The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-benetanya_2017-08-17_2455

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2017-08-21 14:36:54

השבוע בנתניה 2455

hashavua-benetanya_2017-08-17_2455

תיבה ינגזמ
םינגזמ תונקתה
!!!עצבמ יריחמב
עובשה עצבמ
הנקתה ללוכ ס"כ 1 ןגזמ
! חש 1900 -ב קר
10.08.17 דע ףקת עצבמה .העודי הרבחמ .יאלמה רמג דע
ס"כ 1 דע מ"עמ + ₪ 99 זג יולימ
ושפח
-ב ונתוא הינבו גוזימ.ד תיבמ 1-700-50-50-16
09-8307777 :לט הינתנ ,13 זמר www.netanyanow.co.il 17.8.17 ז"עשת בא ה"כ | 2455 'סמ ןוילג
Green Kids ןורהצ

הינתנב דיחיה ןורהצה לש םינכתה תא ריכהל ןמזה הז

תוניזמו תויתיב ,תוינגרוא תוחורא םידליל קינעמה
!הבהאו םוח ןומהמ ונהתו ונילא ופרטצה


'ד התיכ דע ס"היבהמ וא ןגהמ ףוסיא >
התיבה הרזח תורשפא ללוכ

יתוכיאו ןווגמ טירפת ליכמה ינגרוא חבטמ >
'א התיכל הנכהו תיב ירועיש תנכה לע שגד >
הבישחו אספוק יקחשמו בשחמ תדמע >

תושימג תועשו תושפוח ללוכ >
דלי לכל חוטיב >

רפוס הנורשו ילתנ :וגייח םיטרפל
052-5232992 | 050-2620055
הינתנ ,זוע הוונ תנוכש ,15/3 יתעבג תביטח 'חר
www.green-kids.info
!הבושתב רזח יזיירקה ךמסומ ד”סב - ב ונתוא ושפח
הציפ יזיירק תואירבה דרשמ
הביבסה תוכיאו
ןירדהמל 1999 -ב דסונ ןוישיר ’סמ
1480
100%
הבוהצ הניבג ,םיקיזמה יגוס לכ תרבדה םיניינבו םידרשמ ןויקינ
...דועו םימסרכמ, םיקרח
קמע
םימ ירגאמ יוטיחו יוקינ תיבה דעו לוהינ
תותשרו םינרקודב םינוי תקחרה
חולשמ ללוכ חולשמ ללוכ 052-2547775 לטסירק שילופ
09-882-99-11 0 9 - 8 3 4 2 4 1 0 053-3060099 :ירג

!המשרה ימד אלל

םינש 3 דע םישדוח 3 יאליגל

יעוצקמו הסונמ ,בהוא תווצ

תוחיטבה ינקת לכב דמוע ןועמה
םצמוצמ תושפוח חול

תכמסומ תיאנוזת טירפת פ“ע ירטו יתיב לכוא

ההובג ןויקינו הנייגה תמר לע הדפקה
םייעובש הרשעה יגוח העברא
םייעובש הרשעה יגוח העברא
תוקוניתל םאתומה דרפנ םיקחשמ רצח
םייטרפה םינגה דוגיאב רבח
050-7134555 , 052-5151523
הינתנ .םיקיתו ,‘ב 20 ןיקריס :ןועמה תבותכ

קראפ ןירג

רמתיא הוונ

ריעב רוגל


ריעל ץוחמ
ידוחיו יתוכיא םירוגמ טקייורפ הגיצמ דוד ןב תצובק
…םתא םגו .ול וכיח הביבסהו ןורשה רוזא לכש
תוליוו תורשע הבו רמתיא הוונ תנוכש תאצמנ הינתנ ריעה בלב .תידוחיי ,תיתוכיא ,תיתרקוי :רמתיא הוונ תנוכש
אלש םייח תוכיאו םייזכרמ הרובחתו הקוסעת ידקומל הבריק ,תנווגמו הקזח היסולכוא ,עקרק ידומצ םיתבו
ןושאר א״מת טקייורפב דבלב תוריד 42 תונבנ ובו דיחיו דחא םירוגמ טקייורפ הנוכשב .רחא םוקמ םושב ואצמת
םוקימ • רתויב ההובגה המרב טרפמ • םינפ בצעמ לש יוויל ללוכה יתוכיאו ינשדח םינפ בוציעו ןונכית • וגוסמ
תשבוגמ הליהק • ראופמ טרדנטסב יבול • היישעת ירוזאו תוינק יזכרמ ,םיישאר הרובחת יקרוע תבריקב יזכרמ
.ףרטצהל םכלש ןמזה הז .רחא םוקמ ףאב ואצמת אלש םייח תוכיאו
:לייסירפ ריחמב הנורחא םירדח 4 תריד
!דבלב ₪ 1,750,000

רשכ ד"סב
טאלגל תורשפא

םיעוריא
םינורחא םיכיראתרבמטפס שדוחל

09-8331010 :תונמזהל ,6 סנכמ דג
w w w . h a k e r e m 1 . c o . i l

ד״סבקיטוב טקיורפ ,22 אריפש השמ
לצרה דוד ןב תצובקמ
תדפקומ ,תיתרקוי ,תידוחיי םירוגמ תיווח
תושיגנ חיטבמ םלשומה םוקימה .תקנפמו
טקייורפב .ריעב יוליבהו יאנפה ידקומ לכל
ינדפק ןונכת :םירידל תוחיטבמה תוריד 18
הובג טרדנטס • תורשפ אלל היינב תוכיא • MOSHE
םייח ןונגסב םירוגמ • ינרדומ ינוטקטיכרא •
תוחונו תוכיא בלשמה םדקתמ SHAPIRA 22


תמדקומ הריכמב תונושאר תוריד :ךרדל אצוי טקייורפה

www.hbd.co.il //// 072-2222000 :השיגפ םואיתו םיפסונ םיטרפל

המ
10
ארוק14
...דוע לש םעט םע ןבל הליל 10
ירבעה רמזל העידצמ םימי ריע 144
הלעאש יתעדי ריעצ ליגמ" 20
"הצרא
20
םיציצמ 4

www.israelnow.co.il רתאב תילטיגיד הרודהמב םג הינתנב עובשה
יטלסמ יקלמ הליה :הנשמ תכרוע | )8307722( ןהכ-םוחנ תנסא :תלהנמ | לארשי ןויס :ל"כנמ
רחש העונ :חול תועדומ תנמזהו תכרעמ תריכזמ | )09-8307711( רקנס תרשוא :חול תלהנמ
הדרג רחש ,ןוסח ןצינ ,לדנמ הניר ,ןמטלא בירי :יפרג בוציע | ןמדלפ ישי ,יאתבש ידע ,)054-2645006( יטלסמ יקלמ הליה :תכרעמו םיציצמ
זיוהקא יקינ ,)054-2645010( שורה ןב ןפטס ,)054-2645026( גומלא רוד :םוסרפ יצעוי
גרבדלוג תפקר ,לטנבא הגלוא :תונובשח תלהנה | )050-9300959( ינועמש ןורוד :הצפה |
| 2121 .ד.ת ,42310 דוקימ ,הינתנ 13 זמר ,"זמר תיב" ,09-8623966 .סקפ ,09-8307777 .לט :הלהנה ,תועדומ תכרעמ |
www.israelnow.co.il :רתא | [email protected] :ליימ | )ץראה( טנירפופרג :סופד | "ןורשב םינומוקמ" :ל"ומ
םימי גלופ ןורשה
גלופ - םימי ריע םיבוטה םייחה ןיזגמ ןורשה תירק לש ןותיעה

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 6

יעצבמ
םידחוימ ץיק
םלואב
הגוצתהםיטיהר
םיבצועמ
החנה רעונו םידליל
אלמ ץעמ
הינתנ Outlet םיפדועה תונחב


הגוצת םלואל הדומצ Outlet םיפדוע תונח

!הכוז םדוקה לכ | חקו םלש | יאלמו רוצי יפדוע לע תוחנהה
09-9512553 ,הינתנ ,גלופ .ת.א ,32 הכאלמה
םניח הינח רדסה - לסרפוש םחתמ
ישיא בוציעב תיבה לכל תורגנו טוהיר ,אלמ ץעמ רעונו םידלי ירדח - ןיא סואה
#HOUSEINKIDS 0 9 - 9 5 1 2 5 5 3 : ו ר ש ק ת ה ם י ט ר פ ל w w w . h o u s e i n . c o . i l ר ת א ב ם י ע צ ב מ ב ו פ צ
:הגוצתה תומלואב החיתפ תועש ןויצל ןושאר )ןולייא ןוינק לומ( קרב ינב/ג"ר טפסנוק תונח - חותיפ הילצרה רעונו םידלי ירדח - הינתנ
9:00-20:00 'ה-'א םימי רעונו םידלי ירדח תוקוניתו רעונו םידלי ירדח תיבה לכל תורגנו טוהיר ,רעונו םידלי ירדח OUTLET-ו הגוצת תונח
9:00-15:00 'ו םוי צ"לשאר ,שדח .ת.א ,10 לצאה קרב ינב ,16 םימיה תשש חותיפ הילצרה ,7 רקנש הינתנ ,גלופ .ת.א ,32 הכאלמה
22:30 דע תבשה תאצמ ש"צומ ש"צומב חותפ 03 . 9615254 ש"צומב חותפ 03.5791577 ש"צומב חותפ 09 . 7734275 ש"צומב חותפ 09-9512553
"םירגובמו םידלי שומישל רתוי םיאירב ןיא סואה לש םיטיהרה" :העבק םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,תיתביבסו תיתקוסעת האופרל הדיחיה

ךלמילא לבוי ברה / השרפה ליבשברחמ לש המישמה תא םג ךופהיש האר תשרפ / םויה אוה םויה
ןמחנ יבר רמואש יפכ עוציב תרבל
םיׂ ִשָי אל..." :ב"ער ן"רהומ ייטוקילב לוכי ינא )ימשר ןפואב תוחפל( השפוחב אצמנש ימכ
וֹתוֹאְו םוֹיּ ַה וֹתוֹא ם ִא י ִּכ וי ָני ֵע ד ֶג ֶנ ְל תאצמנה הבחרה ןמזה תעוצר לשב אקוודש רמול
ת ַדוֹב ֲע ַּב ס ֵנ ָּכ ִל ןי ִצוֹרׁ ֶש ְּכ י ִּכ ה ָעׁ ָּש ַה תולבגומ יתלבה תויורשפאה ףסוא לשב אקווד ,יתושרב
אׂ ָּש ַמ אוּה וּלּ ִא ְּכ ם ָד ָא ָה ְל ה ֶמ ְדנ 'ה ,רחמל םעפ אל החוד ימצע תא אצומ ינא )הרואכל(
ד ֵב ָּכ אׂ ָּש ַמ אׂ ָּש ִל וֹל רׁ ָש ְפ ֶא י ִאְו ד ֵב ָּכ ,וליפא ילע םיקיעמש הבוח תומישמ ןה .אבה עובשל
וֹל הֶי ְהִי אל ,םוֹיּ ַה וֹתוֹא ק ַר וֹל ןי ֵאׁ ֶש בשׂ ֲחַּיׁ ֶש ְּכ ל ָב ֲא וֹז ָּכ תויהל תורומאש תויוליעפ ןהו םייטרקוריב םיניינע ומכ
ונחנאש העשבש ,ןמחנ יבר רמוא דועו "...ל ָל ְּכ אׂ ָּש ַמ ונל רצוי שפוחה אקווד .ךשמהל חכ תונתונש תויווח
ירה יכ .רחמל תוחדלמ ענמנ דבלב םויה לע םילכתסמ ,םיישפוח םימיה םשב אלו ותוא להנל ונילע ןכלו .םילבכ
.םויה תא קר שי .עגרה תא ספספנ ,ןומה שי יכ ןמז תחקלה ,תחנה
ךכ לכ תמאב ונלש םייחה םאה ?התיא המ תויבטוקהו רבכ ונל תנתונ תבשה ארקנ התוא עובשה תשרפ
םיינועבצ ונלש םייחה ?םהב תטלוש תוינוציקה ?םידח תוטלחהל רולדגמ וליפא וא ןפצמ הבש ןושארה קוספב
ןוצרה .ןבל וא רוחש איה דעיה תדוקנ ךא םינווג יברו ,ה ָכ ָר ְּב :םוֹיּ ַה--ם ֶכי ֵנ ְפ ִל ן ֵתֹנ י ִכֹנ ָא ,ה ֵא ְר" .םייחב ונלש
.הנומא ינייניעב םייאלכ ןיא .םג-ו םג תויהל לוכי וניא .)ו"כ ,א"י םירבד( "ה ָל ָל ְקוּ
אלש המ תושעל אלו יל אבש המ תושעל לוכי יניא .םדאל שיש תישפוחה הריחבה תדיחי תא חתופ קוספה
םא ילש םישעמה ןיב רבחמה טוח שי .ךרד שי .יל אב וא הכרב לבקלו 'ה ךרדב רוחבל ולש תורשפאה תא
,ילש ךרדב הז תא השעא ,בוטה לא הנפא יזא בוטל אל םהו ואובי היתואצות רשא תרחא ךרדב רוחבל
עבצא ,ילש עבצה תא )םתוח עיבטהל ןושלמ( עבטא .וניתומולח אשמ קוידב
חוספל לש תואיצמ ןיא ךא יל דחוימה ןווגב ךרדה תא המ ,לאשנ קוספבש הריאמה הדוקנה תא ןיבהל ידכו
.ןיבל ןיב גלדל ,םיפיעסה ינש לע רחוב אל םדא ירה ?תישפוחה הריחבל "םויה" ןיינע
יכונא האר" קוספה לע רמוא רדנסכלאמ ךונח יבר םיכישממ כ"דב ונחנאו ןוויכב םירחוב ונחנא .םוי לכ
םיגוס ינש םנשי יכ "הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ ןוויכה תא וניצימ יכ םישח ונאשכ המ ןמז ירחא וא וב
לש םויה ;הללק לש 'םויה'ו הכרב לש 'םויה' ,'םויה' לש איה תפסונ הלאשו .םינשמ ונחנא - בטומל וא בוטל
לוֹכ ָא" לש םויהו ,)די ,א תובא( "יתמיא וישכע אל םא" הכרב ?ןבלו רוחש אוה םלועה ?עצמאב םירבד ןיאה
אוה ,יתעד תוינעל .)גי ,בכ היעשי( "תומנ רחמ יכ הֹתׁ ָשו ?הביהרמה םיעבצה תטלפ לכ ןכיהו ?והז ?הללק וא
ןויערה .חיתפב ונגצהש תולאשה יתש ןיב רבחמ םצעב םילוכי ונא םויו םוי לכבש הדבועה יכ ל"זח םירמוא
םינמסמ הללכהו הכרבה תושדחתהה אוה םויה ירוחאמ שי .תושדחתה לש דמימ ךכב שי ונכרד תא רוחבל
.םוי לכ לש תמוצב תרחב וב ליבשה תא .ךרדה תא .םוקמב דומעל אל .תוחתפתהל ,יונישל היציבמא הב
סנכיהלמ רתוי םיאתמ המו לולא שדוח לש וחתפב ונחנא ענומ הז המידקו הרוחא םילכתסמ ונאשכ םימעפל
םע ןידה םויל הנכהה שדוח ,תוחילסהו םימחרה שדוחל תא םינחוב ונאשכ ,םיתיעל .יוצרה דעצה תא ונתיאמ
,ה ָכ ָר ְּב :םוֹיּ ַה--ם ֶכי ֵנ ְפ ִל ן ֵתֹנ י ִכֹנ ָא ,ה ֵא ְר" לש תונבותה הארנ קחרמה רחמה לא עיגהל ןוצרה לומ לומתא ונמצע
תונשל ,שדחתהל ונלש תלוכיה דחא דצמ ."ה ָל ָל ְקוּ .ונתוא רמסממ .םוקמב ונתוא איפקמ הזו יידימ לודג
תוננובתהה ,ינש דצמו ונייח תוחרוא רפשל ,ונישעמ ."םויה" תא ונל קקזמ םיברה וידסחבו ה"בקה אב
תא ךופהל ידכ ,בלש בלש ,דעצ דעצ .םויה ךותמ .תואנובשח ילב הטלחה ,הריחב .דיתע ילבו רבע ילב
.תירשפאל .המישיל הטלחהה ונינניעב הארנ עגר ינפל דעש דעצה זאו .לובריס ילב
הלאל( השפוחל םימי ולא יא ורתונ ,חיתפל ךשמהבו הפמ .חכונו יתואיצמ תעכ הארנ ירשפא יתלבכ ,בכרומכ
עובקלו ומויב םוי לכ לע ןנובתהל ןמזה הזו )שפוחבש יאנב דוהא תאז ראתל ביטה .האלה םדקתהל רשפא
תשוחת רבעל םדקתהלו םויה ותוא לש םידעיה תא ,חכשנ יתלב והשמ השענ םויה - "םויה" עודיה ורישב
.קפסהבש קופיסה םיננובתמ ונחנאשכ .ךרובמ החמש לש ןורכיז ריאשיש
תומנ רחמ יכ התשו לוכא ,תניחבב אל( םויה לע קר
הינתנ ןליא רב ת"ימא ךוניחה תיב להנמ וניה בתוכה * המישמה ,)הלוכ תרשרשב םינימאמ ונחנא .הלילח –
[email protected] :תוראהלו תובוגתל
ךרובמ ןורכיז ונל ריאשת ישפאו ישפא תויהל הכפהש
תוליפתה ינמז
'א המוק 14 רפפמטש 'חרב "םימחרו דסח ירעש" תסנכה תיב
ןיינועמה לכ העיקשה ירחא תוקד 14 תיברע | העיקשה ינפל תוקד 25 החנמ | 06:00 תירחש רפס םימייסמ םוי לכ
ריטפמ וא םילשמב 07:15 תירחש | תבשה ינפל תוקד 10 החנמ תבש ברע ,האופרל םילהת
רשקתהל ןמזומ
054-8007500 תבשה תאיצי ינפל תוקד 10 תיברע | העיקשה ינפל תוקד 40 החנמ תשקבל ,תמשנ יוליעל
םולשת אלל רוביצה
םיימש םשל ליעפ תסנכה תיב
054-8007500 ןח :םיטרפ

