The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มภาพพิมพ์ (นุชจรี สีมาทอง)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by annuchjaree203, 2021-05-07 04:29:41

เล่มภาพพิมพ์ (นุชจรี สีมาทอง)

เล่มภาพพิมพ์ (นุชจรี สีมาทอง)

PRINTMAKING

FOR TEACHERS II

โดย นางสาวนุชจรี สมี าทอง รหัส 613050195-6 อาจารย์ประจาวชิ า ผศ.ปทั มพร ทนันชยั บตุ ร
สาขาศลิ ปศกึ ษา ช้นั ปีท่ี 3 คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่

INTAGLIOPRINTING

กระบวนการพิมพ์ท่พี ิมพ์จากสว่ นทอ่ี ยลู่ กึ เปน็ รอ่ งของแม่พมิ พ์

เวลาพมิ พต์ ้องอดุ หมึกลงไปในรอ่ งลกึ และเช็ดบรเิ วณท่ไี ม่ต้องการ จะ
พิมพ์ออก แล้วนากระดาษเปียกน้าหมาดๆ วางลงบนแมพ่ ิมพ์ จากน้ัน
พิมพ์ด้วยแทน่ พมิ พท์ ม่ี แี รงกดสูงเพอื่ กดกระดาษใหไ้ ปดูดซับหมึกขน้ึ มา

CONTENTS

TECHNIQUE
1 DRY POINT……………………………...1
2 COLLAGRAHP…………………………..9
3 EMBOSS…………………………………16
4 ETCHING………………………………...19

1 TECHNIQUE

DRY POINT
ภาพพมิ พจ์ ารเขม็

การพมิ พภ์ าพพมิ พจ์ ารเขม็ ภาพพิมพช์ นิ้ แรก
(Drypoint) เปน็ กระบวนการ จะเปน็ ผลงานท่มี ี
พมิ พร์ อ่ งลึกด้วยเครอ่ื งมือทมี่ ี คุณภาพท่สี ุด เมอื่ พมิ พ์
ปลายเปน็ เศษอัญมณหี รือเหล็กที่ หลายครงั้ เส้นบน
มปี ลายแหลมคล้ายเขม็ จารลงบน แม่พมิ พจ์ ะสึกไปเรอื่ ย ๆ
แม่พิมพ์ซึง่ เป็นแผ่นอะครลิ คิ
กระดาษแขง็ แผน่ ทองแดงหรอื
สงั กะสีใหเ้ ป็นเสน้ เสน้ จะมลี ักษณะ
เปน็ ร่อง มีรอยขรขุ ระเพราะมี
เส้ียนหรอื ฟนั โลหะ(Burr) ตาม
เส้นท่จี ารภาพทีพ่ ิมพ์จะมีเสน้ ทดี่ ู
นุม่ พรา่ ซ่งึ เปน็ เอกลักษณ์ของ
ภาพพิมพ์จารเข็ม

View from the Beach,

Drypoint, 33in x13in

โดย Jenny Robinson

2

Self-Portrait in Bowler Hat (Selbstbildnis mit steifem Hut)1921,
published c. 1922 โดย Max Beckmann

คณุ คา่ ของผลงานภาพพมิ พ์

จารเข็ม เกิดจากความงามของเส้น
ทว่ี าดลงโดยตรงบนแผน่ แม่พิมพท์ ี่
ศิลปินสามารถท้าไดง้ ่ายดาย
เชน่ เดยี วกบั การใช้ดินสอวาดบน
แผน่ กระดาษ ทาให้มคี วามงาม
เชน่ เดยี วกบั ภาพวาดเส้น

3

DRY POINT
ผลงานของฉนั l

4

“ตวั ฉัน”

เทคนคิ : dry point บนกระดาษอาร์ตมัน

ขนาด : A4

อุปกรณ์ : กระดาษอารต์ มัน
กระดาษร้อยปอนด์
แนวคิด : บอกเลา่ เรอ่ื งราวความชอบ ความ ดนิ สอ/ปากกา
สนใจ ทง้ั ด้านกจิ กรรมยามว่าง อาหาร การ สเปรย์ใสสาหรบั เคลือบ
เรียน บง่ บอกความเป็นตวั ตนของตนเอง ใช้เส้น หมึกพมิ พส์ ดี า
แทนบะหมีท่ ่ีชอบทานและสือ่ ความหมายถึง กระดาษเหลือใช้สาหรับเชด็ สี
ความสับสนวนุ่ วายในชวี ิตที่มีเขา้ มา แตย่ ังให้มี กระดาษบรฟู
ทิศทางของเสน้ การขดมว้ นวนที่ชัดเจน แสงให้ ผา้ สกั หลาด
เหน็ ถึงการปรับตวั และจัดการให้ชีวิตไปเป็น แท่นพมิ พ์
ตามทตี่ นวาดฝนั

ขน้ั ตอน : 1. ตดั กระดาษอารต์ มันขนาด A4 ร่างภาพดว้ ยดนิ สอตามท่ีออกแบบไว้

2. ใชป้ ากกาขีดทับเสน้ ดินสอ กดให้เปน็ รอยบนกระดาษอาร์ตมัน เพอ่ื ให้เกิด

รอ่ ง เปน็ แม่พิมพส์ าหรับพมิ พ์

3. ก่อนอดั หมึกพมิ พ์ ใชส้ เปรย์ฉีดพน่ ให้ทวั่ แม่พมิ พ์ เพ่ือไมใ่ ห้หมกึ พิมพ์ซึมลง

บนกระดาษแม่พิมพ์ ทงิ้ ใหแ้ ห้ง แลว้ ทาการตีสหี มึกใหเ้ นียนอัดหมึกพมิ พใ์ ห้ท่ัว จากนั้นเช็ด

หมึกพมิ พ์ โดยใชก้ ระดาษลบู ขึน้ ลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวังอย่ากดแรงจนเกนิ ไป

เพราะสีทีอ่ ยใู่ นร่องจะหลุดออกมาได้ เวลาพมิ พส์ จี ะไมต่ ิด เช็ดจนกระดาษทีเ่ ชด็ ไม่ตดิ สีหมึก

4. ตดั กระดาษร้อยปอนดข์ นาดใหญ่กวา่ A3 แช่น้าทิง้ ไว้อย่างน้อย 5 นาที

จากนนั้ นามาซบั น้าออกให้กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแท่นพมิ พ์ โดยใชก้ ระดาษบรูฟบางรองแทน่ พมิ พ์ วางกระดาษ

ร้อยปอนด์หมาดๆลงกอ่ น ตามด้วยแม่พิมพ์ทอ่ี ดั หมึกแล้ว ทบั ดว้ ยกระดาษบรูฟ และแผ่นผา้

