The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Opisi IP in NIP za šolsko leto 2022_2023

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matej.sisko, 2022-04-08 14:31:55

Opisi IP in NIP za šolsko leto 2022_2023

Opisi IP in NIP za šolsko leto 2022_2023

OPISI
OBVEZNIH IN
NEOBVEZNIH
IZBIRNIH
PREDMETOV

KAZALO:
➢ Opisi IP ponujenih za 7. razred: str. 2-13
➢ Opisi IP ponujenih za 8. razred: str. 14-25
➢ Opisi IP ponujenih za 9. razred: str. 26-37
➢ Opisi NIP za učence od 1. do 9. razreda: str. 37-43

ŠOLSKO LETO 2022/2023

OŠ OTOČEC

1

OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH
PREDMETOV
PREDMETI PONUJENI ZA 7. RAZRED

• FILMSKA VZGOJA (3. modul)
• GLEDALIŠKI KLUB
• LIKOVNO SNOVANJE 1
• KMETIJSKO GOSPODARSTVO
• OBDELAVA GRADIV (les)
• RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil)
• SODOBNA PRIPRAVA HRANE
• ŠOLSKO NOVINARSTVO
• ŠPORT ZA SPORSTITEV
• VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
• VERSTVA IN ETIKA

2

IME PREDMETA: FILMSKA VZGOJA (3. modul)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Špela Udovič

Ta izbirni predmet je namenjen učencem, ki jih zanima film, ki ponuja razmislek o
življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si
ustvarijo svoj pogled na svet. Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z
osnovami filmske umetnosti, zvrstmi, žanri in tehnologijo za izdelavo filma ter da se
preskusijo tako v vlogi aktivnega filmskega gledalca kot tudi v vlogi filmskega ustvarjalca.
Osrednja dejavnost je ogled filma z razpravo, skozi katero bodo učenci razčlenili in
spoznavali načine sprejemanja filma, spoznali načine obravnave družbenih vprašanj v
igranih in dokumentarnih filmih, razumeli družbeni vidik filmske ustvarjalnosti, spoznali
osnove dokumentarnega filma ter odkrili in opredelili poglavitne razlike med igranim in
dokumentarnim filmom.

Pri predmetu boste učenci:
• gledali filme in po ogledu o njih ustno/pisno razpravljali,
• se seznanili s ključnimi izraznimi prvinami filma,
• spoznavali osnove filmske tehnologije,
• odkrivali proces nastajanja filma in se informirali o ključnih filmskih poklicih;
• posneli in zmontirali kratki igrani oz. dokumentarni film z uporabo mobilnih telefonov,

fotoaparatov in šolskih računalnikov;
• pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno

medsebojno primerjali.

Izbirni predmet filmska vzgoja je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne
šole.
Učenci bodo skozi šolsko leto pridobili več ocen, vse na podlagi aktivnega sodelovanja pri
razpravah o filmu in izdelovanju kratkih video vsebin.

3

IME PREDMETA: GLEDALIŠKI KLUB
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Barbara Pavlovič Plevanč

Izbrani tematski sklop Mladinsko dramsko gledališče ponuja aktivno gledališko vzgojo.
Učenci boste pridobivali gledališko kulturo, naučili se boste prepoznati kakovostne
predstave, razvijali lastno nadarjenost za igro, režijo, kostumografijo, scenografijo, glasbo
itd. ter se učili sodelovati.

Pouk gledališkega kluba bo obsegal 3 vsebinske dele, in sicer:

1. GOVORNA INTERPRETACIJA
Vadili bomo izrazno deklamiranje pesmi ali proznega odlomka z uporabo elementov
odrske uprizoritve (pravilna drža telesa, izrazno deklamiranje, interpretacija besedila,
izražanje z nebesednimi znaki: mimika, kretnje, ton, glasnost, hitrost, premori, …).

2. DRAMSKA IMPROVIZACIJA
Improvizirali bomo na podlagi zgodb (npr. pravljice) in značilnih (komičnih, resnih in
tragičnih) dramskih situacij (npr. spletka, spor, šola, družina itd.).

3. ŠOLSKA UPRIZORITEV
Vadili bomo sproščeno govorno in igralsko nastopanje, razvijali domišljijo in iznajdljivost.
Razdelili si bomo vloge in naloge, ustvarili bomo dramsko besedilo, ga zvadili ter uprizorili
na šolski ali drugi prireditvi.

4

IME PREDMETA: LIKOVNO SNOVANJE 1
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Andreja Novak Gabrič

»JAZ IŠČEM SAMO ENO – 
DA BI IZRAZIL TISTO,  
KAR HOČEM.«  Pablo Picasso   
                                             
Učenci pri predmetu Likovno snovanje 1 razvijajo opazovanje, likovno mišljenje,
ustvarjalnost in domišljijo, ročne spretnosti.
Seznanjajo se z različnimi materiali in tehnikami oblikovanja, ob likovno dejavnem delu
bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Razvijajo odnos do
nacionalne in splošne likovne kulturne dediščine. 
Likovno snovanje  zajema vsa področja likovne umetnosti: risanje, slikanje, grafika,
kiparstvo, prostorsko oblikovanje, modno oblikovanje ...
Učenci pri predmetu ustvarjajo izdelke za likovne natečaje in sodelujejo pri različnih
likovnih projektih.  Sodelujejo tudi pri izdelavi različnih dekoracij, napisov in postavitvah
razstav v šolskih prostorih.  