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 8...דוע לש םעט םע ןבל הליל


רקובה תועש דע הלודג הביסמל הכפה ריעה ."ןבל הליל" הינתנב הנושארל
,חטשב היה הינתנב עובשהש ןבומכו גנינפהב ופתתשה םיפלא .תומדקומה
.הנהנו םליצ ,רקיס
יאתבש ידע :תאמ
ןמקילג דורמנ ,והילא ןר :םוליצ
והיעשי רימתו
יעוריא תא וגגח ריעה יבשותמ םיפלא
ישימח םויב הינתנב "ןבל הליל"
הווקתב ,הינתנב הנושארל .ןורחאה
הכפה ,תרוסמל ךופהי הזה גנינפההש
תועשמ לחה .תיתימא הגיגחל ריעה
תומדקומה רקובה תועש דעו ברעה
הינתנ ריעהו ,ריעב םידקומ רפסמב
וללכ םיעוריאה ...החמשו הלהצ
רתיבא - םיליבומ םינמא לש םיעפומ
ביבא תא וחריאש םידוהיה ,יאנב
השקהה ילכ זכרמב .םיימשה תפיכ וחריאש םידוהיה תקהל לש םתעפוה .דועו ןייד לבוי לש החירז עפומ ,ןפג
ףופית תואנדס ומייקתה "ולומרט" .ןפג ביבא תא ריעה יבחר לכב ומייקתה תוגיגחה
.םלועה יבחרמ ,בוחר יעפוממ םירקבמה ונהנ ,ןכ ומכ קנעה יכסמ לע יליל עונלוק םג וללכו
דנלייא תלייט םחתמב הלילה איש בוחר ןורטאית ,םייח םילספ יגצימ ןורטאיתה לש ףחוס עפומ ,רכיכב
,םיריעצל white party תביסמ םע ומייקתה ריעה ןואיזומב .םיפפותמו תויליל תואצרה ,גארפ לש רוחשה
תדגא תאמ שדחה טקיורפה תולייט ךרואל םירויסו יטיפרג ירויס הביסמו ףופית תואנדס ,הינתנלפב
רטסגנאגו "יזאקס" סנארט-ייספה יגלטסונ שגפמ ךרענ ןכו ,ריעה יפוחו יי'ג יד םע דנלייא תלייטב תיליל
רקוב תונפל 5 העשב .םא.יד.יאה ס"יב לש םינושארה וימיב קסעש .יזאקס
לבוי תרמזה לש התעפוה המייקתה ."יראב" רכיכב ולחה ןבל הליל יעוריא
ןשייקולב םיהדמ החירז עפומב ןייד יאנב רתיבא הלע 21:00 העשב םילבמ יפלא ועיגה הילא תואמצעה
.תטנפהמה תלייטה הגיגחהו רדלא רמתיא ברה ףותישב םע Food Trucks לביטספמ ונהנש
תסנכה תיבב םייקתה עפומה .הלחה העשהמ לחה .םלועה יבחרמ םילכאמ
,ליבקמב .דחוימב שגרמ היהו לודגה רכיכה תיירפסב תוליעפ הלחה 18:00
עפומ ינוריעה תוברתה לכיהב םייקתה עפומ םייקתה 21:00 העשב ,םידליל
לכיהבו גארפמ רוחשה ןורטאיתה לש 23:00 העשבו ,רעונל "קורוקמ"
ריעב ןייטשנייא קירא ש"ע תוברתה
םע לטיסרמ םירקבמה ונהנ םימי
לש האצרהו ינורש דעילא ןרתנספה
.לי'גרבא רוניל
םייקתה "קראפטייקס"ה םחתמב
העפוה םע רעונל ינוגסס לביטספ
,הגטרוא ילארשיה רפארה לש
תוברת ללח זכרמ – הינתנלפבו
םירקבמה ונהנ המארדמ ש"ע עדמו
תועשה דע תואצרהו םיעוריא עפשמ
םיבכוכ יגצימ ןכו הלילה לש תונטקה
תחת םיבכוכ יריש ברעו םיכרדומ

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 10

תוחוקלל עצבמ
טרכארשי
תוקלחמה לכ
ןורחא שפוס

עצבמל
20.8.17 דע ףקותב .ןונקתל ףופכב *

,תססות תוריית ריע איה הינתנ
לכל הדומ ינא .םיריעצה ריע
תחלצהל הכאלמב םיקסועה
ריעה יבשות תא הנימזמו עוריאה
םיפסונ ץיק יעוריאל הירקבמו
הינתנ לביטספ ,םכרובע ונכהש
ילאקוויטספ ,תונצילל ימואלניבה
םע ירבעה רמזל העדצה יעפומ -
םיעוריא ןווגמלו םינמאה בטימ
."םיפסונ
תא רקסל אצי הינתנב עובשה תווצ
תא םיעלקה ירוחאמ שגפו עוריאה
וירוענ ימי תא ריכזהש רבורטפ םות
יבכמ דהוא רותב ריעב םייוליבב
תא חבישש יזאקס י'ג ידה ,הינתנ
תפונתמ םשרתה ףאו יתיינתנה להקה -גרברייפ םירמ ,הינתנ ריעה שאר
ץרמנה להקה תא וויל הינתנב עובשה הרוק המ וניארש ירחא ", ריעב היינבה תא תוארל יתשגרתה" :רכיא
לבוי תרמזה םע רקובה ךות לא דקרש ךלוה ינא יל הארנ ,היינבה םע ןאכ ןווגמב םילבמו םינהנ הינתנ יבשות
תויגרנאהמ איה ףא המשרתהש ןייד החירזה ." הארנ הזש ךיא יפל הפ רוגל הנשה ומייקתהש ןבל הליל יעוריא
.הינתנב להקה לש
תווצו הינתנב רעונה תא השילחה אל .םילהקה לכל םידקומ רפסמב

גנינפהה תא וויל הינתנב עובשה יאנותיע
ואדיו רוקיס הלע רקובב ןושארב רבכו הזה
רתאל ןבלה הלילה יעוריא לש
לש קובסייפה דומעלו israelnow.co.il
םישידא ורתונ אל םישלוגה .הינתנב עובשה
.תובוגתהו תויפצה תומכב תאז וניארו
תבתכ בלשמה ינשדח רוקיסב רבודמ
השענ םרטש דעצ .ןומוקמב רוקיסו ואדיו
עובשה ,דימת ומכו .תימוקמה תרושקתב
.ריעב תיתרושקתה תונשדחב ליבומ הינתנב
ךרועלו הקפהה ,םיאנותיעה תווצל ונתדות
.ןמיונ יבג ואדיוה
הינתנב עובשה לש קובסייפה ףדמ תובוגת

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 12

אירממ טרכארשי תוחוקלל עצבמה


עצבמל ןורחא ש״פוס
טרופמוק ןקירמא תשרב
םיננווכתמ םינולס ׳זאסמ תואסרוכ היזיולט תואסרוכ


1-800-66-88-44
a m e r i c a n - c o m f o r t . c o . i l

ש״צומב חותפ ,09-8853026 ,גלופ גיב םחתמ הינתנ

.20.8.17-ה דע ףקותב .ןונקתל ףופכב*

ירבעה רמזל העידצמ םימי ריע


ילקוויטספה - ירבעה רמזל העדצה לביטספ םייקתי םימי ריע תנוכשב
.םירמזהו םירצויה בטימ וחראתי ותרגסמב
יאתבש ידע :תאמ
צ"חי ,ילאפר דדלא :םוליצ
.ןייטשנייא קירא לש םייסאלקהו ךא ,םויס תארקל רבכ ץיקה תשפוח
לש עפומ "דובכה לוק" 21:00 העשב ץיקה יעוריא תינכותל רושקה לכב
,תיצוביקה תירמאקה הינתנ תרומזת .האישב ןיידע תוליעפה ,הינתנב
תא חתפת ,הבז ידוד לש וחוצינב תייריע חראת ,ילקוויטספה ותרגסמב
,תיגיגח רוקמ תקפהב לביטספה ,וללפא יבוק :םירצויה בטימ תא הינתנ
םירישהו םירצויה בטימל העידצמש ,הרואיל ,יאגרש דהוא ,ימולד ינור
םירמזה תא חראתו ,ירבעה רמזב ,סאימחנ ינח ,הזירב ילוקה בכרהה
צ"חי :םוליצ .מולד ינור
,יאגרש דהוא ,ימולד ינור ,וללפא יבוק תרומזת ,ןורטעבגהו יזרא הנדרי
רוביצב הרישה יחנמ תופתתשהב היח ''הזירב'' ילאקווה בכרהה תאו הרואיל יחנמו תיצוביקה תירמאקה הינתנ
,ןורש הל'הרש ,רצנ יפא :םייגולותימה .קדצ רב תימע לש וחוצינב ,רצנ יפא :םייגולותימה רוביצב הרישה
,לודגה שיטה - בהל השמ ,בל יסוי -בהל השמ ,בל יסוי ,ןורש הל'הרש
סאילא הדוהי םירמזה תא וחראיש 23.8.17 יעיבר םויב םירמזה תא וחראיש ,לודגה שיטה
.תישפוח םיעפומל הסינכה .דרא ידעו "שממ לש תרומזת" 19:00 העשב .דרא ידעו סאילא הדוהי
החפשמה לכל ילקיסומ עפומ םייקתי
ומסחיי ,ילקוויטספה עוריא לשב סאימחנ ינח םע ןמטיח יזוע לש וירישמ
22.08.17 'ג םוימ לחה העונתל .םירבחו
24.08.17 'ה םוי דעו "...יתדלומ יצרא יוה" 21:00 העשב
לכב 24:00-15:00 תועשה ןיב הנדרי לש אלמהו ףתושמה עפומה -
םיריצה ,לביטספה ימימ םוי םילמסהמ םיינש ,ןורטעבגהו יזרא
:םיאבה הקיסומה לש םיכרעומהו םיטלובה
תמוצ ןיבש עטקב – ןמטיח יזוע 'חר עפומל וידחי םירבוח רשא ,תילארשיה ילאפר דדלא :םוליצ .וללפא יבוק
ינשל – רונמ דוהא 'חרל ןמרב ינב ינפ לע שרפתמה ראוטרפר םע שגרמ
םינוויכה .הריצי לש םימלש םירושע תועשה ןיב 22-24.8 םיכיראתב
תמוצ ןיבש עטקב – רונמ דוהא 'חר יזוע תובוחרה ושבלי 18:30-23:00
ינשל – ןמטיח יזוע 'חרל ןתנוי ןתנ 24.8.17 ישימח םויב ,גח ,םימי ריעב רונמ דוהאו ןמטיח
םינוויכה "בייל לטניירוא" 19:00 העשב העדצה לביטספ ,ילקוויטספה דובכל
םירוגסה תובוחרב הרוסא היינחה יריש םע החפשמה לכל עפומ – לש םיבוהאה םירישהו ,ירבעה רמזל
םירוזיאב ונחי רשא םיבכר ,העונתל תקיסומ דוביעב םיבוהאה םידליה ונגוני ןמטיח יזועו ןייטשנייא קירא
.םיכומסה תובוחרל וררגיי ל”נה ףחוס רופיסב םירוזש םירישה .םלוע .םמש לע םייורקה תובוחרב
'חרב םיירוביצה םינוינחה ימחתמ עסמ ךרד להקה תא םיריבעמו יעפומ עוריאה םחתמב ומייקתי םוי ידמ
רונמ דוהא 'חרבו ןמטיח יזוע .תומולחו םילילצ ןיב ילקיסומ קוש" ינכוד ,ץראה יבחרמ רמז תורובח
םוימ הינחה םהב רתות אלו ומסחיי יריש םניה עפומב םיעצובמה םירישה םימעטמ ינכוד וסרפי "הדוהי הנחמ
25.08.17 'ו םוי דעו 20.08.17 'א םיבוהאו םייסאלק םיילארשי תודלי וכרעייו תילארשיה תרצותה בטיממ
הנוח בכר .הממיה תועש לכב ךלהמב .םייטנתוא םילכל ודבועש .םינוש םיעפומ
.ררגיי הניגנ ילכל ףשחיי להקה עפומה
ימחתמל קשנ םע הסינכה ,שובמ'ג ,דוע ןוגכ חרזמה ןמ םידחוימ 22.8.17 ישילש םויב
ועמשיה אנא !הרוסא - םיעוריאה .דועו יינ ,הלבט ןודא" עפומה םייקתי 19:00 העשב
ונא | ןוחטיבהו חוקיפה תוחוכל "םילימ קר אל אוה ריש" 20:30 העשב עפומה .םיזופתה תקהל םע "וקוש
תינמזה תוחונה יא לע םילצנתמ ברע ,ילקוויטספה תא םתוחה עפומ - םינטק םידלימ ,החפשמה לכל םיאתמ
!הלועפה ףותיש לע םידומו ילקיזומ עסמ אוהו ,תותבסו םיבס דעו
תרומזת יווילב רוביצב הריש ולוכש
םיבוהאה םידליה יריש תובקעב ןמזב

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 14?ןכיהו המ ,ימ.בורקה עובשה תויוליעפ תא םכרובע זכרנ ץיקה ךלהמב עובש ידימ


ןורטעבגהו יזרא הנדרי
.הריצי לש םימלש םירושע 21.8.17 ינש םוי
– 17:00-18:30 הינתנ ןואיזומב
24.8.17 ישימח םוי םיה תא וצחש םדאו רופיצ לע רופיס
"בייל לטניירוא" 19:00 העשב ןורטאית 17:30 תוינוריעה תוירפסב
יריש םע החפשמה לכל עפומ – ףטל
תקיסומ דוביעב םיבוהאה םידליה 18:00-20:00 םי ילג רעונה ןודעומב
ףחוס רופיסב םירוזש םירישה .םלוע פוה יה תנדס
עסמ ךרד להקה תא םיריבעמו 60 ןימינב 'דש הינתנ קט הידמב
.תומולחו םילילצ ןיב ילקיסומ .תוררושמ רש ןיפסכ לבוי 20:00
יריש םניה עפומב םיעצובמה םירישה
םיבוהאו םייסאלק םיילארשי תודלי 22.8.17 ישילש םוי
ךלהמב .םייטנתוא םילכל ודבועש ןודא" עפומה םייקתי 19:00 העשב
הניגנ ילכל ףשחיי להקה עפומה עפומה .םיזופתה תקהל םע "וקוש
,שובמ'ג ,דוע ןוגכ חרזמה ןמ םידחוימ םינטק םידלימ ,החפשמה לכל םיאתמ
.דועו יינ ,הלבט ןורש הל'הרש ילקיזומ עסמ אוהו ,תותבסו םיבס דעו
אל אוה ריש" 20:30 העשב םיבוהאה םידליה יריש תובקעב ןמזב
תא םתוחה עפומ - "םילימ קר 23.8.17 יעיבר םוי .ןייטשנייא קירא לש םייסאלקהו
רוביצב הריש ולוכש ברע ,ילקוויטספה "שממ לש תרומזת" 19:00 העשב עפומ "דובכה לוק" 21:00 העשב
יחנמ תופתתשהב היח תרומזת יווילב החפשמה לכל ילקיסומ עפומ םייקתי תירמאקה הינתנ תרומזת לש
,רצנ יפא :םייגולותימה רוביצב הרישה סאימחנ ינח םע ןמטיח יזוע לש וירישמ ,הבז ידוד לש וחוצינב ,תיצוביקה
- בהל השמ ,בל יסוי ,ןורש הל'הרש .םירבחו רוקמ תקפהב לביטספה תא חתפת
םירמזה תא וחראיש ,לודגה שיטה "...יתדלומ יצרא יוה" 21:00 העשב םירצויה בטימל העידצמש ,תיגיגח
הסינכה .דרא ידעו סאילא הדוהי הנדרי לש אלמהו ףתושמה עפומה - תא חראתו ,ירבעה רמזב םירישהו
תועש ךלהמב .תישפוח םיעפומל םילמסהמ םיינש ,ןורטעבגהו יזרא דהוא ,ימולד ינור ,וללפא יבוק םירמזה
:תובוחרה העונתל ורגסיי םיעוריאה הקיסומה לש םיכרעומהו םיטלובה ילאקווה בכרהה תאו הרואיל ,יאגרש
בוחרו ,ןמרב ינב בוחרמ ןמטיח יזוע עפומל וידחי םירבוח רשא ,תילארשיה .קדצ רב תימע לש וחוצינב ''הזירב''
.ןתנוי ןתנ בוחר דע רונמ דוהא ינפ לע שרפתמה ראוטרפר םע שגרמ

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 16

הינתנ תייריע
םודיקל התומעה
הינתנב טרופסה
ןייטשניילק ימר 050.4676066

ץיקה ףוס עפומב
דמעמב 21.8.17  ז"עשת בא ט"כ  ינש םוי
רכיא-גרברייפ םירמ 'בגה ריעה שאר  )הינתנ 1 םירוטה בוחר( רוצילא ירטנאק
יראשב לאינד רמ הצעומה רבח 
רדיק ןמחנ רמ רוצילא תתומע ר"וי   20:30 העשב  09-8826332 ןופלטב גישהל ןתינ םילקש 50 ריחמב םיסיטרכ 
077-4909700 ירטנאקה ידרשמב ןכו [email protected] :ליימב וא
תינרות תוברתל הדיחיה -בו ירטנאקה -ב ןכו ילמרופ יתלב ךוניחל התומעה -בו רתאב םיטרפ

