The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-benetanya_2017-11-09_2467

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2017-11-09 04:30:12

השבוע בנתניה 2467

hashavua-benetanya_2017-11-09_2467

ד”סב
ןובאתה תא םכל םיציפקמרשכ
חותפ
ש”צומב
םיחולשמ
-ב ונתוא 09-8323201 10 רפפמטש ‘ חר
ושפח
הינתנ
09-8307777 :לט הינתנ ,13 זמר www.netanyanow.co.il 9.11.17 ח"עשת ןושח 'כ | 2467 'סמ ןוילג


ןורשב הלודג זג תרבחל
ינכט להנמ ה/שורד

! הבוח 2 המר יאנכט!דבלב הביבסהו הינתנ םירוגמ רוזאמםימיאתמל םילועמ םיאנת
09-8618593 : סקפל ח”וקיאופר-אראפ רוקידפ םיה קדנופ םילזומ םיריחמב םיטיהר ןסחמ
mika
medical pedicure Since 1966 .עבצו הקל ,ןרוא ץעמ :םיחבטמ גורדשו בוציע
םיטלס | םיקרמ | םירשב | םיגד חוקלה תשירד יפל

pedicure medical & manucure תכמסומ עובשה לכ חותפ
ןיכס אלל הטישב 16:00 העשה דע 'ו םויב
ריעה יבחרב םיחולשמ 18 ןימינב 'דש החמש יטיהר
יאופר-אראפ רוקידפ תרכוס ילוחל םג
ח"ש 150 םומינימ*
052-2427802 09-8341222 ,09-8615780 הינתנ בוחרדמ ,1 קוק ברה 'חר ,054-9309945 ,054-9433759
09-8336401

ןורשה רוזיאב תובא תיבלתו/םישורד
הליל ת/רמוש8:00 דע 20:00 העשמ עובשב םימעפ 4-3

.םיתואנ שונא יסחיו תוירחא ,תוניצר
םיטנדוטסו + 50 יאליגל םג םיאתמצ"החא תועשל הלבק תדיקפ:םישרדנה םירושיכה

,םירייד םע רשק םייקל תלוכי ,שונא יסחי
בשחמ ימושייב עדי ,ץוח ימרוגו םירייד תוחפשמ

,20:00 דע 15:00 :הדובעה תועש

)צ"הנפל 'ו ימיב םייעובשל תחא( עובשב םימעפ 4

םיטנדוטסו + 50 יאליגל םג םיאתמ
:םיטרפל09-9506215 :סקפ 09-9519188 :לט

ד״סב


רמתיא הוונ קראפ ןירג

ריעל ץוחמ ריעב רוגל


חתפמה80% םויה20%
תלבקב םימלשמ


קנבה רושיאב הנתומ*

,יתוכיא םירוגמ טקייורפב םירדח 4 תוריד :הגיצמ דוד ןב תצובק
.ול וכיח הביבסהו ןורשה רוזא לכש רמתיא הוונ תנוכשב ידוחיו יתרקוי
!םידחוימ םולשת יאנתב וישכעו …םתא םגו
םירוגמ טקייורפ הנוכשב .רחא םוקמ םושב ואצמת אלש םייח תוכיא הבו רמתיא הוונ תנוכש תאצמנ הינתנ ריעה בלב
טרפמ • יתוכיאו ינשדח םינפ בוציעו ןונכית • וגוסמ ןושאר א״מת טקייורפב דבלב תוריד 42 תונבנ ובו דיחיו דחא
.ףרטצהל םכלש ןמזה הז .תשבוגמ הליהק • ראופמ טרדנטסב יבול • יזכרמ םוקימ • רתויב ההובגה המרב

הבהאב לבבמ
....םירופיצ וליא
לקדיחל דעו תרפהמ
30.11.17 ישימח םוי / 14.11.17 ישילש םוי 28.11.17 ישילש םוי
אתלוחו הלעמה דוסי ,הלוחה ןומגאב הנרוא הלועמה הכירדמה יווילב
הלוחה ןומגאב םירוגעה 40,000 תובקעב רקבנ לבב תודהי תשרומ תובקעב
לבב תודהי ןואיזומב
בושייה לש ורופיסו םגאה ,הלעמה דוסיב רויס דעיבא תנע תיקריע תינקחש םע שגפמ
...דועו ןיבורבוד באוי קדצה רג רופיס השדחהו הנשיה הדוהי רואב רויס
ןגד תיבב יגולוארטמה ןוכמב קתרמ רוקיב
08:00 :האיצי הדעה יקתממ תומיעטו הפאמו הפק ללוכ
₪ 150 :יאלמג ₪ 160 :רגובמ 08:00 :האיצי
הלוחה ןומגאל הסינכ ללוכ ₪ 150 :יאלמג ₪ 160 :רגובמ

היזיוולטה לש 2 ץורע ינפלוא םיפיטנה תרעמ ילש ןויצל ןושאר
םילשוריו הרטשמה ןואיזומו רשו ןגנמ ,רמזמ לויט
07.12.17 ישימח םוי 23.11.17 ישימח םוי 15.11.17 יעיבר םוי
קתרמ רויס ךמסומ ךירדמ יווילב ןוידרוקאהו רקיפ יאתבש םע
היזיוולטב 2 ץורע ינפלואב םיפיטנה תרעמ ריעה ןואיזומ,םלענה םגאב רוקיב
ןליא הוונ הרטשמה תשרומ ןואיזומ םיגיהנמה ןג ,תירבעה ןג
הדוהי הנחמ קוש ...דועו בוחרדמ ,םלועה תומואו
יברעמה לתוכהו ידוהיה עבורה יכ"נתה ןגהו הלאה קמע הריש הניגנב לבותמ לכה
07:45 : האיצי הסינכ + הפאמו הפק ללוכ הפאמו הפק ללוכ םירופיסו
₪ 140 :יאלמג ₪ 150 :רגובמ 07:45 : האיצי 07:45 : האיצי
היזיוולטה ינפלואב רויס ללוכ ₪ 140 :יאלמג ₪ 150 :רגובמ ₪ 130 :יאלמג ₪ 140 :רגובמ

לתוכה תורהנמ ידרוכ אנא ןופצב םיקידצ ירבק
םילשוריו ןאטסידרוכ תודהי תובקעב
ךמסומ ךירדמ יווילב 18.12.17 ינש םוי 17.12.17 ןושאר םוי
27.11.17 ינש םוי קתרמ יתיווח שגפמ - םיחמצ ארבב רקבנ
,אפרמה יחמצ תובקעב הקומע
ךמסומ ךירדמ יווילב רכשו רקיל רציימה דחוימ בקי - דרומ בקיב רוקיב
...םעטנו עמשנ הארנ .תוקרייו תוריפמ יאחוי רב ןועמש יבר
קתרמ רויס הנדריב ידרוכה רפכה
ןואיזומב רקבנ ,ןאטסידרוכ תודהי תשרומ לע עמשנ סנה לעב ריאמ יבר
לתוכה תורהנמב ...דועו שובלה םיגהנמה ,תשרומה לע עמשנ
םידחוימה הדעה ינדעממ םעטנ 08:45 :האיצי
...בורקב םיטרפ 08:00 : האיצי
₪ 150 :יאלמג ₪ 160 :רגובמ ₪ 120 :ריחמ

ד״סב
...הרידב רוגל רשפא
הרידב תויחל רשפאו
.דוד-ןב תצובק לש


םידחוימ םולשת יאנתב דבלב תוריד 3
80% 20%

חתפמה תלבקב
םויה םימלשמ
קנבה רושיאב הנתומ*


לצרה דוד ןב תצובקמ קיטוב טקיורפ ,22 אריפש השמ
.תקנפמו תדפקומ ,תיתרקוי ,תידוחיי םירוגמ תיווח

www.hbd.co.il //// 073-3311888 :השיגפ םואיתו םיפסונ םיטרפל

תלעופה תובדנתמ םישנ תעונת - וציו וציו ףינס
תויוכז ןויווש תגשהו השיאה דמעמ םודיקל
.םייחה ימוחת הינתנ לארשי
לכבו החפשמב ,הרבחב ,קוחב םינימה ןיב...קלח תחקל ךתוא ןימזמ
ןייטשנרב ץועיי
יטפשמ


יאוב יאוב החפשמ יניד
תונקל בדנתהל החפשמ יכוסכס

םורתלו הליהקב ךומתל יאוב
םישדחתמ ןישוריג
גניפוש תריוואב הביבסה תוכיאל
דלנודקמב םישנל
החיתפ ןיאושינ םורט ץועיי
!םיעיתפמ םיריחמבו תססות
!תיגיגח !דבלב
9.1 1.17 הדובע יניד
:החיתפ תועש :החיתפ תועש
09:00-16:00 - 'ה ,'ד ,'ג ,'א 09:00-12:30 - 'ה-'א
09:00-19:00 - 'ב 08:00-12:30 - 'ו :החיתפ תועש
דלנודקמ תידוגיב יקסנלימס תידוגיב 16:00-18:00 'ב ימי
הינתנ 13 דלנודקמ 'חר 'גאספב 9 יקסנלימס 'חר שארמ םואיתב להק תלבק
םישפחמ הבוט העש
?םוקמ דלי
םע


דומיל תותיכו םיגוח ,תואצרה םיקוקזש הדלי וא דלי שי
בל תמושתו הבשקה ,םוחל
תיתרבחו תיתליהק תוליעפ בדנתהל ואוב
תוצובק ישגפמו תואנדס
שומיש
תולע ימדב דלי שי םהל קינעהלו
תדלוה-ימיו םיעוריא הכחמש
!דבלב
עובשב העש
...ךל קר
םכתריחבל רדח וא םלוא
ריעב רפסה יתבב תמייקתמ תוליעפה •
הינתנ 13 דלנודקמ 'חר וציו י"ע ונתניי יעוצקמ יווילו הרשכה •
הדבוע הינתנ 13 דלנודקמ

.רשפאש 09-8823192 .לט וציו ףינס
| www.wizo.org.il [email protected] הינתנ

שיש םודא יכה
שדח זילטא הנוכשל אב
הפינס תא הינתנב החתפ ,לילגהמ העודיה הייבצקה ,"םיבצק חתנ"
וגרדשיש ,םיוולנ םירצומו םיחבושמ םירשב לש בחר ןווגמ םע ישילשה
!לושיבה תיווח תא םכל
תוליעפה תועש םיבצק חתנ :WAZE
15:00 דע 8:00 'ו םוי 21:00 דע 8:00 'ה- א )יטיס המיניס( ןיבוגור םחתמ םיבצק חתנ
050-5261468 תונמזהו םירוריבל ןופלט הינתנ ,3 רקחמה בוחר הינתנ

הינתנ תונבר חוקיפב רשכ

המ
12
ארוק14
רדס תושעל העיגמ יננ רפוס 12
הריב סוכ לע גניקרווטנ 144
"רשואל הייפיצ" 18

18
םיציצמ 4

www.israelnow.co.il רתאב תילטיגיד הרודהמב םג הינתנב עובשה
יטלסמ יקלמ הליה :הנשמ תכרוע | )8307722( ןהכ-םוחנ תנסא :תלהנמ | לארשי ןויס :ל"כנמ
רחש העונ :חול תועדומ תנמזהו תכרעמ תריכזמ | )09-8307711( רקנס תרשוא :חול תלהנמ
הדרג רחש ,ןוסח ןצינ ,לדנמ הניר ,ןמטלא בירי :יפרג בוציע | ןמדלפ ישי ,יאתבש ידע ,)054-2645006( יטלסמ יקלמ הליה :תכרעמו םיציצמ
זיוהקא יקינ ,)054-2645010( שורה ןב ןפטס ,)054-2645026( גומלא רוד :םוסרפ יצעוי
גרבדלוג תפקר ,לטנבא הגלוא :תונובשח תלהנה | )050-9300959( ינועמש ןורוד :הצפה |
| 2121 .ד.ת ,42310 דוקימ ,הינתנ 13 זמר ,"זמר תיב" ,09-8623966 .סקפ ,09-8307777 .לט :הלהנה ,תועדומ תכרעמ |
www.israelnow.co.il :רתא | [email protected] :ליימ | )ץראה( טנירפופרג :סופד | "ןורשב םינומוקמ" :ל"ומ
םימי גלופ ןורשה
גלופ - םימי ריע םיבוטה םייחה ןיזגמ ןורשה תירק לש ןותיעה

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 8

:גיצהל האג המיסילב הקיטפוא
הינתנ ףינס
!שדוחמה

4 ביצנה לאומש

!גרדושמ
!חוורמ
!ינכדעו


הקשהה לגרל
50 %החנה


!תונחה לכ לע


ןונקתל ףופכב

ךלמילא לבוי ברה / השרפה ליבשבתכלומ רתסא ,רמולכ .לארשי םע םייחה תא תויחל
.הרש לש החוכמ
הראשנ ונחתפ הב הלאשה ןיידע ךא ,הרש לש הייח תונש תיינמב תחתופ עובשה תשרפ
השרפה ךשמהבו תדמועו היולת -םי ִנׁ ָש ע ַבׁ ֶשְו ה ָנׁ ָש םי ִרׂ ְש ֶעְו ה ָנׁ ָש ה ָא ֵמ ,ה ָרׂ ָש יֵּי ַח וּי ְהִּיַו"
רשאכ ףקות הנשמ תלבקמ ףא איה הניא םדא לש ויתונש תיינמ .)א ,ג"כ( "ה ָרׂ ָש יֵּי ַח ,י ֵנׁ ְש-
ם ָה ָר ְב ַאְו" : קוספה תא םיארוק ונא לש הניינעב ,תאז לכבו תישארב רפסב הרז העפות
.)א,ד"כ( "ל ֹּכ ַּב ,ם ָה ָר ְב ַא-ת ֶא ךְ ַר ֵּב 'הַו ;םי ִמָּי ַּב א ָּב ,ן ֵקָז ."הבוטל ןיווש ןלוכ" ,רמולו סחייתהל י"שר רחוב הרש
ונרובעב םנמא .137 ןב "קר" היה םהרבא תע התואב םייח ויה כ"הס הייחו הביש ליגב תרטפנ הרש ,רמולכ
הפוקת התואל האוושהב ךא גלפומ ןקזל בשחנ הז לבס יפודר אקווד ויה הייח ירה ? ןכתיי הז ךאיהו .םיבוט
175 ליגב רטפנ םהרבא ןכאו ריעצל בשחנ אקווד אוה רשפאל הצלאנו תובר םינש הרקע התייה איה .תואלתו
?ןקז םהרבאש בותכ עודמ זא כ"חא תובר םינש דוע ונב תא ורובעב הדליש רגה תא תאשל הבהוא ,הלעבל
:וינפל רמא .הנקז עבת םהרבא :ןומיס רב הדוהי ר"א" םעו רגה םע הלש םיפתושמה םייחהמ הלבס איה .ורוכב
עדוי םדא ןיאו םוקמל ןיסנכנ ונבו םדא ,םימלועה ןוביר החקלנ ףאו בורל םידודנ העדי ,םדוק דועו לאעמשי
עדוי םדא ,הנקזב ורטעמ התאש ךותמ .דבכמ ימל ? םיבוט םייח ולא םאה .ךלמיבא י"ע ןהו הערפ י"ע ןה
ךממו תעבת בוט רבד ,ךייח :ה"בקה ל"א .דבכמ ימל תוליפכה עודמ ,תמסרופמה הלאשה תא םג הלענ ,ללכבו
.הנקז ביתכ ןיא ןאכ דעו רפסה תליחתמ .ליחתמ אוה דע םלוכל רמאנש יפכ אלו הנש הלימה לש בותכב
אב ןקז םהרבאו" :הנקז ול ןתנ ,םהרבא דמעש ןויכו ?'הנש עבשו םירשע האמ' התע
ןממס איה הנקז ,רמולכ.)ט ,הס הבר תישארב( ."םימיב תאבומ תוליפכה תלאשל תובושתה תחא .ףוסהמ ליחתנו
םהרבאו .המכחל ,םייח ןויסינל ,םייח תונשל ינוציח ם ָת ָל ֲח ַנְו ם ִמי ִמ ְת י ֵמְי 'ה ַע ֵדוֹי" :א ,ח"נ הבר שרדמב
.הרותה תמכח הנקש ,המכחב ןקז לש תועמשמב ןקז ,םי ִמי ִמ ְּת ם ָתוֹנׁ ְש ךְ ָּכ םי ִמי ִמ ְּת ן ֵהׁ ֶש םׁ ֵש ְּכ ,הֶי ְה ִּת ם ָלוֹע ְל
יוטיבה תנווכ שודקה רהוזה פ"ע ?"םימיב אב ןקז" והמו םי ִרׂ ְש ֶע ת ַב ְּכ ה ָא ֵמ ת ַּב ,יוֹנ ְל ע ַבׁ ֶש ת ַב ְּכ םי ִרׂ ְש ֶע ת ַּב
ארסח אלו ןיאליעו ןימילש םלוכש ,וימי לכ םע אבש ",איה התוישיאב םידדצ השולש גיצמ שרדמה ."א ְט ֵח ְל ה ָנׁ ָש
,'ה תדובעב םיאלמו םימלש ויה וימי לכש ."אדח אמוי םירשע ,םימיה תמכח תא ןייצמ "הנש האמ" :הרש לש
םימיה לכ םע אב םהרבא .םיבוט םישעמבו תווצמב עובט היהש םירוענה ץרפ תאו היפוי תא שיגדמ הנש
ןתינ ןפואה ותואבו .'ה תדובעל וימי תא לצינ אוה .ולש ,המימתו הרהט התויהל סחייתמ "םינש עבש"-ו הב
עגר לכב םימלשומ ויה אל הייח םנמאש ,הרש לע רמול .םיאטחמ היקנ
.'ה תדובע תא םאותה ןכותב ןאלמל הגאד איה ךא עגרו :רחא רדסב ךא םינייפאמ םתואל סחייתמ י"שר ,בגא
ריבסמ "הרש ייח ינש" יוטיבל וסחייתהב שריה ר"שרה ."אטחל 20 תבכ 100 תב ,יונל 7 תבכ 20 תב"
תוינויחו החמש ייח היח איה .הימי לכ תא היח הרש יכ ,חנ( הבר תישארבב אבומ ךכל סחייתמה ףסונ שרדמ
עגר לכב םייתועמשמ םייח הייח איה .הרצ תותיעב םג .םנמנתמ רוביצהו שרודו בשוי היה אביקע יבר" :)ג
בטומש ,רמול הלכי איה וילעש עגר ףא הל היה אלו עגרו זכק לע ךולמל רתסא התאר המ ,רמא .ןררועל שקיב
עגר לכש םהרבא םג ךכו .ותוא תויחל אלש הל היה הרש לש התב תב התייהש רתסא אובת אלא ?תונידמ
.קירל היה אל אלש יבר ."תונידמ זכק לע ךולמתו )םינש( זכק התייחש
תויחל" שיו "םייחה תא תויחל" שיש ןיבהל ןתינ ןאכמ שקיב םנמנתמו ףייעתמ וידמול רוביצש הארש אביקע
."םייחה תא 'סמ ןיבל הרש ייח תונש 'סמ ןיב שקיהה תא איבהל
ןתינ קפס אללו השועו לעופ ,יח 120 דע ןכאש םדא שי וזה הלבקהב יכ קפס ןיא .רתסא הכלמ םהילע תונידמה
םדא שיו .תמ אל אוה ירה יכ "וייח תא יח"כ ורידגהל ןיב רשקה המ ךא ררועל חילצה ,בשק תקנזה רצי אוה
יחצנ ןכותו תועמשמ םע דחי םייזיפה וייח תא יח רשא תובאהש ומכש ונדמלל שקבמ אביקע יבר ?םירבדה
אבל הכזנש .וימי לכ םע אב אוה יכ רמול יואר וילעו השעמ" תניחבב םהירחא תורודה לכ לע םיעיפשמ
.תישעמ תועמשמו המכח לע ודיעי וניטמקשו םימיב תוהמיאה ראשמ הנושב ,הרשל םג "םינבל ןמיס תובא
שי ,תובאה םע תדחאתמו תגזמתמ ןתעפשה רשא
הינתנ ןליא רב ת"ימא ךוניחה תיב להנמ וניה בתוכה * .תידוהיה הירוטסיהה ךשמה תא תללוחמש העפשה
[email protected] :תוראהלו תובוגתל ייחב הריציב תועמשמ שי הרש לש היחב הנש לכל


