The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 64302040015, 2022-07-10 09:47:31

น.ส.ศิริกานต์ จิตสว่าง

หนังสือรุ่น

วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว อุ บ ล ร า ช ธ า นี

สบทด.2/1
น . ส . ศิ ริก า น ต์ จิ ต ส ว่ า ง

สบทด.2/1

กนกวรรณ
บุ ญ เ ด ช

นั กศึ กษาระดั บชั้ น ปวส. 2

ภ า พ ร ว ม ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ น ก า ร ฝึ ก ง า น
ร ะ ดั บ ป ว ช
ฉันเพิ่ งจบการศึกษาระดับวิทยาลัย ตอนนี้กำลังมองหา ที่ ว่ า ก า ร อำ เ ภ อ เ มื อ ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี
งานประจำในองค์กรที่ฉันสามารถแสดงทักษะอันโดด
เด่นด้านการจัดการข้อมูลและงานวิจัยของฉัน

ทำงานเกี่ยวกับจดทะเบียนสมรส,ทะเบียนหย่า,เปลี่ยนชื่อ,คัดสำเนา
ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่มอบหมายให้

ส า ข า ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ร ะ ดั บ ป ว ส

- การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ ว่ า ก า ร อำ เ ภ อ เ มื อ ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี
- การจัดการข้อมูล
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง ออกคำร้องขอจัดงานพิ มพ์ งานเกี่ยวกับโรคระบาดของโควิด19
- สร้างกราฟิกดีไซน์ ออกเลขส่ง รับเลขส่ง ทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้ทำ
- การประเมินโปรแกรม
- ออกแบบเว็บไซต์

ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

โทรศัพท์: 0653396304 วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
อีเมล: [email protected]
Line: 0653396304 ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ช
ที่อยู่: 21 ม.11 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กำ ลั ง ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ส
34150
facebook : กนกวรรณ บุญเดช

ง า น อ ดิ เ ร ก แ ล ะ ค ว า ม ส น ใ จ

- อ่านนิยายแต่งนิยาย
- การท่องเที่ยว
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกมส์
- ฟังเพลงดูหนัง

KKAAMMOONNRRAATT EDUCATION
SSAATTTTHHAAMM
2017 - 2020 :
POLICE Ubon Ratchathani Vocational College
Business Computer
GENERAL STAFF SUB-DIVISION
2020 - present :
supervisor assistance In seeking Ubon Ratchathani Vocational College
information, possible operational guidelines digital business technology
to be used as information in making
decisions about any action of the EXPERIENCE
supervisor in order to achieve the
objectives according to the desired goals 2018 - 2019
Internship at Ubon Ratchathani
CONTACT Provincial Public Relations Office

0952093509 2022
6430204000[email protected] Internship at the Ubon Ratchathani
63 moo.12 nongkhon, mueang, Ubon Area Revenue Branch Office
Ratchathani 34000
POLICE

able to work on documents
Fluent in Microsoft Word
Able to use basic computer programs
Able to send and receive basic e-mails
Working agile, agile and meticulous
Able to speak basic English
good-natured and well-behaved
work fast
Being responsible and patient with high work
Have a positive attitude

SKILLS

Microsoft World 90%
Microsoft Excel 85%
power point 80%
photoshop 75%

JONGPHISUT
LAKHARN

BUSINESS COMPUTER/FREELANCE

ABOUT ME EXPERIENCE

Looking for a freelance digital design 2018 - Ubon Ratchathani Area
experience with a four-year part-time Revenue Branch Office
job devoted to computer and digital 2019 - Ubon Ratchathani Area
studies. and create a personal vision Revenue Branch Office
and style 2022 - Muang District Office

SKILLS EDUCATION

Accounting 2018 - Ubon Ratchathani Area Revenue
Communication Branch Office
Problem Solving 2019 - Ubon Ratchathani Area Revenue
Technical Branch Office
Management 2022 - Muang District Office
Critical Thinking

064-3044354
[email protected]
Jongphisut Lakharn05
PROFILE

NATTIYA JAIHAN

ชื่อ : นางสาว ณัฐธิยา ประสบการณ์การ การฝึกงาน
นามสกุล : ใจหาญ
ชื่อเล่น : ปาล์มมี่ พนักงานแผนกธุรการ ปี 2019- 2020
ศาสนา : พุทธ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
อายุ : 19 ปี
เกิดวันที่ : 07/08/2002 รับเอกสารเข้า ถ่ายเอกสาร เดินงาน ไปรับเอกสารนอกพื้นที่
สถานที่เกิด : โรงพยาบาลวารินชำราบ เช่น สนามบินและขนส่ง กรอกข้อมูลลงระบบ จ่ายค่าไฟ
ส่วนสูง : 167 ซม.
น้ำหนัก : 51 กม. พนักงานแผนกธุรการ ปี 2022 - 2022

