The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต.เมืองน้อย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต.เมืองน้อย

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง อบต.เมืองน้อย

เอกสารประกอบการดาเนินงาน

โครงการสง่ เสรมิ การมีสว่ นร่วม

ของชมุ ชนในการคดั แยกขยะ
ท่ีตน้ ทาง ชดุ ท่ี 3

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมสี ่วนรว่ มของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทางฉบับนี้
ได้จัดทำขึ้นหลังจากที่มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
จำนวน 400,000 บาท โดยมกี ารดำเนนิ กจิ กรรมตามแผนงาน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 การอบรมใหค้ วามรู้การ
คัดแยกขยะมูลฝอย แผนงานที่ 2 การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป แผนงานที่ 3 การ
จัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม บำบัดหรือกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์) และแผนงานที่ 4 การติดตาม
ประเมนิ ผล และการถอดบทเรยี น ซึง่ ได้มกี ารดำเนนิ แล้วเสรจ็ ทั้ง 4 แผนงาน

ดงั นน้ั เพ่ือให้การดำเนินการเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อยและมปี ระสิทธภิ าพสงู สุด สามารถ ติดตาม และ
ประเมินผลได้เชิงประจักษ์ จึงได้สรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อประเมินและรายงานต่อสำนักงานกองทุน
ส่งิ แวดลอ้ มและเปน็ แนวทางใหก้ บั องค์การบรหิ ารสว่ นตำบลเมอื งน้อยในการพัฒนางานต่อไป

องค์การบรหิ ารสว่ นตำบลเมอื งน้อย

สารบญั หนา้

คำนำ 1
สารบัญ 2
1. ชอื่ โครงการ 2
2. วัตถปุ ระสงค์ของโครงการ 4
3. พ้ืนทีด่ ำเนินโครงการ และกลุ่มเปา้ หมาย 10
4. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนนิ งาน 11
5. ผลประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ ับ 16
6. วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ 17
7. ตัวชวี้ ัดผลสำเร็จของโครงการ 19
8. โครงสรา้ งการบริหารโครงการ 32
9. ผลการดำเนนิ โครงการ 32
10. ผลลพั ธข์ องโครงการ 33
11. ผลกระทบของโครงการ 33
12. ความต่อเนื่องภายหลงั ส้ินสุดโครงการ 34
13. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
14. ขอ้ คิดเห็นและขอ้ เสนอแนะ

1

ชอื่ โครงการ สง่ เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคดั แยกขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 3
ดำเนินการโดย องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จงั หวัดศรีสะเกษ

1. หลกั การและเหตุผล
1.1 ลกั ษณะทางกายภาพและสงั คมของพืน้ ที่
องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมืองนอ้ ย ประกอบดว้ ย 10 หมู่บ้านจำนวนครัวเรือน 1,085 ครวั เรือน

จำนวนประชากร 4,479 คน แยกเป็นชาย 2,275 คน หญิง 2,204 มีพื้นที่ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร ทิศ
เหนอื ตดิ เขต ตำบลทาม ทศิ ใต้ ติดเขต ตำบลหนองบวั ทิศตะวนั ออก ตดิ เขต ตำบลละทาย ทศิ ตะวนั ตก ตดิ เขต ตำบล
อีปาด (รายละเอียดตามทีแ่ ผนท่ีทแี่ นบมาพร้อมนี)้ ภมู ิประเทศในภาพรวมของตำบลเมืองน้อยมสี ภาพทางกายภาพเป็น
ที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถใช้เพื่อ
การเกษตรได้ทั้งปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียมที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของ
ตนเอง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีความสมคั รสมานสามคั คตี อ่ กนั

ดว้ ยเหตุที่พื้นท่อี งค์การบริหารสว่ นตำบลเมอื งน้อย ประกอบด้วย 10 หมู่บา้ น มีจำนวนประชากร
4,479 คน และมสี ถานประกอบการประเภทตา่ งๆ เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพประจำตำบลและชุมชน
จึงส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยจากการประกอบกิจวัตรต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยประมาณ 261.57
ตนั /ปี หรือ 725 กิโลกรัมต่อวัน

2

1.2 สภาพปญั หาในพืน้ ทีด่ ำเนินโครงการ
1.2.1 องคก์ ารบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อย มปี ริมาณขยะมลู ฝอยทเ่ี กิดขึน้ 261.57 ตนั /ปี หรือ 725

กก. ต่อวัน การจัดการขยะที่เกิดข้ึน องค์การบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อยได้ขดุ บ่อขยะไว้ให้ประชาชนได้นำขยะไปทิ้งจำนวน
1 แห่ง ขนาดพื้นที่ 1 งาน พร้อมกับใช้มาตรการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางควบคูก่ ันไปเพื่อลดปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้น แต่ก็มีขยะส่วนหนึ่งที่ไม่มีการคัดแยกและตกค้างตามสถานที่ต่างๆ โดยพื้นที่ดำเนินโครงการที่คัดเลือกเป็นชุมชน
เป้าหมาย มปี รมิ าณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ เฉล่ียประมาณ 49.6 กิโลกรมั ตอ่ วนั

1.2.2 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชนและเยาวชนขาดจิตสำนึก ยังไม่มี
การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นอ้ ย ขาดประสทิ ธภิ าพ เนื่องจากอุปกรณ์ไมม่ ปี ระสิทธิภาพ หรอื ขาดบคุ ลากรในการดำเนนิ การ การกำจัดมูลฝอย ไม่มีที่
ฝังกลบเพยี งพอ การเทกองเกดิ ปัญหารอ้ งเรียน เป็นตน้

1.3 เหตุผลความจำเป็นทต่ี ้องจดั ทำโครงการ
องค์การบริหารสว่ นตำบลเมอื งน้อย มีความจำเปน็ ต้องดำเนนิ โครงการสง่ เสรมิ การมีสว่ นร่วมของชมุ ชน

ในการคดั แยกขยะท่ีตน้ ทาง เพอื่ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ชี ุมชน สถานศกึ ษา อาคารหน่วยงานภาครัฐ
เป็นต้น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ท่ี
เกิดข้นึ จากแหลง่ กำเนดิ ภายในชมุ ชนของตนเองได้ และสามารถเปน็ ต้นแบบให้แกช่ มุ ชนอืน่ ๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี

2. วตั ถปุ ระสงค์
2.1 ให้ความรกู้ ารคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมบู่ า้ น สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ
2.2 ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจดั การขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณ

ขยะในชมุ ชนเป้าหมาย
2.3 ใหม้ ชี มุ ชน/กลุม่ เป้าหมายนำร่อง ในการคดั แยกขยะจากตน้ ทาง เพอ่ื ใชเ้ ป็นตน้ แบบในการขยายผลสู่ชุมชน

