The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ของกองช่างเทศบาลบางพลีน้อย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by comm, 2021-03-29 23:38:02

การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ของกองช่างเทศบาลบางพลีน้อย

การถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ของกองช่างเทศบาลบางพลีน้อย

41

ชิ้นงานท่ี 9 ภาพของการตเี ส้นจราจร

SPU CHONBURI ภาพท่ี 34 ภาพของการตีเส้นจราจร

การส่ือความหมาย
เป็นการถ่ายภาพเพือ่ บนั ทึกเหตุการณ์ขณะท่ีช่างกาํ ลงั ตีเส้นจราจร
การตกแต่งรูปภาพ
รูปภาพน้ีไมไ่ ดร้ ับการตกแต่งรูปภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพ
อุปกรณ์การถ่ายภาพ กลอ้ ง 70D 17 – 50 mm.

ความไวชตั เตอร์ 1/1600 Sec.

คา่ รูรับแสง 5.6
ค่าความไวแสง
การจัดองค์ประกอบภาพ 100

ใชก้ ารจดั องคป์ ระกอบจุดตดั เกา้ ช่องประกอบกบั เส้นนาํ สายตาเพอ่ื ใหจ้ ุดสนใจอยทู่ ี่ช่างตี

เส้นจราจร

42

หลกั การคัดเลือกภาพ
จากภาพท่ี 34 พิจารณาจากเทคนิคดารถ่ายภาพท่ีทาํ ใหภ้ าพดูน่าสนใจ

ภาพทไี่ ม่ได้รับการคดั เลือก

SPU CHONBURI
ภาพที่ 35 ภาพท่ีไม่ไดร้ ับการคดั เลือกชิ้นงานท่ี 9
ภาพที่ 35 ไมไ่ ดร้ ับการคดั เลือกเนื่องจากตวั บุคคลที่ทาํ การตีเส้นอยไู่ กลเกินไปและไม่ได้
องคป์ ระกอบของภาพจึงไม่เป็นภาพที่สวยงามเท่าที่ควร

43

ชิ้นงานที่ 10 ภาพของการเทพืน้ ยางมะตอย

SPU CHONBURI ภาพท่ี 36 ภาพของการเทพ้นื ยางมะตอย

การส่ือความความหมาย
เป็นการถ่ายภาพเพื่อบนั ทึกเหตุการณ์ขณะน้นั ขณะท่ีช่างกาํ ลงั เทยางมะตอย
การตกแต่งรูปภาพ
รูปน้ีไดร้ ับการตกแตง่ โดยการครอปรูปเพือ่ ใหภ้ าพท่ีสมบูรณ์
เทคนิคการถ่ายรูป
อุปกรณ์การถ่ายภาพ กลอ้ ง 70D 17 – 50 mm.

ความไวชตั เตอร์ 1/1600 Sec.
ค่ารูรับแสง
ค่าความไวแสง 5.6

การจัดองค์ประกอบ 100

ใชก้ ารจดั องคป์ ระกอบแบบจุดตดั เกา้ ช่องโดยเนน้ จุดสนใจไปที่ช่างกาํ ลงั ทาํ งาน

44

หลกั การคัดเลือกภาพ
จากภาพที่ 36 พจิ ารณาภาพจากเน้ือหาของภาพและความชดั ของภาพ

ภาพทไ่ี ม่ได้รับการคัดเลือก

SPU CHONBURI
ภาพที่ 37 ภาพท่ีไมไ่ ดร้ ับการคดั เลือกชิ้นงานที่ 10
ภาพที่ 37 ไม่ไดร้ ับการคดั เลือกเนื่องจากไมไ่ ดร้ ับการจดั องคป์ ระกอบภาพทาํ ใหภ้ าพไม่
สวยงามเท่าท่ีควร

SPU CHONBURI 45

บทท่ี 5
สรุปผลการศึกษา ปัญหาอปุ สรรค และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาเรื่องการถ่ายภาพเพื่อประชาสมั พนั ธ์ของกองช่างเทศบาลบางพลีนอ้ ย
สามารถสรุปผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค และขอ้ เสนอแนะดงั ต่อไปน้ี

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาเร่ืองการถ่ายภาพเพ่อื ประชาสมั พนั ธ์ของกองช่างเทศบาลบางพลีนอ้ ย ไดน้ าํ
เทคนิคการถ่ายภาพ มาใชป้ ระกอบในการถ่ายภาพเพอื่ ใหไ้ ดภ้ าพท่ีสวยและเป็นภาพที่บอกเร่ืองราว
ตา่ ง ๆ ท่ีเห็นในภาพไดอ้ ยา่ งชดั เจนเขา้ ใจง่าย การถ่ายภาพท่ีตอ้ งเนน้ บุคคล หรือทา่ ทางในขณะท่ี
กาํ ลงั ดาํ เนินการน้นั ควรยดึ แนวทางวา่ ตอ้ งถ่ายใหเ้ ห็นบุคลิกภาพและทา่ ทางของบุคคลน้นั ใหด้ ีท่ีสุด
ควรถ่ายภาพใหเ้ ห็นวา่ บุคคลน้นั กาํ ลงั ดาํ เนินการอะไรอยู่ ควรเลือกการจดั องคป์ ระกอบใหด้ ีก่อน
การถ่ายภาพ

