The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประชาสัมพันธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by comm, 2021-03-23 04:06:44

การประชาสัมพันธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์

การประชาสัมพันธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์

44
วตั ถุประสงค์

1. เพื่อเป็ นค่าใชห้ ลกั ของมูลนิธิ ค่าใชจ้ า่ ยดา้ นสาธารณูปโภคคา่ ใชจ้ ่ายสาํ หรับ เจา้ หนา้ ท่ี
และค่าใชจ้ ่ายต่างๆ

2. เพอ่ื ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยส์ าํ หรับใชใ้ นหอ้ งฉุกเฉินตามความจาํ เป็ น
3. เพ่ือใชจ้ า่ ยเป็นทุนในการรักษาพยาบาลใหแ้ ก่คนไข้
4. เพ่ือใหท้ ุนการศึกษาแก่นกั เรียนพยาบาล
5. เพื่อใชเ้ ป็นทุนซ่อมแซมบูรณาการอาคาร มูลนิธิและโรงพยาบาลที่เก่ียวขอ้ ง

ภาพท่ี 9 การระดมทุนทรัพย์ ตลาดชินวา

45

กลุ่มเป้าหมาย
เพศชาย - เพศหญิง อายตุ ้งั แต่ 18 ปี ข้ึนไป

เป้าหมายในแต่ละวนั
1. วนั ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป้าหมายท่ีต้งั ไว้ 12,000 บาท
2. ประชาสัมพนั ธ์กบั ผคู้ นจาํ นวน 20 คน

สรุปข้อเสนอแนะ
1. คนในตลาดชินวาใหก้ ารตอบรับไปในทางท่ีดี
2. คนในตลาดมีการสอบถามถึงมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ฯ วา่ ทาํ ไมถึงไม่เปิ ดรับ

บริจาค ทาํ ไมตอ้ งมาเดินตามสถานที่ตา่ ง ๆ
3. เราไดใ้ หค้ าํ ตอบถึงเหตุผลที่เราตอ้ งออกมาเป็ นเพราะอะไร
4. คนในตลาดค่อนขา้ งมีทรัพยใ์ นการช่วยเหลือไดม้ าก และไดถ้ ือโอกาสในการทาํ บุญไป

ดว้ ย เพราะคนในตลาดทาํ งานไมค่ ่อยมีเวลาในการทาํ งานเทา่ ไหร่
5. ผลรับที่ไดป้ ระชาสัมพนั ธ์กบั คนจาํ นวน 17 คน
6. มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ฯ ไดร้ ับการช่วยเหลือจากคนในตลาดเป็ นเงิน 22,500

บาท หลงั หลงั ค่าใชจ้ า่ ยเราจะนาํ ไปมอบใหก้ บั ทางมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ฯ ต่อไป

46

กจิ กรรมท่ี 4 ประชาสัมพนั ธ์ในที่สาธารณะ
วนั เวลาสถานที่จดั กิจกรรม : วนั ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สถานที่ ท่าเรือ

ภาพที่ 10 หนงั สือขออนุญาตการใชส้ ถานที่ท่าเรือ

47
วตั ถุประสงค์

1. เพื่อเป็ นคา่ ใชห้ ลกั ของมูลนิธิ ค่าใชจ้ า่ ยดา้ นสาธารณูปโภคค่าใชจ้ า่ ยสาํ หรับ เจา้ หนา้ ท่ี
และคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ ง ๆ

2. เพือ่ ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยส์ าํ หรับใชใ้ นหอ้ งฉุกเฉินตามความจาํ เป็ น
3. เพอ่ื ใชจ้ า่ ยเป็นทุนในการรักษาพยาบาลใหแ้ ก่คนไขอ้ านาถา
4. เพอ่ื ใหท้ ุนการศึกษาแก่นกั เรียนพยาบาล
5. เพอ่ื ใชเ้ ป็นทุนซ่อมแซมบูรณาการอาคาร มูลนิธิและโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวขอ้ ง

ภาพท่ี 11 การระดมทุนทรัพย์ ทา่ เรือ

48

กลุ่มเป้าหมาย
1. เพศชาย - เพศหญิง อายตุ ้งั แต่ 18 ปี ข้ึนไป
2. การส่ือสารกบั กลุ่มเป้าหมายในการระดมทุนใหก้ บั มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์

ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ใชเ้ คร่ืองมือ คือ การสมั ภาษณ์ มี 5 ข้นั ตอน ดงั น้ี
1. การแนะนาํ
2. การอธิบายถึงโครงการที่ตอ้ งการประชาสัมพนั ธ์แบบส้นั ๆ
3. การนาํ เสนอขอ้ มูลของมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ในพระบรมราชูปถมั ภ์
4. การจบการสัมภาษณ์
5. การปิ ดทา้ ยการสมั ภาษณ์

