The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-behadera_2017-07-25_2309

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2017-07-28 05:21:21

השבוע בחדרה 2309

hashavua-behadera_2017-07-25_2309

04-6226868 הרדח לצרה תניפ 31 אישנה | www.haderanow.co.il | 25.7.17 ז"עשת באב 'ב | 2309 'סמ ןוילג
Yeong-Ung Yang for The New York Times


AdRABA
* 9718

הרדח רוזאב הליבומה הרבחה

תיבה דעוול ןורתיפה


ÆÆÆ˘˘ ˘‡¯· Ô¢ÈÏ


הרבחה יתוריש ןווגמ

(דרפנב םג ןתינ הז תוריש) ןויקנ יתוריש
תוניג תקוזחתו המקה
םימ ירגאמ ןויקינ
ךמסומ קדוב י"ע תוילעמל תורוקיב
למשח תקזחא
ןיינבב למשח תוכרעמל יתקוזחת לופיט
םימ תובאשמל יתקוזחת לופיט
םירוטרנגל יתקוזחת לופיט
תיבה דעוו יסימ תייבג
הבוגב תודובע

ךמסומ גנילפנס י"ע
077-3007610 ,054-6687688 :ולצלצ ץועי + תורכיה תשיגפל25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 2

הלרגה אלל הייכז


!תובטה ילב !תובוט ילבהלודג הניג םע 'דח 3 ןג תריד

₪ 1,395,000 -מ לחה ' 4
1


3 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה
' 4


1

הרדח רוזאב תוליבומה עוציבהו םוזייה תורבחמ ,םהרבא םרמע תרבח
:םיירקיע םימוחת השולשב םויכ החמתמ ,ינופצה ןורשהו
םינשב ד“חי יפלא התנבו הננכת וז תרגסמב - םירוגמל םיטקייורפ
בורקב .הננערו רוכרכ-הנח סדרפ ,בקעי ןורכז ,הנימינב ,הרדחב תונורחאה
תעבג ,םיסכר ,ןיקצומ תירק ,תליאב םישדח םיטקייורפ לש םקוויש לחי
תא תונמל ןתינ םיטלובה םיטקיורפה ןיב .דועו הינתנ ,למרכה תריט ,הדע
תורמצ טקייורפ | הרדח ברעמ םיה ןיע תנוכשב הרקוי ילדגמ - AQUA
- בידנה | ר“זש | GO IN | א“נרת םורמ | ריעה בל ילדגמ | רדיינש תיב |
סדרפ - “הירלג“ה | קיטוב ןירדנמ םי‘גטוקה תוכש | ןירדנמ טקיורפ הרדח
| הנימינב - ינולוק טקיורפ | הננער 321 - ןמציו טקיורפ | רוכרכ-הנח
.בקעי ןורכז תיזה - םידסיימה טקייורפ
םידרשמו רחסמ ,תוינק ימחתמ הרבחה תולעבב - םירוגמל םיטקייורפ
תנשב וחתפנ רשא “םרמע תיב” םידרשמה תיבו A CENTER הרדחב
.םיידועיס םילוח יתב ינש ףסונבו 2016
תושדחתה ימזימ רפסמב םויכ הפתוש הרבחה - תינוריע תושדחתה
.ד“חי יפלא לש ללוכ ךסב למרכה תריטו בקעי ןורכז ,הרדחב תינוריע
לכב דלשה תא םיווהמ םדקתמה ןונכתהו דפקומה בוציעה ,ידוחייה וקה
.עצבלו ןנכתל הרבחה תשגינ וילא טקייורפ
www.amramltd.co.il www.towers1.co.il

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 4

5 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

תיעוצקמ הרשכה תודועת תלעב ךרה ליגל תכנחמ לוהינב
םוי תונועמ לוהינ ללוכ םוחתב בר ןויסינ ת"מתה דרשמ לש
!!!הרוק הז רחמ !!!ספספל אל
רצחב היישעו הריציב אלמ ,יתייווח חותפ םויל םכתא הנימזמ
16:00 העשהמ לחה 26.7 יעיבר םויב תחוורמו הלודג
םשרתהל ואוב
!םשרהלו בהואו םח סחי הנטייקב םמוקמ חיטבהל םיניינועמה

תומח תוחורא 13.8-17.8 םיכיראתה ןיב םייקתתש
תוניזמו חותפה םויב םשרהל ולכוי

תונווגמ תויוליעפ
םויה תועש ךשמב
07:15-16:45

הרואיל םיפסונ םיטרפל
הרדח ,'ב/11 וחאה


25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 6

סולכא
!ידיימ


7 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

NEW


CITY

םיניינעה זכרמב םיבוטה םייחה
LIFE דבלב השחמהל הימדהה

...םכח ץיק עצבמ ןונכתב ,תובצועמ הרקוי תוריד – הרדח אישנה ינג לש השדחה םירוגמה תיווח
.ריעה לש תיזכרמה הרדשה לעמ ,דחוימב יתוכיא רומיגו דפקומ ילכירדא
1.350.000 ׳דח 4 תוברת ,יאנפ ,רחסמ יתוריש ןווגממ הכילה קחרמ ,םוקמ םכל בורק רוגל
תריד
-מ לחה
בהאתהל ואוב .הרדח ינג תרבח לש םידפקומה םיטרדנטסהמ תונהילו הליהקו
.הרדח לש םייחה זכרמב ,רתויב ההובגה םייחה תוכיאל גרדשלו בורקמ
!הנתמ – םכח תיב תכרעמ ללוכ
*
31.8.17-דע םישכורל עצבמה יאנתל ףופכב* 3627 2018 סולכא | המוציעב הינבה25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 8

NEW


CITY

םיניינעה זכרמב םיבוטה םייחה
LIFE דבלב השחמהל הימדהה

...םכח ץיק עצבמ ןונכתב ,תובצועמ הרקוי תוריד – הרדח אישנה ינג לש השדחה םירוגמה תיווח
.ריעה לש תיזכרמה הרדשה לעמ ,דחוימב יתוכיא רומיגו דפקומ ילכירדא
1.350.000 ׳דח 4 תוברת ,יאנפ ,רחסמ יתוריש ןווגממ הכילה קחרמ ,םוקמ םכל בורק רוגל
תריד
-מ לחה
בהאתהל ואוב .הרדח ינג תרבח לש םידפקומה םיטרדנטסהמ תונהילו הליהקו
.הרדח לש םייחה זכרמב ,רתויב ההובגה םייחה תוכיאל גרדשלו בורקמ
!הנתמ – םכח תיב תכרעמ ללוכ
*
31.8.17-דע םישכורל עצבמה יאנתל ףופכב* 3627 2018 סולכא | המוציעב הינבה9 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םינוינח תלילסל הזוח םתחנ

תבכרה תנחת דילםינוינח ינש לש הלילס עצבתת ברעמ תבכר תנחת דיל
הנחתה יאבל היינח תומוקמ 400 לש תפסות ווהיש

םינוינח לש גורדשו המקהל הזוח
ןיב םתחנ הרדחב תבכרה תנחתב
.הרדח תייריע ןיבל לארשי תבכר
הרבח הניהש ,לארשי תבכר
,הליעפמ ,הקיזחמה תיתלשממ
תוליסמ חותיפ לע תדקפומו תלהנמ
יכ ומיכסה הרדח תייריעו ,לזרבה
ברעמ הרדח תבכרה תנחת רוזאב
ןוינחכ שמשיש חטש תלילסב ךרוצ שי
.הנחתל ךומסב
ןוינח ןכו הנחתל םורדמ ןוינחב רבודמ
םיווהמש ,הנחתל ןופצמ ףסונ טלפסא
.היינח תומוקמ 400 לש תפסות דחיב
תא עצבת תבכרה יכ טלחוה
םא ןיבו המצעב םא ןיב ,תודובעה
הנומימבו ,המעטמ ןלבק תועצמאב
לעפת הייריעה ,ליבקמב .אלמה
תא םדקל היתויוכמסל םאתהב
.ןוינחהו הלילסה תינכות לש הרושיא
תבכר היהת טקיורפה ןונכת תרגסמב
םיננכותמה םינוינחה חטש םימואיתה לכ עצבל תיארחא לארשי
תרבח ,זגה תויתשת לומ םישרדנה
,ימורדהו ינופצה ,ויקלח ינש לע תיתשת תודובע םימה דיגאת עצבי םילבכה תורבח ,תורוקמ ,קזב ,למשח
תוברל הדי-לע קזחותיו ,הייריעל תחנה ללוכ ,ימורדה ןוינחה רוזאב םרוג לכו ,תוקיתעה תושר ,תרושקתהו
תקוזחת ללוכ ,וילא השיגה יכרד לכ תיתשתה תודובע םותב .בויב יווק .יטנוולר רחא
,םירורמת ,שיבכה ןומיס ,טלפסאה .ימורדה ןוינחה תא םג תבכרה לולסת תודובע ולחי םימה דיגאת םע םואיתב
.המודכו הרואת ןוינחה רבעוי טקיורפה םויס םע ליבקמב .ינופצה ןוינחב הלילסה

ןב תרשוא :חול תלהנמ | לומיש ןב הזיל :דרשמ תלהנמ | לארשי יפא :ל"כנמ
ןמדלפ ישי ,ירוסמ םיסינ :םיבתכ | יטלסמ יקלמ הליה :הנשמ תכרוע | ירזע
:סופד | מ"עב )תוישעת( ןורשב םינומוקמ :ל"ומ | ןמטלא בירי :הקיפרג |
הרדח לצרה תניפ 31 אישנה 'חר :הלהנה ,תועדומ תכרעמ | טנירפופרג
םינומוקמ" :ישאר דרשמ | 04-6341482 סקפ ,054-2645044 ,04-6226868 .לט
,09-8307777 .לט ,42310 דוקימ ,הינתנ 13 זמר ,"זמר תיב" ,"ןורשב
| 42121 דוקימ ,הינתנ 2121 .ד.ת ,09-8623966 סקפ
www.haderanow.co.il :טנרטניא רתא | [email protected] :ליימיא
תועדומה ןכותל תיארחא הניא "הרדחב עובשה" תכרעמ

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 10

lets
lets


םכלש עבטב םיבוטה םייחה

'דח 4 תוריד
םינורחא םיזואהט
םכלש עבטב םיבוטה םייחהנפו
םירוגמה טקיורפב
!ריעה לש ריעצה

םישדוח 6 - סולכיא | תונורחא תוריד 3 דבלב השחמהל הימדה


הרידמ םינהנו ריעה לש ריעצהו קוריה דצל םויה םירבוע
םתאש תונורתיה לכ םע הקורי הביבסב ,תחוורמו השדח
ןודעומ ,ראופמ יבול ,תבצועמ הריד - תיבב םישפחמ
.ביבסמש קוריה לכ םע בלתשמה םלשומ חותיפו םירייד


* 351911 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םיפוח תפומב תוליעפ
לודגה שפוחה לש ס"היבל החלצה


רפס תיב" תינכות תרגסמב תויוליעפב ופתתשה 'ג-'א תותיכ ידימלת 2,510
תיעיברה הנשה וז הבר החלצהב הרדחב תלעפומה ,"לודגה שפוחה לש
תוקזוחבו תולוכיב הנימאמה ,תיכוניח םיכנחמהו םירוהה לש איה םידליה דחי ,ןמלדנג הקיבצ ריעה שאר
תכרעמ ןיב תופתוש לע תססבתמו ."ןועשל ביבסמ" תילגיס ךוניחה ףגא תלהנמ םע
םינונגנמ תרצויו ,הליהקל ךוניחה האור תינכותל ףרטצהל הטלחהב לש רפסה יתבב רקיב ,ץיבוקיציא
תביוחמה תויופתוש לש םינוש תורטמה םוגרתב ףסונ ךבדנ תושרה םידימלת םע חחושו , לודגה שפוחה
תרבגהלו םישרושה תקמעהל ןוזח תמשגהלו השעמל תויכוניחה ימש ריעה שאר .םייעוצקמה םיתווצהו
ריעל םידימלתה לש תוכיישה םוקמב ךוניחה תא ביצמה ,יכוניח תויוליעפהמ םינהנ םה יכ םידימלתהמ
םיטרדנטסב הדימע ידכ ךות ,הנידמלו םויה רדס לע תיזכרמ תובישח לעב השפוח ךשמה םלוכל לחיאו תונושה
.םיהובג םייתרבחו םיידומיל .ינוריעה .החוטבו המיענ
שפוחה לש רפס תיב" תינכותה אשונה חורב התנבנ הדובעה תינכות ךוניחה דרשמ לש ץיקה תינכות
,תוסנתה בחרמ תרשפאמ "לודגה ידי-לע רחבנש ,םילשורי ,יזכרמה שפוחה לש רפס תיב" הרדח תייריעו
תוליעפ לש שדח לדומ תרצוי דוחיאל לבויה תנשב ךוניחה דרשמ וז הבר החלצהב תלעופ "לודגה
גולאידל חתפ תחתופו ,ץיקה תשפוחב הקיזה תא קזחל תנמ לע ,ריעה 2,510 הב ופתתשהו ,תיעיברה הנשה
.תיתועמשמ הדימל םודיקל הנוש .לארשי תריבכ םילשוריל רפסה יתב לכמ 'ג-'א תותיכ ידימלת
תינכותב םיאור ונא" :ץיבוקיציא תינכותה תורטמ ןיב רוביח םייק .םירזגמה לכמו ריעב םיידוסיה
תנייפאמה היישעהמ תלדבנ היישע ,רחבנה אשונהו ךוניחה דרשמ לש יוטיב ידיל האיבמ תינכותה תלעפה
הדימל תרשפאמו ,ליגר םידומיל םוי ךוניחל תיגטרטסאה תינכותל לע תוירחאה היפלש הסיפתה תא
תיביטקרטאו תיתייווח ,תיתועמשמ םע ךוניחה ףגא ליבומ התואש תנש ךלהמב קר אל איה ךוניחה
."דליה רובע דרשמ ףותישב ,תיכוניחה תוגיהנמה ,הנשה לכ ךרואל אלא םידומילה
."ךוניח ירע" ןוגרא יווילב ךוניחה ילגעמ ףצרב ,ץיקה תשפוחב םג
םלוע תפקשה לע תנעשנ תינכותה לע תוירחאה ובש יתליהק-יכוניח