อน่ื ๆ ตอ่ ไป
2.4 ให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่

เกดิ ขึน้ กอ่ นเรมิ่ ดำเนนิ โครงการ

3. พ้ืนที่ดำเนนิ โครงการและกลมุ่ เป้าหมาย
3.1 พน้ื ทดี่ ำเนนิ โครงการ
3.1.1 จำนวนชมุ ชน 1 ชุมชน (บ้านหนองมุข หมูท่ ่ี 5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกนั ทรารมย์ จังหวัด

ศรสี ะเกษ จำนวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 66 ครัวเรือน จำนวนประชากร 310 คน)
3.1.2 จำนวนสถาบนั การศกึ ษา 3 แห่ง
1) โรงเรยี นบา้ นเมอื งน้อยหนองมุข จำนวนนกั เรียน 118 คน อาจารย์ 18 คน

ปริมาณขยะที่เกดิ ข้นึ 50 กโิ ลกรัมตอ่ วัน
2.โรงเรียนบา้ นหนองน้ำเตา้ โนนสวน จำนวนนักเรยี น 74 คน อาจารย์ 8 คน

ปริมาณขยะที่เกดิ ขึ้น 30 กโิ ลกรมั ต่อวัน
3.โรงเรียนบ้านหนองเทา จำนวนนกั เรยี น 63 คน อาจารย์ 7 คน

ปริมาณขยะท่ีเกดิ ข้ึน 30 กิโลกรมั ต่อวนั

3

3.2 แผนทแ่ี สดงพ้นื ทีด่ ำเนินโครงการ

3.3 กล่มุ เปา้ หมาย
- กลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านหนองมุขหมู่ท่ี 5 ตวั แทนครวั เรอื น จำนวน 66 ครวั เรอื น
- ครู/นักเรียน จำนวน 288 คน
ระยะเวลาดำเนนิ โครงการ 18 เดอื น

4

4. แผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน

4.1 ตารางเวลาการทำงาน

แผนงาน /กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนนิ งาน (๑๘ เดอื น)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

แผนงานที่ ๑ การอบรมใหค้ วามรกู้ ารคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

๑.๑ การอบรมให้ความรเู้ ร่อื ง

การคัดแยกขยะ

๑.๒ การจัดทำส่ือ

ประชาสมั พนั ธ์

๑.๓ การศกึ ษาดูงานในพน้ื ที/่

ชุมชนใกล้เคียง

แผนงานท่ี ๒ การคดั แยกขยะอนิ ทรีย์ ขยะรไี ซเคิล ขยะอนั ตราย และขยะทัว่ ไป

๒.๑ การคดั แยกขยะอนิ ทรีย์

๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคลิ

๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย

๒.๔ การคดั แยกขยะทัว่ ไป

แผนงานที่ ๓ การจดั การขยะแตล่ ะประเภท (เกบ็ รวมรวบ กำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์)

๓.๑ การจดั การขยะอนิ ทรยี ์

๓.๒ การจดั การขยะรีไซเคิล

๓.๓ การจดั การขยะอนั ตราย

๓.๔ การจดั การขยะทว่ั ไป

แผนงานท่ี ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การติดตาม ประเมนิ ผล

๔.๒ การถอดบทเรยี น

สรปุ ผล และการจดั ทำ

รายงาน

4.2 ตารางแผนงาน/กจิ กรรมการดำเนนิ งาน

แผนงาน/กจิ กรรม วธิ กี ารดำเนินงาน
(ทำอะไร) (โดยใคร อยา่ งไร ท่ีไหน)

แผนงานท่ี 1 การอบรมให้ความรู้การคดั แยกประเภทขยะมูลฝอย

1.1 การอบรมให้ความรเู้ ร่ืองการคดั แยก -การบรรยาย -ต

ขยะ -เลือกประธาน คณะกรรมการ จำน

แกนนำด้านการจัดการขยะใน - ค

ชุมชน เมือ

-การอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึก หน

ปฏบิ ัติ หน

1.2 การจดั ทำสอื่ ประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อม -หม
ติดตั้ง รณรงค์การบริหารจัดการ หม
ขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดยชมุ ชน

1.3 การศึกษาดูงานในพนื้ ท/่ี ชมุ ชน - ศึกษาดูงานด้านการบริหาร - ค

ใกลเ้ คยี ง จัดการขยะชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง จ

เพ่อื สรา้ งความต่ืนตวั และการรับรู้

ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสร้างแรง

ขับเคลื่อนที่จะดำเนินกิจกรรม

การลดขยะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ

แผนงานท่ี ๒ กจิ กรรมการคัดแยกขยะอนิ ทรยี ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย และขย

2.1 การคัดแยกขยะอินทรยี ์ -กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ -ต

ของพื้นที่เป้าหมาย จำนวน จำน

5

กลุม่ เปา้ หมาย/พ้ืนที่เปา้ หมาย ผลผลติ ท่ีได้จากการดำเนนิ งาน
(เพ่ือใคร/ระบจุ ำนวนหรอื
ดำเนินการในพ้นื ท่ีไหน)

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดกระบวนการ

นวน 66 คน เรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นใน

ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้าน ชีวิตประจำวันได้ ด้วยการคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี

องน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้าน และสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ ให้แก่

นองน้ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้าน ครวั เรอื นได้

นองเทา จำนวน 84 คน - แกนนำหมู่บ้าน นำความรู้ไปขยายต่อเพิ่มเครือข่าย

ในการบริหารจัดการขยะภายในหมู่บา้ น ชมุ ชนเพ่มิ ขึ้น

ม่บู ้านกลมุ่ เปา้ หมาย จำนวน 1 -กลุ่มเป้าหมายได้ความรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์
มบู่ ้าน โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรยี น สามารถนำความรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์นำไปคัดแยก

ขยะได้อยา่ งถกู วิธี

คดั เลือกจากกล่มุ เป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ทีไ่ ด้จากการศึกษาดู

จำนวน 100 คน เข้าร่วมศึกษางาน งานการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบ นำความรู้ทีไ่ ด้ไป

ปฏบิ ัตแิ ละเผยแพรแ่ กป่ ระชาชนในหมูบ่ า้ น

ยะทั่วไป โดยชมุ ชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศกึ ษา/โรงเรียน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปริมาณขยะลงไดม้ ากกว่า 35 % ต่อวัน
นวน 66 คน

แผนงาน/กจิ กรรม วธิ กี ารดำเนินงาน
(ทำอะไร) (โดยใคร อย่างไร ท่ีไหน)

2.2 การคดั แยกขยะรีไซเคิล 1 หมูบ่ า้ น และโรงเรยี น จำนวน - ค
2.3 การคัดแยกขยะอนั ตราย 3 แห่ง โดยมีถังหมักอินทรีย์ เมื
ชีวภาพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หน
2.4 การคัดแยกขยะทัว่ ไป จำนวน 66 ถังและโรงเรียนที่เข้า หน
ร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 ถัง

-กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล -ต

ของพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1 จำน

หมู่บ้าน และโรงเรียนที่เข้าร่วม - ค

โครงการจำนวน 3 โรง น้อ

น้ำ

เทา

-จัดกิจกรรมณรงค์การคัดแยก -ต

ขยะอันตรายของพื้นที่เป้าหมาย จำน

จำนวน 1 หมู่บ้าน และโรงเรียน - ค

ทเี่ ขา้ ร่วมโครงการจำนวน 3 โรง เมื

หน

หน

-กิจกรรมการคัดแยกขยะทั่วไป -ต

ของพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1 จำน

หมู่บ้าน และโรงเรียนที่เข้าร่วม - ค

โครงการจำนวน 3 โรง เมื

หน

หน

กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ีเปา้ หมาย ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน
(เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรอื
ดำเนินการในพ้นื ที่ไหน)

ครู/นกั เรียน โรงเรยี นบ้าน
องน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้าน
นองน้ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้าน
นองเทา จำนวน 84 คน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงได้มากกวา่ 35 % ตอ่ วัน
นวน 66 คน
ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านเมือง
อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนอง
ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้านหนอง
า จำนวน 84 คน
ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงไดม้ ากกวา่ 35 % ตอ่ วัน
นวน 66 คน
ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้าน
องน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้าน
นองน้ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้าน
นองเทา จำนวน 84 คน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงได้มากกวา่ 35 % ตอ่ วัน
นวน 66 คน
ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้าน
องน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้าน
นองน้ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้าน
นองเทา จำนวน 84 คน

แผนงาน/กจิ กรรม วิธีการดำเนินงาน
(ทำอะไร) (โดยใคร อย่างไร ที่ไหน)

แผนงานท่ี 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท (เกบ็ รวบรวม บำบัด หรอื กำจดั หรอื

3.1 การจัดการขยะอินทรยี ์ - กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ -ต

ในครัวเรือน ทำปุ๋ยน้ำบำรุงผัก จำน

และบำบดั นำ้ เสียในครวั เรอื น - ค

-จัดทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เศษ เมื

หญ้าและเศษอาหาร เป็นปุ๋ยปลูก หน

ผักและเพาะกลา้ ไม้ในครัวเรอื น หน

3.2 การจัดการขยะรีไซเคิล -กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลที่ได้จาก -ต

การคัดแยกนำมาประดิษฐ์ แปร จำน

รปู เพื่อใช้ในครัวเรอื น -ค

น้อ

น้ำ

เทา

3.3 การจัดการขยะอนั ตราย - จัดกิจกรรมณรงค์การคัดแยก -ต

ขยะอันตราย เพื่อรวบรวมขยะ จำน

อันตรายไปนำไปกำจดั อยา่ งถกู วิธี - ค

น้อ

น้ำ

เทา

3.4 การจดั การขยะท่วั ไป - ขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะ -ต

ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ จำน

อย่างอื่นได้อีก จะถูกนำทิ้งยังบ่อ - ค

ขยะองค์การบริหารส่วนตำบล น้อ

เมืองนอ้ ย น้ำ

เทา

กลมุ่ เป้าหมาย/พน้ื ทเ่ี ป้าหมาย

(เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือ ผลผลติ ทีไ่ ด้จากการดำเนนิ งาน

ดำเนนิ การในพ้ืนท่ีไหน)

อนำไปใช้ประโยชน)์

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปริมาณขยะลงไดม้ ากกว่า ๓๕ % ตอ่ วนั

นวน 66 คน

ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้าน

องน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้าน

นองน้ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้าน

นองเทา จำนวน 84 คน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงไดม้ ากกว่า 35 % ต่อวัน

นวน 66 คน

ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านเมือง

อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนอง

ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้านหนอง

า จำนวน 84 คน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงได้มากกว่า 35 % ต่อวนั

นวน 66 คน

ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านเมือง

อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนอง

ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้านหนอง

า จำนวน 84 คน

ัวแทนครัวเรือนบ้านหนองมุข สามารถลดปรมิ าณขยะลงได้มากกวา่ 35 % ตอ่ วนั

นวน 66 คน

ครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านเมือง

อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนอง

ำเต้าโนนสวน โรงเรียนบ้านหนอง

า จำนวน 84 คน

แผนงาน/กิจกรรม วธิ กี ารดำเนินงาน
(ทำอะไร) (โดยใคร อย่างไร ที่ไหน)

แผนงานที่ 4 การตดิ ตาม ประเมินผล และการถอดบทเรยี น

4.1 การตดิ ตาม ประเมนิ ผล - เจ้าหน้าทีร่ ่วมกบั ชมุ ชน -ค

กลมุ่ แกนนำหมูบ่ า้ นร่วม ชุม

ประเมินปริมาณขยะกอ่ นและ ตำบ

หลังดำเนินการคัดแยกขยะตน้

ทางเพอื่ ประเมินโครงการ

4.2 การถอดบทเรียน สรปุ ผล และการ - จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทำรายงาน ตดิ ตามผลการดำเนินงานเพ่อื
สรปุ ผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมอย่างนอ้ ยปลี ะ 1 ครั้ง

กล่มุ เปา้ หมาย/พ้นื ท่ีเปา้ หมาย ผลผลิตท่ีได้จากการดำเนินงาน
(เพื่อใคร/ระบจุ ำนวนหรอื
ดำเนนิ การในพน้ื ท่ีไหน)

คณะกรรมการ การจัดการขยะโดย - สามารถประเมินคุณภาพการบริการจัดการขยะต้น
มชน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่ น ทางได้
บล

10

5. ผลประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ตอ่ ประชาชนและชุมชน
1. ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคดั แยกและจดั การขยะแตล่ ะประเภทได้อยา่ งเหมาะสม
2. ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปญั หาไมม่ ที ่ีกำจดั ขยะ และปญั หาเกีย่ วกับสุขภาวะของประชาชน
ในพนื้ ที่
3.เกิดชมุ ชนตน้ แบบทส่ี ามารถถา่ ยทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสชู่ ุมชนอ่ืน ๆ

ผลประโยชน์ต่อทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สภาพแวดล้อมในพน้ื ท่ีชุมชนตน้ แบบมีความสะอาดปราศจากขยะมลู ฝอย
2. ลดการทำลายทรัพยากรดินในพนื้ ท่ีจากการกำจัดขยะดว้ ยวิธีการเผา
3. ลดการปนเป้ือนสงิ่ สกปรกลงสทู่ รัพยากรนำ้ ในพื้นท่จี ากนำ้ ชะขยะที่ไม่ไดก้ ำจัดอย่างเหมาะสม

11

6. วงเงนิ งบประมาณ จำนวนไมเ่ กิน 400,000 บาท
ตารางวงเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการเป็นไปตามเนื้องาน/กิจกรรมที่กำหนด โดยไม่

สนับสนุนงบบริหารโครงการในส่วนของค่าจ้างตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและหลกั เกณฑ์ของทางราชการ)

