The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

HDE 3.เครื่องปรุงอาหาร รอบโปร 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanwarat.ko, 2021-11-03 02:47:23

HDE 3.เครื่องปรุงอาหาร รอบโปร 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 64

HDE 3.เครื่องปรุงอาหาร รอบโปร 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 64

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกคา้ /รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ดิ ตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลมุ่ สนิ ค้า รูปสนิ คา้ รหสั สนิ ค้า รายการสนิ ค้า ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

1 นา้ มนั มรกตนา้ มนั ปาล์ม 250 162.00 - -
3245225

ซซี ีx12

2 นา้ มนั 55409 มรกตนา้ มนั ปาลม์ 1ล. 52.00 - -
3 นา้ มนั -
4 นา้ มนั โอลนี นา้ มนั ปาลม์ 1000 51.00 - -
2614359 -

ซซี ี.

ทบั ทมิ นา้ มนั ปาล์ม 250 155.00
23271701

ซซี ีx12

5 นา้ มนั 55379 หยกนา้ มนั 1000ซซี ี. 51.00 - -

6 นา้ มนั 23271604 ทบั ทมิ นา้ มนั ปาลม์ 1ลิตร 51.00 - -

7 นา้ มนั 55395 องุน่ นา้ มนั ถวั่ เหลือง 1ล. 55.00 - -
8 นา้ มนั -
9 นา้ มนั มรกตนา้ มนั ถวั่ เหลือง 1 55.00 - -
4049764

ล.

55468 กุก๊ นา้ มนั ถวั่ เหลอื ง 1ล. 55.00 -

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินค้าลูกคา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลมุ่ สนิ คา้ รูปสนิ คา้ รหัสสินคา้ รายการสนิ ค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

10 นา้ มนั หยกนา้ มนั ปาลม์ 250ซี 162.00 - -
6479049

ซxี 12

11 นา้ มนั ทบั ทมิ นา้ มนั ปาล์ม 500 145.00 - -
23271728

ซซี ีx6

12 นา้ มนั เทสโก้-โลตัส นา้ มนั ถัว่ 52.00 - -
10918043

เหลือง 1ล.

13 นา้ มนั 73541303 เกสรนา้ มนั ปาล์ม 1 ลติ ร 51.00 - -
14 นา้ ปลา
15 นา้ ปลา 49301 ทพิ รสนา้ ปลา ขวดเพท 29.50 28.50 ลดราคา
16 นา้ ปลา รุง้ 700ซซี ี.
17 นา้ ปลา
18 นา้ ปลา นา้ ปลาตราปลาหมกึ เพ็ท 78.00 75.00 ลดราคา
72050942

700มลX3

เมกาเชฟ นา้ ปลาแท้ 141.00 130.00 ลดราคา
50811796

700 มล. X3

เมกาเชฟ นา้ ปลาแท้ 60.00 59.00 ลดราคา
50811788

200 มล. X3

นา้ ปลาตรารวมรส300 62.00 61.00 ลดราคา
72013133

มล.X6

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกค้า/รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสินค้า รูปสินคา้ รหสั สินค้า รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

19 นา้ ปลา นา้ ปลาพรกิ ขหี้ นตู รา 35.00 30.00 ลดราคา
72060476

ไสต้ นั 7กรมั X50

20 นา้ ปลา ปลากระตักนา้ ปลาแท้ 139.00 138.00 ลดราคา
17162033

4500ซซี ี.

21 นา้ ปลา ปลาหมกึ นา้ ปลา 60ซซี ี. 59.00 55.00 ลดราคา
10589406

x10

22 นา้ ปลา รวมรสนา้ ปลาผสม 95.00 94.00 ลดราคา
23068671

4500 มล

23 นา้ ปลา หอยนางรม นา้ ปลาแท้ 58.00 57.00 ลดราคา
50436693

200 มล. X3

24 นา้ ปลา หอยนางรมนา้ ปลาแท้ 96.00 95.00 ลดราคา
50849481

ฉลากแดง 700 มล. X3

25 นา้ ปลา หอยหลอดนา้ ปลา 60ซี 70.00 59.00 ลดราคา
7803966

ซ.ี x12

26 นา้ ปลา รวมรสนา้ ปลาผสม 24.00 19.00 ลดราคา
71883649

1000มล.

27 นา้ ปลา ปลาหมกึ นา้ ปลา 300 ซี 18.00 16.00 ลดราคา
1496522

ซ.ี

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กล่มุ สินคา้ รูปสนิ คา้ รหสั สนิ ค้า รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

28 นา้ ปลา เมกาเชฟนา้ ปลาแท้ 200 23.00 22.00 ลดราคา
14401916

ซซี ี.

29 นา้ ปลา แกว้ ตานา้ ปลารา้ สตู ร 45.00 39.00 ลดราคา
72924071

ต้นตาหรบั 700 มล.