สักหลาด ปรบั แทน่ พิมพ์ให้พอดี และทาการหมนุ แปน้ พิมพ์

6. นาแมพ่ ิมพอ์ อก ตรวจสอบความเรียบร้อยผลงาน ตากใหแ้ ห้งโดยติด

กระดาษร้อยปอนด์ที่พิมพ์ดว้ ยเทปกาวน้าทงั้ 4 มมุ เพื่อปอ้ งกนั กระดาษย่น ลา้ งทาความ

สะอาดอปุ กรณ์ เปน็ อนั เสรจ็ ส้นิ การทางาน

5 DRY POINT

ผลงานของฉนั ll

เทคนิค : dry point บนแผ่นอะครลิ ิค 6
ขนาด : 30 x 40 cm
“แมงมมุ ”

อุปกรณ์ : แผ่นอะครลิ คิ แนวคิด :แมงมมุ ขนเป็นสัตว์ท่ี
กระดาษรอ้ ยปอนด์ น่าสนใจ ดว้ ยท่าทาง สรีระท่ีปก
เขม็ /เหล็กปลายแหลม คลมุ ไปดว้ ยขน มองมุมหนึง่ เป็น
หมึกพมิ พส์ ีดา สตั ว์ทน่ี ่ารกั ดวงตากลมโต ใน
กระดาษเหลอื ใช้สาหรับเช็ดสี อกี มุมหนงึ่ กลับแฝงไปด้วยเขี้ยวที่
กระดาษบรฟู คม และพษิ ท่ีจะปกปอ้ งตัวมันแต่
ผา้ สักหลาด สามารถทาอนั ตรายกบั เหยื่อของ
แท่นพมิ พ์ มันได้

ขนั้ ตอน : 1. ออกแบบภาพท่ตี อ้ งการโดยรา่ งบนกระดาษ
ขนาดเท่ากบั แผน่ อะครลิ ิค กาหนดน้าหนักแสงเงาของภาพตามท่ี
ต้องการ

2. นาแผ่นอะครลิ ิคใสวางบนกระดาษรา่ งภาพท่ี
ออกแบบไว้ ติดเทปให้ทง้ั สองช้นิ ตดิ กนั จากนน้ั ใช้เหล็กปลายแหลม
หรอื เข็ม ขูดเป็นเสน้ ตามแบบท่ีรา่ งไว้ คล้ายลกั ษณะการดรออ้ิง
บนกระดาษ พน้ื ท่ที ีต่ อ้ งการสเี ข้มใหส้ านเสน้ ถ่ี ๆ ส่วนท่ตี อ้ งการสี
ออ่ นใหส้ านเสน้ บาง ๆ ขดู ใหท้ ่ัวชิน้ งานสาหรับเป็นแม่พมิ พ์
*** วธิ ีเช็คนา้ หนกั ภาพ ใช้กระดาษสีดาวางแทรกระหว่างชน้ั กระดาษ
รา่ งภาพและแผน่ อะคริลคิ จะทาให้เหน็ น้าหนักสีขาวท่เี กิดจากการขดู
แผน่ อะครลิ ิค สว่ นทีข่ าวทส่ี ดุ เม่อื อัดหมึกจะเปน็ สว่ นท่ตี ิดสมี ากทสี่ ดุ เกิด
นา้ หนกั เขม้ สุด

3. ทาการตีสีหมกึ ให้เนยี นอัดหมึกพิมพ์ใหท้ ว่ั
จากนน้ั เชด็ หมกึ พิมพ์ โดยใช้กระดาษลบู ขึ้นลงตามแนวระนาบ
กระดาษ ระวงั อย่ากดแรงจนเกินไปเพราะสีที่อย่ใู นร่องจะหลุด
ออกมาได้ เวลาพมิ พส์ ีจะไม่ติด เชด็ จนกระดาษที่เช็ดไม่ติดสีหมึก

4. ตัดกระดาษร้อยปอนดข์ นาดใหญ่กวา่ แผ่น
อะครลิ ิค แชน่ า้ ทิง้ ไว้อย่างนอ้ ย 5 นาที จากนัน้ นามาซับนา้ ออกให้
กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแทน่ พมิ พ์ โดยใช้กระดาษบรูฟบางรอง
แท่นพิมพ์ วางกระดาษร้อยปอนด์หมาดๆลงก่อน ตามดว้ ย
แมพ่ ิมพ์ท่ีอัดหมึกแลว้ ทับดว้ ยกระดาษบรูฟ และแผ่นผา้ สกั หลาด
ปรบั แทน่ พมิ พใ์ ห้พอดี และทาการหมุนแป้นพิมพ์

6. นาแมพ่ มิ พ์ออก ตรวจสอบความเรยี บร้อย
ผลงาน ตากให้แหง้ โดยติดกระดาษร้อยปอนด์ทพ่ี ิมพ์ดว้ ยเทปกาว
น้าทัง้ 4 มุม เพื่อปอ้ งกนั กระดาษย่น ล้างทาความสะอาดอปุ กรณ์
เปน็ อันเสรจ็ ส้ินการทางาน

7

DRY POINT

ผลงานของฉนั lll

8

“ตรอกซอย”

แนวคิด : บรรยากาศของชุมชนที่ เทคนคิ : dry point บนแผ่นอะครลิ ิค
ยังคงกล่นิ อายของวถิ ีชีวิตด้ังเดิม ขนาด : 30 x 40 cm
ของคนยคุ เก่า ผสมผสาน
วฒั นธรรมจนี ความเช่ือ ความ อปุ กรณ์ : แผ่นอะครลิ คิ
เป็นอยูข่ องในชว่ งเวลากลางคนื กระดาษร้อยปอนด์
ใหค้ วามอบอุน่ แกจ่ ิตใจ หวน เขม็ /เหลก็ ปลายแหลม
คิดถึงความเรียบงา่ ยของชีวิตอีก หมกึ พมิ พส์ ีดา
ครัง้ กระดาษเหลอื ใช้สาหรับเชด็ สี
กระดาษบรูฟ
ผา้ สกั หลาด
แท่นพิมพ์

ข้นั ตอน : 1. ออกแบบภาพท่ีต้องการโดยร่างบนกระดาษขนาดเท่ากับแผ่นอะครลิ ิค

กาหนดนา้ หนักแสงเงาของภาพตามทต่ี ้องการ

2. นาแผ่นอะครลิ คิ ใสวางบนกระดาษรา่ งภาพทอ่ี อกแบบไว้ ติดเทปให้ทง้ั สอง

ชนิ้ ติดกนั จากน้ันใช้เหล็กปลายแหลมหรือเข็ม ขูดเปน็ เสน้ ตามแบบที่ร่างไว้ คลา้ ยลักษณะ

การดรออง้ิ บนกระดาษ พน้ื ท่ที ต่ี อ้ งการสีเขม้ ใหส้ านเส้นถ่ี ๆ สว่ นทีต่ ้องการสีออ่ นใหส้ านเสน้

