นอน โดยเฉพาะงานทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั ต่างประเทศ งานติดต่อลูกคา้ ในทไี่ กลๆ หรอื งานทีม่ กี ารเดนิ ทาง รวมถึงเรอ่ื งของการ
หาความร้เู พ่ิมเติมใหมๆ่ การศกึ ษาต่อ ถอื ว่าเปน็ จังหวะทดี่ ีเช่นกัน

การเงนิ : เป็นราศที เี่ ซ้นส์แรง ฝนั แม่น จงึ มีลุ้นได้รับเงนิ ทองโชคลาภเขา้ มา มโี อกาสถกู รางวัล รบั ทรพั ย์หรอื ได้โชคบางอย่างเข้ามาแบบไมค่ าดฝนั เมือ่ ได้
เงินได้โชคเขา้ มาแล้ว อยา่ ประมาทกับการใชจ้ ่าย เพราะรายจ่ายในชว่ งพฤศจิกายนน้ียังคงมเี ขา้ มาอยา่ งต่อเนื่อง ตอ้ งวางแผนบรหิ ารจดั การเงิน
ทองกนั ใหด้ ี

ความรัก : คนโสด : มเี กณฑท์ ีค่ วามรกั ครัง้ เกา่ จะวนกลบั มาอกี ครั้ง หรือคนเก่าๆท่เี คยมใี จใหก้ ันและหา่ งหายกนั ไปจะกลับมาทาใหห้ ัวใจกระชมุ่ กระชวยอีกครง้ั
ซงึ่ ถอื ว่าดีตอ่ ใจ
คนทมี่ ีคู่ : แต่ถา้ เกดิ ขนึ้ กับคนทม่ี คี มู่ แี ฟนแล้ว คงตอ้ งระวัง! มีประเดน็ กบั คนรักปัจจบุ ันและขาเตียงอาจสนั่ คลอนได้

ดวงประจำเดือน พฤศจกิ ำยน 2564

การงาน : เริ่มมีข่าวดีในการทางานเข้ามาสรา้ งรอยยิม้ มีความชัดเจนในการทางานที่มากขึน้ ปญั หาอปุ สรรคลดน้อยลง หรอื บางคนยงั มโี อกาสไดล้ งทนุ
ทาธรุ กิจ หรือได้บกุ เบกิ สิ่งใหมๆ่ เพิม่ เตมิ ดว้ ยความราบร่นื ลงตวั อีกด้วย แตถ่ า้ เป็นพนกั งานลูกจา้ ง ช่วงน้ีอยา่ ไปหวังพึง่ พาผูใ้ หญ่เจ้านายในที่
ทางาน อาจจะไมไ่ ด้รับการชว่ ยเหลือ เผลอๆ อาจถูกปฎเิ สธกลับมาแบบชดั เจนจริงจัง คงตอ้ งแสดงฝีมอื ของเราใหม้ ากขน้ึ ไปก่อน

การเงิน : จังหวะดวงได้หลดุ พ้นจากรายจา่ ยหนกั ๆ ไปแลว้ เรม่ิ มีทางออกของปัญหาทางการเงนิ ไปในทศิ ทางทีด่ ีข้นึ ย่ิงในชว่ งกลางเดอื นไปแลว้ จังหวะ
ราศีกรกฏ ดวงจะดมี ีพลงั มากขึ้นอกี ครัง้ หนี้สนิ จะจัดการได้ลงตวั มคี นเข้ามาช่วยแกไ้ ขแนะนาทางออก รวมถงึ ยังมโี ชคลาภด้านอสังหาริมทรพั ย์เข้ามา
(15 ก.ค. – 16 ส.ค.) ดว้ ย ถา้ มีการค้าขายทดี่ นิ ขายบ้าน หรอื เป็นนายหน้าตัวแทน ยง่ิ มโี อกาสได้รบั เงินกอ้ นเปน็ กอบเปน็ กา
คนโสด : อยา่ รีบร้อนเปดิ ใจ เพราะมีโอกาสไดเ้ จอกับคนไมจ่ รงิ ใจและผดิ หวังเสยี ใจตามมาได้
ความรกั : คนทมี่ ีคู่ : ต้องระวัง! ความขดั แยง้ ในชีวติ คู่ ความสมั พนั ธด์ ูเหมอื นจะอ่อนไหวไดง้ า่ ย ช่วงน้ีอาจจะมีเหตเุ ขา้ มาใหก้ ระทบกระท่ังกัน ดังน้นั คงต้อง
ควบคมุ อารมณ์และการพดู จาให้มากขนึ้