รายละเอียดติดต่อ สำนักงานกรมชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
F : Palmy Nattiya
IG : Palmy0708 เปิดเมล์รับเข้าเอกสาร ส่งให้ผู้บริหารเซ้น รับเอกสาร ส่งเอกสาร
T : 0619590440 ไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เบิกสินค้าให้พนักงาน จัดโต๊ะการ
ประชุม
โรงเรียนที่เข้ารับการศึกษา

โรงเรียน มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

สำเร็จการศึกษาปี 2017

โรงเรียน เซนเอมิลี

สำเร็จการศึกษาปี 2013

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ปัจจุบัน)
แผนก พาณิ ชยกรรม
สาขา เทคโนโลยี ธุ รกิ จดิ จิ ทั ล

ทักษะและความเชี่ยวชาญ
-โปรแกรม Adobe Dreamweaver
-โปรแกรม Adobe Photoshop
-โปรแกรม Adobe Indesign
-โปรแกรม canva

TANYARAT

WISETRINTONG

EDUCATION EXPERIENCE

2017-2020 : UVC 2018 - 2019
Ubonratchathani Vocational College The Revenue Department
Business Computer of Ubon Ratchathani Province
2022
2020-2022 : UVC The Revenue Department
Ubonratchathani Vocational College of Ubon Ratchathani Province
Digital Business Technology
MY FREE TIME
AWARD
Watch movie
2018 , 2021 : Excel calculation Watch series
programming skills Listen to music
Play a game
SKILLS 85%
80% CONTACT
Microsoft Word 75%
Microsoft Excel 75% 082-112-2790

Adobe Photoshop [email protected]
PowerPoint , Canva
www.reallygreatsite.com

6 Moo 12 Nongkhon Sub-area
Meaung District Ubon Ratchathani
Province 34000 Thailand

EDUCATION MANIDA
SRISUK
2020
Ubon Ratchathani Vocational Web design
College
Hello, I'm a web design
Business computer who's love to engaging
and interacting with people
2022 through social media as much as
Ubon Ratchathani Vocational the analytics that go with it.
College
EXPERIENCE
Digital business technology
2019-2020, 2022
SKILL 90% Revenue Department
80% Intern
Web Design 77%
Photoshop 80% tax records
Coder Sales of stamp duty
Excell Take tax documents
Advice to taxpayers
20
19,2020
UBRU.
Excel skill race
Gold medal Level 1st place winner
Gold medal Level 2st place winner

CONTACT

063-6577-1226
[email protected]
Manida Srisuk
8 khueang Nai Ubonratchathani city

08 MANITA
THONKUNTOD

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทำ ง า น

ชื่อ มานิตา ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
นามสกุล ทนขุนทด ฝ่ายงานทะเบียนราชฎร
ชื่อเล่น ครีม
วันเดือนปีเกิด 18 /01/2546 2019 - 2020
อายุ 19 ปี ทำบัตรประชาชน
สัญชาติ ไทย เดินเอกสาร
เชื้อชาติ ไทย ทำทะเบียนบ้าน
ศาสนา พุทธ บันทึกประวัติการเกิด-การตาย

สถานที่เกิด โรงพยาบาล สำนักงานชลประทานที่ 7
อุบลรักษ์ ฝ่ายแผนงาน
ส่วนสูง 147
น้ำหนัก 40 2022- 2022
หมู่เลือด A
รับเอกสาร
คีย์ข้อมูลไตรมาส
เดินเอกสาร

ก า ร ศึ ก ษ า ก่ อ น ห น้ า

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 2013
โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2017
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนเซ็นต์เอเมลี

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2019

ข้ อ มู ล ติ ด ต่ อ ฉั น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

บ้าน: 08-1234-5678 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
มือถือ: 08-1234-5678
อีเมล: [email protected] คณะบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์: www.deesite.co.th
เฟซบุ๊ก: @deesite ประเภทพาณิชยกรรม
อินสตาแกรม: @deesite
สาขาเทคโนดลยีธุรกิจดิจิทัลศิริกานต์
จิตสว่าง

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ส . 2

ประสบการณ์ การทำงาน ติ ด ต่ อ ฉั น ที่

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ ที่อยู่: 259/172 ม.9
ซอย7/6 อ.เมือง จังหวัด
- ปริ้นพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า อุบลราชธานี
- ลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเทศไทย 34190
[email protected]
องค์การบริหารส่ วนตำบลหนองกินเพล
sirikan jitsawang
- ออกเลขรับ-เลขส่ง
- พิมพ์หนั งสือราชการ เ ป้ า ห ม า ย ใ น ชี วิ ต
- เดินเอกสาร
- พิมพ์ดีดหนั งสือ อยากเป็นนายตัวเองอยากสำเร็จในอาชีพ
- ถ่ายเอกสาร ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ออกแบบเว็บไซต์ สร้างกราฟิกดีไซน์