םיטנדוטסב םיעיקשמ


700 וקנעוה תוברתה לכיהב םייקתהש סקטב :םיריעצב עיקשהל םיכישממ
ריעה יבשות םיטנדוטסל תוגלמ

יאתבש ידע :תאמ
והילא ןר :םוליצ
םוחתב תינוריעה תוליעפה תרגסמב
הינתנ ריעה שאר הליבומש םיריעצה
,תרוסמה בטימכו ,רכיא-גרברייפ םירמ
700 עובשה ריעה שאר ןרק הקליח
סקטב ריעה יבשות םיטנדוטסל תוגלמ
.תוברתה לכיה םלואב םייקתהש
מ"מו תינגס םג ופתתשה סקטב
ירבח ,רפואל לטיבא ר"דה ריעה שאר
המלשו יקחצי אביקע ,ןימי יפר הצעומה
ר"וי ,ץכ הבוט ריעה שאר תצעוי ,ישי
ןרק ל"כנמ ,עבצ קילומש הינתנ ןרק
רעונ ףגא תלהנמו ,רנורו ימולש הינתנ
האג הינתנ" .הדבק וטירמ םיריעצו
הרמא ,"ונלש דיתעה רוד םתא ,םכב
שובכלו חילצהל וכישמה" ,ריעה שאר
."םיפסונ םידעי

בדנתמה תניפ ...םלועה תא הנשנ התאו ינאןויצ ןב תנוכשב ישילשה ליגה ינב תינוריעה תובדנתהה תקלחמ
.םינש 10 -כ םוחת לוהינל יעוצקמ זכרמ איה
םוחתל סנכיהל ךתוא ליבוה המ םיתורישהו החוורה ףגאב תובדנתהה
הליבוה תלוזה תבהא ?תובדנתהה לוכי ליג לכבו דחא לכ .םייתרבחה
.םורתל סנכיהל יתוא תובדנתה םוחת ורובע אוצמל
?תובדנתהה ךל תמרות דציכ .הליהקה ןעמל ורובע םיאתמה
.תלוזל הרזעו קופיסו האנה םיבדנתמ םכינפב איבנ הז רודמב
רסמה ?רוביצל ךלש רסמה המ לכמ הליהקל םתמורת לע ורפסיש
,בדנתהל ואוב, אוה רוביצל ילש םישנא םישגופ הינתנב יכ ,בלה
."תתלו םורתל ...ךרדה לכ ךרואל םיבוט
ךמצעל לבקמ התא המ ירשוע הלואג םש
הכוז ינא ?תאזה תובדנתההמ 78 ליג
עגרב ,םייח תחמשו עגור ,הוולשל סיסבב תבדנתמ ?ת/בדנתמ ןכיה
.הרזחב לבקמ התא ןתונ התאש ,הנש 22 רבכ רמושה לת ל"הצ
לע תיארחא ינא ידיקפת תרגסמב
?בדנתהל םיניינועמ דויצ םינייממה םיבדנתמ תצובק
תלהנמ ,ףזוי יתא לא ורשקתה ,חבטמה תודובעב םיעייסמ ,דוגיבו
תינוריעה תובדנתהה תקלחמ הדובע יצוביש ,תועסה לע תיארחא
:ליימב וא 09-8603423 :ןופלטב
[email protected] ןודעומב תבדנתמ ינא ןכ ומכ ,דועו


17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 18

יזנכשא-הינתנב עובשה וידוטס


ילאקוויטספהעידצמ הינתנ


ירבעה רמזל


23:00-18:30 ,2017 טסוגואב 22-24
םימי ריע ,רונמ דוהא-ןמטיח יזוע

עובלג ןליא יתונמא לוהינ

22.8 ישילש םוי
21:00 19:00
”דובכה לוק“ ”וקוש ןודא“
תיצוביקה תירמאקה הינתנ תרומזת םיזופתה תקהל
,וללפא יבוק תא תחראמ הבז ידוד לש וחוצינב םידליל עפומב
בכרהה תאו הרואיל ,יאגרש דהוא ,ימולד ינור קירא ירישמ
קדצ רב תימע לש וחוצינב ”הזירב“ ילוקה ןייטשנייא
רואליג םעונ תייחנהב
23.8 יעיבר םוי
21:00 19:00
”יתדלומ יצרא יוה“ ”שממ לש תרומזת“
ןורטעבגהו יזרא הנדרי םירבחו סאימחנ ינח
ריזחיש שגרמ עפומב ילקיסומ עפומב
התיבה ונלוכ תא יזוע לש וירישמ
ןמטיח
24.8 ישימח םוי

20:30 19:00
’’םילימ קר אל אוה ריש“ ”בייל לטניירוא“
,ןורש הל’הרש ,רצנ יפא :רוביצב הרישה יחנמ ףחוס ילקיסומ עפומ
תא םיחראמ לודגה שיטה בהל השמו בל יסוי לכל תודלי יריש לש
רוביצה םע הרישב דרא ידעו סאילא הדוהי החפשמה
"הדוהי הנחמ קוש" :18:30 -מ לחה ברע ידמ ץראה יבחרמ רמז תורובח יעפומ
םימעטמ ינכוד ךילהורפ רימא /תוליגמ ,םילבוי ,הקייללמ ,רפכה תולוק ,השמ רוצ
תילארשיה תרצותה בטיממ עובלג ליא /תגב םירש ,עובלג ןליא /תילוק סנ ,בגב םייניע ,םירדה ,רבדמ תולוק
בל יתיא /יסלוס ,הדש ריאי /שבד לוקה ,רפח ףוח ,הקירט ןהכ וידואלק /תיחוח ,זוע ןב יבא /ךליל
בל יתיא /הפוקניס ,לאושא ןב /ןורלימג ,קדצ רב תימע /הזירב
ינב תמוצ ןיבש עטקב - ןמטיח יזוע ’חר :םיאבה םיריצה 24:00-15:00 תועשה ןיב 24.8.17 ’ה םוי דעו 22.8.17 ’ג םוימ לחה העונתל ומסחיי ,עוריאה לשב
.םינוויכה ינשל - ןמטיח יזוע ’חרל ןתנוי ןתנ תמוצ ןיבש עטקב - רונמ דוהא ’חר ,םינוויכה ינשל - רונמ דוהא ’חרל ןמרב
.הממיה תועש לכב 25.8.17 ’ו םוי דעו 20.8.17 ’א םוימ הינחה םהב רתות אלו ומסחיי רונמ דוהא ’חרבו ןמטיח יזוע ’חרב םיירוביצה םינוינחה ימחתמ
!הלועפה ףותיש לע הדות !הרוסא - םיעוריאה ימחתמל קשנ םע הסינכה .ררגיי הנוח בכר
ינוריעה רתאב תושיגנה ירדס לע םיטרפ
!םינמזומ םלוכ - תישפוח הסינכה הינתנ תייריע

יתעדי עשת ליגמ"

"הצרא הלעאשברקתהל ןוצר שיגרה אוה ,ידוהי אוהש דליכ בוקוב סכלא ןיבהש עגרב
,הצרא הלעש רחאל הינתנב ררוגתמ אוהשכו ,20 ליגב אוהשכ תעכ .וישרושל
םג אוה ,ולש העבשהה סקט ינפל עגר .ל"הצב תיברק הסדנהב תרשמ אוה
ליבקמה ליחב קוידב היהש ,ולש ידוהיה אבר אבס תובקעב ךלוה אוהש ןיבה
.היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב םודאה אבצב
ןמדלפ ישי :תאמ
ל"הצ רבוד :םוליצ
בוקוב סכלא ,תמדקומה ותודליב
ידמ רתוי עדומ היה אל וליפא
ריכה אל אוה .לארשי לש המויקל
ריעב רג ,םיידוהיה וישרוש תא
םירפסמ ויה םאו היסורב דרגוולוו
לייח תויהל ךלוה אוהש זא ול
בשוח חטבל היה אוה ,לודג היהישכ
.םודאה אבצל סויגב היהי רבודמש
ול ורפיס אל וירוהש תורמלש אלא
לש םיידוהיה הישרוש לע ותוחאלו
םתוא הליג תאז לכב סכלא ,ותחפשמ
התנפשכ .תידוהיה תונכוסה תוכזב
ואצמנש רחאל ,החפשמל תונכוסה
,ידוהי ובסש ךכ לע םידיעמה םיכמסמ
ןיינע ךכב התליג סכלא לש ותוחא
ץראל 15 ליגב תולעל הטילחהו בר
ינפל הלוע רעונ – ה"לענ' תינכת םע
בוקוב סכלא ,םיאתמה ליגל סכלא עיגהשכ .'םירוה
.ותוחא תובקעב תכלל טילחה אוה
זא ,םש םירוקש הלאכ םירבד לע לע בושחל הליחתהו ןיינע ךכב אל םירוהה ,היסורב ןטק דלי יתייהשכ"
וצר אלש םירוהה תא ןיבהל לוכי ינא ."תולעל תורשפאה םישרושה לע ורבידו וקסעתה שממ
."הז תא םסרפל ,היסורב תוימשיטנאה תניחבמ ,סכלא רפסמ "החפשמה לש םיידוהיה
םינש המכ ץראל התלע ךתוחא עיפשהשו שגרומ היהש והשמ הז התייה אל יכ הז לע ורביד אל םה"
?תולעל תטלחה התא ךיא .ךינפל ?ךילע ץראל תולעל םתניחבמ תינכת םוש
15 תב התייהשכ התלע יתוחא" ינאש יתעדי אל ללכב ןטק ליגב" תוימשיטנא הברה התייה יכ םגו
איהשכ .היימינפב ץראב הפ הדמלו .ללכב הז תא יתשגרה אלש ךכ ,ידוהי דצה תא ףושחל וצר אל םהו היסורב
ינא ונעגה ,הלש םידומילה תא המייס דצה לע ונל ורפיס עשת ליגב קר עלקיהל אל ידכ החפשמה לש ידוהיה
.רפסה תיבב הלש םויס סקטל אמאו ןפואב יל לבא ,החפשמב ידוהיה .ךכ ףידעש ובשח םירוהה ןכל .תויעבל
יתרקיבש הנושארה םעפה התיייה וז רתוי .תודחוימ תוירקת ויה אל ישיא תידוהיה תונכוסה ונילא התנפשכ ךא
ליבשב םג תונמדזה התייה וזו ץראב ינימ לכ ויהש ךכ לע םירבחמ יתעמש תולעל תורשפאה תא ונל העיצהו
היידוהי איהש םינשה לכ העדיש ,ימא תיבב ןגלב םישוע ויהש םיימשיטנא םישרושה לע ונל ורפיס םירוהה ,ץראל
דואמו שדוחל הפל ונעגה .הפ רקבל תא םיצפנמו םיריזח םיקרוז ויה ,תסנכ דצמ אבסש ךכ לעו החפשמה לש
דואמ הלחתהב .םוקמה תא יתבהא םימעפל עמוש ינא םויה דע .תונולחה
התליג דיימ יתוחא .ידוהי היה אמא

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 20

ד”סב

תליפת
םוקמב החנמ
’ה-א םימיב
15:00 העשב

הרואתו למשח תואנוטיס


!!הינתנב שדח

דל תרואת יליפורפ
םיטקייורפל הרואתב תוחמתה
חוקלה תיבב הרואת ץועיי הריבצ יספל םיטופסו
רתא לכבו םידחוימ םיריחמבסנפ
דל הפצה
SMD
50W
דל לנפ 69₪ הרואת ףוג
40₪ 18w 65₪ טנסרולפ דל
/עוקש 100W תורונ ללוכ םימ ןגומ
ינוציח 130₪ 2x20w


דל תרונ דל הרונ ןועש
ןוביל GU 10 תבש
7.5w עקת
דל טרס
30₪ 4000 ןווג 6₪ 8₪ 14₪
’מ 509-8801454 : לט | הינתנ ןשיה ת”הזא,12 דוד סקנפ ’חר
8:30-13:00 ’ו םוי 8:30-18:30 ’ה - ’א םימי : החיתפ תועש

קובסייפב ונתוא ושפח : ליימיא
”רומידל ד”סב“ [email protected]

תכלל םוי לכ רשפאש הזמ יתבהלתה
לויט יליבשב היה םי היסורב .םיל
שיגנ היה הז הפ .הנשב םעפ ונישעש
.הז תא בהוא דואמ ינאו םוי לכב יל
הזלו ריווא גזמל םג יתרבחתה דואמ
תא יתבהא אל יכ ,ץיק הנשה בורש
."היסור לש רוקה
רותב הפ תוברתהמ תמשרתה ךיאו
?ךתניחבמ הנוש היה הז ?דלי
יתשגרהו דואמ הנוש היה הז ןכ"
והשימ ונלאשש רכוז ינא .הז תא
אוהש הזיאל עיגהל ךיא בוחרב
דיימ אוה .תיסור עדי אל אוהו ,םוקמ
תיסור רבודש ולש רבחל רשקתה
לכ ויה הפ םישנאה .ונל ריבסיש ידכ
היינשה םלועה תמחלממ אבסה לש רגוחה
םישנאה תמועל םיחותפו םידמחנ ךכ
?היה הז המ .ךלש החפשמל רשקב םע דואמ ונל ורזע םהו םיסור םירומו הנושאר םעפ התייה תאז .היסורב
לש םויה יכ דחוימ דואמ היה הז ןכ" ףיכ תמאב יל היה .הפשה לש םיישקה יתעדי אלו ץראהמ םידוהי יתשגפש
הזש ,יאמל 9 – ב היה העבשהה סקט הצובק ונחנא .םירבח הברה יתשגפו .הפ םישנאה לע רבד םוש הז ינפל
ןוחצינה תא היסורב םינייצמ וב םויה רשק לע ונרמשו םויה דע םירבח לש לבא ,םתוא ןיימדל ךיא יתעדי אל
גח םוי הז .היינשה םלועה תמחלמב היימינפהמ םירבחהמ םיינש םע .בוט .םישנאה תא יתבהאו יתעתפוה דואמ
ויהש תונידמה לכבו היסורב לודג ."הינתנב הריד םויה רכוש ינא .יתוא הנק דיימ םדיצמ הזה םוחה
עובשב הנש לכ .תוצעומה תירבב ירחא ךלש לולסמה היה המ ינאש יתעדי היסורל יתרזחש ירחא
היסורב םיחתופ הזה םויה ירחאו ינפלש ?היימינפה תא תמייסש םע תוסנל יתיצרו היילע תושעל ךלוה
עיגהל םילוכי םישנאו םינויכראה תא הניכמל יתכלה היימינפה ירחא" .התשע יתוחאש ומכ ה"לענ תינכת
אבא .החפשמ יבורק לע עדימ שפחלו .דומלל ךישמהל יתיצר יכ םילשוריב םע ךליי אל םאשו הסנאש יתבשח
,ולש אבס לע עדימ שפיח םינש ךרואל הברה םש ונדמל יכ ףיכ שממ היה הז ."תרחא ךרדב הסנא תאזה תינכתה
ךכ לע םיטרפ אצמ אוה םוי ותואבו יתלביק םג םשו םילויטל ונאצי ,םירבד הטלחהה השק התייה המכ דע
םחל אוהשו ידוהי היה ולש אבסש דע .אבצב תושעל הצור ינא המ גשומ םירבחהו החפשמה תא בוזעל
אוה .הסדנהה ליחב םודאה אבצב ,אבצה לע רבד םוש יתעדי אל זא ?היסורב ויהש
לביק אוהש םיאור ןהבש תונומת אצמ אבצ ישנא ועיגה םש ונייהשכ ךא תניחבמ רקיעב ,השק דואמ היה הז"
אוה .םודאה אבצב ןיצק היהו תוילדמ ןוויכה תא יל ונתנ םהו ונתיא רבדל הברה יתרמש החפשמה םע .םירבחה
ינפל העשו ,םיכמסמה תא יל חלש תמאב םשלש תיברק הסדנה לש פייקסב הברה ונרביד יכ רשק לע
ןופאלפה תא חתופ ינא העבשהה סקט ."יתסייגתה םתוא רקבל עסא ינאש יתעדיו
היה הז .הלאה םיכמסמה תא האורו הסדנהל אקווד סייגתהל תיצר המל זא ץראב התייה םג יתוחא .היסורב
ידוהי דצ דוע תולגל שגרמ דואמ ?תיברק םירבחה םע לבא .הבורק התייה איה
אבר אבס םגש תוארלו החפשמב ןיינעה תא בלשמש לולסמ יתיצר" םירבח הלא יכ ,השק היהיש יתעדי
סקט ינפל שממ ,הסדנהב םחול היה בשוח ינא .םידומיל םע םחול תויהלב חילצאש יתבשח אלו ןגהמ תודליהמ
העבשהה סקט לכ ךרואל .העבשהה תליחתב .בוט םוקמ תמאב הזש הלחתהב .הלאכ םירבח הפ אוצמל
."ךכמ יתשגרתה דואמו הז לע יתבשח םוי יצח ללכש לולסמ ונישע תורישה רזומ היה תמאב הז ,ןאכל יתעגהשכ
?דיתעל ךל שי תוינכת הזיא םויה יצחבו ,הברה ונדמל ובש התכב 'ץיבובייל טרואב היימינפב יתייה .דואמ
.ץראב ראשיהל הצור קפס אלל ינא" .םימחול לש תויוליעפל ונאצי רחאה חוטב יתייה אל םינושארה םיעגרבו
ירחא תויהל אוה םולחה יתניחבמ םידומילה תרגשמ תאצל יתיצר אל ותואב ונייה םש ונלוכ לבא .רבחתאש
והשמ הז .הרטשמב ןלבח אבצה ינש ןיב בלשל ןיינעמ היה תמאב הזו םלוכו שדח םוקמ היה הז םלוכל ,בצמ
ךרדב ןיינעתהל יתלחתהו הצור ינאש ."םירבדה דואמ רהמ זא .החפשמה אלל הפ ויה
רחאל הזב קוסעל לכואש ידכ תאזה הסדנהב ךלש העבשהה סקט ינפל םידומילהמ דואמ יתינהנו ונרבחתה
."ררחתשאש ןיינעמ דואמ והשמ תיליג תיברק םידימלת הברה םש ויה .היימינפב