30 นา้ ปลา 7314299 ปลาหมกึ นา้ ปลาแท้ ขวด 27.00 26.00 ลดราคา
เพท 700 ซซี ี

31 นา้ ปลา ปลาหมกึ นา้ ปลาฉลาก 23.00 22.00 ลดราคา
71754261

เหลอื ง ขวดเพท 700 ซซี ี

32 นา้ ตาล ษฎานา้ ตาลทรายขาว 22.00 - -
74870793

บรสิ ุทธิ์ 1กก.

33 นา้ ตาล 650919 มติ รผลนา้ ตาลทราย 22.00 - -
บรสิ ุทธ์ิ 1กก.

34 นา้ ตาล มติ รผลนา้ ตาลทราย 550.00 - -
164109784

บรสิ ุทธิ์ 1กก.x25

35 นา้ ตาล วงั ขนาย นา้ ตาลดีเมอ 21.00 - -
36 นา้ ตาล 51167928
24.00 ซอื้ 2 ชน้ิ ราคา
เรรา่ 1กก 46.00 46 เฉล่ยี ชน้ิ ละ

วงั ขนายนา้ ตาล 23
18630758

ธรรมชาติ 1กก

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลูกคา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลุ่มสินค้า รูปสินค้า รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

37 นา้ ตาล มติ รผลนา้ ตาลออ้ ย 24.00 - -
70670811

ธรรรมชาติ 1กก

38 นา้ ตาล ลนิ นา้ ตาลทรายขาว 22.00 - -
12050903

บรสิ ทุ ธ์ิ 1กก.

39 ซอสปรุงรส 240850 เดก็ สมบูรณเ์ ตา้ เจยี้ ว 21.00 20.00 ลดราคา
40 ซอสปรุงรส พิเศษสตู ร1 350ก.
41 ซอสปรุงรส
1012614 แมก็ กซี้ อสปรุงอาหาร 31.00 29.00 ลดราคา
สตู รผัดกลมกลอ่ ม680
มล.

49794 เดก็ สมบูรณซ์ อี วิ๊ ขาว 44.00 42.00 ลดราคา
สูตร1 700ซซี ี.

42 ซอสปรุงรส ภเู ขาทอง ซอสปรุงรส 98.00 84.00 ลดราคา
72266686

ฝาเขยี ว 200กรมั X6

43 ซอสปรุงรส เด็กสมบูรณเ์ ต้าเจย้ี ว 132.00 131.00 ลดราคา
27640388

สูตร 1 350 ซซี ีx6

44 ซอสปรุงรส เด็กสมบูรณซ์ อี ว๊ิ ขาว 71.00 70.00 ลดราคา
5194970

ฉลากแดง2000ซซ.

45 ซอสปรุงรส เดก็ สมบูรณซ์ อี วิ๊ ขาว 115.00 114.00 ลดราคา
5194962

สูตร1 2000ซซี ี.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู คา้ /รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ ค้าลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กล่มุ สินค้า รูปสินคา้ รหัสสินคา้ รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

46 ซอสปรุงรส เด็กอว้ น ซอี ว๊ิ ขาว 84.00 83.00 ลดราคา
50504866 เห็ดหอม 300 มล.X4

ขวด

47 ซอสปรุงรส เด็กอว้ น ซอี ว๊ิ ขาวสูตร 1 75.00 74.00 ลดราคา
50485311

300 มล.X4 ขวด

48 ซอสปรุงรส ภเู ขาทอง ซอสปรุงรส 159.00 138.00 ลดราคา
72266678

ฝาเขยี ว 500กรมั X6

49 ซอสปรุงรส ภเู ขาทองนา้ ซอสปรุง 130.00 118.00 ลดราคา
23061529

รสฝาเขยี ว 3 ลติ ร

50 ซอสปรุงรส ภเู ขาทองนา้ ซอสปรุง 135.00 125.00 ลดราคา
16806867

รสฝาแดง 3ลติ ร

51 ซอสปรุงรส งว่ นเชยี ง ซอี วิ๊ หวาน 135.00 130.00 ลดราคา
50841276

415 กรมั X4

52 ซอสปรุงรส งว่ นเชยี งเต้าเจย้ี วสตู ร1 89.00 83.00 ลดราคา
50817133

805กรมั X3

53 ซอสปรุงรส งว่ นเชยี งซอี ว๊ิ ดาฉลาก 75.00 74.00 ลดราคา
50817127

ส้ม 940 กรมั X3

54 ซอสปรุงรส 49522 งว่ นเชยี งซอี วิ๊ หวาน 62.00 60.00 ลดราคา
970ก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกคา้ /รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสนิ ค้า รูปสนิ คา้ รหสั สินคา้ รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

55 ซอสปรุงรส 49743 เดก็ สมบูรณ์ซอี ว้ิ ดา 28.00 23.00 ลดราคา
ฉลากสม้ 940ก.

56 ซอสปรุงรส 49751 เดก็ สมบูรณเ์ ตา้ เจย้ี ว 36.00 35.00 ลดราคา
พิเศษสูตร1 800ก.