บาง ๆ ขูดใหท้ ว่ั ช้ินงานสาหรบั เปน็ แมพ่ ิมพ์

*** วิธเี ชค็ นา้ หนกั ภาพ ใช้กระดาษสดี าวางแทรกระหว่างช้ันกระดาษร่างภาพและแผ่น

อะคริลิค จะทาใหเ้ หน็ น้าหนกั สขี าวทเี่ กิดจากการขูดแผ่นอะคริลิค สว่ นท่ขี าวท่ีสุดเมอ่ื อดั หมกึ

จะเปน็ สว่ นท่ตี ิดสมี ากท่ีสดุ เกิดนา้ หนักเข้มสุด

3. ทาการตีสหี มึกให้เนียนอัดหมกึ พมิ พใ์ หท้ ั่ว จากนน้ั เชด็ หมกึ พมิ พ์ โดยใช้

กระดาษลูบขน้ึ ลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวังอยา่ กดแรงจนเกินไปเพราะสีท่ีอยใู่ นร่องจะ

หลดุ ออกมาได้ เวลาพิมพส์ จี ะไมต่ ิด เช็ดจนกระดาษที่เช็ดไมต่ ิดสีหมึก

4. ตดั กระดาษร้อยปอนด์ขนาดใหญ่กวา่ แผ่นอะคริลคิ แช่นา้ ทง้ิ ไว้อยา่ งนอ้ ย

5 นาที จากนั้นนามาซบั นา้ ออกให้กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแท่นพิมพ์ โดยใช้กระดาษบรูฟบางรองแทน่ พิมพ์ วางกระดาษร้อย

ปอนดห์ มาดๆลงกอ่ น ตามด้วยแมพ่ มิ พท์ อ่ี ดั หมึกแลว้ ทบั ดว้ ยกระดาษบรูฟ และแผ่นผ้า

สักหลาด ปรบั แท่นพิมพใ์ ห้พอดี และทาการหมุนแป้นพิมพ์

6. นาแม่พมิ พอ์ อก ตรวจสอบความเรยี บร้อยผลงาน ตากให้แหง้ โดยตดิ

กระดาษรอ้ ยปอนด์ทพ่ี ิมพ์ดว้ ยเทปกาวนา้ ท้งั 4 มมุ เพ่อื ปอ้ งกนั กระดาษย่น ลา้ งทาความ

สะอาดอุปกรณ์ เป็นอันเสรจ็ ส้ินการทางาน

9
TECHNIQUE
COLLAGRAHP
ภาพพมิ พเ์ ทคนคิ วสั ดปุ ะตดิ

เป็นกระบวนการพิมพท์ ี่ ขน้ั ตอนการสร้างแมพ่ มิ พ์
นามาใช้ในปี 1955 โดยGlen 1.นาแบบร่างมาร่างโครงสร้างลงบนกระดาษชานออ้ ย
Alpsซึ่งวสั ดุจะถกู นาไปใช้กับวสั ดุ 2. ตดั เศษวสั ดมุ า ปะ ติดลงในส่วนโครงสรา้ งให้ได้
พมิ พ์ทแ่ี ข็ง (เชน่ กระดาษแข็งหรือ ใกล้เคียงกับแบบร่าง
ไม้ ) เป็นคาทมี่ าจากภาษากรีก 3.เมื่อแม่พมิ พ์แหง้ สนิทให้นาเอาแมพ่ มิ ไ์ ปเข้าแท่นพิมพ์
คา Koll หรือ Kolla ความหมาย เพอ่ื รดี ให้วัสดุติดกับแมพ่ มิ พ์
กาว และกราฟหมายถงึ กจิ กรรม 4.นาสีพลาสติกสขี าวท่ผี สมกาวและน้าในอตั ราสว่ น
ของการวาดภาพ น้า 1 สว่ น กาว1 สว่ น สี 1 สว่ น ทาลงบนแมพ่ มิ พ์ และ
ทิ้งไว้ให้แหง้ สพี ลาสตกิ จะช่วยรกั ษาแม่พิมพใ์ หม้ ีความ
การสร้างแม่พิมพเ์ กิดจาก แขง็ แรงมากขนึ้
การนาเอาเศษวัสดุทม่ี ลี ายผิว 5.พ่นสสี เปรบ์ นแมพ่ มิ พเ์ พอ่ื รกั ษาแมพ่ มิ พ์ให้แข็งแรงและ
ต่าง ๆ มาปะติดบนแมพ่ ิมพ์ เช่น ยงั ช่วยป้องกันไมใ่ หแ้ ม่พมิ พด์ ูดซบั หมึกและงา่ ยต่อการ
กระดาษ เศษผ้า สว่ นการพิมพ์ ลา้ งทาความสะอาดแม่พิมพ์
สามารถพิมพไ์ ดท้ งั้ ผิวส่วนนูนและ
สามารถพิมพร์ ่วมกบั พ้นื ผวิ จาก
สว่ นรอ่ งได้ด้วย

End of the line

โดย Suzie MacKenzie

10

Flood in the Strath, Hand coloured collagraph, varied edition of three,
57cm x 26cm โดย Suzie MacKenzie

ในการพมิ พเ์ ทคนิคนส้ี ามารถพิมพ์ได้ 3 แบบ
ดงั น้ี
การพิมพ์จากสว่ นนูน
- นาสีมากลงิ้ บนแมพ่ ิมพ์ สีจะตดิ บริเวณผิว
ส่วนบนของวสั ดุ
- นาไปเข้าแท่นพมิ พ์
การพมิ พจ์ ากสว่ นร่อง
- นาหมกึ พิมพม์ าอุดลงบนแม่พมิ พ์
- เช็ดหมกึ ที่ตดิ อยู่บนผวิ ส่วนบนและผิวส่วนร่อง
ท่ไี ม่ต้องการออกด้วยผ้าสารูหรือผา้ ขาวบาง
และเชด็ หมึกครงั้ สุดท้ายด้วยกระดาษลอกลาย
- เตรียมกระดาษพิมพ์งานโดยทาการช้ืน
กระดาษ
- นาไปพมิ พต์ ามขัน้ ตอนการพมิ พ์
การพิมพ์ผสมทั้งการพิจากส่วนนูนและสว่ นร่อง
- เป็นการพมิ พจ์ ากพ้ืนผิวสว่ นบนและส่วนร่อง
ให้ปรากฏในผลงาน

11

COLLAGRAHP

ผลงานของฉัน l

12

“ด้นิ รน”