การงาน : มคี นชว่ ยเหลือ ผูใ้ หญเ่ จ้านายให้การสนบั สนับสนนุ หรอื คนทส่ี นใจลงทนุ ทาธุรกิจ ชว่ งน้จี ะมีโอกาสได้เร่ิมต้นทาสงิ่ ใหมๆ่ หรอื ถ้ามธี รุ กิจอยู่
แลว้ ก็จะได้ขยบั ขยาย มขี ้อตกลงที่ดขี ึ้น ยง่ิ ถ้าทางานประจาอย่แู ลว้ และมอี าชพี เสริมทาควบคกู่ ันไป ลักษณะนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ดี ีเชน่ กันและเปน็ สงิ่ ท่ี
จะทาใหก้ ารเงินทด่ี ขี น้ึ ตามไปดว้ ย

การเงิน : มีเกณฑ์จับจา่ ยใชส้ อยคอ่ นขา้ งเยอะโดยเฉพาะรายจา่ ยในบ้าน บางคนมเี หตุตอ้ งซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน ทอ่ี ย่อู าศัย หรอื บางคนมีการลงทุน
ราศีสงิ ห์ ภายในครอบครัวเกดิ ข้ึน แต่ถา้ เป็นเรอ่ื งของรายไดน้ ั้น ถือว่ายงั อยใู่ นเกณฑ์ทีด่ ี มโี อกาสหาเงนิ ทองรายไดใ้ หมๆ่ เข้ามาเพม่ิ เติมไดอ้ กี
คนโสด : มีโอกาสจะไดเ้ จอกบั คนที่มีอายุน้อยกว่า ลองเปิดใจพดู คยุ กันได้
(17 ส.ค. – 16 ก.ย.) คนท่มี ีคู่ : สาหรับคู่รกั ท่รี ะหองระแหงกนั อยู่ ชว่ งนค้ี วามสัมพนั ธเ์ ปราะบาง พร้อมเลิกลาแยกทางกันไดง้ า่ ยๆ และมีโอกาสไดพ้ บกบั คนใหมๆ่ เข้า
ความรัก : มาแทนท่ี

การงาน : จงั หวะดวงการงานยงั ดาเนินไปได้ดว้ ยดี ดวงท่โี ดดเด่นท่สี ุด คอื งานขาย การเจรจา นายหน้า เซลล์ รวมถงึ การสมัครงานใหม่ สอบสมั ภาษณ์
การนัดหมายต่างๆจะย่ิงสง่ ผลในทางทีด่ ี บางคนจะไดเ้ ปลยี่ นงาน เปลย่ี นหน้าทีไ่ ปทางานใหมๆ่ ตามดวงแล้วจะมีความทา้ ทายเข้ามา ใครที่
อยากลองหาประสบการณใ์ หม่ๆสามารถเรมิ่ ตน้ ไดใ้ นช่วงน้ี

การเงิน : จงั หวะดวงการเงนิ ยังวุ่นวายอยา่ งตอ่ เนอ่ื งมาหลายเดอื นแล้ว แตช่ ว่ งเดือนพฤศจิกายนนย้ี งั หาเงิน หารายไดเ้ ข้ากระเป๋าได้เรอื่ ยๆ ทงั้ รายได้
ท้งั โชคลาภ รวมถงึ การมีชอ่ งทางทาธุรกิจ คา้ ขายใหมๆ่ เขา้ มาร่วมด้วย เพียงแตร่ ายได้จะทยอยๆเขา้ มา ไมไ่ ดเ้ ขา้ มาแบบหวอื หวามากมาย
ราศีกนั ย์ และในดวงชะตายังมเี กณฑไ์ ด้ทาสิง่ ใหมๆ่ เพ่มิ เตมิ เพ่ือต่อยอดรายได้ ดงั นัน้ เตรียมวางแผนในการหาแหลง่ เงนิ ทนุ กนั ใหด้ ี
(17 ก.ย. - 16 ต.ค.) คนโสด : กระแสดวงความรกั ยงั ดูนิ่งๆ เหงาๆ มผี ลใหค้ นโสดยังคงตอ้ งรอคอยไปกอ่ น มงุ่ ม่นั ต้ังใจหาเงนิ และทางานกอ่ นดกี วา่
คนทมี่ คี ู่ : ยงั คงมคี วามสัมพนั ธท์ แี่ ขง็ แรงมนั่ คง รกั กนั ดีอยู่ อยา่ งมากก็อาจจะมปี ญั หาจุกจกิ ให้โกรธๆงอนๆกนั บ้างเป็นปกติเทา่ นั้นเอง
ความรกั :

