The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2017-04-05 10:41:17

הגדה של פסח 2017

hagada_2017

‫בס“ד‬

≠‰ÊÈ‚· ·ÈÈÁ≠

‫בס"ד‬

‫שמורת האירוסים‬ ‫פארק אגם החורף‬ ‫חורשת האלונים‬

‫כחשגר ופשסמחח‬
‫לכל תושבי נתניה‬
‫סטודיו השבוע בנתניה‪-‬אשכנזי‬ ‫ולבאים בשעריה‬

‫מאחלים‬
‫ראש העיר מרים פיירברג‪-‬איכר‬

‫סגניה וחברי מועצת העיר‬

‫ערב פסח תשע"ז‬

‫עיריית נתניה‬

‫~‪~2‬‬

‫בס"ד‬

‫ָׁיכ ֹול ֵּמ ֹראש ֹח ֶדש‪ַּ ,‬ת ְלמ ּוד ל ֹו ַמר ַּבי ֹום ַהה ּוא‪ִ ,‬אי ַּבי ֹום ַהה ּוא‬
‫ָׁיכ ֹול ִמ ְּבע ֹוד י ֹום‪ַּ ,‬ת ְלמ ּוד ל ֹו ַמר ַּב ֲעב ּור ֶזה ‪ַּ -‬ב ֲעב ּור ֶזה לֹא‬

‫ָׁא ַמ ְר ִּתי ֶא ָׁלא ְּב ָׁש ָׁעה ֶש ֵּיש ַמ ָׁצה ּו ָׁמר ֹור ֻמ ָּׁנ ִחים ְל ָׁפ ֶני ָׁך‪.‬‬

‫ִמ ְּת ִח ָּׁלה ע ֹו ְב ֵּדי ֲעב ֹו ָׁדה ָׁז ָׁרה ָׁהי ּו ֲאב ֹו ֵּתינ ּו‪ְ ,‬ו ַע ְכ ָׁשיו ֵּק ְר ָׁבנ ּו‬
‫ַה ָּׁמק ֹום ַל ֲע ֹב ָׁדת ֹו‪ֶ ,‬ש ֶּנ ֱא ַמר‪ַ :‬ו ֹיא ֶמר ְיה ֹו ֻש ַע ֶאל ָּׁכל ָׁה ָׁעם‪ּ ,‬כֹה‬

‫ָׁא ַמר (השם) ֱאלֹ ֵּהי ִי ְש ָׁר ֵּאל ‪ְּ :‬ב ֵּע ֶבר ַה ָּׁנ ָׁהר ָׁי ְשב ּו ֲאב ֹו ֵּתי ֶכם‬
‫ֵּמע ֹו ָׁלם‪ֶּ ,‬ת ַרח ֲא ִבי ַא ְב ָׁר ָׁהם ַו ֲא ִבי ָׁנח ֹור‪ַ ,‬ו ַּי ַע ְבד ּו ֱאלֹ ִהים ֲא ֵּח ִרים‪.‬‬
‫ָׁו ֶא ַקח ֶאת ֲא ִבי ֶכם ֶאת ַא ְב ָׁר ָׁהם ֵּמ ֵּע ֶבר ַה ָּׁנ ָׁהר ָׁוא ֹו ֵּל ְך א ֹות ֹו ְּב ָׁכל‬
‫ֶא ֶרץ ְּכ ָׁנ ַען‪ָׁ ,‬ו ַא ְר ֶּבה ֶאת ַז ְרע ֹו ָׁו ֶא ֵּתן ל ֹו ֶאת ִי ְצ ָׁחק‪ָׁ ,‬ו ֶא ֵּתן ְל ִי ְצ ָׁחק‬
‫ֶאת ַי ֲע ֹקב ְו ֶאת ֵּע ָׁשיו‪ָׁ .‬ו ֶא ֵּתן ְל ֵּע ָׁשו ֶאת ַהר ּ ֵּש ִעיר ָׁל ֶר ֶשת ֹאת ֹו‪,‬‬

