The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-behadera_2017-08-08_2311

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2017-08-10 07:21:22

השבוע בחדרה 2311

hashavua-behadera_2017-08-08_2311

4.9.2015 | סדרפה לכ/ןורכז לכ | 2 |
04-6226868 הרדח לצרה תניפ 31 אישנה | www.haderanow.co.il | 8.8.17 ז"עשת באב ז"ט | 2311 'סמ ןוילגוידוטס
!ונלצא שדח


םיירט םיגד רחבמ


...דועו ןומלס ,קרבל ,סינד

- רשכ -
)תימורדה הדעסמה( 04-6211999 :הרדח קילאיב תמוצ
www.samibakikar

תיעוצקמ הרשכה תודועת תלעב ךרה ליגל תכנחמ לוהינב
םוי תונועמ לוהינ ללוכ םוחתב בר ןויסינ ת"מתה דרשמ לש
םויה תועש ךשמב תונווגמ תויוליעפ
07:15-16:45

בהואו םח סחי
תומח תוחורא
תוניזמו

תורשפא

ןורהצל


הרואיל םיפסונ םיטרפל
הרדח ,'ב/11 וחאה

הנטייקל המשרהה הלחה

17/8 דע 13/8-מ לחה
!לבגומ תומוקמה רפסמ !ורהמ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 2

הלרגה אלל הייכז


!תובטה ילב !תובוט ילבדומצ יתריד ןסחמ םע 'דח 4 תריד

₪ 1,420,000 -מ לחה ' 4
1


3 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה
' 4


1

הרדח

תרבוע

והוסל

Yeong-Ung Yang for The New York Times
ןיא דיירט עצבמ


AdRABA
ריעה יבשותל ידעלב


תראופמו השדח הרידל םירבוע
הרדח לש ינברואה םירוגמה םחתמב

םכלש הנשיה הרידה תא רוכמל גאדנ רבכ ונחנאו


* 9718


עצבמה יאנתל ףופכב*


8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 4

5 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םירקיה הרדח יבשותםע קבאמ יתלבוה םינש 6-כ ינפל
הנווכה דגנכ הרדחמ םיבשות תצובק
םיקהל תמדוקה ריעה תלהנה לש
ונלצא ,ירוזא הפשא עוניש ןקתמ
.ינופצה היישעתה רוזאב ,הרדחב
600-כ טולקל רומא היה ןקתמה
,רוזאה לכמ ,םוי ידימ הפשא תויאשמ
.הינתנ דע ,הפיח םורד ,הרע ידאו
ונחצינ ,צ"גב דע הז קבאמב ונעגה
.ןקתמה תמקה תא ונענמו
קבאמ ונלהינ םינורחאה םישדוחב
םדקל תנמ לע הלשממ יפוג דגנ ףסונ
רשג ןיב ךרדה תלילסל זרכמה תא
תינכת םידקהלו הגלוא רשגל תבכרה
.הגלוא ףלחמ תבחרהל תיתלשממ
ןמלדנג הקיבצ ,הרדח תייריע שאר ונישע ,וניתורטמ תא גישהל ונחלצה
ילעב לומו הלשממ ידרשמ לומ תאז
אל עוצקמהו הלשממ יפוג לומ תודיחי 6000 תב הנוכש םיקהל הנווכה ,המכח הרוצב תאז ונישע .םיסרטניא
ךותמו קובסייפ יפד ךרד םילהונמ וז תינכותל םיכסנ אלש יתעדוהו רויד ךותמ תאזו תיטסילופופ אל ,תיעוצקמ
.םיטסילופופו םיישיאו םירצ םיסרטניא .ונבצהש םיאנתה ומייקתי אלש דע אלל יתרדחה רוביצה סרטניאל הגאד
דגנכ םיקבאמה תא ונלהינש יפכ שיו ןכתיש ונתעידיל עיגה הנורחאל .םייטרפ םייטילופ םיסרטניאו תומחג
םודיקל קבאמה ,הפשאה עוניש תנחת ןטק הפועת הדש תמקהל הנווכ םימייקמ ונא םינורחאה תועובשב
,ונחלצהו ברעמל ריעה זכרמ רוביח ימרוגל בתכב יתעדוה .ריעה חרזמב תונחת 3 םיקהל הנווכה דגנכ קבאמ
.ונינפל םידמועש םירגתאב חילצנ ךכ הדש םיקהל םיכסנ אלש הלשממה .ונחטשב ,זג תועצמאב למשח רוציל
אלש םייטנסרטניא תוצובקמ הנושמ .ריעה חרזמב םירוגמ תנוכשו הפועת םילהנמ ונאו ךכל םיכסנ אלש יתעדוה
ריעה ייח לוהינל תוירחא םהילע הלח םימרוגה תא יתחנה רבעש עובשב .חילצנש ןימאמ ינאו אשונב קבאמ
תיארחא הלהנהכ ונא ,דיתעבו הווהב תיקוח הרוצב לועפל םייעוצקמה תורמלו יפ לע ףא להנתמ הז קבאמ
יפ לעו תויעוצקמב לועפל םיביוחמ תבכר תוליעפ תקספהל תיטפשמו תטלחהל ונמרתו החלצה ונלחנש
םייחה תוכיאל גואדל תנמ לע ,קוח תונורק תייהש רשפאלו ענשל לארשי רוצייל תונחת תריגס לע הלשממה
.תושעל ךישמנ ךכו ונלצא .ונריעב הפשא .םחפ תועצמאב למשח
ןמלדנג הקיבצ ליבקמב תושענ יתנייצש תולועפה לכ הכורא הפוקת הזמ םימייקמ ונא
הרדח תייריע שאר םיקבאמ .תיעוצקמו תיארחא הרוצב אשונב ,המכסה יא ךותמ ,גולאיד

ןב תרשוא :חול תלהנמ | לומיש ןב הזיל :דרשמ תלהנמ | לארשי יפא :ל"כנמ
ןמדלפ ישי ,ירוסמ םיסינ :םיבתכ | יטלסמ יקלמ הליה :הנשמ תכרוע | ירזע
:סופד | מ"עב )תוישעת( ןורשב םינומוקמ :ל"ומ | ןמטלא בירי :הקיפרג |
הרדח לצרה תניפ 31 אישנה 'חר :הלהנה ,תועדומ תכרעמ | טנירפופרג
םינומוקמ" :ישאר דרשמ | 04-6341482 סקפ ,054-2645044 ,04-6226868 .לט
,09-8307777 .לט ,42310 דוקימ ,הינתנ 13 זמר ,"זמר תיב" ,"ןורשב
| 42121 דוקימ ,הינתנ 2121 .ד.ת ,09-8623966 סקפ
www.haderanow.co.il :טנרטניא רתא | [email protected] :ליימיא
תועדומה ןכותל תיארחא הניא "הרדחב עובשה" תכרעמ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 6

NEW

CITYםיניינעה זכרמב םיבוטה םייחה
LIFE

דחוימ ץיק עצבמ דבלב השחמהל הימדהה

1.350.000 םירדח 4
תריד
-מ לחה

31.8.17-דע םישכורל עצבמה יאנתל ףופכב*
הרדשה לעמ ,דחוימב יתוכיא רומיגו דפקומ ילכירדא ןונכתב ,תובצועמ הרקוי תוריד – הרדח אישנה ינג לש השדחה םירוגמה תיווח
םיטרדנטסהמ תונהילו הליהקו תוברת ,יאנפ ,רחסמ יתוריש ןווגממ הכילה קחרמ ,םוקמ םכל בורק רוגל .ריעה לש תיזכרמה
.הרדח לש םייחה זכרמב ,רתויב ההובגה םייחה תוכיאל גרדשלו בורקמ בהאתהל ואוב .הרדח ינג תרבח לש םידפקומה
2018 סולכא | המוציעב הינבה
* 36277 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

הרדח תוא יכוז ורחבנ

םינייטצמ םיבדנתמלםיבדנתמ 9 הרחב םינייטצמ םיבדנתמל הרדח ריעה תואל טופישה תדעו
תוצובק תיירוגטקב 3-ו ,רעונ ינב תיירוגטקב 2 ,םירגוב תיירוגטקב

הרדח ריעה תואל טופישה תדעו
תא הרחב םינייטצמ םיבדנתמל
.2017 תנשל תואה ילבקמ
והיבא טפושה תושארב הדעווה
הייריעה ל"כנמ תופתתשהבו ,ןמפוג
ריעה שאר תינגס ,ןודגיז בקעי
לט ריעה שאר מ"מ ,ילאקזחי הוודח
זעוב ריעה שארל הנשמה ,והילא
,סבוג הרש םישנ תצעומ ר"וי ,ןוטיב
ר"וי ,גרבמיה הויז החוורה ףגא תלהנמ
תתומע תגיצנ ,םיובנריב דוד מ"גא
ףגא גיצנ ,יבוקעי לעי "ריעה יאנפ"
הקלחמה להנמ ,ןופלח ןועמש ךוניחה
יראמדו קרחא ,רואמ .תובדנתהו הליהק יבאשמ ןושמש תובדנתהו הליהק יבאשמל
תובדנתהל הדיחיה תלהנמ ,קרחא
תתומעב בדנתמ .70 ןב ,דלו םהרבא :תוצובק ;םרית ירוא ,רישוה לאיל הדיחיב םיטקיורפ תזכרו ,רואמ הנוי
תוליבח ןיכמו םירתמ ."םימחר תבהא" םייפנכ ,ירטור ןודעומ ,הרדח יבדנתמ 9 הרחב ,יראמד הלוש תובדנתהל
תיב םיקה .תוקקזנ תוחפשמל ןוזמ .ובמרק לש 3-ו ,רעונ ינב 2 ,םירגוב םיבדנתמ
תויוליעפ ןגראמ ,ותנוכשב שרדמ .האוש לוצינ ,80 ןב ,ירחבלא יבא .םיבדנתמ תוצובק
אוה ףסונב .הליהקה רובע תויתרבח האושה ןורכיז תרבעהו רומישב ליעפ יבא ,גבסא ףסוי :םירגובה םיבדנתמה
.הרדח לבח תינויצה הצעומב ליעפ ןודעומב בדנתמ .םיאבה תורודל ,דלו םהרבא ,ןודד תילגרמ ,ירחבלא
םינש 15 הזמ .80 תב ,סחוימ הרש היפויתא יאצוי םישישקל ת"פומ ,לטסינ לחר ,יכדרמ ןתוד ,סחוימ הרש
תיב תיירפסב תוריסמב תבדנתמ ןודעומה .ראפ תנוכשב רולק ס"נתמב :רעונה ינב ;אנובר םייח ,ירבצ לואש
םיחרזאל הקלחמה ידי-לע לעפומ
הנעמ ןתונו ,החוורה ףגאב םיקיתו
םניא רשא היפויתא יאצוי םישישקל
הנעמל םיקוקזו ,םויה יזכרמל םיעיגמ
.תיתוברת םאתומ
תא םיקה .84 ןב .גבסא ףסוי
תקפסמה ,"םימחר תבהא" תתומע
ןפואב איבמ םויה דעו ,םיקקזנל ןוזמ
.םיירירע םישישק יתבל תונמ ישיא
ןודעומ הליעפמ .71 ןב ,ןודד תילגרמ
תנוכשב רולק יאנפה זכרמב םישנ
תופתתשמ םישנ 20-מ רתוי .ראפ
,תילגרמ תלהנמ התואש תוליעפב
,הרשעהו תוברת ינכתמ תונהנו
דלו םהרבא .םילויטו תוביסמ ירחבלא יבא

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 8

אירממ טרכארשי תוחוקלל עצבמה
עובשטרופמוק ןקירמא תשרב
םיננווכתמ םינולס ׳זאסמ תואסרוכ היזיולט תואסרוכ

1-800-66-88-44
.20.8.17-ה דע ףקותב .ןונקתל ףופכב*
a m e r i c a n - c o m f o r t . c o . i l

ש“צומב חותפ 04-8715089 ,20 ל“הצ ,רטנס רוואפ הרדח9 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