งานอดิเรกแะความสนใจ ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

- เล่นเกมส์ วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว อุ บ ล ร า ช ธ า นี
- ฟังเพลง
- อ่านนิ ยาย ระดับชั้น ปวช.
- วาดรูป กำลังศึ กษาระดับ ปวส.
- เรียนรู้ทำขนม

Sirilak 11
PROFILM
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ ฉลวยแสง

ชื่อเล่น บิ๋ม (BIM) อายุ 19 ปี

ประสบการณ์ฝึ กงาน เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545


ทีโอที (TOT)
สาขาวนารมย์ กำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี
ต.ค 2562 -
ก.พ 2563
ที่ทำการไปรษ
ณีย์ เขื่องใน แผนก เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
มี.ค 2565 - พ.ค 2565 ระดับชั้น ปวส.2 สบทด.2/1
ติดต่อฉัน

อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ Bim Sirilak
ทำแล้วเส
ียใจ


ยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ bim.2306
0945420484

Siriwipa
Duangkamsee

DIGITAL BUSINESS
TECHNOLOGY

ชื่อ
ศิริวิภา ด้วงคำสี

Siriwipa Duangkamsee

ช่องทางการติดต่อ ประวัติส่วนตัว

06-5318-6008 ชื่อนางสาวศิริวิภา ด้วงคำสี
ชื่อเล่น: ไหม
6430204001[email protected] วันเกิด: วันพุธที่28 สิงหาคม พ.ศ.2545
สัญชาติ: ไทย
53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง เชื้อชาติ: ไทย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัด ศาสนา: พุทธ
อุบลราชธานี 34190 ปัจจุบันศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง ปวส.1
โรงเรียนบ้านคำขวาง แผนก: เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่: 53 หมู่5 บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง
มัธยมศึกษาปีที่1-3 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง 34190
- จบการศึกษาเกียรตินิยมด้วยเกรด งานอดิเรก: ฟังเพลง ดูหนัง
เฉลี่ย 3.65 ความสามารถ: เล่นวอลเลย์บอล
- สมาชิกคณะกรรมการนักเรียน ลักษณะนิสัย: พูดเก่ง เข้ากับคนง่าย
นักศึกษา
- การอ้างอิงความเป็นผู้นำ 80%

วิทยาลัยอาชีวศึ กษาอุ บลราชธานี 85%

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85%
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปี 2561-ปัจจุบัน
- จบการศึกษาระดับ ปวช.ด้วยผลการเรียนดีเด่น
เกรดเฉลี่ย 3.52
- การอ้างอิงโดยผู้อำนวยสำหรับความเป็นผู้นำและ
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

About me EDUCATION

ชื่อ-สกุล : นางสาวอริยา ทุมบาล ม.1 - ม.3 โรงเรียนบ้านนามึน
ชื่อเล่น : บีม ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วันเกิด : 17 กันยายน 2545 ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อายุ : 19
คติประจำใจ : พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้ GPA (SCI-MATH)

CONTACT ปวส.1 เทอม 1 3.58
เทอม 2 3.33
0825831833 เทอม s 4.00
[email protected]
อริยา า. WORK EXPERIENCE
166 หมู่10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 2563 ฝึกประสบการณ์ ที่ห้องแนะแนว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2565 ฝึกประสบการณ์ ที่ ห้องธุรการ
องค์ การบริหารส่วนตำบลไร่น้ อย

SKILL

Microsoft word 90%
PowerPoint
Adobe Photoshop CS6 80%
Microsoft Excel 77%
Canva 80%
88%

สบทด.2/1

น า ง ส า ว ก น ก ว ร ร ณ บุ ญ เ ด ช

น า ง ส า ว ก ม ล รัต น์ สั ต ย์ ธ ร ร ม

น า ง ส า ว จ ง พิ สุ ท ธิ์ ห ลั ก ห า ญ

น า ง ส า ว ชี วิ ต า พิ ม พ์ โ ค ต ร

น า ง ส า ว ณั ฐ ธิ ย า วิ เ ศ ษ ริน ท อ ง

น า ง ส า ว ม า นิ ด า ศ รีสุ ข

น า ง ส า ว ม า นิ ต า ท น ขุ น ท ด

น า ง ส า ว ศ ศิ ธ ร ช่ ว ง ชั ย

น า ง ส า ว ศิ ริก า น ต์ จิ ต ส ว่ า ง

น า ง ส า ว ศิ ริลั ก ษ ณ์ ฉ ล ว ย แ ส ง

น า ง ส า ว ศิ ริวิ ภ า ด้ ว ง คำ สี

น า ง ส า ว สุ ร ว ดี อิ น ท วั ฒ น์

น า ง ส า ว อ ม ร เ ท พ พุ ท ธ ขั น ธ์

น า ง ส า ว อ ริย า ทุ ม บ า ล

สบทด.2/1


Click to View FlipBook Version