งบประมาณ/แผนงาน/กจิ กรรม งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ รวมงบ
ปีท่ี 1 ปที ี่ 2 รวม (ถ้าม)ี ทัง้ โครงการ
(บาท)

แผนงานท่ี 1 การอบรมใหค้ วามรู้การคดั แยกประเภทขยะมูลฝอย

1.1 การอบรมใหค้ วามรเู้ รอื่ งการคดั แยกขยะแกผ่ เู้ ขา้ รว่ มโครงการในชุมชนพ้ืนท่เี ปา้ หมาย

- คา่ เอกสารคู่มอื ( 150 คน x 50 บาท ) 7,500 - 7,500

- คา่ อาหารกลางวนั อาหารว่าง/เคร่อื งด่ืม 22,500 - 22,500
( 150 คน x 150 บาท 1 วัน )

- ค่าวิทยากร ( 3 คน x 2 ชั่วโมง x (600 บาท ) 3,600 - 3,600

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ( 150 หน่วยนบั x 25 บาท ) 3,750 - 3,750

- คา่ ถงุ ผ้าใสเ่ อกสาร 150 ใบ ใบละ 50 บาท 9,000 - 9,000

- ค่าอ่ืนๆ ระบุ ป้ายโครงการ ( 1 ปา้ ย x 1,200บาท) 1,200 1,200

รวม 47,550 - 47,550

1.2 การจัดทำส่ือประชาสัมพนั ธ์

- ปา้ ยไวนลิ รณรงค์ คดั แยกขยะพร้อมโครงไม้ 15,000 - 15,000

จำนวน 20 ชดุ ชุดละ 1,000 บาท

- โบว์ชัวร์/แผน่ พับ จำนวน 150 แผน่ แผน่ ละ 15 บาท 3,000 - 3,000

- ชดุ นทิ รรศการใหค้ วามรู้การคดั แยกขยะ (Roll up) 12,000 - 12,000

พรอ้ มภาพ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 1,500 บาท

- ป้ายเหล็กฐานการเรียนรคู้ รัวเรือน 3,065 - 3,065

รวม 33,065 - 33,065

1.3 การศกึ ษาดงู านในพ้นื ท่/ี ชมุ ชนใกลเ้ คยี ง (จัดใหก้ บั ผู้เขา้ ร่วมโครงการในชมุ ชนพื้นท่เี ปา้ หมาย)

- ประชาชนผู้เขา้ รว่ มโครงการจำนวน 100 คน

- คา่ จา้ งเหมายานพาหนะรถทวั รป์ รับอากาศ 30,000 - 30,000

( 2 คนั 15,000 บาท ) 1,500 - 1,500

- ค่าของท่รี ะลกึ 3,600 - 3,600

- คา่ วิทยากร 6 ชว่ั โมง ชวั่ โมงละ 600 บาท 25,000 - 25,000

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง/เคร่อื งด่มื

(100 คน x 250บาท 1 วัน )

รวม 58,300 - 58,300
รวมงบแผนงานท่ี 1 138,915 - 1138,915

งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ รวมงบ
ปีท่ี 1 ปที ่ี 2 รวม (ถ้าม)ี ท้ังโครงการ
(บาท)

แผนงานท่ี 2 การคดั แยกขยะอินทรยี ์ ขยะรไี ซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรอื

สถาบันการศกึ ษา/โรงเรยี น

2.1 การคัดแยกขยะอินทรยี ์

- คา่ จัดทำถงั ขยะเปียกแบบมีฝาปิด ขนาด 10 - 20 ลติ ร 900 - 900
จำนวน 3 โรงเรียนท่เี ขา้ รว่ มโครงการ โรงเรยี นละ 3 ถงั
รวม 9 ถังๆ ละ 100 บาท

- คา่ จัดทำเสวยี นรอบต้นไม้ 80 ชุด ชดุ ละ 300 บาท

สำหรบั รองรบั ขยะอินทรีย์(ใบไม้ ก่งิ ไม้ หญา้ )

สำหรบั วัด ครวั เรือนทีเ่ ขา้ รว่ มโครงการ 24,000 - 24,000
- คา่ จดั ทำเสวียนรอบตน้ ไม้ 30 ชุด ชดุ ละ 300 บาท

สำหรับรองรบั ขยะอนิ ทรีย์ (ใบไม้ กงิ่ ไม้หญ้า)

ของโรงเรยี นทเ่ี ข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน 9,000 - 9,000

รวม 33,900 33,900

2.2 การคัดแยกขยะรไี ซเคลิ

- จดั ทำชุดคดั แยกขยะทำดว้ ยเหล็ก แยกขยะแต่ละประเภท

เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ อลมู เิ นียม เปน็ ต้น 20,100 - 20,100

จำนวน 67 ชุด รองรับการคดั แยกขยะรีไซเคลิ ของ

วดั และครวั เรือนทเี่ ข้าร่วมโครงการ ชดุ ละ 300 บาท

- กระสอบใส่ขยะแต่ละประเภท จำนวน 201 ใบ 1,608 - 1,608

ใบละ 8 บาท

- ปา้ ยแสดงขยะแต่ประเภท จำนวน 67 แผน่ ละ 100 บาท 6,700 - 6,700

- จดั ทำชุดคัดแยกขยะทำดว้ ยเหล็ก แยกขยะแต่ละประเภท 2,700 - 2,700

เชน่ แกว้ พลาสตกิ กระดาษ อลมู เิ นียม เป็นต้น

จำนวน 9 ชดุ รองรบั การคัดแยกขยะรีไซเคลิ ของโรงเรยี น

ทเี่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียน ชุดละ 300 บาท 648 - 648

- กระสอบใส่ขยะแต่ละประเภท จำนวน 81 ใบ 900 - 900

ใบละ 8 บาท

- ป้ายแสดงขยะแตป่ ระเภท จำนวน 9 แผน่ ละ 100 บาท

รวม 32,656 - 32,656

2.3 การคดั แยกขยะอันตราย

- จดั ทำตู้รวบรวมขยะอันตราย พรอ้ มขอ้ ความ 15,001 15,001

จำนวน 4 ชุด ชดุ ละ 3,750 บาท

- กอ่ สร้างโรงเรอื นเกบ็ ขยะอนั ตราย ชุดละ 43,979 บาท 43,979 43,979

รวม 58,979 - 58,979

งบประมาณ/แผนงาน/กจิ กรรม งบกองทุนฯ (บาท) งบสมทบ รวมงบ
ปีที่ 1 ปที ่ี 2 รวม (ถ้าม)ี ท้งั โครงการ
2.4 การคัดแยกขยะทั่วไป (บาท)
- กจิ กรรมรณรงค์
17,250 17,250
- ค่าจดั ทำเสื้อรณรงค์ จำนวน 115 ตัวๆละ 150 บาท 4,025 4,025
- คา่ อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จำนวน 115 3,200 3,200
คนๆละ 35 บาท 3,000 3,000
- ค่าปา้ ยประชาสมั พนั ธ์ จำนวน 4 ป้ายๆ ละ 800 บาท
- คา่ เครื่องขยายเสยี ง