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 10

SHAPO SHAPO MERCI MERCI


events events events events
שיא 750 שיא 750 שיא 250 שיא 250


הנשה לכ ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשכ ט הנשה לכ ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשכיעצבמירפת םימח םיריחמו ם טירפת םימח םיריחמו םיעצבמ

ןווגמו רישע
רפשא /שנא /דופחמ /אדנל
ףרוחה תנועל
רפשא /שנא /דופחמ /אדנל ןווגמו רישע םייתרקוי הניח יעוריא ףרוחה תנועל
םיהדמ עצבמב וישכע
״ ״ ״ ״
אמא•תיבמ•םילישבתו•יטנתוא•טירפת • יחרזמ גנירטק יחרזמ גנירטק
הריווא•יכסמו•הרבגה•,הרואת • תבשל ןכומ לכוא תבשל ןכומ לכוא
רוזיאב•בוטה•החנמ•/ןטילקתה • דחוימו םיעט דחוימו םיעט
תיתוכיא•םוליצ•תליבח • ישיש םוי לכ ישיש םוי לכ
השיבלמו•הניח•תושובלת • יסרמ ימלואב יסרמ ימלואב
ראופמ הניח להוא
הינתנ 26 דוד סקנפ חר | 09-8827824 | 050-9090555 יחרזמ םייח תלהנהב
הינתנ 26 דוד סקנפ חר | 09-8827824 | 050-9090555 יחרזמ םייח תלהנהב
םדאל ₪ 199 קר
םינמזומ 100 םומינימל ,'ד-'א םימיב ףקת עצבמה*
םמחמ ףרוח עצבמ
םינורחא תומוקמ ורתונ הבהאו תויתחפשמ ,תושגרתהל תווצמה תוגיגחל תא םכל תושעל
ףרוחה יעוריאל
ונלש םיחמומל ונת
תיתוכיא•םוליצ•תליבחו• תיתוכיא•םוליצ•תליבחו•ןטילקת••••••חבושמ•ברע•טירפת• ןטילקת••••••חבושמ•ברע•טירפת • !םלשומה עוריאה
תיתוכיא•םוליצ•תליבחו• םישידח•םיכסמו•הרבגה•,הרואת•••••••••••••••ביהרמ•בוציע• •,הרואת•••••••••••••••ביהרמ•בוציע• ןטילקת••••••חבושמ•ברע•טירפת •
םישידח•םיכסמו•הרבגה
םדאל ₪ 199 קר םינמזומ 100 םומינימל ,דבלב 'ד-'א םימיב .ץרמ-רבמצד םישדוחב ףקת*

םישידח•םיכסמו•הרבגה•,הרואת•••••••••••••••ביהרמ•בוציע
ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשכ יסרמ ימלואב יחרזמ גנירטייק
תבשל ןכומ לכוא
הינתנ ,26 דוד סקנפ 'חר ישיש םוי לכ ,דחוימו םיעט
072-3341748 , 09-8827824 050-9090555 יחרזמ םייח תלהנהב

רדס תושעל העיגמ יננ רפוס


תינכת תא בורקב חראי תוהמיאו תירוה הכרדה ,הרשעהל - אמאמח זכרמ
- ךרד ןויצ עקר לע ,תוילד לכימ היזיולטהו ךוניחה תשא תשגהב 'יננ רפוס'
םידליו םירוה יפלאל ינש תיבל ךפהש זכרמה תוליעפל םינש רושע
שוקיבהו םידליו םירוה תשירד רואל םימייקתמ רקובה תועשב המגודל ךכ יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
ראשנו היה ונלש וטומה" :רבגו ךלהש תואנדס ,תירוה הכרדה ,הכימת ישגפמ קט-הידמב לעופש אמאמח זכרמ
םא ,הליהקל םיבושק דואמ ונחנאש ןיב .תוקיתוו תוירט תוהמיאל תואצרהו דצמ המזויכ לחה ,ןורשה תירק
חתפל םירוה דצמ השקב וא ןויער שי תואצרה ,יתוחתפתה יוויל :תויוליעפה הינתנ יבשות םיריעצ םירוה תצובק
םדקתהל םיסנמ ונחנא שדח םוחת תוחתפתהו הניש ,הקנה אשונב לודיגב ידדה עויס לבקל ושקיבש
תשמשמש ןהכ הריבסמ "ןויערה םע ,םירוהל וטנ תואנדס דצל .תוקונית תועצמאב ,החפשמ ייח לוהינו םידלי
.תונורחאה םינש 7-ב דיקפתב .ףוג בוטיחו בוציע ומכ עויסו ,תופתושמ םירוה תויוליעפ
אל קובסייפש הפוקתב םק זכרמה" תוליעפ תרגסמב צ"החא תועשב םיריעצ תוגוזל םייטנוולר םירגתאב
ךרד התייה וז ,ונלש םייחב חכונ היה ,טרופסו הרשעה יגוח םימייקתמ םידלי התומעה' ידי לע הצמוא אמאמחה
םיחותפ ונעגה ,םירוה שבגלו רבחל ברעה תועשבו רופיס תעשו תוגצה זאמ רושעבו 'ילאמרופ יתלב ךוניחל
לכב ונחלצה הככ - םייונישו תונויערל הדועייל תרזוח 'אמאמחה' תורחואמה ביבס הבחרוה התוליעפ התמקה
םירוהה תבוטל תואצרהו תומזוי ינימ ,החפשמ אשונב תואצרה :ירוקמה םידליו םירוה יפלא תבוטל ,ןועשה
םירוה ףותיש לש רצות לכה ,םידליהו ,םיגוחו תואנדס תורשעו תויגוזו תורוה ברעו רקוב תועש רשאכ .הינתנ יבשות
."רוביצו רלדא תואנדס ,בוטיחו בוציע גוח ומכ תוקוניתלו םירוהל שדקומ תורחואמה
תופתתשה לע עדימו םיפסונ םיטרפ גנילייטסו םוליצ תואנדס ,תורוהל שדקומ םיירהצה רחא וליאו ,דבלב
תירק קט הידמ – אמאמח טקייורפב ,אמאמחה תלהנמ ירבדל .ישיא דצל ,םידליל יאנפו טרופס ,יוליבל
09-8622908 ,18 רימזה ,ןורשה האב זכרמה תוליעפ יפוא ,ןהכ ילט .םידליו םירוהל תופתושמ תויוליעפ


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 12

הנתמב רבוש
₪1500רזיילב רעיש תרסהל
ףוגב רוזא לכמ

םכתריחבל

,יניקב וק תועשפמ וא יחש תיב אמגודל*
₪490 קר :הנתמה רבוש שומימב ריחמ*
31.12.2017 -ה דע ףקותב

: רות תנמזהו םואתל

072-3935501

םדאל דחא רבוש שומימל* םיעצבמ לפכ אלל*
! ת ט ל ח ו מ ר ע י ש ת ר ס ה ד ע *
רשואמ )תרצוי,תינקחש,תרמז( לטיבא הנליא
CDA,FDA My Laser תרבחב" :הצילממו הצורמ החוקל הניה
םינקתה ןוכמ
ילארשיה יתלוכיש רתויב יעוצקמהו בוטה לופיטה תא יתלביק
, תומיהדמה תואוצתהו ,קנפמהו ישיאה סחיה,שקבל
Crio 6 Zimmer Gentle Lase PRO המיהדמ היווחל ךילהתה לכ תא ירובע ושע
הינמרג תרצות ב”הרא-הלדנק תרבחמ "!!תואלפנ תואצות םע
1 4 ת ו א מ צ ע ה ר כ י כ : ה י נ ת נ ף י נ ס

www.mylaser.co.il תמלשומ הקיטתסאל mylazer

הריב סוכ לע גניקרווטנ


םירסנלירפו םימזיל ףתושמ הדובע בחרמ - "הלוספקה" תועצמאב הינתנ
רבמבונב 12-16( ימואלניבה תומזיה עובש תא ןייצת םיריעצל הקלחמה תיבמ
ןכות תואנדסו תואצרה ןווגמ םע םלועבו ץראב םירע ןוילימ 10 םע דחי )2107
סוכ לע הביבסהו הינתנמ םימזיו תוימזי םע םכסמ גניקרווטנ שגפמ ,תורישעמ
!)םניח( הריב
לארשי יפא :תאמ
הרטמב םקוה ימואלניבה תומזיה עובש
לולסמב רוחבל םיריעצ םימזי דדועל
.תיתרבחו תישיא תוחתפתהל תומזי
ןוילימ 10-מ הלעמל ,הרבעש הנשב
וגגח תונידמ 157–מ רתויב שיא
.תימצע המשגהו תומזי לש גנינפהב
"הלוספקה" תועצמאב ,הינתנ ריעה
3-ה הנשה וז תמייקמו תדדועמ
תואנדסו תואצרה ,םיסנכ תופיצרב
םיחמומהו םיצרמה בטימ םע ןכות
תיתרבחהו תיקסעה תומזיה םלועב
,םינווגמ םינכת לע אוה שגדה רשאכ
.םייטנוולרו םירישעמ
ףותישב חתפיי תומזיה עובש ,הנשה
םיקסעל תונכוסה - ףועמ םע הלועפ
ףיקמ יקסע חותינ עצבל דציכ יסויו רקוסק ירוא ועיגי ינשה שגפמב האצרהב הינתנ ףינס ,םיינוניבו םינטק
בלשמ לחה ,חותיפב תוריש וא רצומל רחסמל רפסה תיבב םילהנמ ונונעו ןויער דילוהלו ןטקב ליחתהל"
.קווישה יבלש דעו היגטרטסאה םיסכנ תמקה" לע ורבדיש ,ינורטקלא ,ףועמ ץעוי ,רונמ ירא הב "לודג
דציכ תורחא םילימב וא "םייטנרטניא החמומו ZOOZ ץועייה תרבח ל"כנמ
,19:00 העשב רבמבונב 15 ,יעיבר םוי תותשרב ecommerce תונח םיחתופ םיכרד לע רבדי ,תיגולונכט תונשדחב
.הינתנ 4 רפפמטש 'חר - הלוספקה ,ייפיפוש ,ייביא ,ןוזמא :רחסמה ילכ תרזעב םימזימו םיקסע ףונימל
םייקתי תומזיה עובש לש רא'זולקה ,ישילש םוי .תיביסאפ הסנכה םירציימו 12 ,ןושאר םוי .םייתטיש תונשדח
.ידוחייו יגיגח גניקרווטנ שגפמב הלוספקה ,19:00 העשב רבמבונב 14 הלוספקה ,19:00 העשב רבמבונב
הז רחא הזב חראת הלוספקה .הינתנ 4 רפפמטש 'חר - .הינתנ 4 רפפמטש 'חר -
םימזיו תוימזי החותפ המב תרגסמב
םימזימה לע ורפסיש הביבסהו הינתנמ היבוקה לדומ לע
יבלשב םיאצמנ ולא לעו וחתיפש ?םתעמש רבכ
העשב רבמבונב 16 ,ישימח םוי .חותיפ אכירא לטיבא
רפפמטש 'חר - הלוספקה ,17:00 הצרמ ,תרצוי –
.הינתנ 4 תיקסע תנמאמו
תויונמוימ חותיפל
,תישפוח םיעוריאה לכל הסינכה רבדת הבישח
םשריהל ןתינ .שארמ םושירב תינתומ תולאש" לע
דומעב םיפסונ םיטרפ לבקלו ת ו ח י ל צ מ ש
רתאב "הלוספקה" לש קובסייפה תרזעב ,"םיקסע
רתאב וא www.capsula.org תיבה תינשדח הקינכט
.ינוריעה דמלת החתיפש


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 14

55

רגרובריב תחורא


תיבחהמ הריבו ספי'צ ,'רג 220 רגרובמה לש הגיגח
תויקסע תוחורא לש ןווגמ דועו

חותפ
לכ
עובשה ,2 שיבכ "רחשה" קלד תנחת רב לירג היוז תדעסמ


הינתנ ,גלופ םירשב
09-8862200 :לט םיגד
www.zoyarest.co.il םימעטמ

םייחל הרומ


הכוזכ עובשה הזרכוה ןמטוג טרוא יתנש ששה ןוכיתב הרומ ,רגיצנד סיריא
.ז"עשת ל"הנשל א"ת זוחמב תנייטצמה הרומה סרפב

תווצל תעייסמ ,םישדח םירומ לש יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
תעמטהב ןכו םושייב יצועייהו ילוהינה תיבב תילגנא תדמלמ רגיצנד סיריא
ילעב םידימלתב לופיטל תוינידמה תונש ךלהמב .1993 תנש זאמ רפסה
".הדימל תויוקל ,םידיקפת רפסמ האלימ התדובע
הליבומ םינש רפסמ הזמ יכ רבתסמ תומר לכב תילגנא תארוה תוברל
הביצמו תילגנאה תווצ תא רגיצנד ,ר"חש( תויסולכואה יגוסו דומילה
יוטיב ידיל אבה הגשהל הובג דעי ול ךוניחב הקסע ןכו )תונייוצמ ,מ"נח
םינחבנו םידמולה םידימלתה זוחאב .תילגנאה עוצקמ זוכירבו התיכ
איה רשאכ ,ל"חי 4-5 תומרב תורגבב םוחתב העצקמתהו הדמל ףסונב
זוחאל םידימלתה תא איבהל החילצה יכרדב תומאתהו הדימלה תויוקל
53%( יצראה עצוממה ןמ הובג זוחאב ,זועמ רב לט ירבדלו תונחביה
תמרב ונחבנ ו"עשת רוזחמ ירגובמ תעצבמ איה" רפסה תיב תיל"כנמ
רגיצנד סיריא
5–ב 27% + ל"חי 4-ב 26% :ל"חי 4-5 רפסמ הזמ הבר תוריסמב הז דיקפת
תואנדס – Pathways Negotiation :ומכ 5-ב 49% ז"עשת 'בי ידימלת ,ל"חי ןפב הקוסיעל ףסונב רשאכ ,םינש
רפס יתב ןיב )תילגנאב( ןתמו אשמ 68% כ"הסבו ל"חי 4-ב 19%-ו ל"חי ימזוימ תחא סיריא התייה יגוגדפה
החתופש תינכות( םיברעו םידוהי ).ל"חי 4-5–ב תורגבל ושגינ 4-5 טנק לאונמע רפסה תיב םע רשקה
תורירגשה י"ע תכמתנו דראוורה 'נואב םינשה עבראב יכ זועמ רב הנייצ דוע ריע( הינמרגבש דנומטרוד ריעב
Debate World תויורחת ,)תיאקירמאה השולש תווצב וטלקנ תונורחאה ךלהמב וקוזיחו )הינתנ לש המואת
Video-ב םירועישו Scholar's Cup תשמשמ איה םהל ,םישדח םירומ התדובע השוע סיריא .םינש הנומש
.Conference ףסונב .םבולישב תעייסמו תירוטנמ דחא לכב ידוסיו יעוצקמ ןפואב
םירומה תא תדדועמ רגיצנד ךכל הנויסינמ תמרותו הקוסיע ימוחתמ
תושדח תוינכתב קלח תחקלו םוזיל תיבטימ הטילקלו תילגנאה תווצל
אביקע ינב תבישיב הימדקא