ןודד תילגרמ ירבצ לואש יכדרמ ןתוד

.רעיה ינב טבש ,םיפוצה תעונתב ץועי תוריש ,ל"ישב תובר םינש תגאוד ,סדנרבב יטרקומדה רפסה
,זכרמ ,םיכירדמ הוולמ ,ךירדמ תתומעבו הרדח יאלמג דעווב ,חרזאל תדדועמה תכמותו המיענ הריוואל
.םיכינחה תבוטל ץרמו ןמז עיקשמו םיתוריש םודיקל התומעה - ת"שק ייוקל םידימלתל תעייסמ .הדימל
,םיכינחהמ הבהאו הכרעהל הכוז וירוחאמש ,םילעפ בר שיא .םייתרבח םיבדנתמ םה הדודיעב רשא הדימל
תנשב ךישממ .יוקיחל תומד הווהמ .תואל אלל הניתנ תונש 20-כ .היירפסב
.העונתב תוריש דעו ימיקממ .77 ןב ,אנובר םייח בדנתמ יאבכ .28 ןב ,יכדרמ ןתוד
."םירבוחמ" הרדח יבדנתמ ןוגרא ןיב רשק הווהמה םירפא תנוכש תדיחיו הרדח יוביכה תנחתב
םידלי ,םיבדנתמ תואמ הנומ ןוגראה ןהכמו ,הרדח תייריעל הנוכשה יבשות רענכ דוע בדנתה .השנמ םיבדנתמה
םייתד ,םישישקו םירגובמ ,רעונו הלועפה דעו ימיקממ .דעווה ר"ויכ םיבדנתמ סרוק רבע ,שא יפוצב
תועצמאב .םירבגו םישנ ,םיינוליחו ,ןוריע רפס תיב ירגוב לש םתחצנהל םינומיאה לכב ףתתשמ ,םדקתמ
םיבדנתמה םיסייגתמ פאסטוו תצובק הזמ .םרכזל הטרדנאה ץופיש ימזוימו .םילודגה םיעוריאה לכבו תוכרדההו
עייסלו ,םורתל ,תוולל ,עיסהל ,רוזעל יכנ ןוגראב תובדנתהב ליעפ הנש 13 הרדחב םיבדנתמה תדיחי לוהינב רזוע
.םיקקזנלו םילוחל ןתינ רשא לכב םיקוקזה ןוגראה ירבח תחוורל ל"הצ .ריעצ םיבדנתמ רוד תרשכהבו
ריעב ליעפ .הרדח ירטור ןודעומ .עויסל הבדנתה .66 תב ,לטסינ לחר
,תוגלמ קינעמ ףינסה .םינש 62 הזמ תבדנתמ .18 תב ,רישוה לאיל תמקהל הפתוש התייה ,שונא תתומעב
ןועמל ,הדימל זכרמל עייסמו ךמות תיבב יאנפה זכרמב םיצ"דמה ןוגראב ,הרדח יבדנתמל גגה ןוגרא – מ"גא
םאונה תורחת םזוי ,תוכומ םישנל םיצ"דמ תצובק הכירדמ .רזעילא 30 הזמ םיבר םימוחתב תבדנתמו
םייתליהק םיטקיורפ ןמממו ,ריעצה .הרשכהה ךילהת לכב םתוא התווילו ןוגראב תבדנתמ הנש 17 הזמ .הנש
.ריעב םיפסונ תלעופ ,בדנתהלו רוזעל הנושאר ייוקל םידלי םודיקל ,הרדח ןצינ
רעונ תעונת .ובמרק לש םייפנכ ,תוירחאו תוחילש תשוחת ךותמ ףינסה ר"ויכ תנהכמ םויכו ,הדימל
.םידחוימ םיכרצ םע םידלי תבלשמה .יוקיחל לדומ הווהמו הבושק ,הקינעמ .ףינסה תלהנמ לש הנימי דיכו
םידליל יתרבח יוניש הליבומ העונתה ןייטצמ ליעפ .18 ןב ,םרית ירוא ךשמב בדנתה .78 ןב ,ירבצ לואש
םיארוב ,םידחוימ םיכרצ ילבו םע
ןעמל היישעו האנה ,תורבח לש םלוע
תיתרבח תוליעפ תמדקמ .הליהקה
סקט .תינויוושו הרישעמ ,תיתייווח
איש עוריא הווהמ תואה תקנעה
3-ב םייקתיו ,םיבדנתמ תרקוהל
ריעה שאר דמעמב ,רבמטפסב
םיבדנתמל הרדח תוא.ןמלדנג הקיבצ
תא סנ לע םירהל דעונ םינייטצמ
וא דיחי ןייצלו ,תובדנתהה ישעמ
םתוקבדבו םתוריסמב רשא הצובק
ידכ שי םמצע לע ולטנש המישמב
.םיברל תפומו תוא שמשל רישוה לאיל לטסינ לחר

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 10

lets

letsםכלש עבטב םיבוטה םייחה
'דח 4 תוריד
םינורחא םיזואהטנפו
םירוגמה טקיורפב
!ריעה לש ריעצה
םכלש עבטב םיבוטה םייחה דבלב השחמהל הימדה
םישדוח 6 - סולכיא | תונורחא תוריד 3


,תחוורמו השדח הרידמ םינהנו ריעה לש ריעצהו קוריה דצל םויה םירבוע
,ראופמ יבול ,תבצועמ הריד - תיבב םישפחמ םתאש תונורתיה לכ םע הקורי הביבסב
.ביבסמש קוריה לכ םע בלתשמה םלשומ חותיפו םירייד ןודעומ
3519
*


11 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

תוריית ינכוסל הפישח םוי


םירויס ללכש הפישח םוי המייק ,הרדחב תוריית חותיפל הרבחה ,"םילחנ"
הירתאבו ריעה יבחרב
תוריית חותיפל "םילחנ" תרבח
ינכוסל הפישח םוי המייק הרדחב
,ריעה ירתאב םירויס ללכש ,תוריית
רינ תרבחו תורייתה דרשמ ףותישב
.קוויש
,םקשל הרטמל הל המש "םילחנ"
ימוחתב תוריית ירתא חתפלו ץפשל
היסכנ תא םיצעהלו ףושחל ;ריעה
תוליעפ םייקל ;ריעה לש םייעבטה
לועפל ;תורייתהו שפונה םוחתב
תוברתו הביבסה םייחה תוכיא רופישל
דדועלו חתפל ;הרדח ריעב יאנפה
תויוליעפ תוברל ,תויתליהק תויוליעפ
עדונכטב תיאופר היצלומיסל הדיחיב ףותישב לועפלו ,םילויטו תוריית ,שפונ

תיבבו ״ןאחה״ ןואיזומב ;)יאופרה
ךרדומ רוקיבב ומייסו ,לודגה תסנכה
תחוראו תינקחש יווילב ,גרבנייפ תיבב
.גרבנייפ הפקב הרישע םיירהצ
תורייתה ינכוס ונייצ םויה םותב
ילויטל םיאלפנ תומוקמ וריכה יכ
הרדח ךוס ףוס, יכ ומכיסו ,תוצובק
."הפמה לע

לחנה קראפב םירייסמ

תא םדקל הרדח תייריע םע הלועפ
תורייתה תפמ לע התולעהלו ריעה
.לארשיב
ינכוסל רשפאתה םירויסה תרגסמב
״הדמר״ ןולמ תא םג ריכהל תורייתה
ןולמה וניהו הנורחאל חתפנש ,הרדח
.ריעב ןושארה
תחוראב םויה תא ולחה םינכוסה
ךשמהב ;״הדמר״ ןולמב רויסו רקוב
עדונכטב ,הרדח לחנ קראפב ורקיב
זכרמבו ןואיזומב ,עדמה קראפב(
לודגה תסנכה תיבמ םימשרתמ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 12

תונורחא תוריד3519
*13 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םע םידומילל םירזוח

רלולסו םיבשחמ


04-6343338 ירוקמ ןעטמ הניעט לבכ

בכרל ריהמ ןופייאל ירוקמ סוטולב בשחמל םילוקמר םלשומ דנואס סוטולב תוינזוא
תיטוחלא סקפ תבלושמ תספדמ הנק יטוחלא רבכע ןטק ריחמב לודג ךסמ
טאוו 15
םיאתמ
3830 WIFI סקפ FULL HD -ל םג
םוליצ תנוכמ קרוס 24" HDMI רוביח ₪229
הנתמב לבק ₪299 ₪599 ₪79 ₪49 סוטולב רוביח ₪199
AUX תסינכ
!ירוקמ ויד שאר ₪49 טלש ללוכ
ינועבצ וא רוחש
Zen Pad 10" טלבאט J2
.ח.ל.ט * ריחמ תפסותב תואחמה / יארשא סיטכב םימולשת * םיעצבמ לפכ ןיא *
X550 X540-i3 Prime Redmi Note 4
Intel i3
Intel N3710 דבעמ HD 15.6" דבעמ !ריהמו קזח 5” תוירחא םייתנש 5.5” תוירחא םייתנש
HD 15.6" ךסמ 4G ךסמ 8G 64G
ןורכיז
4G ןורכיז 1T קסיד 2G ןורכיז ₪699
500G קסיד Nvidia GT920 ךסמ .כ Intel דבעמ ₪699 ₪899
1499 1999 5 דיורדנא
16G קסיד
חוקלה תיבמ הרזחהו ףוסיא תוירחא הנש ₪ !הנתמב תוירחא תונש 3 ₪
ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה הדבעמה
קזח הידמיטלומ יתיב בשחמ יטנא םיקחשמל קזח יתיב בשחמ סוריו ןופייאל ןופייאל
יטנא
סוריו
סיטרכ !הנתמ סיטרכ !הנתמ 6 סולפ 6
Intel G4400 דבעמ ךסמ Intel i5-7400 דבעמ !ינוציח רלולסו םיבשחמל
ךסמ
8G DDR4 ןורכיז !ינוציח 8G DDR4 ןורכיז ₪179 ₪229
Geforce GT710 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 Geforce GT730 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 רוזאב הלודגה
ברוצל םייתנש
1T-7200 קסיד ברוצל םייתנש 1T-7200 1T קסיד חכ קפסל הנש
חכ קפסל הנש
Win10 ןוישיר Win10 ןוישיר ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה םיכסמ תפלחהב םיחמומ
סוריו יטנא ןוישיר 1799 סוריו יטנא ןוישיר 2499 ןופייאל ןופייאל רלולסו םיטלבאט ,םידיינ ,םיבשחמל
₪ ₪ 6s סולפ 6s הלעפה תכרעמ תנקתהו הקיחמ
תיב לכל תמלשומ בשחמ תכרעמ ₪259 ₪299 ...דועו םייוביג ,םיסוריו יוקינ
ללוכ
22" ךסמ Intel i3-7100 ןימאו יעוצקמ תוריש | םוקמב םינוקית
HDMI סיטרכ דבעמ ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה
ךסמ
!ינוציח בשחמל םינש 3 8G DDR4 ןורכיז ןופייאל ןופייאל בשחמ תקידב
ברוצל םייתנש
חכ קפסל הנש Geforce GT710 ךסמ .כ 7 סולפ 7
טס ללוכ 1T-7200 קסיד
יטוחלא Win10 ןוישיר ₪399 ₪499 !םניח
תדלקמ תכרעמ 2499
רבכעו םילוקמר סוריו יטנא ןוישיר
2.1 ₪
9:00-14:00 'ו ,9:00-19:00 ה-א :תוליעפ תועש | 04-6343338 .לט | הרדח 83 אישנה www.mechkar.co.il ונלש רתאב ורקב םיפסונ םיעצבמל


8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 14

םע םידומילל םירזוח

רלולסו םיבשחמ


04-6343338 ירוקמ ןעטמ הניעט לבכ

בכרל ריהמ ןופייאל ירוקמ סוטולב בשחמל םילוקמר םלשומ דנואס סוטולב תוינזוא
תיטוחלא סקפ תבלושמ תספדמ הנק יטוחלא רבכע ןטק ריחמב לודג ךסמ
טאוו 15
םיאתמ
3830 WIFI סקפ FULL HD -ל םג
םוליצ תנוכמ קרוס 24" HDMI רוביח ₪229
הנתמב לבק ₪299 ₪599 ₪79 ₪49 סוטולב רוביח ₪199
AUX תסינכ
!ירוקמ ויד שאר ₪49 טלש ללוכ
ינועבצ וא רוחש
Zen Pad 10" טלבאט J2
.ח.ל.ט * ריחמ תפסותב תואחמה / יארשא סיטכב םימולשת * םיעצבמ לפכ ןיא *
X550 X540-i3 Prime Redmi Note 4
Intel i3
Intel N3710 דבעמ HD 15.6" דבעמ !ריהמו קזח 5” תוירחא םייתנש 5.5” תוירחא םייתנש
HD 15.6" ךסמ 4G ךסמ 8G 64G
ןורכיז
4G ןורכיז 1T קסיד 2G ןורכיז ₪699
500G קסיד Nvidia GT920 ךסמ .כ Intel דבעמ ₪699 ₪899
1499 1999 5 דיורדנא
16G קסיד
חוקלה תיבמ הרזחהו ףוסיא תוירחא הנש ₪ !הנתמב תוירחא תונש 3 ₪
ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה הדבעמה
קזח הידמיטלומ יתיב בשחמ סוריו םיקחשמל קזח יתיב בשחמ יטנא ןופייאל ןופייאל
יטנא
סוריו
סיטרכ !הנתמ סיטרכ !הנתמ 6 סולפ 6
Intel G4400 דבעמ ךסמ Intel i5-7400 דבעמ !ינוציח רלולסו םיבשחמל
ךסמ
8G DDR4 ןורכיז !ינוציח 8G DDR4 ןורכיז ₪179 ₪229
Geforce GT710 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 Geforce GT730 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 רוזאב הלודגה
ברוצל םייתנש
1T-7200 קסיד ברוצל םייתנש 1T-7200 1T קסיד חכ קפסל הנש
חכ קפסל הנש
Win10 ןוישיר Win10 ןוישיר ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה םיכסמ תפלחהב םיחמומ
סוריו יטנא ןוישיר 1799 סוריו יטנא ןוישיר 2499 ןופייאל ןופייאל רלולסו םיטלבאט ,םידיינ ,םיבשחמל
₪ ₪ 6s סולפ 6s הלעפה תכרעמ תנקתהו הקיחמ
תיב לכל תמלשומ בשחמ תכרעמ ₪259 ₪299 ...דועו םייוביג ,םיסוריו יוקינ
ללוכ
22" ךסמ Intel i3-7100 ןימאו יעוצקמ תוריש | םוקמב םינוקית
HDMI סיטרכ דבעמ ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה
ךסמ
!ינוציח בשחמל םינש 3 8G DDR4 ןורכיז ןופייאל ןופייאל בשחמ תקידב
ברוצל םייתנש
חכ קפסל הנש Geforce GT710 ךסמ .כ 7 סולפ 7
טס ללוכ 1T-7200 קסיד
יטוחלא Win10 ןוישיר ₪399 ₪499 !םניח
תדלקמ תכרעמ 2499
רבכעו םילוקמר סוריו יטנא ןוישיר
2.1 ₪
9:00-14:00 'ו ,9:00-19:00 ה-א :תוליעפ תועש | 04-6343338 .לט | הרדח 83 אישנה www.mechkar.co.il ונלש רתאב ורקב םיפסונ םיעצבמל


