The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการพัฒนาอาชีพ การทำเจลล้างมือแอลกฮอลส์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nongluk Wentz, 2022-07-11 21:43:56

รูปเล่ม_merged

สรุปโครงการพัฒนาอาชีพ การทำเจลล้างมือแอลกฮอลส์

กศน.ตำบลบงึ เนียม
ศนู ยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภอเมืองขอนแก่น
สำนกั งำนสง่ เสรมิ กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั จงั หวดั ขอนแก่น

สำนกั งำนสง่ เสรมิ กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั
สำนกั งำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธิกำร
กระทรวงศกึ ษำธิกำร

คำนำ

กศน.ตำบลบึงเนียม สังกัด ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมือง
ขอนแก่น ได้จัดทำเอกสำรประกอบสรุปโครงกำรอำชีพ กลุ่มสนใจ กำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็น
กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกโรงเรียนในระดับตำบล และส่งเสริมให้เกิดอำชีพต่อ
ชมุ ชน

ดังน้ัน กศน.ตำบลบึงเนียม ขอขอบพระคุณ ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งได้รับควำมร่วมมือให้กำร
สนับสนุนกำรจัดกจิ กรรมกำรศกึ ษำนอกโรงเรยี นในระดับตำบล ไดแ้ ก่ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น หัวหน้ำงำนกำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำน, หัวหน้ำงำนกำรศึกษำสำยอำชีพ,
หัวหน้ำงำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ของ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น, นำยกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม, ผู้ใหญ่บ้ำน
ทกุ หมู่บำ้ น ทใ่ี ห้กำรสนบั สนุนกำรดำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้ท่ีพลำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ใหไ้ ดร้ ับควำมรู้
อยำ่ งทวั่ ถึงและสำมำรถนำไปพฒั นำคณุ ภำพชีวิตของตนเองและชุมชน ใหด้ ีย่ิงข้ึนตอ่ ไป

กศน.ตำบลบึงเนียม
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั อำเภอเมอื งขอนแกน่

สำรบัญ หนำ้

เร่ือง ข
คำนำ
สำรบัญ ๑

บทที่ ๑ ควำมเปน็ มำ ๓
วตั ถุประสงค์
ขอบเขต ๔
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้ ับ ๘
๑๑
บทท่ี ๒ เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรทำเจลลำ้ งมอื ดว้ ยแอลกอฮอล์ ๑๒
หลกั กำรประเมนิ โครงกำร ๑๔
ข้นั ตอนกำรวำงแผน PDCA ๑๖

บทที่ ๓ วธิ กี ำรดำเนินกำรวิจยั ๒๐
ก่อนดำเนนิ โครงกำร
ระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำร ๒๑
หลงั กำรดำเนนิ โครงกำร ๒๒

บทท่ี ๔ ผลวเิ ครำะหข์ ้อมูล
ผลวิเครำะหข์ ้อมูล

บทที่ ๕ สรปุ และข้อเสนอแนะ
สรปุ
เสนอแนะ

ภำคผนวก
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
- รปู ภำพประกอบ
- คณะผูจ้ ัดทำ

บทท่ี ๑
บทนำ
ควำมเปน็ มำและควำมสำคัญ
แนวคิดในกำรดำเนินงำน/กลไกกำรดำเนินงำน
จำกสถำนกำรณ์ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงสูงและยังไม่สามารถก้าวพ้นวิกฤตได้อย่าง
ยง่ั ยืนซ่ึงสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการโดยสาเหตุทีส่ าคัญประการหนึ่งคือความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกจิ ที่มี
อยู่สูงแสดงถึงฐานเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพ่ิม
รายได้โดยสว่ นใหญ่อยู่ในสาขาเกษตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จงึ ไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเปน็ ชนชัน้ ขนาดกลางท่เี ป็นฐานการบริโภคและสร้างสินค้าและบริการท่มี คี ณุ คา่ และเป็น
ของตัวเองได้รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษจุดมุ่งหมายของ
นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสาคัญคือมุ่งนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่
สมดลุ มีความเขม้ แข็งของเศรษฐกจิ ภายในประเทศมากขน้ึ ซ่ึงจะเปน็ พื้นฐานทีส่ าคัญของการสร้างการเติบโตอยา่ ง
มีคุณภาพและย่ังยนื และมุ่งนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงท้ังนี้ได้กาหนดนโยบายเพื่อตอบสนอง
จุดมุ่งหมายดังกล่าวที่สาคัญประการหน่ึงคือการเสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานท่ีมีคุณภาพและ
รายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างถ่ัวถึงเป็นระบบในทุกระดับชั้นความรศู้ ูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาเภอเมืองขอนแก่นจึง
ได้จัดทาโครงการหน่ึงอาเภอหน่ึงอาชีพเพ่ือฝึกอาชีพกับประชาชนท่ัวไปให้มีงานทามีอาชีพมีรายได้มีความม่ันคง
สืบไป
ดังนั้น กศน.ตำบลบึงเนียม จึงได้จัดทำโครงกำรกลุ่มพัฒนำอำชีพ กำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
เพ่ือฝึกอำชีพให้กับประชำชนที่สนใจ ประชำชนท่ีว่ำงงำน ประชำชนท่ีมีอำชีพอยู่แล้วและต้องกำรต่อยอดอำชีพ
เดิม หรือประชำชนที่ได้รับผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ และค่ำครองชีพในกำรดำรงชีวิตประจำวันให้มีรำยได้
เพิ่มขึน้ ลดรำยจำ่ ย จะทำใหป้ ระชำชนมคี วำมมง่ั คงในชวี ติ และอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขมำกย่ิงขึ้น

วตั ถปุ ระสงค์
๑. เพ่ือใหป้ ระชาชนมโี อกาสไดฝ้ ึกอบรมอาชีพมีข้อมลู ดา้ นอาชีพ
๒. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกด้านอาชีพมีงานทาสามารถสร้างรายไดท้ ่มี ่ันคงม่ังคง่ั
๓. เพ่ือให้ภาครัฐและองค์การปกครองท้องถ่ินมสี ว่ นรว่ มในการฝึกอาชพี
๔. เพ่ือสง่ เสรมิ การประกอบอาชพี ตามแนวคดิ ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งดาเนนิ ชีวติ อย่างมีความสขุ

เปำ้ หมำย
เชิงปรมิ ำณ
- ประชำชนท่ัวไป จำนวน ๑๐ คน
เชงิ คุณภำพ
- พฒั นำทักษะอำชีพต่อยอดจำกควำมสำมำรถหลักทมี่ ีอย่ใู นชุมชน โดยวิธีกำรจดั กำรควำมรู้

พฒั นำกลมุ่ อำชพี ใหม้ ีควำมเข้มแขง็ และเพ่มิ ควำมสำมำรถทักษะอำชพี

จดุ เน้นกำรดำเนินงำน

กิจกรรมหลัก
๑. กำรเตรยี มอปุ กรณ์กำรทำเจลล้ำงมอื ดว้ ยแอลกอฮอล์
๒. ขน้ั ตอนกำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
๓. กำรวำงแผนกำรตลำด

สถำนท่ดี ำเนินกำร
กศน.ตำบลบงึ เนยี ม ตำบลบึงเนยี ม อำเภอเมืองขอนแกน่ จงั หวดั ขอนแก่น

ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่ำงวนั ที่ ๑๙ – ๒๑ เดอื น พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมำณ
ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสานักงาน กศน.

จังหวัดขอนแก่น แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น เพ่ือ
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๕๐๐๕๒๐๐๕๐๐๐๒๓ จานวนเงิน
๒,๘๐๐ บาท (สองพนั แปดร้อยบาทถ้วน) ตำมรำยละเอียดดงั น้ี

๑. คำ่ วทิ ยำกรหลักสตู ร (๙ ชวั่ โมง x ชว่ั โมงละ ๒๐๐ บำท) ๑,๘๐๐.- บำท

๒. คำ่ วัสดุอปุ กรณ์ ๑,๐๐๐.- บำท
รวมเปน็ เงนิ ๒,๘๐๐ .- บำท

ผูร้ ับผดิ ชอบโครงกำร : กศน.ตำบลบงึ เนยี ม

ทป่ี รึกษำโครงกำร : กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
วิทยำกร / สื่อ / แหลงคนควำ / ใบควำมรู

- ๑. ใบควำมรู

- ๒. ใบงำน

- ๓. รูปภำพ

- ๔. ตัวอย่ำงจำกของจริงที่มีอยู่

กำรวดั ประเมนิ ผล

๑. ประเมินจำกสถติ ผิ ู้ใชบ้ รกิ ำร

๒. แบบประเมินควำมพึงพอใจ

๓. กำรรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนต่อตน้ สังกดั และผ้เู ก่ียวข้อง

ผลทคี่ ำดว่ำจะไดร้ บั

๑. ผผู้ า่ นการอบรมอาชีพสามารถประกอบอาชีพมรี ายได้เพ่ิมขึ้น นาไปใช้จา่ ยในการดารงชีวติ และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

๒. ผจู้ บหลักสตู รนาผลติ ภณั ฑ์ไปจาหนา่ ยและเข้าสกู่ ารแขง่ ขนั ในตลาดประชาคมอาเซยี น

๓. ประชาชนท่ฝี ึกอบรม มรี ายได้ มีอาชพี ม่ันคง มคี วามเปน็ อย่ใู นการดาเนินชวี ติ ดีข้ึน
๔. ประชาชนมศี ูนย์รวมการฝกึ อบรมอาชพี เขา้ ถึงข้อมูลด้านอาชีพ

บทที่ ๒

เอกสำรท่ีเกย่ี วข้อง

กำรประเมนิ โครงกำร โครงกำรกลุม่ พฒั นำอำชีพกำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ คณะผปู้ ระเมนิ ได้
ศึกษำขอ้ มูลจำกเอกสำรดังรำยละเอียดทจี่ ะนำเสนอตอ่ ไปน้ี