5

IME PREDMETA: KMETIJSKO GOSPODARSTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Izbirni predmet kmetijstvo je sestavljen iz treh predmetov: kmetijska dela,
sodobno kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo. Učenci izberejo predmet kmetijska dela
v 7., sodobno kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v 9. razredu; lahko pa tudi samo
v posameznih razredih, ker gre za zaključene tematske sklope. Namen predmeta je
spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim
spremembam. Poleg tega vzgaja in razvija pozitivni načina sprejemanja kmetijstva z
utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru. Ob tem učencu
omogoča spoznavanje osnov kmetijske pridelave. Poseben pomen imata izobraževanje
učencev za pridelavo zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za
varovanje pred kmetijskimi nezgodami in nesrečami in ukrepanju ob le-teh. Predmet
razvija praktične spretnosti ter veščine in dejavnosti na polju, vrtu, sadovnjaku, travniku,
vinogradu, skladišču, gozdu, čebelnjaku in podobno in vzbuja pri učencih interes
za kasnejši poklic. 

Cilji: 
• spoznavajo in pridobivajo spretnosti in veščine za delo na kmetiji; 
• seznanjajo se s kmečkimi običaji; 
• spoznavajo kmetijske rastline in živali, stare in avtohtone pasme in sorte, okrasne

rastline; 
• uporabljajo znanja pridobljena v domačem okolju; 
• spoznavajo pridelovanje zdrave in neoporečne hrane ter presojajo pomen

pridelovanja zdrave hrane in ohranjanja okolja kot vira za kakovost življenja sedanje
in prihodnjih generacij; 
• spoznavajo pomen kmeta in kmetijstva za našo deželo; 
• gradijo zavest o pomenu urejenosti kmetij, ohranjanja stare arhitekture, kulinarike, 
običajev in kulture nasploh ter vključevanja okrasnih rastlin, značilnih za določeno
okolje, v izgled kmetije in vasi kot celote; 
• spoznavajo tržne niše, ki jih imata kmetijstvo in podeželje v sodobni družbi. 

6

IME PREDMETA: OBDELAVA GRADIV (les)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: MAJA BOJANEC

Pri tem predmetu učenci pridobivajo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave
lesnih gradiv.  
Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga učenci kombinirajo z drugimi gradivi:
papirna gradiva, umetne mase, kovine ipd.. 
Pri predmetu OGL učenec individualno izdela izbrani predmet, za katerega ima celotno
tehnično dokumentacijo oziroma izdela predmet po lastni zamisli ter zanj izdela tudi
pripadajočo tehnično dokumentacijo. Ob izdelavi se zvrstijo osnovni obdelovalni postopki
z orodji, ki so na voljo v šolski delavnici. Pouk pri predmetu je organiziran tako, da so
aktivni vsi učenci. Najpomembnejša metoda je praktično delo. 

Cilji predmeta: 
• Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv.  
• Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo ustrezne obdelovalne postopke.  
• Ugotavljajo lastnosti gradiv in jih primerjajo.  
• Spoznavajo sestavo in delovanje orodij in strojev za obdelavo lesa.  
• Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo

delovnega mesta.  
• Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje.  
• Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za

varno delo.  
• Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo

svoje delo in predmete dela.  
• Spoznajo poklice v industriji in obrti  
• Spoznavajo problematiko vpliva tehnike na okolje ter njegovega varovanja.  

7

IME PREDMETA: RAČUNALNIŠTVO (urejanje besedil)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALEC: Marjan Matešič

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke
osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.


SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA:  

• Spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške
tehnologije v sodobni družbi. 

• Spoznajo osnove informatike in računalništva. 
• Znajo obdelati podatke v ustreznem računalniškem programu. 
• Se spoznajo z komuniciranjem preko informacijske tehnologije. 
• Se naučijo z risarskim programom izdelati računalniško sliko. 
• Se srečajo z programiranjem, ko izdelajo preprost računalniški program.  

8

IME PREDMETA: SODOBNA PRIPRAVA HRANE
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane se ukvarjamo s prehranjenostjo, prehrano
v različnih starostnih obdobjih, spoznamo nacionalne jedi in
izvajamo senzoriko pripravljenih jedi.  
Pri izbirnem predmetu učence poučujemo o prehrani z vidika varovanja zdravja. Učijo se
o pomembnosti varne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane.     
Predmet sodobna priprava hrane izvajamo eno leto.
Cilji predmeta: 
Učenci: 
• Razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno

odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja; 
• Nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo; 
• Poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja in nadaljnjem šolanje na

agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah; 
• Razvijajo individualno ustvarjalnost. 

9

IME PREDMETA: ŠOLSKO NOVINARSTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Hermina Videnič

Ta izbirni predmet nadgrajuje sposobnosti in znanja, ki jih učenci pridobivajo pri
predmetu slovenščina, in sicer predvsem na področju neumetnostnih publicističnih
besedil.
Delo bo organizirano projektno in bo večinoma potekalo v manjših skupinah ali v
dvojicah. Predmet obsega raziskovalno in tudi terensko delo, zato je namenjen vsem
učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, predvsem pa jih veseli
novinarsko delo.

Pri predmetu ŠNO boste učenci:
• pregledovali revije, časopise, spletne portale;
• spremljali radijski in televizijski program;
• iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila,
intervjuje, reportaže...) s terena;
• pisali prispevke za šolski časopis, mladinski tisk in se odzivali na morebitne
slovstvene razpise;
• obiskali katero izmed lokalnih časopisnih/televizijskih/radijskih hiš in se pobliže
spoznali s poklici, ki so tesno povezani z novinarskim delom.

Učenci bodo lahko sodelovali pri izbiri tem.
Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu
osnovne šole.

10

IME PREDMETA: ŠPORT ZA SPROSTITEV
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALCA: Maja Nose Antončič in Vitoslav Gabrič

Temeljni cilji : 


• razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 
• opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je

poudarjena vztrajnost 
• seznaniti se z novimi športi 
• doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe 
• razviti kulturen odnos do narave in okolja 

Praktične in teoretične vsebine: 
• badminton 
• hokej v dvorani 
• plavanje 

11

IME PREDMETA: VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Maja Nose Antončič

Učenci pri predmetu pridobijo temeljna znanja o:
• pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva;
• dejavnem odnosu človeštva do nesreč;
• vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na
nastanek nesreč;
• ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč;
• ukrepih za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, med njimi in po
njih;
• pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.