חותיפל תידוחייו תיתרקוי תינכת הידימלתל העיצמ הינתנ אביקע ינב תבישי
.לארשיב םיימדקאה דומילה תודסומו רקחמה ינוכמ ףותישב תידומיל תוניוצמ
רקחמהמ דרפנ יתלב קלח ווהיו תמא לארשי יפא :תאמ
הווש רקחמב ןויצה .ליעפה ימדקאה הבישיה ידימלתל העיצמ תינכתה
היצטידרק לעבו תודיחי שמחל ךרע ידומילה םוחתה תא חתפל תונמדזה
ברה הבישיה שאר .ךוניחה דרשמ לש רקחמ לש לולסמב תימדקא המרב
תבחרהו תוניוצמ יכ ןייצ ,יבהז םר טבזילא .רקחמ תודובע תביתכו
.הבישיה לש דוסיה ינבאמ םה תעדה תוולמו תינכתה תליבומ ,טרבסייו
דבלב הדימלב םיקפתסמ אל ונחנא" דרשמ םעטמ םיריעצה םירקוחה
תונמדזה לכ דימלתל םינמזמ אלא יכ תנייצמ ,הפונת תתומעו ךוניחה
רבעמו לעמ תוניוצמו תוחתפתהל תחתפתמו תחמוצ רקחמה תדובע
שרדמה תיב .תלבוקמה המרונל יהוזו תישיאה תונרקסה ךותמ
".הדימל חפטמש םוקמ היה דימת םיטסינוכיתה ירקחמ .תיאמדקא שגפיהל םידימלתה רובע זפ תונמדזה
ןמזב ומייקתי םייחה יעדמ םוחתב הביבסב דובעלו ,םמוחתב םיחמומ םע

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 16

ביצנה לדגמ

הינתנ


תונורתי לש לדגמ תובצועמ תוריד ןווגמ
הלועמ םוקימ תוארל םיבייחש תוביהרמו

:םכתריחבל
המוקב תוריד 2 קר ,םיסקלפוד , ןג תוריד
₪ 1,990,000 -מ לחה ׳דח 6-ו 5 ,3,4 גג תוריד
םיטרפל םיטרפל
054-4044444 054-4044444

ןודגיז ינב
םיטקייורפ תיינבו םוזיי

רלדטש הניר ןמסיז שוש גרברייפ םירמ
"רשואל הייפיצ"


ןועמו דודיע רפכ ירייד "םיווש תולוק" תקהל ירבח לש דחוימב שגרמ עפומ
הינתנב םיכנ
.85 לע דמוע הירמז לש עצוממה ורבח רשא הינתנ םיכנ ןועמו דודיע יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
רייד ,בוט-ןמיס יתיא דחוימב שגיר הדובעה .שגרמ ילאקוו ספיספל דחי םויב םייקתה דחוימב שגרמ ברע
בתכ רשא ,בתוכו רצוי ,דודיע רפכ תויסולכוא יתש לש תפתושמה הרוד ס"נתמ םלואב ןורחאה יעיבר
לעבכ םייחה לע דחוימב ימיטפוא ריש שגפמל תונמדזה הרצי הלא תודחוימ ירבח המבה לע ולע תע ,הינתנב
הווש תויהל ןוצרה לעו םידחוימ םיכרצ ןהבש תויורבח דילוהש הנושו ןיינעמ תבכרומה "םיווש תולוק" תקהל
רינ ידי-לע ןחלוה רישה .םיווש ןב ,עפומה .ויקלח ךסמ לודג םלשה דודיע רפכ ירייד םידחוימ םירמזמ
רפכב הקיסומל הרומכ שמשמה ,יול ללכ בחרה רוביצל חותפ היהש רשא הינתנ םיכנ ןועממ םירמז םע דחי
ירבח ידי-לע המבה לע עצובו דודיע ינוטרס בולישב םירכומ םיריש הלוהינו החוצינב הקהלל דחי ורבח
.הקהלה הדובעה ךלהמ תא םיגיצמה ואדיו םלואה .רלדטש הניר לש ילקיסומה
רכיא-גרברייפ םיירמ ,ריעה תשאר םירמזה לש החיש דצל תורזחהו היה ןתינ אלו ןזואל הפמ אלמ היה
רלדטש הניר לש הדובע תא הכריב הוושכ םייחה לע תורזחה ךלהמב תשאר דובכה תוחרוא תא םג ספספל
תאו הקהלה לש תילקיסומה תלהנמה תובהא ,תונוצר ,תומולח ,םיווש ןב תרמזהו רכיא-גרברייפ םיירמ ריעה
ןתמב תובישחה תא הנייצ ,םירמזה םינמאכ תפתושמה הדובעה לעהו תא וכריב רשא רימש רתסא תרצוי
תא עיבהל םידחוימ םינמאל המב רישל החריא ףא הקהלה ."םידחוימ" .להקה תאו םירמזה
תאבה תאו םהיתולוכי תאו םמצע ,"הינתנ ךמע" תקהל ירבח תא ףתושמ לוק האיבמ "םיווש תולוק" תרובח
.בחרה רוביצל הלא םיעפומ ליגהש האוש ילוצינמ תבכרומה הקהל רפכ ירייד לש םלוק אוהש ידוחייו שדח


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 18

₪49
₪25
₪49
₪49 ₪49 ₪25 w


w
םיפדוע וקרבתבש ןועש
חתמ ילושחנו םיקרב ןגמ 'מ 1 לבכ םע 4 עקש בר
12w דל תורונ גוז

23.11.2017 היטבמא ירזיבא | םימל םירטליפ | בכר ירזיבא | למשח ירזיבא | הדובע ילכ םירדניליצו םילוענמ | הידמיטלומ | תיבל םירצומ | הרואת | למשח ירצומ
תוינוכסח תויתמצוע
עקש םע הלעפהל לק
הקינורטקלאו למשח ירישכמ תנגהל
ךיראמ לבכ לעב םיעקש 4 לצפמ
חתמ ילושחנו םיקרב ינפב
דחוימב תויתוכיאו
תולמשחתהמ ןגומ
דחוימב יתוכיא ,'מ 1 לש
ח.ל.ט * תע לכב עצבמה תא קיספהל תישאר הרבחה * דבלב השחמהל תונומתה * חוקלל רצומ לכמ דחא הדיחיל לבגומ * יאלמה רמג דע/וא 1.11.2017 דע *
תולמשחתה ינפמ הנגה סירת ללוכ
30W RUBY דל הרואת ףוג 50W דל רוטק’זורפ 24w יסאלק דל הרואת ףוג 12w דל תרונ
25
מ״ס 43 רטוקב לוגע ףוג ,יתוכיא 50W דל הפצה תרואת דומצ בצועמ דל הרואת ףוג ,ןמול 1150 תיתמצוע דל תרונ
קפסמה 30W לש הובג קפסהב למשחב ינוכסחו יתמצוע יתמצוע עבורמו לוגע הרקת דחוימב תיתוכיאו תינוכסח
םימ ןגומ
ינוכסחו
בוציעב הרידא הרואת תמצוע 15 14 12
ביהרמו יקנ
₪119 ₪65 ₪65 ₪12 -ב 2
₪ ₪ ₪ ₪ הרואת
'ל 1.5 םוקמוק
דודל תבש ןועש
,האישנל לק ,יטקפמוק

לעמ הנקתהל דחוימב יתוכיא לש דחוימב הובג קפסהב דל 18 םוריח תרואת בכרל ןוקיליס יבגמ גוז
דחוימב םייתוכיא flex
קספמ + חיטל תחתמ וא םומיח ףוג לעב 2000w לעבו דחוימב יתמצוע
הראה תומצוע 2
דל תרואת םע דידמו רתסנ
בכרל הענתה לבכ בכרל ןוקיליס יבגמ גוז ר׳צנפ ןוקיתל יירפס בכרל תושמש לזונ
םייתוכיאו םיבע םילבכ גוז םייתוכיא Flex ןוקיליס יבגמ ר׳צנפ לש לקו ריהמ ןוקיתל קירבמ תושמשל רטיל 4 לוחכ לזונ
ךרד בכרה תענתהל דחוימב לגיא ןקירמא תיבמ דואמ ריואה יולימ תייפ ךרד רמושו םינמוש ריסמ ,תושמש הקנמו
29
39
29
49
רבצמה
עיגהל רשפאמ
תומיתס ינפב םיזתמה תכרעמ לע
ןוקיתה םוקמל החטבב
₪45 ₪39 ₪15 ₪10 בכר
₪ ₪ ₪ ₪
50w דל רוטקזורפ דמוע/בכוש םוח רזפמ היטבמאל םומיח רונת דודל םומיח ץיאמ ׳גנאלפ
הקזח ,דל ,הפצה תרואת רוזיפ קפסמ ,דחוימב יתמצוע ארפניא םומיח יפוג 3 לעב ,דודל ריהמ םימ םמח
,2000w לש קפסהב ,דיחא םוח
ביהרמ בוציעב ,דחוימב תיתמצועו ’ל 1.5 ילמשח םוקמוק ׳מ 1 לבכ םע 4 עקש בר תבש ןועש
םיריס 4 תבש תטלפ
,דחוימב םייתמצוע
דחוימב יתוכיא
תונוש םוח תוגרד 2 לעב
יביטקפאו ריהמ םומיחל
דחוימב הלודג תבש תטלפ הובג קפסהב יתוכיא םוקמוק לעב םיעקש 4 לצפמ עקש בר חונו לק עקשל תבש ןועש
תוירחא תונש 3*
תמצ רושיאב ליימא יופיצב דידמ םע 2000W לש דחוימב ׳מ 1 לש ךיראמ לבכ ינפמ ןגומ עקש םע הלעפהל למשח
תרוקיב תרונו תולמשחתה
רתסנ םומיח ףוגו דל הרואת
תבשב שומישל
65
59
49
49
₪85 ₪39 ₪15 ₪14
₪ ₪ ₪ ₪ ירצומ
תועלצ 7 רוטאידר דל 40 םוריח תרואת תולריפס 2 םומיח רונת רטיל 2 תיכוכז םוקמוק
3+1 םימ רוהיט תכרעמ ”10 יקלטיא ישאר ןנס תיב םחפ קולב ןנס סוקוק וק םימ רטליפ
םיימרק םומיח יפוג 2 לעב
יושע ,ףלשנ ילמשח םוקמוק
אשינ/ריק םוריח תרואת
תועלצ 7 לעב
העברא םימ רוהיט תכרעמ ינפמ םימה ןוניסו רוהיט לכימ דחוימב יתוכיא םחפ ןנס תיחפמ ,סוקוק- יווק םימ ןנס םימ
םומיח ףוג ,ביהרמ בוציע ,תיכוכז
םומיחל ,1700w לש קפסהב
,הלעפה יבצמ 2 םע
עלצ לכב ןמש תולעת 6 ו תינבאו הדולח ,םיקיקלח ,לוח םילקימיכ תחיפסל תוחירו יאוול ימעט רולכ
תרסה םימה רוהיטל םיבלש
דל תימינפ הרואתו רתסנ
דחוימב יתמצוע
תוחיטב ןונגנמ םע ריהמ
,תינבא ,רולכ ,יאוול ימעט תחיתפל חתפמו ןנסמ תוחיר ,רולכ ,םיסמומ הזומסוא ,םיררקמ ,םימ ירהטמ
,ילמיטפוא רוזיפל
ללוכ לוצ 3/4 רוביח
,רק /םח םימ רבל הנקתהל
יתוחיטבו יתמצוע
ללוכ הדולחו לוח ,םיקדייח
יאוול ימעטו
₪199 ₪79 תרצות ₪25 םיפדועמ 69 תוכרעמ
₪20
הילטיא םיפדועמ 69
69
159
םירטליפ
לכימה
׳דכו הכופה
₪ ₪ ₪ ₪
±¥
09-7744071/2 .לט
∞π≠∑∑¥¥∞∑±Ø≤ ❙ ❙ ישארה שיבכ ,הינתנ ,ןשיה ת”הזא ,14 סקנפ דוד
9:00-15:00 ’ו םוי ,9:00-19:00 ’ה-’א :החיתפ תועש םוקמ תברקב היינח
π∫∞∞≠±µ∫∞∞ π∫∞∞≠±π∫∞∞

הנוע םיחתופ


תיצוביקה תירמאקה הינתנ תרומזת לש 2017/18 םיטרצנוקל םייונמה תנוע
תוברתה לכיהב םישרמ החיתפ טרצנוקב ןורחאה ישילש םויב תיגיגח החתפנ
ינוריעה
'ז-'א תותיכו ןג ידימלת יפלא תורשע .רונט – ךוק לט ,טלא-ןולא יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
היווחל םיכוזו ,העוציבב םיטרצנוקל תורומזתב תובוטהמ ,תרומזתה לש 2017/18 הנועל ןושארה טרצנוקה
,םתוח םהב הריתומה ,תילקיסומ קפס אלל איה ,ץראב תוירמאקה תיצוביקה תירמאקה הינתנ תרומזת
לש תלוכיה תא תחתפמו תמדקמ ייחב םיבושחה םיכבדנה דחא לכיהב 31.10.17 ישילש םויב םייקתה
.תילקיסומ היווחלו העימשל םידליה .ריעב הקיסומה ,ריעה שאר דמעמב ינוריעה תוברתה
קר הניא תרומזתה ,הפוצמכ אלש םודיקל תובר תלעופה ריעה שאר .רכיא-גרברייפ םירמ
תעצבתמ התוליעפ תיברמש תרומזת התוותהש וז איה ,ריעב תוברתל ךוניחה "תיגיגח החיתפ" ומשש טרצנוקה
ןייצל בושח .להקהמ קותינב המבה לע וינווג לכ לע ילקיסומ ךוניחל ךרדה תא םיטרצנוק לש הרדסב ןושארה אוה
תרומזתה לש תימוימויה תוליעפהש ריעה לש הדמעמ סוסיבלו ,ויתונונגסו ומייקתיש ,תרומזתה לש םישגרמ
ןידי תמר תנוכש ךותמ תעצבתמ .הקיסומ תרחוש ריעכ הינתנ ,תרוסמה בטימכו ,הנועה לכ ךלהמב
בוריק אוה התוליעפמ קלחו ,הינתנב התוליעפ דצל תרומזתה תמייקמ םויכ הרושהמ םינמא םהב וחראתי
תילקיסומה היישעל הנוכשה יבשות תיכוניח תוליעפ ,םירגוב םילהקל .םלועבו ץראב הנושארה
םימייקתמה םיטרצנוק תועצמאב .םירגוב םילהקל התוליעפ דצל הפנע להנמה חצינ ןושארה טרצנוקה לע
בחרה להקל םישיגנו םיחותפ םיללחב ןיב הליבומל התוא הכפה וז תוליעפ חצנמהו תרומזתה לש ילקיסומה
.ונממ קלח איה תרומזתהש ךוניחה תכרעמב תולעופה תורומזתה וב וחראתהו ,גרבדניל ןאיטסירכ
םיניזאמ הנש ידימו ,ץראב תילמרופה ןצינ ,ילארשיה ילוקה לבמסנאה

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 20קחצי ביני :םוליצם"במרה םויס


,'חישמ הטמ' ידי לע ,הינתנב ךרענ ם"במרה םויס לש יגיגחו םישרמ דמעמ
תרות תא םידמול רשא ריעה ידליל "הווצמ רב" תגיגח הכרענ ,דמעמה זכרמב
ם"במרה
תבישי ישארמ – קיטונ ןמלז ברה היה .ם"במרהל תווצמה יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
החנה דמעמה תא .צ"לשאר ד"בח קחצי ףסוי ברה :דמעמב קלח ולטנ ריעב םייקתה יגיגחו םישרמ סוניכ
הטמ' להנמ – ץרפ רזעלא 'ר ןגראו ןויצ ברה ,ש"ממ תליהק בר – בואט לגרל ,'חישמ הטמ' תמזויב ,הינתנ
.ריעב 'חישמ ברה ,הדוהי רואל ישארה ברה – ןהכ ק"כ דסיש יפכ ,'ם"במרה םויס' דמעמ
הנקתה תובישחב ודמע םירבודה ןגס ,הינתנב צ"ומ – ןייטשנרב השמ תופתתשהב ,שטיוואבוילמ ר"ומדא
שטיוואבוילמ יברה דסיש השודקה עמש ןכ ומכ ,ללד ילא ריעה שאר .ריעה יקלח לכמ םיבר םיבשות
הכוזה הנקת ,ם"במרה לש ודובכל – ריעה בר לש םתכרב תא להקה הווצמ רב" הכרענ ףא ברעה זכרמב
לארשיב הרותה ידמולמ םיבר דחאל ברה ןואגה ןכו רב ןמלק ברה ןואגה ןיליפת תוגוז וקלוחו "ם"במרה ידליל
.םלועבו דמעמה חרוא .דועו ,יאבג םייח ףסוי רפסמ םיננשמ רשא הווצמ רב ידליל