๑. กำรทำเจลล้ำงมอื ด้วยแอลกอฮอล์
๒. หลกั กำรประเมนิ โครงกำร
๓. ขนั้ ตอนกำรวำงแผน PDCA
กำรทำเจลลำ้ งมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลล้างมือ ถือเป็นอีกหนึ่งไอเท็มท่ยี อดฮิตในช่วั โมงนี้ เพราะสามารถฆา่ เชอื้ และท า ความสะอาดได้เป็น
อย่างดี แต่ปัจจุบันพบว่า เจลล้างมือ ขาดตลาดเป็นอย่างมาก ชีวจิต ออนไลน์ จึงรวบรวมหลากหลายสูตร เจ
ลล้างมือ ทส่ี ามารถท าไดเ้ องที่บ้าน ใช้แบบชิลๆ ไดเ้ องค่ะ เเต่อย่างไรก็ตาม ขอ้ มูลจากการทดลองในต่างประเทศ
พบว่า “ต้องใช้ แอลกอฮอล์เข้มข้นมากกว่า 70% เชื้อถึงจะตาย ในทางกลับกันเอทานอล (Ethanol) ต้อง มี
ความเข้มข้น 70-95% เช้ือถึงจะตายได้ ดังนั้นต้องกลับไปดูเจลล้างมือท่ีเราใช้ว่า เอทานอลเข้มข้นเท่าใด ถ้า
เพยี งแค่ 50% หรอื 65% คงไม่พอ เชอื้ ไม่ตาย”
อปุ กรณ์
- ถงั หม้อสแตนเลส หรอื พลาสติก ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร
- ไม้พาย
- ถว้ ยตวงขนาดบรรจุ 1,000 มล.
สารเคมี
1. Carbopol 940 (คารโ์ บพอล 940) 1.5 กรัม
2. Ethyl alcohol 95% (เอทิล แอลกอฮอล์ 95%) 370 มล.
3. Triethanolamine (ไตรเอทาโนลามีน) 1.5 กรมั
4. นา้ บริสุทธิ์ (น้า RO หรือ น้ากลั่น) 123 มล.
5. Propylene glycol (โพรไพลนี ไกลคอล) 5 มล.
วธิ ีทา
การผสมผลิตภัณฑ์นาเอธลิ แอลกอฮอลท์ เี่ หลือ ปรมิ าณ 700 มล. ใสใ่ นถัง หมอ้ สแตนเลส หรอื พลาสติก
ขนาดบรรจุ 1.5 ลติ ร เติมสารละลายนา้ หอมท่ีเตรยี มไวล้ งไปกวน ด้วยพายจนสารผสมเขา้ กันดี จากน้ัน
เตมิ น้า ปริมาณ 245 มล. ลงไปกวนด้วยพายจนสารผสมเข้ากันได
หลกั กำรประเมนิ โครงกำร

หลังจำกได้ดำเนินงำนตำมแผนของโครงกำรแล้ว จำกน้ันขั้นตอนสุดท้ำยจะเป็นกิจกรรม ในกำร
ประเมินผลโครงกำรหำกพิจำรณำถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนกับกำรประเมินผลโครงกำร พบว่ำ เป็น
กิจกรรมของกำรกำหนดแนวทำงกำรนำไปปฏิบัติเพื่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนกำรประเมินผล โครงกำรเป็น
กิจกรรมสุดท้ำย ในกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีกำหนดหรือไม่ แต่ ในระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำรน้ัน โครงกำรอำจถูกผลกระทบท่ีเกิดจำกสภำวะแวดล้อมทั้งภำยนอก ท่ีเป็นปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ และ
สภำวะแวดล้อมภำยในองค์กำรท่ีเป็นปัจจัยท่ีองค์กำรสำมำรถควบคุมได้เกิดขึ้น จึงอำจเกิดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยจำกสภำวะแวดล้อม จนมีผลกระทบ ต่อกำรดำเนินโครงกำรไม่สำมำรถดำเนินงำนตำม
แผนทก่ี ำหนดไว้ได้ นอกจำกนี้ยงั สง่ ผลให้โครงกำร ไม่สำมำรถบรรลวุ ัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไวอ้ กี ด้วย วิธีท่จี ะทำให้
ทรำบว่ำผลกำรดำเนินงำนเบ่ียงเบน ออกไปจำกแผนที่กำหนดไวห้ รือไม่ คือ กำรกำกับ ติดตำมและตรวจสอบผล
กำรปฏิบัตงิ ำนท่เี กิดข้ึน ดว้ ยกำรเปรยี บเทยี บกบั มำตรฐำนท่กี ำหนดทีเ่ ป็นตวั บ่งช้ีถงึ ควำมสำเร็จ

สำเหตุที่ต้องทำกำรประเมินผลโครงกำร เน่ืองจำกผู้บริหำรต้องกำรทรำบว่ำผลที่ได้รับ จำกกำรดำเนิน
โครงกำรไปแล้วนั้นประสบควำมสำเร็จตำมท่ีมุ่งหวังหรือไม่ มีปัญหำอุปสรรคอะไร ตอบสนองควำมต้องกำรได้
เพียงใด ควรปรับปรุงแล้วดำเนินกำรต่อไปหรือควรยุติโครงกำร นอกจำกน้ีกำรประเมินผลจะมีผลโดยตรง ต่อ
ควำมสำเร็จของแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ และยังส่งผลทำงอ้อมหำกกำรประเมินผลมีคุณภำพ ก็จะทำให้กำร
บริหำรงำนตำมแผนที่กำหนดมีคุณภำพไปด้วย แต่ถ้ำกำรประเมินผลขำดคุณภำพแล้ว ยังสำมำรถก่อให้เกิด
ผลเสียต่อแผนงำนท่ีกำหนดไว้ได้อีกด้วย กำรประเมินโครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงเริ่ม
วำงแผนโครงกำรท่ีเป็น ขั้นตอนของกำรประเมินควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร กำรประเมินวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรและ กำรประเมินควำมสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของแผนโครงกำร นอกจำกนี้จะพิจำรณำถึงควำม
ต้องกำร ด้ำนปริมำณทรัพยำกรของโครงกำรอีกด้วย ช่วงที่สอง คือ ช่วงของกำรดำเนินโครงกำรในระหว่ำง
ดำเนินงำนตำมแผนโครงกำร ผู้บริหำรโครงกำรจะทำกำรประเมินผลกำรดำเนนิ งำนระหว่ำงวัตถุประสงค์ กับผล
ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรควบคู่กันไป และช่วงที่สำมเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้นลงผู้บริหำร โครงกำรก็จะทำ
กำรประเมินผล เพื่อทรำบถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรกับผลที่เกิดข้ึนจำกกำรดำเนินงำน ทำให้ทรำบผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงกำรทั้งทพี่ งึ ปรำรถนำและไม่พงึ ปรำรถนำเกดิ ข้ึน

ควำมสำคญั ของกำรประเมนิ ผลโครงกำร
กำรประเมินผลเปน็ กจิ กรรมกำรวดั ผลกำรดำเนนิ งำนทมี่ ุ่งเน้นควำมถูกต้องท่ีเปน็ อยู่จริง ซง่ึ ควำม

เที่ยงตรงของกำรวัดหรือมำตรฐำนของเคร่ืองมือที่ใช้วัด กำรวิเครำะห์เชงิ ปริมำณจำกคะแนน ท่ีวัดได้ กำรค้นหำ
เกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือนำมำใช้เปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนโครงกำร สำหรับผล กำรศึกษำจะนำไปใช้ในกำร
ตัดสินใจและเป็นทำงเลือกในกำรปฏิบัติ กำรประเมินเป็นกำรตรวจสอบและ ติดตำมผลงำนที่ได้ประเมินแล้ว
กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือโครงกำรใดท่ีได้ผ่ำนกำรประเมินแล้วก็จะ ทำกำรประเมินอีกครั้งเพ่ือดูว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนหรือไม่ โดยมีกระบวนกำรและเทคนิควิธีสำหรับ อ้ำงอิงผลกำรประมินอย่ำงมีระบบ กำรดำเนิน
โครงกำรเป็นกำรปฏิบัตติ ำมแผนตง้ั แต่ข้นั ตอนกอ่ นเร่ิมต้นโครงกำร สำหรับ กำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
จะกระทำได้ ก็ต่อเม่ือมีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้วำงไว้ กำรติดตำมกำกับงำนจัดเป็นกำรประเมินกำร
ดำเนินโครงกำรในลักษณะหน่ึง แต่แตกต่ำงจำกกำรประเมิน ประเภทอ่ืน ตรงท่เี ป็นกำรประเมินเพื่อผลักดันให้มี
กำรดำเนินงำนไปตำมแผน คือ จะมีทั้งกำรติดตำมผล กำรดำเนินงำนและกำกับงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้
ส่วนผลที่ได้จำกกำรติดตำมและกำกับงำน สำมำรถใชเ้ ปน็ สำรสนเทศในกำรตัดสนิ ใจแกไ้ ข และปรบั ปรงุ โครงกำร
ได้เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์ประกำรหนึ่งของกำรประเมินผลโครงกำร คือ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจำเป็นแก่ ผู้บริหำร
ผู้ปฏิบัติ และผู้รับบริกำรในกำรตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงกำรให้สำมำรถ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดได้มำกย่ิงขึ้น ดังน้ันผ้ปู ระเมินผลควรให้ควำมสำคัญต่อกระบวนกำร วำงแผน กำรออกแบบกำรวจิ ัย และ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มำซึ่ง ผลสรุปของกำรวิจัยท่ีมีควำมเท่ียงตรงและควำม
เช่ือถือมำกที่สุด นอกจำกน้ีปัจจัยท่ีสำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ ลักษณะข้อมูลที่รวบรวมมำได้ต้องมีควำมถูกต้อง
ชัดเจน มีควำมน่ำเช่ือถือ และได้รับกำรยอมรับ ซึ่งต้องอำศัยกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภำพ กำร
ประเมินโครงกำรมีลักษณะที่สำคัญ คือ มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ในทุกรูปแบบและทุก
ขั้นตอน เพื่อนำมำใช้เพื่อกำรวิเครำะห์และกำรตัดสินใจเก่ียวกับโครงกำร และ มีกำรนำสำรสนเทศท่ีได้ดังกล่ำว
มำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ เม่ือมี กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำทำกำรวิเครำะห์เพ่ือ
ตัดสินคุณค่ำ ดังน้ันกำรประเมินผลจึงมีควำมสัมพันธ์ กับระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้ กำรประเมินเป็นระบบและมีเหตุผลท่ีชัดเจนในกำรงำนประเมินที่
น่ำสนใจ คือ กำรประเมินสำมำรถ ทำได้ในทุกขั้นตอนของโครงกำร เน่ืองจำกผลท่ีได้จำกกำรประเมินจะเป็น
สำรสนเทศทส่ี ำคัญต่อ กำรตดั สินใจของผู้ทีเ่ กย่ี วข้องเพ่อื ใช้ในกำรปรับปรุงโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง

ควำมหมำยของกำรประเมนิ ผลโครงกำร
นักวิชำกำรด้ำนกำรประเมินผลได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำกำรประเมินผลโครงกำรต่ำงๆ จึงขอรวบรวม

มำไว้พอสังเขป ดังน้ี นำยสุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (๒๕๔๗, หน้ำ ๒) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผลโครงกำร หมำยถึง
กระบวนกำรศกึ ษำแสวงหำควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจเก่ียวกบั กำรดำเนนิ โครงกำรว่ำเปน็ ไปตำมหลกั เกณฑ์ และขั้นตอน
ต่ำงๆ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหำและอุปสรรคอะไร และบรรลุตำมเป้ำหมำย ท่ีต้องกำรหรือไม่ มีผลกระทบ
ในแง่มุมต่ำงๆ อย่ำงไรทีเ่ กดิ ขน้ึ จำกโครงกำร สุโขทยั ธรรมำธริ ำช (๒๕๔๗, หนำ้ ๙๑) กลำ่ วว่ำ กำรตดิ ตำมผลและ
ประเมินผลโครงกำร หมำยถึง กำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพท่ีเป็นปัญหำอุปสรรค ควำมก้ำวหน้ำหรือควำมสัมฤทธ์ิ
ผลของ โครงกำร ตลอดจนผลกระทบท่ีสืบเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติโครงกำรท้ังทำงตรงและทำงอ้อม สำหรับ
นำมำเปน็ ข้อมูลย้อนกลบั ในกำรใช้ปรับปรุงแกไ้ ขปัญหำ อปุ สรรคที่พึงเกิดข้ึนจำกกำรปฏบิ ัติโครงกำร และใช้เป็น
เคร่ืองมือสำหรับกำรบริหำรของผู้บังคับบัญชำ ในกำรตัดสินใจท่ีจะดำเนินโครงกำรใน ระยะต่อไปหรือเปิด
โครงกำรใหม่ที่มีผลเก่ียวเนื่องกับโครงกำรท่ีปฏิบัติในปัจจบุ ัน สุโขทัยธรรมำธริ ำช (๒๕๔๘, หน้ำ ๕๑๕) กล่ำวว่ำ
กำรประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์อย่ำงถ่องแท้เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้ำ กิจกรรมต่ำงๆ และ
ผลลัพธ์ของแผนงำนโครงกำร เปรียบเทียบกับบรรทัดฐำนหรือส่ิงที่กำหนดไว้ว่ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ซ่ึง บรรทัดฐำนหรือสิ่งที่กำหนดอำจจะเป็นวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย นโยบำย มำตรกำร หรือ
งบประมำณ เปน็ ตน้ สุภำพร พศิ ำลบตุ ร (๒๕๔๗, หนำ้ ๒๒๓) กล่ำววำ่ กำรประเมนิ ผล หมำยถงึ กระบวนกำรใน
กำร เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของกำรดำเนินโครงกำรและพิจำรณำบ่งชี้ให้ทรำบถึงจุดเด่น หรือ จุดด้อย
ของโครงกำรนั้นอย่ำงมีระบบแล้วตัดสินใจว่ำจะปรับปรุงแก้ไขโครงกำรนั้น เพ่ือดำเนินงำน ต่อไปหรอื จะยุติกำร
ดำเนินโครงกำรน้ันเสีย กำรประเมินผลโครงกำร (Project evaluation) หมำยถึง กำรใช้วิธีกำรทำง
วทิ ยำศำสตร์ เพื่อให้ได้มำซึ่งสำรสนเทศ อันจะนำไปสู่กำรตัดสินใจ (Decision based) ทำงกำรบริหำรหรือ กำร
วินิจฉัยคุณค่ำ (Value based) ของโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบัติ จำกกำรที่มีผู้ให้ควำมหมำยของคำว่ำกำร
ประเมินผลโครงกำรหลำยๆ ท่ำน ดังน้ันผู้เขียน มีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินผลโครงกำร หมำยถึง กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำข้อมูลท่ีเป็นจริง เกี่ยวกับโครงกำรโดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กำร
วำงแผน กำรดำเนินกำร และผลกระทบที่เกิดข้ึน เพ่ือเป็นกำรกำหนดคุณค่ำหรือข้อดีของโครงกำรดังกล่ำวว่ำดี
หรือไม่ อย่ำงไร หรือเป็นกำรค้นหำว่ำผลสำเร็จของกิจกรรมจำกกำรดำเนินโครงกำรท่ีกำหนดไว้ว่ำสำมำรถ
ประสบควำมสำเร็จตรงตำมวตั ถุประสงคท์ ีก่ ำหนดไว้ในแผนหรือไม่

วัตถุประสงคแ์ ละประโยชนข์ องกำรประเมินผลโครงกำร
กำรประเมินโครงกำรเป็นกระบวนกำรท่ีสำมำรถทำได้เกิดขึ้นในทุกข้ันตอนของโครงกำรเพื่ อให้ได้

สำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรพจิ ำรณำกำรดำเนินงำน ซ่ึงจะทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปได้ อย่ำงมีประสทิ ธิภำพ
ในทำงตรงกนั ข้ำมผลกำรประเมินจะไม่เกิดประโยชน์หำกผลกำรดำเนินโครงกำร นั้นไม่สำมำรถนำไปใชใ้ นเวลำท่ี
เหมำะสม เช่น กำรประเมินผลเมื่อโครงกำรส้ินสุดลง ผู้ประเมินจะได้ เฉพำะสำรสนเทศตอนสิ้นสุดโครงกำร
เทำ่ น้ันและถำ้ ผลกำรประเมินท่ีได้แสดงวำ่ โครงกำรไม่ประสบ ควำมสำเร็จ ผู้ประเมินก็จะไม่สำมำรถเก็บรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลังไปยังช่วงเวลำที่ดำเนินงำนจะได้ เพียงควำมคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ซ่ึงยำกที่จะ
ยนื ยันควำมถกู ตอ้ งของข้อมูล นอกจำกน้ีผู้ประเมินจะไม่ทรำบวำ่ เกิดอะไรข้ึนในระหวำ่ งกำรดำเนนิ งำน โครงกำร
จึง ไมป่ ระสบควำมสำเร็จทำให้ไมส่ ำมำรถระบุได้อย่ำงชัดเจนว่ำอะไรคอื สำเหตุที่สำคัญ ส่ิงเหล่ำนี้ ไม่เป็นผลดีต่อ
กำรดำเนินงำนในปีถดั ไป กำรประเมนิ ผลโครงกำรเป็นกระบวนกำรทจี่ ะบ่งช้ถี ึง คุณค่ำหรือประสิทธิภำพของส่ิงที่
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง กับโครงกำร ซึ่งถือว่ำเป็นกำรแสดงถึงควำม
รับผิดชอบต่อกำรบรรลผุ ลสำเร็จในกำรบริหำรโครงกำร สำหรับกำรประเมนิ ผลโครงกำรโดยทั่วไปมวี ัตถุประสงค์

หรือจุดมุง่ หมำย คือ เพ่ือศึกษำว่ำ วัตถุประสงคท์ ตี่ ้องกำรบรรลนุ ัน้ ยงั เป็นวตั ถปุ ระสงค์ทีย่ ังมีควำมเหมำะสม และ
มีควำมสอดคล้องกับ สถำนกำรณ์อยู่หรือไม่ นอกจำกน้ียังเป็นกำรค้นหำวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดเพื่อพิจำรณำ
หลกั กำรและ เหตผุ ลของแผนงำนทตี่ ้องกำรบรรลผุ ลสำเรจ็ และกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขควำมล้มเหลวของ กำร
ปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ืออำนวยกำรโดยใช้เทคนิคสำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิผลและเพื่อเป็นพ้ืนฐำน ในกำรวิจัยเพ่ือ
แสวงหำข้อมูล สำหรับผู้บริหำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสมใน กำรดำเนินโครงกำรย่ิงขึ้นในอนำคต
ในด้ำนประโยชน์ของกำรประเมินผลโครงกำรนั้นมีอยู่ด้วยกันหลำยประกำร เช่น เพ่ือใช้ ผลจำกกำรประเมินผล
โครงกำรเพื่อกำรวำงแผนอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังในด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่ อย่ำงจำกัดเพ่ือที่จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กำร เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลสำรสนเทศ จำกผลกำรประเมินโครงกำรในกำร
วำงแผนและตัดสินใจดำเนินโครงกำรในอนำคต และสำมำรถ เพ่ิมควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจดำเนินโครงกำร
ในอนำคตได้อีกด้วย ซง่ึ ผลกำรประเมินโครงกำร สำมำรถนำผลสำเรจ็ มำสอู่ งคก์ ำร และลดอปุ สรรคจำกกำร
ดำเนินโครงกำรนำไปปรับปรุงให้เกิด ประสิทธิภำพต่อไป นอกจำกน้ีกำรประเมินผลโครงกำรยังสำมำรถสร้ำง
ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ เน่ืองจำกกำรประเมินผลโครงกำรจะทำให้ผู้บริหำรสำมำรถศึกษำและวิเครำะห์เพื่อ
กำรปรบั ปรุงงำน และ แสวงหำแนวทำงทเ่ี หมำะสมและวิธกี ำรปฏิบตั ใิ หม่ๆ มำใช้ปฏิบัติในอนำคต เปน็ ตน้

ปจั จัยทต่ี ้องพจิ ำรณำในกำรประเมินผลโครงกำร
โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล คือ กำรวัดผลของโครงกำรโดยเปรียบเทียบ กับผลท่ีเกิดขึ้น

จำกโครงกำรกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเก่ียวกับ โครงกำรและกำรปรับปรุง
โครงกำรในอนำคต สำหรับลักษณะของโครงกำรนั้นมีหลำยประเภท ที่แตกต่ำงกันออกไปทั้งในด้ำนพื้นที่
ขอบเขต ขนำด ระยะเวลำ ควำมชัดเจน ควำมเฉพำะเจำะจง ของปัจจัยนำเข้ำของโครงกำร ควำมแตกต่ำง
เหล่ำนี้มีผลต่อระเบียบวิธีของกำรประเมินผลท่ีจะนำมำ ประยุกต์ใช้ซึ่งมีวิธีกำรที่หลำกหลำย มีกิจกรรมและ
เป้ำหมำยมำกมำย ดังน้ันผู้ที่ทำกำรประเมินผล โครงกำรจะต้องตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงกำรว่ำมี
ผลต่อวิธีกำร รูปแบบ และแนวทำง ที่จะใช้ประเมินโครงกำรปัจจัยสำคัญท่ีผู้ประเมินผลโครงกำรควรให้
ควำมสำคัญและจะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีอยู่ด้วยกันหลำยประกำร ปัจจัยดังกล่ำว (สุชำติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, หน้ำ ๖-๗) ดังนี้ ขอบเขตของโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำถึงควำมคลอบคลุมพื้นที่ เช่น ประเทศ จังหวัด
ชมุ ชน เป็นตน้ ดังนน้ั ผ้ปู ระเมินผลโครงกำรจะตอ้ งให้ควำมสำคัญและประเมินผลให้เกิดควำมคลอบคลุม กับพ้นื ท่ี
ที่ต้องพิจำรณำและเป็นควำมรับผิดชอบจำกกำรดำเนินโครงกำร ขนำดของโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำถึงจำนวน
ของผู้ท่ีเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำร ซึ่งผู้ประเมินผลโครงกำรจะต้องพิจำรณำถึงจำนวนคน กำรมีส่วนร่วม
ของผู้ทม่ี ีควำมเก่ียวข้องกบั โครงกำรอยำ่ งทัว่ ถึง ตลอดจนพิจำรณำถึงประเดน็ ท่เี กย่ี วข้องอย่ำงรอบคอบอกี ดว้ ย

ระยะเวลำของโครงกำร เป็นกำรพิจำรณำถึงระยะเวลำท่ีมีกำรดำเนินโครงกำรตั้งแต่เร่ิมต้น จนส้ินสุด
กิจกรรม ซ่ึงผู้ประเมินผลโครงกำรจะต้องพิจำรณำและกำหนดช่วงเวลำในกำรประเมินผล โครงกำรอย่ำง
เหมำะสมจึงจะทำให้กำรประเมนิ ผลเกิดประสิทธิภำพตำมมำ

ควำมชดั เจนและควำมเฉพำะของปจั จัยนำเข้ำ เป็นกำรพิจำรณำถึงปัจจัยท่ีนำเข้ำสู่ กำรดำเนินโครงกำร
เพ่ือท่ีทำให้ผู้ประเมินผลโครงกำรสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน ในด้ำน ปัจจัยนำเข้ำท่ีใช้ไปในกำรดำเนิน
โครงกำร เช่น บคุ ลำกร วสั ดุ อปุ กรณ์ งบประมำณ เป็นตน้

ควำมสลับซับซ้อนของเป้ำหมำย เป็นกำรพิจำรณำถึงลักษณะของเป้ำหมำยท่ีมีควำมสลับซับซ้อน ซ่ึงผู้
ประเมินผลโครงกำรจะต้องวิเครำะห์ และพิจำรณำถึงควำมสลับซับซ้อนของเป้ำหมำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเม่ือมี
เป้ำหมำยย่อยๆ และมคี วำมตอ้ งกำรกำรบรรลตุ ำ่ งกนั

ช่วงเวลำของเป้ำหมำย เป็นกำรพิจำรณำถึงช่วงเวลำท่ีเป้ำหมำยทงั้ ในระยะส้ัน ปำนกลำงหรือระยะยำว
ท่ีสำมำรถบรรลุผลเกิดข้ึน จะทำให้ผู้ประเมินผลโครงกำรสำมำรถกำหนดช่วงเวลำที่ เหมำะสมสำหรับกำร
ประเมินผลในชว่ งระยะเวลำต่ำงๆ ได้อยำ่ งคลอบคลุม

ควำมคิดริเร่ิมใหม่ๆ เป็นกำรพิจำรณำถึงโครงกำรที่เกิดข้ึนใหม่หรือเป็นโครงกำรเดิม ที่เคยดำเนินกำร
มำแล้ว ซงึ่ ผ้ปู ระเมินผลโครงกำรจะตอ้ งพิจำรณำเพ่อื กำรกำหนดแนวทำงกำรประเมนิ อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะ
ถำ้ เปน็ โครงกำรใหม่ทีต่ อ้ งมกี ำรตง้ั เกณฑก์ ำรประเมินใหมน่ น่ั เอง จำกปจั จยั ดังกล่ำวขำ้ งต้นผ้ปู ระเมินผลโครงกำร
ต้องพิจำรณำ และกำหนดวัตถุประสงค์ ในกำรประเมินอย่ำงชัดเจน ซ่ึงปัญหำที่สำคัญในกำรประเมินผล ได้แก่
บุคลำกรที่มีส่วนเก่ียวข้อง กับโครงกำรอำจมีควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลที่แตกต่ำงกันออกไป
ดังน้ันผู้ประเมิน จะต้องกำหนดแนวทำงในกำรประเมินผล ที่ได้รับกำรยอมรับจำกบุคลำกรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงกำร ทุกฝ่ำย รวมท้ังเกณฑ์กำรประเมินผลที่มีควำมน่ำเชื่อถือและชัดเจน เป็นต้น จึงจะทำใหก้ ำรประเมินผล
ของโครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงคก์ ำรประเมนิ ผลได้อย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

ข้นั ตอนในกำรประเมนิ ผลโครงกำร
กำรประเมินผลโครงกำรเป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรดำเนินงำนอย่ำงมีระบบ และขั้นตอน มีควำม

สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมของโครงกำร ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวจะต้องมีควำมสอดคล้อง และมีควำม
สมเหตุสมผลกันและกัน เช่น กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล กำรวัดผล โครงกำร กำรสรุปผลกำร
ประเมินผล เป็นต้น สำหรับข้ันตอนในกำรประเมินผลโครงกำร มีขั้นตอนที่สอดคล้องกัน ๗ ข้ันตอน (สุชำติ
ประสิทธร์ิ ัฐสนิ ธ์ุ, หนำ้ ๑๔-๑๙) ดังนี้

กำรกำหนดวตั ถปุ ระสงค์สำหรับกำรประเมินผล ในกำรกำหนดวตั ถปุ ระสงค์
สำหรบั กำรประเมินผล มีปัจจัยที่ผู้ประเมินผลจะต้องให้ควำมตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล ท่ี
ไม่จำเปน็ ที่จะตอ้ งเหมอื นกบั วัตถุประสงคข์ องโครงกำรเสมอไป แต่ขึน้ อยูก่ บั ควำมเหมำะสม

กำรเลือกวัตถุประสงค์ของโครงกำรท่ีต้องกำรจะวัด ในกำรเลอื กวัตถุประสงค์ของโครงกำร ท่ีต้องกำร
จะวัดหรอื ประเมนิ ผล ผ้ปู ระเมินผลจะตอ้ งตระหนกั ว่ำวตั ถปุ ระสงค์ของโครงกำรบำง วัตถุประสงคย์ งั อำจวัดไม่ได้
ในช่วงเวลำท่ีทำกำรประเมินผล เนื่องจำกเป็นวัตถุประสงคร์ ะยะยำว ใช้งบประมำณกำรประเมินที่สงู เกินไปหรือ
มีควำมซับซ้อนของวัตถปุ ระสงค์ เป็นต้น

กำรเลือกอุปกรณ์ เคร่ืองมือและกระบวนกำร ผู้ประเมินผลโครงกำรจะต้องทำกำร ตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรใชอ้ ุปกรณ์ เคร่ืองมือ และกระบวนกำรในกำรกำหนดเนื้อหำสำระของสิ่งที่ ต้องกำรจะวดั เชน่ แบบสอบถำม
กำรสัมภำษณ์ กำรส่มุ ตวั อยำ่ ง เปน็ ต้น

กำรเลือกตัวอย่ำง เป็นกำหนดตัวแทนของประชำกรเป้ำหมำยเพ่ือกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ ต้องกำรศึกษำ ผู้
ประเมินผลจะต้องม่ันใจวำ่ กลมุ่ ทใ่ี ช้ควบคมุ หรือเปรยี บเทยี บนน้ั มีควำมเหมำะสมแลว้

กำรกำหนดกำรวัด และตำรำงเวลำกำรสังเกต เป็นกำรกำหนดกำรวัดผลทั้งในช่วงก่อนดำเนินโครงกำร
เพื่อกำหนดเปน็ เกณฑ์กำรประเมินเบื้องต้นและทำกำรวัดหลังจำกท่ดี ำเนินโครงกำร แล้วเสร็จเพ่ือสำมำรถนำผล
ทีเ่ กิดข้นึ มำเปรียบเทียบกัน สงิ่ สำคัญท่ีผู้ประเมินผลตระหนัก คือ กำรเลอื กเวลำที่เหมำะสมในกำรวดั ผล จำนวน
ครัง้ ในกำรวดั ผล เปน็ ตน้

กำรเลือกเทคนิควิเครำะห์ ในกำรเลือกเทคนิควิเครำะห์นี้ ผู้ประเมินผลจะทำกำรกำหนด สมมติฐำน
จำกโครงกำรเพื่อกำรวัดขึ้นมำก่อน จำกนั้นจึงทำกำรหำเทคนิค เช่น สถิติต่ำงๆเพ่ือนำมำใช้ ในกำรวิเครำะห์ที่มี
ควำมเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจรงิ ของข้อมูลทม่ี ีอยู่

กำรหำขอ้ สรุปและเสนอแนะ ผู้ประเมินผลจะทำกำรสรุปและให้ข้อเสนอแนะหลังจำก กำรประเมินผล
แลว้ ซ่งึ ผ้ปู ระเมนิ ควรให้กำรสรปุ และใหข้ อ้ เสนอแนะทีร่ ะมัดระวังเพอ่ื ป้องกนั ควำมเข้ำใจผดิ ท่ีเกดิ จำกกำรทผี่ อู้ นื่

ตีควำมในทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำของโครงกำร และอำจจะ ให้ข้อเสนอแนะให้มีกำรดำเนินโครงกำรที่ต้องใช้
งบประมำณท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่งึ เป็นกำรตีควำมท่ีแตกต่ำง ออกไปจำกกำรให้ขอ้ เสนอแนะของผู้ประเมิน จำกข้ันตอนใน
กำรประเมินผลโครงกำรข้ำงต้นน้ัน ส่ิงสำคัญคือโครงสร้ำงของกำรประเมินผล โครงกำรควรที่จะแสวงหำเพ่ือให้
บุคคลทั้งจำกภำยใน และภำยนอกโครงกำรได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรกำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลด้วย
เพ่ือให้เกิดควำมยุติธรรม ควำมเที่ยงตรงของกำรประเมิน กำรได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำร
ประเมิน เช่น เกณฑ์กำรวัดผล เทคนิคและขอบเขต ในกำรวัดผล เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้ที่มีหน้ำท่ีในกำร
ประเมินผลจะต้องคำนึงถึงกระบวนกำรใน กำรประเมินผลกับระดับโครงสร้ำงทำงบทบำท อำนำจ หน้ำที่ของ
ผู้บริหำรในองค์กำร ปัญหำเกี่ยวกับ กำรใช้ผลกำรประเมินผลกับตำแหน่งหน้ำที่ของผู้ใช้ผลกำรประเมินใน
โครงสร้ำงทำงอำนำจ หน้ำท่ี ขององค์กำรอีกด้วย ดังนั้นขั้นตอนในกำรประเมนิ ผลจึงมีควำมสำคัญตอ่ กำรดำเนิน
โครงกำรน่ันเอง

๔. ขน้ั ตอนกำรวำงแผน P D C A

Plan หมำยถงึ กำรวำงแผนกำรดำเนนิ งำน
 ครอบคลุมถงึ กำรกำหนดหัวข้อทต่ี ้องกำรปรับปรงุ เปลีย่ นแปลง ซง่ึ รวมถงึ กำรพัฒนำส่งิ ใหมๆ่ กำร

แก้ปัญหำที่เกดิ ขนึ้ จำกกำรปฏบิ ัติงำน อำจประกอบดว้ ย
 กำรกำหนดเปำ้ หมำย หรอื วัตถุประสงคข์ องกำรดำเนินงำน กำรจัดอันดบั ควำมสำคัญของเป้ำหมำย

กำหนดกำรดำเนินงำน กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินกำรและกำหนด
งบประมำณทีจ่ ะใช้

 กำรเขียนแผนดังกล่ำวอำจปรบั เปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะกำรดำเนนิ งำน กำรวำงแผนยงั
ช่วยใหเ้ รำสำมำรถคำดกำรณ์ส่งิ ทเี่ กิดขนึ้ ในอนำคต และชว่ ยลดควำมสูญเสยี ตำ่ งๆทีอ่ ำจเกิดขน้ึ ได้
Do หมำยถึง กำรดำเนินกำรตำมแผน

 อำจประกอบด้วย กำรมีโครงสรำ้ งรองรับกำรดำเนินกำร (เช่น คณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนของคณะ)
มีวิธีกำรดำเนินกำร (เช่น มีกำรประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน มีกำรแสดงควำมจำนง
ขอรับนักศกึ ษำไปยงั มหำวทิ ยำลยั ) และมผี ลของกำรดำเนนิ กำร (เชน่ จำนวนนกั ศึกษำทีร่ ับในแต่ละป)ี

Check หมำยถึง กำรประเมนิ แผน

 อำจประกอบดว้ ย กำรประเมินโครงสร้ำงทรี่ องรับ กำรดำเนินกำร กำรประเมินขนั้ ตอนกำรดำเนินงำน
และกำรประเมินผลของกำรดำเนินงำนตำมแผนท่ีได้ต้งั ไว้

 โดยในกำรประเมินดังกล่ำวสำมำรถทำได้เอง โดยคณะกรรมกำรทร่ี ับผิดชอบแผนกำรดำเนนิ งำนน้ัน ๆ

ซึ่งเป็นลักษณะของกำรประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมกำรอีกชุดมำประเมินแผน หรือไม่
จำเปน็ ต้องคิดเคร่อื งมือหรือแบบประเมินท่ีย่งุ ยำกซบั ซ้อน
Act หมำยถงึ กำรนำผลกำรประเมินมำพฒั นำแผน

 อำจประกอบด้วย กำรนำผลกำรประเมนิ มำวิเครำะห์วำ่ มีโครงสรำ้ ง หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนใดท่ี
ควร ปรับปรุงหรือพัฒนำส่ิงท่ีดีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก และสังเครำะห์รูปแบบกำรดำเนินกำรใหม่ที่เหมำะสม
สำหรบั กำรดำเนนิ กำรในปีตอ่ ไป
กำรวิเครำะห์ (Analysis)
ขั้นตอนหลักกำรวเิ ครำะห์ (Analysis) ประกอบดว้ ย ๒ ข้นั ตอนยอ่ ย คือ
Determine Current Performance Gap

- เป็นกำรหำชว่ งห่ำงระหว่ำงตัวเรำกบั องค์กรท่ีเรำไปเปรยี บเทยี บด้วย และคำดคะเนหำชว่ งห่ำงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนำคต กำรวิเครำะหช์ ว่ งห่ำง (gap analysis) จะทำให้ทรำบวำ่ ประสิทธิภำพหรือควำมสำมำรถ
ของเรำหำ่ งจำกคแู่ ขง่ หรือผูท้ ่ีเรำไปเปรียบเทียบด้วยมำกน้อยเพียงใด กำรเปรียบเทียบข้อมลู มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
หำวำ่ ใครเป็นผู้ทมี่ ีกำรปฏิบตั ไิ ด้ดที ีส่ ดุ และควรคำนึงวำ่ เป็นขอ้ มลู ที่เปรยี บเทยี บกันได้หรือไม่ หำกเปรียบเทียบ
กันไม่ได้ ควรมีกำรนำมำปรบั ใหเ้ ปรียบเทียบกนั ได้เสยี ก่อน (normalizing data) กำรวเิ ครำะห์จะต้องมุ่งเนน้ ที่
จะคน้ หำและตอบคำถำมให้ไดว้ ำ่ คูเ่ ปรยี บเทียบทำอยำ่ งไร จงึ สำมำรถสรำ้ งวธิ ีกำรปฏิบตั ิทด่ี ที ่ีสดุ (best
practices) ให้เกดิ ขน้ึ ได้ อะไรคือเบื้องหลังของควำมสำเรจ็ ปจั จัยหรอื กจิ กรรมใดท่ีทำให้องค์กรสำมำรถสร้ำง
กำรปฏบิ ัติท่ีเปน็ เลศิ หรือเคลด็ ลับของควำมสำเรจ็ (enabler)
Project Future Performance Levels

- กำรคำดคะเนควำมแตกตำ่ งกบั คู่เปรยี บเทียบทีจ่ ะเกิดขน้ึ ในอนำคต อำจคำนวณถึงช่วงห่ำงทจ่ี ะ
เกิดข้ึนในระยะเวลำ ๓-๕ ปี หรอื อำจสำมำรถทำกำรประเมนิ คำดกำรณไ์ ด้ถึง ๕-๑๐ ปี
กำรบูรณำกำร (Integration)
ขนั้ ตอนหลกั กำรบูรณำกำร (Integration) ประกอบดว้ ย ๒ ข้นั ตอนย่อย คอื

- Communicate Benchmark findings & gain Acceptance
- Establish Functional GoalsCommunicate Benchmark findings & gain Acceptance
และ Establish Functional Goals
- เป็นขั้นตอนของกำรนำผลท่ีได้จำกกำรวเิ ครำะห์ข้อมลู มำส่ือให้ผเู้ กีย่ วข้องยอมรบั และ
ตัง้ เปำ้ หมำยในกำรปรบั ปรงุ ร่วมกับกำรปฏิบัติ (Action)

ขั้นตอนหลกั กำรปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย ๓ ขน้ั ตอนย่อย คือ
Develop Action Plans

- เปน็ กำรนำผลของกำรรวบรวมขอ้ มูลทัง้ หมด มำจดั ทำเป็นแผนปฏบิ ัติกำรที่ชัดเจน ทงั้ แผนระยะ
ส้ันและแผนระยะยำว กำรจดั ทำแผนจะต้องมีกำรระบถุ งึ บุคคลผู้รับผิดชอบ วตั ถปุ ระสงค์ เป้ำหมำย ดำเนนิ กำร
งบประมำณ วธิ ีท่ใี ช้ในกำรติดตำมควำมคบื หนำ้ รวมท้งั ระยะเวลำทแี่ ผนเริม่ ต้นและสิน้ สุด กำรเขียนแผนต้องมี
กำรเรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลัง เพ่ือหลีกเลย่ี งควำมสบั สนทีอ่ ำจเกดิ ข้นึ กับผ้ปู ฏบิ ตั ิได้ และกำรจัดทำแผนไม่ควร
ใชเ้ วลำนำนเกนิ ไป Implement Specific Actions & Monitor Progress

- เปน็ กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบตั ิ และกำรควบคุมและกำกับดูแลให้ผลเปน็ ไปตำมแผนทวี่ ำงไว้
- กำรปฏบิ ตั ิอำจมีกำรแต่งตั้งทมี ทำงำน Implementation Team เพ่ือดำเนนิ กำรตำมแผน
โดยเฉพำะกไ็ ด้

บทท่ี ๓

วธิ ีดำเนนิ กำร

กำรดำเนนิ กำร โครงกำรกลุ่มพฒั นำอำชีพกำรทำเจลลำ้ งมอื ดว้ ยแอลกอฮอล์ ในสว่ นผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
ไดแ้ บง่ กำรดำเนินกำรออกเป็น ๓ ข้นั ตอน ดังนี้