รวม 27,475 - 27,475

รวมงบแผนงานท่ี 2 153,010 - 153,010

แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแตล่ ะประเภท (เกบ็ รวบรวม บำบดั หรือกำจดั หรอื นำไปใชป้ ระโยชน)์

3.1 การจัดการขยะอนิ ทรีย์

- การอบรมใหค้ วามร้เู ร่ืองการทำน้ำหมักชวี ภาพแก่ผ้เู ขา้ รว่ ม

โครงการในชมุ ชนพ้ืนท่ีเปา้ หมาย

- ค่าเอกสารคู่มือ (150 คน x 30 บาท) 4,500 - 4,500

- คา่ อาหารว่าง/เครื่องด่มื (150 คน x 35บาท ) 5,250 - 5,250

- ค่าวทิ ยากร (2 คน x 3 ชว่ั โมง x (600 บาท ) 1,800 - 1,800

- ค่าวสั ดุ อปุ กรณ์ เช่น เครือ่ งสบั วสั ดุ ผัก ผลไม้ 12,950 - 12,950

- ค่าถังพลาสติกแบบมฝี าปดิ ขนาด 10 - 20 ลติ ร X 67 ถัง X

100 บาท เปน็ เงิน 6,700 บาท 6,700 - 6,700

- ค่าถังพลาสตกิ แบบมฝี าปิด ขนาด 10 - 20 ลิตร X 9 ถงั

X100 บาท เปน็ เงนิ 900 บาท ( โรงเรียนจำนวน 3 900 - 900

โรงเรียน)

- คา่ กากนำ้ ตาลจำนวน 540 กโิ ลกรมั ๆ ละ 15 บาท 8,100 - 8,100

เป็นเงิน 8,100 บาท

- คา่ หัวเช้ือ EM จำนวน 180 ลิตรๆละ 100 บาท 18,000 - 18,000

เป็นเงิน 18,000 บาท

รวม 58,200 - 58,200

3.2 การจัดการขยะรีไซเคลิ

- คา่ วสั ดุ อปุ กรณ์การฝึกอบรม เชน่ เครือ่ งท่อผ้าเชด็ เท้า

จำนวน 1 เครอ่ื ง พรอ้ มวสั ดุ 12,575 - 12,575

- คา่ อาหาร อาหารวา่ งและเคร่ืองด่ืม

(66 คน x 150บาท 1 วนั ) 9,900 - 9,900

- คา่ วิทยากร ( 2 คน x 6 ชัว่ โมง x 600 บาท ) 3,600 - 3,600

รวม 26,075 - 26,075

งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม งบกองทนุ ฯ (บาท) งบสมทบ รวมงบ
ปที ่ี 1 ปีท่ี 2 รวม (ถา้ ม)ี ทั้งโครงการ
3.3 การจดั การขยะอนั ตราย (บาท)
- รวบรวมขยะอันตราย 2 เดือนต่อครั้ง ---
- ขนส่งขยะอันตรายไปกำจดั ท่ีองค์การบรหิ ารส่วนจังหวดั โดย ---

องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมอื งน้อย

รวม - - -

3.4 การจดั การขยะท่ัวไป

- จัดประกวดโครงการหนา้ บ้านน่ามอง

- รางวลั ชนะเลศิ 1500 บาท,

รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดับ 1 1000 บาท,

รางวลั รองชนะเลิศอันดบั 2 500 บาท

รวมเปน็ เงนิ 3000 บาท 3,000 - 3,000

- ค่าอาหาร อาหารวา่ งและเครือ่ งดื่ม คณะกรรมการ

จำนวน 20 คน X 150 บาท 3,000 - 3,000

รวม 6,000 6,000

รวมงบแผนงานที่ 3 90,275 - 90,275

แผนงานท่ี 4 การตดิ ตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน

4.1 การตดิ ตาม ประเมินผล

- คา่ เอกสารเก็บข้อมลู สุม่ สำรวจทุก 3 เดือน

( 4,000 บาท X 3 ครง้ั ) 14,000 4,000 12,000

- คา่ อาหารว่างและน้ำด่ืม คณะกรรมการจำนวน 20 คน

( 20 คน X 35 บาท X 3 ครั้ง ) 1,400 700 2,100

4.2 การถอดบทเรียน สรุปผล และการจดั ทำรายงาน 1,000 1,000
700 700
- ค่าเอกสารคณะกรรมการประชุม
(20 คน X 50 บาท X 1 ครั้ง ) 2,000 2,000

- คา่ อาหารว่างและน้ำด่มื คณะกรรมการจำนวน 20 คน
( 20 คน X 35 บาท X 1 คร้ัง )

- คา่ ถา่ ยเอกสารเขา้ เล่ม

รวมงบแผนงานที่ 4 4,400 8,400 17,800
รวมงบประมาณท้งั โครงการ 391,600 8,400 400,000 - 400,000

15

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายจริงตามโครงการส่งเสริมการมีสว่ นรว่ มของชุมชนในการคดั แยกขยะท่ีตน้ ทาง
ชุดท่ี 3 )

งบประมาณ/แผนงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย งบประมาณคงเหลือ

แผนงานท่ี ๑ การอบรมใหค้ วามรกู้ ารคดั แยกประเภทขยะมูลฝอย

๑.๑ การอบรมให้ความรเู้ ร่ืองการคัดแยกขยะ 47,550 41,600 5,950
๑.๒ การจดั ทำส่อื ประชาสัมพันธ์ 33,065 31,100 1,965
7,500
๑.๓ การศึกษาดูงานในพื้นท่/ี ชมุ ชนใกล้เคยี ง 58,300 50,800 15,415
รวมงบแผนงานท่ี 1 138,915 123,500
-
แผนงานที่ ๒ การคดั แยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย และขยะทว่ั ไป 846
79
๒.๑ การคดั แยกขยะอนิ ทรีย์ 33,900 33,900 2500
๒.๒ การคดั แยกขยะรีไซเคิล 32,656 31,810 4,325
๒.๓ การคดั แยกขยะอันตราย 58,979 58,900
๒.๔ การคัดแยกขยะท่ัวไป 27,475 24,975 10,156
รวมงบแผนงานท่ี 2 153,010 149,585 2,103

แผนงานที่ ๓ การจดั การขยะแตล่ ะประเภท (เกบ็ รวมรวบ กำจดั หรือนำไปใช้ประโยชน์) -
1,260
๓.๑ การจดั การขยะอนิ ทรยี ์ 58,200 48,044 13,519
๓.๒ การจัดการขยะรไี ซเคิล 26,075 23,972
๓.๓ การจดั การขยะอันตราย 8,510
๓.๔ การจัดการขยะท่วั ไป - - 3,000
รวมงบแผนงานที่ 3 6,000 4,740 17,100
90,275 76,756