15 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

תודובעה תומדקתה תא םינחוב
תיתשתהו חותיפה תודובע לחה

י"שר בוחרבתודובעו תיתשת תודובע עוציבב ולחה "הרדח ימ" דיגאתו הרדח תייריע
הלילה תועשב ועצובי תודובעהמ קלח .י"שר בוחרב תויליע

"הרדח ימ" דיגאתו הרדח תייריע
חותיפו תיתשת תודובעב ולחה
.י"שר בוחרב
,תויתשת תקתעה תוללוכ תודובעה
בויב וק תנקתה ,םימ תויתשת עוציב
.ןוניגו ,הכרדמ ,הלילס ןכו ,שדח
ןוילימ 4-כ תודובעב ועקשוי לכה ךסב
תויתשתב ןוילימ 2.5 םכותמ ,םילקש
.תויליע תודובעב ןוילימ 1.5-ו
חטשב יעוצקמ רבסה בוחר דעו יבצ ןב בוחרמ ,תודובעה
העבראכ ךשמיהל תויופצ ,ריאמ הדלוג
יפמ ונכדעתה רוביצה ירחבנ .ןמדרונ ןמלדנג הקיבצ ריעה שאר אצי עובשה הרדח תרטשמ םע םואיתב .םישדוח
תווצהו ץרפ יש "הרדח ימ" ל"כנמ ,תודובעה תומדקתהב ןכדעתהל תועשב תודובעהמ קלח ועצובי
תודובע אשונב דיגאתה לש יעוצקמה שאר מ"מ ,ריעה תלהנה ירבח ומיעו ,בוחרב םיתמצב רקיעב ,הלילה
לש לועפתה ל"כנמס יפמו ,תיתשתה הודח ריעה שאר ינגס ,והילא לט ריעה תפטושה העונתב עוגפל אלש ידכ
תודובעה אשונב ןוטיב השמ הייריעה שארל הנשמה ,רשיג ןמורו ילאקזחי ךלהמב םיבשותה לש םתוחיטבבו
.תויליעה יצנב הצעומה רבחו ןוטיב זעוב ריעה .םויה

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 16

17 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םולש ןב הידבוע ש'ע בוחרב טרסה תריזג
םולש ןב הידבוע ש"ע בוחר,תוברתו הרבח חופיטל הדוגאה אישנו דסיימ ש"ע בוחר הארק הרדח תייריע
ןמית ידוהי תשרומ תא הליחנמה

-לע בוחר הארק הרדח תייריע
סקטב ,ל"ז םולש ןב הידבוע םש
הקיבצ ריעה שאר דמעמב שגרמ
הודח ריעה שאר תינגס ,ןמלדנג
תדעו ר"ויכ םג תנהכמה ילאקזחי
תצעומ ירבח ,תינוריעה תומשה
החפשמ ינב ,ימענ הנמלאה ,ריעה
שאר םהיניב ,םיפסונ םיבר םיחרואו
תחרוא .יררה יבא הדוהי ןבא תצעומ
תירונ תסנכה תרבח התייה דובכה
הדעווה ר"ויכ תנהכמה ,)דוכיל( ןרוק
,חרזמ ,ןמית ידלי תשרפל תדחוימה
טולה תרסה סקט .ןקלבו
אישנו דסיימ היה ל"ז םולש ןב הידבוע
שאר הכז ךכ לע םגו ,םיפוטחה .ויבא הוותה התואש ךרדה תא רשא ,תוברתו הרבח חופיטל הדוגאה
סקטב .ןרוק כ"חמ םיחבשל ריעה תא החבישו םירבד האשנ ןרוק כ"ח תא חפטלו רמשל הרטמל הל המש
תנוכשב םקוממה ,בוחרה תאירק הקיבצ הייריעה שאר לש היישעה םרת םולש ןב .ןמית ידוהי תשרומ
ןהכ ביגס רמזה ועיפוה ,רזעילא תיב שאר תא השגפ יכ הנייצ איה .ןמלדנג ןמית תודהי תשרומ םודיקל תובר
."ינמית ברועמ" לוחמה תקהלו םהבש םימעפ רפסמ תסנכב ריעה .אשונב רקחמ ינוכמ םיקהו לארשיב
דבוכמ היה עוריאה" :ילאקזחי ירבדל ףסונב .ריעה ןעמל םיבר םיאשונ םדיק ומכ ,הרדחב םג תובר לעפ רתיה ןיב
הדקרש לוחמ תקהל םע ,דבכמו וקלח לע ןמלדנגל ןרוק כ"ח התדוה תאלעהל ,ץראה יבחרבו הינתנב םג
ידוהי תוברת לש תשרומה בטימכ ןב הידבוע ש"ע בוחרה תאירקב ידוהי תשרומ לש התלחנהו הנרק
רישב עיפוה ןהכ ביגס רמזה .ןמית תשרומ םודיקב וקלח לע ןכו ,םולש תוברתה ימוחתב ,רוביצה ברקב ןמית
ובלוש רשא ,םיפוטחה ןמית ידלי לע תייריע ,רוכזכ .ןקלבהו ןמית ידלי ימוחתבו הימדקאב ,לארשיב הרבחהו
,םולש ןב הידבוע לש וייח תודלות וב ץראב הנושארה תושרה איה הרדח שארב דמוע םויה .תונמאהו הריציה
."םיחכונה תא דואמ שגירש המ ןמית ידלי םש לע בוחר תארוקש ךישממה ,םולש ןב לאגי ונב הדוגאה

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 18

הבוט הניש

חנימעב הליחתמ

םידחוימ םיעצבמ
תוקלחמה לכב

,םיבצועמ הניש ירדח רחבממ תונהיל םכתא םינימזמו ,הבוט הנישב ליחתמ לוכהש ,םינימאמ חנימעב ונחנא
בוט תויחל ,בוט ןושיל ...םכל עיגמ יכ .תמלשומ הנישל תונורתפ ןווגמ דועו תוקילדמ רעונ תוטימ ,תוקנפמ תוננווכתמ תוטימ ,םייתואירב םינרזמ
רעונ תוטימ | תוננווכתמ תוכרעמ | הניש ירדח | םינרזמ
,04-8715089 ,20 ל“הצ ,רטנס רוואפ הרדח
ש“צומב חותפ 04-8715092

ח.ל.ט .ןונקתל ףופכב*
19 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םידומילה תנשל תוכרעיהה תבשי
םידומילה תנש תחיתפל םיכרענתרגסמב המייקתה ,םיינוריעה ךמסה יפוגו םיפגאה לכ לש ןוכדע תבישי
ח"עשת םידומילה תנשל הייריעה תוכרעיה
ןכדע תודייטצהו שכר ףגא ;אשונב "ריעה יאנפ" תתומע גיצנ ,לגנא היא תוידוסיב תכרענ הרדח תייריע
ינגו רפסה יתב תודייטצה לע םיפגאב תוקלחמה ילהנמ לכ ןכו ,ח"עשת םידומילה תנש תחיתפל
רפסמב לודיגל תוכרעיההו םידלי .םייטנוולרה הבישי המייקתה וז תרגסמבו
םיטקיורפה תקלחמ ;םידימלתה רבדב הנכדע ךוניחה ףגא תלהנמ ,םיפגאה ילהנמ לכ תופתתשהב
תומוקמ תרשכה רבדב הנכדע ,רפסה יתבו םידלי ינגל םושירה םיחקולה ךמסה יפוגו ,תוקלחמה
הקלחמה ;רפס יתבב השגנהו היינח ,םידימלתה יצובישו הרבעה תושקב .תינוריעה תוכרעיהב קלח
ץוביש לע הנכדע ידוסי םדק ךוניחל םיאשונו יכוניח ףצר תורגסמ תחיתפ הייריעה ל"כנמ ליבוה הבישיה תא
,םידלי ינג תורצח גורדש ,תועייס .םיפסונ םיבר תובישחה לע דמע רשא ,ןודגיז בקעי
להנמ ;םינגב תודייטצהו ץיק יצופיש ףצרה תורגסמ יבגל םיפסונ םיטרפ םימרוגה לכ ןיב הלועפה יפותיש לש
רבדב ןכדע דחוימ ךוניח תקלחמ םיגוח ןכו ,םיתווצ סויג ,יכוניחה לש תחלצומ החיתפל םיינוריעה
ץוביש לע ןכו םישדח םינג תחתיפ תתומע יגיצנ ידי-לע ונכדוע ,תורשעהו ןוידהש ןייצ ןודגיז .םידומילה תנש
;ריעב תורגסמב דחוימ ךוניח ידימלת .הגלוא תעבג ס"נתמו "ריעה יאנפ" ןכא ףגא לכש אדוול דעונ ףיקמה
ןתמ לע ןכדע יגולוכיספה תורישה תודובע רבדב ןכדע הסדנהה ףגא תאזו ,ותוירחאבש תולטמה תא םשיימ
קוח תחת תואצמנה תורגסמל תוריש דומיל תותיכ לש היינבו חותיפ םייקמ אוהש חטשב םירויסל ףסונב
יגולוכיספ תוריש ןתמו הבוח ךוניח םיזרכמ ,םיליבי םינבמ תבצה ,תושדח אדוול ידכ םייעוצקמה םיתווצה םע
הרגש ןמזב ריעה יבשותל יכוניח תושיגנל המאתה ,ץופיש תודובעל םידומיל תנש תארקל תונכומה תא
.םוריח יבצמו וא םישדח ,ךוניח ינבמ תמקה לע .דועו .השדח
תוכרעיהה תא חביש הייריעה ל"כנמ תילכלכה הרבחה םג תיארחא ,םיליבי ל"כנמס ,רתיה ןיב ,ופתתשה ןוידב
תבישי יכ ןייצו תונושה תוקלחמה לש .היישעה תא הטריפש הרדח ףגא תלהנמ ,ןוטיב השמ לועפתה
יפגא ףותישב תננכותמ תפסונ ןוכדע רבדב הנכדע תימוחתניבה הקלחמה סדנהמ ,ץיבוקיציא תילגיס ךוניחה
אדוול ידכ ,הפיכאהו ןוחטיבה ,החוורה תודסומב ץיקה יצופיש תומדקתה םיעוריא ףגא להנמ ,ףיירג םעונ ריעה
תוכרעיהה תרגסמב םתונכומ תא תשגנה ,םירומ ירדח גורדש ,ךוניחה ,הנאו דוהא ךוניח ינבמ תקזחאו
.םידומילה תנשל תינוריעה יעצבמל תוכרעיה ,תויטסוקא תותיכ רפוע הרדח תילכלכה הרבחה ל"כנמ
הרבסה עצבמ םיכרדב תוחיטב הגלוא תעבג ס"נתמ תלהנמ ,הכלמ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 20

21 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

הריעצה הרדחב קראפה ךנחנ


,םיקחשמ ינקתמ םע םיידי בחרו שידח קראפמ םינהנ הריעצה הרדח יבשות
יונו הבישי תוניפו תואשדמ ,קנטפ ישרגמ
תפונתב הכישממ הרדח תייריע
הכנח עובשהו ,תונוכשב חותיפה
הרדח תנוכשב שדחה קראפה תא
עצוב קראפה חותיפ .הריעצה
,הנוכשה דעו םע ףותישבו םואיתב
יבשותל תיבטימ הרוצב םיאתיש ידכ
.הנוכשה
שאר דמעמב המייקתה קראפה תכונח
תופתתשהבו ,ןמלדנג הקיבצ ריעה
תינגס ,והילא לט ריעה שאר מ"מ
הנשמה ,ילאקזחי הודח ריעה שאר
ל"כנמ ,ןוטיב זעוב ריעה שארל
השמ ל"כנמסה ,ןודגיז בקעי הייריעה
ןכו ,םהידליו הנוכשה יבשות ,ןוטיב
הריעצה הרדח קראפ תכונח .הנוכשה דעו יגיצנ