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 22

054-2680809 :הקפהה 'לט 050-3770757 :הינתנמ ירוא :םיסיטרכ
20:30 העשב 29.11.17 יעיבר םוי ,הינתנ ןידי תמר הרוד ס"נתמ

תיתדה הצעומל שדח ןכשמ


רכיא-גרברייפ םירמ הייריעה שאר םיפגאב הייירעה שארל ףיקמ רויס לארשי יפא :תאמ
רשא 'ר לש ולעופ תא החביש המצע גרברייפ רשאכ ,םינושה הצעומה ידבוע לש םסנכיה םע
,הנחוא רשאש תבשוח ינא" .הנחוא רדחו םחתמ לע עומשל השגרתה םנכשמל תישארה תונברהו תיתדה
תחא אוה תיתדה הצעומה שארכ שיגנ אהיש ,תולכ תכרדהל ידוחי רקסניפ 'חרב ,ראופמהו שדחה
,הינתנ ריעל תוחלצומה תוריחבהמ .הלכו הלכ לכל םינפ ריאמו הייריעה שאר הנמזוה ,ריעה זכרמבש
ונריע בשות םויכ ומצע הנחואש טרפב השיגפל םלוכ ובשייתה ,רויסה םויסב דומעל ,רכיא גרברייפ םירמ 'בגה
דחי ךלעופ .ךכמ לודג רבד ןיאו ,הינתנ תראופמהו השדחה ותכשלב תדחוימ תיתדה הצעומה גורדש לע בורקמ
ךותב ,רב ןמלק ברה ישארה ברה םע ,רב ברה .רב ןמלק ג"הרה א"דמה לש ולביק הינפ תא .ריעב תדה יתורשו
םירשמ ,תיתדה הצעומה ידבוע ללכ העויס לע הייריעה שארל אוה ףא הדוה שארו ,רב ןמלק ג"הרה – ריעה בר
הכפהמ ןאכ האור ינא .תדחוימ הריווא ר"וי .הינתנ ונריעב השודקבש רבד לכל ,הנחוא רשא 'ר תיתדה הצעומה
החוטב ינא .תדה יתורש גורדשב רמא הנחוא רשא 'ר תיתדה הצעומה דוד תיתדה הצעומה רבח םע דחי
רתויב םיבושחה םירבדה דחא הזש ךלהמ לש והצק הצק איה וז תוליעפ יכ הדוה וירבד חתפב .דועו ,ןמלוש
םכלוכל תלחאמ ינא .ידוהיה םעל הצעומה יכ בשות לכ שיגרי וב לודג לע ,גרברייפ הייריעה שארל הנחוא
בוטה תורשה תא תתל וכישמתש לכל םח תיב ורובע אהת תיתדה גורדשב הברה הכימתהו הנבהה
.תיתדה הצעומה ירעשב אבש ימ לכל הבישח הברה ונעקשה" .ידוהי ןיינע דאמב חמש ינא" .בשותל תדה יתורש
יבחרב םירבד הברהב הליבומ הינתנ יידיקפתב יתרבצש ןויסינה לכ .ןונכתב תדדועמ ךכ לכש ,הייריעה שארש
ףא ליבות איהש החוטב ינאו ,ץראה יפלא תבוטל תעכ הנפומ ,םימדוקה ,םיבשותל ונתוליעפב ונתוא תנברדמו
."תדה יתורשב תונברה יתורשב םיצפחה ריעה יבשות ידרשמב הנושארה תרקבמה איה איה
."ריעב תיתדה הצעומהו ךרע ףא הנחוא ."םישדחה הצעומה


םיטרפל הינתנ ביצנה לדגמ

054-4044444 תונורתי לש לדגמ
הלועמ םוקימ
ןודגיז ינב המוקב תוריד 2 קר

םיטקייורפ תיינבו םוזיי ₪ 1,990,000 -מ לחה


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 24

הינתנב תוברתבש


הסינכה
תישפוח
רוביצה
!ןמזומ

יזנכשא-הינתנב עובשה וידוטס םייהלטב יבא תרושקתה שיא תייחנהב
הילאוטקאו תונויאר לש רקוב
11.11.17 ח"עשת ןושחב ב"כ ,תבש
ינוריעה תוברתה לכיהב 11:00 העשב

:תינכותב המ
"רבח םולש" תתומע לש רבעשל ל"כנמ ןיברו-סאימחנ תלייא כ"ח
.וחצריהל הנש 22 תאלמב ,ל"ז ןיבר קחצי תחצנהל
"אביש" ח"היבב םידלי ץרמנ לופיט תקלחמ להנמ ,תרפ )ידיג( ןועדג 'פורפ
."הלוח דליל ךויח תרזחהב ונממ הלעמל ןיאש רשואה" לע
תויאופר תויוכז שומימל הרבח לש םילעבו תלהנמ ,ןרופ תנבל
תקחושה היטרקוריבה םע דדומתהל ןתינ דציכ" :אשונב
?"ימואל חוטיבל דסומה לש


הינתנ תייריע

"ןושאר קוביח" - קבחל ואוב


.ץראב םינוש םילוח יתבב םישטננש הנשב םיבוזע תוקונית 300-כ םנשי
לרוגה ,שטננש ךכב םשא וניא ללועה
.רזכא לרוג אוה ךכל ליבוהש
ךירצ וניא דלונ עגרהש קונית ףא
רכונמו לודג םוקמב חונז ראשיהל
לוכי דימת אל יאופרה תווצה ובש
ךירצ קונית .ויכרצ תא אלמל גואדל
.דורשלו חתפתהל ידכ הבהאו םוח
אל אוה 'ודבל םדאה תויה בוט אל'
הרבח ךירצ םדאהש רמואש יוטיב קר
ךירצ אוה ותונטקמ רבכ ,דורשל ידכ
תיירואית יפל .תקבחמה דיה תא
קירא גולוכיספה לש תוחתפתהה
לופיטל הבר תובישח שי ,ןוסקירא
לש םינושארה םיבלשב בהואו רוסמ
חתפתי אוהש תנמ לע .םדאה ייח
יסיסב ןומא שיגריו הנוכנ הרוצב
תומדהש ךב יד ןיא ,ותביבסב
ויכרצל קר גאדת תינושארה תלפטמה
תומדה םא .םייסיסבה םייגולויזיפה
קוניתה יכרוצל תינענ תלפטמה
חולשל ןתינ תובדנתה תשקב לבקמ קוניתה ,בהואו ןמיהמ ןפואב
03-5611379 סקפל תיבב םג קלח תחקול התומעה םלועבו הביבסב ןוחטיב לש היווח
ל"אודל וא
[email protected] ובדנתה .הינתנבש 'ודאינל' םילוחה התומעה הרצונ ךכ םשל .וביבסמש
:תבותכל םג חולשל ןתינ ,םוחה תא ול תתלו קונית קבחל ."ןושאר קוביח"
"ןושאר קוביח" תתומע אוה םתואש ףוטילהו קוביחה ,הבהאה תא אלמל הרטמל הל המש התומעה"
ןג תמר ,12 םינובה 'חר התומעל טלקיהל ידכב .ךירצ ךכ לכ ירוהה לופיטה רדעיהב רצונה ללחה
5246216 ,םיישיא םיטרפ תחילשב ךרוצ שי םיכרצה תא ןתינש המכ דע קפסלו
הדובעל תיטנדוטס ץכ תירשוא תילאיצוס תדבוע םע ןויאר עוציב לכ םיינויחה םייביטינגוקהו םיישגרה
.ןיפורב תילאיצוס .םינוש םינוסיח תלבקו ."קוניתה לש הניקתה ותוחתפתהל ךכ


!םכל הדות

עוריאב המחה םינפה תלבק לע הביבסהו הינתנ יבשותל הדות
בחר ןווגמ העיצמה ,"םיבצקה חתנ" תייבצקל עיגהל םינמזומ .החיתפה
םיוולנ םירצומו םיחבושמ םירשב לש
15:00 דע 8:00 'ו םוי 21:00 דע 8:00 'ה- א :תוליעפה תועש םיבצק חתנ :WAZE
050-5261468 תונמזהו םירוריבל ןופלט הינתנ ,3 רקחמה בוחר )יטיס המיניס( ןיבוגור םחתמ הינתנ םיבצק חתנ


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 26

ה/שורד םייפשב לוכרמלהאלמ הרשמל יללכ דבועםימיאתמל םיבוט םיאנת!ןורתי ,םוחתב ןויסינ

:דיקפתה תושירד


.בשחמה םע תורכה ,תוצירח ,תונימא
053-4230337[email protected]

צ"חי :םוליצ .םימי ריעב ןיבר קחציל ןורכזה םוי
םיחכוש אל


דחוימ ברע ,)םינשו( םימי חקל םא םג ,ןאכ ונחנא ותוכזב םג יכ-םימי ריע
תיבמ ,הינתנ םורדב םיס"נתמ – "הליהקו יאנפ תשר"ב ןייוצ ןיבר לש ורכזל
תיצראה םיס"נתמל הרבחה
םיס"נתמל הרבחה תיבמ הינתנ םירידנ ואדיו יעטק ןירקהש ירבע לארשי יפא :תאמ
ס"נתמה להנמו הירא תאיל ,תיצראה ווילש םירישה לע רפיסו םיידעלבו םיס"נתמ – "הליהקו יאנפ תשר"
םע םינייצמ ונא" :'ץיבודיוד ימר .ןיבר קחצי לש וייח תא הנשה םוי תא הנייצ ,הינתנ םורדב
תנידמב םיננוכמ םיעוריא ונבשות ריעה םורד תונוכשמ םיבר םיבשות קלחכ ל"ז ןיבר קחצי לש וחצריהל
ןורכיזה רומיש ךשמה ןעמל לארשי עומשל ושגרתהו הז ברעב ופתתשה עוריאב ,'הליהקב תויוהז' תינכותמ
םידומ ונא .םיאבה תורודלו הזה רודל שיאה לע םיידעלבו םירידנ םירופיס גלופ ס"נתמב ורכזל שדקוהש דחוימ
הקיפהו הנגראש רבמה תילג תזכרל .ל"ז ןיבר קחצי הדגאהו האצרה המייקתה עוריאב .םימי ריע –
."הז שגרמ ברע םורדב םיס"נתמה תשר תיל"כנמ רמזו תוברת רקוח ,יבצ קילומש לש
טקיורפ ,22 אריפש השמ
MOSHE
SHAPIRA 22 לצרה דוד ןב תצובקמ קיטוב
תמדקומ הריכמב תונושאר תוריד :ךרדל אצוי טקייורפה

www.hbd.co.il //// 072-2222000 :םיפסונ םיטרפל


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 28

חוטב לע תבכור הינתנהעפותב םחליהל לארשי תלשממ תוינידמ תרגסמב
יבכור םיברועמ םהב םיכרד תונואת לש הלדגו תבחרתמה
לע טלחוה ,לגרה יכלוה רוביצב העיגפו םיענוממ םילכ
.תיצרא ללכ הפיכא תבחרה יזנכשא-הינתנב עובשה וידוטס


תוריבע ףוכאל תויוכמס תוימוקמה תויושרה יחקפל וקנעוה ,אצוי לעופכ
.הלא גוסמ הרובעת
להנימ יחקפ תועצמאב ,הינתנ תייריע ,רבמצד-רבמבונ םישדוחב ,וז תרגסמב
םיילמשח םיינפוא ,םיינפוא לע העיסנב תוברל ,הרובעת תוריבע ףוכאת ,הפיכא
.דבלב תורהזא םושיר י”ע ,ילמשח טניקרוקו
.אלמ ןפואב ,תוסנק תועצמאב הפקותל הפיכאה סנכית 2018 ראוני שדוחמ לחה

ינוריעה רתאב אוצמל ןתינ ףסונ עדימו תונקתה ירקיע תא
םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה רתאב וא www.netanya.muni.il


הינתנ תייריע

תסנכה ןכשמב ונתגיצנ


התדובע תא הלחה ,הפירח ךא הפי ,27-ה תב ןומגא זפ ,תשקובמ יכה הקוורה
עובשה תסנכה בשומ תחיתפ םע םיקקוחמה תיבב

ונל רכומ )27( ןומגא זפ לש המש
אל איה םויה ךא ,םינש המכ רבכ
דרשממ ןומגא תחפשמל תשרוי ,קר
,AGMON&CO רכומה ןידה יכרוע
.המצע ינפב תוישיא אלא
לש התוחכונמ םלעתהל רשפא יא
םינש הזמ רבכשכ ,הריעצה ןומגא ׳בג
ירבח ןיב תיטילופה התיישעב העודי
הלודגה התדהאב תטלובו תסנכה
.והינתנ תחפשמל
המייסש רחאל ,תיעוצקמה הרזגב
הלחה ,תרושקתב ראותה ידומיל תא
םוסרפ ידרשמ רפסמב דובעל ןומגא
לוהינ םוחתב החמתמ איהשכ םיליבומ
.םירבשמ
הנושארה לגרה תסירד תא הלחה םויכ
,יטילופה םלועבו תסנכה ןכשמב הלש
ןיב הנממ םלעתהל היה ןתינ אלו
עובשב רבכ תסנכה תונורדסמ
.הדובעה לש ןושארה
סייפה ףד ךותמ ןומגא זפ
:ןוגכ םילודג םיפוג תגציימ ,ןומגא זפ
ןכא" .עובשה ןומגא הרמא ,"דוכילה ןידה תכרוע לש התולעבב ,לשממ םיקסעה דוגיא ,ןידה יכרוע תכשל
,יל בוט עגרכ ךא ,תועצה המכ יל שי .יקסיוג לעי חוטיבה ינכוס דוגיא ,)ב״הל( םינטקה
הקיטילופ האלמ הנש םכל היהתש יתנווכב םא טעמ אל יתוא םילאוש" התדובע תרגסמב תאז לכ ,דועו
"!בוט קרו יריעצ תבשמ לע בורקב דדומתהל ירשק LCL הקיקחהו גניבולה דרשמב

052-2593000

םוינימולאו הטסורינמ דיחיה
מ"עמו הנקתה ללוכ ₪750www.nanasite.co.il/marko


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 30

הנצינ
הנצינ

ח ו ט י ב ל ת ו נ כ ו ס ס
ח ו ט י ב ל ת ו נ כ והריד חוטיב בכר לעב ֿ בכרל ףיקמ חוטיב
עצבמ ריחמב 1,700₪ םומינימ הימרפ
‘ג דצ בכר חוטיב תושמש,וידר,הרירג יתוריש:ללוכ
ה.מ.צ+ תויאשמ חוטיב -מ לחה םניח תיטפשמ הנגהו
םידחוימ םיריחמב
₪ 750 ףיקמ חוטיב 4x4 בכר
יתרקוי בכר לעב הנשל ₪ 3,360-מ לחה
דחוימ ףירעתב ,ףיקמ חוטיב
(הלעמו 250,000₪ יוושב םיבכרל םיאתמ) !הנשל
:תודחוימ תוקלחמ תונפסא בכר
: ללוכ חוטיבה
,ימי חוטיב,תואירב חוטיב ךרד ינוקית+הרירג יתוריש* הנשל ₪ 470 ‘ג דצ חוטיב
...דועו ל“וחל תועס חוטיב גהנה ליג פ“ע*

!תובייחתה אלל ץועיי/העצה חק !קסע לעב03-5461666 | ביבא-לת,26 ןיקתיו בוחר

דקפמה תויהל הוואג אלמ"

."יתלחתה ובש דודגב402 דודג אוה ינשה ותיבו ותחפשמ אוה ןושארה ותיב ,לבוס םענ ל"אס רובע
הנמתה הנשמ רתוי טעמ ינפלו דודגב היה ותוריש לכ ךרואל .םינחתותה ליחב
הווחש םינושה םיעגרה תא רזחשמ אוה תעכ .לגעמ רגסו דודגה דקפמל
.ןתיא קוצ עצבמב ןכו היינשה ןונבל תמחלמב ראשה ןיב םחל ותרגסמב ,דודגב