‫ְו ַי ֲע ֹקב ּו ָׁב ָׁניו ָׁי ְרד ּו ִמ ְצ ָׁר ִים‪.‬‬

‫ָּׁבר ּו ְך ש ֹו ֵּמר ַה ְב ָׁט ָׁחת ֹו ְל ִי ְש ָׁר ֵּאל‪ָּׁ ,‬בר ּו ְך ה ּוא‪ֶ .‬ש ַה ָּׁקד ֹוש ָּׁבר ּו ְך ה ּוא‬
‫ִח ּ ַשב ֶאת ַה ֵּקץ‪ַ ,‬ל ֲעש ֹות ְּכמ ֹו ּ ֶש ָׁא ַמר ְל ַא ְב ָׁר ָׁהם ָׁא ִבינ ּו ִּב ְב ִרית‬

‫ֵּבין ַה ְּב ָׁת ִרים‪ֶ ,‬ש ֶּנ ֱא ַמר‪ַ :‬ו ּיֹא ֶמר ְל ְְ ַא ְב ָׁרם‪ָׁ ,‬י ֹדע ֵּת ַדע ִּכי ֵּגר ִי ְה ֶיה‬
‫ַז ְר ֲע ָׁך ְּב ֶא ֶרץ לֹא ָׁל ֶהם‪ַ ,‬ו ֲע ָׁבד ּום ְו ִע ּנ ּו ֹא ָׁתם ַא ְר ַּבע ֵּמא ֹות שנה‪.‬‬
‫ְוגם ֶאת ַה ּג ֹוי ֲא ֶשר ַי ֲע ֹבד ּו ָׁ ּדן ָׁא ֹנ ִכי ְו ַא ֲח ֵּרי ֵּכן ֵּי ְצא ּו ִּב ְר ֻכש‬
‫ָּׁגד ֹול‪.‬‬

‫ְּמ ַׁכ ֶסה ֶאת ַׁה ַׁמצ ֹות ו ַׁמ ְּג ִבי ַׁה ֶאת ַׁהכ ֹוס‪.‬‬

‫ְׁו ִהיאָׁ ֶׁש ָע ְׁמ ָדה ַל ֲאב ֹו ֵּתינ ּו ְו ָׁלנ ּו? ֶש ּלֹא ֶא ָׁחד ִּב ְל ָׁבד‬

‫ָׁע ַמד ָׁע ֵּלינ ּו ְל ַכ ּל ֹו ֵּתנ ּו‪ֶ ,‬א ָּׁלא ֶש ְּב ָׁכל ּד ֹור ָׁוד ֹור ע ֹו ְמ ִדים ָׁע ֵּלינ ּו‬
‫ְל ַכל ֹו ֵּתנ ּו‪ְ ,‬ו ַה ָּׁקד ֹוש ָּׁבר ּו ְך ה ּוא ַמ ִ ּצי ֵּלנ ּו ִמ ָּׁי ָׁדם‪.‬‬

‫ַׁי ִני ַׁח ַׁהכ ֹוס ִמ ָיּד ֹו ו ְּי ַׁג ֶלה ֶאת ַׁה ַׁמצ ֹות‪.‬‬

‫ֵצאָׁו ְׁל ַמד ַמה ִּב ֵּקש ָׁל ָׁבן ָׁה ֲא ַר ִמי ַל ֲעש ֹות ְל ַי ֲע ֹקב ָׁא ִבינ ּו‪ֶ .‬ש ּ ַפ ְר ֹעה‬

‫לֹא ָׁג ַזר ֶא ָּׁלא ַעל ַה ְזּ ָׁכ ִרים ְו ָׁל ָׁבן ִּב ֵּקש ַל ֲעק ֹור ֶאת ַה ּ ֹכל‪ֶ ,‬ש ֶּנ ֱא ַמר‪:‬‬
‫ֲא ַר ִּמי ֹא ֵּבד ָׁא ִבי‪ַ ,‬ו ֵּי ֶרד ִמ ְצ ַר ְי ָׁמה ַו ָּׁי ָׁגר ָׁשם ִּב ְמ ֵּתי ְמ ָׁעט‪ַ ,‬ו ְי ִהי ָׁשם‬