.קראפה חטשב ובצויש ,חתמ
קראפה לש יברעמה וקלחב ,ןכ ומכ
.לכאמ ןתסובמ םיבשותה ונהיי
בחרמב ירפ יצע חימציש ,ןתסובה
יבשותל רשפאל דעונ ,ירוביצה
.ביניש תוריפהמ תונהיל הנוכשה
םיקהל תננכתמ הייריעה יכ ןיוצי
,הגלוא תעבגב םג לכאמ ינתסוב
םיטנמלא םע הבישי תוניפ ללוכ
תיבבו ,תחוורמ םיבלכ תניגו םייבוציע
ףסונ ןתסובל ףסונב תאז .רזעילא
.םייח הוונ תנוכשב לתשנ רבכש


דלילו הרוהל הדנדנ

ךלהמה תא עינה רשא ,המלש ליג ,טרסה תריזגל רצק סקט םותב
.ותמקהל תלבוהב הלעפהמ הנוכשה ידלי ונהנ
תנוכש יבשות םינהנ תודובעה םותב "ריעה יאנפ" תינוריעה התומעה
המרב שידח קראפמ הריעצה הרדח .םישדחה םינקתמב קחשל וחמשו
םיקחשמ ינקתמ ,תואשדמ םע ,ההובג לע ערתשמ םיידיה בחר קראפה
ללוכ ,םינוש םיאליגל םידעוימה ידי-לע וחותיפל דעו ,םנוד 12.5-כ
ישרגמ ,דליו הרוהל תידוחיי הדנדנ .תלוספו החנזהמ לבס הייריעה
דוע .יונ יוניגו הבישי תוניפ ,קנטפ ןהיכש ימ ליבוה קראפה חותיפ תא
הריעצה הרדח קראפב םיקחשמ ינקתמ ןקתמ ללוכ ,רשוכ ינקתמ םיננכותמ ,ע"פש ףגא להנמכ הנורחאל דע

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 22

23 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

ריעה יאנפ :םימוליצ .םינמרגה םינגנה םע המבה לע ןוירוטברסנוקה ידליו םורמ קיפוט
תינמרגב םינגנמ


ןוירוטברסנוקה ינגנ לש רוקיב דילוה גרבנרינל הרדח ןיב ילקיזומ הלועפ ףותיש
הינמרגב ימוקמה
הרדח ןיב שדח ילקיזומ הלועפ ףותיש
,גרבנרינ ,הינמרגב הלש המואתה ריעל
םוחתב רעונ תוחלשמ יפוליח ללוכה
תובקעב דלונ הלועפה ףותיש .הקיזומה
הרדח לש םירעה ישאר ןיב םוכיס
החראתה טקיורפה תרגסמב .גרבנרינו
ןוירוטברסנוקה לש תחלשמ הינמרגב
.ריעה יאנפ תתומעל ךיישה ,הרדחב
,םימי 10 לכה ךסב ךראש ,רוקיבה
םיפתושמ םיטרצנוק השולש ללכ
יתלב היווח וויהש םיבר םישגפמ דועו
,םיריעצה םיתרדחה םינגנל תחכשנ
לומו תולודג תומב לע ןגנל וכז רשא
וננכית עסמהו רוקיבה תא .לודג להק
םורמ קיפוט ןוירוטברסנוקה להנמ
דמעש ,ןוירוטברסנוקה תלהנמ ,םורמ םידליהו ,תוימוקמ תוחפשמ יתבב ונל .ירד ביני ,הצעומה רבחו
.םישרמ רוקיב היה" :תחלשמה שארב הנשב לארשיב רוקיבל ועיגי הינמרגמ הליהקהו ללכב גרבנרינ יבשות
תויווח ןומהל וכז םידליה דחא דצמ הנמזוה הרדחמ תחלשמה.האבה תחלשמה תא ולביק טרפב תידוהיה
תולודג תומב לע ועיפוה ,תוילקיזומ שאר םע השיגפל הייריעה תיבל רפסה תיבב דובכבו תוחותפ תועורזב
וכז םג םה ינש דצמ .בר להק לומו טרפו תידוהיה הליהקה יגיצנו ריעה .גרבנרינב תידוהיה הליהקבו הקיזומל
םה םתוא ,םישדח םירבח ריכהל םידליה ונהנ םיפתושמ הקיזומ יברעל תוריצי םידליה ונגינ םיטרצנוקב
לע תובר ודמלו וארו ,לארשיב וחראי םירושקה תשרומ ירויסו םילויטמ םג ,הנשיה לארשי ץרא יריש דצל תויסאלק
."הלאכ תומזוי וברי ןכ .הירוטסיהה קיפוט .תונידמה יתש לש הירוטסיהל םידליה ,בגא .להקהמ תואושת ולביקו

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 24

25 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םייטרפה םימה ירגאמב העתפה

הרדחב םיניינב רפסמב
'הרדח ימ' דיגאת לש חטשה ידבוע
אשונב תואירקב לפטל ועיגהש
תויעב יכ תולגל ועתפוה ,םימ יצחל
רסוחו החנזהמ תועבונ ץחלה
םייטרפה םירגאמב הקוזחתו לופיט
ד"וע .םיריידה תוירחאב םיאצמנה
:דיגאתה ןוירוטקריד ר"וי ,והילא לט
לש ןושל לכב שקבמו ארוק ינא"
םיריידהמו םיתבה ידעוומ השקב
תוכרעמ םע םיניינבב םיררוגתמה
םירגאמב ולפט ,תוימינפ ץחל תרבגה
תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב
רשא תכרעמל םימהזמ תרידח וענמו
.םכתואירב תא ןכסל הלולע
לש חטש ידבוע םינורחאה תועובשב
םרוגב םילקתנ 'הרדח ימ' דיגאת
יצחלב הדיריל םרוגה גיאדמו המוד
ויתוכלשה רשא םרוגב רבודמ .םימה
שלח םרז םתסמ רתוי הברה תונכוסמ
לופיט רסוחו השק החנזה .תחלקמב
םיריידו םיתב ידעוו לש הקוזחתו
םע םיניינבב םייטרפ םימ ירגאמב
והילא לט םרוגה אוה ,תוימינפ ץחל תוכרעמ
תוקנוסה תובאשמה תמיתסל
ילהנממ ,םיתבה ידעוומ השקב לש םדיקפתו ,םיריידה תוירחא תחת ףאו ךולכל ידי לע תאזו םיניינבב
םיררוגתמה םיריידהמו תודסומ םהלש תפטושה הקזחאל גואדל תידיימה הנכסה .םייח םירוצי ידי לע
ץחל תרבגה תוכרעמ םע םיניינבב .םירגאמה לש יוטיחו יוקינ תללוכה העיגפו םימל םימהזמ תרידח הניה
םאתהב םירגאמב ולפט ,תוימינפ יוטיחו יוקינש םינייצמ דיגאתב .הייתשה ימ תוכיאב
וענמו תואירבה דרשמ תויחנהל לע קרו ךא עצבתהל לוכי םירגאמה לעמ תודסומו םיפתושמ םינבמ ,עודיכ
רשא ,תכרעמל םימהזמ תרידח םעטמ ךכל הכמסה רבעש םדא ידי תוארוהה' יפל םיביוחמ תומוק עברא
בושח .םכתואירב תא ןכסל הלולע יוטיחה רחאל יכו תואירבה דרשמ תרבגהל תכרעמב 'האורבת ינקתמל
תרזגנה הבוחב רבודמ ,רוכזל לע ,ילאיבורקימ םוגיד עצבל שי ץחלב םימ קפסל ידכ ,תימינפ ץחל
התרטמש 'םעה תואירב תונקת'מ ךא קדבייש דבלב ךמסומ םגוד ידי תכרעמ .תונוילעה תומוקל םג ןיקת
םימה תוכרעמ תוניקת לע רומשל דרשמ םעטמ תרכומ הדבעמב קרו תא ןיזמה םימ רגאמ תללוכ תאז
דיגאת .הייתשה ימ תוכיאו תויטרפה ידעוול םיצילממ דיגאתב .תואירבה ץחלב םימה תא תוקנוסה תובאשמה
וינכרצל עייסל ןוכנ דימת 'הרדח ימ' תא החיכומה הדועת שורדל םיתבה לע םיביוחמ ולא םירגאמ .שרדנה
תלבקל תע לכב ונילא תונפל ןתינו דרשמ ידי לע עוצקמה לעב תכמסה דרשמ לש םעה תואירב תונקת יפ
".אשונב ףסונ עדימ .תואירבה .םייתפוקת הקוזחתו יוטיחב תואירבה
ןוירוטקריד ר"וי ,והילא לט ד"וע ךותב דימת םימקוממ םימה ירגאמ
ןושל לכב שקבמו ארוק ינא" :דיגאתה םייוצמ םה ךכשמו םיניינבה יחטש

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 26

27 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םירוביגב יריק טקייורפמ"עב לאפר ריש תרבח לש שדח טקייורפ תמקהל תודובעה ולחה ולא םימיב
.הרדח ןוינקל ךומס 81 םירוביגה בוחרב

םיפיהמ דחא היהי ןיינבהש קפס ןיא .הריד לכל יעקרק ריעה זכרמב םקוממ טקייורפה
םינשב הרדח ריעב ונבנש רתוי תולעבב מ"עב לאפר ריש תרבח רחסמה ידקומ לכל תוכימסבו
ידי לע הוולמ טקייורפה .תונורחאה תוכיאב העודי יריק ריאמ םזיה יתב ,םידלי ינג .ריעה לש יוליבהו
םילבקמ םיריידהו םילעופה קנב םיהובגה םיטרדנטסבו היינבה ביטבו .העיגנ קחרמב תירוביצ הרובחתו רפס
.םתעקשהל תואלמ תויוברע םג .םיריידה תבוטל הדימעמ איהש לכה ךסב ,יתימא קיטוב ןיינבב רבודמ
הנש ךותב םייתסהל רומא טקייורפה טרפמה "םירוביגב יריק" טקייורפב 4 תונב תוחוורמו תוראופמ תוריד 12
.יצחו םיריידה תא קנפמו גרדושמ ינכטה ןכו הריד לכל ריוא ינוויכ 3 .םירדח
םאתלו רשקתהל םינמזומ םתא .רתויב ההובגה המרב 4 םע גגה לכ לע םירדח 5 זואהטנפ
לש תוריכמה להנמ זעוב םע השיגפ בוציעב העקשוה תדחוימ בל תמושת 118 לש חטשב תוספרמו ריוא ינוויכ
050-5304310 ןופלטב הרבחה .תורידה ןונכתו ןיינבה תת ףתרמב היינחו דומצ ןסחמ .ר"מ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 28

ד"סב
הקלחמה
תינרות תוברתל

םהרבא
:גיצהל האג הרדח תינרות תוברתל הקלחמה


דירפ
:ילקיסומ לוהינ
לפוטס לבוי


ירא ןב ןנחו ןוינב רימע תא חראמלהק תסינכ
19:30 קראפ 07.09 ז"ט םוי
עפומה תליחת
20:30 הרדח לחנ 2017 לולאב ישימח
עוראה םויב ₪ 80 תמדקומ הריכמב ₪ 60 :ריחמ
הרדח תוריית חותיפל הרבחה םילחנ ר"וי מ"מ-ןמדרונ יצנב ברה | תינרות תוברת קית קיזחמ-הליקסוב והילא ד"וע | ריעה שאר- ןמלדנג הקיבצ ,הכרבב
27 אישנה בוחר 04-6202157 תינרות תוברתל הקלחמב :שוכרל ןתינ םיסיטרכ
WWW.BIMOT.CO.IL *6226 :תומיב | 04-6334765 40 לאומס טרברה ידוהיה תיבה


29 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

טרופס


העיגה לסרודכב תונוכשה תגיל


אישה עגרל


וליפעה ,חבושמ לסרודכ ןומהו הלודג תחא העתפה וללכש רמג יאצח רחאל
תנועל הרדח לש תונוכשה תגיל רמגל רזעילא "היאג" תיבו רצואה תוצובק
תישפוח הסינכה .תועתפה ןומה לולכיו ,ישישב ךרעיי רמגה עוריא .2017


לסרודכב תיתרוסמה ץיקה תגיל
תקלחמ י"ע תנגרואמה תונוכש
ריעה יאנפ תתומע לש טרופסה
הנשמ תונכוס סא וא סא תוסחבו
,הלש תמאה עגרל העיגה הטויוט
םלואב בורקה ישיש םויבשכ
העשב לאומש תיבב לסרודכה
תוצובק רמגה קחשמל ושגפיי16:00
,השמ ןב תליא .רזעילא תיבו רצואה
הנשה החמצ הגילה" :הקלחמה להנמ
הבר החלצהבו תויתוכיא תוצובק 8 ל
זכר ,יבר בינ לש ונוגרא תוכזב תאזו
ולעש תוצובקל החלצהב .הקלחמה
."רמגל
העתפה ודילוה רמגה יצח יקחשמ
רזעילא תיב