ןמדלפ ישי :תאמ
םיריכמ םתא םייתימא םירופיס המכ
הריירקה תליחתב סנכנש םדא לע
םוקמל רתויב טושפה דבועכ ולש
הריכבה הדמעל ךשמהב עיגמו הדובע
םירופיס ,בורל ?םוקמה ותואב רתויב
םיידווילוה םיטרסב םיגצומ הזה גוסהמ
םירקמה םיבר אלו םירחאו הלאכ
םעונ ל"אס רובע ךא .תואיצמב הלאה
16 – כ ינפל ל"הצל סייגתהש ,לבוס
םימחולה ןמ דחאכ ,2002 – ב ,םינש
קוידב והז םינחתותה לש 402 דודגב
לבוס םענ ל"אס
יושנ ,34 ליגב אוהשכ ,םויכ .הרקמה
יכהש תויושחרתהה תחא .162 הדגוא תמאה ןעמל .ךלוה ינא המ תארקל 402 דודג לע טיבמ אוה ,תחא סולפ
ותואב .הייע'גסב ברקה איה תורוכז רחא והשמ וא םינחתות יתיצר אל תצק ינפלש רחאל וב ריכבה דקפמכ
דואמ יריב םיזגפ ןומה ונירי הרקמ יתתנש דיגהל רשפאו םיוסמ ןפואב .ד"גמה דיקפתל הנמתה הנשמ רתוי
ןיכהל הדוקפ לביק דודגה .יביסנטניא עגרהמ לבא .ירובע רוחבל תכרעמל םחול תייהו תלדג ובש םוקמל הרזח"
תוחוכ ץוליחב עייסל ידכ םיזגפ תואמ ,םילכל רהמ דואמ יתרבחתה יתעגהש רפסמ "דחוימ דואמ רבד הז הליחתב
לוכה תוקד רפסמ ךותו הייע'גסמ ינלוג ןמזה ףלחש לככו היישעלו םישנאל םע םויה הנוי רפכב ררוגתמה םענ
.ילמיסקמ שא בצקב וניריו ןכומ היה ןכמ רחאלו דוקיפל םדקתהל יתיכז היה םינשה ךרוא לכל" ,ותחפשמ
ונרשפא םירחאה תוחוכה םע דחיב הברה ראשיהל יתננכת אל .הנוצקל ל"הצב יליבשב תיבה הזש רורב יל
ויהש תוחוכה ץוליח תא רבד לש ופוסב ובש יתישעש דעצ לכו אבצב ןמז לכ תא תושעל יל אצי רידנ ןפואבו
םוי ךלהמב העתפהב הרק הז לכ .םש ינפב היה ל"הצב ךישמהל יתטלחה ךיא .דחא דודגב יאבצה יתוריש
םיחוויד םורזל ולחה וכלהמבש ליגר טילחהל ךירצ יתייהש םעפ לכבו ומצע התייהו םירבדה ורדתסה דימת אוהש
ונייה .חטשב םירוקש םירבדה יבגל יתמלח אל .ראשיהל יתטלחהו יתיצר ךותב םדקתהל המיאתמ היצאוטיס
םע רהמ דואמ םינכומ תויהל םיכירצ ךא םיידוקיפ םהש םידיקפתב היהאש ףילחהל ךירצ יתייהש ןמזב דודגה
ךות ,םישנאו הדמעב תשומחתה לכ הצור ינאש המ הזש יתנבה ןמזה םע יונימה תארקל םג היה ךכו דיקפת
ומחלנ ,לוכה ושע ,רשקב תונזאה ידכ יתדמל יכ חמש דואמ ינאו תושעל יתסנכנש ינפל .דודגה דקפמל
םה וליאכ ,הדמעב םוקמל םוקממ וענו יל אציש דיקפת לכמ יתמדקתהו הברה דוע םע יתדדומתה דיקפתל
העוצרה ךותב הרוקש המ תא םיאור דודג דקפמ ינא םויה .הפ תושעל יתחמש דואמו וילע םיבוט םישנא
תוריהמב ואישב היה דודגה .בורקמ ."ראשיהל ידכ ןאכ ינאש יל רורבו תאז יכ דודגה דקפמל תונמתהל
.העוצרה ןוויכל םיזגפ לש רטמ היהו היה דודגב ךלש אישה יעגרמ דחא אלמ ינא .ירובע לגעמ תריגס התייה
תוארל יתמצעו קזח היה יתניחבמ רכוז התא המ .ןתיא קוצ עצבמב ובש םוקמב דקפמה תויהל הוואג
."הז תא ?ןמזה ותואמ ."יתלחתה
ךכ לכ ירחא ךלש העימשה ךיא דקפמ ןגס יתייה ןתיא קוצ עצבמב" היהש והשמ הז דודג דקפמ תויהל
?םינחתותה ליחב םינש הברה בחרמב םילייחה תא ונסרפו דודגה ?תסייגתהשכ ךלש תוינכתב
לבא םישריח ליחב םלוכש םירמוא" תוביטחל ונעייסשכ העוצרה ןופצ יתעדי אל יתסייגתה ינאשכ"


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 32

העימש תקידבה תא .עמוש ןיידע ינא
לדבהה תא ךל השועש םייניש תאפרמ הברה שי .החלצהב יתרבע הנורחאה
םימוב הברהו תאזה היישעב שער
לבא בורקמ תיסחי עמוש התאש
הווקמו וישכע דע ודרש םיינזואה
."דורשל וכישמיש
דודג דקפמ תויהל השוחתה ךיא
?עוצקמ שיאכ ךממ שרוד הז המו
תירקיעה השוחתהש דיגהל רשפא"
תוירחא שי .הלודג תוירחא איה
םיכירצו םיפוצמ ונחנאש המישמל
לכ םדוק שי ךכל רבעמ ךא עצבל
םיתרשמש םישנאה יפלכ תוירחא
תומישמהש םיניבמ ונחנא .דודגב
םישנאהש םיעדוי ךא תויתועמשמ
ןתוא עצבל םיכירצש הלא םה
ביכרמה חופיטב הברה םיקסעתמו
דודגב םילייחהש םיצור ונחנא .ישונאה
הנשמ אל יכ תוחילש םע הדובעל ועיגי
חפטנ אל םא ,היהנ םייעוצקמ המכ
םושב דומעל לכונ אל םישנאה תא
."המישמ
םידיקפתה יבגל תובשחמ ךל שי
?אבצב ךשמהב תושעל הצרתש
דיקפתה תא עגרכ םייסל הצור ינא"
שי .בושחא ןכמ רחאלו החלצהב
תא תושעל ליבשב תוירחא ידמ רתוי
תולתשהו םייניש ילופיט דיקפתהש ןוויכמ הלאה םיבושיחה
תויהל ינממ שרודו רגתאמ קיפסמ
םיינישה יאפור יבוט י"ע ."וב זכורמ
השדחה הנשה תליחת םע וישכע
תסלו הפ היגרוריכל החמומ לחאל הצרת המ ,םיגחה רחאלו
הנשה תארקל ךלש םילייחל
םייכינחל החמומ
?הבורקה
תוירחא תדועת ילייחש דיגהל הצור ינא לוכה ינפל"
לע בתכב םייניש רושייל החמומ םישנאה יבוטמ םה 402 דודג ימחולו
םילתשו םירתכ בכרומ הפ םוקיש םירחוב םישנא הברה .תאזה ץראב
בשחמ יחנומ םילתש עייסיש והשמ אבצה תרגסמב תושעל
והשמ וא תוחרזאב ןכמ רחאל םהל
םימיאתמ םירקמל ידיימ םוקיש םישוע 402 דודג ימחול ךא .רתוי לק
תינחה דוח םה .השקה הדובעה תא
םילשורי "הסדה" ירגוב האפרמב םיאפורה תווצ םישועו ל"הצב םימחולה ידודג לש
תיתועמשמהו תיכרעה הדובעה תא
לכל הכרעה אלמ ינא .רשפאש רתויב
םילייחל לחאמו דודגב אצמנש לייח
10:00-20:00 'ה-'א :החיתפ תועש היהתש אבצב םילייחה לכלו ונלצא
שרדינ םאש ךא ,ןוחטיבו םולש תנש
הינתנ )םראפ-רפוסה לעמ 7 המוק( 16 זמר ,דקש תיב תושעל עדנש ,המחלמל םיוסמ בלשב
drbsoulloay.co.il :רתא ."חצנלו תאז


33 / 9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה

םכליבשב הז רבמבונ יסייגתמ


החמתמה YOH תוריכמה רתא ,רבמבונ שדוחב םייקתיש לודגה סויגה תארקל
ידכב תוירטה תוסייגתמל שורדה עדימה לכ תא זכיר םילייחל יאבצ דויצב
תונכומ רתויש המכ תונוריטל עיגהל ולכויש

לבא המרוג תדעסמ קוידב דויצ
תיל"הצה הנוזתה לע חוקיפה םרטב רקבל דואמ לבוקמ
ךרוצ ןיא .טלחהב ריבס אוה רכממל תויונחה תחאב סויגה
לככו תיבהמ לכוא םע עיגהל ךרדב םש ;םילייחל דויצ
םיחבטה לע רתוי רהמ וכמסתש תצלמומ דויצ תמישר שי ללכ
היהי ןכלש תורישה ךכ םייל"הצה טלחהב .תוסייגתמו םיסייגתמל
.רתוי םיענ םיליעומ םירבד םש אוצמל ולכות
םג המישרהש וחכשת לא לבא
עגמ תושדעו םייפקשמ תונחה לש םיכרצה רובע הדעונ
זא םייפקשמ םיביכרמ םתא םא אל םתא .רתויש המכ רוכמל
םכל שישכ ל"הצל ועיגתש בושח םירבדה לכ תא םיכירצ חרכהב
.קיתב יברזר גוז םג ונמס ,ןכל .רקי דויצ דוביאל חתפמ ךכ תוחפ ובחסתש לככ ןורקיעבו
וחכשת לא ?עגמ תושדעב םישמתשמ תא ומשר ,בטיה םכלש דויצה תא תא שוכרל וסנ .חונ רתוי ןכל היהי
לזונו תופסונ עגמ תושדע איבהל םיטלוב תומוקמב םכיטרפו םכמש טנרטניאה ירתא תועצמאב םירצומה
לכב .עגר לכב ןימז היהיש תושדעל דיקפת םהל שי ,םילוענמל םג וגאדו ךכ ,םוחתב םיחמתמה םייטנוולרה
,תושדעל ףסונב איבהל יוצר ,הרקמ .תונוריטב בושח תא שוכרל ולכותו רתוי חונב ושיגרת
.םייפקשמ םג ילבמ ,חולשמב ולבקלו דויצה ללכ
ןועש וחק .תיבהמ תאצל
יחרזא דוגיב איבהל ךירצ אל אוה םינמזב הדימע ,אבצב ומכ אבצב
ם"וקבה ירעשב םיסנכנ םתאש עגרמ םכתא היהיש יוצר ,ןכל .יטירק רבד םימי המכל ןכומ דויצ םע ואוב
'אה ידמ תא ודירות ובש עגרל דעו .לקו חונ ןועש תוחפל
ךרוצ לכ םכל ןיא ,התיבה הרזחב הזש םיריעצ םיסייגתמ םירקמה בורב
תוצלוח ,םיסני'ג .יחרזא דוגיבב הקיטלאוטו הנייגיה םירומא םניא ,ם"וקבב וטלקנ התע
לכה ,תוינכדע תולמש וא םיגתוממ גואדל רומאו דויצ קפסמ םנמא אבצה םינוריטה סיסבב בר ןמז תוהשל
יחרזא דוגיב .רוחאמ ראשיהל לוכי םהבש םימוחת שי לבא ,רוסחמ לכל התיבה רוזחל ןהל רשפאמ אבצהו
גנינרט ןבומכ הז םיכירצ ןכ םתאש .יאנספאה לע קר ךמתסהל יאדכ אל לע םוי ותואב ףאו םימי רפסמ ךות
ל"הצב .םידמל תחתמ תויפוגו הנישל ,טלאוט ריינ ילילג המכ םכתא וחק .תיאבצה תכרעמה תא לכעל תנמ
,תונבל תויפוג קר ללכ ךרדב רתומ ,םיידיל ילוהוכלא ל'ג ,םיחל םינובגמ ןפוד יאצוי םירקמ םימייק ,תאז םע דחי
.תיז עבצב וא תורוחש םיפכפכ ןבומכו שמשהמ הנגה םרק םיסייגתמהש תויברקה תודיחיה ומכ
סויגה םויל עיגהל ודיפקה .תחלקמל םינוריטה סיסבב ראשיהל םישרדנ
םי דגבב ךרוצ ןיא וא עובשל םינותחת קיפסמ םע יוצר ,ןכל .תוחפל עובש ךשמב
הרצק הכילה אל אוה אבצל סויג תעינמל קלט תונקל יאדכו םייעובש ,תישפנ הניחבמ וננוכתי םיסייגתמהש
לוכי םכלש םיה דגבו באלק ירטנאקל ילכ קית םכל שיש בל ומיש .תופשפש .הכורא תוהשל דויצו תיזיפ
הכחי אוה( תיבב ראשיהל טלחהב וו קיתל היהיש בושחו םגודמ הצחר
םא .)הגאד לא ,תבש ואצתש עגרל סיסבב תוחלקמל ועיגתשכ( היילת םכלש דויצה לכ תא ונמס
תחלקמל םי דגב לע םיבשוח םתא .)המל וניבת םידעומ תומוקמ םה םייל"הצ םיסיסב
אבצבש וישכע רבכ ועדתש יאדכ זא .דויצ תבינגו ןדבוא תניחבמ תונערופל
תופתושמ ןה תוחלקמה לכ טעמכ תיבהמ לכוא איבהל ךירצ אל טייד לש "םלה"ה תא ךכל ףיסונ םא
.רהמ הזל םילגרתמו אל םה ל"הצב לכואה ירדח םנמא לבקנ ,תיאבצ תכרעמה םע ןושאר


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 34

םילער יוקינל תואנדס תא ריכזיש דחא טירפ םכתא וחק
תיבה
תמלשומ תואירבלו היזרהל בתכמ ,החפשמה לש הנומת ,בוט רפס
טירפ .הרבחה וא רבחהמ םתלביקש
,תיתפורוטנ ,ריאמ תירוד ר"ד םג בוט םכל השעיש תיב לש ןטק
תלפטמ ,תיעבט האופרל תיחמומ לוכהש ושיגרתשכ .םישקה םיעגרב
הלימגו תואירב הנמשה תויעבב
תישיא תנמאמו םירכממ תונוזממ הנומת וא חיר ,םכילע "רגוס" תצק
:םילער יוקינל תואנדס החנמ .היזרהל .לדבהה תא תושעל םילוכי תיב לש
רופיש ,היזרהל "םיאירבמו םיזרמ"
.תויורכמתהמ הלימגו תואירבה
יזיא טיא קייט
הנוזתה תנהוכ -ריאמ תירוד ר"ד החילצה ךכ םידקפמ שוגפל םייופצ םתא תונוריטב
םיקותממ םישנא יפלא לומגל ןורשב תיעבטה הנשב םכמ םילודג ילואש םיריעצ
תורשע לישהל םישנאל רוזעל ,קנא'ג תונוזממו וליפאו םכתא וזזתי םה ;דבלב תחא
תסיפ לכמ המרד ושעיו םכילע וקעצי
.םתואירב תא דואמ רפשלו םפוגמ םימרגוליק .ןויקינה רדסמב רדחה תניפב קבא
הז תולקב הז תא וחק ,וצחלת לא
הוולמ איהש םיאירבמו םיזרמ "םילער יוקינל תואנדס תרזעב
וידרו היזיוולט תוינכות תובקעב .םוחתב רבד םש איהשו .קחשמהמ קלח טושפ
םישנא :ןכו ,םינותיעב תובר תובתכ ,קלח הלטנ ןהב תובר
ועיגה ,אלפנ תדבוע תירוד לש הטישהש וחווידש םיבר םירבחה תא ופתש
תיירקמ :ץראה יבחר לכמ םיבר םישנא תירוד לש תואנדסל
,תויורכמתהמ ולמגנ ,הליכא ילגרה וניש ,תליא דעו הנומש הליבח ןכל וחלש החפשמה וא רבחה
תויעבל דואמ תעייסמ םילער יוקינל אנדסה .ואירבהו וזר וחכשת לא ?םיבוט םירבד ינימ לכ םע
-תוידיימ תואצות םיאורו םרגוליק 3-11 ןיב םיזרמ :הנמשה .תונוריטל םירבחה לכ תא ףתשל
תונוזממ ,םיקותממ למגיהל עייסמ ,לקשמ יבג לע רוחש
םיבער אל ,לוהוכלא ,תוירגיס :םירכממ םירמוחמו םירכממ דבל ףורטל םכל אב שממ םא וליפא
,םד ץחל ,תרכוס :ומכ תואירב תויעב דואמ םירפשמו ,הקד ףידע ,ילסיבה וא הבמבה תיקש תא
וטוא תולחמ ,שאר יבאכ ,תויגרלא ,רוע תולחמ ,םיקרפ יבאכ .םירבחה םע ףתשל
םילער יוקינל תואנדסה ...דועו הדורי היגרנא ,תוינומא
תשולשו העשכ ךשמל עובשל תחא :םימי שדוח תוכשמנ
םישנאה תא תלקוש תירוד ,םישגפמב .שגפמ לכ יעבר םישנא לכה
יוקינל םירושקה םיבר םינכת תדמלמ ,תיטרקסיד הרוצב רחא םוקממ עיגמ ונתאמ דחא לכ
הליכא יסופדו ילגרה יונישלו תללוכ תואירבל ,םילערמ ףוגה ,רבד לש ופוסב ךא ;רחא עקרמו
,םימיוסמ םיאלמ םינגד :םילכוא שדוחה ךשמב .הבישחו
םיקורי םיקייש,םיצימ םיתוש ,תוינטק ,תוריפ ,תוקרי הרבחה לש ךותיהה רוכ אוה אבצה
,םיבר םינוכתמ תנתונ תירוד .םיגד םילכוא ךשמהבו םינוש םישנא ושגפת םשו תילארשיה
ףתתשמ לכ ןכ ומכ ,הנכהל םיריהמו םיטושפ ,םימיעט
:ןכו ךילהתל דואמ םיעייסמש אפרמ יחמצ תכרע לבקמ םה םיבר םירקמב ;םינוש תומוקממ
לש יעיברה שגפמב .שדוחה לכ ךשמב הדומצ הכימת חותפ שאר לע ורמיש .ןכמ םינוש דואמ
תיתגרדה הרזחל םיישעמ םילכ תנתונ תירוד ,הנדסה ,ינושאר םשור יפל םישנא וטפשית לאו
סא-יפ-י'ג ןיעמ -תקיודמ ךרדו קיודמ ןוכתמו הרגשל
ךשמהל- אנדסב םתגשהש םיאלפנה םיגשיהה רומישל םירבח דיספהל םכל םורגל לולע הז
תירוד הוולמ ,תואנדסה תא .תוירולק רופסל ילבמ ,ךרדה ותיא איבמ דחא לכש ורכז .םירדהנ
עוצקמל הבר הבהאו תויתפכא ,תושיגר ,הבר תויעוצקמב ףתשל ולכות םתוא תונוריטל םיפיט
,הפיו ילארוטספ םוקמב תומייקתמ תואנדסה .םישנאלו תונוריט רובעל ידכ הינשה םע דחאה
םיאלפנ םיפיטו תואנדסה לע םיפסונ םיטרפ .ןורשה דוהב
םשרתהל ןכו תירוד לש רתאב אורקל ולכות תואירבו היזרהל .רתוי הבוט
םיבתכמ :םיללוכה הנדסב ופתתשהש םישנא תובוגתמ
.הפתתשה ןהב היזיוולטה תוינכותמ קלחמו םינוטרסו
...ןורחא פיטו
:תואירבו היזרהל ךירדמ הנתמ ולבקו רתאל וסנכיה ,םתארקש תונוריטל םיפיט ללש ןיבמ
!!!תולקב םיזרמ הככ םג .עגר לכמ תונהיל ולדתשה טושפ
םירבוע ףוסב רתויב םישקה םיעגרה
.םכתא םילשחמ קרו
.םיענ ףושפיש