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 22

רכיכב םסק ילילצ


24.8.17 ז”עשת לולאב ’ב ,ישימח םוי

20:00 ,השדחה תואמצעה רכיכ יכסמ


לג ןתיא ןרדשה
יזנכשא-הינתנב עובשה וידוטס :םינמזה לכמ םידוקיר לש ףחוס עפומב
ןמטרו םטול טרבקה תרמז תא חראמ
תוביהרמ תושובלתב תוינדקר תקהלו”הקספה אלל העיקש“!םינמזומ םלוכ - תישפוח הסינכה


הינתנ תייריע

םיבדנתמל הרקוה תוא


רכיא- גרברייפ םירמ ריעה שאר דמעמב עובשה םייקתה דבוכמו שגרמ סקט
םינייטצמה םיבדנתמל ריעה שאר תוא הקנעוה ובו
לכ תא םירצוע יאתבש ידע :תאמ
רמול ידכ וניקוסיע והילא ןר :םוליצ
םירקיה םיבדנתמל יתליהקה זכרמב תוברתה לכיה םלוא
לע ,הדות - ונלש היה םימי ריעב ןייטשנייא קירא ש"ע
םתאש המ לכ לש םדובכל רבעש עובשב אלמ
המ לעו םישוע הרקוה תואל וכזש ריעה יבדנתמ
ךכ לעו ושעת דועש רכיא-גרברייפ םירמ ,ריעה שארמ
ונל םירשפאמ םתאש סקטה .םתונייטצהו םתובדנתה לע
בושו בוש חכוויהל םיבדנתמה דמעמב םייקתה שגרמה
איה ונלש הרבחהש ריעה תצעומ רבח ,םהיתוחפשמ ינבו
.תיכרעו הבוט הרבח בדנתמה תריחבל הדעווה רבחו
ונלש םיבדנתמה הצעומה רבח ,יקחצי אביקע ןייטצמה
,לזיו יסוי ,בילטוג ןורהא ,סנרב רשא יפוי ,הינתנ לש הייפוי תא םיווהמ הינתנ חותיפל ןרקה ר"וי ,טלוב המיד
האל ,הנאי השמ ,ןמצלז םהרבא לש דחוימה ישונאה ספיספב ןומטה תלהנמ ,עבצ קילומש הדעווה רבחו
,רזוע יטומ ,ירדוס הכלמ ,'ץיבוקרמ ,תובדנתהו הניתנל תישיא אמגוד םייתרבחה םיתורישהו החוורה ףגא
.ןמדירפ ילא ,ירשוע הלואג ."םעה תבהאו םדאה תבהאל תובדנתהה תקלחמ תלהנמ ,רוג יתור
םינייטצמ םינוגראו תוצובק תיירוגטקב 2016 תנשל םינייטצמה םיבדנתמה ריעה שאר תוא תדעו ירבחו ףזוי יתא
"םידדוב םילייח ןעמל לודג חא" וכז רתסאו ןורהא ןילא ,םהרבא הקבר :םה .םיבדנתמל
קסע תיירוגטקבו "ןורש הלצה דוחיא"ו הנא ,היטא יטומ ,ןורהא ןימינב ,לולמ ריעה שאר התדוה שגרמה סקטב
."h.p.scitex" תרבח התכז ןייטצמ
,ןימינב לחר ,ובא ןב תימלוש ,ץייאב ונא ברעה" :הרמאו םיבדנתמל
הרימשה יתורש תבחרה


ריעה יבחרב הרימשה יתורש תא הביחרמ הינתנ תייריע
םירוזא הרשעל תוליעפה תבחרה רתוי ךומנ ףירעת ןוכדע הרשיא הטלחה הפקותל תסנכנ ולא םימיב
.הכ דע השיש תמועל רבודמ( ר"מל ₪ 1.2 לע דומעיש םוימ ריעה תצעומ ידי לע הרשואש
ילכו םירייס ,םיחקפל םינקת תפסות .)ר"מל 'גא 35 לש היילעב הרימשה יתורש תבחרהל 2.3.16
הנונראב תוגוהנה תוחנהה ירדסה .בכר .1.9.17 מ לחי בויחה .הינתנב
םילח םיימונוקאויצוס םינוירטירק יפל .1.8.17 מ לחה ונתניי םיתורישה* לש יברמ ףירעת רשיא םינפה דרשמ
.הרימשה לטיה לע םג :ב יוטיב ידיל אובת הבחרהה הינתנ ריעה תצעומ .ר"מל ₪ 1.99

הר מא
הממיב תועש 24 תוריש ד"סב
,תוצירפ ,תותלדה יגוס לכל םינוקית
חירב בר תותלד קוויש
לוענמ /רדנליצ תפלחה
חירב בר לש השרומ קוושמ הרימא תותלד הינתנ 6 סה 'חר
םוחתב קתו הנש 40
לארשי תרטשמ י"ע רשואמ 09-8822555 | 052-2644014

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 24

> םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ
-ב םישדחתמ
> םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ
הרטנקלא יטיהר


ךווית ירעפ אלל ןכרצל ןאוביהמ לעפמ יריחמב


B3 הניש רדח יאול הניש רדח תוטירח הניש רדח
טלפמוק טלפמוק טלפמוק
הארמו הדומוק ,תודיש 2 ,הטימ הארמו הדומוק ,תודיש 2 ,הטימ הארמו הדומוק ,תודיש 2 ,הטימ
₪ 2,390 ₪ 1,790 ₪ 1,790
ןונגנמ יתניפ ןולס יתניפ ןולס יתניפ ןולס
רטמ 2/3 רטמ 2/3 רטמ 2/3
םיעבצו םידב רחבמב םיעבצו םידב רחבמב םיעבצו םידב רחבמב > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ
₪ 3,490 ₪ 1,590 ₪ 2,990X לכוא תניפ לכוא תניפ
מ"ס 100/180 מ"ס 100/180 ןונזמ ןונזמ
מ"ס 280 - ל תחתפנ מ"ס 280 - ל תחתפנ ןולס ןחלושו ןולס ןחלושו
תואסכ 6 + תואסכ 6 +
₪ 2,990 ₪ 2,890 ₪ 1,490

!חקו םלש תטישב לכה

-ב ונתוא ושפח 09-8611282 )רטנס םוה דיל( םיזראה 'חר ,ןשיה ת.א ,הינתנ
22:00 דע תבשה אצמ העש יצח - ש"צומ ,9:00-14:00 -'ו ,9:00-21:00 -'ה-'א :עובשה תומי לכ חותפ
> םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ > םיגחל םישדחתמ

םייוכיסה לכ דגנכ


היהת םאה .חוטבמ וניאש עונפואב םיכרד תנואתב העגפנ רשא ריעה תבשות
.הבתכה ףוגב תובושתה ?הל ומרגנש ףוגה יקזנ לע יוציפל תיאכז

יאתבש ידע :תאמ
,הקוור הריעצ איה ריעה תבשות 'ש
םוי לש ומויסב .1989 תנש תדילי
םיכרד תנואתב 'ש העגפנ הדובע
הרזח הכרדב עונטקה לע הבשי תע
בכר עגפ עתפלו התיבל הדובעהמ
.העגפנ 'שו עונטקב המצועב רחא
רחאל דימ .םוקמה ןמ חרבו עגפ בכרה
רשא םוקמל סנלובמא קעזוה העיגפה
םילוחה תיבב ןוימה רדחל 'ש תא הניפ
'ש הלביק םש ,הינתנב "ודאינל"
תוקידב תרדס הרבע ,ינושאר לופיט
תועיגפמ תלבוסש ימכ הנחבואו
'ש .לאמש לוסרקו לגר ,םייכרבב
לש תורדס הרבע ,הלחמ ימי הלביק
וזכ הנואתה תויהב .םילופיטו תוקידב
'ש הרכוה התיבה הרזח ךרדב העראש
.הדובע תעגפנכ ימואלה חוטיבה י"ע
,ימואלה חוטיבה י"ע הרכוהש רחאל
לומ םג היתויוכז תוצמל 'ש השקב
וילעש עונטקה לש חוטיבה תרבח
עונטקה יכ הל רבתסה םלוא הבכרוה
תיאשר הזכש הרקמ .חטובמ וניא ללכ
לטרוא איג ד"וע
יוציפל ןרק איהש תינרק לא תונפל 'ש
לש םירקמב םיעגפנ תוצפל הרטמב טפשמ תיב דובכל העיבתב החוכ אב יממ םהל ןיאש םיכרד תונואת יעגפנ
תונואת לש םירקמב וא חוטיב רדעה תשגה רחאל דימ .ימוקמה םולשה .ערפיהל
,הנואת לש הרקמ לכב ."חרבו עגפ" המכסהל םידדצה ועיגה העיבתה ד"וע החוכ אב תועצמאב התנפ 'ש
םידע לש םיטרפ לבקל ץלמומ .₪ 210,000 ךסב 'ש הצופת היפל ותיינפ רחאלו ןרקה לא לטרוא איג
םיכמותה הלבקו ךמסמ לכ רומשלו יכ הבוגתב רסומ לטרוא איג ד"וע תוצפל התבוחב תינרק הריכה ןכא
.עגפנה לביקש לופיטבו תואצוהב םניא םיכרד תונואת יעגפנמ םיבר בינהש ןתמו אשמ לוהינ רחאל .'ש תא
המקוה רשא ןרקה לש המויקל םיעדומ תועצמאב 'ש התנפ קפסמ וניאש יוציפ


17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 26

טקיורפ

ךלמה המלש


סולכיא

12.2018תוחוורמ תוריד 22

המוקב הריד

וטנ ר"מ 187

תלדלפ
תספרמ ר"מ 26 +

םיל תיתיזח

רישע ינכט טרפמ

הרידל תוינח 2

18 ,12 ,3 המוק

-מ לחה
:םיפסונ םיטרפ
0548-144147 ₪ 3,700,000
[email protected]

תוחא וא חא ץמא


:טקיורפל םינש 10 תגגוח לארשי לאירול !רחמה יגיהנמ-םויה לש םידליה
תיפויתאה הליהקה ברקב ךוניחה םודיקל לעופה - "לאירול תו/חא ךל ץמא"
.הינתנב
לארשי יפא :תאמ
לארשי לאירול ל"כנמ ,ביגש ילא
הינתנ תללכמב יגיגח עוריאב ףתתשה
תו/חא ךל ץמא" טקיורפל רושע לגרל
יבצ 'פורפ תוחכונב ךרענש ,"לאירול
דוד ר"ד ,הינתנ תללכמ אישנ ,דרא
םיגיצנו הללכמה אישנ ןגס ,ןמטלא
.הינתנ תייריעמ םיריכב
םיטנדוטסל תוגלמ תקנעה טקיורפ
םיכנוח םישמשמה הינתנ תללכמב
אצוממ םידימלתל םירגוב םיחאו
תוליעפהמ יזכרמ קלח אוה ,יפויתא
הליהקה רובע לארשי לאירול תכרועש
םודיק תמגוד םיטקיורפל ףרטצמו
תוניוצמ סרפ תרגסמב עדמב םישנ
,"עדמב םישנ ןעמל וקסנוא לאירול"
תואמ ותרגסמב הבוטה תוחרזאה םוי
לע םלש םוי םישידקמ הרבחה ידבוע
םהיתולוכימו םהירושיכמ םורתל תנמ
םינוגראמ תושלחומ תויסולכואל
.דועו ץראה יבחרב םינוש
בל ףסא :םוליצ .םידליהו איגש ילא
חתפ לארשי לאירול ל"כנמ ,ביגש ילא
תוגלמ 30 םיכנוח הרומתב רשא ,יפויתא אצוממ לארשי לאירול " :רמאו עוריאה תא
תרגסמב .םיפויתא םיטנדוטסל תשרומ" ידוסיה רפסה תיבמ םידלי תוירחאה אשונ תא הלגד לע הטרח
250-כ הכ דע וקנעוה ,טקיורפה ההובג הלכשה לש ךרדל "ןולובז קלח הווהמה ,תיתרבח תידיגאתה
350-כ וכנח רשא םיטנדוטסל תוגלמ העקשהב" :וירבדל .םייחב החלצהו תינוגראה היגטרטסאהמ דרפנ יתלב
תשרומ" ידוסיה רפסה תיב ידימלת םויה לש םידליה ,הנוכנה הכימתבו ונרובע שגרמ דמעמ והז .הרבחה לש
םתוא ואיבהש -הינתנב "ןולובז ".רחמה יגיהנמ ויהי םדקמה ,הז בושח לעפממ קלח תויהל
םייתועמשמ םיגשיהלו תומדקתהל ומכ תונורחאה םינשה 10 ךלהמב לארשיב תיפויתאה הליהקה תא
.םידומילב לארשי לאירול הקינעה הנשה םג םיטנדוטסל תוגלמ תואמ קינעמו

לבגומ תומוקמ רפסמ "ילג םע תילגנא"


םירגובמו רעונ ,םידליל תילגנאל םיגוח
ןויסנ תונש 40
ןויסנ תונש 40
הינתנ ,ןולא תיב 2 המוק 10 יקסנלימס
054-4246710


17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 28

!הינתנב שדח
הנושארל
םיליצמ סרוק
ת"מתה דרשמ י"ע רשואמ
הינתנ רוצילא .קב
052-3420460
(קרמ).הינתנב עובשה ידרשמב תויסיטרכ שוכרל ןתינ
תוסינכ 10 350₪ 450₪ םוקמב
( ה ע ו נ ) 0 9 - 8 3 0 7 7 7 7

ראווצב לופיטל השדח האפרמ

ודאינלב תחתפנ םחרהםחרה ראווצב לופיטל השדח האפרמ – ודאינלב חותיפה תפונת תכשמנ
.וקטל קחצי ר"ד דומעי האפרמה שארב .בורקה עובשב חתפת

םיתורישה תבחרה תא םיכישממ ודאינלב
.ןורשהו הינתנ יבשותל םיעצומה םייאופרה
םיעגנ לש לופיטו יוהיז ,רותיאל השדח האפרמ
עובשב חתפת תישנה ןימה תכרעמב םיריאממ
,וקטל קחצי ר"ד דומעי האפרמה שארב .אבה
םישולש לעמ רבכ םוחתב קסועה ריכב גולוקינג
האפרמה יכ ןייצמ אוה וקטל ר"ד םע החישב .הנש
עוציב ,תויתפוקת תוקידב ללוכה תוריש קינעת
םילולעה םיעגנ תתירכ ,ךרוצה תדימב תויספויב
תולפוטמל עיצת האפרמה ,ןכ ומכ .םיריאממ תויהל
עגנה תא קיודמב תנחבאמה היפוקסופלוק תקידב
ךרוצ שי ונממ קיודמה םוקימה תאו ריאממכ דושחה
תוקידבה" יכ רמוא וקטל ר"ד .היספויב תחקל
לש יוליגו רותיא ךרוצל דאמ תובושח תויתפוקתה
תיסחי תוריעצ םישנל םג ,םחרה ראווצב ןטרס
תוצעיתהב ,וללה תוקידבה תא עצבל ץלמומ
לכל ןתני תורישה "הליהקב םיגולוקינגה םע
תופוקב םיגולוקינגהמ היינפה תלבק רחאל ,הנופ
ןתינ רות תעיבקל !םירצק הנתמה ינמזב ,םילוחה
09-8925271 רשקתהל
וקטל ר"ד
052-2593000

םוינימולאו הטסורינמ דיחיה
מ"עמו הנקתה ללוכ ₪750
www.nanasite.co.il/marko

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 30

ד"סב
סיפוא לאיל
סיפוא לאיל

!קושב םילוזה םיריחמל תובייחתה


רפסה תיבל םיקית לש קנע ןווגמ

outdoor,explore,adidas,nike,בג לק : תורבח ןווגממ
םיקחמ 10 הדבעמ תרבחמ לכימ םע םידדחמ
ןוטרק תכירכב

תודיחי 4
₪ 7 90 ₪ 10 ₪ 3 90 -מ לחה

םיאשונ הלריפס הדבעמ תרבחמ טסב םישיגדמ תונורפע לש הליבח
קיסייב תרבח קיטסלפ תכירכב ריפז/רלדטס
תודיחי 3
90 תודיחי 3 90
₪ 13 ₪ 10 ₪ 5 -מ לחה ₪ 8
רודטואא לש םירמלק המכח תרבחמ pilot hi-tEc 0.4 pilot v5 / v7
ירוקמ ירוקמ

90 90 90
₪ 34 ₪ 5 ₪ 7 ₪ 6
רפסה תיבל הרזח דירי
טסוגואב 13/14/15 ב תימע תריש תסנכ תיבב ךרעיי
ןורשה תיירק קטרופסה םחתמב


11 דוד סקנפ : טסוגואב החיתפ תועש : רשק תריציל ןופלט
ןשיה ת"הוזא 08:00-20:00 : 'ה-'א
הינתנ 08:00-13:00 : 'ו םוי 09-8841179