‫ְלג ֹוי ָּׁגד ֹול‪ָׁ ,‬עצ ּום ָׁו ָׁרב‬

‫~‪~9~ ~9‬‬ ‫ָׁ‬
‫ָׁ‬‫בס"ד‬

‫~‪~17‬‬ ‫ֶׁע ֶׁשרָׁ ַמכ ֹותָׁ ֶׁש ֵה ִביאָׁ ַה ָקד ֹושָׁ ָברו ְׁךָׁהואָׁ ַעלָׁ‬
‫ַה ִמ ְׁצ ִריםָָׁׁ ְׁב ִמ ְׁצ ַריםָׁ‪ְׁ ָׁ,‬ו ֵאלוָׁ ֵהן‪ָָׁׁ:‬‬

‫ָׁ ּדם‬
‫ְצ ֵּפ ְר ֵּ ּד ַע‬

‫ִּכ ִנים‬
‫ָׁער ֹוב‬
‫ֶ ּד ֶבר‬
‫ְש ִחין‬
‫ָּׁברד‬
‫ַא ְר ֶּבה‬
‫ח ֶש ְך‬
‫ַמ ַּכת ְּבכ ֹור ֹות‬

‫ְַׁרדִּב ַיצ ְ"י ְׁהךָּוָׁׁדַעה ַד ָׁה"ָׁיהשָׁנ ֹוְׁבֵּתןַא ַָּׁבח ֶה"םב ִ‪.‬ס ָּׁמ ִנים‪:‬‬

‫ַר ִּבי י ֹו ֵּסי ַה ְּג ִלי ִלי א ֹו ֵּמר‪ִ :‬מ ַּנ ִין ַא ָּׁתה א ֹו ֵּמר ֶש ָׁלק ּו ַה ִּמ ְצ ִרים‬
‫ְּב ִמ ְצ ַרים ֶע ֶשר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל ַה ָׁים ָׁלק ּו ֲח ִמ ִּשים ַמ ּכ ֹות ? ְּב ִמ ְצ ַרים‬
‫ַמה ה ּוא א ֹו ֵּמר? ַו ֹיא ְמר ּו ַה ַח ְר ֻט ִּמים ֶאל ּ ַפ ְר ֹעה‪ֶ :‬א ְצ ַּבע ֱאלֹ ִהים‬
‫ִהוא‪ְ ,‬ו ַעל ַה ָּׁים מה ה ּוא א ֹו ֵּמר? ַו ַּי ְרא ִי ְש ָׁר ֵּאל ֶאת ַה ָׁיד ַה ְּג ֹד ָׁלה‬
‫ֲא ֶשר ָׁע ָׁשה (השם) ְּב ִמ ְצ ַרים ‪ַ ,‬ו ִ ּיי ְרא ּו ָׁה ָׁעם ֶאת (השם)‪ַ ,‬ו ַּי ֲא ִמינ ּו‬

‫ב (השם) ּו ְבמ ֶשה ַע ְבד ֹו‪ַּ .‬כ ָׁמה ָׁלק ּו ְב ֶא ְצ ַּבע? ֶע ֶשר ַמ ּכ ֹות ‪.‬‬
‫ֱאמ ֹור ֵּמ ַע ָּׁתה ‪ְּ :‬ב ִמ ְצ ַרים ָׁלק ּו ֶע ֶשר ַמ ּכ ֹות ְו ַעל ַה ָּׁים ָׁלק ּו‬

‫ֲח ִמ ִּשים ַמ ּכ ֹות ‪.‬‬

‫ַר ִּבי ֱא ִלי ֶע ֲזר א ֹו ֵּמר‪ִ :‬מ ַּנ ִין ֶש ָּׁכל ַמ ָּׁכה ּו ַמ ָּׁכה ֶש ֵּה ִביא‬