57 ซอสปรุงรส 5681987 UFC เตา้ เจย้ี ว 850ก. 39.00 38.00 ลดราคา
58 ซอสปรุงรส
49379 ภเู ขาทองซอสปรุงรส 44.00 43.00 ลดราคา
ฝาเขยี ว 15% 1 ลติ ร

59 นา้ ปลารา้ 51005741 ตานวั ปลารา้ 350 มล. 37.00 36.00 ลดราคา

ซอสหอย 231924 แมค่ รวั ซอสหอยนางรม 48.00 47.00 ลดราคา
60 600ซซี ี.

นางรม เด็กสมบูรณซ์ อสหอย 40.00 30.00 ลดราคา
12579246
ซอสหอย
61 นางรมเขม้ ขน้ 800ก.

นางรม 50817148 งว่ นเชยี งซอสหอย 78.00 77.00 ลดราคา
นางรมเขม้ ขน้ 770 กรมั
ซอสหอย X3
62
ตราแมค่ รวั ซอสหอย 260.00 258.00 ลดราคา
นางรม 23069287 นางรมแกลลอน 4500

ซอสหอย ซซี ี
63

นางรม

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินค้าลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลุ่มสนิ คา้ รูปสนิ ค้า รหสั สินคา้ รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

ซอสหอย ป้ายทองซอสหอย 115.00 114.00 ลดราคา
64 26516896

นางรม นางรม 5 กโิ ลกรมั

ซอสหอย งว่ นเชยี งซอสหอย 30.00 28.00 ลดราคา
65 16732421

นางรม นางรม 770มล.

66 นา้ ส้มสายชู ทพิ รสนา้ ส้มสายชกู ลนั่ 17.00 16.00 ลดราคา
8342598

5% 700ซซี ี.

67 นา้ สม้ สายชู อสร.นา้ ส้มสายชกู ลนั่ 23.00 22.00 ลดราคา
26455315

5% 700มล.

68 ซอสปรุงรส เด็กสมบูรณซ์ อี ว๊ิ ขาว 161.00 160.00 ลดราคา
6660274

สูตร1 300ซซี ี.x6

69 นา้ สม้ สายชู อสร.นา้ สม้ สายชกู ลัน่ 72.00 62.00 ลดราคา
27596362

5% 250 มล.x6

70 นา้ สม้ สายชู ภเู ขาทองนา้ ส้มสายชู 72.00 69.00 ลดราคา
23061510

กลนั่ 5% 5 ลิตร

71 นา้ สม้ สายชู อสร. นา้ ส้มสายชกู ลัน่ 62.00 55.00 ลดราคา
27596370

5% 700มล.x3

72 นา้ ส้มสายชู รวมรสพรกิ นา้ สม้ 35.00 29.00 ลดราคา
20797540

พรกิ ดอง8มล.x50

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลุม่ สินคา้ รูปสินคา้ รหสั สินค้า รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

73 ผงปรุงรส 168873476 รสดี ไก่ 165ก.x10 260.00 235.00 ลดราคา

74 ผงปรุงรส 168873467 รสดี หมู 165ก.x10 260.00 235.00 ลดราคา
75 ผงปรุงรส
76 ผงปรุงรส รสดีซปุ กอ้ นรสหมู40 93.00 92.00 ลดราคา
77 ผงปรุงรส 168873482
78 ผงปรุงรส
79 ผงปรุงรส กรมั x12
80 ผงปรุงรส
81 ผงปรุงรส 168351408 รสดี หมู 75ก.X10 118.00 115.00 ลดราคา

คนอรซ์ ปุ ก้อนรสหมู 40 110.00 100.00 ลดราคา
14432811

ก.x12

คนอรซ์ ปุ ก้อนต้มยา 24 169.00 159.00 ลดราคา
11318058

ก.x24

คนอรซ์ ปุ กอ้ นรสไก่ 40 118.00 100.00 ลดราคา
14432803

ก.x12

863203 คนอรซ์ ปุ กอ้ นรสหมู 20 131.00 120.00 ลดราคา
ก.x24

คนอรซ์ ปุ รสหมู 1.5 289.00 269.00 ลดราคา
26555662

กิโลกรมั

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลมุ่ สินค้า รูปสินคา้ รหัสสินคา้ รายการสนิ ค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

82 ผงปรุงรส อายโิ นะโมะโต๊ะผงชรู ส 194.00 190.00 ลดราคา
164385069

แท้ 85 กรมั x20

83 ผงปรุงรส 5874823 ชฎาผงชรู ส 2000ก. 189.00 180.00 ลดราคา
84 ผงปรุงรส
85 ผงปรุงรส ชฎา ผงชรู ส 80 กรมั . 109.00 105.00 ลดราคา
86 ผงปรุงรส 50789545