แนวคิด : ในยุคปจั จบุ นั ทสี่ ง่ิ แวดลอ้ มถกู อุปกรณ์ : กระดาษแขง็
ทาลายเต็มไปด้วยปญั หามลพษิ ต่างๆ ทกุ สิ่ง กระดาษร้อยปอนด์
ทุกอยา่ งล้วนตอ้ งปรับตัวใหด้ ารงอยรู่ อด เศษวสั ดตุ ามต้องการ
บนความโหดรา้ ยน้ี ซึ่งสื่อให้เหน็ ถงึ แม้ กาวลาเท็กซ์
ความมืดมนสบั สนวนุ่ วาย แตก่ ย็ ังคงมี สนี ้าพลาสติกสขี าว
ความสวยงามส่องสวา่ งรอวันเฉิดฉาย อยู่ที่ สเปรย์ใสสาหรบั เคลือบ
ความพยายามและการด้นิ รนท่ีเราตอ้ งต่อสู้ หมกึ พิมพ์สดี า,แดง
เพ่ือความสวยงามเหล่าน้ัน กระดาษเหลอื ใชส้ าหรับเชด็ สี
กระดาษบรฟู
เทคนิค : COLLAGRAHP ผา้ สกั กะหลาด
แท่นพมิ พ์
ขนาด : 10 x 10 in เตารีด

ขั้นตอน : 1. ออกแบบภาพลงบนกระดาษแขง็ ทต่ี ดั ไว้ จากน้นั วางแผนการใช้เศษวสั ดุ ว่าจะใช้

สิง่ ใดบา้ ง และตดิ ส่ิงใดก่อนหลงั เพอื่ ให้เกิดนา้ หนกั พ้ืนผิว รปู รา่ งของภาพตามที่ออกแบบไว้

2. ตดิ เศษวัสดทุ เี่ ตรยี มไวต้ ามแผนที่วางไว้ โดยเลือกใชต้ ามความชอบและความ

เหมาะสมของพนื้ ผิวทต่ี อ้ งการ เศษวสั ดุเช่น เชือกฟาง กระดาษ ผา้ เชือกปา่ น กระดาษทราย เปน็

ต้น เลอื กเศษวสั ดทุ ไี่ ม่แข็งและไม่มีอ่อนจนเกินไป เพราะจะเกดิ ปญั หาไดต้ อนเขา้ แทน่ พมิ พ์

2.1 เมอ่ื ตดิ เศษวสั ดเุ รียบรอ้ ย ใช้ผ้าวางทับ รดี ด้วยเตารีดให้เศษวัสดุแบน ความรอ้ นจะทาให้

เศษวัสดุจาพวกพชื แหง้ และแบนลงไดด้ ี หรือสามารถนาเข้าแท่นพิมพเ์ พอื่ ทาให้แมพ่ ิมพแ์ บนได้ ตามแต่

ทส่ี ะดวก ตากใหก้ าวแหง้ สนทิ

2.2 ผสมกาว 1 สว่ น กับสีนา้ พลาสตกิ 1 สว่ น เตมิ น้าเล็กนอ้ ย คนให้เขา้ กนั นามาทาเคลือบ

แม่พมิ พ์ที่ตากไว้ ทาเคลือบบางๆ ทง้ิ ใหแ้ ห้ง ทาแบบนี้ 2-3 รอบ จะไดแ้ มพ่ ิมพพ์ ร้อมอัดหมึก

3. ก่อนอดั หมึกพิมพ์ ใช้สเปรยฉ์ ดี พน่ ให้ทวั่ แม่พิมพ์ เพอื่ ไมใ่ หห้ มึกพิมพ์ซมึ ลงบน

กระดาษแม่พมิ พ์ ทิ้งให้แหง้ จากนนั้ ทาการตสี ีหมึกใหเ้ นียน อดั หมึกพิมพใ์ หท้ วั่ เชด็ หมกึ พิมพ์ โดยใช้

กระดาษลูบขน้ึ ลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวงั อยา่ กดแรงจนเกนิ ไปเพราะสที อี่ ยใู่ นรอ่ งจะหลุด

ออกมาได้ เวลาพมิ พ์สีจะไม่ตดิ เชด็ จนกระดาษท่เี ช็ดไมต่ ิดสีหมกึ

4. ตัดกระดาษร้อยปอนด์ขนาดใหญก่ ว่าแผน่ แมพ่ มิ พ์แช่น้าทงิ้ ไว้อย่างนอ้ ย 5 นาที

จากน้นั นามาซบั นา้ ออกให้กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแทน่ พิมพ์ โดยใชก้ ระดาษบรฟู บางรองแท่นพมิ พ์ วางกระดาษร้อยปอนด์

หมาดๆลงกอ่ น ตามด้วยแม่พมิ พท์ ีอ่ ดั หมึกแลว้ ทบั ดว้ ยกระดาษบรฟู และแผน่ ผา้ สกั หลาด ปรับแทน่

พมิ พใ์ หพ้ อดี และทาการหมุนแป้นพิมพ์

6. นาแม่พิมพ์ออก ตรวจสอบความเรียบรอ้ ยผลงาน ตากให้แห้งโดยติดกระดาษ

ร้อยปอนด์ทพี่ มิ พ์ด้วยเทปกาวนา้ ทั้ง 4 มุม เพ่ือปอ้ งกนั กระดาษยน่ ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์

เปน็ อนั เสรจ็ สน้ิ การทางาน

13

“บ้านฉัน”

แนวคิด : บา้ นทเี่ ปน็ สถานท่อี นั อบอุน่ เต็ม อปุ กรณ์ : กระดาษแข็ง
ไปด้วยรอยยิ้ม หากดแู ลรักษาทาความ กระดาษร้อยปอนด์
สะอาดความสขุ นั้นจะยังคงอยู่ ผลงานช้ิน เศษวสั ดตุ ามตอ้ งการ
น้ี สื่อให้เห็นถงึ บ้านท่ไี ร้ซงึ่ การได้รับการ กาวลาเท็กซ์
ดแู ล แตกรา้ ว พายุพดั กระหนา่ พุม่ ไม้พัน สีน้าพลาสตกิ สขี าว
เล้ือยยุงเหยิง เสมอื นครอบครวั ท่ีไรซ้ ึง่ สเปรยใ์ สสาหรบั เคลอื บ
ความรกั ความอบอุ่นที่ควรมี หมกึ พมิ พส์ แี ดง,นา้ เงิน
กระดาษเหลอื ใชส้ าหรับเชด็ สี
เทคนคิ : COLLAGRAHP กระดาษบรูฟ
ผา้ สักกะหลาด
ขนาด : 10 x 10 in แทน่ พมิ พ์
เตารีด

ขนั้ ตอน : 1. ออกแบบภาพลงบนกระดาษแข็งท่ตี ดั ไว้ จากน้ันวางแผนการใช้เศษวัสดุ วา่ จะใช้

สิ่งใดบ้าง และตดิ สง่ิ ใดก่อนหลังเพือ่ ใหเ้ กิดน้าหนัก พืน้ ผิว รูปร่างของภาพตามท่ีออกแบบไว้

2. ติดเศษวัสดทุ ีเ่ ตรยี มไวต้ ามแผนที่วางไว้ โดยเลอื กใช้ตามความชอบและความ

เหมาะสมของพนื้ ผิวทต่ี ้องการ เศษวสั ดุเชน่ เชือกฟาง กระดาษ ผ้า เชือกป่าน กระดาษทราย เป็น