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 12

םכל חיטביש היזיוולט תואסרוכ עצבמ
הנושאר הקלחממ קוניפ
FootMassager₪990
*היזיולט תסרוכ תשיכרב
השיכר לכב קנפמ יש +
1-800-66-88-44
a m e r i c a n - c o m f o r t . c o . i l
ש“צומב חותפ 04-8715089 ,20 ל“הצ ,רטנס רוואפ הרדח13 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םע םידומילל םירזוח

רלולסו םיבשחמ


04-6343338
יטוחלא רבכעו תדלקמ טס סוטולב בשחמל םילוקמר Zen Pad 10" טלבאט
תיטוחלא סקפ תבלושמ תספדמ הנק ןטק ריחמב לודג ךסמ
!ריהמו קזח
3830 WIFI סקפ FULL HD
םוליצ תנוכמ קרוס 24" HDMI רוביח 2G ןורכיז ₪699
הנתמב לבק ₪299 ₪599 ₪99 סוטולב רוביח ₪199 Intel דבעמ
AUX תסינכ
16G קסיד
!ירוקמ ויד שאר טלש ללוכ 5 דיורדנא
ינועבצ וא רוחש
ירוקמ ןעטמ הניעט לבכ םלשומ דנואס סוטולב תוינזוא J2
בכרל ריהמ ןופייאל ירוקמ
.ח.ל.ט * ריחמ תפסותב תואחמה / יארשא סיטכב םימולשת * םיעצבמ לפכ ןיא *
X550 X540-i3 Prime
Intel N3710 דבעמ Intel i3-7100 דבעמ טאוו 15 5” תוירחא םייתנש
םיאתמ
HD 15.6"
HD 15.6" ךסמ 4G ךסמ -ל םג
ןורכיז
4G ןורכיז 1T קסיד 8G ₪699
500G קסיד Nvidia GT920 ךסמ .כ ₪79 ₪49 ₪229
1499 1999
חוקלה תיבמ הרזחהו ףוסיא תוירחא הנש ₪ !הנתמב תוירחא תונש 3 ₪
ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה הדבעמה
קזח הידמיטלומ יתיב בשחמ יטנא םיקחשמל קזח יתיב בשחמ סוריו ןופייאל ןופייאל
יטנא
סוריו
סיטרכ !הנתמ סיטרכ !הנתמ 6 סולפ 6
Intel G4400 דבעמ ךסמ Intel i5-7400 דבעמ !ינוציח רלולסו םיבשחמל
ךסמ
8G DDR4 ןורכיז !ינוציח 8G DDR4 ןורכיז ₪179 ₪229
Geforce GT710 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 Geforce GT730 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 רוזאב הלודגה
ברוצל םייתנש
1T-7200 קסיד ברוצל םייתנש 1T-7200 1T קסיד חכ קפסל הנש
חכ קפסל הנש
Win10 ןוישיר Win10 ןוישיר ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה םיכסמ תפלחהב םיחמומ
סוריו יטנא ןוישיר 1799 סוריו יטנא ןוישיר 2499 ןופייאל ןופייאל רלולסו םיטלבאט ,םידיינ ,םיבשחמל
₪ ₪ 6s סולפ 6s הלעפה תכרעמ תנקתהו הקיחמ
תיב לכל תמלשומ בשחמ תכרעמ ₪259 ₪299 ...דועו םייוביג ,םיסוריו יוקינ
ללוכ
22" ךסמ Intel i3-7100 ןימאו יעוצקמ תוריש | םוקמב םינוקית
HDMI סיטרכ דבעמ ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה
ךסמ
!ינוציח בשחמל םינש 3 8G DDR4 ןורכיז ןופייאל ןופייאל בשחמ תקידב
ברוצל םייתנש
חכ קפסל הנש Geforce GT710 ךסמ .כ 7 סולפ 7
טס ללוכ 1T-7200 קסיד
יטוחלא Win10 ןוישיר ₪399 ₪499 !םניח
תדלקמ תכרעמ 2499
רבכעו םילוקמר סוריו יטנא ןוישיר
2.1 ₪
9:00-14:00 'ו ,9:00-19:00 ה-א :תוליעפ תועש | 04-6343338 .לט | הרדח 83 אישנה www.mechkar.co.il ונלש רתאב ורקב םיפסונ םיעצבמל


25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 14

םע םידומילל םירזוח

רלולסו םיבשחמ


04-6343338
יטוחלא רבכעו תדלקמ טס סוטולב בשחמל םילוקמר Zen Pad 10" טלבאט
תיטוחלא סקפ תבלושמ תספדמ הנק ןטק ריחמב לודג ךסמ
!ריהמו קזח
3830 WIFI סקפ FULL HD
םוליצ תנוכמ קרוס 24" HDMI רוביח 2G ןורכיז ₪699
הנתמב לבק ₪299 ₪599 ₪99 סוטולב רוביח ₪199 Intel דבעמ
AUX תסינכ
16G קסיד
!ירוקמ ויד שאר טלש ללוכ 5 דיורדנא
ינועבצ וא רוחש
ירוקמ ןעטמ הניעט לבכ םלשומ דנואס סוטולב תוינזוא J2
.ח.ל.ט * ריחמ תפסותב תואחמה / יארשא סיטכב םימולשת * םיעצבמ לפכ ןיא *
בכרל ריהמ ןופייאל ירוקמ
X550 X540-i3 Prime
Intel N3710 דבעמ Intel i3-7100 דבעמ טאוו 15 5” תוירחא םייתנש
םיאתמ
HD 15.6"
HD 15.6" ךסמ 4G ךסמ -ל םג
ןורכיז
4G ןורכיז 1T קסיד 8G ₪699
500G קסיד Nvidia GT920 ךסמ .כ ₪79 ₪49 ₪229
1499 1999
חוקלה תיבמ הרזחהו ףוסיא תוירחא הנש ₪ !הנתמב תוירחא תונש 3 ₪
ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה הדבעמה
קזח הידמיטלומ יתיב בשחמ סוריו םיקחשמל קזח יתיב בשחמ יטנא ןופייאל ןופייאל
יטנא
סוריו
סיטרכ !הנתמ סיטרכ !הנתמ 6 סולפ 6
Intel G4400 דבעמ ךסמ Intel i5-7400 דבעמ !ינוציח רלולסו םיבשחמל
ךסמ
8G DDR4 ןורכיז !ינוציח 8G DDR4 ןורכיז ₪179 ₪229
Geforce GT710 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 Geforce GT730 ךסמ .כ בשחמל םינש 3 רוזאב הלודגה
ברוצל םייתנש
1T-7200 קסיד ברוצל םייתנש 1T-7200 1T קסיד חכ קפסל הנש
חכ קפסל הנש
Win10 ןוישיר Win10 ןוישיר ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה םיכסמ תפלחהב םיחמומ
סוריו יטנא ןוישיר 1799 סוריו יטנא ןוישיר 2499 ןופייאל ןופייאל רלולסו םיטלבאט ,םידיינ ,םיבשחמל
₪ ₪ 6s סולפ 6s הלעפה תכרעמ תנקתהו הקיחמ
תיב לכל תמלשומ בשחמ תכרעמ ₪259 ₪299 ...דועו םייוביג ,םיסוריו יוקינ
ללוכ
22" ךסמ Intel i3-7100 ןימאו יעוצקמ תוריש | םוקמב םינוקית
HDMI סיטרכ דבעמ ךסמ תפלחה ךסמ תפלחה
ךסמ
!ינוציח בשחמל םינש 3 8G DDR4 ןורכיז ןופייאל ןופייאל בשחמ תקידב
ברוצל םייתנש
חכ קפסל הנש Geforce GT710 ךסמ .כ 7 סולפ 7
טס ללוכ 1T-7200 קסיד
יטוחלא Win10 ןוישיר ₪399 ₪499 !םניח
תדלקמ תכרעמ 2499
רבכעו םילוקמר סוריו יטנא ןוישיר
2.1 ₪
9:00-14:00 'ו ,9:00-19:00 ה-א :תוליעפ תועש | 04-6343338 .לט | הרדח 83 אישנה www.mechkar.co.il ונלש רתאב ורקב םיפסונ םיעצבמל


15 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

הדשה תומר :למשחה תרבח

ןיטולחל תוניקת יטנגמהרפסה תיבל ןנכותמה חטשב יטנגמה הדשה תמר יכ תנכדעמ למשחה תרבח
תויתואירב תוכלשה לכ אללו ,סואגילימ 2-מ תוחפ איה קראפה תנוכשב

הצמיא למשחה תרבחו ,ץראב ןנכותמה חטשב ועצובש תודידמ
ותרגסמב העצבו וז תוינידמ תומר לע תועיבצמ רפסה תיבל
ןיב ידדה זוזיק( תוזאפ לוכיש .סואגילימ 2-מ תוכומנה יטנגמ הדש
)םייטנגמ וא םיילמשח תודש הניחבמ ןיטולחל תוניקת הלא תומר
םירבועה למשחה יווקב תוכלשה לכ םהל סחייל ןיאו ,תיתביבס
המצמצש הלועפ ,קראפב ןנכותמ רפסה תיב ,ףסונב .תויתואירב
יטנגמה הדשה תומר תא יווקמ םירטמ 60-כ קחרמב תונביהל
.םתביבסב הברהב לודגה קחרמ ,ןוילעה חתמה
וא הניקת לע ונל עודי אל" ,הביבסה תנגהל דרשמה תושירדמ
םלועה יבחרב יהשלכ תוינידמ םירטמ 20 לש חוורמ לע הרימש ןהש
םיקראפב הייהש הליבגמה .םיסלכואמ םינבמ ןיבל םיווקה ןיב
,רשיפ בתכ ,"למשח יווק בקע ריעה שארל ורסמנ הלא םינותנ
תוליעפ לכו םיסנכש ןאכמ" לש ותיינפל ךשמהב ןמלדנג הקיבצ
םיקחשמ ,טרופס ,שפונ רפוע הרדח תילכלכה הרבחה ל"כנמ
,קראפב םיכרענה הזב אצויכו יווק אשונב למשחה תרבח לא הכלמ
יפכ םייקתהלו ךישמהל םילוכי תנוכשב קראפ וקאב םירבועה חתמה
."וננכותש .קראפה
הרבחה ל"כנמ תיינפ יכ רכזוי למשחה תרבח החלשש ימשר הנעמב
למשחה תרבחל תילכלכה םירבועה למשחה יווק יכ רמאנ
תוקידבל ליבקמב העצבתה םילעפומ קראפ-וקאה םוחתב
שאר החנהש תויעוצקמ ולבקתהש הנירק ירתיהל םאתהב
תשקבל הנעמכ םייקל ריעה םידמועו ,הביבסה תנגהל דרשמהמ
ולעה הלא תוקידב .םיבשות יטנגמה הדשל תימואלניבה הניקתב
הדשה םהיפל ,םימוד םיאצממ תולחה תויתביבסה תושירדה לכבו
רפסה תיבב יופצה יטנגמה יטנגמה הדשה תומר ,ןכ ומכ .םהילע
תנוכשב תונביהל ןנכותמה תוכומנ קראפה חטש לכב ודדמנש
ץלמומה ףסהמ ךומנ קראפה לש ינכדעה ףסה ךרעמ לדוג ירדסב
תנגהל דרשמה ידי לע הדעווה תויחנה יפ-לע סואגילימ 2000
למשחה תרבח לש הנעמה ןה ,ףסונב .הביבסה יתלב הנירקמ הנגהל תימואלניבה
םימאות לטרה לש הקידבה ינותנ ןהו ידי-לע וכרענ תוקידבה יכ שגדוי ףקתה ידיחיה ףסה ךרע וניהש ,תנניימ
תיאמצע הקידב לש היאצממ תא ,תיטנגמורטקלא תומיאת סדנהמ .דבכנ ןוחטיב םדקמ ללוכ אוהו ,ץראב
ז"רלממ קראפה תנוכש דעו ןימזהש ישארה ןעדמה היהש ימ ,לטרה ןרוא היגולונכטו חותיפ ,ןונכת ל"כנמס מ"מ
שער תעינמל תירוביצה הצעומה( דרשמהמ רתיה לעב לטרה .לאפר לש ריבסה ,רשיפ יקיש ,למשחה תרבחב
תמצוע תדידמל )לארשיב ריווא םוהיזו תוקידב תכירעל הביבסה תנגהל לועפל ןה תוימואלניבה תוצלמהה יכ
איה ףא רשא ,קראפ וקאב הנירקה תומוד תוקידב ךרע רבכ ,הנירק ועמשמש תוריהזה ןורקיעל םאתהב
קראפב הנירקה תומר יכ העבק ,ץראה יבחרב םיטקיורפ תואמב םהבש תומוקמב הדשה תומר תתחפה
תנגהל דרשמה תוצלמהב תודמוע תנגהל דרשמה ידי לע שרדנש יפכ הז ןורקיע ,וירבדל .עבק ךרד םיהוש
.תואירבה דרשמו הביבסה .הביבסה תנניימ יתלבה הנירקה קוחב עמטוה