X12

ปืนใหญ่ พรกิ ไทยป่น 76.00 75.00 ลดราคา
72104422

กระป๋อง 70กX6

กระต่ายพรกิ ไทยป่น 50.00 49.00 ลดราคา
71754679

ขวด 40ก.X6

87 ผงปรุงรส 5195241 ทพิ ยเ์ กลอื 220ก.x12 32.00 31.00 ลดราคา

88 ผงปรุงรส โกกแิ ป้งทอดกรอบ 85.00 75.00 ลดราคา
89 ผงปรุงรส 5194865
90 ผงปรุงรส
150ก.x6

โกกิ เกรด็ ขนมปัง 1 65.00 60.00 ลดราคา
72050950

กโิ ลกรมั

ฟา้ ไทยผงปรุงรส หมู 23.00 19.00 ลดราคา
20797087

165 ก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กล่มุ สนิ คา้ รูปสนิ คา้ รหัสสินคา้ รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

91 ผงปรุงรส รสดีวตั ถปุ รุงแต่ง 98.00 96.00 ลดราคา
12204978

อาหารรสหมู 850 ก.

92 ผงปรุงรส คนอรอ์ รอ่ ยชวั รผ์ งปรุง 55.00 45.00 ลดราคา
27013073

ครบรสไก่ 480ก

93 ผงปรุงรส คนอรอ์ รอ่ ยชวั รผ์ งปรุง 55.00 45.00 ลดราคา
19379196

ครบรสหมู 480ก

94 ผงปรุงรส 18376207 คนอรซ์ ปุ กอ้ น ไก่ 120 ก. 29.00 28.00 ลดราคา

95 ผงปรุงรส 18376215 คนอรซ์ ปุ กอ้ น หมู 120 ก. 29.00 28.00 ลดราคา

96 นา้ จมิ้ 50433955 โรซา่ ซอสพรกิ 200 ก.X6 69.00 60.00 ลดราคา
97 นา้ จมิ้
98 นา้ จม้ิ โรซา่ ซอสมะเขอื เทศ 84.00 74.00 ลดราคา
99 นา้ จม้ิ 50433949

200 ก.X6

โรซา่ ซอสพรกิ 250 80.00 79.00 ลดราคา
50789977

กรมั . X 3

ไฮคิวซอสพรกิ ศรรี าชา 127.00 119.00 ลดราคา
12205141

5000ก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลมุ่ สนิ ค้า รูปสนิ ค้า รหสั สนิ ค้า รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

100 นา้ จมิ้ ศรรี าชาพานชิ ซอสพรกิ 122.00 112.00 ลดราคา
72266740

เผ็ดมาก 570 กรมั .X3

101 นา้ จมิ้ 51020 ไฮนซซ์ อสพรกิ 600ก. 49.00 45.00 ลดราคา
102 นา้ จม้ิ
103 นา้ จมิ้ ไฮนซซ์ อสพรกิ ศรรี าชา 47.00 45.00 ลดราคา
23684313

600กรมั

ภเู ขาทองซอสพรกิ เผ็ด 27.00 26.00 ลดราคา
6755852

นอ้ ย 680ก.

104 นา้ จมิ้ 7546351 มา้ บินซอสพรกิ 640ก. 25.00 24.00 ลดราคา

105 นา้ จม้ิ 753939 ไฮนซซ์ อสมะเขอื เทศ 53.00 48.00 ลดราคา
106 นา้ จม้ิ
107 นา้ จม้ิ ภเู ขาทองซอสมะเขอื เทศ 32.00 28.00 ลดราคา
108 นา้ จมิ้ 20494688

660ก.

โรซา่ ซอสมะเขอื เทศ 1 34.00 33.00 ลดราคา
12205133

กก.

โรซา่ ซอสมะเขอื เทศ 80.00 79.00 ลดราคา
50789960

250 กรมั . X 3

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสนิ ค้าลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสินคา้ รูปสินคา้ รหัสสินคา้ รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

109 นา้ จม้ิ โรซา่ ซอสมะเขอื เทศ 187.00 177.00 ลดราคา
23061480

5500 กรมั

110 นา้ จม้ิ พนั ทา้ ยนา้ จม้ิ สกุ ี้ 306.00 304.00 ลดราคา
71997873

กวางตุ้ง330กX6

111 นา้ จมิ้ ต้าก่ี นา้ จม้ิ สุก้ี 325 กรมั 107.00 95.00 ลดราคา
50485294

X 4 ขวด

112 นา้ จมิ้ 26516934 ตา้ กน่ี า้ จมิ้ สุก้ี 2150 กรมั 134.00 129.00 ลดราคา
113 นา้ จมิ้
114 นา้ จม้ิ พันทา้ ยนา้ จมิ้ สุกส้ี ูตร 99.00 98.00 ลดราคา
7644353

กวางตุ้ง 830ก.

เดก็ สมบูรณน์ า้ จม้ิ สุก้ี 75.00 59.00 ลดราคา
17977339

กวางตุ้ง 800ก.

