The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Forestry Research Center, 2021-12-14 03:25:26

จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 64

จดหมายข่าว ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน 64

ปที ่ี 5 ฉบบั ท่ี 7 (7/2564) เดอื นพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

สรปุ การเสวนา

1

Volume 5 Issue 7 (7/2021) November 2021

สรปุ โครงการวิจยั และพฒั นาวิชาการ และ การเผยแพรผ่ ลงานวิชาการ คณะวนศาสตร์ ประจาเดือน ตลุ าคม 2564

โครงการวิจยั จาแนกตามประเภทแหลง่ ทุน การนาเสนอผลงานประชมุ การตพี มิ พ์ผลงานวจิ ยั โครงการพฒั นาวชิ าการ

หน่วยงาน ทุนภายใน ทนุ ภายนอก วิชาการ (เรอื่ ง) (เรือ่ ง)

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดบั ชาติ ระดับนานาชาติ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ภาควชิ าการจดั การป่าไม้ 2 995,300 2 1 47 7,844,795

ภาควิชาชวี วิทยาปา่ ไม้ 1 2,000,000 7 11,945,349 10 4 2 43 9 8,902,800

ภาควชิ าวนผลติ ภณั ฑ์ 2 33,421,000 1 1 37 7,509,615

ภาควิชาวนวฒั นวทิ ยา 1 1,300,000 2 2 9 12 14,847,885

ภาควิชาอนรุ กั ษวทิ ยา 1 3,500,000 3 2 55 9,791,592

ภาควชิ าวิศวกรรมปา่ ไม้ 71 3 11 800,000

ศนู ยว์ จิ ยั ปา่ ไม้ 1 1,135,550 1 1 800,050

คณะวนศาสตร์ 1 2,000,000 14 52,297,199 26 5 9 64 42 50,496,737

ประกาศและเนอกกั สวาิจรยเั ผขยอแงพศร่นูปยระว์ จิจายัเดปือ่ านไมตลุ้ าคม 2564

นักวิจัยของศูนย์วิจัยป่าไม้จานวน 3 ท่าน ได้แก่ น.ส.ละอองดาว เถาว์พิมาย นายวสันต์ จันทร์แดง และ
น.ส.ปัทมา แสงวิศิษฎ์ภิรมย์ ได้เข้าร่วมและสอบผ่านในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้
และการจัดทาเอกสารประกอบการขอข้ึนทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่งจัดโดย TGO Climate Action
Academy องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ระหว่างวนั ที่ 18-19 ตุลาคม 2564

นายอนุชา ทะรา ได้รับทุนวิจัย เร่ือง “การ
เพาะเลี้ยงไก่ฟ้าสายพันธ์ุไทยเชิงพาณิชย์” ซ่ึง
ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากคณะวนศาสตร์
จานวนเงินทุน 100,000 บาท ระยะเวลาใน
การทาวิจยั 1 ปี

2

ปที ่ี 5 ฉบับท่ี 7 (7/2564) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กจิ กรรมของสถานีวิจยั และฝึ กนิสติ วนศาสตร์

นายวสันต์ จันทร์แดง หัวหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา ได้ร่วมนาเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง “Growths and
carbon stock of Dipterocarp trees planted on abandoned mining area in Phangnga Forestry
Research Station” ใน Regional Webinar on Ex-situ Conservation and Carbon Sequestration Potential
of Red List Tree Species 20 - 21 October 2021, Kuala Lumpur, Malaysia

สถานีวิจยั วนศาสตรพ์ งั งาสรา้ งแปลง Hedge orchard เพือ่ ผลติ กล้ากระถินเทพาและกระถนิ ลูกผสมคณุ ภาพดี

ค ณ บ ด ีแ ล ะ ผู ้บ ร ิห า ร ค ณ ะ
ว น ศ า ส ต ร ์เ ยี ่ย ม ส ถ า น ีว ิจ ัย แ ล ะ
ฝ ึก น ิส ิต ว น ศ า ส ต ร ์ห า ด ว น ก ร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วม
วางแผนพัฒนาสถานีให้พร้อมเป็น
แ ห ล ่ง บ ร ิก า ร ว ิช า ก า ร แ ก ่ผู ้ที่
เ กี ่ย ว ข ้อ ง อ ย ่า ง ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ
สูงสุด 29-30 ตุลาคม 2564