- กอ่ นดำเนนิ โครงกำร
- ระหวำ่ งกำรดำเนินโครงกำร
- หลงั กำรดำเนินโครงกำร

๑. กอ่ นดำเนนิ โครงกำร

กศน.ตำบลบึงเนียม ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมอื งขอนแก่น ในฐำนะ
รับผิดชอบในกำรดำเนินโครงกำรกลุ่มพัฒนำอำชีพกำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ เพ่ือให้ประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำรมคี วำมรู้ ควำมเขำ้ มีทกั ษะและประสบกำรณ์ สำมำรถวิเครำะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน
ได้ อีกทั้งเพ่ือให้เป็นกำรสอดคล้องกับระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ ตรงตำมจุดเน้นนโยบำยของศูนย์
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่ต้องกำรให้ประชำชนทรำบถึงคุณค่ำและประโยชน์
ของกำรมีอำชีพท่มี ั่นคง ชว่ ยเหลอื ตนเองได้

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น โครงกำรกลุ่มพัฒนำอำชีพ
กำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ คณะกรรมกำรดำเนินงำนได้วำงแผนกำรเพื่อให้สำมำรถดำเนินโครงกำรให้
สอดคล้องกับนโยบำยสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ยุทธศำสตร์กำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดขอนแก่น และ
ยทุ ธศำสตร์กำรดำเนินงำนของศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแกน่ ดังนี้

- สำรวจพืน้ ท่ีกำรจดั กิจกรรมและตดิ ต่อประสำนงำนกบั ผู้ทเ่ี กีย่ วข้อง
- ขออนมุ ตั โิ ครงกำร
- แจง้ กำหนดกำรดำเนนิ กิจกรรมและดำเนนิ กจิ กรรมตำมวันเวลำที่กำหนด

สำรวจพ้นื ท่ีในกำรจัดกิจกรรม
ภำยหลังจำกท่ีได้รวบรวมและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วม โครงกำรกลุ่มพัฒนำอำชีพกำรทำ

เจลลำ้ งมอื ดว้ ยแอลกอฮอล์ ทำใหผ้ ู้ดำเนนิ งำนวำงแผนกำรจัดกจิ กรรมโดยกำรออกไปสำรวจพนื้ ที่กำรจดั กจิ กรรม
ท่เี หน็ วำ่ เหมำะสมกบั โครงกำรน้ีและมีกำรติดตอ่ คณะวิทยำกร แลว้ รำยงำนให้กบั ผู้บริหำรทรำบ

ขออนุมัตโิ ครงกำร
เมื่อได้รับมอบหมำยให้ดำเนินโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ร่วมกันวำงแผนกำรจัดกิจกรรม และ

ดำเนนิ กำรจัดทำโครงกำรดังกล่ำวเสนอผู้บรหิ ำรเพ่ือใหค้ วำมเหน็ ชอบและอนุมัติ เมอื่ ผูบ้ รหิ ำรศูนย์กำรศกึ ษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่นพิจำรณำอนุมัติให้ดำเนินโครงกำรได้ ดังนั้น กศน.ตำบล
บึงเนียม จงึ ได้ดำเนนิ โครงกำรดงั กล่ำว
แตง่ ต้ังคณะกรรมกำร

เมื่อผู้บริหำรศนู ย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น อนุมัติให้ดำเนิน
โครงกำรดงั กลำ่ ว จงึ ไดแ้ ตง่ ต้งั คณะทีมงำนดำเนนิ กำร

แจ้งกำหนดกำรจดั กำรฝกึ อบรม

เม่ือผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่นอนุมัติ
โครงกำรแล้ว กศน.ตำบลบึงเนียม โดยศูนย์กำรนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั อำเภอเมืองขอนแกน่ จึงได้
ประกำศและประชำสมั พันธแ์ จ้งใหผ้ เู้ ข้ำร่วมโครงกำรทรำบ

๒. ระหวำ่ งดำเนินกำร
ระหวำ่ งวันที่ ๑๙– ๒๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบกำรอบรม
๑. กำรฝึกอบรมตลอดโครงกำรเปน็ หน้ำท่ขี องคณะวทิ ยำกร เปน็ ผใู้ ห้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเนอ้ื หำควำมรู้
ต่ำง ๆ ส่วนคณะครูศูนย์กำรนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น และมีหน้ำท่ีในกำร
ประสำนงำนกำรจัดโครงกำร ในช่วงระหว่ำงกำรฝึกอบรมนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ จะอยู่ในควำม
รบั ผิดชอบของคณะวิทยำกรฝึกอบรม ตำมตำรำงกำหนดกำร ดังนี้

กำหนดกำร
โครงกำรกลุ่มสนใจเพอื่ พัฒนำอำชีพ กำรทำเจลลำ้ งมอื ด้วยแอลกอฮอล์

ระหว่ำงวนั ท่ี ๑๙ - ๒๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ กศน.ตำบลบึงเนยี ม หมู่ท่ี ๒ ตำบลบงึ เนียม อำเภอเมอื งขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น
.................................................................................... ..........................................................................................

วันท่ี ๑๙ เดอื น พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลำ ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยี นผ้เู ขำ้ ร่วมโครงกำร
เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. พธิ เี ปิดโครงกำรกลุ่มสนใจเพ่ือพฒั นำอำชพี กำรทำเจลล้ำงมอื ด้วย

แอลกอฮอล์
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. กำรแนะนำ กำรเลอื กวัสดุ-อปุ กรณ์
เวลำ ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กำรทำเจลลำ้ งมือดว้ ยแอลกอฮอล์

สรุปผลกำรดำเนนิ งำน

วันที่ ๒๐ เดอื น พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. กำรแนะนำ กำรเลือกวัสดุ-อปุ กรณ์
เวลำ ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ (ต่อ)

สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำน

วนั ที่ ๒๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. กำรแนะนำ กำรเลอื กวัสดุ-อปุ กรณ์
เวลำ ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. กำรทำเจลลำ้ งมือดว้ ยแอลกอฮอล์ (ต่อ)
เวลำ ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กำรทำบัญชีครัวเรือน

สรปุ ผลกำรดำเนนิ งำน / ทำแบบประเมินโครงกำรฯ

หมำยเหตุกำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ ำมควำมเหมำะสม

**************************************************************************************************

กำรจดั ทำรำยงำนสรุปผล คณะกรรมกำรสรปุ ผลโครงกำรได้แบ่งกำรดำเนินกำรออกเปน็ ๕ ขน้ั ตอน ดงั น้ี
๑. ประชำกร
๒. เครื่องมือและวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ
๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๕. สถิติที่ใช้ในกำรวเิ ครำะห์ข้อมูล

ประชำกร
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งน้ี คือ ประชำชนทั่วไป กศน.ตำบลบึงเนียม ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมอื งขอนแกน่ จำนวน ๑๐ คน

เคร่ืองมอื และวธิ ีกำรสร้ำงเคร่ืองมอื
เครือ่ งมอื ทใี่ ช้ในกำรสอบถำมผลกำรฝกึ อบรม มขี ้ันตอนกำรสรำ้ ง ดังนี้

- วำงแผนกำรจัดกิจกรรมร่วมกบั คณะวทิ ยำกร
- นำวิธีกำรในกำรจัดกิจกรรมที่ได้วำงแผนไวม้ ำสร้ำงแบบสอบถำมชนิดมำตรำสว่ น
- ประมำณค่ำ ( Rating Scales ) แบบสอบถำมมี ๕ ระดับ คือ มำกท่สี ุด มำก ปำนกลำง
น้อย น้อยที่สุด เพ่ือถำมควำมคิดเห็นของและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมค่ำยวิชำกำรปรับพ้ืนฐำนเพื่อก้ำวสู่
กระบวนกำรเรยี นรู้ เกี่ยวกบั โครงกำรโดยรวม วทิ ยำกร และกำรมสี ่วนรว่ มในกำรจัดกิจกรรมเปน็ ตน้
สรำ้ งแบบสอบถำมชนดิ ปลำยเปดิ เพอ่ื สอบถำมเก่ยี วกับควำมคิดเหน็ และขอ้ เสนอแนะของกำรเข้ำ
ร่วมกจิ กรรม และควำมตอ้ งกำรในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งต่อไป
นำแบบสอบถำมท่ีได้มำวเิ ครำะห์ขอ้ มลู

กำรเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล
ในกำรดำเนินกำรเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู ผูค้ ณะกรรมกำรสรุปผลโครงกำรไดด้ ำเนนิ กำร ดังน้ี
ใหน้ กั ศกึ ษำทเ่ี ข้ำรว่ มโครงกำรตอบแบบสอบถำมหลงั จำกเสร็จสิ้นโครงกำร
คณะกรรมกำรสรปุ ผลโครงกำรวเิ ครำะหแ์ บบสอบถำมปลำยเปดิ แล้วเขยี นรวบรวมเสรจ็

๓. กำรวเิ ครำะห์ข้อมลู
กำรวิเครำะห์ข้อมลู คณะผู้จดั อบรมนำแบบสอบถำมกำรอบรม โครงกำรอำชีพเพื่อควำมยั่งยืน

กศน.ตำบลบึงเนียม หลักสตู รกำรทำเจลลำ้ งมือด้วยแอลกอฮอล์ มำวิเครำะหโ์ ดยใชค้ ำ่ ร้อยละ
ในตอนที่ ๑ ข้อมูลสว่ นตวั

นำแบบสอบถำมกำรฝกึ อบรม มำตรวจให้คะแนนเปน็ รำยข้อตำมเกณฑ์น้ำหนักคะแนนในแต่ละข้อ
ดงั นี้

๑. มำกท่ีสุด = ๕ คะแนน
๒. มำก = ๔ คะแนน
๓. ปำนกลำง = ๓ คะแนน
๔. น้อย = ๒ คะแนน
๕. นอ้ ยทส่ี ดุ = ๑ คะแนน

นำคะแนนทไี่ ด้มำหำค่ำสถติ ิด้วยเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ โดยใชโ้ ปรแกรม Microsoft Excel

สำเรจ็ รูป (q – analysis วเิ ครำะห์แบบสอบถำม)