סנכיהל םירפאל הנתנ אל הרידא ןושארה קחשמה רשאכ ,הלודג תחא
תחא ,םירפא תצובק .קחשמל התינגסל ,םירפא הפולאה ןיב שיגפהש
תודוקנ תעילקב הנועה תונייטצמה חתפתה ,רזעילא תיב הרבעש הנועהמ
תוקד 13 ךשמב תודוקנ 6 לע העקתנ .תומדקומה תויזחתהמ הנוש הרוצב
יסוי רשאכ חמצו ךלה קר שרפההו תיב תא םירפא הצחמ הרבעש הנועב
תיב תורושב םיטהול היגט יבאו יטרג םייקתהש רמגה קחשמב רזעילא
הנושארה תיצחמב ואישב .רזעילא קחשמל .שרפה 29 ב דחא דצ דמעמב
.רזעילא תיבל 6:25 לע שרפהה דמע תיטירובייפ םירפא העיגה רמגה יצח
חיטבמ ןורתיב תוצובקה ודרי תיצחמל הגיל תונוחצינ העבש םע הרורב
.11:29 ,רזעילא תיבל תוינכות ויה רזעילא תיבל ךא ,םיפוצר
לש קבמאקל ופיצ עיציב םלוכ .תיביטרופס המקנ לש גוס ,תורחא
ךא ,םירפאמ החיטבמה הצובקה הטלש לובוט םייח לש הצובקה
שרפהל ונתנ אל רזעילא תיב ינקחש הנגה םעו ןושארה עגרהמ קחשמב לובוט םייח

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 30

תמלתשמ הישימח


₪ 7,990 -ב לכה
יארשאב &8,390 ןמוזמל

x לכוא תניפןרזמ ללוכ


סוב יתניפ ןולס
רוחש / רופא עבצ31 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

טרופסהפקתהב קרחא ןחו יול ןורוא .תדרל
םייח לש הרידא הנגה םע דחיב
ורמש תומיסח 8 םע םייסש לובוט
יתרפס וד שרפהב רזעילא תיב לע
תושעל הלכי םירפאש םומיסקמהו
.שרפה 13 ל האצותה תא קמצל הז
רזעילא תיב ינקחש ,םויסה תארקל
ןוחצינל ךרדב השוודה לע בוש וצחל
ןומה םע התוא הלעמש 31:57 רידא
.רמגה קחשמל הנומא
םייח רזעילא "היאג" תיב תצובק שאר
תארקל המידק לכתסמ רבכ לובוט
ונאש תופיצרב היינש הנוע וז" :רמגה
הצובקה ,רמגה דמעמל םיעיגמ
,ןונגס ותואב וינפ לע היונב הנשה
ינאו םינטק םירבד המכ וניניש ךא
תיחכונה הצובקהש בשוח טלחהב
רצואה תצובק לש וזמ רתוי תינורשכו הבוט ונלש
."הרבעש הנש
:םיענ ןב ןנח ,רצואה תצובק שאר לכב ,תופילאה תא תחקלו הדובעה לובוט רמגב הביריה יבגל לאשנשכ
ןורתי םע דומצ היה ןושארה יצחה" ."רידא קחשמ תויהל ךלוה הרקמ אל רצואה" :תוחוכה יסחיל עדומ
קחשמה תא רוצעל וחילצה םה ,אישנל תצובק תא שיגפה ינשה רמגה יצח ינש םהל שי ,קחשמ ףא ודיספה
וניארה ינשה יצחב לבא ,ונלש ףטושה קחשמ אל ףא הדיספה אלש רצואה ,שידגהו ורלוטס ,םיליבומ םינקחש
,אישנה תצובקל טידרק עיגמ ,יפוא אישנה תצובק םע הנועה דחא יפכ קוידב םתוא רוצעל ךרטצנו
עיגהל ונל עיגהש בשוח ינא לבא תניחבמ בוט חתפנ קחשמה .הקיתווה לש חתפמה ינקחש תא ונרצעש
."ונלש תמלשומ הנוע ירחא רמגל הנושארה תיצחמב וטלשש ,אישנה קפס ןיא .תיטסטנפ הרוצב םירפא
גנינפה םייקתי םירמגה םוי ךלהמב התוא םייסל םיכירצ ויהו ןיררוע אלל אלש רחאל םיטירובייפ םיעיגמ םהש
,םניחב םיקיטרא :שממ לש לסרודכ לש תוררועתה ךא .יתרפס וד ןורתיב םירפא םג לבא ,הנועה לכ ודיספה
םע הקיסומו קחשמה תיצחמב העפוה הדירוה יצחה םויס תארקל רצואה .רמגה יצחב ונלומ םיטירובייפ ועיגה
תויורחת ,ןיבור לאגי דיחיהו דחאה אישנל דבלב 4 ןורתיב תוצובקה תא דחא לכבו ילש הצובקב ןימאמ ינא
תופתתשהב תושלשה ךלמ ,העילק .תיצחמב תא םייסל םילוכי ונאש םינקחשהמ
רהס ,ץיבומייח יש :רמגה יצחמ םילועה רופיס היה ינשה יצחה
רינ ,קרחא ןח ,ץיבובוקעי םות ,היטא אלש ,ורלוטס רינ .רחא
םוקמה לע קחשמ ,יבוקלא ישו ורלוטס ,ןושארה יצחל עיגה
תיווח .רמגה קחשמ - אישהו ישילשה תודוקנ 9 םעו ררועתה
םעפ תמייקתמש שממ לש לסרודכ השלש ללוכ תופוצר
!םניח הסינכה ,עיגהל הווש .הנשב תא הלעה הריבעו
קחשמ םע 14:00 העשב לחי גנינפהה אישנה .8 ןורתיל רצואה
3-4 תומוקמ לע הז ךא םצמצל וסינ דוע
תושלש תורחת רמג - 15:00 העשב רחואמו ידמ טעמ היה
לודגה רמגה - 16:00 העשב רצואה תצובקו ידמ
דמעמב םויסה סקט - 17:00 העשב תא םייסל החילצה
ריעה יאנפ ר"ויו ריעה שאר רמגל עיגהלו הדובעה
.דספה ףא ילב רומאכ םיענ ןב ןנח

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 32

םינכומ תויהל ףידע

העדוה
תיבב םימ יקובקב שיש בוט דימת
םיפתושמ םיניינבב םיריידו םיתב ידעוו
תדיערמ העיגפ ,ימואתפ םימ םוהיז ,תוננכותמ אל םימ תוקספה :תויופצ אל תודונתל שיגר םימה קשמ
תוימינפ ץחל תרבגה תוכרעמ םע
תקספה תעב וא םוריח תעשב םימ קפסל יבטימ ןפואב ךורע 'הרדח ימ' דיגאת .דועו המחלמ ,המדא
תאז ןיעמ תונגראתה ,תאז תורמל .ריעה יבחרב םימ תקולחל תונחת תסירפ תועצמאב ,הכורא םימ
רומשל בא תיב לכל םיצילממ ונא ,םימ תקפסא אלל ןמזה ךשמ לע לקהל ידכ .תועש רפסמ תכרוא
תוארוה יפל םיביוחמ תומוק עברא לעמ תודסומו םיפתושמ םינבמ
.םכלש רוידה תדיחיב ררוגתמה םדא לכל םימ תנמ תיבב
קפסל ידכ תימינפ ץחל תרבגהל תכרעמב ,(ת"לה) האורבת ינקתמל
ףרועה דוקיפ תצלמה
.תונוילעה תומוקל ןיקת ץחלב םימ
(.םילרנימ םימב שומיש תבוח ןיא .זרב ימ רומשל ןתינ) .שפנל רטיל 12 לש תומכב םימ רומשל הניה
וליפכה .דפקומו םצמוצמ שומישב ,םימי השולשל ,ןוציק ירקמב ינושאר הנעמ תתל הרומא וז תומכ
םימה תא תוקנוס רשא תובאשמ ןיזמה םימ רגאמ תללוכ וז תכרעמ
!םינכומ דימת ויהתו - הרידב תושפנה רפסמב תאז
.שרדנה ץחלב
:זרב ימ תרימשל עגונב תוארוה
תואירבה דרשמ לש םעה תואירב תונקת פ"ע םיביוחמ ולא םירגאמ
.הייתש יכרצל םימב שומיש ךות ,םיירט םימב שדוחל תחא םילכימ/םיקובקבב םימה תא ןנערל שי
שמתשהלו קובקבה לע עיפומה הגופתה ןמזו ןרציה תארוה יפ לע ןנערל שי םילרנימ םימ ושכרנו הדימב
פ"ע) םייתפוקת הקוזחתו יוטיחב (1983 ,היתש ימל הכירב תוכרעמ)
.תיבב רחא שומישל וא הייתשל םימב
.(1525 י"ת
היצטינס תכרע
רבעש םדא ידי לע קר עצבתהל לוכי םימ ירגאמ לש יוטיחו יוקינ
?םימ ןיאשכ ןויקינ לע םירמוש ךיא
םוגיד עצבל שי םויסב .תואירבה דרשמ םעטמ ךכל הכמסה
םיאצמנה םיטושפ םירצומ הבורב תללוכה ,״היצטינס תכרע״ תיבב רומשל יוצר ,םימה יקובקבל ףסונב
רדגומה רדחב וא ד״ממב שביו רירק ,לצומ םוקמב רומשל שי הכרעה תא .ימוימוי שומישב תיבב
.תואירבה דרשמ ידי לע תרכומ הדבעמב ךמסומ םגוד י"ע ילאיבורקימ
.םוריח תעשב שומישל
םימה תקפסאב םוגפל הלולע םייטרפ םירגאמו תוכרעמ תקוזחת יא
?הכרעב המ
תרידח בקע ,הייתשה ימ תוכיאב העיגפל םורגל ןכו ןיקת ץחלב
ילאירטקביטנא ל׳ג וא םיחל םינובגמ תליבח
.תכרעמל םימהזמ
תישיא הנייגה לע הרימשב עויסל םידעוימה
.םימ םוקמב
תונקתל םאתהב לועפל הבוחה הלח ,תודסומ ילהנמו םיתב ידעוו לע
שומישל ריינ תובגמו םיימעפ דח םילכ
.םילכ תצחר רשפאתת אל םהב םירקמב
תויטרפה םימה תוכרעמ תוניקת לע הרימש תבוטל תואירבה דרשמ
.הייתשה ימ תוכיאו
ןויקינ לע הרימשל תלוספ ףוסיאל תויקש
.םייתביבס םיעגפמ תעינמו הביבסה
- םיירטינס םיכרצל תיקש היצטינס תיקש
שוכרל ןתינ .םיתורישב שומישל תדחוימ תיקש
הדותב
.טנרטניאב םיחמתמ םירתאב
הרדח ימ דיגאת
תופצל ןתינ םוריח תעשל תונכומ אשונב ףסונ עדימב *
www.mei-hadera.co.il :דיגאתה רתאב
04-6214280 :סקפ | 1-800-70-91-92 :’לט | הרדח לש בויבהו םימה דיגאת ,’מ"עב הרדח ימ’
[email protected] | www.mei-hadera.co.il