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 16

תונורחא תוריד3519
*17 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םילייטמ הרדח יבדנתמ


םילשוריב


םיבדנתמל הכרעהכ ,םילשוריל לויט ןגרא הרדח תייריע לש תובדנתהל רודמה
הרומת לבקל תנמ לע אלש םימרותה םיברה
םע הרופ הלועפ ףותישב לועפלו תושדחתהה לע הכירדמה יפמ םיבדנתמל הרקוה תעבה תרגסמב
דחוימב ,החוורה ףגאו הרדח תייריע התייה תיתועמשמ היווח .תינוריעה גגה ןוגרא -מ"גא ןוגראב םיליעפ
,תובדנתהו תיתליהק הדובעל רודמה תיבל ךומסה היקוק תיבב רוקיבב הדיחיה הכרע ,הרדח יבדנתמל
גגה ןוגרא םינש רפסמ ינפל .םקוה ץפושו םקוש החפשמה תיב .וכיט לויט הרדח תייריע לש תובדנתהל
.מ"גא-םיבדנתמה לש .להקל חותפה ןואיזומכ שמשמ אוהו .םיליעפ תורשעל םילשוריב
תונוכנב םיאור הרדח תייריעב ודעס תימלשורי םיירהצ תחורא הדיחיה תלהנמ וויל םיבדנתמה תא
יתרבחה הנסוחל סיסב בדנתהל הנחמ קוש יתאפב המיס תדעסמב תזכרו ,רואמ הנוי תובדנתהל
תוירדילוסה קוזיחו הרדח לש יתליהקו ,ינוגססה קושב ולייט םשמו הדוהי ,יראמד הלוש הדיחיב םיטקיורפ
תלעופ הייריעה .ריעה יבשות ןיב .ומעטו וחירה ,תוניינעמ תויומד ושגפ .םילשוריל הרקוהה לויט תא ונגראש
קוזיחו םודיקל מ"גא םע ףתושמב תא ונגרא" :רואמ הנוי ירבדל ,ארפס רכיכב רוקיבב ליחתה לויטה
,הרדחב םיבדנתמה ינוגראו תותומע ,םיבדנתמל הרקוהו הכרעהכ לויטה תובדנתהה תלהנמ הלביק םש
ןיב הלועפה יפותיש תקמעהו תבחרה לבקל תנמ לע אלש םימרותה ינפ תא רגירק יקינ תינוריעה
תעמטהו ,םינושה םינוגראהו תותומעה ."הרומת ריעה םגדב ופצש ,הרדחמ םיבדנתמה
.תובדנתהה ךרע םיבדנתמ תואמ םיליעפ הרדחב לע תספרמה לעמ ופיקשהו םילשורי
ךותמ .תובדנתה ינוגרא תורשעב םיסורה שרגממ ורייס ןכמ רחאל .ריעה
תובדנתהה ךרעמ תא קזחל ןוצר םירבסה ולביקו םיאיבנה בוחר ךרואל

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 18

,)תוירוה-דח תוחפשמ( םייאמצע םירוה
!םכיתויוכז לע עומשל ואוב


םייאמצע םירוה םינימזמ הקוסעתה תוריש םע ףותישב הרדחב ימואלה חוטיבה ףינס
.הקוסעתה תורישבו ימואלה חוטיבב תויוכז יוצימ אשונב סנכל )תוירוה-דח תוחפשמ(
19:15 – 16:00 תועשה ןיב ,ז"עשת באב 'ז ,30.7.2017 ,ןושאר םויב םייקתי סנכה
.'א7 הפי ללה 'חר ,הרדחב ימואלה חוטיבה ףינסב

:תינכתב
.לק דוביכו תוסנכתה 16:30-16:00
.הרדחב ימואלה חוטיבה ףינס תלהנמ ,ןושש הילד 'בג 16:40-16:30
.הסנכה תחטבה תקלחמ תלהנמ ,ימהות ברימ 'בג :הסנכה תחטבהב תויוכז 17:10-16:40
.החפשמ תקלחמ תלהנמ ,ןושמש המיס 'בג :החפשמ תואלמג 17:40-17:10
.הרדח תייריע החוורה ףגא ,הנזאו ילג ס"וע :המצוע זכרמ 17:55-17:40
.הרדחב הקוסעתה תוריש תלהנמ ,יזוגא רתסא 'בג :הקוסעתה תוריש 18:25-17:55
.ישיא החלצה רופיס 18:45-18:25
.תויוכז יוצימל עדימ ינכוד 19:15-18:45
.םכתוארל חמשנ ,תולע אלל שגפמה

םייחה לש םיבושחה םיעגרב ,ךדצל ימואלה חוטיבה
* 6 0 5 0 w w w . b t l . g o v . i l19 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

ףיכ םויב תוינודעומ ידלי
החוורה תוינודעומ ידליל ףיכ םוי


לש תרוסמ בינה "תתל רעונ" תעונתו הייריעב החוורה ףגא לש הלועפ ףותיש
הרדחמ החוור תוינודעומ ידלי תורשעל ףיכ ימי
םילעופו םייתרבח םיטקיורפ םימזוי לש החמש תולהצל המרג ,יברשה החוורה ףגא לש הלועפ ףותיש
םויסב .הייסולכואה ףותישבו ןעמל הלעפה תונחתב ורבע רשא םידליה רעונ" תעונתו הרדח תייריעב
סרוקל םיאצוי תובדנתה לש םייתנש םימ יקחשמל ורבע ,גזוממ םלוא ךותב םידלי תורשעל ףיכ םוי בינה "תתל
רחאל הנשב םיכישממו ץיקב הכרדה םיה יפוחל תפקשנש תלצומ הככסב .הרדחב ריעב החוורה תוינודעוממ
.םיצ"דמכ בדנתהל ןכמ החוראב ומייסו ,יאני תיב לש םיפיה ,תרוסמל ךפה רבכ ףתושמה טקיורפה
םייקתה תוינודעומה ידליל ףיכה םוי רעונ" לש םיצ"דמה םע תפתושמ רוביח םייקתמש תישילשה הנשה וזו
רפסמ לש הלועפה ףותישל תודוה ."תתל הנש םיצ"דמה סרוק יכינח ןיב ךרובמ
הכרדהו חותיפ תלהנמ :םימרוג תכרדה תנש ומייס רעונה ינב תוינודעומ ידליל "תתל רעונ" לש 'ב
תלהנמ ,לבנש ןח "תתל רעונ" לש לש ךשמה סרוקל ועיגהו תיתצובק .ינוריעה החוורה ףגא לש החוורה
החוורה ףגאב תובדנתהל הדיחיה סרוקה תרגסמב .םייתרבח םיליבומ םינש 12 דעו 3 יאליגמ םידלי 80-כ
תזכר ,רואמ הנוי הרדח תייריעב ןוגכ תוישעמ תויוסנתהו הרשעה ולביק תווצה םע דחיב ,תוינודעומ שמחמ
,יראמד הלוש הדיחיב םיטקיורפ .תוינודעומה ידליל ונגראש אישה םוי הסדהב חראתהל ועיגה ,ךנחמה
תינוי תוינודעומה תללכתמ ןוגראמ קלח אוה "תתל רעונ" ןוגרא יכינח ונגראש ףיכה םויב םירוענ
תוילאיצוסה תודסועהו ,ןייטשלקניפ ךותמ הליהקל עייסמה ,"תתל" סרוק תרגסמב ,רעונה תעונת
הילג ,רעש הננר :תוינודעומה לש ינועו םירעפ םוצמצל לועפל הרטמ 15-ב רבודמ .םייתרבח םיליבומל
יבור המחר ,יביאט הנד ,טיטלא "תתל" רעונ .תילארשיה הרבחב ,ץראה יבחרמ םייתרבח םיליבומ
ידי-לע םג הוול ףיכה םוי .ואיינא ימתו תוגיהנמב ,תוברועמל ךוניחב קסוע םיכירדמ יווילב ,א"י-ו 'י תותיכ ירגוב
.תוינודעומה לש תיבה תוהמיאו תוזכר תותיכ( םיכינחה .תיתרבח תומזויבו ףיכה םוי תא ונגרא רשא ,םירגובמ
הנשה ךרואל םיבדנתמ )ב"י-'ח .םימ אשונב
,םייח םה ןהב תוליהקב ץראה יבחרב ריוואה גזמל המיאתהש ,תוליעפה

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 20

21 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

ןליא רבב סנכה
הדובע תינכות

םיכרדה תונואת םוצמצלסנכב ךרענש לנאפב ףתתשה תייריעב םיכרדב תוחיטבל ינוריעה הטמה להנמ
םיכרד תונואתב ישונאה םרוגה רקחל ןוכמה לש

הרדחב העונתה דרשמ םייקמ ,הלועפ .הז םוחתב תוחיטבל ינוריעה הטמה להנמ
.הפיכא יעצבמ םג תייריע ,הרדח תייריע ורחבנ הנשה ,ןישפיל בדנ ,הרדח תייריעב םיכרדב
ןליא רבב סנכב ןישפיל גיצה ןכ ומכ ,ןורשה בל תימוקמה הצעומהו הינתנ סנכב ךרענש לנאפב ףתתשהל ןמזוה
תוחיטבל ינוריעה הטמה תינכות תא תומדקמש תויושרכ ישונאה םרוגה רקחל ןוכמה לש 25 -ה
תוכרעיה ןכו ץיקה ישדוחל םיכרדב יצרופ תונויערו הדובע תינכות תיינב רב תטיסרבינואב םיכרד תונואתב
,םידומילה תנש תחיתפל הייריעה םיכרדה תונואת םוצמצו רוגימל ,ךרד .ןליא
ךומסב ףקיה בחר בלושמ עצבמ ללוכ .ינוריעה בחרמב ירבח הנש ידימ םיפתתשמ סנכב
הרטמב ,ריעב ךוניחה תודסומ לכל גיצה אוה ,ןישפיל ףתתשהש לנאפב תרטשמ יריכב ,ל"וחמ םיצרמ ,תסנכ
תריחבב םהירוהו םידימלתל עייסל חוליפ ,הרדח לש היפרגומדה תא תוחיטבה םוחתב ל"הצ יגיצנ ,העונתה
לא החוטבהו הרצקה ,הנוכנה ךרדה תונואתל תוביסה ,םיכרדה תונואת יגיצנ ,תואטיסרבינוא יגיצנ ,םיכרדב
.רפסה יתב תינכות התנבנ יכ ןייצו ,ןמוקימו תימואלה תושרהו "קורי רוא"
התדוה םולבנזור 'פורפ ןוכמה שאר ילגלג-ודה םוחתל םישגד םע תידוחיי ןוגכ תתומע ילהנמ ,םיכרדב תוחיטבל
,לנאפב ותופתתשה לע ןישפילל .לגרה יכלוהו ,"םיכרדב םייניע"ו "םודאב םישנ"
לנאפל תובר המרת ותוחכונ יכ הנייצו תועצמאב הייריעה תלעופ הז ללכב יסדנהמו תיחרזא הסדנהל תורבח
בחרמב םיכרד תונואת אשונב קסעש דחי םיכרדב תוחיטבל ינוריעה הטמה .העונת
בשקב ךירבדל ןיזאה להקה" .ינוריעה ,הרדח תרטשמ םע הווהמ ישונאה םרוגה ויפל ,ןותנה רואל
.הרופו ססות גולאיד ךתא להינ ףאו בר ,םוסרפ ,דומיל ,הרבסה ימוחתב תונואתל תוביסהמ זוחא 90 לעמ
לש תיעוצקמה ותוכיאל תמרת ךכב יכלוהו םיגהנ ברקב תוטלובו תוארנ 'פורפ תלהנהב ןוכמה רקוח ,םיכרדה
ול םיפתוש ונלוכש קבאמלו סנכה .ריעב ןוכיסה ידקומב לגר ,ישונאה םרוגה תא םולבנזור הבוט
.המכיס ,"םיכרדה תונואת עגנב ףותישבו הרבסהה תוליעפ רחאל םישדח םירקחמ הנש ידימ הלעמו

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 22

23 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

הרדח תייריעל םיחבש

םיפוטחה ןמית ידלי בוחר לעהנושארה תימוקמה תושרה התויה לע םיחבש תלבקמ הרדח תייריע
ירוטסיהו יתועמשמ ךלהמ :ןרוק כ"ח .םיפוטחה ןמית ידלי ש"ע בוחר תארוקש