ระบเุ กณฑ์ >>>> ระดบั ชว่ งคะแนน
ควำมคิดเหน็ ต่ำสุด สงู สดุ
น้อยท่ีสุด ๑.๐๐ ๑.๔๙

นอ้ ย ๑.๕๐ ๒.๔๙
ปำนกลำง ๒.๕๐ ๓.๔๙

มำก ๓.๕๐ ๔.๔๙
มำกทสี่ ดุ ๔.๕๐ ๕.๐๐

วธิ ีวเิ ครำะห์ข้อมูล ในกำรวิเครำะหข์ อ้ มูลคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรุปผลโครงกำรได้ดำเนนิ กำร
ตำมข้ันตอน ดงั น้ี

ตอนท่ี ๑ ขอ้ มลู สว่ นตัววิเครำหะเปน็ รอ้ ยละของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนท่ี ๒ ควำมคดิ เหน็ และควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่ มโครงกำร ใหค้ ะแนนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้
แล้วนำคะแนนทีไ่ ด้มำหำค่ำเฉลย่ี ( x ) และส่วนเบยี่ งเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยรวม
ตอนท่ี ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำกกำรประมวล
แบบสอบถำม โดยวธิ ีกำรจัดลำดบั คำตอบที่มีผูต้ อบมำกท่สี ดุ ไปหำน้อยทสี่ ุดตำมลำดับ

บทที่ ๔

ผลกำรวเิ ครำะหข์ ้อมลู

ตอนที่ ๑ ขอ้ มลู ทัว่ ไปของผตู้ อบแบบประเมนิ ผล
ตำรำงที่ ๑ แสดงข้อมูลทัว่ ไปของผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรจำแนกตำมเพศ อำยุ และระดับกำรศกึ ษำ

รำยกำร จำนวน ( คน ) คดิ เป็นรอ้ ยละ

๑. เพศ - -
- ชำย ๑๐ ๑๐๐
- หญิง ๑๐ ๑๐๐

รวม - -
- -
๒. อำยุ ๑ ๑๐
- ต่ำกว่ำ ๑๒ ปี ๒ ๒๐
- ๑๒ – ๑๙ ปี ๕ ๕๐
- ๒๐ – ๓๕ ปี ๒ ๒๐
- ๓๖ – ๔๙ ปี ๑๐ ๑๐๐
- ๕๐ - ๕๙ ปี
- ๖๐ ปขี ึ้นไป ๑ ๑๐
๒ ๒๐
รวม ๕ ๕๐
๒ ๒๐
๓. ระดับกำรศกึ ษำ ๑๐ ๑๐๐
- ประถม
- ม.ต้น
- ม.ปลำย
- สูงกว่ำ ม.ปลำย

รวม

จำกตำรำงส่วนท่ี ๑ สรุปได้วำ่ ขอ้ มลู ท่ัวไปของผู้เข้ำรว่ มโครงกำร เป็นเพศหญงิ จำนวน ๑๐ คน
คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐ เพศหญงิ จำนวน ๑๐ คน คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐ และผเู้ ขำ้ อบรมมชี ว่ งอำยุมำกทีส่ ดุ คือ
อำยรุ ะหวำ่ ง ๕๐ – ๕๙ ปี จำนวน ๕ คน คดิ เปน็ ร้อยละ ๕๐ และมอี ำชีพ รบั จำ้ ง

ตอนท่ี ๒ ควำมคดิ เห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินโครงกำร

รำยกำร มำกท่สี ุด ระดบั ควำมคดิ เหน็ ระดบั ควำม
นอ้ ยทส่ี ุด พงึ พอใจ
ด้ำนเน้ือหำ/กจิ กรรม ๙ มำก ปำนกลำง น้อย
๑. สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์ องโครงกำร ๙ - ๔.๕
๒. สอดคล้องกบั ควำมตอ้ งกำรของนกั ศึกษำ ๑๐ ๑- - - ๔.๕
๓. ส่งเสริมให้มีกำรฝกึ ทักษะ ๙ ๑- - - ๕.๐
๔. สง่ เสริมกำรฝกึ กำรสรำ้ งรำยได้ ๑๐ -- - - ๔.๕
๕. ให้ควำมรูเ้ ร่ืองกำรทำอำชพี ๑๐ ๑- - - ๕.๐
๖. สำมำรถนำไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวนั ได้ -- - - ๕.๐
-- -
๔.๗๕
รวม
- ๔.๕
ดำ้ นวทิ ยำกร ๙ ๑- - - ๔.๕
๗. มคี วำมรคู้ วำมชำนำญในเรื่องท่สี อน ๙ ๑- - - ๕.๐
๑๐ -- - - ๕.๐
๘. มีควำมสำมำรถในกำรถำ่ ยทอดควำมรู้ ๑๐ -- -
๔.๗๕
๙. เปิดโอกำสให้นักศึกษำมสี ่วนรว่ ม รวม
๑๐. เอำใจใสแ่ ละให้ควำมช่วยเหลือจนเกิดควำม - ๕.๐
เขำ้ ใจหรอื ปฏบิ ตั ิได้ - ๕.๐

ด้ำนส่ือและวสั ดุอุปกรณ์ ๑๐ -- - - ๕.๐
๑๑. ส่ือและวัสดอุ ุปกรณม์ ีควำมเหมำะสม ๑๐ -- -
- ๔.๕
๑๒. สือ่ และวสั ดุอุปกรณ์เพยี งพอกับจำนวน ๑๐ -- - ๔.๘๘
นักศึกษำ
๙ ๑ -
๑๓. สื่อและวสั ดุอุปกรณ์สอดคล้องกับเนอื้ หำหรือ รวม
กิจกรรม

๑๔. สอ่ื และวัสดุอปุ กรณส์ ง่ เสรมิ ให้เกดิ กำรเรียนรู้

ควำมพึงพอใจต่อกำรรว่ มโครงกำร ๑๐ -- - - ๕.๐
๑๕. ให้กำรบรกิ ำรหรือแนะนำดว้ ยควำมเตม็ ใจ ๙ ๑- - - ๔.๕
๑๖. สถำนท่ีจัดกิจกรรมมคี วำมเหมำะสม ๙ ๑- - - ๔.๕
๑๗. สง่ิ อำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ รว่ มกจิ กรรม ๑๐ -- - - ๕.๐
๑๘. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ ๑๐ -- - - ๕.๐
๑๙. ประโยชน์ทไ่ี ดร้ บั จำกกำรเขำ้ รว่ มกจิ กรรม ๑๐ -- - - ๕.๐
๒๐. ควำมพงึ พอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยรวม
รวม ๔.๘๓
๔.๘๐
รวมทง้ั สน้ิ

จำกตำรำงท่ี ๒ เมื่อนำผลกำรประเมินเปรียบเทียบตำมเกณฑ์ค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ พบว่ำ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = ๔.๘๐ ) เม่ือ
พิจำรณำเปน็ รำยดำ้ น โดยเรยี งลำดับค่ำเฉลยี่ สงู สดุ ๓ อนั ดบั แรก ดังนี้

ด้ำนวทิ ยำกร ท่มี คี วำมรู้ ควำมชำนำญในกำรถำ่ ยทอดเร่ืองที่สอน เปิดโอกำสใหน้ ักศกึ ษำมีสว่ นร่วม
มีกำรเตรียมกำรสอนมำอย่ำงดี และเอำใจใส่ให้ควำมช่วยเหลือดูแล โดยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด
( X = ๔.๗๕ )

ดำ้ นเนอื้ หำ/กิจกรรม ท่มี ีควำมสอดคล้องกบั วัตถุประสงคข์ องโครงกำร ควำมต้องกำรของ
นักศกึ ษำคนพกิ ำร จนสำมำรถนำไปใชใ้ นชีวติ ประจำวนั ได้ โดยควำมพึงพอใจอยใู่ นระดับมำกที่สดุ ( X = ๔.๗๕ )

ด้ำนควำมพงึ พอใจต่อกำรรว่ มโครงกำร ที่มีกำรบริกำร แนะนำ มสี ถำนที่ ระยะเวลำ เหมำะสม
ต่อกำรจดั โครงกำร โดยควำมพงึ พอใจอยู่ในระดับมำกทสี่ ดุ ( X = ๔.๘๓ )
ตอนที่ ๓ เปน็ ข้อคำถำมปลำยเปดิ เพ่ือรบั ทรำบควำมคดิ เหน็ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

สิง่ ท่ปี ระทบั ใจมำกท่สี ดุ ในกำรรว่ มโครงกำรคร้งั น้ี
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมประทับใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
- ไดร้ ู้จักเพ่ือน
- รู้จกั วทิ ยำกรในกำรบรรยำย
- ไดร้ ับควำมรทู้ ่ีได้รบั จำกกำรเข้ำรว่ มโครงกำร

ควำมต้องกำรให้จดั โครงกำรคร้งั น้ี
ผรู้ ว่ มโครงกำรต้องกำรใหจ้ ัดโครงกำรอีก จำนวน ๑๐ คน คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดจำกกำรรว่ มโครงกำรครงั้ นี้
- ผู้เขำ้ รบั กำรอบรมไมก่ ลำ้ ซักถำมขอ้ สงสัย
- บำงครงั้ วทิ ยำกรพูดเร็วเกนิ ไป ทำใหไ้ ม่เข้ำใจในบำงข้นั ตอน

ในกรณีท่ตี อ้ งกำรให้จดั โครงกำร ตอ้ งกำรให้จัดเรื่องใด
- โครงกำรแข่งขนั กีฬำสำหรับภำคีเครือขำ่ ย
- โครงกำรพฒั นำชวี ิตสำหรับนักศึกษำที่ไม่ไดม้ ำเรียนประจำ

ขอ้ เสนอแนะ
- อยำกให้มีกำรจัดโครงกำรทุกปี
- อยำกสมั ผสั กับธรรมชำติ
- อยำกให้มรี ะบบชว่ ยเหลือดูแลเพ่อื นด้วยกนั

บทที่ ๕

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

กศน.ตำบลบึงเนียม ศูนย์กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองขอนแก่น
ได้จัดทำโครงกำรให้กับประชำชนทั่วไป จำนวน ๑๐ คน กิจกรรมที่ดำเนินกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนมีอำชีพเสริม เพิ่มรำยได้นอกเหนือจำกงำนที่เป็นอำชีพหลัก เพื่อให้รู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้
เปน็ ประโยชน์ เพื่อใหป้ ระชำชนรู้จกั กำรทำงำนเป็นกลมุ่ มีควำมสำมคั คี และกำรเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่ นรวม
เพ่ือให้เป็นกลุ่มพัฒนำอำชีพของตำบลบึงเนียมที่มีควำมย่ังยืน และเพ่ือนำวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