CILJI:
• Predmet pri učencih in učenkah spodbuja razvoj stališč in vrednot:
• oblikovanje dejavnega odnosa do okolja;
• želje po ohranjanju okolja,
• usmerjenost v iskanje novih preventivnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali
posledice nesreč,
• oblikovanje dejavnega odnosa do ogroženosti zaradi nesreč,
• pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo.

ORGANIZACIJA POUKA: Pri nekaterih strokovnih vsebinah in praktičnem delu bodo
sodelovali člani gasilskega društva, civilne zaščite, pripadniki vojske in policije,
zdravstveno osebje in humanitarna društva.

DEJAVNOSTI:
• Obisk PGD Otočec.
• Obisk policijske postaje.
• Obisk humanitarnega centra OZRK Novo mesto.
• Srečanje z reševalci ZD Novo mesto.
• Učenje veščin prve pomoči.
• Priprave na tekmovanje iz prve pomoči.
• Načrtovanje vaje evakuacije.
• Obeležitev meseca požarne varnosti, dneva civilne zaščite.

12

IME PREDMETA: VERSTVA IN ETIKA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALEC: učitelj DKE

Živimo v času vse bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi verstev, ki
postajajo nerazdružljivi del naše vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je bistveno za
razumevanje sodobnega sveta.
Verstva in etika je izbirni predmet, ki znanje pridobljeno pri drugih predmetih, kot so
zgodovina, geografija, državljanska in domovinska kultura in etika, slovenščina… poglablja
in nadgrajuje. Tako pri učencih razvija strpnost in spoštovanje do drugačnih. Izbirni
predmet Verstva in etika spada med triletne izbirne predmete. Izberejo ga lahko učenci
v 7., 8. in 9. razredu.

SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA:
• Pridobivanje splošnega znanja in razgledanosti.
• Razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, ciljih,

mejah.
• Razvijanje sposobnosti razumevanja drugih, sodelovanja z drugimi, reševanja

konfliktov na dialoški način.
• Pridobivanje stvarnega in zgodovinskega odnosa do religijskih tradicij.
• Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebno krščanstva v

odnosu do slovenskega naroda.
• Razvijanje samostojnega razmišljanja in izražanja o religiji in etiki.
• Priprava učencev na dejaven in konstruktiven vstop v pluralno družbo, v verskem in

etičnem smislu pa v smeri strpnosti in zavzemanja za ideale in vrednote, ki so po
pozitivni naravnanosti lastni vsem veram in etičnim načelom.

TEME
• Krščanstvo
• Judovstvo
• Islam
• Budizem
• Tradicionalne religije
• Enkratnost in različnost 

13

PREDMETI PONUJENI ZA 8. RAZRED

• FILMSKA VZGOJA (3. modul)
• LIKOVNO SNOVANJE 2
• RAČUNALNIŠTVO (računalniška omrežja)
• RASTLINE IN ČLOVEK
• SODOBNO KMETIJSTVO
• STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
• ŠOLSKO NOVINARSTVO
• ŠPORT ZA ZDRAVJE
• VERSTVA IN ETIKA
• VZGOJA ZA MEDIJE (televizija)

14

IME PREDMETA: FILMSKA VZGOJA (3. modul)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Špela Udovič

Ta izbirni predmet je namenjen učencem, ki jih zanima film, ki ponuja razmislek o
življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si
ustvarijo svoj pogled na svet. Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z
osnovami filmske umetnosti, zvrstmi, žanri in tehnologijo za izdelavo filma ter da se
preskusijo tako v vlogi aktivnega filmskega gledalca kot tudi v vlogi filmskega ustvarjalca.
Osrednja dejavnost je ogled filma z razpravo, skozi katero bodo učenci razčlenili in
spoznavali načine sprejemanja filma, spoznali načine obravnave družbenih vprašanj v
igranih in dokumentarnih filmih, razumeli družbeni vidik filmske ustvarjalnosti, spoznali
osnove dokumentarnega filma ter odkrili in opredelili poglavitne razlike med igranim in
dokumentarnim filmom.

Pri predmetu boste učenci:
• gledali filme in po ogledu o njih ustno/pisno razpravljali,
• se seznanili s ključnimi izraznimi prvinami filma,
• spoznavali osnove filmske tehnologije,
• odkrivali proces nastajanja filma in se informirali o ključnih filmskih poklicih;
• posneli in zmontirali kratki igrani oz. dokumentarni film z uporabo mobilnih telefonov,

fotoaparatov in šolskih računalnikov;
• pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno

medsebojno primerjali.

Izbirni predmet filmska vzgoja je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne
šole.
Učenci bodo skozi šolsko leto pridobili več ocen, vse na podlagi aktivnega sodelovanja pri
razpravah o filmu in izdelovanju kratkih video vsebin.

15

IME PREDMETA: LIKOVNO SNOVANJE 2
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Andreja Novak Gabrič

»JAZ IŠČEM SAMO ENO – 
DA BI IZRAZIL TISTO,  
KAR HOČEM.«  Pablo Picasso   
                                             
Učenci pri predmetu Likovno snovanje 2 razvijajo opazovanje, likovno mišljenje,
ustvarjalnost in domišljijo. 
Seznanjajo se z različnimi materiali in tehnikami oblikovanja, ob likovno dejavnem delu
bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Razvijajo odnos do
nacionalne in splošne likovne kulturne dediščine. 
Likovno snovanje  zajema vsa področja likovne umetnosti, kjer imajo učenci možnost
nadgraditi in obogatiti svoje likovne spretnosti:  
risanje, slikanje, tiskanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje, grafično oblikovanje.
Učenci pri predmetu ustvarjajo izdelke za likovne natečaje in sodelujejo pri različnih
likovnih projektih.
Poleg naštetega učenci v sklopu predmeta sodelujejo pri izdelavi različnih dekoracij,
napisov in postavitvah razstav v šolskih prostorih.  