การถ่ายภาพบุคคล เป็นส่ิงที่นาํ เสนอตวั บุคคลน้นั ใหเ้ ห็นบุคลิกภาพท่ีแสดงออกมาอยา่ ง
เป็นธรรมชาติ ซ่ึงบางคนจะเคยพบปัญหา การจดั องคป์ ระกอบไมด่ ี การปรับรูรับแสงไมเ่ หมาะสม
ดงั น้นั ผถู้ ่ายจึงตอ้ งมีเทคนิคในการถ่ายโดยพจิ ารณาจากแสง ฉากหลงั การจดั องคป์ ระกอบ และ
จงั หวะในการถ่ายภาพ

การถ่ายภาพกลุ่มคน ตอ้ งระวงั เรื่องระยะชดั เพราะเมื่อคนอยรู่ วมกนั เยอะตาํ แหน่งของ
การยนื ถ่ายภาพ หรือนง่ั ถ่ายภาพอาจจะเป็ นระยะที่ไม่เท่ากนั ดงั น้นั ควรปรับรูรับแสงแคบ เพอ่ื ให้
ครอบคลุมระยะชดั น้นั ไดท้ วั่ ถึง และการถ่ายภาพกลุ่มคนจะเนน้ ท่ีการแสดงออกของบุคคล

ภาพถ่ายส่วนใหญจ่ ะเป็นภาพของการก่อสร้างทาํ ใหไ้ มส่ ามารถเซ็ตทา่ ทางก่อนถ่ายไดผ้ ู้
ถ่ายภาพจึงตอ้ งอาศยั จงั หวะในการถ่ายเป็นอยา่ งยง่ิ

ปัญหาและอปุ สรรค

1. ในการถ่ายภาพของกองช่างไม่สามารถถ่ายไดค้ รบทุกการก่อสร้างเนื่องจากไดม้ ีการ
ก่อสร้างในหลายพ้ืนท่ี ในวนั เดียวกนั

2. ไม่ไดม้ ุมภาพตามท่ีตอ้ งการเพราะเนื่องจากเป็นพ้ืนก่อสร้างทาํ ใหก้ ารหามุมเป็นไปได้
ยาก

46

ข้อเสนอแนะ

1.ช่างภาพควรศึกษาสถานท่ีของส่ิงก่อสร้าง เพื่อที่จะไดจ้ ดั เตรียมพร้อมในการถ่ายภาพ
และหามุมกลอ้ ง

2. ช่างภาพควรเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ ร้อม

SPU CHONBURI

47

บรรณานุกรม
SPU CHONBURI

48

บรรณานุกรม

เยาวนารถ พนั ธุ์เพง็ . (2558). การถ่ายภาพเพอื่ การประชาสัมพนั ธ์. กรุงเทพฯ: วงั อกั ษร.
เยาวนารถ พนั ธุ์เพง็ . (2555). การถ่ายภาพเพอื่ การประชาสัมพนั ธ์. (พมิ พค์ ร้ังที่ 3). ชลบุรี: คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี.

SPU CHONBURI

SPU CHONBURI 49

ภาคผนวก

SPU CHONBURI 50
อาจารยท์ ่ีปรึกษานิเทศงาน

51

หนังสือยนิ ยอมให้เผยแพร่งานต่อสาธารณะ

กระผม นายกิจจา เผือกนวม นกั ศึกษามหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิ าการโฆษณา เป็นผจู้ ดั ทาํ รายงานสหกิจศึกษา

ชื่อเรื่อง(ภาษาไทย) การถ่ายภาพเพ่อื ประชาสมั พนั ธ์ของกองช่างเทศบาลตาํ บลบางพลี
นอ้ ย

ชื่อเร่ือง(ภาษาองั กฤษ) PHOTOGRAPHY FOR PUBLIC RELATIONS OF THE
DIVISION OF PUBLIC WORK OF BANGPHLINOI MUNICIPALITY

 ยนิ ยอมใหม้ หาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี เผยแพร่ผลงานดงั กล่าวต่อสาธารณะ
ในทุกรูปแบบหรือทุกช่องทางที่มหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี หรือหอ้ งสมุดมหาวทิ ยาลยั
วทิ ยาเขตชลบุรีกาํ หนดเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา

 ไม่ยนิ ยอมใหม้ หาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี เผยแพร่ผลงานดงั กล่าวต่อ
สาธารณะในทุกรูปแบบหรือทุกช่องทางท่ีมหาวทิ ยาลยั ศรีปทุม วทิ ยาเขตชลบุรี หรือหอ้ งสมุด
มหาวทิ ยาลยั วทิ ยาเขตชลบุรีกาํ หนดเพ่ือประโยชนท์ างการศึกษา

ลงช่ือ………………………………………
(นายกิจจา เผอื กนวม)

วนั ท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
SPU CHONBURI


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ABE THE SERVICE DOG
Next Book
2020 ANNUAL REPORT