115 นา้ จม้ิ 24235288 ต้ากีน่ า้ จมิ้ สุก้ี 650 กรมั 48.00 47.00 ลดราคา
116 นา้ จมิ้
117 กะทิ พนั ทา้ ยนา้ จม้ิ สุกี้สูตร 282.00 280.00 ลดราคา
26536145

กวางตุ้ง 830 ก.x3

อมั พวา กะทิ 100% 250 138.00 130.00 ลดราคา
50434188

มล. X6

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลมุ่ สนิ ค้า รูปสนิ คา้ รหสั สนิ ค้า รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

118 กะทิ อรอ่ ยดีกะทิ100%กลอ่ ง 130.00 129.00 ลดราคา
23069244

250 มลx6

119 กะทิ ชาวเกาะกะทิ UHT 250 24.00 - -
1092375

มล.

120 กะทิ อมั พวา กะทิ 100% 500 114.00 - -
50435671

มล. X3

121 ซอสปรุงรส 49026 ตาชงั่ นา้ ปลา ฉลากทอง 42.00 41.00 ลดราคา
750มล.

122 ซอสปรุงรส 49077 หอยนางรมนา้ ปลา 45.00 44.00 ลดราคา
ฉลากทอง 700ซซี ี.

ซอสหอย 49085 หอยนางรมนา้ ปลา 34.00 33.00 ลดราคา
123 ฉลากแดง 700ซซี ี.

นางรม

124 ซอสปรุงรส 49549 งว่ นเชยี งเต้าเจย้ี วสูตร1 32.00 31.00 ลดราคา
805ก.

125 ซอสปรุงรส 49778 เด็กสมบูรณซ์ อี ว๊ิ ขาว 53.50 48.00 ลดราคา
เหด็ หอม 700ซซี ี.

126 นา้ มนั 648329 คงิ นา้ มนั พชื ราขา้ ว 66.00 - -
1000ซซี ี.

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลุ่มสนิ ค้า รูปสนิ ค้า รหสั สินคา้ รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

127 กะทิ ชาวเกาะกะทิ UHT 500 40.00 - -
5347068

มล.

128 นา้ จมิ้ โรซา่ ซอสมะเขอื เทศ 39.00 38.00 ลดราคา
2049872

600ก.

129 นา้ มนั ดอกโป้ยเซยี นนา้ มนั 50.00 - -
20879008

ปาลม์ โอเลอนิ 1ล.

130 นา้ ตาล เทสโก้-โลตัสนา้ ตาล 21.00 - -
50435588

ทรายขาว 1 กก.

131 นา้ มนั เทสโก้-โลตสั นา้ มนั ปาลม์ 50.00 - -
11122935

1ล.

132 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตสั ซอส 49.00 48.00 ลดราคา
15420116

พรกิ ไทยดา 310 กรมั

133 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ แกง 35.00 34.00 ลดราคา
15420124

มสั มนั่ 100 กรมั

134 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ผงปรุงรส 25.00 24.00 ลดราคา
15420132

ผัดกะเพรา 50 กรมั

135 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงปรุงรส 25.00 24.00 ลดราคา
15420140

ผัดผงกะหรี่ 50 กรมั

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู คา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู คา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุม่ สินค้า รูปสนิ ค้า รหัสสนิ ค้า รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

136 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงปรุงรส 27.00 26.00 ลดราคา
15420159

แกงสม้ 45 กรมั

137 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงหมกั ไก่ 25.00 24.00 ลดราคา
50433926

สตู รเผ็ด 50 กรมั

138 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงปรุง 25.00 24.00 ลดราคา
50435573

พะโล้ไทย 60 กรมั

139 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ซอสตม้ ยา 69.00 68.00 ลดราคา
50435607

90 กรมั

140 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสซอสผัด 55.00 54.00 ลดราคา
50605891

กะเพรา 310 กรมั

141 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงปรุงรส 25.00 24.00 ลดราคา
75420880

ตม้ ยาสาเรจ็ รูป 60 ก.

142 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ผงปรุงรส 20.00 19.00 ลดราคา
75420899

ลาบ-นา้ ตก 30 ก.

143 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงปรุงรส 20.00 19.00 ลดราคา
75420902

ผัดไทยสาเรจ็ รูป 36 ก

144 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ แกง 35.00 34.00 ลดราคา
75451158

แดง 100 กรมั

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู คา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินค้าลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสินคา้ รูปสนิ คา้ รหัสสินค้า รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

145 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสพรกิ แกง 37.00 36.00 ลดราคา
75451166

เขยี วหวาน 100 กรมั

146 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั นา้ พรกิ เผา 39.00 38.00 ลดราคา
75451174

114 กรมั

147 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตัสนา้ จม้ิ แจว่ 49.00 48.00 ลดราคา
75451182

อสี าน 330 กรมั

148 นา้ ปลา เทสโก้-โลตสั นา้ ปลาแท้ 15.00 14.00 ลดราคา
11658754

300มล.

149 นา้ ปลา เทสโก้-โลตสั นา้ ปลาแท้ 25.00 24.00 ลดราคา
11658770

700มล.