16

IME PREDMETA: RAČUNALNIŠTVO (računalniška omrežja)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALEC: MARJAN MATEŠIČ

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke
osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.


SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA:  
• Spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije

v sodobni družbi. 
• Spoznajo osnove informatike in računalništva. 
• Znajo obdelati podatke v ustreznem računalniškem programu. 
• Se spoznajo z komuniciranjem preko informacijske tehnologije. 
• Se naučijo z risarskim programom izdelati računalniško sliko. 
• Se srečajo z programiranjem, ko izdelajo preprost računalniški program.
• Se naučijo izdelati preprosto spletno stran  

17

IME PREDMETA: RASTLINE IN ČLOVEK
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Pri izbirnem predmetu RASTLINE IN ČLOVEK učenci poglobijo in razširijo spoznanje o
soodvisnost živali od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju
in izoblikujejo pozitiven odnos do njih. Učencem so vedno bolj zanimive živali, ki kažejo
podobne reakcije kot človek. Rastline ne kažejo takih reakcij ( se ne gibljejo, oglašajo itd.),
zato so za učence tudi manj zanimive. Izbirni predmet ima namen poudariti in spoznati,
kako pomembna je ta življenjska oblika in kako pomembno je prav varovanje rastlin in
njihovih življenjskih okolij. Hkrati naj bi učenci spoznali, da spremljajo rastline človeka že
od njegovega nastanka - da so mu bile od vedno posreden ali neposreden vir hrane,
zdravja, zaščite itd. Prav zaradi njihove uporabnosti je človek mnoge od njih prenesel v
svoj dom ali v njegovo bližino - mnoge je z umetnim izborom spremenil, jih požlahtnil in
vzgojil številne nove sorte. Pri tem izbirnem predmetu spoznavajo učenci različne rastline
in njihovo uporabno vrednost, pa tudi njihovo ogroženost. Spoznajo, da je veliko rastlin v
Sloveniji ogroženih zaradi človekovega nerazumnega delovanja. Spoznajo, da pomeni
ogrožanje in propadanje vrst tudi siromašenje narave in okolja.

Tematski sklopi v okviru predmeta:
• Uporabnost rastlin
• Rastline v človekovi prehrani
• Zdravilne rastline
• Rastline v živalski prehrani in v industriji
• Okrasne rastline

18

IME PREDMETA: SODOBNO KMETIJSTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Izbirni predmet kmetijstvo je sestavljen iz treh predmetov: kmetijska dela,
sodobno kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo. V predmetniku devetletne osnovne šole
se izvaja v sedmem, osmem in devetem razredu v obsegu ene ure tedensko, oziroma 35
ur letno (v devetem razredu 32 ur). Učenci izberejo predmet kmetijska dela v 7., sodobno
kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v 9. razredu; lahko pa tudi samo v posameznih
razredih, ker gre za zaključene tematske sklope. Namen predmeta je spoznavanje
kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam. Poleg
tega vzgaja in razvija pozitivni načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o
široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru. Ob tem učencu omogoča spoznavanje
osnov kmetijske pridelave. Poseben pomen imata izobraževanje učencev za pridelavo
zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred
kmetijskimi nezgodami in nesrečami in ukrepanju ob le-teh. Predmet razvija praktične
spretnosti ter veščine in dejavnosti na polju, vrtu, sadovnjaku, travniku, vinogradu,
skladišču, gozdu, čebelnjaku in podobno in vzbuja pri učencih interes za kasnejši poklic. 
Cilji: 

• spoznavajo in pridobivajo spretnosti in veščine za delo na kmetiji ; 
• seznanjajo se s kmečkimi običaji; 
• spoznavajo kmetijske rastline in živali, stare in avtohtone pasme in sorte, okrasne

rastline; 
• razumejo osnovne gospodarske in socialne zakonitosti kmetijske pridelave; 
• uporabljajo znanja pridobljena v domačem okolju; 
• spoznavajo pridelovanje zdrave in neoporečne hrane ter presojajo pomen

pridelovanja zdrave hrane in ohranjanja okolja kot vira za kakovost življenja
sedanje in prihodnjih generacij; 
• spoznavajo pomen kmeta in kmetijstva za našo deželo; 
• ugotavljajo pozitivne in negativne procese v kmetijstvu; 
• gradijo zavest o pomenu urejenosti kmetij, ohranjanja stare arhitekture,
kulinarike,  običajev in kulture nasploh ter vključevanja okrasnih rastlin, značilnih
za določeno okolje,  v izgled kmetije in vasi kot celote; 
• spoznavajo tržne niše, ki jih imata kmetijstvo in podeželje v sodobni družbi. 

19

IME PREDMETA: NAČINI PREHRANJEVANJA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA učence poučujemo o prehrani z vidika
zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo
načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih
razmerah. Večino ur posvetimo delu v kuhinji.

20

IME PREDMETA: STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Maja Nose Antončič

Učenci se pri tem predmetu seznanijo z osnovami standardnih in latinsko-ameriških
plesov, disco plesov ter preprostimi družabno-plesnimi igrami. 
Spoznajo plesni bonton, plesno držo, razvijajo občutek za skladnost gibanja,  ritem,
tempo in estetiko. 
Ples kot predmet osnovnošolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega
človeka, hkrati pa si učenci prek plesa pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako
pomembno kot besedno izražanje in pomemben spodbujevalec doživljanja in
razmišljanja vsakega človeka. 

21

IME PREDMETA: ŠOLSKO NOVINARSTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Hermina Videnič

Ta izbirni predmet nadgrajuje sposobnosti in znanja, ki jih učenci pridobivajo pri
predmetu slovenščina, in sicer predvsem na področju neumetnostnih publicističnih
besedil.
Delo bo organizirano projektno in bo večinoma potekalo v manjših skupinah ali v
dvojicah. Predmet obsega raziskovalno in tudi terensko delo, zato je namenjen vsem
učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, predvsem pa jih veseli
novinarsko delo.