‫ַה ָּׁקד ֹוש ָּׁבר ּו ְך ה ּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַר ִים ָׁה ְי ָׁתה ֶשל ַא ְר ַּבע‬
‫ַמ ּכ ֹות? ֶש ֶּנ ֱא ַמר‪ְ :‬י ַש ַּלח ָּׁבם ֲחר ֹון ַא ּפ ֹו‪ֶ ,‬ע ְב ָׁרה ָׁו ַז ַעם ְו ָׁצ ָׁרה‪,‬‬

‫ִמ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵּכי ָׁר ִעים‪ֶ .‬ע ְב ָׁרה ‪ַ -‬א ַחת‪ָׁ ,‬ו ַז ַעם ‪ְ -‬ש ַּת ִים‪ְִ ,‬ו ָׁצ ָׁרה ‪-‬‬
‫ָׁשלש‪ִ ,‬מ ְש ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵּכי ָׁר ִעים ‪ַ -‬א ְר ַּבע‪ֱ .‬אמ ֹור ֵּמ ַע ָּׁתה ‪:‬‬

‫ְּב ִמ ְצ ַרים ָׁלק ּו ַא ְר ָּׁב ִעים ַמ ּכ ֹות ְו ַעל ַה ָּׁים ָׁלק ּו ָׁמא ַת ִים ַמ ּכ ֹות ‪.‬‬

‫~‪~17‬‬‫בס"ד‬

‫ּכ ֹו ֵר ְך‬

‫ָּכל ֶא ָּחד ֵמ ַׁה ְּמ ֻׁס ִבים ל ֹו ֵק ַׁח ְּכ ַׁז ִית ִמן ַׁה ַׁמ ָּצה‬
‫ַׁה ְּש ִלי ִשית ִעם ְּכ ַׁז ִית ָּמר ֹור ְּוכ ֹו ְּר ִכם ַׁי ַׁחד‪ ,‬א ֹו ְּכ ִלים‬

‫ְּב ַׁה ָּס ָּבה ו ְּב ִלי ְּב ָּר ָּכה‪ִ .‬ל ָּפ ֵני ֲא ָּכלו א ֹו ֵמר‪.‬‬

‫ֵּז ֶכר ְל ִמ ְק ָׁ ּדש ְּכ ִה ֵּלל‪ֵּ .‬כן ָׁע ָׁשה ִה ֵּלל ִּב ְז ַמן ש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָׁ ּדש ָׁה ָׁיה‬
‫ַק ָׁיים‪ָׁ :‬ה ָׁיה‬

‫ּכ ֹו ֵּר ְך ַמ ָּׁצה ּו ָׁמר ֹור ְוא ֹו ֵּכל ְּב ַי ַחד‪ְ ,‬ל ַק ֵּיים ַמה ֶש ֶּנ ֱא ַמר‪ַ :‬על ַמ ּצ ֹות‬
‫ּו ְמ ֹר ִרים ֹיא ְכ ֻלה ּו‪.‬‬

‫ֻׁש ְל ָּחן ע ֹו ֵר ְך‬

‫א ֹו ְּכ ִלים ְּושותים הסעדה הערוכה ונוהגים לאכל‬
‫תחלה ביצים מבשלות‪ .‬ו ֹלא יאכל יותר מדי‪ ,‬ש‬

‫ֹלא תהיה עליו אכילת אפיקומן אכילה גסה‪.‬‬

‫ָּצפ ּון‬

‫אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית‬

‫מה ַׁמ ָּצה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה‬

‫כזית בהסבה‪ .‬וצריך לאכלה קדם חצות הלילה‪.‬‬

‫~‪~25‬‬ ‫~‪~25‬‬‫נווה איתמר }‬ ‫{‬

‫קבוצת בן דוד מציגה פרוייקט מגורים איכותי ויחודי שכל נתניה והסביבה חיכו לו‪ .‬וגם אתם…‬
‫• גתיבבוכלנהובןה ושביכעווינתצותרבנו•ובפלהנאויזבואםיירתמח•מדפורשמאינהיריקוווקם•ארייקיתכויהחיתותילדניהבהונכמוחוגתדוללב‪2‬פש‪4‬עליתמודויוייארוישכשתלולאבתלתמחבימעדיצצםבאבופשרפובלינאייאזקםותרטלמנרתצותמאכנו״ישהאיבםאמיףו•חמדקמופבםרמיטאנוחבררמה‬

