The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561-CMRU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ampol jarernsuk, 2020-12-17 21:16:11

หนังสือศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561-CMRU

หนังสือศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561-CMRU

พิฆเนศวรเดน่ หล้า แดนเรา
ลกู ดำ� -เหลอื ง เคยเนา ถิ่นนี้
เคยเรียน-เลน่ ค�่ำเชา้ แชม่ ชน่ื
สรา้ ง “ศิษย์” สมศกั ด์ิศรี เด่นดว้ ยความดี

พระพิฆเนศวร

องคเ์ ทพแห่งปญั ญาและความส�ำเร็จ

สารบญั

ตราประจำ� มหาวิทยาลัย ๑
ค่านิยมหลกั ๒
วสิ ยั ทัศน ์ ๒
ปรชั ญา ๒
อตั ลกั ษณ์ ๒
เอกลักษณ ์ ๒
ค�ำขวัญ ๒
สารแสดงความยินดจี ากรกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดี ๓
ประกาศเกยี รตคิ ณุ ศิษย์เกา่ ดเี ด่น ๕
l นายมงคล กาเหว่า ๖
สาขาบรหิ ารสถาบันการศึกษา
l นายโกศล เชาว์เลขา ๑๑
สาขาบรหิ ารสถาบันการศึกษา
l นายเจตนิพฐิ รอบคอบ ๑๖
สาขาบรหิ ารสถาบนั การศกึ ษา
l นายปยิ ะ ไชยอ้าย ๒๑
สาขาวชิ าการ หรือวชิ าชีพ
l นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ๒๔
สาขาวชิ าการ หรอื วิชาชีพ
l นายพงษ์ลกั ษณ์ สุวรรณมาลี ๒๗
สาขาสง่ เสรมิ ศลิ ปวฒั นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
l นางกนษิ ฐา เกดิ นพคุณ ๓๐
สาขาสง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ ม
เพลงเทิดศกั ด์ิสถาบัน ๓๓

ตราประจ�ำมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่

สญั ลกั ษณป์ ระจำ� มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่
เปน็ พระราชลญั จกรประจ�ำพระองค์รชั กาลที่ ๙ ซงึ่ เป็น
รูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักร
มอี กั ขระอุ หรอื เลข ๙ รอบวงจากมรี ศั มเี ปลง่ ออกโดยรอบ
เหนอื จกั รเปน็ รปู เศวตฉตั ร ๗ ชนั้ ฉตั รตง้ั อยบู่ นพระทน่ี งั่
อัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรม เดชานุภาพ
ในแผ่นดิน โดยท่ีวันบรมราชาภิเษก ตามโบราณ
ราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่น่ังอัฐทิศ
สมาชกิ รฐั สภาถวายนำ้� อภเิ ษกจากทศิ ทง้ั ๘ ดา้ น ดา้ นบนตรา
มีอักษรข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”
ด ้ า น ล ่ า ง ต ร า มี อั ก ษ ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข ้ อ ค ว า ม ว ่ า
CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY ตรานี้มี
๕ สี มคี วามหมายดังน้ี

สีนำ้� เงนิ แทนค่า สถาบันพระมหากษัตรยิ ์ผู้ให้ก�ำเนิดและ
พระราชทานนามราชภฏั
สเี ขียว แทนคา่ แหล่งท่ตี ้งั ของมหาวิทยาลยั ราชภัฏ
ในแหลง่ ธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มทส่ี วยงาม
สีทอง แทนคา่ ความเจริญรงุ่ เรอื งทางภูมิปญั ญา
สีส้ม แทนคา่ ความรุ่งเรืองของศลิ ปวฒั นธรรมทอ้ งถิน่
สขี าว แทนคา่ ความคิดอันบริสุทธิข์ องนักปราชญ์
แห่งพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วัค่านยิ มหลกั มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

C Community สถาบนั อดุ มศกึ ษาปญั ญาเพอ่ื พฒั นาทอ้ งถน่ิ ใหก้ า้ วไกล
M Moral สรา้ งบณั ฑติ ดสี สู่ งั คมไทยดว้ ยอดุ มการณแ์ หง่ ศลี ธรรม
R Royal น้อมน�ำพระราชดำ� รมิ าปฏบิ ัตเิ พอื่ พัฒนาสงั คม
U Unity ด้วยจติ อาสาพัฒนาสถาบนั เปน็ หนงึ่ เดยี ว

วสิ ัยทัศน ์

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�ำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครู
และเป็นมหาวทิ ยาลยั เพือ่ การพฒั นาทอ้ งถนิ่ บนพ้นื ฐานศาสตร์พระราชา