33 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

טרופס


?המכ המ ?עבש המ


לע 0:7 םישרמ ןוחצינ :וטוטה עיבגב הגלוא הרדח לעופהל תימולח החיתפ
ץוחב ןורשה תמר
הבוט החיתפ לע םולחל רשפא יא
תא החתפ הגלוא הרדח לעופה !רתוי
תימואלה הגילב הלש יחכונה ןדיעה
ןורשה תמר לש תשרל הייעיבש םע
עיבג לש החיתפה רוזחמ תרגסמב
.וטוטה
ןמאמה ילב קחשמל העיגה הרדח
יעוריאל רכז ,םיווקה לע לטסינ ומומ
,דקתשא אריפש יבור לומ קחשמה
השנמ קחרומה רשקה אלל םגו
ןאבולימ רזה ,שדחה םלבה םג .הקלז
רורחשהש ןוויכ לגסב היה אל ,רופאק
.ןמזב עיגה אל ולש ימואלניבה
קר ויה הצובקה בכרהב ,השעמל
תמועל םישדח םינקחש העברא
:'א הגילב הרבעש הנשב ץרש בכרהה
,ןהכ ירוא ןגמה ,ףודייס דהוא רעושה
רשקהו ץיברטקריאב רימס םלבה
.ביטח ילע
,הרדחב טלובה ןקחשה היה ביטח
ןושארה עגרהמ שרגמה תא הפטשש
ןיטוק יסא :םוליצ .יסודק דהואו ביטח ילע םירעשה תא .הבוט רתוי הברה התייהו
דהוא ,)דמצ( ומצע ביטח ושבכ
לבא ,הלאכ םירבדל ליגר אל ודמעמב רתומ .ןוחצינ םע חותפל בוט דימת" ,דמצ שבכו ףילחמכ סנכנש ,יסודק
ול הבושח ,הנבהב לכה לבקמ אוה אל תמאב הז ,יוצר וליפא ,גוגחל ןוליא ,ןהכ איג ,ץיברטקריאב רימס
לספסהמ הלע אוהו הצובקה תחלצה האצותהש קפס ןיאו ,ינייפוא קחשמ .ךלמילא
קפס ןיא .לודג ץולח ומכ דמצ ןתנו לבא .דובכ הברה ונל הפיסומ וזה הרדח תקחשמ )ישילש( ברעה
."הנשה ןומה ונממ לבקנש ונישע אל דוע ,לגרודכב םירמוא ךיא לומ וטוטה עיבג לש ינשה רוזחמב
םדאו טקש ןקחש אוה" :ןהכ איג לע הברהו ,הככ ךישמנש יאוולה...םולכ שנוע בקע .הלופעב הילצרה יבכמ
רתוי לבקמ אל אוה םייתניב .טקש ."ךרדה הבושח האצותהמ רתוי קחשמה ,הצובקה לע לטוהש סוידרה
ןורשה תמר דגנ לבא ,תויונמדזה ידמ םינקחשה לכל ואימחה הרדחב להק קר אלא יתיב להק אלל ךרענ
אוה .ול שי לגרודכ המכ הארה אוה ,ןורשה תמר לומ קחשמב ופתתשהש לש ןורחאה קחשמה .הילצרה לש
יתשב לביקש תונמדזהה תא חקל יסודק דהוא ,ביטח ילעל דחוימב לבא ,ןושאר םויב היהי וטוטה עיבגב הרדח
רודכב ולש העיגנ לכו ,םיילגרו םיידי .יתימא ןעוצקמ ביטח" :ןהכ איגו .אבס רפכ לעופה לומ ץוחב
."גונעת טושפ התייה המר אוה .הז תא ואר ןושארה עגרהמ םידהואה 150 םע וגגח הרדח ינקחש
םג וררועתה לודגה ןוחצינה תובקעב הרדחל דובכ הזו הגילה לעמ תחא לומ הנויצ סנב קחשמל ועיגהש
.םייונמה לע ורעתסהש ,םידהואה ."ונלצא קחשמ אוהש ודיפקה ןודעומב לבא ,ןורשה תמר
.הצובקה ידרשמב תכשמנ הריכמה לטסינ ומומש הטישב" :יסודק לע לע לכה ךסב רבודמ יכ שיגדהל
ןקחש .לספסה לע חתופ יסודק קחשמ :רמא ןלוג ןרוא ר"ויה .החיתפ קחשמ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 34

35 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

לע הרדח םינעוצקמ סקמיר ןכוס ימהות ינדל תוכרב
):םירכומלו םינוקל הבוט העשב , ש"חר בוחרב הקסע
םיגגוח הרדח םינעוצקמ סקמיר ינכוס 2017 ינש ןועבר לארשי סקמ/יר לש בהזה ןודעומ ירבחל הכירב תביסמ
לע םכל דובכה לכ ,לארשי סקמיר ונגריאש תקנפמ הכירב תביסמב ינשה ןועברב םהלש םימיהדמה םיגשיהה תא
ןתיא ,ןאיטסלג יגרואיג ,שרוק יבא ,ףסוי ןב יור ,ידניה ןדיבא :ןימימ הנומתב ):ךשמהב החלצהב הרוסמה הדובעה
זיטלומ ינורו ןמלימ

בכר תרכשהב םיעצבמ
םיגחה תארקל
הריכמל םיבכר לש קנע רחבמ
יטרפו גניסילמ

הינתנ ,ןשיה .ת.א ,41 סקנפ דוד 'חר
יווק בר 09-8870240 ,054-7090496 ידע :רשק שיא
www.chenhason.co.il ונרתאב ורקב םיבכרה יצ לש יאלמה תמישרל

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 36

ךרדבהריד תונקל


תולע אלל
נכל כתא ינימזמ


ת.א 8 ןמואה 'חרב 18:30 העשב 10/8 ישימח םויב
הריד תשיכרב תומלידו ינושאר ידעצ


ביצקת תיינב «
הינש די הרידל לבקמ השדח הריד יב הנחבהו תוולנ תויולע שוביג «
יאקנבה ומימה ליהמת «
הבוח ימולשתו יוימ «

.תופונ תוימדקמ תוקידב «ינעוצקמ


37 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

ריע הרדח

םיטרסהמ
לש יואר סקלפמוק הנביי הרדחבש דע
םיבשותה םינהנ םייתניב ,עונלוק יתב
.םניח םיטרס תונרקהמ הזה ץיקב
עובש לכב תועובקה תונרקהה דצל
עובשה ןושאר םויב ,קראפ וקאב ...ףסכ םע םכתא שיגפאש וא
טרסה הרדח ירעשב גגה לע ןרקוה
."םלועה לע םיבונג - 3 םינוינימ"
תבחרל ועיגה םידליו םירוה תואמ ...סכנ םע וא
.לודג ףיכ לש םייתעשמ ונהנו גגה
ריעה יאנפ תתומע ומזי ברעה תא
הרדח ירעש םע הלועפ ףותישב הדידפ היבצ ,םכלש
עיגהש ברה להקהו ,הרדח תייריעו
ןרוקפופ ,םיפופ ,תולצחממ הנהנ 054-5400377
םניח הנרקה ןבומכו תועתפה ,םידליל
.ץיקה לש טיהלה אוהש - טרסה לש
צ"חי :םוליצ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 38

ץיקה לש הקיסומה עוריא
הירסק יפמאל עיגמ

רמזה ,תוללהמ תורוקיבל הכזש ירחא
תקפה תא הלעי ץרפ השמ רצויהו
ךשמנ עפומה טסוגואל 13-ב קנעה
ראוטרפרה בטימ תא ללוכו םייתעש
לש םידחוימ םידוביעב ןמאה לש
םג .ץיפקהלו חמשל הרטמב ללכ ולש רופיסה תא רפסיו תונורחאה רחאל .םינדקר 50 יווילב להי י'גיד
דחי ךא דוקריו חמשי להקה םעפה עפומ ונה עפומה .םירישבו ללמב רזוח ,םהמ םינש 4 לש תורדעיה
הווחי ,שגרתי ,בישקי םג אוה תאז םע רבחמו םיצעמ ,החמשמ ,שגרמ ידוחיי יפמאל ץרפ השמ רצויהו רמזה
הכ דע יתישעש ךרדה תא יתיא דחי החמש סינכיו השבי ןיע ריאשי אלש ףוריטב שגרמ ,שדח עפומה ,הירסק
רפסא – דיתעהמ המיעט םג לבקיו : ץרפ השמ .להקב דחאו דחא לכב םיבוהאה םירישה בטימ תא ללוכה
םיריש עצבא םגו ילש תוינכתה לע לכ טעמכ .ילוכ לכ תא תתל אב ינא" םירישה ןיב ,םעפהו ץרפ השמ לש
."אציש שדחה םובלאה ךותמ םישדח ךרדב .תרחא המב לע עיפומ ינא םוי םינשהמ ויתויווחב להקה השמ ףתשי


ם י ל ת ש ם י ל ת ש
הפה םוקיש הפה םוקיש
ם י ל ת ש היגרוריכ ונעגה ונעגה
הרדחל
הפה םוקיש היגרוריכ
רמשמ לופיט
היגרוריכ )תויטתסא תומיתס( ונעגה רמשמ לופיט
רמשמ לופיט םייניש רושיי )תויטתסא תומיתס( הרדחל
הרדחל מר לקע ר״ד
)תויטתסא תומיתס( )עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יז
םייניש רושיי םייניש רושיי
החיתפה לגרל
שרוש ילופיט
)עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד )עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד
החיתפה לגרל
שרוש ילופיט דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד שרוש ילופיט החיתפה לגרל
הינוקרז יניש לע עצבמ
ייב ייב
הינוקרז יניש לע עצבמ
ייב ייב תובתותל DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ
תובתותל DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ !םייביטקרטא םיריחמ הינוקרז יניש לע עצבמ
)הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
)הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
אלל םיסנכנ אלל םיסנכנ ייב ייב
תובתותל
םיאצויו םייניש םיאצויו םייניש םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ
םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש
םייניש םע
םייניש םע
04-8114054 םוי ותואב 04-8114054 )םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד )הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
)םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד
םיחונ םולשת יעצמא
םוי ותואב
אלל םיסנכנ
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ םיאצויו םייניש םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח 04-8114054 םייניש םע
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד םוי ותואב )םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ
39 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד

בחר ןווגמ תללוכו תיתנפוא ,םינבלו
םייושע ,םינוש םימגדב םיטירפ לש
םירחבומו םירישע ,םייתוכיא םידבמ
דגבה ייח תוכירא ,תוחונ םיחיטבמה
תשובלתה םע םתוא בלשל תורשפאו
:אוצמל ןתינ היצקלוקב .הדיחא
,םירצקו םיכורא םיסני'ג ,םיצייט
תוצלוח וא יט תרזגב תוקלח תוצלוח
,םירטופ ,םירויצו םיספדה יבולישב גולוס ילב דומלל םירזוח אל
ןווגמ ,םיירירווא םידבמ גירא תוצלוח ידליל תדעוימה השדח היצקלוק
,םינוש םיכרואב הדומרב יסנכמ רפסה תיבו ןגה
.דועו תוחונו תולילק תולמשו תויאצח תשיכר תא ומייס םירוההש רחאל
4-18 :תודימה יחווט רבדה עיגמ םירמלקהו םיקיתה
12 דע םייתנש :יאליג ושבלי ונדלי המ – רתויב בושחה
:םיריחמ ?הבורקה םידומילה תנשל
.₪ 19.90 – מ לחה םיצייט תשר רפסה תיבל הרזחה תארקל
.₪ 19.90 -מ לחה םיטרש-יט הקישמ ,גולוס םידליה תנפוא
.₪ 49.90 – מ לחה םיסני'ג תיבו ןגה ידליל ,תידועיי היצקלוק
₪ 39.90 -מ לחה תויאצח םיטירפב תנייפאתמ היצקלוקה .רפסה
.₪ 29.90 – מ לחה תולמש םימיענ ,םייתוכיא ,םיחונ ,םיישומיש
.₪ 39.90 -ב תודומרב .דחוימב םייביטקרטא םיריחמבו
₪ 29.90 -ב גירס תודומרב תונבל תדעוימ השדחה היצקלוקה8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 40

םיאכזל
אלמ ןומימ
םילוח תופוק י״ע
הנשל תוריש+
תואפ לש לודג רחבמ ג
.ךרואו הדימ ,עבצ-ןווג לכמ

,הפיפח - תומייק תואפב לופיט ג
.בוציעו קוריס

ילפוטמל ןורתפ - תויאופר תואפ ג

רעישלו תוחרקתהל ,היפרתומיכ
.לילד
:הרדח בל רפוע ןוינקב עצבמ
.םירבג לצא םג תולילדל תונורתפ ג :₪ 19.90-ב םידומילל םירזוח
,םינמוי ,הביתכ ילכ ,םירמלק ,םיקית
.חוקלה תיבב תישיא המאתה ג יקית ,רפס תיב תוצלוח ,ןג תופילח
דועו לכוא
.תחטבומ תויטרקסיד ג ינוינק תצובקמ ,הרדח בל רפוע ןוינק
םיעצבמ לש עובש ךורעי רפוע
.ןגלו ס"היבל הרזחה תארקל םידחוימ
שוכרל היהי ןתינ עצבמה תרגסמב
דבלב ₪ 19.90 ב ס"היבל הרזח דויצ
.טירפל
,םירמלק ,םיקית :עצבמב םירצומה ןיב
תוצלוח ,ןג תופילח ,םינמוי ,הביתכ ילכ
יקובקב ,לכוא יקיתו תואספוק ,ס"היב
.דועו הייתש
הרדח בל רפוע ןוינקב ךרעי עצבמה
.19.8 ה דע 13.8 מ לחה

41 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

,זירפ לאירול ימואלניבה הקיטמסוקה גתומ
יוקינ תכסמ גתומה תודבעמב הנושארל חתיפ
רמח יגוס השולש תבלשמה יתפיטק םקרמב
הגיפסב עייסמה יעבט רמח – ןילואק • :םירוהט
ךולכלו םובס ףדוע לש הליעי
םילרנימ לש הובג זוכיר לעב רמח - טינולירומטנומ •
רוע ימגפ הארמ תתחפהב עייסמה ,
לש הובג זוכירב רשעומה רוהט רמח -לוהסג •
.דיחא רוע ןווג הארמ תלבקל עייסמה , םילרנימ
הנוש תוידוחיי תוכסמה תשולשמ תחא לכל
הליכמ ןהמ תחא לכשכ ,םינפה רוע גוסל המאתהב
:םירוהטה רמחה יגוס תשולש תא
סוטפילקא תיצמת הליכמה רוהיטל רמיח תכסמ •
תיצמת .טאמ רוע הארמו ינמוש קרב תחיפסל –
הלומרופה .ולש רוהיטה תלוכיב העודי סוטפילקאה
ינמוש קרב תחיפסב תעייסמ הכסמה לש תידוחייה
השוחת הקינעמ איה ךכב .ותוא שבייל ילבמ רועהמ
יוקינל הרוחש הכסמ • .טאמ רוע הארמו הכר
דיחא הארלמו ידוסי יוקינל רמיח תכסמ -קומע
ךולכל תויראש תדיכלל תעייסמ הכיסמה .ןרוקו
הלומרופה .טנגמ תלועפל המודב םינפה רועמ
לש ידוסי יוקינב תעייסמ הכסמה לש תידוחייה
.רועה יגפ תתחפהל תעייסמ ךכבו תויבובקנה