‫אז קחו לעצמכם חמש דקות להחליט‪ .‬לא תצטרכו יותר‪.‬‬

‫תחילת שיווק לאחר פסח‬

‫לפרטים נוספים על הפרוייקטים השונים‪ ,‬תמ״א ‪ 38‬ולהצטרפות להתחדשות העירונית‬

‫במייל נורדאו הצעירה ומרכז העיר נווה איתמר‬ ‫באתר‬
‫‪052-8010801 072-2222000 [email protected] www.hbd.co.il‬‬

‫בס"ד‬

‫בית קאנטרי ליסנג‬

‫מאחל חג שמח וכשר‬
‫ללקוחותינו ולכל בית ישראל‬

‫השכרת רכב‪ ,‬ליסינג תפעולי ומימוני‪,‬‬
‫מכירת רכב‪ ,‬טרייד אין ועוד‬

‫גד מכנס ‪09-862-0989 ,6‬‬

‫~‪~34‬‬

‫בס"ד‬

‫ָּׁבר ּו ְך ַה ָּׁבא ְּב ֵּשם (השם)‪ֵּ ,‬ב ַר ְכנ ּו ֶכם ִמ ֵּבית (השם)‪ָּׁ .‬בר ּו ְך ַה ָּׁבא‬
‫ְּב ֵּשם (השם)‪ֵּ ,‬ב ַר ְכנ ּו ֶכם ִמ ֵּבית (השם)‪ֵּ .‬אל (השם) ַו ָּׁי ֶאר ָׁלנ ּו ‪.‬‬
‫ִא ְסר ּו ַחג ַּב ֲע ֹב ִתים ַעד ַק ְרנ ֹות ַה ִּמ ְז ֵּב ַח‪ֵּ .‬אל (השם) ַו ָּׁי ֶאר ָׁלנ ּו‬

‫‪ִ .‬א ְסר ּו ַחג ַּב ֲע ֹב ִתים ַעד ַק ְרנ ֹות ַה ִּמ ְז ֵּב ַח‪ֵּ .‬א ִלי ַא ָּׁתה ְוא ֹו ֶד ָּׁך‪,‬‬
‫ֱאלֹ ַהי ‪ֲ -‬אר ֹו ְמ ֶמ ָּׁך‪ֵּ .‬א ִלי ַא ָּׁתה ְוא ֹו ֶד ָּׁך‪ֱ ,‬אלֹ ַהי ‪ֲ -‬אר ֹו ְמ ֶמ ָּׁך‪ .‬ה ֹוד ּו ל‬

‫(השם) ִּכי ט ֹוב‪ִּ ,‬כי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪ .‬ה ֹוד ּו ל (השם) ִּכי ט ֹוב‪ִּ ,‬כי‬
‫ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬

‫ְי ַה ְלל ּו ָׁך (השם) (אלקינו) ָּׁכל ַמ ֲע ֶשי ָׁך‪ַ ,‬ו ֲח ִסי ֶדי ָׁך ַצ ִ ּדי ִקים ע ֹו ֵּשי‬
‫ְרצ ֹו ֶנ ָׁך‪ְ ,‬ו ָׁכל ַע ְמ ָׁך ֵּבית ִי ְש ָׁר ֵּאל ְּב ִר ָׁנה י ֹוד ּו ִוי ָׁב ְרכ ּו‪ְִ ,‬ו ְֶ‬