การงาน : หลงั จากที่ชาวราศตี ุลยไ์ ดเ้ จอกบั มรสุมมาหลายลกู ในช่วงกอ่ นหนา้ นี้ แตด่ วงในช่วงพฤศจกิ ายนนจ้ี ะคลคี่ ลายเบาลง ปัญหาตา่ งๆจะมีความ
ชัดเจน งานต่างๆ จะได้เดนิ หน้าต่อ บวกกบั มคี นรอบข้างใหก้ ารสนบั สนนุ ชว่ ยเหลอื มผี ลงานเป็นทีย่ อมรบั กับผใู้ หญเ่ จา้ นายมากขึน้ หรอื ถ้า
การเงิน : วางแผนเปิดร้าน ลงทุนทาธุรกิจในช่วงนี้ ถอื วา่ เหมาะสม จังหวะดวงสง่ เสริมใหเ้ กิดผลกาไรและความมนั่ คงในธรุ กจิ ตามมา
ราศีตลุ ย์ อยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าก มีท้ังรายได้ท่ีมากขน้ึ ค้าขายดีมีกาไร การลงทนุ ให้ผลตอบแทนทดี่ ี แถมยังมีดวงโชคลาภทโี่ ดดเดน่ ย่งิ ถา้ ชอบเสี่ยงด้วยแล้ว มี
(17 ต.ค. – 15 พ.ย.) โอกาสไดโ้ ชคจากการเสยี่ งเข้ามาอกี ดว้ ย สาหรบั คนท่ีตั้งใจหาแหล่งเงินทุน กยู้ มื ขอเครดิตสนิ เชอ่ื ชว่ งนี้จังหวะดวงส่งเสริมใหไ้ ดผ้ ลตอบรับทีด่ ี
กลบั มา
ความรัก : คนโสด : จังหวะนี้มลี นุ้ ! ได้พบกับความรกั ทใ่ี ช่และคนท่ชี อบ มีโอกาสได้สานตอ่ ความสมั พันธไ์ ปในทศิ ทางทดี่ ี แตค่ วามรกั ครง้ั นีจ้ ะได้รบั การ
ช่วยเหลอื จากกองเชยี ร์ เพ่อื นฝูง คอยเปน็ พ่อสอ่ื แมส่ ่ือแนะนาบอกตอ่
คนทม่ี คี ู่ : ความรกั ยังคงสวยงาม มีความสมั พันธท์ มี่ ัน่ คงลงตวั และเดนิ หนา้ ไปต่อไดอ้ ย่างไรอ้ ปุ สรรคปญั หา

การงาน : จังหวะดวงมเี กณฑ์เปล่ยี นแปลงใหก้ ารงานได้เจริญกา้ วหน้ามากข้ึน ยิง่ ลักษณะงานทตี่ อ้ งพบปะเจอผู้คน งานเจรจาจะสง่ ผลทดี่ ี มีตัวช่วยท่ีดเี ข้า
มามากขน้ึ แต่ด้วยผลพวงของปรากฎการณจ์ นั ทรุปราคาท่ีเกดิ ข้นึ ตอ้ งเตือนใหร้ ะวัง ! การทาขอ้ ตกลง เซ็นสญั ญา มีโอกาสจะเกดิ ความ
ผิดพลาดและมคี วามขดั แย้งตามมา แตด่ วงลักษณะนีจ้ ะสง่ ผลดตี อ่ งานด้านออนไลน์ งานโซเชย่ี ล ขอใหข้ ยันตั้งใจกบั การงานใหเ้ ตม็ ที่