:םוטיא תודובע

תוינמוטיב תועירי •
ןטרואילופ •
לק טב •
םילירקא םירמוח •

:ףוציר םוטיאל םיחמומ
!הסירה אלל םיתוריש / תוחלקמ / תוספרמ

םילירקא םירמוחב םוטיא תוינמוטיב תועירי
32 58

*רטמל ₪ *רטמל ₪

םניח ץועיי • םיעופיש
םינש 10-ל תוירחא •
הנש 20 קתוו • 40
*רטמל ₪
מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
052-6666-003 רואמ :םיטרפל


8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 42

MYDOOR ד"סבתובצועמ תותלד


החנה 50% הגוצתמ הסינכ תותלד


הכוז םדוקה לכ


תוירחא םינש 7 םיקיזמ דגנו םימ דגנ תוירמילופ תותלד
קישמ GOLBARY הנפואה תיב
הסינכ ,2017 ויתס תייצקלוק תא
תנייפואמה היצקלוק לש הנושאר
.םכחותמ -ינשוח הארמב הנועה
דבלב השחמהל תונומתה * םיברה םיקלחה לכ ךסל הווחמ
ךותמ הרצונ השדחה היצקלוקה
,ספסוחמה ,ישנה דצה :השיאב שיש
עוגרה ,ינמז לעה ,ןידעה ,ידנרטה
לש תו/םיבצעמה .ישגרה דצהו
השיאה תא םימיצעמ GOLBARY
:הלש םיטלובה םידדצהו תילארשיה
תבאושו לייטס תאלמ ,תמכחותמ איה
ירבגה םלועהמ היתוארשה תא
דצל הז הארנש הביסה וז .טיוחמה
1095 קר ,םיטק'ג ,םילורבוא םיבלוקה לע הז
₪ מ"עמ ללוכ אלו תורתפוכמ תוצלוח ,'ץנרט יליעמ
הלבוה ,תודידמ ללוכ תא ווליש םיטירפה ןיב .םינד טעמ
הנקתהו
בחר ןווגמ אוצמל רשפא 2017 ויתס
,תולמש ,םינתשמ םיסופדו םיעבצ לש
רחבנ ןווגב תיטרדנטס הדימב "לברא" םגדמ הקלח םינפ תלדל סחייתמ עצבמה תונטבב םירזבואמה םייסנכמו תויאצח
(תותלד 5 םומינימל) ,הליגר הליענ לוזריפ ,ףוקשמ ללוכ
םיגירס ,ףוגה תא תופסואש תויתוכיא
א"נרת תניפ 101 לאומס טרברה 'חר ,הרדח תודוקנ ,תובבל לש םייפרג םיספדהב
054-7662681 :דיינ (םהרבא קיציא הגיהנל ס"היבל דומצב) .םיידוחיי םירזיבאו םיבכוכו

43 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

הרדחב ןלוגה תמר


םיפי'ג ילויט תיתרדחה החפשמל ץיקה תוליעפ תרגסמב ומייקתה ,עובשה
."תידוהי תוהז" תעיס תמזוי ,םיפי'גב שגרמ םירטסקאב ,דחוימב םינהמו םירגתאמ
רמ היישעל ופתושל ןגרפל דימת ,םימ ירגאמב םיילגר ךושכש ,ביהרמ דחא והז "עיתפהל בוש םתחלצה"
םיאצוי"ש בהוא בשותה" .הסיוס ןתנ םיעיתפמ םילולסמו ןונעיר תודמע םיאנותיעהמ דחא רמאש םיטפשמה
ינא .אספוקהמ ונאצי זא – "אספוקהמ םהל םיליגר ויה אל הרדח יבשותש היצקרטאה תא רקסל ואבש םיתרדחה
המ ,ריעב הזכ רבד היה םא עדוי אל .ריעב ןאכ הזש פ"עא ץיקה תינכות לש העיתפמהו תדחוימה
הז תא ריזחהל םיכלוה ונחנא – ןכש רבכ תיתרדח ינא .םלהב ינא" הנשמה קיפה התוא ,הרדח יבשותל
זבלא חיטבה ךכ ,"האבה םעפב םג תא ןאכ שיש יתעדי אלו ,הנש 36 "תידוהי תוהז" תעיס ר"ויו ריעה שארל
.םיפי'גהמ ודרישכ םיפתתשמל תרמוא ,"ןלוגה תמר לש השגרהה .זבלא לאיכלמ
זבלא רמוא ,"חכשיי אל הזה שפוחה" הפתתשהש םידלי 4ל םא ,תירימ תוליעפ תרגסמב ומייקתה ,עובשה
רוזחל וצרי םירוההש הווקמ ינא" םיפי'גה ורצע הנחתל הנחת ןיב .לויטב ילויט תיתרדחה החפשמל ץיקה
אוה "םידומילל םידליהו הדובעל הריצעב עבטה עקר לע םימוליצל ,דחוימב םינהמו םירגתאמ םיפי'ג
םיכירדמה ונסייג" :ךישממו ,ץצולתמ הריצעב תובוראה עקר לעו ,הנושארה גוסמ םיפי'גב שגרמ םירטסקאב
ןבומכו םירגתאמ םיפי'יגה ,םינייוצמ ןויה תורובה יעטק ,ךרדה תוציפק .תרחא םיבחרמב ,םהל םימודו "יראפס"
תוברתהמ םהל תפכאש םיבדנתמה ומחלנש םיצעה יפנע ,םירגתאמה הנשה םג .הרדח לש םירכומ-אלה
םלוכ ,יטרפה םנמזמ ובדנתהו ריעב ,םידחה םיבוביסה ,םיפי'גה תונולחב בשותה תא עיתפהל ךישמה זבלא
םשה ךורב .תילמיסקמ האנהל ומרת תוילעב םיצמאתמה םיפ'גה יעונמ תמזויל האיבהו ,תירוקמה ותבישחב
חוטב ינאש םינייוצמ םילולסמ ורחבנ דועו דוע ופיסוה ולא לכ – תודחה הדהאל התכזש ,םיפי'גה תיצקרטא
ריכהל וחמשי םיבשותהמ הברהש .םהירוהלו םידליל תאנהל .ריעה יבשות לש הלודג
."חוכשל ושקתיו הבר האנה ומרג םישנאה תובוגת ,ךא ,תוקד 45 ךשמל וננכות םילויטה
ר"ויו ריעה שארל הנשמה םזויל – דוע ושרד םיפתתשמה – אל ךיא
גאדש ,זבלא לאיכלמ תידוהי תוהז ףונ ללכ העיסנה לולסמ .ונהנו ונענ

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 44

Экскурсии по Кавказу זקווקל םילויט
קסדובולסיק - קסרוגטיפ - הלק'צחמ - טנברד - הבו'ח - וקאב
Baku - Derbent - Pitegorsk - Kislovodsk - Qube

לכ
ילולסמ
לויטה
זקווקב

Рафаэль 050-7375959 :לאפר
תודובע
ןוניג תוקזחא איבל


תמקהו
תוניג שילופ / ןויקינ יתוריש

םיתב ידעוו לוהינו הקזחא

050-7375959
050-7375959 םידבוע םישורד


₪ 50 םייטרפ םירועיש םיצופישה תודובע לכ
קינצופיש
דומיל תעשל
הקיטמתמב
תועוצקמה ראשבו


(תיב ירועישב הרזע) היצלטסניא
ידוסי יאליגל למשח
םייניבה תוביטחו עבצ
סבג
...דועו


!תורחת אלל םיריחמב
054-7642858 :הנלימ 050-7375959
45 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םינעוצקמ רודמ

חוקלה תיבל הרזחהו הלבוה הירגנה

050-2648368 םיחבטמ וגול

ינפל חוקלה תיבל הרזחהו הלבוה הירגנה
ירחא
ינפל ירחא םיחבטמ גורדישו רוציי
םיחבטמ גורדישו רוציי
הנמזה יפל םיטיהרה יגוס לכ רוציי
הנמזה יפל םיטיהרה יגוס לכ רוציי
םיטיהר תעיבצו שודיח ,ןוקית
םיטיהר תעיבצו שודיח ,ןוקית
050-2648368

הקיטסימ רודמ 050-2648368
הרווץועי תרשקתמו תודיתע הלגמ

,םיינעוצ םיפלקב תחתופ
הנווכהו הקיתע תינעוצ הטישב תוראט

הבהא הריזחמ ,הער ןיע ,ףושיכ הריסמ
054-4316685 - םואתל


המילשמ האופר תויורכיה רודמ

תויורכיה רודמ
הקדל לקש יצח תפסותב יונמה תשרב החיש תולע 1-900-72-1143 הקדל ₪ 6.99-ל"נב הקדל לקש יצח תפסותב יונמה תשרב החיש תולע 1-900-72-1143 הקדל ₪ 6.99-ל"נבהקדל ₪ 6.99-ל"נב
הקדל ₪ 6.99-ל"נב
1-900-72-7013
הקדל ₪ 6.99-ל"נב 1-900-72-7013 הקדל ₪ 6.99-ל"נב
054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל
8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 46

םינעוצקמ רודמטסוגוא עצבמ היצלטסניא דקש ד"סב
ץופיש
תחלקמ םיצופישהו היצלטסניאה תודובע לכ
טלפמוק שמש ידוד תפלחהו ןוקית | תומיתס תחיתפ | תרנצ תפלחה
₪ 11,999 050-903-22-41 דקשלכל ץופישתיבל םינוקיתה תודובע לכ עוציב
םיגרוס
תוביטרו עבצ
הנסכא ,ףונמ יתוריש םיריחמ הקימרק תומיתס ,היצלטסיא
םיחונ
תורידמ תלוספ יוניפ למשח
םידווד ןוקית תותלדו תונולח ינוקית
הינב ,סבג ,חיט
www.elite-moving.net 052-2853422 ןורוד


למשחו רוא ד”סב


106415 ’סמ ןוישר | ךמסומ יאלמשח

למשחה תוכרעמ לכ עוציבו ןונכת
תומייק תולקת ןוקית
למשח תרבח לומ םירושיא תלבק
050-2839923 ילא