לע םיחבש תלבקמ הרדח תייריע
הנושארה תימוקמה תושרה התויה
ןמית ידלי םש-לע בוחר תארוקש
תינוריע הרכה הקינעמ ךכבו ,םיפוטחה
.םהיתוחפשמו םיפוטחה םידליב
ר"ויכ תנהכמה ,ןרוק תירונ כ"ח
םתומלעיה תשרפל תדחוימה הדעווה
השגרתה ,ןקלבהו חרזמ ,ןמית ידלי לש
החבישו ,הייריעה תטלחה לע עומשל
ןמלדנג הקיבצ הרדח תייריע שאר תא
ידליל בוחר וריעב שדקויש ךכ לע
.השרפה
ןרוק כ"ח תלעופ תונורחאה םינשב
ןעמלו השרפה תוחפשמ ןעמל תובר
האור איה יכ הנייצו ,תמאה תפישח
הרדח תייריעש ךכב הבר תובישח
םע הפפכה תא םירהל הנושארה איה
תאירקכ ירוטסיהו יתועמשמ ךלהמ
.בוחרה
,לארשיב "ןמית ידלי" תתומע ר"וי םג
הרדח תייריע תא חביש ,יחרפ רנבא
יחרפ רנבאו ילאקזחי הודח היינפה תא םזיש ,יחרפ .התטלחה לע
םשב תינוריעה תומשה תדעוול
.ירוטסיה קדצל ךרדב ןושאר דעצ לכב תודע הצוחה ,וז העודי השרפ רמא ,םיפוטחה םידליה ירוהמ םיבר
רתויב רומחה ,הז םתכש ןמזה עיגה ,םויכ .ללכ תחצנומ הניא ,לארשי םע הדומ ינא" :הדעווה תטלחה תובקעב
,לארשי תנידמ לש היתודלותב תא ןקתל ונילע הבוח ,םינש 67 רחאל תינגסלו ןמלדנג הקיבצ ריעה שארל
לע חקית לארשי תנידמו ,דעל רכזיי הזש בושח ,ןקתל רבכ םאו ,תוועמה הודח תומשה תדעו ר"ויו ריעה שאר
לש םתומלעיה רבדב תוירחא המצע השרפל הרושקה הרדח ריעב ליחתי תימידקתה הטלחהה לע ,ילאקזחי
."םידליה ךרד יצרופ םקלח ,םיבר םיטביהב תשרפ תא חיצנהל לארשי תנידמב
ןמלדנג הקיבצ הרדח תייריע שאר ."השרפה תפישחב תויושרש הווקת ילוכ .ןמית ידלי
,יכ רמאו הדעווה תצלמה תא חביש הרדח תייריע לש תומשה תדעו ,רוכזכ הרדח תובקעב וכלי ץראב תופסונ
,ןמית יאצוי םיבר םיבשות הרדחב" ידלי םש-לע בוחר תאירק הרשיא ."השרפה תא ןה ףא וחיצניו
הידגרטה תא ורבע ישיא ןפואב רשא תושרל ךכב הכפהו ,םיפוטחה ןמית תוקונית יפלאו תואמ" ,וירבדל
ידלימ דחא תומלעיה לש תלטלטמה תארוקה לארשיב הנושארה תימוקמה ורסמנו םהירוהמ 50-ה תונשב ופטחנ
הרכההש הווקמ ינא .החפשמה .המוגעה השרפה תא חיצנמש בוחר ינב ויה תוקוניתה תיברמ .ץומיאל
לש םתחצנהו ,השרפב תינוריעה תנהכמה ,ילאקזחי ריעה שאר תינגס ומקש הריקחה תודעו .ןמית תדע
הלקה איבת ,םיפוטחה םידליה הריבסה ,תינוריעה תומשה תדעו ר"ויכ הפוקתב ורטפנ םתיברמש וסרג
."תוחפשמל תמיוסמ איה םיפוטחה ןמית ידלי תחצנה" ,יכ .םהירוה תקזחמ םתאצוה רחאלש

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 24

25 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

היה לודג שיא


ינסינ םימחר

ןמש ןבב רנימסב הרומכ ותכמסה תא 1921 תנשב דלונ ינסינ םימחר
תעבגב "בשימע" ס"יבב דמלל עיגהו .ןאריאב )הריבה ןשוש( ןדמה ריעב
דומילה יאנת .1956 תנשב הגלוא הביבסב וילע ורבע וירוענו ותודלי
ןדפק הרומכ לבא ,םיילאידיא ויה אל וידומילב ןייטצה .תניוע תימלסומ
דמלל ותלוכיב טלב אוה ,רוסמו דואמ הארוה דמל ."סנאילא" ס"יבב
וטלפנש ,םידימלתבש םישקה תא םג .תיסרפו תירבע ,תיתפרצ ,ךוניחו
קפתסה אל םימחר .תורחא תותיכמ קסעוה 18 ליגב ןייטצמ דימלתכ
וידימלת תא קתירו תוישעמו םירופיס ,םיקקזנל ,ותליהקל םרתו דומילב ןגסל הנמתה 19 ליגב רבכו הרומכ
םימחר תא עומשל..םיאלפנ םירופיסב תיסרפה הדעל כ"יב תיינבב עייס םש ,קארע ריעל הדדנ ותרייעמ .להנמ
גנוע לש תקתרמ היווח התייה רפסמ .תירבע םישדח םילוע דמילו ואשינ םיינשה .הרש ותשא תא ריכה
.םיאלפנ תומלועל השילגו .הינתנ ריעב וקרפ ליחתה 1970 תנש רעש"ל ועיגה.1950 תנשב ןויצל ולעו
ליגב הבוט הבישב רטפנ ינסינ םימחר רפכב "למע" ס"יבב דמלל אצי ןאכמ הרבעמל ורבעוהו םילהואב ,"היילעה
5 וירחא ריאשה .תבשב ותיבב 96 הליהקב ברועמ היה ןאכמ ;הנוי ךישמה םימחר .הרדחב "קנבורגא"
ותייוולהב .םינינ 13-ו םידכנ 12 ,םידלי "ףסויל רוכז" כ"היב תיינבבו תיסרפה דמיל .םש םג דומילה תכאלמ תא
.וליג ןויצל רפושב עקתנו םינומה וחכנ םיפסכ סייג וליפאו םולבניליל 'חרב ,תופופצ תותיככ ושמישש םיפירצב
.תורודל רכזיי ךרובמה ולעפמו ןתיי ימ .הרטמה תבוטל ב"הראב ינסינ .רוסחמבו םישק םיאנתב
.ונילגרל רנ ותשרומו ךורב ורכז יהי ךרד םג דמלל ליכשהש ,רפס שיא םילשה ,ועוצקמב חתפתהל ךישמה
םישדח םירבח ינש


ריעה יאנפ ןוירוטקרידבםיליבומ םישנא ינשב רבודמ" :והילא לט .ופרטצה קינשופש יעורו ןוסב ידוד
"רוביצה ןעמל םישועו םימרות הנשה תומי לכ ךשמבש ,םמוחתב

ויהי ריעה יאנפ ןעמל םישועו םימרות הנשה תומי לכ ריעה יאנפ תתומע ןוירוטקריד
לש הלאל םיווש םתוא ונפריצש הביסה םג וז .רוביצה ףוריצ לע הנורחאה ותבישיב טילחה
תייריע ידבוע ורזעיו ומרתיש תנמ לע ןוירוטקרידל יעורו ןוסב ידוד :םישדח םירבח ינש
.הרדח רוביחהש קפס יל ןיא .ריעה יאנפל םג ,ןוירוטקרידה הנומ תעכ .קינשופש
:והילא לט ףותישו ידיימ היהי התומעל םהלש ד"וע ,הייריעה שאר מ"מ דמוע ושארב
ו נ ל ח ת ה " ."חלצומו הרופ היהי הלועפה .םירבח 15 ,והילא לט
והילא לט אל ךילהתב ,ריינ ילעפמ ל"כנמס רבעשל ,ןוסב
ונחנאו ,טושפ םידבועל גואדל םיכישממ ,קינשופש .תרוקיבה תדעו ר"וי שמשי
לומ דחא דצמ .ליבקמב םידבוע ושגפנ התומעה ישאר ,רחא אשונב ,הריעצה הרדח דעו ר"וי רבעשל
תא קודבל ידכב תורדתסהה תורדתסהה ישאר םע רבעש עובשב אשונב קוסעתש הדעו שארב דומעי
תא קודבל ינש דצמו ,תויורשפאה אשונ תא םדקל תנמ לע בחרמב .התומעל םיפסכ סויג
ונחנא .ןהלש תויועמשמהו תויולעה יפכ ,התומעב םידבועה תודגאתה תובישי תא להנל רזחש ,והילא לט
ףוס ףוס דגאל תנמ לע לכה השענ הקיבצ הייריעה שאר ןיב םכוסש תב תורדעיה רחאל ןוירוטקרידה
ףוגל ריעה יאנפ תתומע ידבוע תא :הרטמה .והילא לט ןיבל ןמלדנג ינשב רבודמ" :אשונב רמא ,הנש
."תויתועמשמ תויוכז ול שיש תתומע ידבוע תויוכז ובש בצמל איבהל ךשמבש ,םמוחתב םיליבומ םישנא

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 26

27 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

עדמ ןואיזומו קראפב 2017 ץיק


הרדח עדונכטבךושחה רבדמב דורשל םויב – תודרשיה עסמ
ימרג תרזעב םמושהו 2-31/8/2017 הלילבו
.םיימשה ימי , 9:00-17:00 'ה-א
ןודיחב םכמצע תא ונחב 9:00-14:00 -'ו
"יביטמיטלואה דרושה" עדונכטה עדמה ןואיזומ
עשעשמו קתרמ ןודיח – ךלהמב ךורעי ,הרדחב
להקה תופתתשהב תודרשיה עסמ טסוגוא
.תויעדמ תומגדה בולישבו .החפשמה לכל
רואל דורשל םיפידעמ תודרשיה עסמ תפמ
?חריה הסינכב הניתממ תישיא
'ג םוי לכ – היעב ןיא ,עדמה ןואיזומלו קראפל
םע !הלילב םג חותפ דדומתהל ןתינ התרזעב
דע עיגמש תודרשיהה עסמ תא חולצלו תומישמה םע
תועשה ןיב 'ג ימי !םיבכוכה הפצמל ...הלחתהה קר !עסמה
18:00-22:00 היובח ןואיזומהו קראפה יגציממ וליאב אוצמל היהי ןתינ רגתאב הרזע
www. עדונכטה רתא :םיטרפל ?עייסל לוכי עדמה םאה ?הרזעה וסנ ,קובקבב בתכמה :ןואיזומב
-ל ןופלטב וא technoda.org.il ?עסמה תא םתדרש תא וורה , הדוספרה רגתאב טלמיהל
04-6333505 וסנו םוירטנלפב היווחל ופרטצה וזו ,ירותסמה לזונה רגתאב םכנואמיצ

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 28

29 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

הבהא רופיס :ירוטס BEER


לאומש ןגב רכשמ


שדקומה יגיגח םחתמל לאומש ןג הנבמ ךופהי 26-27.7 ישימחו יעיבר םימיב
םיפתתשמה ונהיי ,עוריאה תרגסמב .הקיזומהו הירנילוקה ,הריבה יבבוחל ולוכ
,תואנדס ,םיילאקיזומ םיעפומ ,םלועהמו ץראהמ קיטוב תוריב ינכוד תורשעמ
!תישפוח הסינכה .דועו םיגציימ ,תוכורעת
לכ םהילע - סקס הקינומ תקהל לש תויורחת וליעפיש םישפוחמ םינקחשו םייקתיש ,ירוטס ריב לביטספ
.תרתוימ הלימ .םיסרפ תואשונ תונוש קפסי ,לאומש ןגב הנושארל הנשה
םיפתתשמה ואצמי הריבה םחתמב תלוג ,קיפסמ אל הז לכ םאו םע תיתייווח תורכיה ויפתתשמל
תונווגמ תוריב לש םינוש םיגוס 40 ללכב איה עוריאה לש תרתוכה יבחרמו תוילארשי קיטוב תוריב בטימ
יפוא ילעב ,םינוש םימעטב תודחוימו ךלהמב ומייקתי רשא תועפוהה .םלועה
,םלועה יבחרמו לארשימ ,הנוש רוציי תקהל לש העפוה :לביטספה ימי הלעמל ושגפי לביטספב םירקבמה
םחתמ ןכו םינווגמ ןוזמ ינכוד דצל רודהמ תוחמש תקהל - דנב רבג וגיצי רשא הריב ינכוד םיעבראמ
,תיביטקארטניא תוליעפ לולכיש יאנפ תררחושמ ,תינכדעו תיממע ,שדחה תוינרציה לש ןרופיס תא םהינפב
,םלועה יבחרמ תוריבה ירופיס ,םיגציימ :רוציקב .תקיודמו תעצקוהמ ךא ןפוא ,ןמעטו תוריבה יגוס ,תונושה
...דועו הריב ירזיבא ינכוד ,דירי ינכוד רמזב רבודמ ...סאלקב לבא הנוכש .ןאצומ ץראו ןתנכה
הסינכה לאומש ןג הריבה לביטספ ,ילקיזומה שרגמה לכ לע ץרש דחא להקל חותפה לביטספה תרגסמב
תועשה ןיב )26.7( יעיבר םוי תישפוח ,סראמ ונורב ךרד בוגרא רהוזמ לחה לעפוי הירנילוקו תוריב יבבוח ,בחרה
ןיב )27.7( ישימח םוי ,18:00-23:00 י"ע הוולמ אוהשכ ,יז יי'גו ןאס סירא גיציש יביטקרטא סקארטדופ םחתמ
18:00-1:00 תועשה לור'נקור דחא עגרב תנגנמש הקהל ושיגי רשא תוירנילוק תויאשמ ןווגמ
םידלי .18 ליגמ םחתמל הסינכה * ,ילארשי קור ,פוה פיה ינשה עגרבו .לבת תווצק לכמ תועיגנ םע תונמ
דבלב םירוה יווילב 10 ליג דע הבחרב הרוק לכהו ,MTV , 'גנארג תויביטקא תועפוה ןווגמ דצל תאז
איה היינשה העפוההו .תוקספה אלל םיגציימ דצל ,להק תובלשמה