ตน้ เลือกเศษวสั ดทุ ไ่ี ม่แขง็ และไม่มอี ่อนจนเกินไป เพราะจะเกดิ ปัญหาไดต้ อนเขา้ แท่นพิมพ์

2.1 เมื่อติดเศษวสั ดเุ รียบรอ้ ย ใชผ้ ้าบางทบั รดี ด้วยเตารดี ใหเ้ ศษวสั ดแุ บน ความรอ้ นจะทาให้

เศษวสั ดจุ าพวกพืชแหง้ และแบนลงไดด้ ี หรือสามารถนาเข้าแทน่ พมิ พ์เพอื่ ทาใหแ้ ม่พิมพ์แบนได้ ตามแต่

ที่สะดวก ตากให้กาวแห้งสนทิ

2.2 ผสมกาว 1 ส่วน กับสีน้าพลาสติก 1 ส่วน เตมิ น้าเล็กน้อย คนให้เขา้ กัน นามาทาเคลอื บ

แมพ่ มิ พ์ท่ตี ากไว้ ทาเคลือบบางๆ ทิ้งใหแ้ ห้ง ทาแบบนี้ 2-3 รอบ จะได้แม่พิมพพ์ รอ้ มอัดหมึก

3. ก่อนอัดหมึกพมิ พ์ ใชส้ เปรย์ฉดี พ่นให้ทวั่ แม่พมิ พ์ เพื่อไมใ่ ห้หมึกพิมพ์ซึมลงบน

กระดาษแมพ่ ิมพ์ ทิง้ ใหแ้ ห้ง จากน้นั ทาการตีสหี มกึ ให้เนยี น อัดหมกึ พิมพ์ให้ทัว่ เชด็ หมกึ พมิ พ์ โดยใช้

กระดาษลบู ขึน้ ลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวงั อย่ากดแรงจนเกนิ ไปเพราะสที ีอ่ ยใู่ นรอ่ งจะหลดุ

ออกมาได้ เวลาพิมพ์สีจะไมต่ ดิ เช็ดจนกระดาษที่เช็ดไมต่ ดิ สีหมึก

4. ตัดกระดาษร้อยปอนดข์ นาดใหญก่ วา่ แผ่นแมพ่ ิมพ์แชน่ ้าทงิ้ ไว้อย่างนอ้ ย 5 นาที

จากนนั้ นามาซบั นา้ ออกให้กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแทน่ พิมพ์ โดยใช้กระดาษบรูฟบางรองแท่นพิมพ์ วางกระดาษรอ้ ยปอนด์

หมาดๆลงกอ่ น ตามดว้ ยแม่พมิ พท์ ่อี ัดหมึกแลว้ ทบั ดว้ ยกระดาษบรูฟ และแผ่นผ้าสักหลาด ปรบั แท่น

พิมพ์ใหพ้ อดี และทาการหมนุ แป้นพิมพ์

6. นาแมพ่ มิ พอ์ อก ตรวจสอบความเรียบรอ้ ยผลงาน ตากใหแ้ หง้ โดยติดกระดาษ

ร้อยปอนดท์ ีพ่ ิมพ์ดว้ ยเทปกาวนา้ ท้งั 4 มมุ เพือ่ ปอ้ งกันกระดาษยน่ ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์

เปน็ อันเสร็จสนิ้ การทางาน

14

COLLAGRAHP

ผลงานของฉัน ll

15

Citta ideale

โดย Walter Valentini

Sedna and the Fulmar,
embossed book โดยRon King

TECHNIQUE 16

EMBOSS

งานปมั๊ นนู

เปน็ วิธีการข้นึ รปู กระดาษ เพือ่ ใหไ้ ดผ้ ลลัพธท์ ด่ี ที ่สี ุดสง่ิ สาคัญคือต้อง
โดยการกดทับกระดาษใหน้ นู ทาความเขา้ ใจเก่ียวกับขั้นตอนการทาลาย
ขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบของ นนู และประเภทของแม่พมิ พท์ ่ีใชใ้ นการ
แม่พิมพท์ ี่ใช้กดทับ เป็นการ ทาลายนนู ปจั จัยสามประการท่ีต้อง
เพิ่มความสวยงามโดยให้ ควบคุมในระหวา่ งกระบวนการลายนูน
กระดาษดมู มี ิตมิ ากขนึ้ เช่น ได้แก่ :
ปม๊ั นูนโลโก้ของนามบตั ร 1.ความดัน: ความรนุ แรงของผลกระทบ
ตัวหนังสือบนปกหนังสอื ตอ่ นา้ หนกั ของหนุ้ ท่ีนูน
หรือกระดาษหัวจดหมาย 2.ความรอ้ น: ความสามารถในการรกั ษา
เปน็ ตน้ ระดับความรอ้ นทีส่ ม่าเสมอเพ่อื การ
แสดงผลที่ดีท่ีสดุ
3.ความลึกของแมพ่ ิมพ์: งานศิลปะของ
ลกู ค้าหรอื ความพยายามของช่างแกะสลกั
จะกาหนดความลึกของแมพ่ มิ พใ์ นข้นั ต้น
อยา่ งไรก็ตามหากดทู ี่งานศลิ ปะแลว้
ปรากฏว่าอาจจาเป็นต้องปรับความลกึ
ของแม่พิมพอ์ าจจาเปน็ ต้องนาแม่พมิ พ์
กลบั มาใช้ใหม่เพือ่ ใหไ้ ด้ความลึกท่มี ากขึ้น
. กระดาษส่วนใหญส่ ามารถมลี ายนูนได้
และโดยปกตขิ นาดจะไมไ่ ด้รบั การ
พจิ ารณา การทาลายนูนโดยไมใ่ ช้หมกึ
เพ่อื ให้ภาพนูนขึน้ แต่ไมม่ สี ีเรียกวา่ "blind
embossing" ลายนูนท่ใี ช้รว่ มกับหมึก
เพอ่ื ใหบ้ ริเวณทน่ี ูนขึน้ มสี ีเรียกว่า "color
register embossing" ลายนูนท่ใี ชร้ ว่ มกับ
การลเ์ รยี กว่า "ปัม๊ รวม" หรอื "ป๊ัมคาส่ัง
ผสม"

17

EMBOSS

ผลงานของฉัน l

18

“ปะแปง้ ”