Pri predmetu ŠNO boste učenci:
• pregledovali revije, časopise, spletne portale;
• spremljali radijski in televizijski program;
• iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila,
intervjuje, reportaže...) s terena;
• pisali prispevke za šolski časopis, mladinski tisk in se odzivali na morebitne
slovstvene razpise;
• obiskali katero izmed lokalnih časopisnih/televizijskih/radijskih hiš in se pobliže
spoznali s poklici, ki so tesno povezani z novinarskim delom.

Učenci bodo lahko sodelovali pri izbiri tem.
Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu
osnovne šole.

22

IME PREDMETA: ŠPORT ZA ZDRAVJE
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALCA: Maja Nose Antončič in Vitoslav Gabrič

Temeljni cilji: 

• razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 
• ohranjati pravilno telesno držo in skladno postavo 
• spoznati pomen redne športne vadbe 
• razumeti odzivanje organizma na napor 
• doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe 

Praktične in teoretične vsebine: 

• odbojka 
• košarka 

23

IME PREDMETA: VERSTVA IN ETIKA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALEC: učitelj DKE

Živimo v času vse bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi verstev, ki
postajajo nerazdružljivi del naše vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je bistveno za
razumevanje sodobnega sveta.
Verstva in etika je izbirni predmet, ki znanje pridobljeno pri drugih predmetih, kot so
zgodovina, geografija, državljanska in domovinska kultura in etika, slovenščina… poglablja
in nadgrajuje. Tako pri učencih razvija strpnost in spoštovanje do drugačnih. Izbirni
predmet Verstva in etika spada med triletne izbirne predmete. Izberejo ga lahko učenci
v 7., 8. in 9. razredu.

SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA:
• Pridobivanje splošnega znanja in razgledanosti.
• Razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, ciljih,

mejah.
• Razvijanje sposobnosti razumevanja drugih, sodelovanja z drugimi, reševanja

konfliktov na dialoški način.
• Pridobivanje stvarnega in zgodovinskega odnosa do religijskih tradicij.
• Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebno krščanstva v

odnosu do slovenskega naroda.
• Razvijanje samostojnega razmišljanja in izražanja o religiji in etiki.
• Priprava učencev na dejaven in konstruktiven vstop v pluralno družbo, v verskem in

etičnem smislu pa v smeri strpnosti in zavzemanja za ideale in vrednote, ki so po
pozitivni naravnanosti lastni vsem veram in etičnim načelom.

TEME
• Krščanstvo
• Judovstvo
• Islam
• Budizem
• Tradicionalne religije
• Enkratnost in različnost 

24

IME PREDMETA: VZGOJA ZA MEDIJE (televizija)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALKA: Barbara Pavlovič Plevanč

Ta izbirni predmet nadgrajuje sposobnosti in znanja, ki jih učenci pridobivajo pri
predmetu slovenščina, in sicer predvsem na področju neumetnostnih besedil ter znanja,
pridobljena pri DKE.
Učenci se bodo učili analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne medijske zvrsti,
spoznali bodo skupne značilnosti množičnih medijev, nastanek in razvoj televizije,
osnovne značilnosti televizije ter podobnosti in razlike med televizijskimi hišami.
Spoznavali bodo tudi novinarsko delo, različne novinarske zvrsti in žanre ter tudi obiskali
televizijsko hišo v Novem mestu.
Sodelovali bomo s člani predmeta Gledališki klub ter se s svojimi stvaritvami predstavljali
na prireditvah, natečajih ter drugje.

25

PREDMETI PONUJENI ZA 9. RAZRED

• FILMSKA VZGOJA (3. modul)
• KMETIJSKA DELA
• LIKOVNO SNOVANJE 3
• NAČINI PREHRANJEVANJA
• NEMŠČINA 3
• OBDELAVA GRADIV (kovine)
• RAČUNALNIŠTVO (multimedija)
• RETORIKA
• ROKOMET
• ŠOLSKO NOVINARSTVO
• VERSTVA IN ETIKA

26

IME PREDMETA: FILMSKA VZGOJA (3. modul)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Špela Udovič

Ta izbirni predmet je namenjen učencem, ki jih zanima film, ki ponuja razmislek o
življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si
ustvarijo svoj pogled na svet. Temeljni namen predmeta je, da se učenci seznanijo z
osnovami filmske umetnosti, zvrstmi, žanri in tehnologijo za izdelavo filma ter da se
preskusijo tako v vlogi aktivnega filmskega gledalca kot tudi v vlogi filmskega ustvarjalca.
Osrednja dejavnost je ogled filma z razpravo, skozi katero bodo učenci razčlenili in
spoznavali načine sprejemanja filma, spoznali načine obravnave družbenih vprašanj v
igranih in dokumentarnih filmih, razumeli družbeni vidik filmske ustvarjalnosti, spoznali
osnove dokumentarnega filma ter odkrili in opredelili poglavitne razlike med igranim in
dokumentarnim filmom.

Pri predmetu boste učenci:
• gledali filme in po ogledu o njih ustno/pisno razpravljali,
• se seznanili s ključnimi izraznimi prvinami filma,
• spoznavali osnove filmske tehnologije,
• odkrivali proces nastajanja filma in se informirali o ključnih filmskih poklicih;
• posneli in zmontirali kratki igrani oz. dokumentarni film z uporabo mobilnih telefonov,

fotoaparatov in šolskih računalnikov;
• pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno

medsebojno primerjali.

Izbirni predmet filmska vzgoja je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu osnovne
šole.
Učenci bodo skozi šolsko leto pridobili več ocen, vse na podlagi aktivnega sodelovanja pri
razpravah o filmu in izdelovanju kratkih video vsebin.