150 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสนา้ ราด 26.00 25.00 ลดราคา
151 นา้ สม้ สายชู 50605885
152 ซอสปรุงรส
ปรุงรส 200 มล.

70905150 เทสโก้-โลตสั 19.00 18.00 ลดราคา
นา้ ส้มสายชกู ลนั่ 5%
700มล.

เทสโก้-โลตัสซอี วิ๊ ขาว 19.00 15.00 ลดราคา
15897613

สูตร1 300ซซี ี.

153 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตัสเต้าเจย้ี ว 30.00 29.00 ลดราคา
11524278

805 กรมั

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินค้าลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุม่ สินคา้ รูปสนิ ค้า รหัสสนิ คา้ รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

154 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตสั เตา้ เจย้ี ว 20.00 19.00 ลดราคา
11524499

350 กรมั

155 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตัสซอสปรุง 16.00 15.00 ลดราคา
18262864 อาหารฝาเหลือง 200

มล.

156 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตสั ซอสปรุง 37.00 35.00 ลดราคา
75277352

รสฝาเขยี ว1000 มล.

157 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตสั นา้ จม้ิ สุก้ี 69.00 68.00 ลดราคา
14822490

สตู รกวางตุ้ง830ก

158 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตัสนา้ จมิ้ ไก่ 42.00 38.00 ลดราคา
18734340

700มล.

159 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตสั นา้ จม้ิ ไก่ 23.00 19.00 ลดราคา
18734367

310มล.

160 นา้ จมิ้ เทสโก้-โลตสั นา้ จมิ้ สกุ ้ี 40.00 39.00 ลดราคา
21987599

สูตรกวางตุ้ง330ก

161 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตัสโชยุ 200 25.00 24.00 ลดราคา
23212640

มล.

162 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตัส ซอสเทอริ 27.00 26.00 ลดราคา
26268752

ยากิ 200 มล.

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลมุ่ สนิ คา้ รูปสินคา้ รหัสสินคา้ รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

163 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตัสซอสเทอริ 59.00 58.00 ลดราคา
26268760

ยากิ 500 มล.

164 ซอสปรุงรส เทสโก้-โลตสั นา้ ซปุ ชาบู 79.00 78.00 ลดราคา
50435613

เขม้ ขน้ 500 มล.

165 นา้ จมิ้ เทสโก้-โลตัสสควซี ซอส 39.00 38.00 ลดราคา
50164841

มะเขอื เทศ 550 ก.

166 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตัส ซอสมะเขอื 17.00 16.00 ลดราคา
71119450

เทศ 300 กรมั

167 นา้ จม้ิ เทสโก้-โลตัส ซอสมะเขอื 27.00 26.00 ลดราคา
71119469

เทศ 650 กรมั

168 นา้ สลดั เทสโก้-โลตสั มายองเนส 45.00 44.00 ลดราคา
50435628

220 กรมั

169 นา้ สลดั เทสโก้-โลตัสนา้ สลดั งา 72.00 71.00 ลดราคา
50435636

สไตล์ญ่ีป่นุ 210ก.

170 นา้ สลัด เทสโก้-โลตสั นา้ สลดั งา 72.00 71.00 ลดราคา
50435642

ซอี วิ๊ ญ่ปี ่นุ 210ก.

171 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ ไทย 79.00 78.00 ลดราคา
24649554

เมด็ ดา 100 กรมั

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู ค้า/รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสนิ ค้าลูกคา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กล่มุ สนิ ค้า รูปสนิ ค้า รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

172 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ ไทย 99.00 98.00 ลดราคา
24649570

เมด็ ขาว 100 กรมั

173 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ ไทย 89.00 88.00 ลดราคา
24649589

ป่นแท้ 100 กรมั

174 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ ไทย 25.00 24.00 ลดราคา
71939008

เมด็ ดา 25 กรมั

175 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสพรกิ ไทย 29.00 28.00 ลดราคา
71939016

เมด็ ขาว 20กรมั

176 กะทิ โลตสั กะทสิ าเรจ็ รูป 250 18.00 16.00 ลดราคา
71140883

มล.

177 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ใบพลาส 42.00 41.00 ลดราคา
70105014

เลยข์ วด 10กรมั

178 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสใบโรสแมรี่ 35.00 34.00 ลดราคา
70105022

ขวด 20กรมั

179 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสออรกิ าโน่ 34.00 33.00 ลดราคา
70105030

ขวด 13 กรมั

180 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ใบเบยล์ ีฟ 32.00 31.00 ลดราคา
70105081

ขวด 5 กรมั

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินค้าลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลุม่ สินคา้ รูปสินค้า รหสั สินค้า รายการสินค้า ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

181 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ปาปิก้าป่น 49.00 48.00 ลดราคา
70105677

ขวด 40 กรมั

182 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสขา้ วคัว่ ป่น 39.00 38.00 ลดราคา
70105901

ขวด 90 กรมั

183 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั รากผักชี 62.00 61.00 ลดราคา
70105936

ป่นขวด 30 กรมั

184 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสกระเทยี ม 59.00 58.00 ลดราคา
70105944

ป่นขวด 60ก.