แนวคิด : ความสนุกสนานในเทศกาลของ อุปกรณ์ : กระดาษแข็ง
ไทยอย่างวันสงกรานต์ ทเี่ ป็นหน่ึงใน กระดาษรอ้ ยปอนด์
เทศกาลทหี่ ลายคนรอคอย สง่ิ หนง่ึ ท่ีเปน็ กระดาษชานอ้อย
กจิ กรรมทนี่ ิยมทาในช่วงเทศกาลนค้ี ือ การ กาวลาเท็กซ์
ปะแป้ง สาดนา้ เป็นภาพบรรยากาศทเ่ี หน็ ได้ สเปรย์ใสสาหรับเคลอื บ
ตงั้ แต่อดตี จนถงึ ปัจจุบัน อีกท้งั ยังเป็นชว่ งท่ี กระดาษบรูฟ
หนมุ่ สาว ผู้คนสามารถทาความรู้จัก พดู คยุ ผา้ สกั กะหลาด
รว่ มสนกุ กนั ไดอ้ ย่างอสิ ระ แท่นพิมพ์

เทคนคิ : EMBOSS

ขนาด : 10 x 10 in

ขน้ั ตอน : 1. ออกแบบภาพลงบนกระดาษแข็งทีต่ ัดไว้ จากนนั้ วางแผนการตัดกระดาษ

ชานออ้ ยใหไ้ ดร้ ปู ร่างตามทอ่ี อกแบบ วางแผนการตดิ รูปร่างที่ตดั เลือกใชก้ ระดาษชานอ้อย

ที่หนา เพ่ือให้เวลาพมิ พ์เกิดรอยชัดเจน

2. ตดิ รูปร่างทเ่ี ตรียมไว้ตามแผนทีว่ างไว้ ด้วยกาวลาเทก็ ซ์ ท้งิ ไวใ้ ห้แหง้

3. ก่อนอัดหมึกพิมพ์ ใชส้ เปรย์ฉีดพ่นให้ท่วั แม่พมิ พ์ เพื่อไม่ให้หมกึ พิมพ์ซึมลง

บนกระดาษแมพ่ ิมพ์ ท้งิ ใหแ้ หง้ พ่นเคลือบ 2-3 รอบ ป้องกนั กระดาษแม่พมิ พล์ อกติดกับ

กระดาษรอ้ ยปอนด์

4. ตัดกระดาษร้อยปอนดข์ นาดใหญ่กวา่ แผ่นแม่พิมพแ์ ช่น้าทิง้ ไว้อย่างนอ้ ย 5

นาที จากนนั้ นามาซบั นา้ ออกให้กระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแท่นพิมพ์ โดยใชก้ ระดาษบรูฟบางรองแทน่ พิมพ์ วางกระดาษรอ้ ย

ปอนดห์ มาดๆลงกอ่ น ตามด้วยแม่พิมพ์ทอ่ี ดั หมึกแลว้ ทับด้วยกระดาษบรูฟ และแผน่ ผา้

สักหลาด ปรับแทน่ พิมพใ์ ห้พอดี และทาการหมุนแปน้ พมิ พ์

6. นาแม่พิมพอ์ อก ตรวจสอบความเรยี บร้อยผลงาน ตากใหแ้ ห้งโดยตดิ

กระดาษร้อยปอนด์ทีพ่ ิมพ์ด้วยเทปกาวน้าทัง้ 4 มมุ เพือ่ ปอ้ งกนั กระดาษย่น เก็บและทา

ความสะอาดอปุ กรณ์ เป็นอันเสร็จส้ินการทางาน

19
TECHNIQUE
ETCHING

แมพ่ มิ พโ์ ลหะ (มักนิยมใช้ อกี วธิ กี ารหนง่ึ ของเทคนิค

แม่พมิ พ์ทองแดง หรอื สังกะสี) แม่พิมพ์โลหะ ( etching) คือการ
โดยนาแม่พมิ พม์ าเคลอื บด้วยวานิช ทาหรือกลิ้งเคลอื บผวิ หนา้ แม่
ดา ซ่งึ มีคณุ สมบัติกันน้ากรดได้ พมิ พ์ท่มี ีส่วน ผสมของวานชิ ดา
แล้วขดี เขยี นด้วยเหล็กแหลม ( ขผี้ ึง้ และวาสลนี ส่วนผสมน้ีจะให้
needle) ลงไปเพ่อื เปดิ ผวิ หนา้ พื้นผิวที่มลี กั ษณะออ่ นนุ่มและ
แมพ่ ิมพ์ จากน้ันนาแม่พมิ พล์ งไป เหนยี ว สามารถประทับรอ่ งรอย
แชใ่ นอ่างนา้ กรด แล้วลา้ งดว้ ยน้า ต่างๆลงไปได้โดยง่าย ศลิ ปนิ จะนา
จงึ ล้างวานชิ ดาออก นาแมพ่ ิมพ์ไป วธิ กี ารนีม้ าใช้ได้ 2 วิธีการหลกั ๆ
อุดหมึกพมิ พ์ เชด็ หมึกในสว่ นที่ไม่ คอื หน่งึ ศลิ ปนิ ขีดเขยี นผ่าน
ต้องการของผิวหน้าแมพ่ มิ พ์ออก กระดาษเน้ือบางลงสู่แมพ่ มิ พท์ ่ี
คงเหลือไว้แตห่ มกึ พิมพ์ท่ฝี งั อยู่ใน เคลอื บข้ผี ึ้ง Softground ไว้แล้ว
รอ่ งลกึ เท่าน้นั จากนน้ั นาไปพิมพ์ เมอ่ื ดงึ กระดาษออกกระดาษจะซบั
โดยใช้กระดาษเน้ือดที ่ที าข้ึนเตรยี ม เนอ้ื ข้ผี ง้ึ ขึ้นมาดว้ ย หรอื จะใช้
ไว้ พมิ พผ์ า่ นแรงกดของแท่นพมิ พ์ สตก๊ิ เกอร์ติดแลว้ กรดี ออกเป็นการ
กระดาษพิมพท์ ่ีชน้ื จะลงไปซบั หมึก เปดิ ผวิ หน้าของแม่พมิ พ์ จากน้นั
ในรอ่ งลกึ ของแม่พิมพข์ ึ้นมา จึงนาพมิ พ์ไปกัดกรด หรืออกี
ปรากฏเป็นภาพท่ีตอ้ งการ วธิ กี ารหนง่ึ ก็คอื การสรา้ งพ้ืนผิว
ลงบนขี้ผง้ึ เชน่ การประทบั ดว้ ย
รอยน้ามือ หรอื ใช้วสั ดแุ บนกด
ประทับ โดยนาไปเขา้ แท่นพมิ พ์
เพยี งเบาๆ รปู ทรงและพน้ื ผวิ ของ
วสั ดุก็จะปรากฏที่แมพ่ ิมพ์ตาม
ตอ้ งการ

20

Landscape with a Double Spruce, ca. 1521–22 โดย Albrecht Altdorfer

Foxfire,

Etching,24 x 27 cm
โดย Flora McLachlan

21

22

ETCHING
ผลงานของฉนั l

“สงบ”