47 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

בורושא ל‘גנא
לובטוב רינש
ןייכז-קינכוב קילומש תינייכז-טטשיינ ךליל חבס םולש 050-7757115 050-6347095 לפ‘צ רומיל היסטסנא רפיק הנאיטט
050-7374822 072-3922520 054-6198871 052-4466060 072-3922514 054-7501344
עובשה יסכנ םולש רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
לאומס טרברה ‘חרב ךומס ,ריעה זכרמב
‘דח 5 תריד ,שדח ןיינב 3 + ‘דח 5 תריד ,ןוינקל
שמש תספרמ + ,תילעמ + שמש תוספרמ הווש יכה הרידה ,תוידעלבב
תונמדזהב תונמדזהב ,טקש ןיינב ם“במרב הרכשהל ,‘דח 4 ,םירוביגה ‘חר ,הרדחב ‘דח 4.5 תריד ינלוג ‘טחב 6 המוק ,‘דח 4 ,ל“חנה ‘טחב ,‘דח 4 הריד ראפ תנוכשב
₪ 1,270,000 ₪ 1,170,000 ןדריה ‘חר קראפה תנוכשב ₪ 3,500 ,‘דח 4 ובאטב הינח ,שמש תספרמ ןסחמ + דואמ תעקשומ ₪ 1,350,000 שימג יוניפ הטלחה יריהמל ₪ 820,000
‘דח 5 תריד ,חפוטמ ,שדח ןיינב ₪ 1,200,000 ₪ 1,250,000
₪ 1,700,000 דואמ תעקשומ ל‘גנא היסטסנא הנאיטט
₪ 1,000,000 דע םיסכנ רינש לפ‘צ רומיל
םולש
,םעיחי ‘חרב ,ביצנה ‘חרב
אלש תונמדזהב + ‘דח 4 עובשה לש םלתשמה סכנה
הריד שקובמה א“נרת ‘חרב
,2 המוקב ,תורחה ‘דש ,ריעה זכרמב
,‘דח 3 ,רוזחת ,ובאט + תילעמ ,‘דח 4 סקלפוד ,ריעה זכרמב םיכנל תושיגנ תחוורמ ‘דח 4 ‘דח 4 ,שדח ןיינב ,הדיסחב תספרמ + ‘דח 5 תרפ לחנב שמש תספרמ + תחוורמו הלודג הריד
,ובאט ,‘ג המוק ,ההובג המוק גג תספרמ + תיקלח ץפושמ ₪ 1,350,000 שמש תספרמ ₪ 1,230,000 ₪ 1,500,000 תחוורמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 הלודג
₪ 1,050,000 תיקנע
תונמדזהב
ןיינב שיכל ‘חר קראפה תנוכשב
₪ 690,000 ₪ 890,000 רידנ ףונ ,ההובג המוק ‘דח 5 שדח רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
₪ 1,700,000 קראפל ללוכל בורק ,לאילחנב
השדח
םולש ,ןלבקהמ ר“מ 120 ‘דח 4 יטרפ תיב
+ ‘דח 4 תדרפנ ‘חי + שדחכ ץפושמ
,שמש תספרמ ן“במרה ‘חרב םיעיקשמל הלועמ 400 שרגמ השדח ‘דח 3 יוניפל תדעוימ ‘דח 3 הריד תבכרה דיל ההובג המוק ‘דח 4 ,הינדב
תגזוממ ‘דח 3 דוסיהמ תצפושמ
₪ 1,240,000 ₪ 820,000 תעקשומו ₪ 2,180,000 ר“מ ₪ 820,000 יקלח טוהיר ללוכ יוניב ₪ 1,350,000 תבצועמו תחוורמ
1 המוק ,‘דח 3 ,ןולא ינגב
,תרכשומ ,ובאט ,תילעמ + ,2 המוק ,‘דח 3 תריד ,םייח הוונב ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
₪ 770,000 תונמדזהב ₪ 795,000 ובאט ,ידיימ לחנה תביטחב רינש
םייתדל םג המיאתמ ‘דח 5 תריד הריד ,ריעה זכרמב הרכשהל
תונמדזהב םיסכנ ₪ 1,600,000 הפיו תעקשומ ,‘דח 4 ,השדח ,םירוביגה ‘חר
+ תידיימ הסינכ תספרמ + ‘דח 4
+ שמש תספרמ ‘דח 5.5 ‘גטוק השדחה א“בב
דומצ ןסחמ ₪ 3,300 שמש ‘דח 6 ‘גטוק םייח הוונב ריעה זכרמב סקלפוד
₪ 1,350,000 ר“מ 600-כ שרגמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 ₪ 1,650,000
רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל הנאיטט הנאיטט
,ןמציו תנוכשב רמושה 'חרב
'דח 7 ,רומשו שידח 'גטוק סקלפוד לאומס טרברה ‘חר עובשה סכנ עובשה סכנ
₪ 1,790,000 תונמדזהב ₪ 1,250,000 ,‘דח 4 ,םמהמ 1 הפי ללה 'חר זכרמל בורק הבורק תונח לארה תביטחב
הרדח השדח הריד ,ריעה תריד ,הבישיל בורק השדחה רזעילא תיבב
,יתיזח ,יטרפ תיב ,הקיתוה רזעילא תיבב םע ‘דח 5 ,ןלבקהמ קושלו ןוינקל תצפושמ ,‘דח 4 ,תצפושמ ,תחוורמ ‘דח 4
שרגמ ,ר“מ 60 רויד תדיחיל הנכה + ר“מ 124 שמש תספרמ ₪ 550,000 תידיימ הסינכ ‘דח 4 הדיסחב
₪ 1,790,000 תונמדזהב ,ר“מ 400 077-5015077 ₪ 1,280,000 ₪ 870,000 ₪ 1,050,000 ₪ 1,090,000


8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 48

לובטוב רינש
בורושא ל‘גנא
ןייכז-קינכוב קילומש תינייכז-טטשיינ ךליל חבס םולש 050-7757115 050-6347095 לפ‘צ רומיל היסטסנא רפיק הנאיטט
050-7374822 072-3922520 054-6198871 052-4466060 072-3922514 054-7501344
עובשה יסכנ םולש רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
לאומס טרברה ‘חרב ךומס ,ריעה זכרמב
‘דח 5 תריד ,שדח ןיינב 3 + ‘דח 5 תריד ,ןוינקל
שמש תספרמ + ,תילעמ + שמש תוספרמ הווש יכה הרידה ,תוידעלבב
תונמדזהב תונמדזהב ,טקש ןיינב ם“במרב הרכשהל ,‘דח 4 ,םירוביגה ‘חר ,הרדחב ‘דח 4.5 תריד ינלוג ‘טחב 6 המוק ,‘דח 4 ,ל“חנה ‘טחב ,‘דח 4 הריד ראפ תנוכשב
₪ 1,270,000 ₪ 1,170,000 ןדריה ‘חר קראפה תנוכשב ₪ 3,500 ,‘דח 4 ובאטב הינח ,שמש תספרמ ןסחמ + דואמ תעקשומ ₪ 1,350,000 שימג יוניפ הטלחה יריהמל ₪ 820,000
‘דח 5 תריד ,חפוטמ ,שדח ןיינב ₪ 1,200,000 ₪ 1,250,000
₪ 1,700,000 דואמ תעקשומ ל‘גנא היסטסנא הנאיטט
₪ 1,000,000 דע םיסכנ רינש לפ‘צ רומיל
םולש
,םעיחי ‘חרב ,ביצנה ‘חרב
אלש תונמדזהב + ‘דח 4 עובשה לש םלתשמה סכנה
הריד שקובמה א“נרת ‘חרב
,‘דח 3 ,רוזחת ,ובאט + תילעמ ,‘דח 4 סקלפוד ,ריעה זכרמב םיכנל תושיגנ תחוורמ ‘דח 4 ‘דח 4 ,שדח ןיינב ,הדיסחב תספרמ + ‘דח 5 תרפ לחנב שמש תספרמ + תחוורמו הלודג הריד
,2 המוקב ,תורחה ‘דש ,ריעה זכרמב
,ובאט ,‘ג המוק ,ההובג המוק גג תספרמ + תיקלח ץפושמ ₪ 1,350,000 שמש תספרמ ₪ 1,230,000 ₪ 1,500,000 תחוורמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 הלודג
₪ 1,050,000 תיקנע
תונמדזהב
ןיינב שיכל ‘חר קראפה תנוכשב
₪ 690,000 ₪ 890,000 רידנ ףונ ,ההובג המוק ‘דח 5 שדח רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
₪ 1,700,000 קראפל ללוכל בורק ,לאילחנב
השדח
םולש ,ןלבקהמ ר“מ 120 ‘דח 4 יטרפ תיב
+ ‘דח 4 תדרפנ ‘חי + שדחכ ץפושמ
,שמש תספרמ ן“במרה ‘חרב םיעיקשמל הלועמ 400 שרגמ השדח ‘דח 3 יוניפל תדעוימ ‘דח 3 הריד תבכרה דיל ההובג המוק ‘דח 4 ,הינדב
תגזוממ ‘דח 3 דוסיהמ תצפושמ
₪ 1,240,000 ₪ 820,000 תעקשומו ₪ 2,180,000 ר“מ ₪ 820,000 יקלח טוהיר ללוכ יוניב ₪ 1,350,000 תבצועמו תחוורמ
1 המוק ,‘דח 3 ,ןולא ינגב
,תרכשומ ,ובאט ,תילעמ + ,2 המוק ,‘דח 3 תריד ,םייח הוונב ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט
₪ 770,000 תונמדזהב ₪ 795,000 ובאט ,ידיימ לחנה תביטחב רינש
םייתדל םג המיאתמ ‘דח 5 תריד הריד ,ריעה זכרמב הרכשהל
תונמדזהב םיסכנ ₪ 1,600,000 הפיו תעקשומ ,‘דח 4 ,השדח ,םירוביגה ‘חר
+ תידיימ הסינכ תספרמ + ‘דח 4
+ שמש תספרמ ‘דח 5.5 ‘גטוק השדחה א“בב
דומצ ןסחמ ₪ 3,300 שמש ‘דח 6 ‘גטוק םייח הוונב ריעה זכרמב סקלפוד
₪ 1,350,000 ר“מ 600-כ שרגמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 ₪ 1,650,000
רינש ל‘גנא לפ‘צ רומיל הנאיטט הנאיטט
,ןמציו תנוכשב רמושה 'חרב
'דח 7 ,רומשו שידח 'גטוק סקלפוד לאומס טרברה ‘חר עובשה סכנ עובשה סכנ
₪ 1,790,000 תונמדזהב ₪ 1,250,000 ,‘דח 4 ,םמהמ 1 הפי ללה 'חר זכרמל בורק הבורק תונח לארה תביטחב
הרדח השדח הריד ,ריעה תריד ,הבישיל בורק השדחה רזעילא תיבב
,יתיזח ,יטרפ תיב ,הקיתוה רזעילא תיבב םע ‘דח 5 ,ןלבקהמ קושלו ןוינקל תצפושמ ,‘דח 4 ,תצפושמ ,תחוורמ ‘דח 4
שרגמ ,ר“מ 60 רויד תדיחיל הנכה + ר“מ 124 שמש תספרמ ₪ 550,000 תידיימ הסינכ ‘דח 4 הדיסחב
₪ 1,790,000 תונמדזהב ,ר“מ 400 077-5015077 ₪ 1,280,000 ₪ 870,000 ₪ 1,050,000 ₪ 1,090,000


49 / 8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה

םישורד םיבכר

תועייס/תוננג יללכ בכר

402870 401989
,הרדחב יטרפ ןגל תישעמה הלבקה תרותב תיחמומ העיסנל תוינוכמ הנוק
,תלפטמ השורד היגולורמונו רושקת 050-5238722 קוריפ +
.תיארחאו תיניצר הקיתע תינעוצ הטישב החיתפ 052-4714818
םייקלטיא םיפלק תוראט יפלק
הנא - 054-3000562 די ףכ תושוחת יתורשו םירצומ
403664 םייבויח םירדתו תויגרנאב לופיט
השורד יטרפ ןגל ףושיכ תוילילש תויגרנאו הער ןיע תרסה
,תעייס/תדבוע 052-2852634 :יריש םיכודיש
םע תיניצרו תיארחא 389676
ליבוהל עדיו ןויסינ 402926
.ןורהצ ידלי תצובק לופיט ,הרדחב תואירב תיתוכיא תינכדש ד"סב
דע 13.00 העשהמ ,יעוצקמו דחוימ /םייתד ,תוי/םינוליחל
050-5916777 .17.00 054-8185712 המילשמ האופר 250 תו/םילבגומ ,תוי
םיננג 402933 ח''ש 100 םירבגל ח''ש
טסי'גאסמ הרדחב 397257 052-8809951 םישנל
403338 םישנל ,קנפמו יעוצקמ שדחלו עגריהל ואוב הקיטסימ
,תוניג תקוזחתל ןנג 052-9647611 !דבלב !!יתימא יוסיעב תוחוכ /ריכשהל הצור יתמסרפ
?תיבה תא רוכמל
ןוישיר ,חכומ ןויסינ 403144 !!קנפמו עקשומ 403589 יתרכמ - יתמסרפ
תרזועו תרשקתמ
.25 ליג לעמ ,הגיהנ !!יטרפ !!םייניצרל !!העוגר הריוואב דחא קר שי 1 ’סמ 04-6226868 יתרכמ
03-6555115 + םיענו יעוצקמ 'גסמ 050-5375969 תרזעב ,םישנאל
04-6226868
!ןימ אלל היגולוסקלפר 398261 ,)םיפלק אלל ( תונומת 04-6226868
יללכ םישורד 054-5253178 בג תויעבל לופיט /ערה ןיע דגנ לופיט
392889 403339 םינבא ,ידווש ,ראווצו הגלוא תעבג , ףושיכ
תוקידבו םיחודיק 'בחל בג תויעבב תלפטמ קומע תומקר ,תומח 050-7326418 . הרדח
םיצורח ,םייזיפ ,עקרק תלעב ,הרדיש דומעו סדרפב היגולוסקלפרו הנלטבס -
הדובעל םיינכטו .םיידיב היגרנא ויב 052-8869017 הנח
ילעבל תפסות ,חטשב .הגלוא תעבגמ 402863 תורישו תוכיא לע
םייעוצקמ םילופיט
050-5278436 'ג ןוישיר - 050-7326418 ףוגל השיאלו רבגל החלצהל הרצקה ךרדה
עובשה חול
396697 הנלטבס החלצהל הרצקה ךרדה עובשה חול םירשפתמ אל
ןבאב גרבנירג תכתמל 403355 ,יביטרופס ,םינפלו עובשה חול הרדחב
יעבצ שורד הדוהי םינבאו ידווש יוסיע ידבש ,יסאלק 04-6226868 04-6226868
םיאנת ,יעוצקמ רגסמו םייח חרואל ,תומח םיטמורא םינמשו הרדחב
09-8623608 םיבוט הנח סדרפב ,אירב 054-4560302 04-6226868
.חוקלה תיבב +
054-9162863

יתמסרפ חול
החלצהל הרצקה ךרדה הרדחב עובשה
עובשה חול יתרכמ רתויב יביטקפאה
!הדבוע
הרדחב
04-6226868 04-6226868 04-6226868

8.8.17 / 2311 ןוילג / הרדחב עובשה / 50


Click to View FlipBook Version