27

IME PREDMETA: KMETIJSKA DELA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Izbirni predmet kmetijstvo je sestavljen iz treh predmetov: kmetijska dela,
sodobno kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo. V predmetniku devetletne osnovne šole
se izvaja v sedmem, osmem in devetem razredu v obsegu ene ure tedensko, oziroma 35
ur letno (v devetem razredu 32 ur). Učenci izberejo predmet kmetijska dela v 7., sodobno
kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v 9. razredu; lahko pa tudi samo v posameznih
razredih, ker gre za zaključene tematske sklope. Namen predmeta je spoznavanje
kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam. Poleg
tega vzgaja in razvija pozitivni načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o
široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru. Ob tem učencu omogoča spoznavanje
osnov kmetijske pridelave. Poseben pomen imata izobraževanje učencev za pridelavo
zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred
kmetijskimi nezgodami in nesrečami in ukrepanju ob le-teh. Predmet razvija praktične
spretnosti ter veščine in dejavnosti na polju, vrtu, sadovnjaku, travniku, vinogradu,
skladišču, gozdu, čebelnjaku in podobno in vzbuja pri učencih interes za kasnejši poklic. 
Cilji: 

• spoznavajo in pridobivajo spretnosti in veščine za delo na kmetiji ; 
• seznanjajo se s kmečkimi običaji; 
• spoznavajo kmetijske rastline in živali, stare in avtohtone pasme in sorte, okrasne

rastline; 
• razumejo osnovne gospodarske in socialne zakonitosti kmetijske pridelave; 
• uporabljajo znanja pridobljena v domačem okolju; 
• spoznavajo pridelovanje zdrave in neoporečne hrane ter presojajo pomen

pridelovanja zdrave hrane in ohranjanja okolja kot vira za kakovost življenja
sedanje in prihodnjih generacij; 
• spoznavajo pomen kmeta in kmetijstva za našo deželo; 
• ugotavljajo pozitivne in negativne procese v kmetijstvu; 
• gradijo zavest o pomenu urejenosti kmetij, ohranjanja stare arhitekture,
kulinarike,  običajev in kulture nasploh ter vključevanja okrasnih rastlin, značilnih
za določeno okolje,  v izgled kmetije in vasi kot celote; 
• spoznavajo tržne niše, ki jih imata kmetijstvo in podeželje v sodobni družbi. 

28

IME PREDMETA: LIKOVNO SNOVANJE 3
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Andreja Novak Gabrič

»JAZ IŠČEM SAMO ENO – 

DA BI IZRAZIL TISTO,  

KAR HOČEM.«  Pablo Picasso   
                                             
Učenci pri predmetu Likovno snovanje 3 razvijajo opazovanje, likovno mišljenje,
ustvarjalnost in domišljijo. 
Seznanjajo se z različnimi materiali in tehnikami oblikovanja, ob likovno dejavnem delu
bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Razvijajo odnos do
nacionalne in splošne likovne kulturne dediščine. 
Likovno snovanje  zajema vsa področja likovne umetnosti, kjer imajo učenci možnost
nadgraditi in obogatiti svoje likovne spretnosti:  risanje, slikanje, grafika, kiparstvo,
prostorsko oblikovanje, grafično oblikovanje in fotografija
Pri predmetu učenci ustvarjajo izdelke za likovne natečaje in sodelujejo pri različnih
likovnih projektih. 
Poleg naštetega v sklopu predmeta sodelujejo pri izdelavi različnih dekoracij, napisov in
postavitvah razstav v šolskih prostorih.  

29

IME PREDMETA: NAČINI PREHRANJEVANJA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Urša Zupančič

Pri izbirnem predmetu NAČINI PREHRANJEVANJA učence poučujemo o prehrani z vidika
zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo
načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih
razmerah. Večino ur posvetimo delu v kuhinji.

30

IME PREDMETA: NEMŠČINA 3
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 2
LETNO ŠTEVILO UR: 64
IZVAJALKA: mag. Marija Sedmak

V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi
v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev,
in ne tako zelo oddaljenih Nemcev ter Švicarjev.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci razvijajo pri pouku tujega jezika, so
pomembne zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in
nenehno izobraževanje.

Pouk tujega jezika ves čas poteka v povezavi s kulturo in materinščino učencev saj je
pomemben tudi za krepitev odnosa do lastne identitete. S spoznavanjem podobnosti in
razlik med obema jezikovnima sistemoma in rabama, razvijajo učenci svojo jezikovno
zavest ter medkulturno vedenje.

Učenci pri učenju nemščine skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno
razumevanje ter govorno in pisno sporočanje, predvsem v vsakdanjih situacijah,
usposabljajo se za navezovanje stikov in za komuniciranje.

Z učenjem nemščine kot obveznega izbirnega predmeta učenci pričnejo v 7. razredu in z
njim nadaljujejo tudi v 8. in 9. razredu, saj je nemščina v osnovni šoli triletni predmet, ki
se izvaja dve uri tedensko, kar je skupno 204 ure. Učenec lahko po enem ali dveh letih
učenja nemščine prekine obiskovanje izbirnega predmeta, z učenjem pa lahko začne tudi
v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Učenci, ki uspešno zaključijo triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta v osnovni
šoli, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine po modulu B, to je nadaljevalni
drugi tuji jezik.