แนวคิด : เมือ่ พูดถึงความสงบ ภาพจา อปุ กรณ์ : แผ่นสงั กะสี
ของตัวฉัน คือป่าไผ่ ทีข่ น้ึ เรยี งราย มลี ม กระดาษร้อยปอนด์
พดั ออ่ นๆ ใบไผ่ปลิวละล่ิว เสียงลาไผ่ ข้ผี ึ้ง
เสียดสีเปน็ ทว่ งทานองแหง่ ธรรมชาติ น้ากรด
นกนอ้ ยใหญส่ ่งเสียงขบั กล่อม ราวกบั นา้ มันสน
การประสานเสียง เหล็กปลายแหลม
หม้อไฟฟ้า
เทคนคิ : ETCHING ตะไบ
หมึกพมิ พส์ ดี า
ขนาด : 10 x 17 cm กระดาษเหลือใช้สาหรับเช็ดสี
กระดาษบรฟู
ผา้ สักกะหลาด
แท่นพิมพ์

ขนั้ ตอน : 1. เตรียมแผน่ สงั กะสีโดยการตะไบขอบทงั้ 4 ด้านเพอื่ ลดความคมของขอบ ป้องกนั

เมอ่ื เวลานาเขา้ แทน่ พมิ พก์ ระดาษรอ้ นปอนดอ์ าจขาดได้ จากนนั้ ต้ังหมอ้ ต้มข้ีผึง้ ให้ละลาย

2. ทาขผี้ ้ึงลงบนแผน่ สงั กะสีให้ทัว่ และเสมอกนั

*** ขอ้ ควรระวงั อยา่ ให้นิ้วมอื สมั ผัสโดยตรงกับแผ่นสงั กะสี เพราะจะทาปฏกิ ริ ิยาเกดิ รอยนว้ิ มอื ควร

ใชก้ ระดาษรองหรอื จับแผน่ สงั กะสี

3. เมื่อข้ีผึ้งแหง้ สนิท ใช้เหลก็ ปลายแหลมขดู ใหเ้ ปน็ ลวดลายตามที่ต้องการ บรเิ วณ
สว่ นใดที่ตอ้ งการใหเ้ กิดน้าหนักเขม้ ให้ขูดเปิดหน้าแผน่ สงั กะสอี อกใหม้ ากกวา่ บรเิ วณอื่นๆ จากน้นั
นาไปแช่ในอา่ งน้ากรด (อัตราสว่ นผสม นา้ 20 มล. ตอ่ น้ากรด 5 มล.) ทิ้งไว้ 40 นาที ระวังอย่า
สมั ผสั นา้ กรดโดยตรง ควรใชท้ ีค่ บี ในระหว่างการแชห่ ม่นั ตรวจสอบแมพ่ ิมพ์ เมอ่ื เกิดฟองตอ้ งไล่
ฟองอากาศเหล่านั้นด้วยพ่กู นั ปัดฟองออก เพราะจะทาให้การกัดไมส่ าไมเ่ สมอ กัดพื้นผิวไดน้ อ้ ย

4. นาแม่พิมพ์ขนึ้ จากอา่ ง ใชน้ ้ามันสนเชด็ ข้ผี ้งึ ออก (ระวังนว้ิ มอื สมั ผัสแม่พิมพ์)
ลา้ งดว้ ยน้าเปลา่ ซับนา้ ใหแ้ หง้ จากนั้นทาการตสี หี มึกให้เนียน อัดหมกึ พิมพใ์ หท้ ว่ั เชด็ หมึกพิมพ์ โดย
ใช้กระดาษลบู ขึน้ ลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวังอย่ากดแรงจนเกนิ ไปเพราะสที อ่ี ยใู่ นรอ่ งจะหลุด
ออกมาได้ เวลาพิมพส์ จี ะไมต่ ดิ เชด็ จนกระดาษทีเ่ ช็ดไมต่ ดิ สีหมกึ

4. ตดั กระดาษรอ้ ยปอนด์ขนาดใหญก่ วา่ แผ่นแม่พมิ พแ์ ช่น้าทง้ิ ไว้อย่างน้อย 5 นาที
จากนน้ั นามาซับน้าออกใหก้ ระดาษหมาดๆ

5. นาเขา้ แท่นพมิ พ์ โดยใชก้ ระดาษบรฟู บางรองแทน่ พิมพ์ วางกระดาษรอ้ ยปอนด์
หมาดๆลงกอ่ น ตามดว้ ยแม่พมิ พท์ อี่ ดั หมึกแลว้ ทบั ด้วยกระดาษบรฟู และแผน่ ผ้าสกั หลาด ปรบั แท่น
พิมพ์ให้พอดี และทาการหมุนแป้นพิมพ์

6. นาแมพ่ มิ พอ์ อก ตรวจสอบความเรยี บรอ้ ยผลงาน ตากให้แหง้ โดยตดิ กระดาษ
รอ้ ยปอนดท์ ีพ่ ิมพด์ ว้ ยเทปกาวนา้ ท้ัง 4 มมุ เพอื่ ปอ้ งกนั กระดาษยน่ ลา้ งทาความสะอาดอปุ กรณ์
เป็นอนั เสร็จสิน้ การทางาน

23

ETCHING
ผลงานของฉนั ll

“อุดมสมบรู ณ์” แผน่ สังกะสี
อปุ กรณ์ : กระดาษร้อยปอนด์
สติก๊ เกอรข์ าว
แนวคิด : ปา่ ไผส่ เี ขียวอันชอมุ่ ใหค้ วามรู้สกึ น้ากรด
รม่ เยน็ อุดมสมบรู ณ์ ไผเ่ ปน็ พืชท่ีมีชว่ งชวี ติ คตั เตอร์,ปากกา
ยืนยาว เขียวตลอดปี จงึ เปน็ ปจั จัยหลักที่ทา สเปรย์สีดา
ใหส้ ่ิงมีชีวติ เข้าไปอาศยั อยู่ ในท่ีนี้จึงถ่ายทอด ตะไบ
ความอุดมสมบูรณด์ ว้ ยครอบครวั นก หมึกพมิ พส์ ีนา้ เงนิ ,สีเขยี ว
กระดาษเหลอื ใช้สาหรับเชด็ สี
เทคนิค : ETCHING กระดาษบรฟู
ผ้าสักกะหลาด
ขนาด : 10 x 17 cm แทน่ พิมพ์

ข้ันตอน : 1. เตรยี มแผน่ สงั กะสโี ดยการตะไบขอบทง้ั 4 ด้านเพือ่ ลดความคมของขอบ ป้องกนั เมอ่ื

เวลานาเข้าแท่นพิมพก์ ระดาษรอ้ นปอนดอ์ าจขาดได้ จากนนั้ ตง้ั หมอ้ ตม้ ขผ้ี งึ้ ใหล้ ะลาย