‫ִוי ַש ְּבח ּו ִוי ָׁפ ֲאר ּו‪ִ ,‬ויר ֹו ְממ ּו ְו ַי ֲע ִריצ ּו‪ְ ,‬ו ַי ְק ִ ּדיש ּו ְו ַי ְמ ִליכ ּו ֶאת‬
‫ִש ְמ ָׁך‪ַ ,‬מ ְל ֵּכנ ּו‪ִּ .‬כי ְל ָׁך ט ֹוב ְלה ֹוד ֹות ּו ְל ִש ְמ ָׁך ָׁנ ֱא ְְה ְל ַזמר‪ִּ ,‬כי‬

‫ֵּמע ֹו ָׁלם ְו ַעד ע ֹו ָׁלם ַא ָּׁתה ֵּאל‪.‬‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ה ֹוד ּו ל (השם) ִּכי‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ה ֹוד ּו ֵּלאלֹ ֵּהי ָׁה ֱאלֹ ִהים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ה ֹוד ּו ָׁל ֲא ֹד ֵּני ָׁה ֲא ֹד ִנים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ל ֹע ֵּשה ִנ ְפ ָׁלא ֹות ְג ֹדל ֹות ְל ַב ּד ֹו‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ל ֹע ֵּשה ַה ּ ָׁש ַמ ִים ִּב ְתב ּו ָׁנה‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְלר ֹו ַקע ָׁה ָׁא ֶרץ ַעל ַה ָּׁמ ְים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְל ֹע ֵּשה א ֹו ִרים ְּג ֹד ִלים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ֶאת ַה ּ ֶש ֶמש ְל ֶמ ְמ ֶש ֶלת ַּבי ֹום‬

‫ֶאת ַה ָּׁי ֵּר ַח ְוכ ֹו ָׁכ ִבים ְל ֶמ ְמ ְשל ֹות ַּב ַּל ְי ָׁלה ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצ ַרים ִּב ְבכ ֹו ֵּרי ֶהם‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ַוי ֹו ֵּצא ִי ְש ָׁר ֵּאל ִמ ּת ֹו ָׁכם‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְּב ָׁיד ֲח ָׁז ָׁקה ּו ִב ְזר ֹו ַע ְנט ּו ָׁיה‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְל ֹג ֵּזר ַים ס ּוף ִל ְג ָׁז ִרים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְו ֶה ְֶ ֱע ִביר ִי ְש ָׁר ֵּאל ְּבת ֹוכ ֹו‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְו ִנ ֵּער ּ ַפ ְר ֹעה ְו ֵּחיל ֹו ְב ַים ס ּוף‬
‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְלמ ֹו ִלי ְך ַע ּמ ֹו ַּב ִּמ ְד ָּׁבר‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְל ַמ ֵּכה ְמ ָׁל ִכים ְּג ֹד ִלים‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ַו ָׁי ֲה ֹרג ְמ ָׁל ִכים ַא ִדי ִרים‬
‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ְל ִסיח ֹון ֶמ ֶל ְך ָׁה ֱא ֹמ ִרי‬
‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ּו ְלע ֹוג ֶמ ֶל ְך ַה ָּׁב ָׁשן‬

‫ִּכי ְלע ֹו ָׁלם ַח ְס ּד ֹו‪.‬‬ ‫ָׁו ָׁנ ַתן ַא ְר ָׁצם ְל ַנ ֲח ָׁלה‬

‫~‪~41‬‬ ‫~‪~40‬‬‫בס"ד‬

‫ְּב ֵליל ִראש ֹון א ֹו ְּמ ִרים‪:‬‬

‫ּו ְב ֵּכן ַו ְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּל ְי ָׁלה‬
‫ָׁאז ר ֹוב ִנ ִּסים ִה ְפ ֵּלא ָׁתָׁ ַב ַל ְׁי ָלה ‪,‬‬