การเงิน : ช่วงนก้ี ารเงนิ ดีเวอ่ ร์ ท้ังรายได้และโชคลาภ มโี อกาสได้เงินจากการเสีย่ งโชคเสีย่ งดวง และดวงดาวยังสง่ เสรมิ ในเร่ืองของการขอสินเชอ่ื เครดติ มี
ความลงตัวอยา่ งมาก
ราศพี ิจกิ คนโสด : มโี อกาสไดพ้ บกับความรกั ครง้ั ใหมๆ่ ดูเหมือนจะไดค้ ู่ทีด่ ี มฐี านะมั่นคงเข้ามาในชวี ิต สามารถลองเรียนรู้กันได้ ค่อยๆศึกษากนั ไป
ความรัก : แต่สาหรบั คนที่ยงั ไมพ่ ร้อมมแี ฟนในชว่ งน้ี ดวงไมไ่ ด้บังคบั ขนาดน้นั เอาที่สบายใจได้เลย
คนทีม่ ีคู่ : ความสัมพันธ์อยใู่ นเกณฑ์ทด่ี ี ดวงค่คู รองจะช่วยสนับสนุนชีวติ ใหเ้ ปลยี่ นแปลงไปในทางทด่ี ีขนึ้
(16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ราศธี นู การงาน : มกี ารเปล่ยี นแปลงทงั้ เรอ่ื งของระบบระเบยี บในการทางาน หรือวธิ กี ารทางาน มที ีมงานใหม่ มีหัวหนา้ -ลกู น้องใหมๆ่ เข้ามา บางคนถึงขนั้ เปล่ยี น
(16 ธ.ค. – 13 ม.ค.) การเงนิ : งาน หรอื เปล่ยี นสถานทที่ างานกนั ไปเลย ซ่ึงอาจเปน็ ผลใหเ้ กดิ ความเครียด ความกดดันตามมา แตส่ งิ่ ที่ต้องระแวดระวังใหม้ ากเปน็ พเิ ศษ คือ การ
ความรัก : แสดงตัวออกหน้า ดงั น้นั ชว่ งนคี้ งตอ้ งทางานเบบเป็นเบอ้ื งหลังไปกอ่ น จะดีต่อการทางานและลดการปะทะขดั แย้งไดเ้ ป็นอยา่ งดี
เปน็ ราศที ต่ี ้องเตรยี มตวั เตรียมความพรอ้ มในการรบั มอื กับรายจ่ายทห่ี นกั หนว่ ง ช่วงพฤศจกิ ายนนภ้ี าษสี ังคมเยอะมาก ทง้ั ซองชว่ ยงาน การ์ด
เชญิ ตา่ งๆพรอ้ มใจเขา้ มาในเวลาเดยี วกัน สาหรับรายได้นัน้ ยงั มรี ายได้ทด่ี ีเขา้ มา เงินทองทรี่ อคอยมานาน มโี อกาสจะไดก้ ลบั คืน และยังมดี วงโชค
ลาภทดี่ ีเข้ามาร่วมด้วย ถงึ แมร้ ายจา่ ยจะเยอะ แต่ถา้ บริหารจดั การดๆี น่าจะไปตอ่ ได้ตลอดรอดฝงั่ ทงั้ เดือน
คนโสด : ชว่ งนี้จะดดู ีมีเสนห่ ์เหลือเกนิ มคี นเข้ามาแอบชอบ แอบมองแบบไม่เปดิ เผยตัว หรือบางคไู่ ด้คบกันแล้ว แต่ไม่สามารถเปดิ เผยบอกคนอื่น
ได้ ด้วยเหตุผลใดๆกต็ าม
คนท่มี ีคู่ : สาหรบั คนมคี มู่ แี ฟนแล้ว จงั หวะดวงจะกลบั มาพลกิ ฟืน้ ดีข้นึ มคี วามสมั พนั ธแ์ ละความเข้าใจท่ดี ีต่อกนั


Click to View FlipBook Version