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 30

31 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

טרופס


האירמה הגלוא הרדח לעופה

הירגלובב ןומיא הנחמל.םיצורמ תויהל הממ ונל שי וישכע דע" :לטסינ ומומ ןמאמה
"הגילב ראשיהל ידכ הפ ונחנא

ברעה האירמה הגלוא הרדח לעופה
וביבר יבא :םוליצ הנחמ םייקת םש ,הירגלובל )ישילש(
ךרעיי הנחמה .םימי עובש ןב םינומיא
תחא לש םינומיא ןקתמב ,היפוסב
ןקתמ ,היינשה הגילה תוצובקמ
הפוריאמ תובר תוצובק חראמש
.ץיק לכ ךלהמב
,םינקחש 21 םע הנחמל האצי הרדח
:ץיקה ועיגהש שכר ינקחש 6 םהיניב
,ןהכ ירוא ןגמה ,ףודייס דהוא רעושה
,ץיברטקראיב רימס רשק/םלבה
ךלמילא ןוליאו ביטח ילע םירשקה
.יסודק דהוא ץולחהו
הצובקהמ םיצורמ לכה ךסב הרדחב
שאמע םילסו ביטח ילע ןומיאה יקחשמב .הכ דע התנבנש
צ"לשאר לעופה לע הרדח הרבג
חיכוהל ידכ לארשיל רוזחנו ,תיתרבחו השולש םישפחמ ןיידע הצובקב לעופהל הדיספהו ,ת"פ לעופהו
התלע אל הגלוא הרדח לעופהש ,ירוחא רשקו ינמי ןגמ ,םלב :םינקחש .ןומטק לעופהלו קרומרמ
,תחא הנוע ךותב תדרל ידכ תימואלל .םלבב וקפתסי ןושארה בלשב םלוא
."ראשיהל ידכ אלא םינחבמל עיגהל רומא הזכ דחא
בשוח ינא" :יסודק דהוא ץולחה .היפוסב הנחמב
.תנזואמו הבוט הצובק הפ התנבנש קחשמ הצובקה םייקת הירגלובב וביבר יבא :םוליצ
לבא ,רופישל םוקמ שי דימתש רורב יבכמ ,תימואלהמ הבירי דוע לומ ןומיא
אל וניארנ אקווד ןומיאה יקחשמב תימוקמ הצובק לומ ילואו ,תרצנ יחא
ינא .תובוט תוצובק לומ היה הזו ,ער ,ץראל הרזחה רחאל םיימוי .תפסונ
הווקמו הפ םיאצמנש ה'רבחב ןימאמ הצובקה דדומתת ,3/8 ,ישימח םויב
."הבוט הנוע ונל היהתש וטוטה עיבג לש החיתפה קחשמב
םייונמה תא קוושל הלחה הצובקה .ש"המר ינוריע לומ
500 הלעי רגובמ יונמ .האבה הנועל דע" :לטסינ ומומ ,הצובקה ןמאמ
/טנדוטס/לייח/רעונ יונמ ,םילקש .םיצורמ תויהל הממ ונל שי וישכע
בלושמ יונמ .300 הלעי קיתו חרזא לבא ,בוט תואריהלמ קוחר דוע הז
דע םידלי .םילקש 700 הלעי ונבו באל וזו ,עובשל עובשמ םימדקתמ ונחנא
םיקחשמה .םניח וסנכיי םישנו 10 ליג דוע ונלש לגסה םגש ןבומכ .הרטמה
,הלופעב שדחה ןוידטציאב וכרעיי המ םע שי םייתניב לבא ,םלשומ אל
רובע תועסהל גאדת הצובקהו ,הירגלובל עסינ .המחלמל תאצל
.םידהואה תיעוצקמ שבגתנ ,השק םש דובענ ץיברטקראיב רימס

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 32

.םוסרפ רושיא ינפל אטויטה תא בטיה קודב אנא,רקי חוקל


520011172 .פ.ח מ"עב הרדח ידסימ
20.7.2017 ךיראת ("הרבחה" - ןלהל)
הרבחה לש תוינמה ילעב :דובכל
מ"עב הרדח ידסימ תוינמ ילעב לש ללכה ןמ תאצוי תיללכ הפיסא סוניכ לע העדוה :ןודנה ,.נ.ג.א
העידומ ,("הטלחהה" :ןלהל) 42424-12-16 א"ת -ו 30025-12-16 ק"רפב 2017 ילויב 12 םוימ ןוריג-יארק הלארשי תטפושה דובכ תטלחהל םאתהב •
בוחרב הרדח וציו ףינסב ,הרבחה לש תוינמה ילעב לש ללכה ןמ תאצוי תיללכ הפיסא םייקתת 17:30 העשב ,09.8.2017,יעיבר םויב יכ ,הרבחה תאזב
:ןמקלדכ םיניינעב תדחוימ הטלחה תלבקו ןויד המוי רדס לעו ,(הרדח ןוכיתל ךומס) הרדח 8 גוצרה
,100 ,99 תוקלחכ םיעודיה ןיעקרקמה תריכמל ("הרואא" :ןלהל) 512836206 .פ.ח מ"עב תועקשהו תומזי - לארשי הרואא םע רכמ םכסה רושיא .1
יבכמ"ה ףינס ,לסרודכה םלוא ,לגרודכה שרגמ רבעשל) הרדחב םעה דחאו םימיה תשש ,לאומס טרברה תובוחרב תומוחתה ,10036 שוגב 104 ,103
םכסהה חסונל םאתהב ,ןידכ מ"עמ תפסותב ("הרומתה":ןלהל) ₪ (ןוילימ השישו םיעבש) 76,000,000 לש ךסל הרומתב (םיפסונ רזע ינבמו "ריעצה
.("רכמה םכסה ":ןלהל) תועצה עיצהל הנמזהה ךילה תרגסמב םסרופש
תייריעל המורת לכ ןודית אל הפיסאבש תטפושה דובכ העבק היפל הטלחהל ףופכב 2016 תנשב הרואא י"ע המתחנש רכמה םכסהל תפסותה רושיא .2
.("תפסותה" :ןלהל) ןלהל טרופמכ הרדח
("םכסהה":ןלהל וארקי תפסותהו רכמה םכסה)
:ליעל רומאכ תטפושה דובכ לש הטלחהל םאתהב •
.[םכסהה - הרהבה] הרבחה ידי לע טפשמה תיבל השגוהש תנקותמה השקבל 3 חפסנב תטרופמה הרדח תייריעל המורת לכ ןודית אל הפיסאב .1
תיב דובכ לש תרחא הטלחה ןתמל דע תונמאנה םהידיב ראשיתו ,ןיד יכרוע 'תושו ןמגילז ברפדלוג דרשמ ,הרבחה חכ יאבל םלושת הרומתה אולמ .2
.יטפשמה ךילהל םידדצה ןיב תקולחמב תויונשה תויוגסה ראשב טפשמה
הקסעה תא םשייל תנמ לע םישרדנה תולטמהו תובוחה ,תואצוהה תמישר טפשמה תיב קיתל הרבחה השיגה 17.7.2017 םויב ,הטלחהל םאתהב .3
המכסה רדעהב .20.7.2017 םויל דע םידדצה ידי לע רשואת רשא הרומתה יפסכ ךותמ םימולשת עוציב תוברל .("תואצוהה חוד ":ןלהל) האולמב
תויובייחתהל ףסונב םנה חודב וטרופש תואצוההו םימולשתה יכ ןייוצי .הדעומב הפיסא סוניכ עונמל ידכ ךכב היהי אלו טפשמה תיב היגוסב עירכי
.תואצוהה חודבו םכסהב תוטרפומה הרבחה תולטמו
:יכ רהבומ ןכ ומכ •
המכסהב היהיש ילבמ םכסהה תא לעופל איצוהל ידכ שרדיתש הלועפ לכ עצבל המיכסהו טפשמה תיבב םייקתהש ןוידב קלח הלטנ הרדח תייריע .1
ףופכב ,הרומתה תקולחל עגונב רחאה דצל תדמועה תוכזב הרכה וא םידדצה ןמ ימל וא הל תדמועה איהש לכ הנעט לע רותיו תווהל ידכ וז
.ןיינעב תשרדנ הארוה לכ הז טפשמ תיב ןתי תקולחמ הרקמב .ןיד לכ תוארוהל
קוח תרפמ הרבח תרדגה תא ריסהל ידכ םישרדנה םיכמסמה תשגה תוברל םכסהה רשואיו היה :תורבחה םשר ידי לע םישרדנה םירושיאה .2
תעד לוקישל ןיינעה הריתוה רשא [תורבחה םשר -הרהבה] 4 'סמ הבישמה תבוגתל םאתהב ונתניי תואתנכשמו םידובעש םושיר תוברלו הרבחהמ
.השקבל םידדצה תמכסה יפ לעו ותעד לוקיש חכמ ךכ ךרוצל שרדנ וצ ןתי טפשמה תיב יכ םכסומ .טפשמה תיב
םישרדנ םירושיא תאצמה ךרוצל ןיד יפ לע םישרדנה םימוכס םולשת תבוטל ושרדיש םיפסכ רורחש ךרוצל שרדנ וצ לכ ןתי טפשמה תיב יכ םכסוה .3
.םידדצה לכל רבעות ,וצ ןתמל השקב שגותו היה .םכסהה יפ לע הרומתה יפ לע ומלושיש םיפסכה ךותמ תויוכז תרבעהל
.הרומתה יפסכמ ומלושי ,סכנב שלופה יוניפ ךרוצל ,שרדי םא ,םמלשל שרדיש םיפסכ יכ םכסוה .4
.טפשמה תיב ידי לע הערכה ןתנית תיפיצפס האצוה יבגל תקולחמ הרקמבו לבקתתש הרומתהמ ומלושי םכסהה תואצוה לכ .5
יאשונו הרבחהו תוינמה ילעב ,הייריעה דגנכ הנעט לכ מ"עב תועקשהו תומזי לארשי הרואא הבישמל היהת אל הפיסאב םכסהה רושיאל ףופכב .6
ימל היהת אל ןכ ומכ .[םכסהה -הרהבה] 3 חפסנ רושיאב בוכיעהו 30025-12-16 ק"רפ קיתב ךילהה לוהינל עגונה לכב רחא דצ לכ וא הב הרשמה
.מ"עב תועקשהו תומזי לארשי הרואא דגנכ הנעט לכ ל"נה םידדצהמ
ןמ תאצוי תיללכ הפיסאל םאב .העבצהה תוכז ילעב לש 60% תוחפה לכל ,חוכ אב ידי-לע וא םמצעב ,הפיסאב םיחכונ ויהי רשאכ הווהתי יקוח ןינמ •
,וז הפיסא סוניכל ירוקמה דעומה רחאל םימי (העבש) 7 תיחדנ הפיסא םייקתת ,יקוח ןיינמ לש ומויק ךרוצל שורדה רפסמב םירבח ואובי אל וז ללכה
ןוכיתל ךומס) הרדח 8 גוצרה בוחרב הרדח וציו ףינסב 17:30 העשב 16.8.2017 יעיבר םויב ,ונייהד ,("תיחדנה הפיסאה") העש התואבו םוקמ ותואב
.יקוח ןיינמל הפיסאב םמצעב םיחכונה דוסיה תוינמ ילעבמ םיינש ובשחיי תיחדנה הפיסאב .ליעל תוטרופמה תוטלחהה ונודיי הב רשא ,(הרדח
םויק וצ/השורי וצ) תואכזל תוחכוה גיצהל םישקבתמ הרבחה ירפסב םימושר םניאו ללכה ןמ תאצויה תיללכה הפיסאב ףתתשהל םיניינועמה •
לאגי 'חרב ןמגילז ברפדלוג דרשממ הברע ןרומ ד"ועל (ינוירטונ רשואמ קתעה וא ירוקמ - ןידכ םיתמואמו םימותח ב"צויכו תויוכז תרבעה בתכ/האווצ
.03.8.2017 ,ישימח םויל דע תאזו 03-6089746 'לט ,37 המוק ,א"ת ,98 ןולא
שרדנה חסונב ד"וע י"ע ןידכ תמואמו םותח חכה יופי תא ריבעהל םישקבתמ ,תיללכה הפיסאב העבצהה ךרוצל חכ יופיב שומיש תושעל םיניינועמה •
םויל דע תאזו 03-6089746 'לט ,37 המוק ,א"ת ,98 ןולא לאגי 'חרב ןמגילז ברפדלוג דרשממ הברע ןרומ ד"ועל תאזו ,הרבחה לש תודגאתהה יכמסמב
.הרבחב תוינמ לעב תויהל בייח חכה הפוימ הרבחה לש תודגאתהה יכמסמל םאתהב יכ רהבוי .03.8.2017 ,ישימח
,ןמגילז ברפלדוג דרשמ ,הרבחה כ"ב ידרשמב תוינמה ילעב ןויעל ודמעוי ,ליעל םיטרופמה תואצוהה חודו הטלחהה ,תפסותה ,רכמה םכסה קתעה •
שקבתמ חכה יופי חסונ תאו ל"אודב םיכמסמה לש קתעה לבקל שקבמה תוינמ לעב .03-6089746 'לט ,37 המוק ,א"ת ,98 ןולא לאגי 'חר ,ותבותכש
[email protected] :ל"אוד תבותכל .ז.ת םוליצ ףורצב םיאלמה ויטרפ םע השקב חולשל
.ההזמ הדועת תגצהב תינתומ תופתתשהה •
,בר דובכב .ואדיוב םלוצת הפיסאה •
מ"עב הרדח ידסימ