185 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั พรกิ ไทยดา 79.00 78.00 ลดราคา
70105952

เกล็ดขวด 65กรมั

186 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงกะหร่ี 47.00 46.00 ลดราคา
70105979

ขวด 60 กรมั

187 เกลือ เทสโก้-โลตสั เกลอื ป่น 1 10.00 9.00 ลดราคา
188 เกลอื 10834397
189 เกลอื
กก.

26239744 เทสโก้-โลตัสเกลือ 15.00 14.00 ลดราคา
บรโิ ภคเสรมิ ไอโอดนี 330


เทสโก้-โลตัสเกลือ เสรมิ 5.00 4.00 ลดราคา
27930467

ไอโอดนี 500ก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ ค้าลูกคา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กล่มุ สินคา้ รูปสินคา้ รหสั สินค้า รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

190 นา้ ตาล เทสโก้-โลตสั นา้ ตาลออ้ ย 24.00 - -
50435596

1 กก.

191 นา้ ตาล เทสโก้-โลตสั นา้ ตาล 22.00 - -
50752928

ทรายขาวบรสิ ุทธิ์ 1กก.

192 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงชรู สแท้ 9.00 8.00 ลดราคา
71119477

85 กรมั

193 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสผงชรู สแท้ 23.00 19.00 ลดราคา
71119485

250 กรมั

194 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ผงชรู สแท้ 45.00 44.00 ลดราคา
71119493

500 กรมั

195 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั ผงชรู สแท้ 83.00 82.00 ลดราคา
71119507

1000 กรมั

196 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสวตั ถุปรุง 23.00 18.00 ลดราคา
11334851

แต่งอาหาร ไก่ 165ก.

197 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั วตั ถปุ รุง 21.00 18.00 ลดราคา
11334878

แต่งอาหาร หมู 165ก.

198 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั วตั ถปุ รุง 13.00 12.00 ลดราคา
16022742

แตง่ อาหาร ไก่ 75ก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลูกค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลกู ค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดบั กลมุ่ สินคา้ รูปสนิ ค้า รหสั สินคา้ รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

199 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั วตั ถุปรุง 10.00 9.00 ลดราคา
16023080

แตง่ อาหาร หมู 75ก.

200 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั วตั ถุปรุง 49.00 48.00 ลดราคา
22014578

แต่งอาหาร ไก4่ 25ก.

201 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัส วตั ถุปรุง 49.00 48.00 ลดราคา
22015019

แตง่ อาหาร หมู 425ก

202 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตัสวตั ถปุ รุง 83.00 82.00 ลดราคา
26446421

แตง่ อาหาร หมู 850ก.

203 ผงปรุงรส เทสโก้-โลตสั วตั ถุปรุง 83.00 82.00 ลดราคา
26446448

แต่งอาหาร ไก่ 850 ก

204 ซอสปรุงรส แมก็ ก้ซี อสปรุงอาหาร 36.00 29.00 ลดราคา
74095846

สตู รเขา้ เนอื้ 680 มล

205 ซอสปรุงรส แมก็ กี้ซอสปรุงอาหาร 18.00 16.00 ลดราคา
73457310

200มล.

206 ซอสปรุงรส แมก็ กี้ซอสเหยาะจม้ิ 16.00 15.00 ลดราคา
5070406

100มล.

207 ซอสปรุงรส แมก็ ก้ีซอสเหยาะจมิ้ 29.00 28.00 ลดราคา
5070465

200มล.

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู คา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสนิ ค้าลูกคา้ Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสนิ คา้ รูปสินค้า รหสั สินคา้ รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

208 นมขน้ จดื คารเ์ นชนั่ เอก็ ตรา้ ครมี 21.00 ซอ้ื 2 ชนิ้ ราคา
15381714 41.00 41 เฉล่ยี ชน้ิ ละ

เทยี มขน้ จดื 385กรมั 20.50

209 นมขน้ จดื คารเ์ นชนั่ เอก็ ตรา้ ครมี 939.00 - -
150184551

เทยี มขน้ จดื 385กรมั x48

210 นมขน้ จดื คารเ์ นชนั่ เอก็ ตรา้ 123.00 119.00 ลดราคา
211 นมขน้ จดื 50249396
212 นมขน้ จดื
213 นมขน้ จดื พรอ่ งไขมนั 385ก.X6
214 นมขน้ จดื
215 นมขน้ จดื 713007 คารเ์ นชนั่ นมขน้ จดื 405 23.00 ซอื้ 2 ชนิ้ ราคา
216 นมขน้ จดื กรมั 44.00 44 เฉล่ยี ชนิ้ ละ

22

คารเ์ นชนั่ นมขน้ จดื 405 1,077.00 1,005.00 ลดราคา
150036140

กรมั x48

คารเ์ นชนั่ นมปรุง 313.00 311.00 ลดราคา
165585349 อาหารและเบเกอรี่ 140

ก.x24

ทพี อทเอก็ ซต์ รา้ ครมี 819.00 800.00 ลดราคา
150326968 เทยี มขน้ จดื 385 กรมั

x48

26708493 นกเหยยี่ วนมปรุง 49.00 48.00 ลดราคา
อาหารและเบเกอรี่
1000มก.