ปรัชญา การศึกษาเป็นหัวใจของการพฒั นาทอ้ งถ่นิ
อตั ลักษณ์ บณั ฑติ มที กั ษะชวี ิต จติ สาธารณะ และสู้งาน
เอกลักษณ์ สถาบนั อดุ มศึกษาเพื่อการพฒั นาท้องถ่นิ
ค�ำขวัญ คนดสี ร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สรา้ งคนดีสารแสดงความยินดี

รกั ษาราชการแทนอธกิ ารบดี

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชียงใหม่

ตลอดระยะเวลากว่า 96 ปี ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ผลิตบุคลากร
ออกไปรับใช้สังคมเป็นจ�ำนวนมาก ศิษย์เก่าท่ีส�ำเร็จการศึกษาท้ังจากวิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีโอกาส
เข้าทำ� งานในหน่วยงานและองคก์ รตา่ ง ๆ มากมาย ทัง้ ภาครฐั และเอกชน โดยศิษย์เก่า
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาตจิ นเป็นที่ประจกั ษ์
การคดั เลอื กศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่ ในสาขาตา่ ง ๆ เพอื่ ประกาศเกยี รตคิ ณุ และเปน็ แนวทาง
ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ด ี
ต่อไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตระหนักอยู่เสมอว่า นักศึกษาท่ีเข้ามาใช้ชีวิต
ในรั้วด�ำ – เหลือง แห่งนี้จะต้องไม่เพียงได้รับความรู้ในศาสตร์ หรือ สาขาท่ีได้เรียน
เพียงเท่านัน้ แตจ่ ะตอ้ งไดร้ ับประสบการณต์ า่ ง ๆ อาทิ การอยรู่ ว่ มกัน การทำ� กิจกรรม
การชว่ ยเหลือ การแบ่งปนั ความสามัคคี และการเป็นผ้นู ำ� เป็นตน้ ตามคำ� ขวญั ของ
มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชียงใหมท่ วี่ ่า “คนดสี ร้างชาตไิ ทย ราชภฏั เชียงใหมส่ ร้างคนดี”มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหมข่ อใหศ้ ษิ ยท์ ุกคนจงอย่าหยดุ ท่ีจะเรยี นรู้ ในการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง และสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง
คอื การทศี่ ษิ ยเ์ กา่ ไดแ้ สดงความกตญั ญตู อ่ ครบู าอาจารย์ และสถานศกึ ษาดว้ ยการสรา้ ง
คุณค่าแห่งตน สร้างคุณงามความดี อยู่อย่างมีศักด์ิศรี สร้างสรรค์กิจกรรมศิษย์เก่า
ชว่ ยเหลอื ศษิ ยป์ จั จบุ นั รว่ มกนั พฒั นามหาวทิ ยาลยั และมสี ายสมั พนั ธท์ ดี่ รี ว่ มกบั สถาบนั
อันทรงเกยี รตทิ ่ีเกา่ แกแ่ ห่งนี้
ในนามของผู้บรหิ าร คณาจารย์ บคุ ลากร และนักศึกษาทกุ คน ขอแสดงความ
ยนิ ดกี บั ศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่ ประจำ� ปี ๒๕๖๑ ทกุ คน ขออาราธนาสงิ่ ศกั ดส์ิ ทิ ธท์ิ งั้ หลายทศี่ ษิ ย์
เก่าเคารพนับถือ บารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บารมีแห่งองค์พระพิฆเนศวร
เทพประจ�ำมหาวิทยาลัย จงปกป้องคุ้มครองให้ศิษย์เก่าทุกคนประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ไม่มีโรคภัย และปลอดภัยจากภยนั ตรายทง้ั ปวง ทกุ คนตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธกิ ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยี งใหม่ประกาศเกียรตคิ ณุ ศษิ ยเ์ ก่าดเี ดน่
มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่

ประจำ� ปี ๒๕๖๑

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่
อำ� เภอเมือง จงั หวัดเชียงใหม่

นายมงคล กาเหว่า

ศิษย์เกา่ ดเี ด่น

สาขาบริหารสถาบนั การศกึ ษา

ต�ำแหน่งปจั จุบนั
ผอู้ ำ� นวยการสถานศกึ ษา
โรงเรยี นกาวิละวิทยาลยั
อ�ำเภอเมอื ง จงั หวัดเชยี งใหม ่