31

IME PREDMETA: OBDELAVA GRADIV (kovine)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Maja Bojanec

Izbirni predmet – kovine je namenjen učencem 8. razreda, ki jih zanima, kako načrtovati
in izdelovati različne predmete iz kovine.
Ob delu učenci nadgrajujejo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki
so jih pridobili v 6. in 7. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za
izdelavo predmetov je kovina, ki jo kombiniramo z drugimi: les, umetne snovi, usnje, ipd.
Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni. Od strojev uporabijo
električni vrtalni stroj, vbodno žago, vibracijsko žago...
Namen predmeta je tudi oblikovanje pozitivnega odnosa do lastnega dela in izdelka, skrb
za varno delo in razvijanje ročnih spretnosti ter navajanje na delo v skupinah. Spoznavajo
smotrno organizacijo in planiranje dela v delavnici. Na koncu izdelek tudi ovrednotijo.
Oblike dela in vrednotenje znanja: Izbirni predmet obdelava gradiv –les je zastavljen tako,
da učencem omogoča pridobiti kakovostno znanje in spretnosti na način, ki jim je najbližji,
to je s praktičnim delom. V začetku bodo izdelovali preprostejše izdelke in nato prešli na
zahtevnejše. Praktično delo bo večinoma potekalo samostojno.

32

IME PREDMETA: RAČUNALNIŠTVO (multimedija)
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALEC: Marjan Matešič

Predmet je nekoliko bolj zahteven. Od učencev, ki želijo obiskovati ta predmet,
pričakujemo, da dobro obvladajo delo v operacijskem sistemu Windows, se znajdejo v
lokalnem omrežju in na svetovnem spletu.
Spoznavajo različne vrste medijev in možnosti predstavitve informacije s sliko, z zvokom
in besedilom. Naučijo se poiskati slikovne, zvočne in druge podatke na internetu, jih
ustrezno obdelati z ustreznimi programskimi orodji in jih uporabiti pri svoji predstavitvi.
Spoznajo programe za:
• urejanje in obdelavo slik (filtri, deformacije, združevanje slik …),
• urejanje in obdelavo zvoka (rezanje, krajšanje, sestavljanje ene glasbe iz več drugih,

dodajanje svojega glasu …),
• izdelava animacije
• izdelavo videoposnetkov.
Predmet zaključimo z izdelavo svojega videoposnetka.

33

IME PREDMETA: RETORIKA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Barbara Pavlovič Plevanč

Cilji predmeta:
• Učenci boste pri tem predmetu spoznali, kaj je retorika – veščina govorništva ter za

kaj je koristna;
• naučili se boste, kaj je prepričljiva argumentacija (utemeljevanje trditve) in kako se

argumente učinkovito uporablja;
• spoznali boste značilnosti retorične tehnike in se učili tvoriti prepričljive govore;
• spoznali boste nastanek in zgodovino retorike od antike naprej,
• urili se boste v javnem nastopanju, premagovanju treme in zavestni rabi nebesednega

sporočanja (mimika, kretnje, premori, glasnost, ton, …);
• učili se boste spretnega izražanja svojih stališč;
• urili se boste v pisni in govorni rabi knjižnega jezika ter širili svoje besedišče.

34

IME PREDMETA: ROKOMET
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALEC: Vitoslav Gabrič

Temeljni cilji : • razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti 
• spoznati taktično- tehnične elemente za uspešno igranje rokometa 
• spoznati pravila igre 
• igrati v duhu fair-playa                    

Praktične in teoretične vsebine: • tehnični elementi 
• taktika 
• igra 
• sojenje 

35

IME PREDMETA: ŠOLSKO NOVINARSTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALKA: Hermina Videnič

Ta izbirni predmet nadgrajuje sposobnosti in znanja, ki jih učenci pridobivajo pri
predmetu slovenščina, in sicer predvsem na področju neumetnostnih publicističnih
besedil.
Delo bo organizirano projektno in bo večinoma potekalo v manjših skupinah ali v
dvojicah. Predmet obsega raziskovalno in tudi terensko delo, zato je namenjen vsem
učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, predvsem pa jih veseli
novinarsko delo.

Pri predmetu ŠNO boste učenci:
• pregledovali revije, časopise, spletne portale;
• spremljali radijski in televizijski program;
• iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila,
intervjuje, reportaže...) s terena;
• pisali prispevke za šolski časopis, mladinski tisk in se odzivali na morebitne
slovstvene razpise;
• obiskali katero izmed lokalnih časopisnih/televizijskih/radijskih hiš in se pobliže
spoznali s poklici, ki so tesno povezani z novinarskim delom.

Učenci bodo lahko sodelovali pri izbiri tem.
Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. ali 9. razredu
osnovne šole.

36

IME PREDMETA: VERSTVA IN ETIKA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 32
IZVAJALEC: učitelj DKE

Živimo v času vse bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi verstev, ki
postajajo nerazdružljivi del naše vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je bistveno za
razumevanje sodobnega sveta.
Verstva in etika je izbirni predmet, ki znanje pridobljeno pri drugih predmetih, kot so
zgodovina, geografija, državljanska in domovinska kultura in etika, slovenščina… poglablja
in nadgrajuje. Tako pri učencih razvija strpnost in spoštovanje do drugačnih. Izbirni
predmet Verstva in etika spada med triletne izbirne predmete. Izberejo ga lahko učenci
v 7., 8. in 9. razredu.

SPLOŠNI CILJI IZBIRNEGA PREDMETA:
• Pridobivanje splošnega znanja in razgledanosti.
• Razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, ciljih,

mejah.
• Razvijanje sposobnosti razumevanja drugih, sodelovanja z drugimi, reševanja

konfliktov na dialoški način.
• Pridobivanje stvarnega in zgodovinskega odnosa do religijskih tradicij.
• Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebno krščanstva v

odnosu do slovenskega naroda.
• Razvijanje samostojnega razmišljanja in izražanja o religiji in etiki.
• Priprava učencev na dejaven in konstruktiven vstop v pluralno družbo, v verskem in

etičnem smislu pa v smeri strpnosti in zavzemanja za ideale in vrednote, ki so po
pozitivni naravnanosti lastni vsem veram in etičnim načelom.