เป้าหมายในแต่ละวนั
1. วนั ท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป้าหมายท่ีต้งั ไว้ 12,000 บาท
2. ประชาสัมพนั ธ์กบั ผคู้ นจาํ นวน 35 คน

สรุปข้อเสนอแนะ
3. ท่าเรือเป็นสถานท่ี ที่มีผคู้ นพุกพา่ นเป็นจาํ นวนมาก และเร่งรีบในการเดินทาง
4. กลุ่มชาวต่างชาติใหค้ วามสนใจในสินคา้ และไดช้ ่วยเหลือแบบไมเ่ ขา้ ใจถึงกิจกรรมท่ี

เราไดท้ าํ จึงตอ้ งใหไ้ กดน์ าํ เท่ียวไดเ้ ขา้ มาอธิบายถึงกิจกรรมที่เราไดท้ าํ
5. เราไดป้ ระชาสมั พนั ธ์กบั คนไป 27 คน ซ่ึงเราไม่สามารถทาํ ตามเป้าหมายท่ีต้งั ไวไ้ ด้
6. เราไดร้ ับการช่วยเหลือจากผคู้ นท่ีมาฟังจาํ นวน 27 คน เป็นเงินจาํ นวน 39,000 บาท เกิน

เป้าหมายท่ีเราไดต้ ้งั ไว้

49

ข้นั ตอนการปฏบิ ัติงานการประชาสัมพนั ธ์เพื่อระดมทุนทรัพย์ให้กบั มูลนิธิกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ฯ จังหวดั สงขลา
หาข้อมูล

1. โดยการศึกษาปริมาณประชากรที่เดินทางสัญจรในพ้นื ที่ที่ตอ้ งการประชาสัมพนั ธ์
เพื่อการระดมทุนให้แก่มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถมั ภว์ า่ เพยี งพอหรือไม่

2. คน้ หาขอ้ มูลเก่ียวกบั สถานท่ีในการประชาสัมพนั ธ์ และการจดั ทาํ หนงั สือขอ
อนุญาตการใชพ้ ้นื ท่ีและส่งกอ่ นท่ีจะเริ่มดาํ เนินการประชาสัมพนั ธ์

3. ประสานงานกบั ผจู้ ดั การหรือเจา้ ของสถานท่ีที่ตอ้ งการทาํ การประชาสมั พนั ธ์
โครงการระดมทุน มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์ โดยแบง่ เป็ น

3.1 ข้นั ตอนการจดั ทาํ หนงั สือขออนุญาตการใชพ้ ้นื ที่และนาํ เสนอผบู้ ริหารของบริษทั
เซลลเ์ วริ ์ค จาํ กดั เพือ่ อนุมตั ิการขอใชพ้ ้ืนที่และสร้างความน่าเชื่อถือใหแ้ ก่ทีมงานที่เดินทางไประดม
ทุนในสถานที่ตา่ งๆ ของจงั หวดั ภูเก็ต

3.2 ข้นั ตอนการส่งเอกสารการขอใชส้ ถานท่ีไปยงั เจา้ ของหรือผจู้ ดั การสถานที่
ล่วงหนา้ อยา่ งนอ้ ย 2 สปั ดาห์ก่อนประชุมเริ่มงานการประชาสัมพนั ธ์

3.3 การประสานงานเรื่องวนั เวลาในการขอใชส้ ถานท่ี
วางแผน

1. ประชุมทีมงานและวางแผนการปฏิบตั ิงาน
2. จดั เตรียมความพร้อมของส่ือที่ใชใ้ นการประชาสมั พนั ธ์
3. จดั เตรียมเอกสารใบขอใชส้ ถานที่เพอื่ นาํ ส่งถึงแตล่ ะพ้ืนท่ี
4. การจดั สรรเวลาในการเดินทางไปส่งใบขอใชส้ ถานท่ีและการจดั ต้งั บูธ

การลงมือปฏิบตั ิ
1. จดั ส่งเอกสารหนงั สือขอใชส้ ถานที่
2. เบิกขอท่ีใชใ้ นการจดั ต้งั บูธ เช่น ป้าย ผา้ ปูโตะ๊ โตะ๊ สินคา้ ท่ีใชใ้ นการจดั จาํ หน่าย
3. การจดั ต้งั บูธเพ่อื ประชาสมั พนั ธ์
4. ทาํ การเริ่มการประชาสัมพนั ธ์