ประวัตกิ ารศึกษา

l ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริญญาตรี สาขาวชิ าเคมี คณะครศุ าสตร์ สถาบนั ราชภฏั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรญิ ญาโท สาขาวทิ ยาศาสตรศ์ กึ ษา คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั นเรศวร

ประวตั กิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อาจารย์ ๑ โรงเรียนมัธยมปา่ กลาง อำ� เภอปัว จังหวดั นา่ น
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อาจารย์ ๑ โรงเรียนแมต่ ืน่ วิทยาคม อำ� เภออมก๋อย จังหวดั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ครู โรงเรยี นแม่ตื่นวิทยาคม อำ� เภออมกอ๋ ย จงั หวัดเชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผอู้ �ำนวยการ โรงเรยี นแมต่ ่ืนวิทยาคม อำ� เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้อำ� นวยการ โรงเรยี นฮอดพิทยาคม อ�ำเภอฮอด จงั หวัดเชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รองผู้อำ� นวยการ โรงเรียนจอมทอง อ�ำเภอจอมทอง จังหวดั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผอู้ ำ� นวยการ โรงเรยี นบ้านกาดวทิ ยาคม อ�ำเภอแมว่ าง จงั หวดั เชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรยี นกาวลิ ะวิทยาลยั อ�ำเภอเมอื ง จังหวดั เชียงใหม่ผลงาน เกยี รตปิ ระวตั ิ รางวลั ภาคภมู ิใจทไี่ ดร้ บั
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รางวลั ครดู ใี นดวงใจ โดยสำ� นกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนดีเด่น โดยส�ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวลั ครดู เี ด่น โดยสำ� นักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาเชียงใหม่ เขต ๕
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวลั รองผอู้ �ำนวยการโรงเรียนดเี ดน่ โดยชมรมรองผอู้ �ำนวยการโรงเรยี น
จงั หวัดเชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลรองผู้อำ� นวยการสถานศกึ ษาดเี ดน่ โดยสมาคมรองผ้อู �ำนวยการ
สถานศกึ ษาแหง่ ประเทศไทย
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวลั ตน้ แบบคนดศี รีเชยี งใหม่ โดยส�ำนักงานจังหวดั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวลั เพชรลา้ นนา ๓๔ สำ� นกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๔
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวลั ผบู้ รหิ ารดีเดน่ สง่ เสริมมาตรฐานการตา้ นยาเสพตดิ
โดยสภากาชาดไทย
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวลั ๓๔ Smart Awards โดยส�ำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษา
เขต ๓๔
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวลั ต้นแบบคนดีศรีแผน่ ดนิ โดยส�ำนกั งานจังหวดั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัลหนงึ่ แสนครดู ี โดยส�ำนกั งานครุ สุ ภา
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รางวัลผลงานการปฏิบัตทิ ่ีเป็นเลศิ Best Practice
โดยสำ� นกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐานกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
l ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ผลงานดเี ด่นระดับเงิน โดยกระทรวงศึกษาธกิ ารจากใจศษิ ย์เก่า

ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ กับการได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ รางวัลหนึ่งของชีวิตกับการ
ไดร้ ับรางวัลศิษยเ์ ก่าดีเด่น ของมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่ เพราะตลอดเวลา ๒๒ ปี ของการ
รับราชการข้าพเจ้าได้น�ำความรู้ ประสบการณ์ จากการเรียน การอบรม จากครู อาจารย์ มาใช ้
ในการปฏิบัติงาน การครองคน ครองตน ครองงาน ดว้ ยความมงุ่ ม่ันต้งั ใจทจี่ ะเปน็ สว่ นหนงึ่ ของ
การพัฒนาการศึกษาไทย เพราะไม่เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ข้าพเจ้ายังจ�ำประโยคที่อยู่ใน
จติ วิญญาณของนักศกึ ษาและศษิ ย์เก่าทกุ คน กบั คำ� ท่วี า่ “คนดีสรา้ งชาติไทย ราชภัฏเชยี งใหม่
สรา้ งคนดี”
เม่ือย้อนเวลากลับไป ๒๕ ปี ขณะที่ข้าพเจ้าเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ท่ีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่(ช่ือเดิม)ในสาขาวิชาเคมี ด้วยการเป็นนักศึกษาในโครงการคุรุทายาท
รหสั ๑๓๑๓๖๑๒๓๘๙ เมื่อปกี ารศึกษา ๒๕๓๖ นน้ั เป็นการจากบ้านเกิดท่ีจังหวดั แพร่ มาจาก
ครอบครัวที่ยากจน มาเรียนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใหญ่ของภาคเหนือ เป็นการจากบ้านเกิด
สตู่ ่างจงั หวดั เป็นครัง้ แรก ท่ามกลางความรสู้ ึกโดดเดยี่ ว เหงา กังวล กบั ทุกเรื่อง ท้งั การเรยี น
การใช้ชีวิต การปรับตัว การคบเพื่อน แต่เม่ือได้เริ่มต้นเรียน และพักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย
(หอชาย ๖) ข้าพเจ้าบอกกบั ตัวเองและทกุ คนวา่ ขา้ พเจา้ ตัดสนิ ใจถกู ท่ีเลอื กเรยี นที่สถาบันแห่งน้ีเนื่องจากข้าพเจ้าประทับใจท้ังภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ที่อยู่ในตัวเมือง การเดินทางสะดวก
หอ้ งเรยี น อาคารเรยี น มคี วามพรอ้ มในการจดั การเรยี นการสอน ครอู าจารย์ มคี วามรู้ ความสามารถ
สงู มคี วามเปน็ ผนู้ ำ� ทางวชิ าการ มหาวทิ ยาลยั ไดร้ บั การยอมรบั จากชมุ ชนและสงั คม มกี ารพฒั นา
อย่างต่อเน่ือง จนเมื่อข้าพเจ้าจบการศึกษา เข้ารับราชการในต�ำแหน่งครู ที่โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง จังหวัดน่าน เข้าสู่ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนฮอด
พทิ ยาคม โรงเรยี นจอมทอง จงั หวดั เชยี งใหม่ เขา้ สตู่ ำ� แหนง่ ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นบา้ นกาดวทิ ยาคม
อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และสุดท้ายก้าวสู่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดรับราชการกว่า ๒๒ ปี ข้าพเจ้าได้นำ� ความรู้ ความสามารถ
ที่ข้าพเจ้าได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่มาใช้ในการท�ำงาน การร่วมงาน
กับเพ่ือนร่วมงาน ข้าพเจ้าร�ำลึกอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็คงไม่มีความส�ำเร็จ
ของข้าพเจ้าในวันนี้และทุกวันน้ีข้าพเจ้าบอกกับทุกคนด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่า ข้าพเจ้า
เปน็ ศษิ ยเ์ กา่ ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชยี งใหม่ สถาบันการศึกษาแห่งคณุ ภาพทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั ในยุคปจั จบุ นั

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษา ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากชมุ ชนและ
สังคมมาโดยตลอด ว่าเป็นสถานศึกษาคุณภาพ มีนักศึกษาจากภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
มาศกึ ษา การจดั การศกึ ษา จงึ ควรสอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของชมุ ชน ความเหมาะสมกบั บรบิ ท
ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ปลูกฝงั ให้นักศึกษา ใหท้ กุ คนเปน็ คนดี มจี ิตสาธารณะ มคี วามสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ ยอมรับความแตกต่างท้ังภาษา วัฒนธรรม วิถชี วี ิต ฯลฯ ของบคุ คล
สงั คม อยรู่ ว่ มกนั ในสงั คมอย่างมคี วามสุข
ที่อยู่ เลขท่ี ๑๗๑/๕๗ หมู่ ๑ (หมู่บา้ นปรารถนา) ต�ำบลหารแกว้
อำ� เภอหางดง จังหวัดเชยี งใหม ่ ๕๐๒๓๐

๑๐

นายโกศล เชาว์เลขา

ศษิ ยเ์ กา่ ดีเด่น

สาขาบรหิ ารสถาบนั การศึกษา

ตำ� แหน่งปจั จบุ นั
ข้าราชการบ�ำนาญ
เกษยี ณอายุราชการในตำ� แหนง่
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอนบุ าลปาย (เวยี งใต)้
อ.ปาย จ.แมฮ่ ่องสอน

ประวตั ิการศกึ ษา

l ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศนยี บัตรการศึกษา วทิ ยาลยั ครเู ชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลยั ครเู ชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ปริญญาโท สาขาวชิ าบริหารสถาบนั การศกึ ษา คณะครุศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชยี งใหม่

ประวัตกิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ครู ๒ โรงเรยี นบา้ นไมฮ้ งุ ปางมะผา้
สังกดั องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ รกั ษาการในตำ� แหน่งครใู หญ่ โรงเรียนบา้ นหว้ ยปมฝาด
สังกดั สปจ.แมฮ่ ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ครูใหญโ่ รงเรยี นศูนย์ปางมะผา้ ในโครงการตามพระราชดำ� ริ
สงั กดั สปจ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่ อ่ งสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจารยใ์ หญ่โรงเรียนศูนย์ปางมะผา้ ในโครงการตามพระราชดำ� ริ
สังกัด สปจ.แมฮ่ อ่ งสอน จงั หวดั แม่ฮ่องสอน