แผนงานท่ี ๔ การติดตาม ประเมนิ ผล และการถอดบทเรียน

๔.๑ การตดิ ตาม ประเมนิ ผล 14,100 5,590
3,700 700
๔.๒ การถอดบทเรยี น สรุปผล และการจัดทำ 17,800 6,290
รายงาน

รวมงบแผนงานที่ 4

รวมงบประมาณท้งั โครงการ 400,000 356,131 43,869

16

7. ตัวช้วี ัดผลสำเรจ็ ของโครงการ

ตัวช้ีวดั เชิงคุณภาพ วิธกี ารวัด เกณฑก์ ารประเมนิ
วตั ถุประสงค์ข้อที่ 1 ให้ความรู้การคดั แยกประเภทขยะมูลฝอยกบั ชุมชน สถานศกึ ษา
ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทำแบบทดสอบความรู้ อย่างน้อยรอ้ ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะแต่ ความเข้าใจหลังการ มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ละประเภทไดถ้ ูกต้อง ฝึกอบรม

วัตถปุ ระสงค์ข้อที่ 2 ให้มีการคดั แยกขยะอนิ ทรยี ์ ขยะรไี ซเคิล ขยะอนั ตราย ขยะทว่ั ไป เพื่อลดปริมาณขยะในพืน้ ท่ี
ตัวช้วี ัดที่ 1 กลมุ่ เปา้ หมายมีการคัดแยก 1.สำรวจครัวเรือนที่เข้า อย่างนอ้ ยร้อยละ 80 ของกลมุ่ เป้าหมาย มีการ
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ร่วมโครงการ คดั แยกขยะมลู ฝอยประเภทขยะอินทรีย์
ขยะทั่วไป มีการคดั แยกขยะ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป

2.เกบ็ ข้อมูลปริมาณขยะ ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจากดำเนิน
อนิ ทรยี ์ โครงการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของ
ขยะรีไซเคลิ ปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้ ก่อนเรมิ่ ดำเนินโครงการ
ขยะอันตราย และขยะ (วธิ คี ดิ : ชง่ั ปริมาณขยะท่ีต้องนำไปกำจดั )
ทั่วไป

วัตถปุ ระสงคข์ ้อท่ี 3 การถา่ ยทอดองคค์ วามร้จู ากชุมชนตน้ แบบใหแ้ ก่ชุมชนอน่ื ๆ
ตัวชี้วัดที่ 1 มีฐานการเรียนรู้ครัวเรือน เก็บข้อมูลจำนวนครั้งใน มีผู้เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรี การถ่ายทอดองค์ความรู้ ต้นแบบ หรือศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย
ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ของฐานการเรียนรู้ หรือ 100 คน
จำนวนผู้เข้ามาศึกษาดู
งานฐานการเรียนรู้ ณ
ฐานเรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบ

8. การบรหิ ารโครงการ 17
8.1 โครงสรา้ งการบริหารโครงการ
8.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ หรือดำเนนิ โครงการ สถานทต่ี ิดต่อ/เบอร์
โทรศัพท์
ลำดับที่ ช่อื -สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานตน้ สงั กัด
1 นายไพบลู ย์ คำศรี 0853125210
2 นายสมาน สบื เสน ประธานโครงการ องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมืองน้อย 0652960879
3 นายไพรัช เหมือนมาตย์ รองประธานโครงการ องคก์ ารบรหิ ารส่วนตำบลเมืองน้อย 0973233796
4 นายสมบรู ณ์ ประจันทร์ รองประธานโครงการ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0973436513
5 นายสงั เวยี น สงู โฮง คณะกรรมการโครงการ กำนันตำบลเมืองน้อย 0810649777
6 นายกรวฒั นา นาคา คณะกรรมการโครงการ โรงเรียนบา้ นเมืองน้อยหนองมุข 0819678756
7 นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง คณะกรรมการโครงการ โรงเรียนบ้านหนองเทา 0804808721
8 พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ คณะกรรมการโครงการ โรงเรยี นบา้ นหนองนำ้ เต้าโนนสวน 0878757730
9 นางพัชราวดี ปักโคทะกัง คณะกรรมการโครงการ องค์การบรหิ ารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0981737824
10 นายบญั ชา เอกศริ ิ คณะกรรมการโครงการ องค์การบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0837246661
11 นายบญุ เที่ยง เกษศรีรัตน์ คณะกรรมการโครงการ โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตำบล 0906092675
12 นายวัชรนิ ทร์ บุญเริม่ คณะกรรมการโครงการ ประธาน อ.ส.ม.ตำบลเมืองน้อย 0868766390
13 นายโยธิน บวั ทอง คณะกรรมการโครงการ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0814700909
14 นายอภชิ าติ บัวแก้ว คณะกรรมการโครงการ องค์การบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0898468993
14 นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์ คณะกรรมการโครงการ องคก์ ารบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0616934664
16 นางทัศนีย์ จันทร์แจ่ม คณะกรรมการโครงการ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0933201185
17 นายสุรพงษ์ อุทยั คณะกรรมการโครงการ องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมืองน้อย 0872613355
18 นางสาวนิพัชรนิ ทร์ ทานะ เลขานุการโครงการ องค์การบรหิ ารสว่ นตำบลเมืองน้อย 0854979693
19 นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ องค์การบรหิ ารส่วนตำบลเมืองน้อย 0625390999
ผชู้ ว่ ยเลขานุการโครงการ องคก์ ารบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

บทบาทและหน้าที่
1. วางแผนการดำเนนิ งาน และควบคุมกำกับใหก้ ารดำเนินงานโครงการมีประสิทธภิ าพ
2. ดำเนนิ กจิ กรรมใหเ้ ปน็ ไปตามแผนดว้ ยความเรยี บร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ตดิ ตามนิเทศโครงการ
8.1.2 ผู้ประสานงานโครงการ (เจ้าหนา้ ท่ีเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)

ชื่อ-สกุล วุฒกิ ารศกึ ษา ประสบการณ์การทำงานด้านสิง่ แวดล้อม เบอร์โทรศัพท์

นายสรุ พงษ์ อุทัย นิตศิ าสตรบัณฑิต รบั ผิดชอบงานด้านสงิ่ แวดล้อมขององค์กร 10 ปี 0872613355

บทบาทและหนา้ ที่
1. ตดิ ตอ่ ประสานงานโครงการ ใหม้ ีการดำเนนิ งานเปน็ ไปตามแผนงานโครงการดว้ ยความเรียบร้อย