50

การสรุปผล/การประเมินผล
1. ประเมินผลโดยการสงั เกตพฤติกรรมของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการระดมทุนของมูลนิธิกรม

หลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมชูปถมั ภ์ วา่ มีความตอ้ งการช่วยเหลือผปู้ ่ วยที่มีอาการวกิ ฤติใน
ระดบั หน่ึง

2. ดูปริมาณสินคา้ ท่ีนาํ มาระดมทุนวา่ แต่พ้นื ที่คนตอบรับหรือคนเยอะมากแค่ไหน
3. ประเมินจาํ นวนเงินท่ีไดร้ ับจากการระดมทุนวา่ ตรงตามที่ผบู้ ริหารของบริษทั เซลล์
เวริ ์ค จาํ กดั กาํ หนดไวห้ รือไม่
4. ส่ง Feedback ท่ีไดร้ ับจากลูกคา้ ส่งต่อใหก้ บั ทางบริษทั เพอื่ นาํ ไปแกไ้ ขปรับปรุง
รายละเอยี ดของสินค้าในกระบวนการระดมทุนการประชาสัมพนั ธ์ มูลนิธิกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. แกว้ น้าํ ราคา 300 บาท
2. ร่ม ราคา 500 บาท
3. กระบอกน้าํ ราคา 1,000 บาท
4. หมอนตุก๊ ตา ราคา 1,500 บาท

51
ภาพท่ี 12 แกว้ น้าํ
ภาพที่ 13 ร่ม

52
ภาพที่ 14 กระบอกน้าํ
ภาพที่ 15 หมอนตุก๊ ตา

53

การนําโครงงานไปประยกุ ต์ใช้

1. ทาํ ใหไ้ ดเ้ รียนรู้เกี่ยวกบั การทาํ งานประชาสัมพนั ธ์ ประสานงาน และติดต่อกบั
หน่วยงานต่างๆ พร้อมท้งั มีการวางแผนการทาํ งาน

2. ทาํ ใหก้ ลา้ คิด กลา้ แสดงออก ต่อท่ีประชุมชนมากข้ึน
3. ทาํ ใหร้ ู้จกั หนา้ ท่ี และมีความรับผดิ ชอบมากข้ึน
4. ทาํ ใหร้ ู้จกั การทาํ งานร่วมกนั เป็นทีม
5. ทาํ ใหร้ ู้จกั การเป็นผนู้ าํ และผตู้ ามท่ีดี
6. ทาํ ใหเ้ กิดการพฒั นาความคิด และรู้จกั รับฟังความคิดเห็นของผอู้ ื่น
7. ทาํ ใหร้ ู้จกั การแบง่ เวลา และการตรงตอ่ เวลา
8. ทาํ ใหร้ ู้จกั การแกป้ ัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแกป้ ัญหาเฉพาะหนา้
9. ทาํ ใหร้ ู้วธิ ีการทาํ งานต่าง ๆ ของเทคนิคการสื่อสารกบั คนเพื่อช่วยในการทาํ งานจริง
10. ทาํ ใหเ้ ขา้ ใจถึงวตั ถุประสงคข์ องการเรียนวชิ าประชาสัมพนั ธ์การส่ือสารและการตลาด
เพือ่ คุณภาพชีวิต

บทที่ 5
สรุปผลการดาํ เนินงานโครงงาน

จากการศึกษา การประชาสัมพนั ธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรม
ราชูปถมั ภ์ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้ งั น้ี

บริษทั เซลลเ์ วริ ์ค จาํ กดั ไดจ้ ดั กิจกรรม CSR ข้ึนมาเพือ่ ช่วยเหลือมูลนิธิกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์ โดยการจดั จาํ หน่ายสินคา้ เพอ่ื มอบรายได้ หลงั หกั คา่ ใชจ้ ่ายใหแ้ ก่
มูลนิธิฯ เพื่อใหม้ ูลนิธิฯ นาํ ไปพฒั นาและเป็นคา่ ใชจ้ ่ายที่จาํ เป็นต่อไปในอนาคต โดยเร่ิมโครงการ
ต้งั แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ มา โดยต้งั เป้าหมายการระดมทุนใหไ้ ด้ 10 ลา้ นบาท ภายในสิ้นปี พ.ศ.
2562

สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน

ผลงานการประชาสัมพนั ธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์
ผปู้ ฏิบตั ิงานสหกิจไดจ้ าํ หน่ายผลิตภณั ฑ์ จาํ นวน 4 ชนิด คือ แกว้ น้าํ , ร่ม, กระบอกน้าํ และหมอน
ตุก๊ ตาโดยหลงั จากสิ้นสุดการปฏิบตั ิงานสหกิจไดผ้ ลสรุปจากการดาํ เนินโครงการ ดงั น้ี