คารเ์ นชนั่ นมสาหรบั 55.00 54.00 ลดราคา
50605292

ปรุงอาหาร 1กก.

3.เครอ่ื งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลกู คา้ /รา้ นค้า ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดิต โอนเงนิ

ราคาสินค้าลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลมุ่ สินค้า รูปสนิ คา้ รหัสสินค้า รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ

217 นมขน้ หวาน 713082 มะลิผลิตภณั ฑ์นมขน้ 23.50 23.00 ลดราคา
หวาน 380 กรมั

218 นมขน้ หวาน 983942 มะลิผลิตภณั ฑ์นมขน้ 1,056.00 1,050.00 ลดราคา
หวาน 380 กรมั X48

219 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั่ ครมี เทยี มขน้ 127.00 120.00 ลดราคา
50249413

หวาน 388 ก.X6

220 นมขน้ หวาน คาเนชนั่ ครมี เทยี มขน้ 982.00 955.00 ลดราคา
150054694

หวาน 388 กรมั x48

221 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั ครมี เทยี มขน้ 158.00 157.00 ลดราคา
50249428

หวาน 505 ก.X6

222 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั่ ครมี เทยี มขน้ 1,176.00 1,170.00 ลดราคา
165919912

หวาน 505 กรมั x48

223 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั่ ครมี เทยี มขน้ 779.00 760.00 ลดราคา
165903562

หวานชนดิ ถงุ 2กก.x8

224 นมขน้ หวาน ทพี อท เอก็ ซต์ รา้ พรอ่ ง 111.00 110.00 ลดราคา
50249407

ไขมนั 385 ก.X6

225 นมขน้ หวาน ทพี อทครมี เทยี มขน้ 955.00 855.00 ลดราคา
150255411

หวาน 380 กรมั x48

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอ่ื ลูกคา้ /รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ิดตอ่ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสินคา้ ลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสนิ คา้ รูปสินค้า รหัสสินค้า รายการสินคา้ ราคาปกติ ราคาพเิ ศษ หมายเหตุ

226 นมขน้ หวาน ทพี อทครมี เทยี มขน้ 712.00 708.00 ลดราคา
165903579 หวานพรอ่ งมนั เนยถงุ 2

กกx8

227 นมขน้ หวาน พาเลซครมี เทยี มขน้ 110.00 108.00 ลดราคา
50646179 หวานพรอ่ งไขมนั 195

ก.X6

228 นมขน้ หวาน 23271639 พาเลซครมี เทยี มขน้ 108.00 103.00 ลดราคา
หวานพรอ่ งไขมนั 380
ก.x6

229 นมขน้ หวาน เบิดวงิ ชค์ รมี เทยี มขน้ 816.00 811.00 ลดราคา
9798072

หวาน 380ก.x48

230 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั่ ครมี เทยี มขน้ 27.00 26.00 ลดราคา
26941651

รสหวาน 505 กรมั

231 นมขน้ หวาน คารเ์ นชนั่ ครมี เทยี มขน้ 101.00 100.00 ลดราคา
27515796

หวานชนดิ ถงุ 2กก.

232 นมขน้ หวาน นกเหยย่ี วครมี เทยี มขน้ 95.00 94.00 ลดราคา
71145516

หวานพรอ่ งไขมนั 2กก

233 นมขน้ หวาน มะลโิ กลด์ ครมี เทยี มขน้ 87.00 86.00 ลดราคา
234 นมขน้ จดื 75147874

หวานพรอ่ งไขมนั 2กก

CP12_นกเหยย่ี วนม 561.00 558.00 ลดราคา
169548624 ปรุงอาหารและเบเกอร่ี

1000มก.

3.เครอื่ งปรุงอาหาร

ชอื่ ลกู ค้า/รา้ นคา้ ........................................................................

เบอรต์ ดิ ต่อ .......................................................

วธิ กี ารชาระเงนิ เงนิ สด บัตรเครดติ โอนเงนิ

ราคาสนิ คา้ ลูกค้า Direct sales

Period : 04 พ.ย. - 24 พ.ย. 2564

ลาดับ กลุ่มสินคา้ รูปสินค้า รหัสสนิ ค้า รายการสนิ คา้ ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
521.00 518.00 ลดราคา
235 นมขน้ จดื CP12_นกเหยย่ี วโพร
169548647 เฟสชลั แนลสาหรบั ตี

ฟอง 1000 มล


Click to View FlipBook Version