18
8.2 แนวทางการบริหารโครงการเพอื่ ใหเ้ กิดความต่อเนอื่ งย่งั ยืนของโครงการ

แนวทางการบริหารโครงการเพือ่ ใหเ้ กิดความต่อเน่อื งย่งั ยืนของโครงการ หลงั จากโครงการสิน้ สุดแล้ว จะมี
การถ่ายทอดงาน ขับเคลื่อนโครงการต่อเนื่อง โดยกำหนดให้หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน เป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็น
ต้นแบบการคดั แยกขยะจากตน้ ทาง และขยายผลไปยังหมบู่ า้ น/ชุมชนอน่ื

19

9. ผลการดำเนินงานโครงการ
จากปัญหาขยะในพื้นที่ ที่เริ่มจะมีปัญหามากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองน้อยได้พยายามดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจึงมีความ
จำเป็นต้องดำเนินโครงการเชงิ รุกส่งเสรมิ การมสี ว่ นรว่ มของหมู่บ้านในการคดั แยกขยะทตี่ ้นทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีบ้านหนองมุขและขยายผลไปยงั หมู่บ้านอืน่ ๆ อีก 10 หมู่บ้านรวมท้ังโรงเรยี นในพน้ื ทต่ี ำบล
เมอื งน้อย เพื่อรณรงค์ ส่งเสรมิ ให้ประชาชนและเยาวชน เข้ามามสี ่วนรว่ มในการจดั การขยะมูลฝอย โดยการคัดแยก
และจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด
ภายในหมู่บ้านของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมอื งนอ้ ย ไดร้ บั งบประมาณในการดำเนินโครงการสง่ เสรมิ การมสี ่วนร่วมของชมุ ชนในการคดั แยกขยะที่ต้นทาง
จำนวน 400,000 บาท โดยแยกดำเนนิ การตามแผนงานดงั นี้

แผนงานท่ี 1 การอบรมให้ความรูก้ ารคดั แยกประเภทขยะมลู ฝอย
1.1 การอบรมใหค้ วามรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
- เพ่อื ให้ผ้เู ข้ารบั การฝกึ อบรมได้รับความรู้ เกดิ กระบวนการเรียนรู้ และสามารถบรหิ ารจัดการขยะ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ ด้วยการคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ สร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือนได้ และเพื่อให้แกนนำหมู่บ้าน นำความรู้ไปขยายต่อเพิ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะภายใน
หมบู่ า้ น ชุมชนเพ่มิ ขน้ึ

20

ผ ู ้ เ ข ้ า ร ั บ ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม รู้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถ
บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวันได้ ด้วยการคัดแยกขยะ
ได้อย่างถูกวธิ ี

แกนนำหมู่บ้าน นำความรู้ไปขยายต่อ
เพิ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะ
ภายในหมู่บา้ น ชมุ ชนเพมิ่ ขนึ้

รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการ
ประเภทขยะมลู ฝอย

21
1.2 การจดั ทำสื่อประชาสมั พนั ธ์
- จดั ทำปา้ ยประชาสัมพันธพ์ ร้อมตดิ ตั้ง รณรงค์การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะทต่ี ้นทางโดยชุมชน
เพือ่ ให้กลมุ่ เปา้ หมายได้ความรจู้ ากสอ่ื ประชาสมั พันธ์ สามารถนำความรจู้ ากส่ือประชาสัมพันธ์นำไปคัดแยกขยะได้
อย่างถูกวิธี

จัดทำป้ายประชาสมั พนั ธ์ตดิ ต้ังในชมุ ชน

เพ่อื ใหก้ ลุ่มเป้าหมายไดค้ วามรจู้ ากสื่อ
ประชาสมั พันธ์ สามารถนำความรูจ้ าก
สอื่ ประชาสัมพันธ์นำไปคดั แยกขยะได้
อย่างถูกวิธี

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดต้ัง
ในสถานศึกษาในพ้ืนท่ี

22
1.3 การศกึ ษาดูงานในพื้นท/ี่ ชมุ ชนใกล้เคยี ง
- จดั กจิ กรรมศกึ ษาดูงานดา้ นการบริหารจัดการขยะชมุ ชนพ้นื ท่ีใกลเ้ คยี งเพื่อสร้างความตน่ื ตัวและการรบั รู้
ท่ีเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อนท่ีจะดำเนนิ กิจกรรมการลดขยะให้เกดิ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อให้
กลุ่มเปา้ หมายสามารถนำความรทู้ ่ไี ด้จากการศกึ ษาดูงานการบริหารจดั การชมุ ชนต้นแบบ นำความรู้ทไ่ี ด้ไปปฏิบัติ
และเผยแพร่แกป่ ระชาชนในหมู่บ้าน

จดั โครงการศึกษาดูงานดา้ นการบรหิ ารจดั การขยะ

ศึกษาดา้ นการจดั การขยะแต่ละประเภท

เพ่อื เป็นแนวทางในการพฒั นาชมุ ชนใหม้ ี
ประสิทธภิ าพ

23
แผนงานท่ี 2 กจิ กรรมการคัดแยกขยะอินทรยี ์ ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน

สถานประกอบการ หรือ สถาบนั การศกึ ษา/โรงเรียน
2.1 การคดั แยกขยะอนิ ทรยี ์
- กจิ กรรมการคัดแยกขยะอินทรียข์ องพน้ื ทีเ่ ป้าหมายจำนวน 1 หมูบ่ ้าน และโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
โดยมีถงั หมักอินทรีย์ชีวภาพ ใหแ้ ก่กลมุ่ เป้าหมาย จำนวน 66 ถังและโรงเรยี นท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 ถัง

ทุกครวั เรอื นมกี ารจัดทำถังขยะเปียก
ไวค้ ดั แยกขยะ

ทกุ ครวั เรอื นมกี ารจดั ทำถังขยะเปียก
ไว้คัดแยกขยะ

24
2.2 การคดั แยกขยะรไี ซเคิล

- จดั ทำชุดคดั แยกขยะแต่ละประเภทให้แก่พ้นื ท่ีเป้าหมาย จำนวน 1 หมบู่ า้ น และโรงเรียนทเ่ี ขา้
รว่ มโครงการจำนวน 3 โรง

จัดทำชุดคัดแยกขยะแตล่ ะประเภท

มีการจดั ทำชดุ คัดแยกขยะ
ไว้ใชใ้ นครวั เรือน

มกี ารจดั ทำชดุ คัดแยกขยะ
ไวใ้ ชใ้ นโรงเรยี น

25

2.3 การคัดแยกขยะอนั ตราย
- จัดทำตู้คดั แยกขยะอันตราย และโรงเรอื นเก็บขยะอันตราย

การจัดทำตรู้ วบรวมขยะอันตราย

การก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะอันตราย

26

2.4 การคัดแยกขยะทว่ั ไป
- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะของพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1 หมู่บ้าน และโรงเรียนที่เข้า

รว่ มโครงการจำนวน 3 โรง

27
แผนงานท่ี 3 การจดั การขยะแตล่ ะประเภท (เกบ็ รวบรวม บำบัด หรือกำจดั หรือนำไปใช้ประโยชน์)