การประชาสัมพนั ธ์ในรูปแบบกิจกรรมพเิ ศษ คือ การจาํ หน่ายสินคา้ ตา่ งๆ ในราคาชิ้นละ
300, 500, 1,000 และ 1,500 บาท โดยรายไดห้ ลงั หกั คา่ ใชจ้ า่ ยจะมอบใหแ้ ก่ มูลนิธิกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ ในพระบรมราชูปถมั ภ์ จงั หวดั สงขลา ซ่ึงมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน แบง่ เป็ น 5 ข้นั ตอน คือ
ข้นั ที่ 1 การแนะนาํ ข้นั ที่ 2 การกล่าวถึงรายละเอียดโครงการ ข้นั ที่ 3 การนาํ เสนอขอ้ มูลของมูลนิธิ
กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระราชูปถมั ภ์ จงั หวดั สงขลาแบบส้นั ๆ ข้นั ที่ 4 การปิ ดการขาย ข้นั ที่
5 การกล่าวขอบคุณผทู้ ่ีร่วมโครงการ

55

ปัญหาและอปุ สรรค

ปัญหา
1. ขาดประสบการณ์ในการทาํ โครงการ
2. สภาพอากาศในการออกประชาสมั พนั ธ์มีผลต่อการจดั บูธกลางแจง้

ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษารูปแบบการดาํ เนินงานของโครงการ CSR และขอ้ มูลท่ีใชใ้ นการประชาสมั พนั ธ์

ของบริษทั ใหม้ ีความเขา้ ใจก่อนการปฏิบตั ิงานเพื่อลดขอ้ ผดิ พลาดจากการทาํ งาน
2. การวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ ทุกคร้ังเพ่อื ลดความเส่ียงในการเดินทางไปถึง

หา้ งสรรพสินคา้ ในเวลาท่ีหา้ งเปิ ดแลว้ ส่งผลใหเ้ กิดความลาํ บากในการจดั สถานท่ีและกระบวนการ
ทาํ งานอ่ืน ๆ

56

บรรณานุกรม

57

บรรณานุกรม

ธีรพนั ธ์ โล่ทองคาํ . (2546). กจิ กรรมและผ้สู นับสนุน. กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด์ ลิฟ.
บุษรา อภิชาตพงษ.์ (2537). การส่งเสริมการจัดจําหน่ายและการจัดกจิ กรรมพเิ ศษ. สารนิพนธ์

นิเทศศาสตรบณั ฑิต, สาขาโฆษณา. คณะวารสารศาสตร์. มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์.
ประภาศรี สวสั ด์ิอาํ ไพรักษ.์ (2555). องค์กรสาธารณกศุ ล (ออนไลน์). เขา้ ถึงไดจ้ าก

https://www.stou.ac.th/stouonline/LOM/data/sms/market/Unit8/SUBM3/U834-1.htm
[2562,10,พฤษภาคม].
ลกั ษณา สตะเวทิน. (2542). หลกั การประชาสัมพนั ธ์ กรุงเทพฯ: เพอ่ื งฟ้า พริ้นติง้ จาํ กดั .
วริ ัช ลภิรัตนกลุ . (2544). การประชาสัมพนั ธ์ กรุงเทพฯ: สาํ นกั พิมพแ์ ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั .
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2536). องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศูนยเ์ ทคโนโลยอี ิเลก็ ทรอนิกส์ และคอมพวิ เตอร์แห่งชาติ. (2562). การจัดการกจิ กรรมและการ
ท่องเทย่ี วเชิงกจิ กรรม (ออนไลน์). เขา้ ถึงไดจ้ าก http://www.research-
system.siam.edu/images/1132/05_ch2.pdf [2562,10,พฤษภาคม].
อุดมศกั ด์ิ เวชราภรณ์. และคณะ. (2537). การประชาสัมพนั ธ์ : หลกั การพน้ื ฐานและการปฏบิ ตั ิ
กรุงเทพฯ. พิศิษฐก์ ารพมิ พ.์

58

ภาคผนวก

59
กจิ กรรมการประชาสัมพนั ธ์โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วยวกิ ฤตใิ นมูลนิธิกรมหลวงสงขลา
นครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

60

61

62

63

64

65

66
หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ในการประชาสัมพนั ธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

67

68

69

70

71

72

73

74

75
สินค้าทจี่ ําหน่ายในการประชาสัมพนั ธ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

76

77

78


Click to View FlipBook Version
Previous Book
सुरभि 14वां अंक
Next Book
คู่มือพนักงาน[1]