TEME
• Krščanstvo
• Judovstvo
• Islam
• Budizem
• Tradicionalne religije
• Enkratnost in različnost

37

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH
PREDMETOV

• NEMŠČINA (4.-6.r)
• RAČUNALNIŠTVO (4.-6.r)
• ŠPORT (4.-6.r)
• FRANCOŠČINA (7.-9.r)

38

IME PREDMETA: NEMŠČINA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 2
LETNO ŠTEVILO UR: 70
IZVAJALKA: mag. Marija Sedmak

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno in ga obiskuje
dvakrat na teden.
Ob predpostavki, da bo učenec obiskoval pouk neobveznega drugega tujega jezika
neprekinjeno vseh šest let, to je od četrtega do devetega razreda, naj bi ob zaključku
dosegel standard A2 oz. vsaj standard A1.
Učenci bodo nemščino usvajali skozi igro, s poslušanjem kratkih, preprostih besedil, s
pomočjo pesmic, risank in otroških oddaj. Učenci bodo z igrami in pri skupinskem delu
odkrivali in razvijali svoje sposobnosti ter pridobivali posluh za jezik. Nemščino bodo
spoznavali celostno z vsemi čuti ter s pomočjo metode CLIL ter tako pridobivali znanje o
kulturi in navadah ljudi v naši soseščini.

39

IME PREDMETA: ŠPORT
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALCA: Maja Nose Antončič in Vitoslav Gabrič

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje
vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja,
akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta
šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata
obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega
življenjskega sloga. Z dejavnim življenjskim slogom bo tako lahko v mladostništvu in
odraslosti skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.
Predmetu je v vsakem razredu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole
namenjenih 35 ur pouka.

Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti
(TEK, DEJAVNOSTI NA SNEGU, NORDIJSKA HOJA IN TEK, AEROBIKA,
KOLESARJENJE)
2. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja,
ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti (PLES, HOKEJSKE IGRE, IGRE Z LOPARJI,
ŽOGARIJE, CIRKUŠKE SPRETNOSTI, RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI, ROLANJE,
ZADEVANJE TARČ)
3. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči
(AKROBATIKA, SKOKI, PLEZANJA, BORILNI ŠPORTI).

40

IME PREDMETA: RAČUNALNIŠTVO
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 1
LETNO ŠTEVILO UR: 35
IZVAJALEC: Marjan Matešič

Neobvezni izbirni predmet računalništva, namenjen učencem drugega obdobja, seznanja
učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s
posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in
procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja
problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov
in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in
poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in
razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in
veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna
od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter
uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih
predmetih in v poznejšem življenju.

Pri predmetu učenci:
• spoznavajo temeljne koncepte računalništva,
• razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja
problemov,
• razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo
pozitivno samopodobo,
• pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema,
• spoznavajo omejitve človeških sposobnosti in umetne inteligence,
• se zavedajo omejitev računalniških tehnologij,
• pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme,
• se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem,
• spoznavajo in razvijajo zmožnost modeliranja,
• razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
• razvijajo in bogatijo svoj jezikovni zaklad ter skrbijo za pravilno slovensko
izražanje in strokovno terminologijo.

41

IME PREDMETA: FRANCOŠČINA
TEDENSKO ŠTEVILO UR: 2
LETNO ŠTEVILO UR: 70
IZVAJALKA: Jasna Balant

Sous le ciel de Paris
S'envole une chanson mmmmm

Elle est née d'aujourd'hui
Dans le coeur d’un garçon

Yves Montand: Sous le ciel de Paris

Je tudi tebe očarala melodija francoskega jezika? Pridi, saj veliko francoskih besed že
poznaš. Ne verjameš? Kaj pa, če se primeš za nos in rečeš: bonbon, ananas, avion,
balon? Da sploh ne omenjamo besed kot so Madame, radio, pommes frites, cravate,
crème. Aha, saj že kar nekaj znamo! Samo še nekaj novih besed se naučimo in že lahko
»odpotujemo« v eno izmed frankofonskih mest, ki so skorajda na vseh celinah sveta.
»Popotovanje« bi začeli v Parizu, prestolnici mode, nadaljevali v Bruslju, kjer je sedež
Sveta Evrope, obiskali bi tudi Ženevo in Luksemburg, nato pa preko Atlantika v Kanado
in na otoke Tihega oceana in seveda še v Afriko med prijazne domačine. Francoščina pa
ni le zelo razširjen jezik po vsem svetu (180 milijonov govorcev), ampak je tudi drugi
uradni delovni jezik v številnih mednarodnih organizacijah in je zato še kako pomemben
v današnjem času, ko je Slovenija del Evropske unije.

Znanje francoskega jezika nudi širše možnosti pri študiju in v poklicnem življenju, med
drugim pa posameznika tudi osebnostno bogati, saj se mu tako odpro vrata v eno
zanimivejših kultur sveta.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Pri pouku francoskega jezika učenci :
• razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti (govorno, slušno, bralno in pisno),
• prepoznavajo in razumejo preprosta govorna in pisna sporočila,
• oblikujejo preprosta govorna in pisna sporočila,
• spoznavajo pravila francoskega pravopisa,
• soočajo se z jezikovno in kulturno raznolikim življenjskim okoljem in razvijajo

pozitiven in strpen odnos do različnosti.

42

ORGANIZACIJA POUKA
Francoščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Pomembna je kontinuiteta
učenja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. Z učenjem
francoščine lahko učenec začne tudi v 8. ali 9. razredu.
OCENJEVANJE
Učenec pri tem predmetu ne dobi ocene. Vendar pa se njegovo znanje sproti preverja in
o tem pridobi povratno informacijo.
VSEBINE

• qui je suis (jaz, moja družina, moji hobiji)
• ma ville (moje mesto)
• mon emploi du temps (moj vsakdanjik)
• mon portrait (opis oseb)
• vêtements et fêtes (oblačila in praznovanja)
• ma maison (moj dom)
• mes sensation (moji občutki)
• mes repas (zdravo življenje)
• la météo (vreme in letni časi)
• mon caractère (opis karakterja)
• mon collège (moja šola)

43


Click to View FlipBook Version