ดงั นัน้ เพ่อื ให้ทรำบถงึ ผลกำรดำเนนิ งำนและนำผลไปพัฒนำงำนในโอกำสต่อไป จึงไดท้ ำกำร
ประเมินผลโครงกำรโดยใช้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบประเมินผล โดยกำรหำค่ำร้อยละ ตอนท่ี ๒ ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรดำเนินโครงกำร ลักษณะของ
คำถำมเป็นแบบประมำณค่ำ ให้คะแนน ๕ ระดับคือ ๕, ๔, ๓, ๒ และ ๑ ตำมลำดับ โดยกำรหำค่ำเฉล่ีย
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ลกั ษณะคำถำมปลำยเปิด นำขอ้ เสนอแนะท่ีมคี วำมเรียงคล้ำยกนั มำสรปุ ตำมลำดับ
ควำมถี่ ซง่ึ สรุปผลไดด้ ังน้ี

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นประชำชนทั่วไป ตำบลบึงเนียม โดยกำรจัดเก็บแบบสอบถำมจำก
ประชำชนทั่วไป จำนวน ๑๐ คน สำมำรถเก็บแบบประเมินผล ได้ ๑๐ ชุด คิดเป็น ๑๐๐% ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และผู้เข้ำอบรมมีช่วงอำยุ
มำกท่ีสุด คือ อำยุระหว่ำง ๕๐ – ๕๙ ปี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และมีอำชีพเป็นเกษตรกร เมื่อ
นำผลกำรประเมินเปรยี บเทยี บตำมเกณฑ์ค่ำคะแนนเฉล่ียควำมพงึ พอใจ พบวำ่ ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรมคี วำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = ๔.๘๓ ) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดย
เรียงลำดบั คำ่ เฉล่ยี สูงสดุ ๓ อันดบั แรก ๑) ดำ้ นสื่อและวัสดุอปุ กรณ์ มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั มำกท่ีสดุ ( X
= ๔.๘๘ ) ๒) ดำ้ นควำมพงึ พอใจต่อกำรร่วมโครงกำร มคี วำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่สี ุด ( X = ๔.๘๓ ) ๓)
ดำ้ นวทิ ยำกรและด้ำนเนื้อหำกจิ กรรม มคี วำมพงึ พอใจอยใู่ นระดับมำกทีส่ ุด ( X = ๔.๗๕ )

จำกแบบสอบถำมตอนท่ี ๓ นน้ั ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรมี ส่งิ ทป่ี ระทบั ใจมำกที่สดุ ในกำร
ร่วมโครงกำร คือ กำรทำปลำทนู ่ึง กำรได้ทำงำนเป็นกลุ่ม ในดำ้ นปัญหำและอุปสรรคนัน้ มีเพยี งบำงคนทีไ่ ม่คอ่ ย
ให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกจิ กรรม สว่ นแบบสอบถำมผู้เขำ้ ร่วมมีควำมต้องกำรให้จัดโครงกำรตำ่ งๆขน้ึ ผู้ร่วม
โครงกำรมีควำมเห็นท่ีหลำกหลำยในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป เช่น โครงกำรยำเสพติด, โครงกำรแข่งขันกีฬำ,
โครงกำรคำ่ ยลูกเสอื , และโครงกำรเพือ่ นักศึกษำ กศน. มงี ำนทำในสถำนที่ต่ำงๆ ของส่วนรำชกำร

ขอ้ เสนอแนะ
กำรจดั โครงกำรพฒั นำอำชีพ กำรทำเจลลำ้ งมือดว้ ยแอลกอฮอล์ นับว่ำเป็นโครงกำรทม่ี ปี ระโยชน์ ตอ่

ประชำชนอยำ่ งมำก ประชำชนท่เี ขำ้ ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำ มีทักษะและประสบกำรณ์ สำมำรถ
วเิ ครำะหแ์ ละนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวนั ได้

กำรจัดโครงกำร เห็นควรมีกำรจัดกจิ กรรมอย่ำงต่อเน่ืองพรอ้ มทง้ั มีกำรติดตำมประเมินผลกำรนำควำมรู้
ไปใช้ของประชำชน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อประชำชน และ
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ตอ่ ไป

ภำคผนวก

แบบสอบถำมควำมพงึ พอใจผูเ้ ขำ้ รบั กำรอบรม

โครงกำรอำชีพหลกั สตู รกล่มุ สนใจ หลักสูตรกำรทำเจลล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์

กศน.ตำบลสำวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จงั หวดั ขอนแกน่

***********

คำอธิบำย แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง ๓ ตอน เพ่ือให้กำร

ดำเนิน

โครงกำรเป็นไปตำมวตั ถปุ ระสงค์และเพ่อื เป็นประโยชนใ์ นกำรนำไปใช้ต่อไป

ตอนท่ี ๑ สถำนภำพทั่วไป คำช้แี จง โปรดทำเคร่ืองหมำย ลงในชอ่ ง  หน้ำขอ้ ควำม

๑. เพศ  หญิง  ชำย

๒. อำยุ  ต่ำกว่ำ ๑๒ ปี  ๑๒-๑๔ ปี  ๑๕-๑๗ ปี  ๑๘-๒๕ ปี  ๒๖-๓๕ ปี

 ๓๖-๔๙ ปี  ๕๐-๕๙ ปี  ๖๐ ปี ขึ้นไป

๓. กำรศกึ ษำ  ประถมศึกษำ  มธั ยมศกึ ษำตอนตน้  มัธยมศกึ ษำตอนปลำย

ตอนที่ ๒ ระดับควำมพงึ พอใจ / ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ / กำรนำไปใช้ ต่อกำรเขำ้ รว่ มโครงกำร

รำยกำร ระดบั ควำมคิดเห็น ระดบั ควำม
พงึ พอใจ
มำกท่สี ุด มำก ปำนกลำง น้อย นอ้ ยทส่ี ดุ

ด้ำนเน้ือหำ/กิจกรรม

๑. สอดคลอ้ งกับวตั ถปุ ระสงคข์ องโครงกำร

๒. สอดคล้องกบั ควำมตอ้ งกำรของนักศึกษำ

๓. ส่งเสริมให้มีกำรฝกึ ทักษะ

๔. สง่ เสรมิ กำรฝึกกำรสร้ำงรำยได้

๕. ให้ควำมร้เู รื่องกำรทำอำชพี

๖. สำมำรถนำไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวนั ได้

รวม

ด้ำนวิทยำกร

๗. มคี วำมรู้ควำมชำนำญในเร่ืองทส่ี อน

๘. มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

๙. เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีสว่ นร่วม

๑๐. เอำใจใสแ่ ละใหค้ วำมชว่ ยเหลอื จนเกดิ ควำม
เขำ้ ใจหรือปฏบิ ัติได้

รวม

ด้ำนส่ือและวัสดุอปุ กรณ์

๑๑. สอื่ และวสั ดอุ ุปกรณม์ คี วำมเหมำะสม

๑๒. สือ่ และวสั ดุอปุ กรณ์เพียงพอกบั จำนวน
นกั ศกึ ษำ

๑๓. สอื่ และวสั ดอุ ปุ กรณ์สอดคล้องกบั เน้ือหำหรอื รวม
กิจกรรม รวม
๑๔. สื่อและวัสดุอปุ กรณ์สง่ เสรมิ ใหเ้ กิดกำรเรยี นรู้

ควำมพึงพอใจต่อกำรรว่ มโครงกำร
๑๕. ให้กำรบรกิ ำรหรอื แนะนำดว้ ยควำมเต็มใจ
๑๖. สถำนท่ีจดั กจิ กรรมมคี วำมเหมำะสม
๑๗. สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ รว่ มกจิ กรรม
๑๘. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ
๑๙. ประโยชนท์ ไี่ ดร้ บั จำกกำรเขำ้ รว่ มกิจกรรม
๒๐. ควำมพงึ พอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยรวม

รวมทง้ั สนิ้

.
ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอ่นื ๆ
๑. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกำรอบรมครัง้ นี้ ไดแ้ ก่
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................

๒. หวั ขอ้ ทีท่ ำ่ นอยำกให้จดั อบรมครั้งต่อไป ได้แก่
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................... ............................
.................................................................................................................................................................................

****...ขอขอบคุณทใี่ ห้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม...****

ภาพกิจกรรมโครงการกลมุ่ สนใจเพือ่ พฒั นาอาชพี เจลลา้ งมือด้วยแอลกอฮอล์
ระหว่างวนั ที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ กศน.ตาบลบึงเนยี ม ตาบลบงึ เนยี ม อาเภอเมอื งขอนแก่น จงั หวัดขอนแกน่

ภาพกิจกรรมโครงการกลุม่ สนใจเพ่อื พัฒนาอาชพี เจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

ระหว่างวันท่ี 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ กศน.ตาบลบงึ เนียม ตาบลบึงเนยี ม อาเภอเมอื งขอนแกน่ จงั หวดั ขอนแกน่คณะผู้จดั ทำ

ท่ีปรึกษำ ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
นำงกญั ญำ โสมคำ หัวหนำ้ งำนกำรศกึ ษำขั้นพน้ื ฐำน
นำงวิไลพร บูรณ์เจรญิ หัวหนำ้ งำนกำรศกึ ษำต่อเนอื่ ง
นำงสำวธนั ยพฒั น์ นูเร ครูผชู้ ว่ ย
นำงสำวมณั ฑนำ มลู กัณฑ์ หัวหน้ำงำนกำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั
นำงสำวอำมรรตั น์ ศรสี ร้อย
ท่ปี รกึ ษำโซนพัฒนำนคร
คณะทำงำน หวั หน้ำ กศน.ตำบลบึงเนยี ม
นำงสมพร วงษำสันต์ วิทยำกร
นำงสมจิตร ชำสังข์
นำงอรวรรณ นำคเอก ออกแบบภำพและจดั พมิ พ์/สืบค้นขอ้ มลู /ตรวจอักษรและ
จดั ทำรปู เลม่
ผ้พู ิมพ์
นำงสมจติ ร ชำสงั ข์


Click to View FlipBook Version