3

Volume 5 Issue 7 (7/2021) November 2021

กจิ กรรมของสถานีวิจยั และฝึ กนิสติ วนศาสตร์

คณบดีและผู้บริหารคณะวนศาสตร์เย่ียมสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาสถานี เมื่อ 31 ตุลาคม 2564

ส ถ า น ีว ิจ ัย แ ล ะ ฝ ึก น ิส ิต ว น ศ า ส ต ร์
วังน้าเขียว สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์หาดวนกร และสถานีวิจัย
และฝึกอบรมวนเกษตรตราด จัดเตรียม
สถานที่เพื่อรองรับการฝึกงานของนิสิต
วนศาสตร์ในเดือนพฤศจิกายน 2564

สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต ตรวจรับงานการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
ครบวงจร งวดท่ี 2 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2564

4

ปีที่ 5 ฉบบั ท่ี 7 (7/2564) เดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

กจิ กรรมโครงการ U2T

U2T ตาบลบอ่ หลวง จงั หวัดเชียงใหม่:
โครงการประชาสมั พันธแ์ ละยกระดบั

กลุม่ ผา้ ทอกะเหรีย่ ง

U2T ตาบลบ้านแหง จังหวัดลาปาง: (1) 7-13 U2T ตาบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่: อบรม
ตุลาคม 2564 จัดโครงการส่งเสริมระบบการผลิต โครงการสวนผักในเมือง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ภาคการเกษตรตาบลบ้านแหง โดยการอบรมให้ และทีมงานแนะนา ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการ
ความรู้เรื่องการทาเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป สมัครเพื่อขอรับมาตรฐาน SHA แก่ร้านค้าในพื้นที่
ผลผลิต การออกแบบโลโก้แพ็คเกจจ้ิง และการหา ตาบลแม่เหียะ
ตลาดให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี (2) 18-21 ตุลาคม
25 6 4 อบ ร ม ก าร พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น U2T ตาบลบ้านหวด จังหวัด
การยกระดับสินค้า OTOP ลาปาง: 20-22 ตุลาคม 2564 จัด
อบรมโครงการบ้านหวดอวดไม้ไผ่
สร้างรายได้ให้ชุมชน หลักสูตร
ผลติ ภณั ฑ์ "ถาดไม้ไผ่"

5

Volume 5 Issue 7 (7/2021) November 2021

กจิ กรรมโครงการ U2T

U2T ตาบลเสริมซ้าย จังหวัดลาปาง: ติดตาม
ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการผลิตพืชผักปลอดภัย
วางแผนพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
ถ่ัวลิสง และทดลองระบบแอพลิเคช่ันสาหรับ
ผู้ตอ้ งการความชว่ ยเหลอื “เสรมิ ซา้ ย เสรมิ สุข”

U2T ตาบลแมต่ บี จังหวัดลาปาง: ติดตามโครงการ U2T ตาบลบางไทร จังหวัดพังงา: สารวจพื้นที่ป่า

ผลิตพืชผักปลอดภัย และการส่งเสริมการผลิตกล้าไม้ ชุมชนบ้านในปิ หมู่ 6 รอบท่ี 5 เพื่อที่จัดทาเส้นทางศึกษา

คณุ ภาพดี ธรรมชาติ

U2T ตาบลทับสะแก และ U2T ตาบลนาหูกวาง จังหวัดประจวบครี ีขนั ธ์: (1) จดั อบรมการปลูกไม้มีค่าในรูปแบบ
วนเกษตรและการใส่เชื้อเห็ดเผาะกับไม้วงศ์ยาง (2) การปลูกต้นไม้แปลงสาธิตเพื่อฟ้ืนฟูป่าโดยใช้ไม้พ้ืนถิ่น ณ ไร่อุดมสุข
ฟาร์ม อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

U2T ตาบลบางม่วง จังหวัดพังงา: ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาและออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้า
(เคร่ืองแกง) และ การจัดอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ การทาผา้ มัดย้อมสีธรรมชาติ เมือ่ วันที่ 25-26 ตลุ าคม 2564

ศนู ยว์ ิจยั ป่ าไมเ้ ป็ นเลศิ ดา้ นการประสานงานวิจยั และบรกิ ารวิชาการดา้ นทรพั ยากรป่ าไมแ้ ละสิ่งแวดลอ้ ม

Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University Tel. 02-561-4761

6 จัดทาโดย ศูนยว์ ิจยั ปา่ ไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศพั ท์: 02-561-4761 facebook fanpage: https://www.facebook.com/frc.forest


Click to View FlipBook Version