3.1 การจดั การขยะอนิ ทรีย์
- จัดกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะใน

ครัวเรือน เพื่อใช้บำรุงผัก และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และจัดทำปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้ เศษหญ้าและเศษอาหาร เพื่อเป็นปุ๋ยปลูกผกั และเพาะกล้าไม้ในครวั เรือน

อบรมให้ความรู้เรอ่ื งการจดั การขยะอนิ ทรีย์
ในครัวเรอื น

เพอ่ื ใช้บำรุงผกั และบำบัดน้ำเสียในครัวเรอื น
เปน็ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรอื น

จดั ทำเสวียนรอบตน้ ไม้ เพ่ือใชเ้ กบ็ เศษใบไม้
เศษหญา้ และเศษอาหาร เพ่ือเป็นปุ๋ยปลกู ผัก

และเพาะกลา้ ไม้ในครัวเรือน

28
3.1 การจดั การขยะรไี ซเคิล

- กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลท่ีได้จากการคัดแยกนำมาประดษิ ฐ์ แปรรูปเพือ่ ใช้ในครวั เรอื น เปน็ การ
ดำเนินกิจกรรมอบรมการนำเศษผา้ มาทอเปน็ พรมเชด็ เท้า เพื่อเป็นการส่งเสรมิ ใหช้ ุมชนนำเศษวสั ดจุ ากครวั เรือนมา
สร้างรายไดใ้ ห้แกค่ รอบครัว

จัดอบรมการจดั การขยะรีไซเคิล

การนำเศษผ้าจากครวั เรอื น
นำมาทอเปน็ พรมเช็ดเท้า

เปน็ การส่งเสรมิ สร้างรายได้จากขยะใน
ครวั เรอื น

29

3.3 การจัดการขยะอนั ตราย
- องค์การบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อย ดำเนนิ การรวบรวมขยะอันตรายจากชมุ ชน ทุกวนั พธุ ท่ี 2

ของเดือน และขนสง่ ขยะอันตรายไปกำจดั ท่อี งคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั

30
3.4 การจดั การขยะทั่วไป

- องค์การบริหารสว่ นตำบลเมืองน้อยดำเนนิ การจัดกจิ กรรมการประกวดโครงการหน้าบา้ นน่ามอง
โดยให้ครัวเรอื นกลมุ่ เปา้ หมายเขา้ ร่วมประกวดกิจกรรม และมอบรางวลั พร้อมใบประกาศแก่ผู้เข้ารว่ มกิจกรรม

ครัวเรือนกลมุ่ เปา้ หมาย เข้าร่วมกจิ กรรม
ประกวกโครงการหน้าบ้านน่ามอง

ส่งเสรมิ ให้ครวั เรือนมีความกระตือรอื ร้นใน
การบรหิ ารจัดการขยะในครวั เรือน

สามารถเปน็ ชุมชนต้นแบบในดา้ นบรหิ าร
จดั การขยะให้แกช่ ุมชนอืน่ ได้

31

แผนงานท่ี 4 การตดิ ตาม ประเมนิ ผล และการถอดบทเรียน
- ประชุมสรุปผลการดำเนนิ โครงการ

32
10. ผลลัพธ์ของโครงการ

จากการดำเนินโครงการพบว่า ครัวเรือนทั้ง 66 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ มีการบริหารและ
จัดการขยะแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่เคยเป็นปัญหาในการจัดการ ปัจจุบันได้นำไปใช้
ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งสามารถนำไปบำรุงพืชผักสวนครัว ตลอดจนข้าว ยางพารา และมัน
สำปะหลัง ส่งผลทำใหป้ ริมาณขยะที่จะตอ้ งกำจัดภายในครัวเรือนลดลง

ประชาชนนำวัสดทุ ไ่ี ม่ใช้แล้วมาใช้
ใหป้ ระโยชน์แกช่ ุมชน

ประชาชนนำวสั ดุทีไ่ มใ่ ชแ้ ล้วมาใช้
ใหป้ ระโยชน์

11. ผลกระทบของโครงการ
เนื่องจากจำนวนเป้าหมายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนจำกัด คือ 66 ครัวเรือน และ

สถานศึกษา 3 แห่ง จึงสามารถดำเนินการได้เพียงหน่ึงหมู่บ้าน ทำให้ยังเหลืออีก 9 หมู่บ้านที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองน้อยยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ และ
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี รวมทั้งการนำขยะในครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ ทำให้ยังเกิดปัญหาในการเพิ่มข้ึ นของ
ปรมิ าณขยะในพนื้ ท่ี ที่ยังไม่ได้ดำเนนิ โครงการ

33
12. ความต่อเนื่องภายหลงั สิ้นสุดโครงการ

มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ ของหมู่บ้านหนองมุข ซึ่งมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ รูปแบบวิธกี ารดำเนินงานของกลุ่มได้ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุ ัน ตลอดจนทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีการเสนอโครงการเพื่อนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณฯ สำหรับการขยายผลการ
ดำเนนิ งานไปยังอีก 9 หมู่บา้ น โดยมีหม่บู า้ นตน้ แบบ 1 หมบู่ ้านคือ บา้ นหนองมขุ

13. ปัญหาอปุ สรรค และแนวทางแกไ้ ข
สภาพปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยใน

ระยะแรกนั้น เป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ประชาชนจัดการกันเอง โดยขาดความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ประชาชนนำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะต่างๆ ทำให้เกิด
มลภาวะทางทัศนียภาพ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชอ้ื โรคต่างๆ จึงทำให้เปน็ ปัญหาท่ตี ้องแกไ้ ขรว่ มกนั ระหวา่ งองค์การ
บริหารสว่ นตำบลเมืองน้อยและหมู่บา้ น

เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การดำเนนิ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อยจงึ ได้ดำเนินการตามแผนงานทีก่ ำหนดไว้

34

14. ขอ้ คดิ เห็นและขอ้ เสนอแนะ

- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการจัดการขยะ และนำเสนอความคิด บทบาทในการ
ดำเนินงาน

- คนในชุมชนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ร่วมกันตั้งไว้ ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมได้มีการประชุม
และกำหนดระเบยี บหรือปฏิบัติรว่ มกนั ซ่ึงสมาชิกต้องถอื ปฏิบัตโิ ดยเครง่ ครดั

- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ท่ัวถงึ ทกุ คน

ลงชื่อ ........................................................ ผูจ้ ัดทำรายงาน
( นายสุรพงษ์ อุทัย )

ตำแหนง่ นิตกิ รชำนาญการ

ลงชอื่ รอ้ ยตำรวจเอก ........................................ ผู้รับรอง
( ดำรงค์ เหรยี ญตะคุ )

ตำแหนง่ นายกองคก์ ารบริหารสว่ นตำบลเมอื งน้อย


Click to View FlipBook Version