35 / 9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה

ןהמ - דוחיא קית רוזיפ

?דדומתהל דציכו תוכלשההיפוא ןכש תולבגה אלו םילוקיע אל יקית רפסמ םיחותפ וב םירבד בצמב
)בוחה הבוגמ 3%( ישדוחה םולשתה בייחה יאשר ,בייח דגנכ לעופל האצוה
תא קלסלו םישונל ליעוהל ידכ וב שי דוחיאל השקב תשגה םשל לועפל
.בוחה םימולשת וצב ותדימעל ףופכב ויקית
תא ףא רשפאמ לעופל האצוהה קוח האצוהה םשר י"ע עבקייש יפכ ישדוח
יקיתל םכתרזחהו דוחיאה קית רוזיפ הניה םיקיתה דוחיא תועמשמ .לעופל
יכילה תחת םיינטרפה לעופל האצוהה י"ע םלושמה ישדוחה ךסה ,התע יכ
י"פע דוחיא קית רוזיפ .תולבגהו לוקיע ללכל יסחי ןפואב קלוחי בייחה
דמע אל בייחה וב בצמב הרוק בור .םידחואמה םיקיתה
הז םא ןיב( ישדוחה םימולשתה וצב יקית רפסמ וחתפנ ודגנכש םדא
דוחיא וא םיעצמאב לבגומ לש דוחיא יכילה תחת ומצע אצומ ,לעופל האצוה
לידגה בייחה וב בצמב וא/ו )3% לש םיכילה םתואמ קלח רשאכ הייבג
זאש םשרל חוויד אלו ויתוסנכה תא לע וא תרוכשמה לע לוקיע יכילה םניה
תמחמו ךילהה תא הערל לצנמ בייחה /ץראהמ האיצי תולבגה/ קנבה ןובשח
.דוחיאה קית רזופמ הז השקמ רשא רבד המודכו הגיהנ ןוישיר
היסרוק לייא ד"וע
דוחיא םע דדומתהל ןתינ דציכ .בייחה לש םוי םויה ייח תא
לעופל האצוהה קוח יפל ?רזופש לבגומ בייחכ בייח תזרכהל השקב בייחל תורשפא ןתונ םיקית דוחיא
תא ריזחהל םימעפ הברה היהי ןתינ רשא השקב הניה וז השקב ,םיעצמאב י"ע םישונה ללכל םלשלו אובל
רומאכ ,שדח דוחיא קיתל בייחה םימולשתה וצ הבוגב היולת הניא דוחיאה קיתל ישדוחה ךסה תדקפה
ריהצתו השדח תובייחתה תחת ךסהמ ותחפי אל דבלבו םיישדוחה בייחה לע הב תורשפאה םוקמב תאזו
לוכי אל וב בצמל עלקנ ויפל בייחה .שדוח לכל ₪ 150 לש ,דרפנב קית לכ לומ רדסהל עיגהל
.בל םותב םימולשתה וצב דומעל וב לולסמ אוה ,ףסונ לולסמ דגנמ ךסה תא לידגהל יושע רשא רבד
וב בצמב יכ דואמ ץלמומ ןכ לע י"ע םיקית דוחיאל השקב תשגומ .םכדי לע עצומה ישדוחה
שדוחב יכ בל םתמשו דוחיאב םתא 3% הבוגב דמועה ישדוח ךס תדקפה ףא היהי ןתינ דוחיאה קית תרגסמב
דומעל ולכות אל םיבורקה םיישדוח לדבהה ,םכדגנכ דמועה בוחה ךרעמ לטבל ףאו םכדגנכ םיכילה בכעל
,דוחיאה קית לש םימולשתה וצב ליעל רכזומה דוחיאל הז דוחיא ןיב השקבה תרגסמב תולבגהו םילוקיע
ןכדעלו תרדוסמ השקב שיגהל שי םכל רשפאמ 3% לש דוחיא יכ וניה םאתהב לכה רומאכ( .םיקית דוחיאל
ךכ לע לעופל האצוהה םשר תא וא לוקיע לכ אלל להנתהלו ךישמהל .)תוביסנל
םימשרה תיברמ יכ תולגל ועתפותו דוחיאב ךכ וניא רשא רבד ,הלבגה םינווגמ םה דוחיא קיתב תונורתיה
יפואל םאתהב לכהו םכיתונעט ולבקי דוחיאב .םיעצמאב לבגומ בייח לש ןורתיהו הנושארבו שארב רשאכ
.היתוביסנו השקבה תביתכ ,םיעצמאב לבגומכ בייח תזרכה י"ע בייחהשכ התע יכ הדבועה אוה טלובה
ןותיעה יארוקל םולש תבש םילחאמ /ו ש"ועה לוקיע תא לטבל היהי ןתינ ןיא ,חונו ישדוח םימולשת וצ םלשמ
םיחינזמ אל" :תיעובשה אמסיסל בושו הלבגה לוטיב וא/ו תרוכשמ לוקיע וא ,בייחב "תעגל" דוע םילוכי םישונה
!!!"תובוח .השקב י"ע תאז םגו תמייוסמ וצב דמוע בייחהש ןמז לכ ,א"ז
דדוב קית םכדגנ חתפנ םא ךדיאמ הכוזל היהי דואמ השק ,םימולשתה
השקב י"ע תוריהמב וב לפטל טלחוהו םיכילהב םכדגנכ לועפלו טוקנל
ד"וע דרשמ - היסרוק לייא
050-6351208 ,3% לש םימולשת הבוגב דוחיאל .םיינעגופ
www.adv-dk.co.il םימולשתה וצב ודמעתו לוככ יכ ,ירב ,תורוצת 2 םנשי דוחיא לולסמל
,םיכילה םכדגנכ ודמעי אל )3%( לש תומדב העיגמ הנושארה רשאכ

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 36

הינתנב םיבכוכ ןיב עסמ


-הינתנלפב גצות ללחה ןדיע תישארל הנש 60 ןויצל תיביטקארטניא הכורעת
ללחו תוברת ,עדמ זכרמ
תינכת תרגסמב יטלסמ יקלמ הליה :תאמ
וז .תירוטסיהה קינטופס ?ןיינע תאלמ הקוסעת רחא םישפחמ
ריכהל תונמדזהה היהת קימעהל םיניינועמו הירוטסיה םיבהוא
ערואמה תא בורקמ םינמזומ םתא ?םכלש עדיה ימוחת תא
תא ןיבהל ,הזה ןנוכמה ללחו תוברת ,עדמ זכרמ –הינתנלפל
םרטב בכרומה ךילהתה הנש 60 תכורעת גצות וב ,הינתנב
תורשע ודבע וילע ורוגיש .קינטופס ןייוולל
לע תוהתלו םיחמומ יפלא גצותו הפוריאב הגצוה הכורעתה
יעדמ םוחת לש הנקנק ,הינתנ ריעב לארשיב הנושארל
םלוע הווהמ רשא ללחה תורחתה תא חראל הרחבנ רשא
...ואולמו עדמה זכרמל תודוה תיביטקארטניאה
בחרה רוביצל גצות הכורעתה ש"ע הינתנלפה םחתמ קשוה רשא ידוחייה ללחהו תוברתה ,
רבמבונב 29-12 םיכיראתה ןיב תלוגל ,עודיכ ,בשחנ המארדמ .םייתנשכ ינפל
הסינכ תולע תרגסמב לולכ( 2017 רקח םוחתב הינתנ ריעה לש תרתוכה ןושארה ןייוולל שדקות הכורעתה
)הינתנלפל תיתייווח תורכיה בולישב ללחהו עדמה 4-ב ,הנש 60 ינפל ללחל רגושש
.תקתרמה תינפיה תוברתה םע תוצעומה תירב י''ע ,1957 רבוטקוא

DR WATTED
םייניש תאפרמ
דתוו ר"ד
םילשורי - הסדה רגוב

תולתשהה ׳חמב םג דבועה דתוו ר"ד
:גיצמ םילשורי הסדהב הפה םוקישו
םייניש תולתשהב המדיק
תולתשהו היגרוריכ <
הינוקרזמ םירוזחישו םירתכ <
תויטתסא תומיתסו היגרוריכ שרוש ילופיט <
םיבכרומ הפ ימוקיש <
תובתותו םירמשמ םילופיט <
(ףוקש רשג) םיאליגה לכל םייניש רושיי <
תיננישו םייכינח ילופיט <
°˘„Á תועצובמ תולתשהה לכ °‰‡Ù¯Ó· „ÁÂÈÓ
ימרונפ/C.T םוליצ דמימ תלת תספדמ °‰‡Ù¯Ó· ˘„Á
םירתכ תיינבל
םישדח תוחוקלל הנתמב תקיודמו תבשחוממ הטישב °ÏÂÙÈˉ ÔÓÊ· ¯È„‡ ÔÂÎÒÁÏ החמומ םידלי אפור
052 - 7233831 דיינ 09 - 8652070 .לט 10 חרפ הדוהי ‘חר ,ןורשה תירק ,הינתנ
-ב ונתוא ושפח Drwatted.co.il :רתא [email protected] :ליימ

37 / 9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה

ודאינלו ףרועה דוקיפ


הלועפ ףותישב


םייקתה םוריח ירקמב ידימ ינושאר עויס ןתמל תווצ ישנא תרשכהל ידוחי סרוק
רבעש עובשב ודאינלב

יעוריא ןמזב תוינושאר הלצהו ץוליח קסוע ודאינלב םוריח תעשל הטמה
.המדא תדיער תמגודכ ינומה ןוסא זכרמה לש תוכרעיהב םוי ידמ
תועשבש ולא םה ר"עסה תודיחי לחה .םינוש םוריח יבצמל יאופרה
הזה גוסהמ םיעוריא לש תונושארה יעוריא ,המחלמ ,םיעגפנ בר עוריאב
םידוכלה ברימ תא וצלחיו וליצי אל םיביכרמ םהב םיבלושמש רורט
דדומתהל םביבס םיבשותל ועיסיו תעצובמ הדובעה .דועו םיילאנויצנבנוק
םיימוי ךשמנש ,סרוקה .עוריאה םע ףגאהו ףרועה דוקיפ לש חוקיפב
ץוליחב תישעמ תוסנתה ללכ םיאלמ קלחכ .תואירבה דרשמב םוריח תעשל
'בג ..ףרועה דוקיפ ינקתמב םידוכל תעשל הטמה לש תפטושה הדובעהמ
רנסקנל הידיל ח"עשל הטמה תלהנמ רנסקנל הידיל רבעש עובשב ורשכוה ודאינלב םוריח
וניה ר"עסה סרוק" יכ תרמוא ודאינלב םוריח יבצמב לופיטל תווצ ישנא 30-כ
תרשכה ,ןכלו הריזל עיגהל הלצהה םירקמב הנוילע תובישח לעב סרוק תינכת .תידימ תוברעתה םישרודה
יאופרה זכרמה ךותמ תווצ ישנא ונלש אצומה תדוקנ .המדא תדיער ומכ הדעונ ינושאר ימצע עויס – ר"עס
."םיידימ עויסו הרזע שיגהל רשפאת תוחוכל ןמז חקי הזכ עוריאבש איה תולועפל םיבדנתמו םידבוע רישכהל
תווצ
יאופר
ןמוימ


DR.MASSARWA MAHMOD
Dental Implant Clinic
ונלש החלצהה ...ךלש ךויחה

היגרוריכ הפה םוקיש תוטישה לכב תולתשה
םייניש רושיי )תויטתסא תומיתס( רמשמ לופיט
שרוש ילופיט תוטישה לכב םייניש תנבלה

ייופיצ ,הינוקרז :םירתכה לכ לע עצבמ
ייב ייב
תובתותל םיילטיגיד םירתכ ,)LAMINATE( הניסרח
םייניש אלל םיסנכנ םימי 3 ךות םוקישו םילתש :תידוחיי הטיש
םייניש םע םיאצויו
)םצע קיפסמ םהל ןיאש םישנאל םג(
םוי ותואב
הינתנ ,8 רפפמטש עשוהי בוחר ,דומחמ הוראסמ ר”ד
[email protected] | 050-7353789 | 09-7444483


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 38

גניסיל

אלמ ילועפת
תורבחל


הקידבל האלמ תובייחתה םייטרפו
ןומימ 100%
םיחונו םיווש םימולשת 60 דע
בידאו ישיא ןימא תוריש2016 'גטרופס היק 2014 זארטא ישיבוצימ רחבמ
₪ 99,000 ₪ 114,000 ₪ 29,900 2010 3 הדזאמ ₪ 37,900 ₪ 53,0002014 היבטקוא הדוקס קנע רחבמב 2015 וטנקיפ היק קנע רחבמב 2015 'גטרופס היק
₪ 67,900 -מ לחה ₪ 44,900 ₪ 55,000 ₪ 94,900 ₪ 105,000
קנע רחבמב 2012 סוקופ דרופ
תומוקמ 7 2008 ,רזורק דנל הטויוט
₪ 37,900 2013 סוקופ דרופ ₪ 29,900 -מ לחה
₪ 144,900קנע רחבמב2014 היבטקוא הדוקס ₪ 46,900 2013 דיס היק
₪ 69,900 -מ לחה ₪ 84,900 2016 וגנילרב ןאורטיס
054-7090496 :תוריכמ להנמ ,ידע ,41 סקנפ דוד 'חר
09-8870240 :גניסיל/הרכשה 'חמ הינתנ ,ןשיה .ת.א

שדח

ףדמה לעןהכ לארשי :םוליצ

ןהכ לארשי :םוליצ
רבכעה גוגחי 18.11.17 םויב
םלועב רתויב םסרופמה ריוצמה
תא - סואמ יקימ - "ינסיד" לש
ישי ןב םרימע :םוליצ םע םידבוע ונא .89-ה ותדלוה םוי
,ה'למצע רעונהו םידליה יטיהר תשר
הרזחב תא הקישמ SCOOP תשר תומדה בולישב םיטירפ ןווגמ העיצמה ל"וח צ"חי :םוליצ
הפוסכ - תילאטמ היצקלוק :דיתעל .הבוהאה
ונחנא ,שדחה רוחשה אוה ףוסכ MAYBELLINE NEW רופיאה גתומ
הרושבה תא תעמש רבכש תוחוטב תויללצ תטלפ הנושארל קישמ YORK
רעצה הברמל .תמנפה וליפא ילואו The" תטלפ .דוינ ינווג 12 תללוכה
ףרוחה יעבצ תורוטרפמטה תדירי םע הלאקס תללוכ -"blushed nudes
,ןכל .םיהכו רתוי םירדוקל םיכפוה ףוג יעבצ לע םיענ דוינה ינווג 12 לש
ךל וציפקי תופוסכ תוילאטמ תועיגנ ,דורו ינווג ,ילאטמ וא קירבמ רומיגב
יקיש הארמ ךל וקינעיו קולה לכ תא דעו ההכ וא ריהב םוח ,םודא בהז
.דחוימב יתנפואו .םיזמורמ ודרוב ינווג
ל"וח צ"חי :םוליצ
הרקה הנועה לש התליחת תארקל
גתומ עיצמ ,רבמבונ שדוח ךלהמבו
יתפרצה תינגרואה הקיטמסוקה
Bella לש השדח ףרוח תייצקלוק יפינסב רכמנה PHYT'S בשחנה צ"חי :םוליצ
תסינכ םע ,רטנס םוה תשרב Casa לכ לע החנה 15% :"םראפ וינ" תשר תרדס תא הקישמ ץיבוטסש תרבח
בוציעה תא ןנערל ןוצרהו הרקה הנועה !AQUA PHYT'S לגדה תרדס ירצומ םיפיטחה תרדס ,סו'צנארק יפיטח
רטנס םוה תשרב הגיצמ ,תיבב תססובמ ,םלועב תרכמנהו תשקובמה תושירד לכב תדמועה הנושארה
תראופמ היצקלוק ,ץראה יבחרב םירמוח אלל ,תינורולאיה הצמוח לע ןיבמ( 2020 תנשל תואירבה דרשמ
,ורטר תועפשה הברה םע תשגומה תוחל תשוחתל תמרותו ,םירמשמ רחאל .)םיליבומה םיפיטחה יגתומ
המיהדמ היצקלוק .יקלטיא בוציעו 7 תללוכ הרדסה .תכשמתמו תידימ רובע ןוכתמ אצמנ םיבר חותיפ יצמאמ
השגה ,ןוסחאה תכאלמ תא תכפוהה יגוס לכל םימאתומה םימילשמ םירצומ להקל הנעמ ןתונה סו'צנארק תרדס
תשגומו יקלטיא בוציע םולחל רוזבאהו ,תוחל תיצמת ,יוקינל תוחל ימ :רועה תכירצ וידליל רשפאל ןיינועמה .בחר
.שפנ לכל םיווש םיריחמב התע םכל .ל'ג תכיסמו תוחל םרק ,תוחל לזונ .םשא ישגר תוחפ םע םיפיטח