33 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשהיקסבורדופ רזעילא דוע :חוקלה

2 :ההגה

טרופס


הערכהה יבלשל העיגמ ץיקה תגיל


עובשה .הנורחאה תרושייל העיגמ סא. וא.סא תוסחב לסרודכב ץיקה תגיל
.ישיש םויב ךרעייש רמגה עבר תארקל םיקחשמה רדס ועבקנ

תיב םלואב םימייקתמ םיקחשמה
13:30-18:00 תועשה ןיב לאומש
תונוכשה לכמ תוצובק תופתתשהב
.הרדחב
:רמגה עבר יקחשמ
בורוזולרא – אישנה
רזעילא תיב – ןירלק
םירפא – הגלוא תעבג
םייח הוונ – רצואה
:ןורחאה רוזחמה רוקיס
46 הגלוא 54 אישנה
ןור 16-בקעי םות -אישנל ועלק
םייח 6-ןהכ ףסא 7-חטיא יסא 13-ןוויז
3-יבצה זרא 3-וינוד איג 6-רציטש
צ"חי :םוליצ .םירפא לומ הנוע קחשמ .בורוזולרא תרחבנ רמתיא 15-יחרזמ םות -הגלואל ועלק
המיד 7-ןייטשנזור ליג 11-ןימיניב
הרזח ונממ ןמז קספ הקיעזה רזעילא המינפ הנחטו םכח הקחיש רזעילא 2-ןויח ןב יאליע 5-ירדא קפוא 6-רלימ
לש תופוצר תושלש שולש .תסקופמ םעו לובוט םייח ןוויכל םעפ רחא םעפ 32 ןירלק 53 םירפא
יבא לש הלודג תחא דועו יול ןורוא יסוי ,לובוט ןורהא לש תולק תושלש ןמגרא תימע ,1 לגנא לג :ןירלקל ועלק
םויסל תואה ויה תירוזאה לומ היגט התלע ףא רבולוקוס לאיבאו יטרג ירוסמ ןרומ ,3 קינטולז ,10 תימע ,4
תא תרבוש רזעילא תיבשכ קחשמה .עברה םויסל 'קד שמח 13 ןורתיל .9 רצילופ ןב ,3 ןוד ,2
תודוקנ 72 םע הלש העילקה איש החילצה רזעילא תיב לש הרידא הנגה ןהכ ילג ,13 היטא רהס :םירפאל ועלק
רשאכ ךשמהה תארקל ןוחטיב ןומהו רינ הגילה לש םילסה ךלממ עונמל ,7 יזרוטס באוי ,3 הפי ,10 זפ ינוי ,9
.הגיגחב םיפתתשמ םינקחשה לכ היה הזו קחשמל סנכיהל בקעי ןב .5 הדולפ ,6 יזרוטס רירפצ
16-לובוט םייח :רזעילא תיבל ועלק .הנועה ולש רתויב שלחה קחשמה
ןורהא 12-קרחא ןח 16-יול ןורוא החונמ תוקד המכ לביק לובוט םייח 59 בורזולרא 72 רזעילא תיב
6-היגט יבא 7-יטרג יסוי 10-לובוט שמחל דירוהל תאז הלצינ בורוזולראו והשמ עבקש דיחיה השעמל היה
2-לובוט יש 3-לאיבא תודוקנ ךא ,יצחה םויסל הקד שרפה תצובק .הבלצהה יקחשמ תארקל
ןר 14-ןורהא יתיא :בורוזולראל ועלק רזעילא תיב תא ודירוה קרחא ןח לש הנועב םיוסמ בלשבש ,בורוזולרא
ןב רינ 9-רלסקו ימולש 10-ןאינורה ינשה יצחה .תיצחמל הנומש ןורתיב דספהש העדי ,ינש םוקמ לע הזטניפ
3-לג יח 6-יבר בינ 6-יצנב 9-בקעי תיב רשאכ המגמ התואב חתפנ דע התוא דירוהל לוכי הובג שרפהב
2-סוארק ביני רורבה הנורתי תא תלצנמ רזעילא לומ טושפ אל שגפמל יעיברה םוקמל
43 םייח הוונ 67 רצואה ןיטולחל תטלושו םילסל תחתמ רזעילא תיב דגנמ .אישנה תצובק
ןנח 24-שידגה דהוא -רצואל ועלק בורוזולראב סנכנש יבר בינ .קחשמב רבחתהל ,חצנל ךישמהל קר התצר
יסוי 7-דורמנ 9-זוג רוא 19-םיענ ןב לק לסו הפיטח םעו ץרמ תקירז ןתנ .ןורחאה שדוחב ומכ בוט תואריהלו
4-זוג רחש 4-םיענ ןב ,תודוקנ עבראל שרפהה תא דירוה רזעילא תיב תניחבמ בוט לחה קחשמה
-ירא 16-יבוקלא יש -םייח הוונל ועלק התסינ בורוזולרא .םויסל תוקד שמח רבעמה קחשמ תא רוצעל החילצהש
4-ןנר 5-רומ תימע 5-יבוקלא ןרע 13 תיבו תירוזא רומשל ולא תוקדב תיב הפקתהב .בורוזולרא לש הצירהו

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 34

35 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

ןכוס יתדעס קיציאל בוט לזמ
םויל תוכרב ,םינעוצקמ סקמ/יר
תואירב לש עפש ךל םילחאמ ךתדלוה
.דרשמה תווצ לכמ רשואו

):םינוקלו םירכומל הבוט העשב , םיסינ ברה בוחרב הקסע לע םינעוצקמ סקמ/יר ןכוס ןמלימ ןתיאל תוכרב

בכר תרכשהב םיעצבמ
םיגחה תארקל
הריכמל םיבכר לש קנע רחבמ
יטרפו גניסילמ

הינתנ ,ןשיה .ת.א ,41 סקנפ דוד 'חר
יווק בר 09-8870240 ,054-7090496 ידע :רשק שיא
www.chenhason.co.il ונרתאב ורקב םיבכרה יצ לש יאלמה תמישרל

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 36

םישפחמ ונחנא


!ךתוא

םינעוצקמה תצובקל
שירחו רוכרכ הנח סדרפ ,הרדח םיפינסל
ן"לדנ ינכוס םישורד

יוניש תושעל םיצורש

!םהלש דיתעבו תוסנכהב טולשלו

058-7934061


Remax1.co.il הרדח 8 ןמואה


37 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

תשרה תויונחב ולא םימיב הקישמ GOLBARY הנפואה תשר
הבהאו םירפרפ ,תושגרתה ולוכש יטנמורה גחה ,באב ו"ט לגרל
2017 ץיק תייצקלוק ךותמ תוקשחנ תולמש ןווגמ
הגיצמ GOLBARY תשר לש באב ו"טל תולמשה תייצקלוק
בושח יכהו המצוע ,ןוחטב ,תוישנ תורדשמה תוקשחנ תולמש
ןתוא שובלל ןתינו ןונגס לכל תומיאתמ תולמשה .תויתנפוא –
.תצצונ הביסמ וא יטנמור טייד לכל
םיווקב םכחותמ ינשוח הארמב תנייפואמ היצקלוקה
םינקמה , םינתשמ םיסופדו םיעבצ ןווגמב םישנ ,םייטסילמינימ
.תינמז וב הנידעו תיטנמור ךא הקזח הוויד לש הארמ
םע תוינוחרפ ידימ תולמש :אוצמל ןתינ היצקלוקה יטירפ ןיב
,הרחת תובלושמ תונבל וא תורוחש ינימ תולמש ,ןומעפ ילוורש
,טישכת תובלושמ תולמש ,םינינפ בולישב יסקמ תולמש
.תיטנמור החוראל תומלשומ - םייפתכב ןויפפ בולישב תולמש


ם י ל ת ש ם י ל ת ש
הפה םוקיש הפה םוקיש
ם י ל ת ש היגרוריכ ונעגה ונעגה
הרדחל
הפה םוקיש היגרוריכ
רמשמ לופיט
היגרוריכ )תויטתסא תומיתס( ונעגה רמשמ לופיט
רמשמ לופיט םייניש רושיי )תויטתסא תומיתס( הרדחל
הרדחל מר לקע ר״ד
)תויטתסא תומיתס( )עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יז
םייניש רושיי םייניש רושיי
החיתפה לגרל
שרוש ילופיט
)עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד )עצבמב ףוקש רשג( דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד
החיתפה לגרל
שרוש ילופיט דומחמ הוראסמ ר״ד | יזמר לקע ר״ד שרוש ילופיט החיתפה לגרל
הינוקרז יניש לע עצבמ
ייב ייב
הינוקרז יניש לע עצבמ
ייב ייב תובתותל DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ
תובתותל DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ !םייביטקרטא םיריחמ הינוקרז יניש לע עצבמ
)הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
)הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
אלל םיסנכנ אלל םיסנכנ ייב ייב
םיאצויו םייניש םיאצויו םייניש םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש DIGITAL CROWN םיילטיגיד םירתכ לע עצבמ
תובתותל
םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש
םייניש םע
םייניש םע
04-8114054 םוי ותואב 04-8114054 )םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד )הדבעמ ללוכ - תוירחא תונש 7(
)םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד
םיחונ םולשת יעצמא
םוי ותואב
אלל םיסנכנ
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ םיאצויו םייניש םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח 04-8114054 םייניש םע
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד םוי ותואב )םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג( ALL FIT םיקסיד
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד
םלוכל םניח ץועייו הקידב ,םייניש יוקינ
25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 38
077-4551200 .לט ,97 לאומס טרברה ׳חר הרדח
050-7353789 דומחמ הוראסמ ר״ד | 054-4433020 יזמר לקע ר״ד

תויונחה תשר - סרפמיא תשר
הקישמ ,םיטישכתו םינועשל
הבוציעב תצצונ םימולהי תייצקלוק
.רלנגיר הרדנס תיטסילייטסה לש
תשרה הבהאה גח ,באב ו"ט לגרל
לע םידחוימ הקשה יריחמב תאצוי
ןיב .השדחה םימולהיה תייצקלוק
תועבט אוצמל ןתינ היצקלוקה יטרפ
םימולהי תוצבושמ בהז תוארשרשו
ץצונ ,יתנפוא הארמב תונייפאתמה
.םישיגנ םיריחמב יתרקויו
טיברש ד"סבתילגנאל ס"היב
ידוסיו הביטח ,ןוכית ידימלתל
םייק ס"היב תונטק תוצובק
חילצמו
תובר םינש תוקד 90 כ"הס ,ףצרב םירועיש ינש
הרדחב
(הקספה תוקד 5 םכותמ)
םייעוצקמו םירוסמ םירומ קיסעמ רפסה תיב


"הרדח לש םינייטצמה םירומהו תורומה רשעמ תחא"ל הרחבנ תירוא טיברש
110 ןויליג הרדח ןמז ןותיע "לופיל דלי ףאל החינמ אל איה"
054-6394201 - תירוא :המשרהל

תילגנאל רפס תיב - טיברש קובסייפב יתוא ושפח


39 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םיאכזל
אלמ ןומימ
םילוח תופוק י״ע
הנשל תוריש+
תואפ לש לודג רחבמ ג
.ךרואו הדימ ,עבצ-ןווג לכמ