‫ְּב ֹראש ַא ְשמ ֹו ֶרת ֶזה ַה ַל ְׁי ָלה‪,‬‬
‫ֵּגר ֶצ ֶדק ִנ ַּצ ְח ּת ֹו ְּכ ֶנ ֱח ַלק ל ֹו ַל ְׁי ָלה‪,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪.‬‬
‫ַ ּד ְנ ָּׁת ֶמ ֶל ְך ְּג ָׁרר ַּב ֲחל ֹום ַה ַל ְׁי ָלה‪,‬‬
‫ִה ְפ ַח ְד ָּׁת ֲא ַר ִמי ְּב ֶא ֶמש ַל ְׁי ָלה ‪,‬‬
‫ַו ָּׁי ַשר ִי ְש ָׁר ֵּאל ְל ַמ ְל ָׁא ְך ַוי ּו ַכל ל ֹו ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪ָׁ .‬‬
‫ֶז ַרע ְּבכ ֹו ֵּרי ַפ ְתר ֹוס ָׁמ ַח ְצ ָּׁת ַּב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪,‬‬
‫ֵּחי ַָׁלם לֹא ָׁמ ְצא ּו ְּבק ּו ָׁמם ַב ַל ְׁי ָלה ‪,‬‬
‫ִטי ַסת ְנ ִגיד ֲחר ֶשת ִס ִלי ָׁת ְּבכ ֹו ְכ ֵּביָׁ ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪ָׁ .‬‬
‫ָׁי ַעץ ְמ ַָׁח ֵּרף ְלנ ֹו ֵּפף ִא ּו ּוי‪ ,‬ה ֹו ַב ְש ָּׁת ְפ ָׁג ָׁריו ַב ַל ְׁי ָלה ‪,‬‬

‫ָּׁכ ַרע ֵּבל ּו ַמ ָׁצב ֹו ְּב ִאיש ֹון ַל ְׁי ָלה‪ְ , ,‬ל ִאיש ֲחמ ּוד ֹות ִנ ְִג ָׁלה ָׁרז ֲחז ֹות ַל ְׁי ָלה‪,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪ָׁ .‬‬
‫ִמ ְש ַּת ֵּכר ִּב ְכ ֵּלי ֹק ֶדש ֶנ ֱה ַרג ּב ֹו ַב ַל ְׁי ָלהָׁ‪,‬‬
‫נ ֹו ַשע ִמ ּב ֹור ֲא ָׁרי ֹות ּפ ֹו ֵּתר ִּב ֲעת ּו ֵּתי ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬
‫ִש ְנ ָׁאה ָׁנ ַטר ֲא ָׁג ִגי ְו ַָׁכ ַתב ְס ָׁפ ִרים ַב ַל ְׁי ָלה ‪,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪.‬‬
‫ע ֹו ַר ְר ָּׁת ִנ ְצ ֲח ָׁך ָׁע ָׁליו ְּב ֶנ ֶדד ְש ַנת ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬
‫ּפ ּו ָׁרה ִת ְדר ֹו ְך ְִלש ֹו ֵּמר ַמה ִמ ַל ְׁי ָלה‪,‬‬
‫ָׁצ ַרח ַּכש ֹו ֵּמר ְו ָׁשח ָׁא ָׁתא ּ ֹב ֶקר ְו ַגם ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬

‫ָׁ‬
‫ַו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪ָָׁׁ.‬‬
‫ָׁק ֵּרב י ֹום ֲא ֶשר ה ּוא לֹא י ֹום ְולֹ ְֹא ַל ְׁי ָלה‪, ,‬‬
‫ָׁרם ה ֹו ַדע ִּכי ְל ָׁך ַהי ֹום ַאף ְל ָׁך ַה ַל ְׁי ָָלׁה‪,‬‬
‫ש ֹו ְמ ִרים ַה ְפ ֵּקד ְל ִעי ְר ָׁך ָּׁכל ַהי ֹום ְו ָׁכל ַה ַל ְׁי ָלה‪,‬‬
‫ָּׁת ִאיר ְּכא ֹור י ֹום ֶח ְש ַּכת ַל ְׁי ָלה‪ַ , ,‬ו ְׁי ִהיָׁ ַב ֲח ִציָׁ ַה ַל ְׁי ָלה‪.‬‬
‫~‪~49~~47‬‬


Click to View FlipBook Version