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 40

-ב לכה הייעיבר
₪ 4,490 תחצנמ

יארשאב &4,990 ןמוזמל

ןחלושו 201 יתניפ ןולס
םיעבצ ןווגמב טנפלא דבב הזזה ןורא תימי הניש רדח
תבצועמ תלת הפס
טנפלא דב
םיעבצ ןווגמב
x ןחלושו ןונזמ ללוכ

₪ 4,290 ₪ 2,490 הארמו תודיש 2 ,הדומוק ללוכ 1.40/1.90
יאול הניש רדח
יארשאב ₪ 4,490 ןמוזמב יארשאב ₪ 2,690 ןמוזמבםיכישממ

תא םכל רדסל...אבה בכרה

2013 ןשייטס i30 יאדנוי ...םעפהו

סולפ וטוא

ןומימ 100%
שדוחל ₪442
100 דעו
םימולשת קר

...אבה בכרל םדקתמ הפוקתה ףוסב * םיווש םימולשתב * )המדקמ אלל ןתינ( דבלב ₪ 5000 לש המדקמב *)ןורשה ןוינק לומ( ,4 ת”פ ’חר :זכרמ הינתנ Outlet )ןורשה תיירקל תינופצה הסינכב( 44 סקנפ דוד ’חר ןשי ת.א ישאר ףינס
f -ב וא www.autoplus.co.il - ונרתאב גצומ םיבכרה יאלמ | 050-8212221 :קיציא | 052-8881515 :םרוי
4 Outlet 44
f www.autoplus.co.il 053-4490170-ילטיו | 050-4490122-רימא


)ןורשה ןוינק לומ( ,4 ת”פ ’חר :זכרמ הינתנ Outlet )ןורשה תיירקל תינופצה הסינכב( 44 סקנפ דוד ’חר ןשי ת.א ישאר ףינס
f -ב וא www.autoplus.co.il - ונרתאב גצומ םיבכרה יאלמ | 050-8212221 :קיציא | 052-8881515 :םרוי

טרופס
לארשי יפא / עיציהמ ץיפשהינתנ * 0:2 ןושארה הדספה תא הפיח לעופה הכילומל הליחנה הינתנ יבכמ
הסנכה איש * טופישה תויועט תורמל "אשדה" לע החצינו רתוי הבוט התיה
הגילה * הגספל ליפעהל תונמדזה הספספ םילשורי ר"תיב * ₪ ףלא 450-כ
.החונמ ימי 6-מ ונהיי הינתנ יבכמ ינלגרודכו הרגפל תאצוי

םיבזכואמ םתיבל הרזח ךרדה תא ןומיא קחשמב הינתנ יבכמ שוגפת הכילומל הרוכב דספה
הבוט התיה םנמא ר"תיב .םילכסותמו .םולש תירקב ביבא לת יבכמ תא
הנורתי תא םגרתל העדי אל ךא רתוי הכילומה תא החריא הינתנ יבכמ
השע סיסקובא יסוי םיוקה לע .ןוחצינל ימלשורי סופספ ,הינתנל לודג 0:2 םויסבו הפיח לעופה
ר"תיב לש הנמאמ ןקז ןב ינבמ קבא לומ קחשמל התלע םילשורי ר"תיב הבירי הווהמ איה יכ בוש החיכוהש
היעב שי ר"תיבל קפס אללו םילשורי החצינ הינתנש העידיב הדוהי ינב הינתנ יבכמש אל .הגילב הצובק לכל
ףא הידהואמ קלח ןמאמה תדמעב חיטבי ימלשורי ןוחצינ יכו הפיח תא אלל ךא ,תופילאל תדמעומל הכפה
אוהש ורמא םירחא רטפתהל ול וארק םימלשוריה .הגספה תא ר"תיבל היהת ימ עובקל התלוכיב שי ,קפס
...ס"נתמב ןמאל ידכ בוט ןמאמ הצובקל הנועה הכפה הינתנ .הפולאה
ינבל ןוחצינ םויסבו ץחלב ודמע אל .שוגפל הצור אל הבירי ףאש
ושע םימלשורי םיפלא תרשעו הדוהי
הרגפל םיאצוי
ידעלב ₪ ףלא 450-כ איש תסנכה הרגפל אצוי לארשיב לגרודכה
בוט האב אל הרגפה ,םייעובש תב
קחשמב הסנכהה ףר תא הינתנ יבכמ הרבש היתודלותב הנושארל הרשוכ אישב אקוודש הינתנ יבכמל
היה הינתנ ןוידטצא .₪ ףלא 450-כ התיה הסנכהה הפיח לעופה לומ יאש המו םוטנמומה תא דבאל הלולע
לכ יכ רסמנ ןודעומהמו הצובקל בג ונתנ םידהואה ,הפל הפמ אלמ תורחא תוצובק הברה לע רמול רשפא
ידהוא 9,000 םכותמו םיפוצ 11,500 וחכנ שרגמב .ורכמנ םיסיטרכה ןגראתהל ידכב הרגפל תוקוקזש
זאמ םיפוצ אישבו הסנכהה אישב רבודמ םינותנה יפ לע .הינתנ יבכמ הצובקה ינקחש ,ךכ וא ךכ .שדחמ
החטבא ללוכ תואצוהה ₪ ףלא 450-כ הסנכהה ,רומאכ ,ןודעומה םק עובשה יעיבר םוימ לחה הרגפל ואצי
יללכ םוכיסב ךכ ₪ ףלא 250-כ תונוש תואצוה דועו ןוידטצאה תרכשהו יעוצקמה תווצה .אבה ינש םוי דעו
חראת הרגפה רחאל .הפוקה םעו תודוקנה םע הראשנ הינתנ יבכמ םבוש םע יכ םינקחשל ריהבה רבכ
.רבשי הז איש םגש ןכתיו הפיח יבכמ תא הינתנ יבכמ
רסחה תא ומילשי םה םינומיאל
,אבה ישימח םויב .םילופכ םינומיאב

הדוהי ינבל דספההמ םיבזכואמ ורזחו הבשומל ועיגה ר"תיב ידהוא 10,000

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 44

לארשי יפא / עיציהמ ץיפש טרופס


:ןודיסוא :ןמיונ ינד
יתיינתנה להקה" "קדצב גשוה אוהו ןוחצינ הינתנ ידהואל יתחטבה"
"תורגבב גהנתה
ןורוד ,הפיח לעופהב קזחה שיאה הניא איה םג הינתנ יבכמ ומכ הפיח ימכ ןמיונ ינד טטוצ ,רבעש עובשב
,אישנה ןגסו ר"וי שמשמה ,ןודיסוא קבאת טלחהב ךא תופילאל תדמועמ ןוחצינ הינתנ יבכמ ידהואל חיטבמש
דספה קחשמ רחאל בזכואמ הארנ ".ןוילעה ףוא יילפב המוקמ לע ןמיונ ינד יל רמא ש"צומב .הפיח לע
םג ונדספה" :ןייצו הינתנ יבכמ לומ הצובקה" :ןייצ ביבא לת יבכמ לע "לגרודכב והשמ ןיבמ ינאש רבתסמ"
וענמ תויוגש תוטלחה ,םיטפושל איה השלחה התלוכי תורמל תחצנמ רבעה בכוכ .ןיבמ םג ןיבמ ,ןמיונ ןכאו
הינתנ יבכמ ,קחשמל רוזחל ונתיאמ ףילחהל הילע ךא תופילאה לע קבאת לע ונל רפיס לגרודכה ןשרפו
תלוכי ידכ ךות החצינו תאז הלצינ בשוח ינא ,םירזה בור תא ראוניב ןוחצינ הינתנל יתחטבה" :קחשמה
תישענ ,קפס ןיא ,היואר טלחהב ידר'גב םילזלזמ םינשרפ הברהש ,ךכ לע חמש ינא הלימב יתדמעו
."הינתנ יבכמב הבוט הדובע תומד וזכב םילזלזמש ינפלו ףיורק הגיצהש ידכ ךות החצינ הינתנ יבכמ
ץיפש" הנפ ופלחש תועובשב םינשרפ םתוא םא תעדל הצור יתייה תא ןייפאמש המ הזו חמש לגרודכ
השקבב הצובקה ידהואל "עיציהמ רסוח ?לגרודכ שרגמ לע ספ ונתנ חוטב ינא .הנועה תליחתמ הצובקה
תויופילא שולש איבהש םדאל דובכ
תא רמא אל דועו ביבא לת יבכמל
."הנועה הנורחאה הלימה
עבש ראב לעופה הפולאל רשאב
תתואמ הפולאהש ,קפס ןיא" :ןייצ
ראותה לע רתוול התנווכב ןיאש
תעדוי איה האישב הניא איה רשאכ
ןודיסוא ןורוד ץחלל םיסנכנ םניא הינקחש ,חצנל
םניא םהו המידק ץר ןועשהשכ םג
דבכלו רבעה םע קסעתהל אל רבד לש ופוסבש םיעדוי םה םישבוכ
םג .יביטרופס ביריכ ןודיסוא תא ועדיש הערכה ינקחש קיפסמ םהל שי
ףרטצה הינתנ יבכמ ילעב לגס לייא ".קחשמה תא רומגל
הינתנ יבכמ ידהוא ,ןכאו וז האירקל ר"תיב לש דספההמ הבזכאה לע
תא ףרה אלל ודדוע ,תורגב וחיכוה ר"תיב" :ןמיונ רמא הדוהי ינב לומ
אלו ןוחצינל התוא ופחדו םתצובק תא חצנל העדי אלו רתוי הבוט התיה
ךכ לע .רבעה יעקשמב וקסעתה ךא בזכאמ דספה קפס אלל הדוהי ינב וניארו הצובקהמ ונהנ הינתנ ידהואש
,קפס ןיא" :ןודיסוא ןורוד ונל רמא לש הלודגה היעבהש השגרה יל שי םיריעצ םינקחש לש שבוגמ דיכלת
תורגבב גהנתה יתיינתנה להקהש ןב ינב ,ןמאמה תדמעב איה ר"תיב לעמ םימרותש םיקיתו םע םיצרמנו
הינתנ יבכמו םיעיציל רזח להקה יתוכמס וניא ,וקה לע הרוגיפ וניא ,ןקז איה עגרכו תנזואמ הצובקה .רבעמו
םהלשב םהל בוט ,הנוכנה ךרדב םירפוס םניא םינקחשהמ קלחו המוקמ לע קבאת איהש ימכ תיארנ
ונלוכ וניארו הפיח לעופהב יל בוטו הלעי טנוק םלבהש ןכתיי אל .ותוא םלב לש קוזיח םעו ןוילעה ףוא יילפב
יביטרופס קחשמ אוה לגרודכש אלו הפקתהל עייסל םויסה תוקדב לע םולחל םילוכי יביסנפד רשקו
יתינהנ .אשדה לע להנתמ לכה םינקחש דועב הנגהל תוריהמב רוזחי רודיסה יל רורב ךכ לכ אל .הפוריא
תודוהל ינוצרבו הינתנב רוקיבהמ םינקחשו ותוא םירגוס םניא םירחא ךירצ ןמאמ ,הדרבו ץיפרד לש הזה
"הינתנב עובשה" םכנותיעל םג הז .םיצור םהש המ םישוע םירחא יתעדל ,רזוע תויהל ךירצ רזועו ןמאל
םגו רסמה תא ריבעהל גאדש תלגרותמ אל הצובקהש חיכומ ומכ יל הארנ הז בוט הארנ אל הז
דחיבו םכילא ףרטצהש לגס לייאל ןיידע ר"תיב לכה תורמל ,ךא תיטקט הז ךלוהשכ תוינבגע ץימב תויוטש
םכיס ".הרמשנ תיביטרופסה חורה בוט תיארנ איהו תופילאל תדמעומ יכ סופתי אל הז ןמז ךרואל לבא רבוע
.ןודיסוא ".ביבא לת יבכממ רתוי לעופהל רשאב ,ס"נתמב רבודמ אל45 / 9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה

טרופס

ןוארב גומלא / קובסייפל ץוחמ.םירעש 3 ונזאמב .תיפקתהה .ןוחצינל ךרדב תענכשמה הבוהצ הגיגח
תאצמנ םירוזחמ 10 ירחא הינתנ דמצל תועיגמ תואמחמ הברה
הדומצו תודוקנ 18 םע 5 םוקמב הדרבו ץיפארד ןיוצמה םינמאמה הפיח לעופה תא החרא הינתנ יבכמ
.תרמצה תוצובק לכל ולהינ טקשו תועינצ הברה תוכזבש לש הריוא ונתנש םידהוא 11500 יניעל
?בצמה היהי הזש ןימאמ היה ימ ינקחש תא וניכהו קחשמה תא יחרזמה עיציב יתבשי .לגרודכ תגיגח
הרטמה הנועה תליחתבש םירכוז .תניוצמ הרוצב הצובקה )יברעמב תומוקמ ויה אל( ינב םע
?הגילב ראשיהל התיה העובק הטישב טקונ םינמאמה תווצ םע םירוה הברה ובשי ידיצלשכ
הינתנב תחלצומה החיתפה רואל הגיצמ הצובקהו הנועה תליחתמ . קחשמה תארקל ושגרתהש םהידלי
ןוילעה ףואילפה תא ןמסל םילוכי הרומת להקל ןתונה יפקתה קחשמ םבוש תא ןמסמה ןנערמ יוניש והז
תויהל לוכי עיבגהש םג המ .הרטמכ .ופסכל האלמ .שרגמל םידהואה לש
תאצוי הגילה .וז הנועב היואר הרטמ וגניב העיגפ לע םימותח םינמאמה הנכומו הכורד קחשמל העיגה הינתנ
רוזחת הצובקהש בושחו הרגפל ילע םלוכ לעמו קוזיחה ינקחשב אשדה תא הפרט הנושארה הקדהמו
.הלש תניוצמה תלוכיב ךישמתו העונצ ירוחאה רשקה יתעדל אוהש דמחומ ךכבו חמשו הנהמ יבצק קחשמ הנתנו
תא הינתנ יבכמ חראת הרגפה רחאל עיגהש ןקחשב רבודמ ץראב בוטה .עיציהמ דודיעה לע אשדה לע הל םג
הינתנ ידהואל עיצמ ינא .הפיח יבכמ תניוצמ תלוכי גיצמו הינשה הגילהמ המרג יול ןרעל הטייק ןיב תירקתה
םיסיטרכה יכ שארמ םיסיטרכ ןיירשל ויבגל הלודגה הלאשה .לעה תגילב הטייק תא חולשל ץיפארד ןמאמל
היהי ןוידטציאה בוש חטבלו ופטחיי ?הינתנב ראשי דוע ןמז המכ איה םלוכל רסמ ריבעה הז דעצבו עיציל
.אלמ השעש םהרבא ביבא םג ןויצל יואר .לכה לעמ איה הצובקהש
ותלוכיב רקיעבו הרידא הציפק הנועה םלוכ יתעדלו ,לודג ןוחצינ ,םויסב
תלוכיהו המיחלה לע ןויצל םייואר
הניכשה תגילףגאהו הינתנ תיריע טרופסה ףגא ףותישב הינתנב לסרודכל תסנכה יתב תגיל
!ךרדל האצי 2017/18 תנוע ,תינרות תוברתל
.הגילה תוכיאל ופיסוי תטישב תוצובק הנומש וקחשי הנועה
תא ליבוהל ךישמי הנשה םייקתי הפוסבש דחא בוביס תב הגיל
ןב הגילה ןוגריאו זוכיר .רופ-לנייפ ברע
רתיה ןיב ןהכמה ,הנוקנא ,תונכשמ ,רזעילא לכיה ,ישי תליהק
לסרודכה ס"יב זכרכ גלופ ריעצה לארשיו ריאמ תיב
.ינוריעה ורחתיו תרוסמה תא תוכישממ
ידמ ומייקתי םיקחשמה ןהילא .תופילאה לע הנשה םג
םלואב 19:00 העשב ש"צומ םג ןקלחש תושדח תוצובק ופרטצי
.ןורשה תיירקבש ןיבר דוד ןגמ ,הדוהי ןכשמ :תוקבמקתמ
הפולאה ריאמ תיב םאה .דבח היח רואו ירשע
םאה וא ?עיבגה תא חקיתו ףסונ דחא
אל םוקממ העתפה ונל היהת ללכב תליהק םאה ?ראותה לע רומשת רסומ יממח יתיא הגילה םיקמו םזי
...יופצ עיבגה תא ריזחהל וחילצי ישי ביבס תושגרתה ןומה שי הנשה יכ
!דואמ ןיינעמ היהי ,חוטבש המ רזעילא לכיה םאה ?דקתשא דבאש תוצובק ןומהש ךכב רכינ הזו הגילה
!םיקחשמב הארתנ םאה ?םלוכ תא עיתפת תקזחתמה הצובק לכ ףסונב ,ףרטצהל וצר
דעצ השעת תיטסילנייפה תונכשמ רשא םייתועמשמ םינקחשב הקזחתה