,הפיפח - תומייק תואפב לופיט ג
.בוציעו קוריס

ילפוטמל ןורתפ - תויאופר תואפ ג

רעישלו תוחרקתהל ,היפרתומיכ
.לילד

.םירבג לצא םג תולילדל תונורתפ ג

.חוקלה תיבב תישיא המאתה ג

.תחטבומ תויטרקסיד ג


ןקחשכ םג עודיה םיענבא ינד ונעדוימ
ץורעל השדחה הרדיסב עיפוהל ןמזוה
תא שגפ בוש םשו " תוימוטנא" טוה
יגביא הנד וילע תצרעומה תינקחשה
התיא םג םלטצה םישדוח 6 ינפל קרש
םש 2 ץורעב ןרקותש ,חישמ הרדסל
.בככמ םג ינד
יגביא הנד הזה בצקב ילוא עדוי ימ
! אלמ ךרואב טרסל וקהולי םיענבאו

25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 40

MYDOOR ד"סבתובצועמ תותלד


החנה 50% הגוצתמ הסינכ תותלד


הכוז םדוקה לכ


תוירחא םינש 7 םיקיזמ דגנו םימ דגנ תוירמילופ תותלד

דבלב השחמהל תונומתה *
1095 קר
₪ מ"עמ ללוכ
הלבוה ,תודידמ ללוכ להנמ ,יתרדחה בונסוס ןנורל ופאש
הנקתהו
הטויוט-סרוטומ ןוינויב זכרמ רוזיא
תונייטצהב םייסו ונריעל הוואג איבהש
רחבנ ןווגב תיטרדנטס הדימב "לברא" םגדמ הקלח םינפ תלדל סחייתמ עצבמה הלע .ןפיב יתרקוי תוריכמ רנימס
(תותלד 5 םומינימל) ,הליגר הליענ לוזריפ ,ףוקשמ ללוכ
!חלצהו
א"נרת תניפ 101 לאומס טרברה 'חר ,הרדח קוויש ן"לדנל רוא" תווצ םילחאמ
054-7662681 :דיינ (םהרבא קיציא הגיהנל ס"היבל דומצב) .םירבחהו החפשמה "תומזיו

41 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

ץיקל טהול עצבמב תאצוי ,הקיטואנ תשר
תייצקלוקב דוגיב יטירפ ןווגמ לע הנתמ 1+1 –
תייצקלוק .םירבגו םישנל תיחכונה ץיק ביבא
תארשהב ,יאנפה תועשל תמאתומ הקיטואנ
ולופ תוצלוח :תללוכו טרופסהו טיישה םלוע
םייתוכיא םידבמ וקירט תוצלוח ,םישנו םירבגל
יסנכמ ,הנתוכ יסנכמ ,סני'ג יסנכמ ,םיספדה םע
.דועו תולמש ,הדומרב:םוטיא תודובע

תוינמוטיב תועירי •
ןטרואילופ •
לק טב •
םילירקא םירמוח •

:ףוציר םוטיאל םיחמומ
!הסירה אלל םיתוריש / תוחלקמ / תוספרמ

םילירקא םירמוחב םוטיא תוינמוטיב תועירי
32 58


*רטמל ₪ *רטמל ₪
םניח ץועיי • םיעופיש
םינש 10-ל תוירחא •
הנש 20 קתוו • 40
*רטמל ₪
מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה *
052-6666-003 רואמ :םיטרפל


25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 42

הליהקה ןעמל לארשי לאירול
לאירולב "2017 הבוטה תוחרזאה םוי"
השע" לש ןמיסב הנשה ךרענ לארשי
הסייג ותרגסמב ,"רחאה ןעמל בוט
ילא יוכיסב םידלי ל"כנמ ןוארב ןורי ןימימ םלש םויל םידבוע תואמ הרבחה
יאלוזא יעורו לארשי לאירול ל"כנמ ביגש ידבוע .הליהקה ןעמל תויוליעפ לש
וביבר ףסא :םוליצ .םילבוי תיימינפ להנמ
תיימינפ םוקיש תבוטל ומתרנ הרבחה
ןועמב םישנ חופיטל ,"םילבוי" םיריעצ
,הירסיקב הצפהה זכרממ ,הינתנב תויסולכואל םהיתולוכימו םהירושיכמ תויולבגומ תולעב םישנו תוכומ םישנל
וסייגתה ,קמעה לדגמב לעפמהמו יבחרב םינוש םינוגראמ תושלחומ :לארשי לאירול ל"כנמ ,ביגש ילא .דועו
,אבס רפכב "םילבוי" תיימינפ תבוטל תוחילש הז םוי ןויצב םיאור ונא .ץראה לאירול תונורחאה םינשה הנומשב"
ןוגרא ,הינתנב "הרוד" תנוכש ס"נתמ קלח הווהמ הליהקל הניתנ יכ םירובסו תוחרזאה םוי תא תנייצמ לארשי
םישנל ןועמו קרב ינבב "הרש להוא" ."היכרעו הרבחה תוליעפמ דרפנ יתלב הרבחה ידבוע ותרגסמב ,הבוטה
.הילצרהב תוכומ הרבחה הטממ לארשי לאירול ידבוע םורתל תנמ לע םלש םוי םישידקמ43 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םינעוצקמ רודמהיצלטסניא ןהכ .א .א ד"סב למשחו רוא ד”סבתימרת המלצמ י"ע תוליזנ יוליגו רותיא
יברימה קוידב 106415 ’סמ ןוישר | ךמסומ יאלמשח
היטבמא ירדח שודיחל ץופיש
היצלטסניאה תודובע לכל החמומ למשחה תוכרעמ לכ עוציבו ןונכת
חוטיבה תורבח לכ י"ע רכומ תומייק תולקת ןוקית
!םניח ץועייו רוקיב למשח תרבח לומ םירושיא תלבק
רוטלטסניא יעוצקמו ןימא תורש - ןיטינומ תונש 26
םעפ לש 050-5206488 050-2839923 ילא

הקיטסימ רודמ

הרווץועי תרשקתמו תודיתע הלגמ

,םיינעוצ םיפלקב תחתופ
הנווכהו הקיתע תינעוצ הטישב תוראט
הבהא הריזחמ ,הער ןיע ,ףושיכ הריסמ
054-4316685 - םואתל


המילשמ האופר תויורכיה רודמ

תויורכיה רודמ
הקדל לקש יצח תפסותב יונמה תשרב החיש תולע 1-900-72-1143 הקדל ₪ 6.99-ל"נב הקדל לקש יצח תפסותב יונמה תשרב החיש תולע 1-900-72-1143 הקדל ₪ 6.99-ל"נבהקדל ₪ 6.99-ל"נב
הקדל ₪ 6.99-ל"נב
1-900-72-7013
הקדל ₪ 6.99-ל"נב 1-900-72-7013 הקדל ₪ 6.99-ל"נב
054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל 054-7233233 הרזעו תוחוקל תורשל גייח ?גייחל חילצמ אל
25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 44

םינעוצקמ רודמ


קי'צנוקית ד"סבעבצ | למשח | היצלטסניא ינוקית
!ןימאו ריהמ לוז
050-903-22-41 דקש


הנסכא ,ףונמ יתורישחוקלה תיבל הרזחהו הלבוה
www.elite-moving.net הירגנה050-2648368 םיחבטמ וגול
חוקלה תיבל הרזחהו הלבוה
ינפל ירחא הירגנה

ינפל ירחא םיחבטמ גורדישו רוציי
םיחבטמ גורדישו רוציי
הנמזה יפל םיטיהרה יגוס לכ רוציי
הנמזה יפל םיטיהרה יגוס לכ רוציי
םיטיהר תעיבצו שודיח ,ןוקית
םיטיהר תעיבצו שודיח ,ןוקית
050-2648368
050-264836845 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

םיננג םיבכר

403338 יללכ בכר
,תוניג תקוזחתל ןנג
ןוישיר ,חכומ ןויסינ 401989
.25 ליג לעמ ,הגיהנ תישעמה הלבקה תרותב תיחמומ העיסנל תוינוכמ הנוק
03-6555115 היגולורמונו רושקת 050-5238722 קוריפ +
הקיתע תינעוצ הטישב החיתפ
יללכ םישורד םייקלטיא םיפלק תוראט יפלק 052-4714818
די ףכ תושוחת יתורשו םירצומ
392889 םייבויח םירדתו תויגרנאב לופיט
תוקידבו םיחודיק 'בחל ףושיכ תוילילש תויגרנאו הער ןיע תרסה
םיצורח ,םייזיפ ,עקרק 052-2852634 :יריש םיכודיש
הדובעל םיינכטו 389676
ילעבל תפסות ,חטשב 403339 402863 תיתוכיא תינכדש ד"סב
050-5278436 'ג ןוישיר בג תויעבב תלפטמ םייעוצקמ םילופיט /םייתד ,תוי/םינוליחל
396697 תלעב ,הרדיש דומעו ףוגל השיאלו רבגל 250 תו/םילבגומ ,תוי
ןבאב גרבנירג תכתמל .םיידיב היגרנא ויב ,יביטרופס ,םינפלו ח''ש 100 םירבגל ח''ש
יעבצ שורד הדוהי .הגלוא תעבגמ ידבש ,יסאלק 052-8809951 םישנל
םיאנת ,יעוצקמ רגסמו - 050-7326418 םיטמורא םינמשו
09-8623608 םיבוט הנלטבס 054-4560302 תואירב
400387 402926
םינולע תצפהל םישורד לופיט ,הרדחב המילשמ האופר
30 הלעמו 18 יאליגל ,יעוצקמו דחוימ 397257
םיאתמ ,העשל ח''ש תועייס/תוננג 054-8185712 שדחלו עגריהל ואוב
םירנויסנפל םג 401782 402933 !!יתימא יוסיעב תוחוכ
09-8353933 םע תעייס השורד טסי'גאסמ הרדחב !!קנפמו עקשומ
401812 םידלי ןגל ,ןויסינ םישנל ,קנפמו יעוצקמ
תלצבח הפק ןירגל 050-5916777 .הרדחב 052-9647611 !דבלב !!העוגר הריוואב
/םיחבט ,תוי/םירצלמ 402870 403144 !!יטרפ !!םייניצרל 050-5375969
/םינמרבו תוי ,הרדחב יטרפ ןגל + םיענו יעוצקמ 'גסמ 398261 בג תויעבל לופיט
םיבוט םיאנת תוי ,תלפטמ השורד !ןימ אלל היגולוסקלפר םינבא ,ידווש ,ראווצו
052-7501110 .תיארחאו תיניצר 054-5253178 קומע תומקר ,תומח
052-3110010 הנא - 054-3000562 סדרפב היגולוסקלפרו
052-8869017 הנח
25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 46

Экскурсии по Кавказу זקווקל םילויט
קסדובולסיק - קסרוגטיפ - הלק'צחמ - טנברד - הבו'ח - וקאב
Baku - Derbent - Pitegorsk - Kislovodsk - Qube

לכ
ילולסמ
לויטה
זקווקב

Рафаэль 050-7375959 :לאפר
תודובע
ןוניג תוקזחא איבל


תמקהו
תוניג שילופ / ןויקינ יתוריש

םיתב ידעוו לוהינו הקזחא

050-7375959
050-7375959 םידבוע םישורד


₪ 50 םייטרפ םירועיש םיצופישה תודובע לכ
קינצופיש
דומיל תעשל
הקיטמתמב
תועוצקמה ראשבו


(תיב ירועישב הרזע) היצלטסניא
ידוסי יאליגל למשח
םייניבה תוביטחו עבצ
סבג
...דועו


!תורחת אלל םיריחמב
054-7642858 :הנלימ 050-7375959
47 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

ןייכז-קינכוב קילומש לאומש ןב הינוס חבס םולש סורג ימר סורג ירימ ףולאלא ילרוא בייט ינוי ןח לאכימ לובטוב רינש רפיק הנאיטט בורושא ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא תינייכז-טטשיינ ךליל
050-7374822 052-2250931 054-6198871 052-3559910 052-3732461 050-9006261 054-4425775 054-4811343 050-7757115 054-7501344 050-6347095 052-4466060 072-3922514 072-3922520
קילומש קילומש םולש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט הנאיטט
עובשה סכנ

לאומס טרברה ‘חרב
‘דח 5 תריד ,שדח ןיינב
1 המוק ,‘דח 3 ,ןולא ינגב שמש תספרמ + ןדריה ‘חר קראפה תנוכשב רזש ןמלזב הרכשהל ‘דח 4.5 תריד ינלוג ‘טחב 6 המוק ,‘דח 4 ,ל“חנה ‘טחב ,2 המוקב ,תורחה ‘דש ,ריעה זכרמב ,‘דח 4 הריד ראפ תנוכשב
,תרכשומ ,ובאט ,תילעמ + ‘דח 5 תריד ,חפוטמ ,שדח ןיינב ןסחמ + דואמ תעקשומ שמש תספרמ + תחוורמו הלודג הריד
₪ 780,000 תונמדזהב ₪ 1,270,000 תונמדזהב ₪ 1,700,000 דואמ תעקשומ ₪ 3,500 ,‘דח 4 ₪ 1,250,000 ₪ 1,350,000 שימג יוניפ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 הלודג הטלחה יריהמל ₪ 820,000
קילומש קילומש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנא

,ןמציו תנוכשב רמושה 'חרב ,‘דח 4 סקלפוד ,ריעה זכרמב ‘דח 4 ,שדח ןיינב ,הדיסחב תספרמ + ‘דח 5 תרפ לחנב ההובג המוק ‘דח 4 ,הינדב הווש יכה הרידה ,תוידעלבב
ההובג המרב עקשומ םירדח 6 שדח ‘גטוק ןיבול ‘חרב 'דח 7 ,רומשו שידח 'גטוק גג תספרמ + תיקלח ץפושמ ₪ 1,230,000 ,‘דח 4 ,םירוביגה ‘חר ,הרדחב
ובאטב הינח ,שמש תספרמ
₪ 2,090,000 ₪ 1,790,000 תונמדזהב ₪ 1,070,000 תיקנע ₪ 1,500,000 תחוורמ ₪ 1,350,000 תבצועמו תחוורמ ₪ 1,250,000
קילומש םולש םולש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנא
ללוכל בורק ,לאילחנב
ר“מ 120 ‘דח 4 יטרפ תיב
תדרפנ ‘חי + שדחכ ץפושמ עובשה לש םלתשמה סכנה
הריד שקובמה א“נרת ‘חרב
לחנה תביטחב
ןיינב שיכל ‘חר קראפה תנוכשב
,2 המוק ,‘דח 3 תריד ,םייח הוונב רידנ ףונ ,ההובג המוק ‘דח 5 שדח םייתדל םג המיאתמ ‘דח 5 תריד ‘דח 5 זואהטנפ ,םילשורי ‘חרב 400 שרגמ השדח ‘דח 3 יוניפל תדעוימ ‘דח 3 הריד תבכרה דיל ‘דח 5.5 ‘גטוק השדחה א“בב םיכנל תושיגנ תחוורמ ‘דח 4
₪ 795,000 ובאט ,ידיימ ₪ 1,700,000 קראפל ₪ 1,600,000 הפיו תעקשומ תולודג תוספרמ 2 + ₪ 2,180,000 ר“מ ₪ 820,000 יקלח טוהיר ללוכ יוניב ₪ 1,650,000 ₪ 1,350,000 שמש תספרמ
₪ 1,550,000
םולש םולש קילומש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנאשדח ןיינב קראפה תנוכשב שדח ‘גטוק קראפה תנוכשב 2-ל תקלוחמ הריד ,אישנה ‘חרב הנושאר המוק ‘דח 4 הדיסחב ן“במרה ‘חרב םיעיקשמל הלועמ
,שיש עקשומ יכה ‘דח 6 זואהטנפ ר“מ 280 ההובג המרב עקשומ סקלפוד לאומס טרברה ‘חר תוצפושמ ,‘דח 3 + ‘דח 2 ,תוריד ‘דח 6 ‘גטוק םייח הוונב ריעה זכרמב סקלפוד תגזוממ ‘דח 3 דוסיהמ תצפושמ
יאדכ ריחמב שמש .מ 4 +ראופמ ₪ 2,790,000 שרגמ ₪ 1,250,000 ,‘דח 4 ,םמהמ ₪ 1,250,000 תורכשומ ,תעקשומו ר“מ 600-כ שרגמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 ₪ 1,150,000 תוילעמ 2 ₪ 795,000 תעקשומו
לפ‘צ רומיל הנאיטט הנאיטט ל‘גנא
הרדח ,1 הפי ללה 'חר תריד ,הבישיל בורק
לארה תביטחב
השדחה רזעילא תיבב
077-5015077 תצפושמ ,‘דח 4 ,תצפושמ ,תחוורמ ‘דח 4 ‘דח 4 הדיסחב ,‘דח 4 ,הפי ללהב הרכשהל
תולודג תוספרמ 2 ,תחוורמ
תידיימ הסינכ
₪ 870,000
₪ 1,050,000 ₪ 1,090,000 ₪ 3,500 ,2 המוק
25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 48

ןייכז-קינכוב קילומש לאומש ןב הינוס חבס םולש סורג ימר סורג ירימ ףולאלא ילרוא בייט ינוי ןח לאכימ לובטוב רינש רפיק הנאיטט בורושא ל‘גנא לפ‘צ רומיל היסטסנא תינייכז-טטשיינ ךליל
050-7374822 052-2250931 054-6198871 052-3559910 052-3732461 050-9006261 054-4425775 054-4811343 050-7757115 054-7501344 050-6347095 052-4466060 072-3922514 072-3922520
קילומש קילומש םולש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט הנאיטט
עובשה סכנ

לאומס טרברה ‘חרב
‘דח 5 תריד ,שדח ןיינב
1 המוק ,‘דח 3 ,ןולא ינגב שמש תספרמ + ןדריה ‘חר קראפה תנוכשב רזש ןמלזב הרכשהל ‘דח 4.5 תריד ינלוג ‘טחב 6 המוק ,‘דח 4 ,ל“חנה ‘טחב ,2 המוקב ,תורחה ‘דש ,ריעה זכרמב ,‘דח 4 הריד ראפ תנוכשב
,תרכשומ ,ובאט ,תילעמ + ‘דח 5 תריד ,חפוטמ ,שדח ןיינב ןסחמ + דואמ תעקשומ שמש תספרמ + תחוורמו הלודג הריד
₪ 780,000 תונמדזהב ₪ 1,270,000 תונמדזהב ₪ 1,700,000 דואמ תעקשומ ₪ 3,500 ,‘דח 4 ₪ 1,250,000 ₪ 1,350,000 שימג יוניפ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 הלודג הטלחה יריהמל ₪ 820,000
קילומש קילומש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנא

,ןמציו תנוכשב רמושה 'חרב ,‘דח 4 סקלפוד ,ריעה זכרמב ‘דח 4 ,שדח ןיינב ,הדיסחב תספרמ + ‘דח 5 תרפ לחנב ההובג המוק ‘דח 4 ,הינדב הווש יכה הרידה ,תוידעלבב
ההובג המרב עקשומ םירדח 6 שדח ‘גטוק ןיבול ‘חרב 'דח 7 ,רומשו שידח 'גטוק גג תספרמ + תיקלח ץפושמ ₪ 1,230,000 ,‘דח 4 ,םירוביגה ‘חר ,הרדחב
ובאטב הינח ,שמש תספרמ
₪ 2,090,000 ₪ 1,790,000 תונמדזהב ₪ 1,070,000 תיקנע ₪ 1,500,000 תחוורמ ₪ 1,350,000 תבצועמו תחוורמ ₪ 1,250,000
קילומש םולש םולש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנא
ללוכל בורק ,לאילחנב
ר“מ 120 ‘דח 4 יטרפ תיב
תדרפנ ‘חי + שדחכ ץפושמ עובשה לש םלתשמה סכנה
הריד שקובמה א“נרת ‘חרב
לחנה תביטחב
ןיינב שיכל ‘חר קראפה תנוכשב
,2 המוק ,‘דח 3 תריד ,םייח הוונב רידנ ףונ ,ההובג המוק ‘דח 5 שדח םייתדל םג המיאתמ ‘דח 5 תריד ‘דח 5 זואהטנפ ,םילשורי ‘חרב 400 שרגמ השדח ‘דח 3 יוניפל תדעוימ ‘דח 3 הריד תבכרה דיל ‘דח 5.5 ‘גטוק השדחה א“בב םיכנל תושיגנ תחוורמ ‘דח 4
₪ 795,000 ובאט ,ידיימ ₪ 1,700,000 קראפל ₪ 1,600,000 הפיו תעקשומ תולודג תוספרמ 2 + ₪ 2,180,000 ר“מ ₪ 820,000 יקלח טוהיר ללוכ יוניב ₪ 1,650,000 ₪ 1,350,000 שמש תספרמ
₪ 1,550,000
םולש םולש קילומש רינש לפ‘צ רומיל היסטסנא הנאיטט ל‘גנאשדח ןיינב קראפה תנוכשב שדח ‘גטוק קראפה תנוכשב 2-ל תקלוחמ הריד ,אישנה ‘חרב הנושאר המוק ‘דח 4 הדיסחב ן“במרה ‘חרב םיעיקשמל הלועמ
,שיש עקשומ יכה ‘דח 6 זואהטנפ ר“מ 280 ההובג המרב עקשומ סקלפוד לאומס טרברה ‘חר תוצפושמ ,‘דח 3 + ‘דח 2 ,תוריד ‘דח 6 ‘גטוק םייח הוונב ריעה זכרמב סקלפוד תגזוממ ‘דח 3 דוסיהמ תצפושמ
יאדכ ריחמב שמש .מ 4 +ראופמ ₪ 2,790,000 שרגמ ₪ 1,250,000 ,‘דח 4 ,םמהמ ₪ 1,250,000 תורכשומ ,תעקשומו ר“מ 600-כ שרגמ ₪ 1,250,000 ‘דח 4 ₪ 1,150,000 תוילעמ 2 ₪ 795,000 תעקשומו
לפ‘צ רומיל הנאיטט הנאיטט ל‘גנא
הרדח ,1 הפי ללה 'חר תריד ,הבישיל בורק
לארה תביטחב
השדחה רזעילא תיבב
077-5015077 תצפושמ ,‘דח 4 ,תצפושמ ,תחוורמ ‘דח 4 ‘דח 4 הדיסחב ,‘דח 4 ,הפי ללהב הרכשהל
תולודג תוספרמ 2 ,תחוורמ
תידיימ הסינכ
₪ 870,000
₪ 1,050,000 ₪ 1,090,000 ₪ 3,500 ,2 המוק
49 / 25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה

403079 םיחבט לכל ץופיש
ןיד יכרוע רודמ
402935
/חבט ה/שורד תיבל םינוקיתה תודובע לכ עוציב
םע ת/יעוצקמ תי םיריחמ םיגרוס תוביטרו עבצ
ילילפ רוגנס ד"וע ,ץיבוגורס השמ םיחונ הקימרק תומיתס ,היצלטסיא
רכש.לוהינ תלוכי
םירצעמ | הריקחל הנכה !םימיאתמל הובג תורידמ תלוספ יוניפ למשח
םושיא בתכ | עומיש 054-4385695 םידווד ןוקית תותלדו תונולח ינוקית
הינב ,סבג ,חיט
םירוערע
םיגהנ 052-2853422 ןורוד
054-4258529 :דיינ
mslegal.co.il :רתא 401741 402796 402341
םיגהנ תו/םישורד דודיעל הדוגאל ,הינבה םוחתב הרבחל
סובוטוא : ירוביצ בכרל ,הינתנל תורייתה ,םינספת םישורד
4-6 הקנמ ה/שורד סובוטוא / תוינומ / תכשלב ת/דבוע םידבועו םינלזרב
/יארחא עובשב םימעפ תוינומל תורשפאו ריעז ,האלמל ןיעידומה - תבשב אל ,םייללכ
םיניבמ ה/ץורח ,תי םיבוט םיאנת ,סקיפב תונכותב ןויסינו עדי 050-6697609
09-8942289 תילגנא הדובע ,םימיאתמל תופשב עדי , סיפוא 402658
הקיטמסוק לעפמל
תיב םא ריחמ ,תורמשמב לכו תילגנא ,תירבע /ריכשהל הצור יתרכמ - יתמסרפ יתמסרפ
ח''ש 32 יתלחתה
שדחה ת"הזאב
,ןורתי תפסונ הפש
/םידבוע תו/םישורד
403146 09-8627777 העשל אל ח"וק שיגהל שי ?תיבה תא רוכמל
דחא קר שי 1 ’סמ
,הקוור ,תיב םא השורד 402686 1.8.17-המ רחואי דבוע + הזיראו יולימ תו 04-6226868 יתרכמ
תורשפא ,הניל ללוכ הדמר ןולמ תיבל 09-8603324 :'לט :ח"וק תפדעומ הדובעל
04-6226868
םיאנת ,תיטנדוטסל גהנ שורד ,הרדחב gonetanya@gmail. daniela@ 09-8657286 04-6226868
הרדחמ ,ירוביצ ריעז
.המיאתמל םיבוט 054-4931378 .דבלב com dr-kadir.co.il
052-3870825 וקישומ - 402865 402728
םיקינצופיש 402860 היגולוקא ןהכ יבצ 'בחל ,הירגסמל דבוע שורד
תוינומ יגהנ םישורד ת/ליעפמ ה/שורד .הבוח ןוישיר
390797 054-7744267 ה"מצ ןוישיר ,לפוש 050-4229234
םייעוצקמ םידבוע :ילטנ םיטרפל !הבוח
ףויש ,לטכפש תודובעל ןויקנ ידבוע ליימל וא 09-8900700 תורישו תוכיא לע
העובק הדובעל עבצו 401166 [email protected] החלצהל הרצקה ךרדה
050-8236608 ,ןויקינ ידבוע םישורד 403341 עובשה חול םירשפתמ אל
עובשה חול
םיאתמ( ,בוט רכש ת/דבוע ה/שורד החלצהל הרצקה ךרדה
)הסנכה תמלשהכ םג בג לע םיטנגמ תקולחל עובשה חול הרדחב
050-7375959 רוזאב הדובע ,תלדה הרדחב 04-6226868 04-6226868
רכש ,ריצק/שירח 04-6226868
ירבודל תופידע ,הובג
050-9032241 .תיסור


יתמסרפ חול
החלצהל הרצקה ךרדה הרדחב עובשה
עובשה חול יתרכמ רתויב יביטקפאה
!הדבוע
הרדחב
25.7.17 / 2309 ןוילג / הרדחב עובשה / 50
04-6226868 04-6226868 04-6226868


Click to View FlipBook Version