םידליו םירוהםילבקמש דע טפשמ ףיסומ דחא ,םידמחנ בכר יקחשמ םכרובע יתטקיל ונאצי לויטל
.רופיס .קחשל םילוכי םלוכש םישבגמ
לכ ...רקוב הלימב ליחתמ ריש הזיא םלוכ לודגה שפוחה לש םינורחא םימי
אצמש ןושארהו הלימ םיקרוז םעפ ןוכנ להנתנ ךיא – םיכרדבו שפוחב
םלוכו חצנמ הלימה םע ליחתמש ריש .העיסנה ןמזב םידליה םע
.דחיב רישה תא םירש תרוכזתו שארמ הנכה םיכירצ םידלי
ואוב ...םכל אבש רבד לכ רופסל .טרפב תוגהנתה יללכו םיללכ יבגל
לכונ 'דכו םיצע ,תוינוכמ המכ הארנ העיסנל םיאצויש ינפל ,תיבב םהשכ
ומיש ,תובורקה 'קד שמחב אוצמל םיללכה לע ורזחת - החיש ומייקת
רגוב דלימ רתוי שי םא דיינב ןועש המ םהל וריהבתו העיסנ ןמזב
יארחאכ תורות תושעל םהל ונת דחא ךופהל רשפא .םהמ םיפצמ םתא
.ןועש החיש וא קחשמ ,ןודיחל הז תא
,דחי ורישתו בהוא םכדליש קסיד ומיש םיאצויש ינפל עגר .תדקוממ דואמ
תא רכוז ימ הארנו ושילחת םימעפל םיללכה לע ורבעת המצע העיסנל
.לבלבתה ימו םילימה ונלש בכרב :אוה רורב דואמה ללכהש
םע דלי לכל ןטק קית וניכה םויסל םירבדמ ,םיקחשמ ,תומיענב םיעסונ
וגאדי םהש הייתשו ףיטח ,קחשמ .החטבב גוהנל הרוהל םירשפאמו
ןוחטיבה תא םהל ונת - םמצעל דחא לכ ...הלימל זורחה תא שפח הלילחו סח וא הקעצ וא הבירמ לכ"
םהילע םיכמוס םתאש םהל ודיגתו ךירצ וירחא אבהו הלימ רמוא ורותב רוצעי גהנה - הרוגחהמ תוררחתשה
םלוכ יכ - הגיהנב הרוהל רוזעי םהש ...ןולח – ןולב .זרח ול אוצמל הדימב . עוסנל ךישמי אלו בכרה תא
הלילחו סח אלו תומיענב עוסנל םיצור ,בכרב אצמנש והשמ לע בשוח ינא תא רוצעל ךרטצנו םיבושק ויהת אלו
!שיבכב זכרתהל גהנל עירפהל לואשל םיכירצ םידליה ...שיבכב "!התיבה םירזוח םימעפ שולש בכרה
!תוריהזב ועס םיאצומש דע – שחנל אל – תולאש !םיעצבמ םינווכתמ ,םירמוא !ורכז
,םיכוליה ריג ,הארמ ,הגה( .רבדה תא דומעל םכתנווכב ןיא םא םייאל אל
.)'דכו הרואת סנפ תא וגישת הככ - םכלש הלימב
םירוה החנמ הצרמ ,ךז ןרוא םירמואש עגרהמ ...ןבל רוחש/אל/ןכ רפסמ רוצעל וכרטצתו ןכתי !ךפהה
בשק ירגתאל ךוניח יתווצו םילימב םישמתשמ אל "וישכעמ" םתאש וניביו ולגרתי םהש דע םימעפ
ADHD – זוכירו לבלבתה ימ הארנ ...חישב ולאה תאצל ףא וכרטצתו ןכתי ,םייניצר
052-6728285 דיינ .ןושאר ואצמתו עגריהל םהל תתלו בכרהמ
עבצ רמוא והשימ - בכרה תא שפח תוקד ץוחב םידמוע םכמצע תא
רודמל תולאש תונפהל ןתינ תא אוצמל םיכירצ םלוכו רפסמו ןכתיו !הז תא הווש הז לבא - תוכורא
:ליימה תבותכב רמאנש עבצה םע םיבכרה רפסמ תא ולבק - התיבה רוזחל וכרטצתו
[email protected] תומכ התואבו וניבי רבכ םה - ונבצעתת לא הרזגה
לכו ליחתמ דחא – םיכשמהב רופיס !לכל תמדוק תוחיטב - רסמה תא
רשכ ד“סב
םיטלסה םיעוריאל גנירטייק
םיבוט יכה
!ריעב

ה י נ ת נ ק ו ש ,1 3 ם ה ו ש ‘ ח ר
ןכומ לכוא* םיצומח* תוניבג* םינשועמ םיגד* םיקינקנ* 050-2122721 09-8615521 : ןופלט


17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 32

ךרה ליגל ףגאה
הרבחו ךוניח להנימ
!הינתנב שדח
5 יאליגל םדקתמ הבוח ןג
,תונרקס ,הדמתה רשוכ ילעב 5 יאליגב םידליל דעוימ ןגה
,הבשקה ,תיתריצי הבישח ,םייתפשו םייתרבח םירושיכ ,ןיינע
.םייעדמ םיאשונב היצביטומו תוננובתה תלוכי
יזנכשא-הינתנב עובשה וידוטס ריעה לכמ 5 יאליגב םידלי רובע ,ירוזא-לע היהי ןגהשדחה סופמקה תרגסמב לעפיו )תועסה אלל(
.ואדרונ ס"יבב Layla khalily ש"ע םיננוחמו םינייטצמל

:ל”אודה תבותכב תורכיה ישגפמל םושירו םיפסונ םיטרפ
[email protected] :ךרה ליגל ףגאה תלהנמ.ס שמש רדמס

החלצה עינמ ךוניח - ה”מכח ריע הינתנ יכהינתנ תייריע

ידבוע םישורד

!םיצרמנ לועפת !םח ץיק


סולפוטואב

!!דבלב ₪5000 לש המדקמב םיבכר


ןשייטס i30 יאדנוי ןאכ היה םרטש ףרוטמ עצבמ
2014 תנש !לבגומ ןמזל יאלמה ורהמ שדוחל 25-ה דעו 22-המ
!שדוחל ₪ 529 קר סולפ וטוא
סיכ לכל םיבכר תוריכמ לש םימי 4
דירביה זא‘ג הדנוה
2014 תנש
!שדוחל ₪ 597 קר !הריחבל תוקנפמ תובטה 4 +
סולפ וטוא
הטרופ היאק !!המדקמ אלל םיבכר
2014 תנש
סולפ וטוא
!שדוחל ₪ 810 קר סולפ וטוא
היבטקוא הדוקס ןשייטס סוקופ דרופ
*השדחה* 2013 תנש 2012 תנש
סולפ וטוא !שדוחל ₪ 925 קר סולפ וטוא !שדוחל ₪ 422 קר
הלורוק הטויט וגייא הטויוט
*השדחה*2013 תנש 2013 תנש
!שדוחל ₪ 1143 קר סולפ וטוא !שדוחל ₪ 576 קר סולפ וטוא
תומוקמ 7 סנראק היאק i25 יאדנוי
2013 תנש 2012 תנש
סולפ וטוא !שדוחל ₪ 1099 קר !שדוחל ₪ 714 קר
סולפ וטוא
דירביה סירוא הטויוט וטנקיפ היאק
2014 תנש
2014 תנש סולפ וטוא סולפ וטוא
!שדוחל ₪ 1064 קר !שדוחל ₪ 744 קר סולפ וטוא
ויר היאק
הידמיטלומ ךסמ | בכרל םויזנגמ יקושיח :הריחבל תובטה 2013 תנש
םוימירפ יתוריש תליבח | הבוח חוטיב סולפ וטוא !שדוחל ₪ 671 קר

הזרפמיא וראבוס
2014 תנש
!שדוחל ₪ 687 קר סולפ וטוא

4 Outlet 44
f www.autoplus.co.il 053-4490170-ילטיו | 050-4490122-רימא ...אבה בכרל םדקתמ התא הפוקתה ףוסב *םישדוח 36 ךשמל !םיווש םימולשתב *

ידבוע םישורד

!םיצרמנ לועפת !םח ץיק


סולפוטואב

!!דבלב ₪5000 לש המדקמב םיבכר


ןשייטס i30 יאדנוי ןאכ היה םרטש ףרוטמ עצבמ
2014 תנש !לבגומ ןמזל יאלמה ורהמ שדוחל 25-ה דעו 22-המ
!שדוחל ₪ 529 קר סולפ וטוא
סיכ לכל םיבכר תוריכמ לש םימי 4
דירביה זא‘ג הדנוה
2014 תנש
!שדוחל ₪ 597 קר !הריחבל תוקנפמ תובטה 4 +
סולפ וטוא
הטרופ היאק !!המדקמ אלל םיבכר
2014 תנש
סולפ וטוא
!שדוחל ₪ 810 קר סולפ וטוא
היבטקוא הדוקס ןשייטס סוקופ דרופ
*השדחה* 2013 תנש 2012 תנש
סולפ וטוא !שדוחל ₪ 925 קר סולפ וטוא !שדוחל ₪ 422 קר
הלורוק הטויט וגייא הטויוט
*השדחה*2013 תנש 2013 תנש
!שדוחל ₪ 1143 קר סולפ וטוא !שדוחל ₪ 576 קר סולפ וטוא
תומוקמ 7 סנראק היאק i25 יאדנוי
2013 תנש 2012 תנש
סולפ וטוא !שדוחל ₪ 1099 קר !שדוחל ₪ 714 קר
סולפ וטוא
דירביה סירוא הטויוט וטנקיפ היאק
2014 תנש
2014 תנש סולפ וטוא סולפ וטוא
!שדוחל ₪ 1064 קר !שדוחל ₪ 744 קר סולפ וטוא
ויר היאק
הידמיטלומ ךסמ | בכרל םויזנגמ יקושיח :הריחבל תובטה 2013 תנש
םוימירפ יתוריש תליבח | הבוח חוטיב סולפ וטוא !שדוחל ₪ 671 קר

הזרפמיא וראבוס
2014 תנש
!שדוחל ₪ 687 קר סולפ וטוא

4 Outlet 44
f www.autoplus.co.il 053-4490170-ילטיו | 050-4490122-רימא ...אבה בכרל םדקתמ התא הפוקתה ףוסב *םישדוח 36 ךשמל !םיווש םימולשתב *

םינפ בוציעל םיפיט


הליחת הבשחמב תיבה בוציעודיג יתיא: תאמ
לארה ריפוא :תונומת
ןויער ,החנמ וק ,יזכרמ ןויער" :טפסנוק
,יזכרמ וא החנמ ןורקיע ,השיג ,יללכ
."ןיינעה תיצמת
תוינכות תיינב בלשמ ליחתמ טפסנוק
לקשמ ול שיו ,חוקלה רובע הרידה
םיצורש הריוואבו תושוחתב םוצע
.הרידל הסינכ עגרמ ריבעהל
קר דדמנ בוציעש בושחל לבוקמ
,םירמוחהו עבצה/טוהירה תועצמאב
בלשמ רבכ ליחתמ טפסנוקה ךא
.ןוכנ ןונכת
?ותוא םינוב ךאו טפסנוקה דעוימ ימל
יבלשב דוע הרידל "הסינכ" רשפאמה .החפשמל הריד רובע םירמוח בצעמל ןהו חוקלל ןה דעוימ טפסנוקה
רשפאמ ךכבו הרידה היינב םורט תונכותב תועצבתמ תוינכותה עוציב תא אלמל ןתינ טפסנוקה תועצמאב -
הליעי הרוצב תינכתה תא ןוחבל ונל .התרטמו תובשוחממ תוילכירדא םיכרצה תמאתה י"פע חוקלה יכרצ
.תישחומו יטרפה חוקלל תוינכת טס תקפה - שוכרל טילחה ותואש הרידל ולש
עוציבו טפסנוקה תיינבב לודג ןורתי טס ללוכ ץופיש/היינבה םוחתב .ץפשל וא
תלבק וניה ץופישה ינפל תוינכות תינכת :וכותב ללוכה אלמ תוינכת טפסנוק םינוב ךיא דמלנ הז הבתכב
.ץופישל ביצקתה לוהינו תויולע ןדמוא /הרואת/למשח/היינב תוינכת ,היינב הדימלמ ליחתמ טפסנוקה תיינב -
לעתל חוקלל רשפאמ ביצקתה לוהינ תוסירפו ףוציר/היצלטסניא/גוזימ םהלש םיכרצה יוהיז ,תוחוקלה לש
הנוכנ הרוצב ץופישה לש תויולעה תא .הצחר ירדח םיליגר םה םהילא תוימויה תולועפהו
תנמ לע ץופישה ךילהת לכ ךרואל ןונכת ללוכה ,תורגנ תוינכת עוציב - .םיריכמו
לע רותיוו וא תורתוימ תואצוה עונמל /היטבמא תונורא/םיחבטמ בוציעו תוינכות תא םימיאתמ הז ךילהתב
ירדח וא חבטמ ןוגכ םיבושח םיטירפ טפסנוקל םתמאתהו ו"כו םינונזמ תריחבלו בוציעל הפפכ ומכ הרידה
.ץופישה ןמזב הצחרה .טקיורפה לש יבוציעה .םיעבצהו םירמוחה
תואב תונפוא יכ רוכזל דימת בושח הרידל תבשוחממ הימדה עוציב - רובע םירמוחה תריחב ןיינעה ךרוצל
ומכ ונחנאו ,תופלחתמ תונפואו תריחבמ הנוש היהת םיקוור תריד
ןכלו ,םיחתפתמו םינתשמ תונפואה
,שדחל ,לודגל רשפאמ ןוכנ בוציע
ילבמ ונממ ריסחהלו ףיסוהל ,תונשל
אוה התוא הרטמבו הריוואב עוגפל
.תרשמ
בצעמ םע וצעיתת עוצקמ לכב ומכ
ךכב – תולאש ולאשו ופתש ,םינפ
תחלצהל םורתיו בר ףסח וכסחת
.טקיורפה
החמתמש וידוטסב רזעהל ץלמומ
םירוגמ תורידו םיתב בוציעו ןונכתב

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 36

.בר ןויסינ םע
סחי ,םכיתונוצרלו הבשקה תועצמאב
םכתא תא בלשל הרטמב דומצו ישיא
.טקיורפה יבלשב
הנכות הרזעב תעצבתמ הדובעה
תבשוחממ הימדה תנכותו תילכירדא
התרישק ןפואב אוה הדוחיי רשא
הנומת ןתמו םיתימאה םיטוטרשב
הרורבו תיטסלאיר ,תידמימ תלת
םכלומ אלמ תויפיצ םואתל תגאודה
.תוינכתה יטרפל רתוי הקימעמ הנבהו
:לולכי בצעמה םע השיגפה יכ ואדוו
אבה חוקלה םע תינושאר השיגפ-
לע טקיורפה יטרפ ,םכתא ריכהל
תושירד םואת ,םינושה וינותנו ויטרפ
.תויפיצל םתמאתהו םיכרצל
ינונכת וק תריציו ,המארגורפ תיינב-
תוציקס תועצבתמ ויפ לע רשא
םע דחי םישבגמ םתואש ,תוינושאר
ךות םישדח תונויער טוקילו חוקלה
.ביצקתבו ןמזב תובשחתה
ילעבל הדובע תוינכת לש הנכה-
י“ע תולתשהו םייניש ילופיט םינמז תוחול תעיבקו םינושה עוצקמה
.טקיורפה יבלש לוכב
:םיינישה יאפור יבוט לע הרימשו חטשב הדובעה לע חוקיפ
-.עוצקמה ילעבמ הובג עוציב תמר
תסלו הפ היגרוריכל החמומ ג עוציבו םירזיבאו טוהיר תשיכר
םייכינחל החמומ ג .טקיורפל אלמ גנילייטס
תדועת
תוירחא םייניש רושייל החמומ ג
לע בתכב בכרומ הפ םוקיש ג
םירתכ
םילתשו
בשחמ יחנומ םילתש ג
םימיאתמ םירקמל ידיימ םוקיש ג
םייביטקרטא םיריחמ


10:00-20:00 'ה-'א :החיתפ תועש ולכות תופסונ תובתכו םיפיט
ימשרה רתאב אוצמל
www.GIDO.co.il
:קובסייפבו
םינפ בוציע ,ודיג יתיא