9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 46

הינתנ לש םיבכוכה לגרודכ ןודעומ


קורבוטב םילדג הינתנ קורבוט רתיב

עבס איד

ארזע ןח
ןהכ גומלא
םכתא םינימזמ הירזע לבויו םל ינב
:ונלש תונורתיה
םיאבה םיבכוכה תויהל
א
:םייכוניח םיכרע לע שגד •
לגרודכבו םידומילב תונייוצמ
םיעוקעקל אל
םיליגעל אל
םיילמשח םיינפואל אל
:ונלש תונורתיה
םידומילל ןכ
ףנעב םיבוטהמ םינמאמ •
:םייכוניח םיכרע לע שגד •
קחשמה תוודחו האנה ידכ ךות תודוסי דומיל •
םיעוקעקל אל
לבקמ םשרנ לכ ךרה ליגב םידליל תדחוימ תוליעפ •
םיליגעל אל
)'ב-'א תותיכו ןגה ידלי(
םיילמשח םיינפואל אל
םיניינעמו םינווגמ םינומיא •
:ללוכה קורבוט ר"תיב לש ירוקמ ןומיא קית הבשחמ תוזירזו היצנידרואוק חותיפ •
םידומילל ןכ
א םיניינעמו םינווגמ םינומיא •
)םייברג ללוכ( ןומיא יטס 2 •
ףנעב םיבוטהמ םינמאמ •
גנינרט תפילח •
םירחא רפס יתב לומ םיקחשמ •
:ונלש תונורתיה
קחשמה תוודחו האנה ידכ ךות תודוסי דומיל •
רודכ •
הגילה תוצובקב םינייטצמ בוליש •
ךרה ליגב םידליל תדחוימ תוליעפ •
םצע ןגמ •
:םייכוניח םיכרע לע שגד •
)'ב-'א תותיכו ןגה ידלי(
וטול תרבח לש קובקב •
םיעוקעקל אל
םיליגעל אל
הבשחמ תוזירזו היצנידרואוק חותיפ •
!!!המוציעב המשרהה
םיילמשח םיינפואל אל
םירחא רפס יתב לומ םיקחשמ •
םידומילל ןכ
הגילה תוצובקב םינייטצמ בוליש •
ףנעב םיבוטהמ םינמאמ •
17:00-20:00 תועשה ןיב יעיברו ינש םימיב ,2 תפדוי בוחרב ,קורבוט שרגמב םימייקתמ םינומיאה
קחשמה תוודחו האנה ידכ ךות תודוסי דומיל •
2013 דעו 2001 :םינותנש ,16 דעו 4 יאליגמ םידליל םימיאתמ םינומיאה
ךרה ליגב םידליל תדחוימ תוליעפ •
)'ב-'א תותיכו ןגה ידלי(
םיניינעמו םינווגמ םינומיא •
09-8854426 :ולצלצ המשרהו םיפסונ םיטרפל
)הירזע לבוי( 0585505577 :רפסמל וא ,098854426 :ולצלצ המשרהו םיפסונ םיטרפל
הבשחמ תוזירזו היצנידרואוק חותיפ •
)םל ינב( 054-5909797 ,)הירזע לבוי( 058-5505577 :םירפסמל וא
םירחא רפס יתב לומ םיקחשמ •
הגילה תוצובקב םינייטצמ בוליש •

סונוב רפוסונוב רפוס םינופוקה ןודעומל םיפרטצמ סונוב רפוסונוב רפוס
ס
ד”סב ו.נ.ה.ב ד”סב ו.נ.ה.ב ד”סב ו.נ.ה.ב
סונוב רפוס :לש
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
ס
!ריחמב סונוב ,תורשב סונוב
םילבקמו
.ריחמב סונוב .תורשב סונוב .ח.ל.ט | דבלב ירלולס רבוש תגצה לומ הנתמה תלבק | יאלמב רמג דע | עצבמה ןונקתל ףופכב הנתמב .ריחמב סונוב .תורשב סונוב
.ריחמב סונוב .תורשב סונוב .ריחמב סונוב .תורשב סונוב
19.11.17 דע 6.11.17-מ לחה ףקותב 055-7000876 רפסמל ”סונוב רפוס“ םיסמסמ
דיינל הנתמ השור וררפל ןופוק םילבקמו
רושיא הווהמו םניחב הניה SMS-ה תחילש 19.11.17 דע 6.11.17-מ לחה ףקותב
”דופחמ” ירט ףוע הזח/םייערכ ירט ףוע םייערכ ירט ףוע הזח/םייערכ םיעצבמו םינופוק לע םינוכדע תלבקל
SMS תועצמאב רלולסה רישכמל
ג”ק 6-ל לבגומ -ב ”הרטע”
ג”קל ₪13 90 טגונ תוירכ הבמב ”הווחא”
הניחט
”םסא”
”המלת”
‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ 9+1 ‘חי 2-ל לבגומ
90 90
ג”קל ₪25 -ב ג”קל ₪25 -ב ג”ק 6-ל לבגומ
זראמל
ג”ק 6-ל לבגומ 90 90 90
‘חיל ₪21 -ב ₪9 -ב ‘חיל ₪7 -ב
ןוחט רקב ירט עורזה רירש ירט יזכרמ ףתכ חוואלמ
ג”ק 6-ל לבגומ ”המודאה הרדסה” /תוינמח ןמש תוינמחל
הלונק
”ל‘גנא”
ג”ק 4 ג”ק 3 ג”ק 3 ‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ הישיש
90 90 90
ג”קל ₪99 -ב ג”קל ₪109-ב ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪109-ב ג”ק 6-ל לבגומ
90 90 ₪6 90 -ב
ירט ףוע םייפנכ /ודאסא ירט ףוע דבכ ‘חיל ₪6 -ב ‘חיל ₪3 -ב
/וקובוסוא הריב
םצע םע ראווצ ”הלטס”
ירט ”םסא” תוילגרע ןוטפיל הת
היישיש גוז תויקש 100
ג”ק 3
90 90 ג”קל ₪9 90
ג”קל ₪5 -ב ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪120-ב ג”ק 6-ל לבגומ -ב ג”ק 12-ל לבגומ זראמל זראמל
ירט ירוב ירט סינד ירט םלש ןומלס תוריש ₪29 90 -ב ₪10 90 -ב ‘חיל ₪9 90 -ב
ךותיח
ג”ק 6-ל לבגומ םוקמב קיטסטנפ ףיס טלאוט ריינ הקימונוקא
טוליפו
”‘צאט”
רטיל 4
”SNOW”
םילילג 40
ג”ק 4 ג”ק 3 ג”ק 3 ‘חי 2-ל לבגומ
ג”קל ₪99 90 ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪109 -ב 90 ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪119 90 -ב

90
90
!!םידחוימ םיריחמב יעיברו ישילש קוש ימי ‘חיל ₪14 -ב ₪19 -ב ‘חיל ₪4 90 -ב !!םידחוימ םיריחמב יעיברו ישילש קוש ימי
ירחאו 18 ליגל תחתמ הרוסא לוהוכלא תריכמ
!םיחולשמ תורש
סונוב רפוס הינתנ ,17 רקסניפ ’חר סונוב רפוס הינתנ ,17 רקסניפ ’חר תונומתה .תיאנוטיס הריכמ ןיא .23:00 העשה
תא קיספהל תיאשר תשרה ,דבלב השחמהל
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
!ריחמב סונוב ,תורשב סונוב 076-8177777 .לט !םוקמב ןוינח !ריחמב סונוב ,תורשב סונוב 076-8177777 .לט ,טילחתש ןמז לכב וא יאלמה רמג םע םיעצבמה
.ח.ל.ט ,ןונקתל ףופכב ,םיעצבמ לפכ ןיא
07:00-16:00 ’ו םוי ,08:00-23:00’ה ,08:00-22:00 ’ד ,08:00-21:00 ’ג-’א :החיתפ תועש 07:00-16:00 ’ו םוי ,08:00-23:00’ה ,08:00-22:00 ’ד ,08:00-21:00 ’ג-’א :החיתפ תועש
.הז רייאלפבש םירצומה ללוכ אל ,תונחה ירצוממ ח”ש 100 לעמ הינקב םינתומ םינייוצמה םיריחמה .הז רייאלפבש םירצומה ללוכ אל ,תונחה ירצוממ ח”ש 100 לעמ הינקב םינתומ םינייוצמה םיריחמה

סונוב רפוסונוב רפוס םינופוקה ןודעומל םיפרטצמ סונוב רפוסונוב רפוס
ס
ד”סב ו.נ.ה.ב ד”סב ו.נ.ה.ב ד”סב ו.נ.ה.ב
סונוב רפוס :לש
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
ס
!ריחמב סונוב ,תורשב סונוב
םילבקמו
.ריחמב סונוב .תורשב סונוב .ח.ל.ט | דבלב ירלולס רבוש תגצה לומ הנתמה תלבק | יאלמב רמג דע | עצבמה ןונקתל ףופכב הנתמב .ריחמב סונוב .תורשב סונוב
.ריחמב סונוב .תורשב סונוב .ריחמב סונוב .תורשב סונוב
19.11.17 דע 6.11.17-מ לחה ףקותב 055-7000876 רפסמל ”סונוב רפוס“ םיסמסמ
דיינל הנתמ השור וררפל ןופוק םילבקמו
רושיא הווהמו םניחב הניה SMS-ה תחילש 19.11.17 דע 6.11.17-מ לחה ףקותב
”דופחמ” ירט ףוע הזח/םייערכ ירט ףוע םייערכ ירט ףוע הזח/םייערכ םיעצבמו םינופוק לע םינוכדע תלבקל
SMS תועצמאב רלולסה רישכמל
ג”ק 6-ל לבגומ -ב ”הרטע”
ג”קל ₪13 90 טגונ תוירכ הבמב ”הווחא”
הניחט
”םסא”
”המלת”
‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ 9+1 ‘חי 2-ל לבגומ
90 90
ג”קל ₪25 -ב ג”קל ₪25 -ב ג”ק 6-ל לבגומ
זראמל
ג”ק 6-ל לבגומ 90 90 90
‘חיל ₪21 -ב ₪9 -ב ‘חיל ₪7 -ב
ןוחט רקב ירט עורזה רירש ירט יזכרמ ףתכ חוואלמ
ג”ק 6-ל לבגומ ”המודאה הרדסה” /תוינמח ןמש תוינמחל
הלונק
”ל‘גנא”
ג”ק 4 ג”ק 3 ג”ק 3 ‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ ‘חי 2-ל לבגומ הישיש
90 90 90
ג”קל ₪99 -ב ג”קל ₪109-ב ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪109-ב ג”ק 6-ל לבגומ
90 90 ₪6 90 -ב
ירט ףוע םייפנכ /ודאסא ירט ףוע דבכ ‘חיל ₪6 -ב ‘חיל ₪3 -ב
/וקובוסוא הריב
םצע םע ראווצ ”הלטס”
ירט ”םסא” תוילגרע ןוטפיל הת
היישיש גוז תויקש 100
ג”ק 3
90 90 ג”קל ₪9 90
ג”קל ₪5 -ב ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪120-ב ג”ק 6-ל לבגומ -ב ג”ק 12-ל לבגומ זראמל זראמל
ירט ירוב ירט סינד ירט םלש ןומלס תוריש ₪29 90 -ב ₪10 90 -ב ‘חיל ₪9 90 -ב
ךותיח
ג”ק 6-ל לבגומ םוקמב קיטסטנפ ףיס טלאוט ריינ הקימונוקא
טוליפו
”‘צאט”
רטיל 4
”SNOW”
םילילג 40
ג”ק 4 ג”ק 3 ג”ק 3 ‘חי 2-ל לבגומ
ג”קל ₪99 90 ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪109 90 ג”ק 6-ל לבגומ ג”קל ₪119 90 -ב


90
90
!!םידחוימ םיריחמב יעיברו ישילש קוש ימי ‘חיל ₪14 -ב ₪19 -ב ‘חיל ₪4 90 -ב !!םידחוימ םיריחמב יעיברו ישילש קוש ימי
ירחאו 18 ליגל תחתמ הרוסא לוהוכלא תריכמ
!םיחולשמ תורש
סונוב רפוס הינתנ ,17 רקסניפ ’חר סונוב רפוס הינתנ ,17 רקסניפ ’חר תונומתה .תיאנוטיס הריכמ ןיא .23:00 העשה
תא קיספהל תיאשר תשרה ,דבלב השחמהל
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
מ”עב קוויש רוא ש.מ.מ
!ריחמב סונוב ,תורשב סונוב 076-8177777 .לט !םוקמב ןוינח !ריחמב סונוב ,תורשב סונוב 076-8177777 .לט ,טילחתש ןמז לכב וא יאלמה רמג םע םיעצבמה
.ח.ל.ט ,ןונקתל ףופכב ,םיעצבמ לפכ ןיא
07:00-16:00 ’ו םוי ,08:00-23:00’ה ,08:00-22:00 ’ד ,08:00-21:00 ’ג-’א :החיתפ תועש 07:00-16:00 ’ו םוי ,08:00-23:00’ה ,08:00-22:00 ’ד ,08:00-21:00 ’ג-’א :החיתפ תועש
.הז רייאלפבש םירצומה ללוכ אל ,תונחה ירצוממ ח”ש 100 לעמ הינקב םינתומ םינייוצמה םיריחמה .הז רייאלפבש םירצומה ללוכ אל ,תונחה ירצוממ ח”ש 100 לעמ הינקב םינתומ םינייוצמה םיריחמה

406028
'דח 2 הדוהי ןבב הינתנ
תילעמ תצפושמ
960,000 תוינחו הריכמל ן"לדנ
052-5121266
406221 םירפא תמרב ריעה זכרמב הילמעב הריכמל 1-2.5
תילעמ ןמציוב 2.5 הנטקה תלצבחב ’דח 5 ןג תריד
ח''ש 1170000 םירדח 5 ןסחמ + ןוינקה דיל םירדח 4 405501
052-4491729 תעקשומ שמש תספרמ + םירדח 5 דואמ תרדוסמ םינדא ךווית תקרבב 2
406463 דואמ דואמ תעקשומ תספרמ + דואמ תרדוסמ 052-2951447
ןויצ ןב תנוכשב העבשה’חרב ב”השמב ןח תמרב רדימעב 405690
וינב וינפ טקוירפב תריד עקרק תיב תריד ךווית אלל
תצפושמ םירדח 2 הריד םירדח 4 םירדח 3 ר”מ 130 המושר אל 'דח 2
ןויצמ םוקימ השדחכ עקרק הכוס+ תספרמ+ ר”מ 320 לע ח''ש 500,000 הרידכ
ןסינ עיגהל הווש םירדח 3 שרגמ 054-3232462
0508880788 שובד הרכשהל ירחסמ םיקיתווב ליוגנזב 405816
406464 םירדח 4 הדוהי ןבב ריעה זכרמב ר”מ 100 יונב תיב תקלוחמ הריד 'דח 2.5 הריכמל
תודיחי 2ל
₪ 4200
ןויצ ןב תנוכשב םירדח 5 גלופב תונח רויד תדיחי + )הישעת( 'ג המוק יבא ןב רמתיא
₪ 5500
וינב וינפ טקוירפב וידוטס תריד הילמעב ר”מ 115 שרגמ לע ₪ 520,000 1,070,000 תילעמ אלל
תצפושמ םירדח 2 הריד ₪ 1800 םנוד יצח האושת !!!הריגס ריחמ ח''ש
ןיוצמ םוקימ השדחכ 052-6089076
ןסינ עיגהל הווש 054-2116594
0508880788 שובד ן"לדנה בכוכ
זפוט ילקריא הריכמל תוריד קובסייפב יתוא ושפח
זפוט ילקריא
052-5550428

תוידעלבב הריכמל


!תוארל הבוח הנשה תקסע !האיצמ

.שקובמה םייח תעבג בוחרב ינרדומ ןיינבב ךלמה המלש ’חרב .שקובמה קוק ברה ’חרב
דוסיהמ תצפושמ המיסקמ הריד תיטסטנפ הריד תבש תילעמ + ןיינבב תבצועמ םירדח 4 תריד
ההובג המוק .רמ 114-כ ’’דח 4 )הכוס( שמש תספרמ+ ההובג המרב .ובאטב הינחו תילעמ םע .ץפושמ
.הינחו תילעמ םע תוינח 2 ר”מ 15 יטרפ ןסחמ !םיל הכילה קד 5
!תוארל הבוח !תוארל הבוח !דחוימב תיביטקרטא !דבלב עובשל עצבמ ריחמ


,רנרבל בורק ביצנה לאומש ’חרב םירדח 4 תריד ,ריאמיחא ’חרב קיטוב ןיינבב .ןייטשרמוז ’חרב
ר”מ 125-כ ,’דח 4 ,תיקנע הריד הלופכ הינח ,תילעמ + ד”ממ םע .דח 4.5 תריד ,שידח ,’דח 3.5 ,ןולא יבצ ’חרב
,תילעמו הינח םע ההובג המוק ,לודג ןסחמו !שמש תוספרמ ינש .הינחו תילעמ ,ר”מ 90-כ ,4 ךותמ 2 המוק
ההובג המוק !!!דחוימב יביטקרטא ריחמ םירוגמל הנכומו תצפושמ


9.11.17 / 2467 ןוילג / הינתנב עובשה / 50


Click to View FlipBook Version