2. ติดสติ๊กเกอรข์ าวลงบนแผน่ สังกะสี วาดลวดลายทตี่ อ้ งการ วางแผนการแกะ

สต๊กิ เกอรอ์ อก สว่ นท่ีตอ้ งการใหเ้ กดิ นา้ หนกั เขม้ ต้องแกะออกกอ่ น

*** ข้อควรระวัง อยา่ ให้นิ้วมือสมั ผสั โดยตรงกบั แผน่ สังกะสี เพราะจะทาปฏิกริ ยิ าเกดิ รอยนว้ิ มอื ควรใช้

กระดาษรองหรอื จบั แผ่นสังกะสี

3. เมอื่ วางแผนกาหนดนา้ หนกั ของภาพและการแกะสตก๊ิ เกอรอ์ อกเรยี บรอ้ ยแล้ว ทาการ
กรดี สตก๊ิ เกอรส์ ่วนทต่ี อ้ งการนา้ หนกั เข้มออกกอ่ น จากนั้นนามาพน่ สเปรยเ์ คลือบบางๆ นาไปแชอ่ ่าง
นา้ กรด (อัตราส่วนผสม นา้ 20 มล. ตอ่ นา้ กรด 5 มล.) บรเิ วณทสี่ เปรยแ์ ละสตก๊ิ เกอรต์ ดิ อยู่จะไมถ่ กู
นา้ กรดกดั จับเวลา 10 นาที นาขึ้นมาลา้ งนา้ เปลา่ แกะสตก๊ิ เกอรส์ ่วนถดั ไป พ่นสเปรย์ แชน่ า้ กรด จับเวลา
เช่นเดิม ทาแบบนจี้ นแกะครบส่วนสุดทา้ ยทตี่ อ้ งการนา้ หนกั อ่อนสดุ โดยจับเวลาลดหลน่ั กนั ลงมาเรอื่ ย ๆ
จะไดแ้ มพ่ มิ พท์ ต่ี อ้ งการ

4. นาแมพ่ มิ พข์ นึ้ จากอา่ ง (ระวังนว้ิ มือสัมผสั แมพ่ มิ พ)์ ลา้ งดว้ ยนา้ เปลา่ ซบั นา้ ให้แหง้
จากนนั้ ทาการตสี หี มกึ ผสมสนี า้ เงนิ และสีเขยี วให้เนยี น จะไดส้ ีน้าเงนิ อมเขยี ว อดั หมึกพมิ พ์ใหท้ วั่ เชด็ หมกึ
พิมพ์ โดยใชก้ ระดาษลบู ขึ้นลงตามแนวระนาบกระดาษ ระวังอย่ากดแรงจนเกนิ ไปเพราะสที อ่ี ยู่ในรอ่ งจะ
หลุดออกมาได้ เวลาพมิ พส์ จี ะไม่ตดิ เช็ดจนกระดาษทเ่ี ชด็ ไมต่ ดิ สีหมึก

4. ตดั กระดาษรอ้ ยปอนดข์ นาดใหญก่ วา่ แผน่ แมพ่ ิมพแ์ ชน่ า้ ทง้ิ ไว้อย่างนอ้ ย 5 นาที
จากนัน้ นามาซับนา้ ออกใหก้ ระดาษหมาดๆ

5. นาเข้าแทน่ พมิ พ์ โดยใช้กระดาษบรฟู บางรองแทน่ พมิ พ์ วางกระดาษรอ้ ยปอนด์
หมาดๆลงกอ่ น ตามด้วยแมพ่ มิ พท์ อี่ ัดหมกึ แลว้ ทับดว้ ยกระดาษบรฟู และแผ่นผา้ สักหลาด ปรบั แทน่ พมิ พ์
ใหพ้ อดี และทาการหมนุ แปน้ พมิ พ์

6. นาแม่พิมพ์ออก ตรวจสอบความเรยี บรอ้ ยผลงาน ตากใหแ้ ห้งโดยตดิ กระดาษรอ้ ย
ปอนดท์ พ่ี ิมพด์ ว้ ยเทปกาวน้าทั้ง 4 มุม เพ่ือปอ้ งกนั กระดาษยน่ ล้างทาความสะอาดอุปกรณ์ เปน็ อันเสรจ็
สิ้นการทางาน

24

25

ทีม่ าของขอ้ มลู

“6_3_12.pdf”. ม.ป.ป. สืบค้น 6 พฤษภาคม 2021.
http://acad.vru.ac.th/Journal/journal%206_3/6_3_12.pdf.
2013, Lisa Takahashi Lisa Takahashi has been a contributor to the blog since, a Jackson’s team
member since 2006 Her love of art materials spans oils, watercolours, acrylics, relief print
techniques Alongside her writing she regularly exhibits her artwork, Teaches Linocut, painting in
Bristol, และ Somerset. 2014. “Collagraph Print Making by Suzie MacKenzie”. Jackson’s Art Blog
(blog). 21 เมษายน 2014. https://www.jacksonsart.com/blog/2014/04/21/collograph-print-
making-suzie-mackenzie/.
ทัศนศิลป์, ภาพพมิ พ์. 2555a. “ภาพพมิ พ์ ทัศนศิลป์: Collograph = ภาพพิมพเ์ ทคนคิ วัสดปุ ะติด”. ภาพพมิ พ์
ทศั นศิลป์ (blog). 2555. http://53010610041.blogspot.com/2012/09/collograph.html.
———. 2555b. “ภาพพมิ พ์ ทัศนศิลป์: Etching = ภาพพมิ พโ์ ลหะ”. ภาพพิมพ์ ทศั นศิลป์ (blog). 2555.
http://53010610041.blogspot.com/2012/09/etching.html.
“รอบรู้...เทคนิค ‘การปม๊ั ’ - Mahprinting”. ม.ป.ป. mahprinting.com. สืบคน้ 6 พฤษภาคม 2021.
https://www.mahprinting.com/content/3008/รอบรู้เทคนคิ -การปัม๊ .
“Collagraphy”. 2020. ใน Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Collagraphy&oldid=988353434.
naphat. 2015. “แนะนา เทคนคิ หลังการพิมพ์ ทีช่ ว่ ยเพ่ือเพม่ิ มลู คา่ ใหก้ ับงานพมิ พ์ • Riccoprint.Com”.
Riccoprint.Com (blog). 21 เมษายน 2015. https://riccoprint.com/ปั๊มเค-foiling-ปั๊มนูน-embossing-ป๊ัม
จม-d/.
Oct 31, Emily Harvey |, 2019 | Embossing, และ Printmaking inspiration. 2019. “Artists’ Prints with
Blind Embossing”. The Curious Printmaker (blog). 31 ตลุ าคาม 2019.
https://thecuriousprintmaker.co.uk/artists-prints-with-blind-embossing/.
“Paper embossing”. 2021. ใน Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paper_embossing&oldid=1016403174.

THANK YOU

ขอบคณุ ท่ีเดนิ ทางร่วมกนั มาจนถึงหนา้ สุดท้าย


Click to View FlipBook Version