37 / 17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה

ןוצרה חוכ


ןמרפוס לכש תונוכת הברה דועו ןוצר חוכל תישיא המגוד איה ירתכ תלייא
התוא רצוע אל הז ךא השק הלחמ תובקעב תולבגומ תלעב איה .ול ויהיש בייח
.םיבלכ תרזעב םירחאב לפטלו הטרקב ןמאתהלב
יאתבש ידע :תאמ
הלדגו הדלונ ןרוצמ 34 תב ירתכ תלייא
תלייא הלבס ,ןטק ליגמ רבכ .הינתנב
ןהיתובקעבש תויאופר תויעב הברהמ
הז לבא .העימשו הייאר תויעב הל שי
.2006 ץיקב התליגש המ רואל םולכ
שיגרהל יתלחתה תמיוסמ הפוקת"
יתשגרהו ןושיל יתיצר ןמזה לכ .ער
2006 ץיקב דחא םוי .תיארונ תופייע
לכ יל באכו הטרק ןומיאב יתייה
תכלל תבייח ינאש יתנבה ןאכ ,ףוגה
.אפורל יתעגה ישוקב ינא .קדביהל
רדסב לוכהש רמאו יתוא קדב אפורה
אמיאש לזמ .חונל טושפ הכירצ ינאשו
ימוליצל יתוא וחלש זאו השקעתה ילש
.ןגטנר
תואצות תא ואר םיאפורהש ירחא
ולאשו םלהב ויה םה ,םימוליצה
יל ןתונ אוה .ןומה יל ןתונ הטרקה האירב שפנ לע רומשלו ןואכידל תרסהל חותינ יתישע םאה יתוא
ירתכ תלייא
,שפנל תואירב ,םייחל תועמשמ .ישוקה תורמל יתעתפוהו אלש םהל יתרמא ?האיר
,המיחל תונמואל רבעמ הז הטרק אלו םיארונ םיבאכמ תלבוס ינא" תא יל וארה םה .ללכב הלאשהמ
לע ,ךמצע לע דומלל תורשפא וז ינא"-יל רמא דחא אפור ךיא חכשא םוקמב םיאור םוליצבו םוליצה
היצנידרוקל םרות ,הדמתה לע ,שפנה "באכ אל הז ךלצא ,באכ הז המ עדוי יתוא וזפשא דימ .לצ טושפ ,האיר
ימ םג בושח .בחרמב תואצמתהו .ןוימב אפור היה הז ולכתסה םיאפורה לכו רמושה לתב
ןמאמל תרבחתמ דואמ ינא .ןמאמה ,םיבלכ םע הדובע ,ילש הרגשל יתרזח םה .תומל תכלוה ינא וליאכ ילע
לכ אוה .יתוא ןיבמ אוה .ילא ילש םדב תושירק בוש זאו הטרק ינומיא וליחתהו האירב םילזונ יל שיש וליג
תויעב יל ויה .יתיא רבדמ ןמזה סנכיהל אל הסנמ בושו זופשא בושו ךרא הז .םילזונ תאצוה לש ךילהתב
סחיב דחוימב ,ילש ףוגה יומיד יבגל ןמאמש דיגהל יל בושח ,ןואכידל לזונ תוסוכ 8 ואיצוה םהו םימי המכ
רתוי םיקזחו םיאירב םהש םירחאל ח"היבל עיגה דימת ,ילא ילש הטרקה הקידבל "יטיס"ל יתוא וחלשו האירהמ
קר תוארל יתוא דמיל ילש ןמאמהו חחושו תועש יתיא בשיו יתוא רקבל המכ ,תורומח ויה תואצותה .תרזוח
.םהב זכרתהלו םיבוטה םירבדה תא .ןמזה לכ ירוה םע תומוקמב םידירו יל ומסחש םד ישירק
תודדומתה לע הברה יתוא דמיל אוה ".ףוגב םינוש
ול שי .קר אלו הטרקה ךרד םייחב ?ךל רזוע הטרקה ךיא הלחמה לש יוליגה זאמ תלייא
ילעב לופיטו ןומיאב ןויסינו עדי םג ,21 ליגמ הטרקב תנמאתמ ינא" .םויה דע םד יללדמ תחקול הרידנה
םיטסיטוא םידלי ןמאמ אוה ,תויולבגומ יתבזע הלחמה לש תוצרפתהה ירחא .םייחה לכל הזש יל ורמא םיאפור"
ינא ,תויולבגומ ילעב הברה הוולמו ילש ןודעומל יתרזח לבא םייתנשל ישירק דגנ םחליהל ךרטצא ייח לכ
לבוקמ אל הז ילוא .יתיכזש השיגרמ .יספלא ילא לצא "תודוסיה תשמח" ואוביש ייחב םירגתא הברה דועו םד
הז ,הז לכ תא ןייצל תבייח ינא לבא תוקספה םע תנמאתמ םנמוא ינא ".הלחמה תובקעב
".יל בושח ינאש המכ הדימתמ ךא הלחמה ללגב ,םדב תושירק שי תלייאל ןמז המכ לכ
.הלוכי סנכיהל אל הסנמ ,תזפשאתמ איה

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 38

לע תבשוח ינא .גוזה ןב םע דחיב םע רשקתל ודמלש ירחא .תונוש םיבלכ
המ ?יבטימב היהא אל םא הרקי המ רשקתל רוזחל וחילצה םה ,בלכ תרזעב םישנאל היפרת השוע ינא"
אל ינאשכ תוליפנה תפוקתב היהי הנימאמ ינא .םירחא םישנא םע םג לועפלו דובעל ישוק יל שי .םיבלכ
לבא ?תישפנו תיזיפ זוחא האמ היהא היהי ,בלכה םע רשקתל דמלש ימש ינאש הדובעה לבא אירב םדא ומכ
םיקהל הצור דואמ ינא ,הקזח ינא .םישנא םע םג רשקתל םג לגוסמ םעט יל תנתונ םיבלכה םע השוע
תוירחא םג וזש תעדוי לבא החפשמ .םיבלכו םישנא ,םימוד דואמ ונחנא ,םילוח םידליל םג תרזוע ינא .םייחל
תא אצמא םאש החוטב ינאו הבר םיקוקז ונינש .םייתרבח םירוצי ונחנא םגו תויולבגומ ילעב םירגובמל םג
תא דחיב רובענ ונחנא ,ןוכנה םדאה "עגמלו הרבחל ךיא םישנא הכירדמ םג ינא .םיבלכל
"םילושכמה .םתיא להנתהל ךיא ,םיבלכ םע דובעל
םיישיאה ךייח ךיא ,בלכל תשגל ךיא תדמלמ ינא
תויולבגומ ילעבל רסמ ינא .ןוכנה םדאה תא יתרכה אל ןיידע" וליפאו ותיא תכלל ךיא ,ותוא ףטלל
,םייחב תויודדומתה שי םדא לכל" תלפטמ ינא ,יטרדנטס אל סופיט םג םרותו ףיסומ הז לכ .ותיא קחשל ךיא
וא תיזיפ הלחמ ול שי םא דחוימב .)תקחוצ( םיבלכ השולשב ךרעלו יזיפה ובצמל ,םדאה שפנל
רשפא דימתש תעדוי ינא .תישפנ ,הלחמה ללגב תויגוז תונבל טושפ אל םדאל רזוח ימצע ךרע .ולש ימצעה
.רגתא לכ םע דדומתהל ךרד אוצמל .תוששח הברה ,ילע עיפשה דואמ איה עיפשהל חילצמ אוהש האור אוהשכ
אל בושח יכהו תושיחנ הברה ךירצ שי .דיתעה יבגל תוששח דחוימב .בלכ לע
שקבל השוב אל וז .דבל תויהל ינא .הזה אשונב םידחפו תודרח ,םיטסיטוא םע הברה תדבוע ינא
.הבורקה הביבסהמ דחוימב ,הרזע םירבדה םע קזח תדדומתמ םנמוא ןיאש םישנאו ילכש רוגיפ םע םישנא
םיצור ונחנא המ קודבל םיכירצ ונחנא ינא .תוירחא וז החפשמו תויגוז לבא .ימצע ןוחטיב םהל
תורמל ,הז לע תכללו םייחב תושעל שיש םיישקה לכ םע דדומתהל תעדוי םילגוסמ ויה אלש םילפוטמ ויה
"תויולבגומו ישוקה לכ דדומתהל הז ךיא תעדוי אל לבא תומוארט ללגב םישנא םע רשקתל


?םתעדיה םוקיש ,תולתשהל זכרמ
הפהו םינפה תקיטתסאו
תורשפאמ (CAD/CAM) תושידחה תויגולונכטה
!רצק ןמז ךותב רתכ תנכהל םלש ןורתפ
ןויסנ םע ןמוימ תווצ ידי לע םיעצובמ םילופיטה
תא םלצל רשפאמה קרוסמ תבכרומ תכרעמה םייכינח תולחמו ,היגרוריכב םיחמומ ללוכ ,הנש 20 לעמ
יבג לע דממ תלת תנומת רציילו לופיטה רוזא
םשמו רתכה ןונכתל סיסב הווהתש ,בשחמה םיילטיגיד םירתכ !!האפרמב שדח
הטירחה תנוכמ .רתכה רוצייל הטירחה תנוכמל
םהילפוטמל תוקינעמ תואפרמה
!דבלב תוקד 15 ךות רתכ תרציימ האפרמב םילתשו םירתכ לע בתכב תוירחא תדועת
רתוי קזחו דימע יפוסה רצומה ג (ןימסי בל ןינב) הינתנ 18 ןובל סחנפ
ןשב עגמ לכ אלל - הקיטתסא לע הרימש ג
םירותו ןמז תרצקמ השדחה הטישה ג 077-2060977/6
תולודג דאמ תומיתס לש םירקמב םג ליעי ג
www.place-2-smile.co.il רתא
!םניח ץועי תשיגפ [email protected] ליימ39 / 17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה

לייטסו הנפוא
,טירפה תא הנמאנ תוגציימ דימת אל
תא שיגרהל תורשפא ןיא ףסונבו
אל וא יתוכיא םאה קודבלו ,רמוחה ילאוטריו גניפוש
יאדכ ,ןכל .)תונחב היינק תמועל(
םהב שיש םירתאב תונקל דואמ
,טירפה תא ושכרש תוחוקלמ תוצלמה םיטרפו תונסקנפל רושקש ףסונ ,ןיידעו .חלו ,ליבהמ ,טהול ,םח ץוחב
,ףסונב .םהלש תורוקיבה תא אורקלו תואמסיסה תרימש אוה ,םינטק םישובלמב תוסכתהל תוכירצ ונחנא
תוברו תונוש תוצובק קובסייפב תומייק שומיש וא ץבוק /דרפנ ףדב םירתאל יהוז ץיקה .םוחה לא תאצל תנמ לע
תוצובקב .ךכ םשל קוידב תודעוימש תא רכוזש )רזע תינכת( ףסותב ,םילבמ ,הב םיאצוי רתויש הפוקת
,רתאה לע בר עדימ לבקל ןתינ ולאה זבזוביש ןמז םכמ ענמי הז .תואמסיסה ,םירבח םע קנירדל וא ,םיל םיצפוק
,הפלחהה תוינידמ יהמ ,חולשמה ימד יאדכ ,ךשמהב .תואמסיס רוזחא לע .ןהילא עיגהל ךירצש תוחמש ןומה שיו
םיווש םיטירפו םינופוק ,םיעצבמ לעו תודימ תא דודמלו הדידמ טרס תחקל ונתאמ םיכירצמ ולאה םיעוריאה לכ
בכעתהל יאדכש ףסונ רבד .דחוימב תודימ תא דודמל ץלמומ .םכפוג סמוע .טלחהב תדבוכמ החתלמ
םתנמזה םא -חולשמה ןמז אוה ,וילע ךרוא ,םייכריה ,םיינתומה ,הזחה םידגבל ךרוצה םע בולישב םוחה
,יניס רתאמ טסוגוא יהלשב םי דגב לגרהו ,ףתכל ףתכמ קחרמה ,דיה תוינקש הנבהל ונתוא ליבומ םיפסונ
המ ויתסה תארקל עיגי הארנכ אוה םא .הפצרה דעו העשפמהמ תימינפה .ןורתפ-ה ןה תויטנרטניא
דע ישומיש תוחפ תצק ותוא ריתויש ךכ ,תודימה תא ורימה ,םינקדקד םתא
.אבה ץיקה לכב רתא לכל עדימה תא םכל היהיש הז :תונורתי ןומה שי תשרב תוינקל
תונוש ונלש תודימה( םלועב םוקמ היגרנאו ןמז זבזבל ךרוצ ןיא ,רתוי לוז
םיפסונ םימולשת .)לשמל הילגנאב תודימהמ תועשב תונקל ןתינ ,תונחל העגה לע
לש תללוכה תולעל בל םישל שי םירצומ ןיב תוושהלו ,תויטרדנטס אל
רחאמ ,)חולשמה ימד ללוכ( הליבחה We Like To Shop ןוכנה ןמזה הז המחה הנועה .תולקב
לע )םיסימ( תופסות םיגוהנ ץראבו םיליחתמ .עגרה הז וישכע ,והז רבעל םינושארה םידעצה תא תושעל
הלועש הליבח .ל"וחמ דוגיב תוליבח בל םישל יאדכ ,הינש לבא .תונקל ךיא זא .יתימא תשר ןיינק לטייטה
,אובי יסממ הרוטפ רלוד 75 דע ינא .ינפל םינטק םירבד המכ דועל תא יתפסא ?ןעוצקמ ומכ הז תא םישוע
תובייח רלוד 75-325 ריחמב תוליבחו ליחתהל תונושארה תושיכרב הצילממ .ןיילנוא גניפושל םיוושה םיפיטה לכ
קודבל דואמ יאדכ .מ"עמ 17%-ב קר .תרשרש וא לוז קית -ןטק טירפב
אלש תנמ לע תללוכה תולעה תא .תועטל השק ולא םיטירפב כ"דב םיינכט םיטרפ
.רקויב רבד לש ופוסב םלשל םירתאב תוגצומש תונומתה ,ןכ ומכ ןובשח חותפל הצילממ ינא לכה ינפל
ךכש ,הטושפה הביסהמ PAYPAL
.החוטב תנווקמ היינק חיטבהל ןתינ
החמתמה תיטסילייטס קאוד ידע הניה תבתוכה
,תונווגמ תוצובקל תואנדס תרבעהבו תישיא תוניינקב לש הרבעה ןיא לאפייפב שומישב
םינש בר ןויסינ תלעבו ,רקנשב הדועת ידומיל תרגוב ינימ לכל יארשא יסיטרכ ירפסמ
?דוע תעדל ךל אב .הנפואה םלועב רזוע הזו ,םיריכמ םכניאש םירתא
Adi's Life Style@ :ילש גנילייטסה ףדל יילא ופרטצה אשונ .תחטבואמ הינק לע רומשל
054-6899090 ורשקתה וא

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 40

תישימח היצנדקל רחבנ הימס השמ


לש הנושאר האילמ תבישי
הנורחאל המייקתה תורדתסהה
יבא תופתתשהב למרכ ןולמב
.םידעו ירבחו ךולוו הילגו ןרוקנסינ
ורחב האילמה ירבח בחרמה לכמ
השמב תפסונ הנוהכל תולוק ברב
יניג הנליאו בחרמה ר"ויל הימס
.בחרמב תמענ ר"ויל
ןוכמ ר"ויכ םג ןהכמה הימס
לארשי ץרא ידומילל םולשבא
ר"ויכ תישימח היצנדקל רחבנ
.הינתנ בחרמ
םינש 21 רחאל" :ןייצ הימס השמ
ינאש רמול בייח ינא ,דיקפתב
היצנדקה תארקל שגרתמ ןיידע
תרשל ךישמאש ךכמו תישימחה
.בחרמב םידבועה רוביצ תא


DR WATTED
םייניש תאפרמ
דתוו ר"ד
םילשורי - הסדה רגוב

תולתשהה ׳חמב םג דבועה דתוו ר"ד
:גיצמ םילשורי הסדהב הפה םוקישו
םייניש תולתשהב המדיק
תולתשהו היגרוריכ > >
הינוקרזמ םירוזחישו םירתכ > >
תויטתסא תומיתסו היגרוריכ שרוש ילופיט > >
םיבכרומ הפ ימוקיש > >
תובתותו םירמשמ םילופיט > >
)ףוקש רשג( םיאליגה לכל םייניש רושיי > >
תיננישו םייכינח ילופיט > >
!שדח תועצובמ תולתשהה לכ !האפרמב דחוימ !האפרמב שדח
ימרונפ/C.T םוליצ דמימ תלת תספדמ
םירתכ תיינבל
םישדח תוחוקלל הנתמב תקיודמו תבשחוממ הטישב !לופיטה ןמזב רידא ןוכסחל החמומ םידלי אפור
052 - 7233831 דיינ 09 - 8652070 .לט 10 חרפ הדוהי ’חר ,ןורשה תירק ,הינתנ
-ב ונתוא ושפח Drwatted.co.il :רתא [email protected] :ליימ

41 / 17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה

עובשה רצוי

םייח לבוי

,הדועמ רהז :תאמ
םידימלתה תצעומ תרבוד
תינוריעה רעונהו
תועש 30 ןושיל אל ףידע תושעל רשפאש םירבד הברה שי


ףצרב 14 ןושילמ ,השפוחל תאצל ,םיל תכלל :ץיקב
םע שגפהל ,םירועיש תושעל
ינא ילש ץיקה תא .'וכו םירבח
ןיבור ידע / ישיא רוט ינא .הקיזומ תנטייקב הריבעמ
,םינש שמח רבכ ול'צב תנגנמ
הצר דימת ילש אבא יכ יתלחתה
לוכאל תוקד 15 ,רקוב רדסמל ךל ורבעי םייחה רבד לש ופוסב" לכי אל ךא ול'צב ןגנל דומלל
ץיקה תא ינא .ןושיל תועש ששו םיווש ויהי םהש אדוות ,םייניעה לומ
יתנהנו ,תונוריטב יתרבעה ילש "!הייפצ ןכל ,תיבב םיילכלכ םיישק ללגב
דחיב תאזה הצירה !היינש לכמ ,םייתנב תוחפל ,ילש םייחה זא ינאשכ .ולש םולחה תא יתמשגה
ילב תונב 30 דוע םע תחלקמהו םלוכל !תרזוח הייפצ וליפא םיווש ןגב ינא וליאכ השיגרמ ינא תנגנמ
תפרוטמה תופייעה ,תויטרפ תפיט בור ,לודג שפוח לש םיישדוח שי הז ,רחא םלועל תסנכנ ינא ,ןדע
םע םויה לכ גילפהל תאז לכבו בשחמה לומ םיעקתנ רעונה ינב תלחאמ !םלועב םיהדמ יכה רבדה
םירבדה הלא .םינפה לע ךויח שפוחה .אל ינא .תוביסמל םיאצויו רבד לכ וא הניגנ ילכ אוצמל םלוכל
הפידעמ ינא .תמאב םיחמשמש ךשמב .תרחא תצק הארנ ילש ..הככ שיגרהל םכל םורגיש רחא
יתגלפה יכ תועש 30 ןושיל אל םימי 24ב יתייה ץיקה תליחת םיבכוכ םתא םג םא ,ןבומכו
תבהוא ינאש םירבחה םע יתייהו -יפוצ לש ץיק הנחמ לש םיפרוטמ ונילא ונפ המשנב
תא אוצמלו תועש 14 ןושיל רשאמ ,"ס"פמ סרוק" ארקנ הנחמה .םי ליימה תבותכב
הלוכי ינא .םולכ השוע אל ימצע סרוק הז .תוניפס ידקפמ סרוק [email protected]
ץיקב םירבד ןומה יתישעש דיגהל תוקד 7 ונל שי ,ףוריטב יביסנטניא
?םתאו ,ילש דצל ץורל תוינש 20 ,תחלקמל הינתנ רעונ קובסייפב וא
הרבחו ךוניח להנימ תוחשל תוקד 2 ,שרגמה לש ינשה ןאכ עיפוהל ולכות םתא םגו
םיריעצו רעונ ףגא םוקל תוקד 3 ,דויצ םע קמועל !הניפב17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 42

אל הלילה


ןושיל םיכלוה

ימואל תוריש וא סויגל םידמעומ וסנתה הב– הרגיש )10.8( ןורחאה ישימחב וגגח רעונ ינב 600-מ הלעמל
םע ,ינברוא חטשב רזייל תמחול לש תויצלומיסב ןמאה םע קראפ-טייקסב המייקתהש תיקנע הביסמב
להנמ ,םאלג ןורוד .הנוכשל וא התיכל םיפסונ םירבח וא יל"הצ תורישל םידמעומ רעונ ינב 120-כו "הגטרוא"
עובשה ףוסב" :םיריעצהו רעונה ףגאב יאנפו תוברת תאז לכ - ינברוא חטשב רזייל תמחולב וסנתה ימואל
החלצה ןמיסב ןבלה הלילה יעוריא תא ונגגח ןורחאה .ריעה יבחרב ומייקתהש ןבלה הלילה יעוריא תרגסמב
קר יהוז .רעונ תונבו ינב תואמ לש תופתתשה םע )10.8 ( ןורחאה ישימח םויב גח השבל הינתנ ריעה
הקיפמ הקלחמהש םיעוריא לש הפוצר תרשרשב הדוקנ תורשעב ןבל הליל לביטספ הנושארל הגגח רשאכ
הדות .םיפסונ םיפוג ףותישב ץיקה תשפוח לכ ךלהמב רעונ ינבל םיטלוב םיעוריא רפסמ םהיניבו םידקומ
ףגאלו עוריאב ליעפ קלח וחקלש רעונה ידבוע לכל .ףרוחה תילולשבו גלופ ת"הוזאב ומייקתהש
."עויסה לע טרופסה קפוהש ףרוחה םגאב קראפ-טייקסה םחתמב עוריאה
רעונה ףגאב רעונה תקלחמ י"ע
דרובטייקס יבבוח ךשמ םיריעצהו
הביבסה יבושיימו ריעהמ רבראקו
פיהה ןמוא לש העפוהמ ונהנש
תקיזומ ,"הגטרוא" חילצמה פוה
יבכרה לש תועפוהו הקילדמ עקר
ומכ ."החותפ המב" ןונגסב רעונ
בטימ לש הוואר ינגפמ וכרענ ,ןכ
םינבו תונב ,ץראב םירטייקסה
תא ומישרהש 14-18 יאליגב
.םיביהרמ םיעוציבב להקה
ונגריא ,ןושאר וצ ולביקש ולאל
,ל"הצל הנכה זכרמ – 09 ד"הב
דבלב םילקש 10-ב םיסיטרכ
תרבושו תיתייווח תיליל תויוליעפל

!םכלש תויוכזה תא וחכשת לא
תינוריעה רעונהו םידימלתה תצעומ לש תיטפשמ-תיתאה הדעווה םעטמ
םלשל םיבייח םכתא וקיסעהו הדימב .תבשב רעונ קיסעהל רוסא :"תבשב הדובע" :הז עובשל דימלתה תויוכז
150% – תבש תפסות םכל
!ונתוא ושפח


הינתנ רעונ noar_netanya1

43 / 17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה

םילולעש תחלקמ ילגרה 5

רועב עוגפלונחנא המכ תולגל םיהדמו ונייח ךלהמב םימעפ הברה ךכ לכ םיחלקתמ ונחנא
לכ תא ונל שיש םיחינמ ונחנא .ונלש רועל קיזי וא ליעוי המ לע םיעדוי אל
לע םירזוח ונחנא לבא חלצומ יכה ןפואב רועה תא חפטל ידכ ךירצש עדיה
,םירבגו םישנ רובע סקט לש גוס הז חלקתהל ,עודיכ .םעפ רחא םעפ תויועט
.טמוטוא לע לועפל אלו ונל ןוכנ המ שארמ תעדל בוט דימת לבא
ךרוצ לע הנוע תחלקמש דועב
ונחנא םיתיעל ,הנייגיה לש יסיסב
ונלש רועל קיפסמ םיסחייתמ אל
ונדועב ער וא בוט ול השעיש המלו
.המיענה םימה תמירזל תחתמ םידמוע
תולועפלו םירמוחל שיגר ונלש רועה
םכל ץלמומו תחלקמב םישוע ונחנאש
םילוכיש ,םיאבה םילגרהה לע אורקל
.ןכלש רועל קזנ רוציל
תאופרל תיחמומ ,ןמרקא תיבהל ר"ד
הממ םיפיט רפסמ ונרבע הזכיר ,רוע
רוע לע רומשל ידכ ,ענמיהל ידכ
:ףוגהו םינפה
ידמ םימח םימה רשאכ .1
צ"חי :םוליצ תולוכי ידמ םימח םימב תוחלקמ
ףוליק ,דרגל םורגלו רועה תא שבייל
םימ ירוזאב םיפכפכב תכלל .5 .עובשב םיימעפכ אל םויב תוחלקמ ףדוע םג .החירפו
םיפכפכב שמתשהל דאמ בושח הקנמ אל רועה לש רתי ףושפש .3 לולע םימ ידמ רתויו ליעומ דימת
תוכירב ביבס ,תוירוביצ תוחלקמב ותוא דרגל אוה ףא םורגלו רועה תא שבייל
םע ירוביצ רוזאב לכב וא יזוק’גה דילו בושחל םיטונ ונא םיתיעל .אוה ךופהנ תא םמחל ןתינ ?ןורתפה המ .החירפו
תוירטפל תוביטרו תוחל יאנתב .םימ לע הקזוחב רועה תא ףשפשנ םאש תחלקמל הסינכה ינפל דאמ םימה
שומיש .גשגשלו תוברתהל דאמ חונ היהי רועה השק גופס וא תשרבמ ידי ,רדחב םוחו םידא שישכ ךשמהבו
אוהש עגמ לכב ימוג יפכפכב טושפ ףושפש .הצופנ תועט וז לבא .רתוי יקנ חלקתהלו הרוטרפמטה תא דירוהל
ענמי םיירוביצ תוביטר וא םימ רוקמב לש רכינ יוריגל םורגל לוכי רועב םזגומ שומיש ,ןכ ומכ .םימח תוחפ םימב
.תינדרוטה היעבה תא היצטנמגיפ לש םינמיסל וליפאו רועה ענמי הצחרה רחאל דימ תוחל םרקב
תיבהל ר"ד תובידאב ובתכנ םיפיטה רוע ילעבב החיכש דאמ היעב( רועב .רועה לש שבוי
.רוע תאופרל תיחמומ ןמרקא ףוכתה ףושפשה תקספה .)ההכ ןווגב ןובס וא השק ןובסב שומיש .2
.היעבה תא רותפת גניליפ
יקנ אל חוליג ןיכסב שמתשהל .4 דאמ אלש ןובסב שמתשהל ץלמומ
היירופ עקרק אוה חוליגה ןיכס ליכמה ןובס ףידע – רועה תא שביימ
שומישה ינפל ןכלו תוירטפו םיקדייחל שמתשהל אל ףידע .וכותב תוחל
ףוטשל ץלמומ חוליג ןיכסב רזוחה .ילאירטקב יטנא ןובסב ליגר ןפואב
ונחנאו רחאמ .דאמ םימח םימב ותוא ןובסב שמתשהל ץלמומ אל ,ןכ ומכ
יאדכ ,חוליג יניכס הברה תופילחמ רתוי ףוגה לכ לע םיריגרג גניליפ
.הז לגרה לע דיפקהל
יול ףסא :םוליצ .ןמרקא תיבהל ר"ד איה הצלמהה .עובשב םימעפ ידמ

17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 44

םיעצבמ

ירסח!םידקתהקידבל האלמ תובייחתה
ןומימ 100%
םיחונו םיווש םימולשת 60 דע
בידאו ישיא ןימא תורישירחסמ רסקוב ו'גיפ
הלורוק הטויוט
2014 וגנק ונר רחבמ ימוי סיסב לע בכר תרכשה
מ"ק 70,000 ראופמ םגד מ"ק 90,000 הנושאר די
₪ 50,000 ₪ 75,000 ₪ 69,900 ₪ 88,000 םויל ₪ 750 -מ לחה


3 הדזמ 'גטרופס היאק 2015 וטנקיפ היק
2010 2016 מ"ק 50,000, הנושאר די
₪ 32,000 ₪ 42,000 ₪ 104,900 ₪ 114,000 ₪ 46,900 ₪ 50,000


2013 סנראק היק
תומוקמ 7 2011 טפיווס יקוזוס 2015 ויר היאק
יטרפ הינש די מ"ק 40,000 הנושאר די
₪ 69,900 ₪ 81,000 ₪ 39,000 ₪ 47,000 ₪ 56,900 ₪ 70,000
הינתנ ,ןשיה .ת.א ,41 סקנפ דוד 'חר
09-8870240 :גניסיל/הרכשה 'חמ | 054-7090496 :תוריכמ להנמ ,ידע
www.chenhason.co.il ונרתאב ורקב םיבכרה יצ לש יאלמה תמישרל

טרופס
לארשי יפא / עיציהמ ץיפשדובא טעמכ קחשמל אצת השדחה הלועה הינתנ יבכמו ךרדל אצת לעה תגיל
לע דובא קחשמ ריינה לע *** עבש ראב לעופה הפולאה לומ "רנרט וטוט"ב
דספה ומכ הארנ הז ,תורחא םילמב ...עבש ראב לעופהב יולת לכה אשדה
יבכמ ידהוא םתסה ןמו העתפה ללוחל הסנת הינתנ יבכמ *** שארמ עודי
?ידטל ךרדב ץיפרד םאה *** םיתיינתנל תועבצא וקיזחי א"ת
ידטל ךרדב ץיפרד םאה ורמאי םירחא ...המכב אלא ,חצנת ימ תקיזחמ לע ןוחצינ
וא :תויורשפא יתש הזה קחשמב שיש עיבגה
'ץיפרד ובולסש יתבתכ שדוחכ ינפל הינתנ יבכמש וא חצנת עבש ראבש
ר"תיב ןומיאל ירקיעה דמעומה אוה ...דיספת עיבגב הכרד תא המייס הינתנ יבכמ
.רטופי רמימ ןורשו הדימב םילשורי ידכ הלעת הינתנ יבכמ "אשדה לע" עיבגה תקיזחמ לע ןוחצינ םע וטוטה
ענמנה ןמ אלו ידטב דוהא ,'ץיפרד ףורשל שפחלו קחשמה תא רוגסל .1:3 הדוהי ינב
ודיצלש יעוצקמה תווצה םע רוזחיש עבש ראב תא סינכהל ידכ ןועשה תא הצובקב ןוחטיבל ףיסוה ןוחצינה
?יתמ הלאשה ,הריבב ףסונ בוביסל יוכיס הברה ןיא ,תמאה ןעמל .ץחלל םויס תא ענמ אל ךא ,תיתיינתנה
תוארל םיצור יחרזמה עיציב םידהואה עבש ראב ,דגנמ ךא ,הזה קחשמב ,םידספה 2 םע .וטוטה עיבגב הכרד
תורפסמ רישה ירופיצו םיווקה לע ותוא ןיא הינתנ יבכמלו הפוריאב שארה םע .ןוחצינו וקית
.ותדובע תא ךירעמ הנחוא ילא םגש ,תודוקנה תינכותב ןכש דיספהל המ
תורשפאל ביגהל ברס ומצע 'ץיפרד .תודוקנ לע םינוב אל וב קחשמ והז בגנה תריבל םיאצוי
יבכמב קר ילש שארה" ןעטו ,וזה תא חותפל ךרטצת הינתנ יבכמ הלועל הרדיס םיקחשמה תלרגה
ןמאמה ןיב םיסחיה הנורחאל . "הינתנ ןכש רעש גופסל ילבמ קחשמה הינתנ יבכמ לעה תגילל השדחה
וכפה ביבט ילא םילעבל רמימ ןורש תא לולסי עבש ראב לש ריהמ רעש רתויב השקה ץוחה קחשמ תא
.הנכסב ןמאמה לש ודמעמו םיחותמל רקובמ קחשמ דועב ,הסובתל ךרדה .ש"ב לעופה תסרודה הפולאה לומ
ףסונ דמעומ ,רטופי רמימו הדימב הפולאל ומרגי הייקנ תשר לע הרימשו הגיל קחשמב החצונ םרט הפולאה
.יול איג אוה הרשמל ףואשל הכירצ ךכלו ץחלל סנכיהל ןימאהל השקו רנרט וטוטב התיבב
רגיש רטכש יתיא הצובקה ןטפק .הינתנ יבכמ הנושארה היהת הינתנ יבכמ אקוודש
דצמ הכימת בתכמ ביבט ילא םילעבל ?היצסנס ללוחת הינתנ יבכמ םאה תא יעבש ראבה רטקל ליחנתש
המכ הלאשה .רמימ ןמאמב םינקחשה קר הגילה תא ליחתת יופצכש וא .הרוכבה דספה
ךרדב 'ץיפרד .ביבט ילא לע עיפשי הז ...ינשה רוזחמב דובא קחשמב רבודמ ריינה לע
.ודיגי םימי ?ידטל
הניא הלאשהש םירמואה שיו שארמ
ידעלב הצובקה ישיש םויב .גרדשמ ץולח קר םתחוי ךא ,ץולח םישפחמ
.עבש ראבב ןולמל אצת
עבש ראב לעופה לומ השקה ץוחה הצובקל ץולח םתחוי אלש יעוצקמה קזחל ךרוצל םירע הינתנ יבכמב
ןולמל ישיש םויב רבכ הצובקה אצת תא גרדשמש ץולח הז היהי אל םא שדח אל הז .הפקתהה תיילוח תא
רשפאל ידכ עבש ראבב ודרנואל ,תורחא םילימב .הינתנ יבכמב ץחמה יפכו ,רלוג 9 ץולח םישפחמש
ךרעהל םינקחשלו יעוצקמה תווצל .עיגיש ןקחש לכ םיתחהל םיצוחל אל ץיפשב ידעלב ןפואב ונמסרפש
.רתוי תיעוצקמ הרוצב םע ףלשיי םתחויש ץולחהש הארנו 200,000-כ וניירוש ףא עיציהמ
ועיגי ,1500-כ ,הצובקה ידהוא הובג םוכס ףורשל אל ידכ הטצניפ הרקמב תיביצקתה הרקבב $
םיסיטרכה לכ .הצובקה תא דדועל ,םינש רחאל .תרתוימ המתחה לע יעוצקמה תווצה .אצמי הזכ ץולחו
.ולצוני הינתנ יבכמל וצקוהש הנכהכ ןולמל אצת הינתנ יבכמ הלהנהב ךא תוצלמה לבקל ךישממ
קחשמ תארקל .הגיל קחשמל תווצה םע םואיתב הטלחה הלבקתה


17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה / 46

טרופס
ןוארב גומלא / קובסייפל ץוחמ
תאצות .םירורב תומרה ילדבה רשאכ תוצובקהמ איה ,עגרכ הינתנ .ההובג תונורחא תונכה
.רידא גשיהל בשחית רנרטב וקית רושקה לכב לעה תגילב תושלחה
לומ תודוקנ רובצל הכירצ הינתנ וררועתי אל םאו תירוחאה הילוחל יקחשמ ינש תא המייס הינתנ יבכמ
ומכ התמרב רתוי וא תוחפש תוצובק קחשמב .הגילה לש תננסמל ךופהנ דספה םע םינורחאה וטוטה עיבג
.דודשא .הפיח לעופה .וכע .ןולקשא 3:1 הדוהי ינב תא החצנ הינתנ ינשה .הדוהי ינב לע 3:1 ןוחצינו 4:2 הננערל
הבר הדובע הפצמ הדרבו ץיפארדל רזחש עבס עיד לש ןיוצמ קחשמ םע קחשמב .הינתנב ויה םיקחשמה ינש
לע קחשמה תטישו הצובקה שוביגב יזכרמה ריצהמ אוהש עיד .העיצפמ התארנ הינתנ הננער לומ ןושארה
תימיטיגל הצובק היהת הינתנש תנמ קחשמה תא טווינ הינתנ תפקתהב סומע ינד רעושה רקיעבו דאמ ער
הינתנ לש תורטמה .לעה תגילל שבכ ףאו תניוצמ הרוצב יתיינתנה םיקוניז םע ידימ םילק םירעש גפסש
ןהו הנועה תורורב תויהל תוכירצ .השולשה ךותמ םירעש ינש ינד .תויועט לש הידמוק ומכ וארנש
לעה תגילב תוראשיהה תא חיטבהל דאמ הבושח העיצפהמ ותרזח ידימ ההובג תלוכי הלגמ אל סומע
גשיה לכ .הנועה םויס ינפל הברה .דוחל ץחמ ףיסותש ןבומכו הפקתהל אלש המ םיקחשמה תנוע תליחתמ
ידהוא .הלודג החלצהל בשחיי רבעמ דקמתתו וטוטה עיבגמ החדוה הינתנ ךכ םגש הינתנ תנגהל ןוחטב הנקמ
לעה תגילל רוזחל םיחמשה הינתנ לעה תגילב ןושארה קחשמל תונכהב הינתנ ידהוא .הקזח הנגה אל איה
המח תיתיב הריוא הצובקל םיניכמ הפולאה לומ רנרט וטוטב ךרעייש רקיעבו הינתנ לש הנגההמ םיגאדומ
הללאי .תיבה יקחשמב תינועבצו רשוכב תאצמנש עבש ראב לעופה יפכ ץיפארד .סומע ינד רעושהמ
...הינתנ רתוי האצותה הזה קחשמב .ןיוצמ קזחל ךישמהל בייח רבעב יתבתכש
הינתנב רשאמ עבש ראבב היולת המרב ןגמבו םלבב הנגהה תילוח תא
הווצמ רב גגוח יטמולקוטהוואג איבישו ,בוטו ךנוחמ דלי תויהל תחפשמ תיבב הלודג החמש
.״ותחפשמל תחנו ר״תיב לגרודכה ןודעומו יטמולקוט
הוואג יטמולקוט איבה ךכל ףסונב ןדיע ןודעומה ןקחש רשאכ קורבוט
ותריחב םע קורבוט ר״תיבל הלודג םע דוחיאו הווצמ רב גגח יטמולקוט
לש ץיקה הנחמב ןייטצמה ןקחשל ותוא יטמולקוט ינוט ןקחשה לש ויבא
הגילסדנובה ףותישב לארשי תרחבנ .םינש 13 האר אל
רבודמ .)הינמרגב הנושארה הגילה( הגגח ןקחשה לש ותחפשמ רומאכ
הינשה הינשה תאז ךרענש טקיורפב הווצמ רב יטמולקוטל ישילש םויב
חותיפ איה ותרטמ רשא תופיצרב ר״תיב לש לגרודכה ןודעומ רשאכ
םינמאמ תכרדהב לגרודכ דומילו החפשמה רובע םישגה קורבוט
.לארשימו הינמרגמ ויבא תא הצרא איבהל גאדו םולח
םינקחש םדקל הרטמל םש טקיורפה קחישש יטמולקוט ינוט ןקחשה לש
העברא ךלהמב םירשכומ תוינקחשו ויבא תופתתשהב הינתנ יבכמב רבעב
רשאכ ,לגרודכ לש םיזכורמ םימי היהש יטומ ודודו סיריא ומיאו ינוט
שגד ןתינ יעוצקמה אשונה דבלמ ,החפשמ ינב ,ריעצ ליגמ וילא דומצ
תמצעהו םויק וד אשונב יכוניח וחכנ ןכ ומכ .ותצובק ינקחשו םירבח
ורחבנש םינקחשה .םיריעצ םינקחש קורבוטב תיביטרופס תוליעפ לכ םילעבה קורבוט ר״תיב ןודעומ םעטמ
תורחבנה טקיורפמ םה הנחמל ירחא ןיבי בא ןיב שיגפהל יתניחבמו שינג קיציא לכנמה ,ץיבוקיזיא קירא
לגרודכל תודחאתהה לש תוירוזאה תאז תוחפשמ דוחיאל גואדלו הנש 13 .תירטש ןב יסוי הצובקה ןמאמו
ןדיע ןודעומה ןקחש גציי קורבוט תאו לוכי םדאש תולודגה תווצמה תחא סחייתה ץיבוקיזיא קירא םילעבה
.יטמלקוט ךישמיש ול לחאמ ינא .וייחב תושעל תורבחתה תוליעפה״ :רמאו ןיינעל
ינפל איה ןודעומה לש תיתליהקהו

47 / 17.8.17 / 2455 ןוילג / הינתנב עובשה

!םייחב יוניש םישוע !שדחה םזימה םומיסקמ
עוציבב םיזכרתמ ונחנא וב םזימ אוה ,לארשי טיפ-יא לש "םייחל יוניש םישוע" םזימ ךאלמ לטיור
תיביטרופס תוליעפל ונלש תוחוקלה לש הענה ידכ ךות ,תדקוממ םיפקיה תרצה לש
לכ תא תושעל םירשפאמ EMS-ה תייגולונכטבו ונלש םירישכמב שומישהו תזכורמ
ושע אל וא ,םלועמ טרופס ושע אלש תוחוקלב םיחמתמ ונחנא .עובשב תוקד 40-ב הז
אסרוכהמ םוקל ידכ ,טרופס תושעל ליחתהל וא טרופסל רוזחל םיכירצו ןמזמ טרופס תואצות
תוידוחיי תוינכות םע םידבוע םג ונחנא .רתוי אירב םייח חרואל ךילהתה תא ליחתהלו
ןוירהה רחאל רתונש ףדועה לקשמה תא דירוהל תוכירצו תוצורש הדיל ירחא םישנל
,ונלש םזימב קלח תחקל םיצור םתא םג םא .תונוירהה וא
052-5779955 -ב וא *6323 -ב וישכע רשק ונתיא ורצ םומינימב
EMS יבלושמ םיבוריא םינומיא 8 ,םימי שדוח תפתתשמ דוע המילשה השדחה הנשה ינפל הקד
הוואגבו ,הלש םינומיאה תרדס תא ונלש םזימב
דבלב ₪ 400-ב לכה ,תגתוממ ןומיא ידגב תפילח + לטיור ,דבלב םימי םיעבראב - 29/9-ל 19/8-ה
ןיב ךאלמ לטיור תא םיגיצמ ונחנא דאמ הלודג
ןמז מ"ס 9-ו !!!...ןגאה לש ףקיהב מ"ס 4 !!!...ןטבה לש
ףקיהב מ"ס 6 לש המיהדמ םיפקיה תרצה הגישה
הנשה תא ליחתהל ףיכ הזיא .ךרי לכ לש ףקיהב
ונלצא םינומיא לש הרדס ושעו ,םזימל ופרטצהש תונושארה תוחוקלה תחא .וזכ האצות םע השדחה
יתריצי וידוטס תלעב ,תיאמצע ,תינור .גלופ תמרמ ,זפ תינור איה וידוטסב
םינומיא לש תוקד 70 קרו ךא התשע םימי שדוח ךשמב .יעוצקמ םוליצל
גלופ תמרב ,ונלש וידוטסב EMS יבלושמ ןוטיב תירשוא
!תומיהדממ תוחפ אל ויה תינור לש תואצותהו
...ןטבב תויבוק םע איה םויהו ונלצא ןמאתהל-ןבומכ-הכישמה תינור
054-7444501 :ב וידוטסב םינומיאהמ תויווחה לע םכל רפסל חמשת תינורםינומיאה תרדס תא ןוטיב תירשוא המייס הבר הוואגב
שדוחה ףא לע .ונלש "םייחב יוניש םישוע" םזימב הלש
תיתועמשמ הרצה הגישה תירשוא ,םיגחה לש השקה
ףקיהב מ"ס 2 דועו !!!מ"ס 6 לש ןטבה לש ףקיהה לש
היה הז !!!ךב םיאג !!!תירשוא דובכה לכ .ןגאה לש
לארשיב הדיחיה הרבחה תויהל תשגרתמו האג לארשי טיפ-יא .הזכ יטמרד יוניש וב תושעל לק אל שדוח
הדובעל דעוימה ימוקיש-ילופיט-יאופר EMS רישכמ המשר רשא
,םילגלג תואסכל םיקתורמ ,ןיחומ יקתושמ ,םיכנ םע ןייטשנייו הנול
רובעל םהל תרשפאמו CVA יחומ ץבש רחאל םילפוטמ
םיידוחיי םיטסיפרטויזיפ תועצמאב םילופיט/םינומיא
תוקלחמב םידבוע רבכ טיפ-יא תרבח לש םיילקידמה םירישכמה
םוקיש( רמושה לת םילוחה יתב לש היפרטויזיפהו םוקישה
תיב רבעשל( ,ביבא לתב תוער ,)ידפוטרוא םוקישו יגולוריונ
.םילשוריב ן"ילא םילוחה תיבבו )רטדטשנטכיל ש"ע אפרמ
םניח

*6323 :רשקתה המגדה ןומיאל ידוחיי יבוריא ןגאה תא !!מ"ס 4-ב ןטבה לש ףקיהה תא המצמצש
התשעש "םייחב יוניש םישוע" םזימב תפתתשמ דוע
יבלושמ םייבוריא םינומיא לש תועובש העברא
ןומיא
תמרב קוריה ףוחב טיפ-יא לש וידוטסב EMS
ןייטשנייו הנול תא הבהאב ולבק .הינתנ ,גלופ
תרצהל
תאו ,דצ לכב מ"ס 2 -ב תועורזה תא ,מ"ס 2-ב
גלופ תמר הינתנ רושיאב םיפקיה דובכה לכ .הלש ללוכה ןמושה זוחאמ םלש זוחא
תסמ תא התלעה הנול ,ףסונב .מ"ס 1-ב ןתומה
בוטיחו
הדירוהו תועובש העבראב 1.1%-ב הלש רירשה
...דאמ ךב םיאג .הנול
25 ”הינתנב עובשה” תיבמ 2017 ינוי | םימי גלופ ”הינתנב עובשה” תיבמ 2017 ינוי | םימי גלופ 24

!םייחב יוניש םישוע !שדחה םזימה םומיסקמ
עוציבב םיזכרתמ ונחנא וב םזימ אוה ,לארשי טיפ-יא לש "םייחל יוניש םישוע" םזימ ךאלמ לטיור
תיביטרופס תוליעפל ונלש תוחוקלה לש הענה ידכ ךות ,תדקוממ םיפקיה תרצה לש
לכ תא תושעל םירשפאמ EMS-ה תייגולונכטבו ונלש םירישכמב שומישהו תזכורמ
ושע אל וא ,םלועמ טרופס ושע אלש תוחוקלב םיחמתמ ונחנא .עובשב תוקד 40-ב הז
אסרוכהמ םוקל ידכ ,טרופס תושעל ליחתהל וא טרופסל רוזחל םיכירצו ןמזמ טרופס תואצות
תוידוחיי תוינכות םע םידבוע םג ונחנא .רתוי אירב םייח חרואל ךילהתה תא ליחתהלו
ןוירהה רחאל רתונש ףדועה לקשמה תא דירוהל תוכירצו תוצורש הדיל ירחא םישנל
,ונלש םזימב קלח תחקל םיצור םתא םג םא .תונוירהה וא
052-5779955 -ב וא *6323 -ב וישכע רשק ונתיא ורצ םומינימב
EMS יבלושמ םיבוריא םינומיא 8 ,םימי שדוח תפתתשמ דוע המילשה השדחה הנשה ינפל הקד
הוואגבו ,הלש םינומיאה תרדס תא ונלש םזימב
דבלב ₪ 400-ב לכה ,תגתוממ ןומיא ידגב תפילח + לטיור ,דבלב םימי םיעבראב - 29/9-ל 19/8-ה
ןיב ךאלמ לטיור תא םיגיצמ ונחנא דאמ הלודג
ןמז מ"ס 9-ו !!!...ןגאה לש ףקיהב מ"ס 4 !!!...ןטבה לש
ףקיהב מ"ס 6 לש המיהדמ םיפקיה תרצה הגישה
הנשה תא ליחתהל ףיכ הזיא .ךרי לכ לש ףקיהב
ונלצא םינומיא לש הרדס ושעו ,םזימל ופרטצהש תונושארה תוחוקלה תחא .וזכ האצות םע השדחה
יתריצי וידוטס תלעב ,תיאמצע ,תינור .גלופ תמרמ ,זפ תינור איה וידוטסב
םינומיא לש תוקד 70 קרו ךא התשע םימי שדוח ךשמב .יעוצקמ םוליצל
גלופ תמרב ,ונלש וידוטסב EMS יבלושמ ןוטיב תירשוא
!תומיהדממ תוחפ אל ויה תינור לש תואצותהו
...ןטבב תויבוק םע איה םויהו ונלצא ןמאתהל-ןבומכ-הכישמה תינור
054-7444501 :ב וידוטסב םינומיאהמ תויווחה לע םכל רפסל חמשת תינורםינומיאה תרדס תא ןוטיב תירשוא המייס הבר הוואגב
שדוחה ףא לע .ונלש "םייחב יוניש םישוע" םזימב הלש
תיתועמשמ הרצה הגישה תירשוא ,םיגחה לש השקה
ףקיהב מ"ס 2 דועו !!!מ"ס 6 לש ןטבה לש ףקיהה לש
היה הז !!!ךב םיאג !!!תירשוא דובכה לכ .ןגאה לש
לארשיב הדיחיה הרבחה תויהל תשגרתמו האג לארשי טיפ-יא .הזכ יטמרד יוניש וב תושעל לק אל שדוח
הדובעל דעוימה ימוקיש-ילופיט-יאופר EMS רישכמ המשר רשא
,םילגלג תואסכל םיקתורמ ,ןיחומ יקתושמ ,םיכנ םע ןייטשנייו הנול
רובעל םהל תרשפאמו CVA יחומ ץבש רחאל םילפוטמ
םיידוחיי םיטסיפרטויזיפ תועצמאב םילופיט/םינומיא
תוקלחמב םידבוע רבכ טיפ-יא תרבח לש םיילקידמה םירישכמה
םוקיש( רמושה לת םילוחה יתב לש היפרטויזיפהו םוקישה
תיב רבעשל( ,ביבא לתב תוער ,)ידפוטרוא םוקישו יגולוריונ
.םילשוריב ן"ילא םילוחה תיבבו )רטדטשנטכיל ש"ע אפרמ
םניח

*6323 :רשקתה המגדה ןומיאל ידוחיי יבוריא ןגאה תא !!מ"ס 4-ב ןטבה לש ףקיהה תא המצמצש
התשעש "םייחב יוניש םישוע" םזימב תפתתשמ דוע
יבלושמ םייבוריא םינומיא לש תועובש העברא
ןומיא
תמרב קוריה ףוחב טיפ-יא לש וידוטסב EMS
ןייטשנייו הנול תא הבהאב ולבק .הינתנ ,גלופ
תרצהל
תאו ,דצ לכב מ"ס 2 -ב תועורזה תא ,מ"ס 2-ב
גלופ תמר הינתנ רושיאב םיפקיה דובכה לכ .הלש ללוכה ןמושה זוחאמ םלש זוחא
תסמ תא התלעה הנול ,ףסונב .מ"ס 1-ב ןתומה
בוטיחו
הדירוהו תועובש העבראב 1.1%-ב הלש רירשה
...דאמ ךב םיאג .הנול
25 ”הינתנב עובשה” תיבמ 2017 ינוי | םימי גלופ ”הינתנב עובשה” תיבמ 2017 ינוי | םימי גלופ 24

403963
2.5 ואדרונב הינתנ
העקשה/םירוגמל
"ןפצמ" 054-4422809 הריכמל ן"לדנ
403994
זכרמב 'דח 2 הריכמל 1-2.5
₪ 950.000 הינתנב ןח תמרב העבשה’חרב 403412
054-3232462 הילמעב םירדח 3 ואדרונב 'דח 2
"תונימא" םירדח 4 הקוריה םירדח 3 ₪ 840.000 הרידנ
403995 ₪ 1,400,000 םירדח 4 תספרמ + דואמ תעקשומ 050-7412790
המושר אל 'דח 2 דואמ תעקשומ האיצמ הכוס /שמש 403433
₪ 480.000 הרידכ ₪ 1,380,000 ₪ 1,490,000 2.5 ואדרונ תירקב
054-3232462 תלצבחב םיקיתווב ןח תמרב רדימעב םוקימ ,תצפושמ 'דח
"תונימא" הנטקה ’גטוק גג סקלפוד עקרק תיב .יזכרמ
הריכמל 3-3.5 םירדח 5 םירדח 6 םירדח 5 ר”מ 130 , 052-8601763
ר”מ 25 תספרמ + דואמ רדוסמ ₪ 1790,000 ר”מ 320 לע יונב "ןפצמ"
399605 תעקשומ יביטקרטא עקשומ שרגמ
תילעמ םע קרומשב 3 403666
הלודג האיצמ
₪ 3100 תרדוסמ הילמעב םיקיתוב ןורשה תיירקב ירחסמ 'דח 2 םדק תורידב
052-4491729 ןג תריד יטרפ תיב זואהטנפ ריעה זכרמב
םירדח 4 רויד ’חי+ תונח הינתנ זכרמב ,ובאטב
₪ 1,720,000 הכירב+ םירדח 5 תילעמ אלל ג"ק
תעקשומ ינופצ עקשומ ר”מ 125 תוריד 2-ל תקלוחמ
₪ 4000-ב תרכשומ
₪ 980.000 שדוחל
09-8307777 052-2457974

ךווית )1970( קיפ ןליא
| מ”עב וינבו קיפ ןליא
הינתנ,2 רפפמטש

!חכוותהל השק םיצורמ תוחוקל יפלאו ןויסינ תונש 47 םע

! תחא גג תרוק תחת לכה ?ריכשמ/רכוש/הנוק/רכומ
ךלש טקשה תא אצמת ונלצא
חתפמה תלבק דע תורישה תא תנתונה תיתחפשמ הרבח ונחנא

!הריכמל !הרכשהל !הריכמל
ףוחה שיבכב יאלקח שרגמ )ץופישל קוקז( ר”מ 110 יטרפ תיב
יתימא קלד תנחת לומ הרומש ’דח 4 )הינב תפסותל תורשפא( ר”מ 350 שרגמ לע
םנוד 28-כ ךותמ ר”מ1000 םייתדל םיאתמ* שקובמה יחרזמ ןוכישב
דלנודקמ ’חרב
!הריכמל !הרכשהל
תודיחי שולש 542 ’תנב שרגמ + תיעיבר המוק ”םיירפא ינב תזוחא“ ירחסמ זכרמב
עקרק ידומצ הינחו תילעמ 2 ’קב םלוא ר”מ 100, םי ילג תנוכשב
050-5271747 :ןליא הקולחל ןתינ .םילוח תפוקל דומצ

0 5 2 - 8 6 8 0 8 4 8 : ק י פ ן ר י ל

0 5 0 - 5 2 7 1 7 4 7 : ק י פ ן ל י א


Click to View FlipBook Version