๑๑

l ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาจลอง สังกัด สปอ.ปาย สปจ.แม่ฮ่องสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จังหวดั แม่ฮ่องสอน
อาจารยใ์ หญโ่ รงเรยี นบา้ นแมป่ ิง สังกัด สปอ.ปาย สปจ.แมฮ่ อ่ งสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวดั แมฮ่ ่องสอน
ผอู้ �ำนวยการสถานศึกษาโรงเรยี นบา้ นแม่ปงิ
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สำ� นักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นอนบุ าลปาย (เวยี งใต)้ อำ� เภอปาย จงั หวดั แมฮ่ อ่ งสอน

ผลงาน เกยี รตปิ ระวตั ิ รางวัลภาคภมู ใิ จที่ได้รบั

l ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ นักกฬี าบาสเกตบอลวทิ ยาลัยครูเชียงใหม่ โดย วทิ ยาลัยครูเชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ รางวัลผู้ปฏิบัตงิ านดว้ ยความอุตสาหะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รางวลั ครูผู้ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีมผี ลงานดีเด่น ประเภทผ้บู รหิ าร
โดยครุ ุสภาจังหวดั แม่ฮ่องสอน
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รางวลั บุคลากรต้นแบบการปฏริ ูปกระบวนการเรยี นรู้
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รางวัลครูดศี รเี มอื งปาย โดยคุรุสภาอำ� เภอปาย
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผบู้ รหิ ารศึกษาดีเดน่ ดา้ นภมู ิรู้ ภมู ธิ รรม ภูมิฐาน
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีป่ รกึ ษาโครงงานคณุ ธรรม เยาวชนท�ำดี ถวายในหลวง
โดย ส�ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน

๑๒

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝนั
โดย สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะนเิ ทศโรงเรียนในฝนั ระดบั เขตตรวจราชการ(Roving Team)
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานกรรมการเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
โดย สำ� นกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

จากใจศิษยเ์ กา่

จากเดก็ แมฮ่ อ่ งสอนแดนไพร สรู่ วั้ วทิ ยาลยั ครเู ชยี งใหม่ ทปี่ จั จบุ นั คอื มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั
เชียงใหม่แห่งน้ี ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ การใช้ชีวิตและการศึกษาท่ีนี่ได้หล่อหลอมเด็กบ้านนอกคนหน่ึง
เข้ามาเรียน ป.ก.ศ. – ป.ก.ศ.สูง เข้าพักหอพักประจ�ำของวิทยาลัย ท�ำให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ
ใช้ชวี ิตรว่ มกับเพือ่ นๆ รนุ่ พี่ รนุ่ นอ้ ง จากต่างอ�ำเภอและต่างจงั หวัด ไดเ้ รียนรู้วชิ าเรยี นรชู้ วี ิตและ
สมั ผสั ความเปน็ ครู จากครบู าอาจารย์ ทว่ี นั นปี้ ระสบความสำ� เรจ็ ในชวี ติ และภาคภมู ใิ จเสมอวา่ เปน็
ลูกพระพิฆเนศวร วิทยาลัยครูเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภูมิใจท่ีได้เรียนกับ
ครบู าอาจารยท์ กุ ทา่ น ดว้ ยอาจารยท์ กุ ทา่ นในสถาบนั แหง่ นร้ี กั และทมุ่ เท ถา่ ยทอดวชิ าความรู้ และ
ดแู ลเอาใจใสด่ งั่ คนในครอบครวั ตลอดระยะเวลาในการศกึ ษาเลา่ เรยี นขา้ พเจา้ มคี วามสขุ ทไ่ี ดเ้ รยี น
และเกบ็ เกย่ี วความรแู้ ละประสบการณจ์ ากหอ้ งเรยี นในอดตี จากวชิ าศลิ ปะซง่ึ เปน็ วชิ าเอกทข่ี า้ พเจา้
รักมาก ประสบการณ์จากวิชาพลศึกษาที่เป็นวิชาโทท่ีข้าพเจ้าช่ืนชอบและเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�ำให้
ข้าพเจา้ ไดเ้ ปน็ นกั กีฬาและรักการเลน่ กีฬามาโดยตลอดจนถึงทุกวนั น้ี ประสบการณจ์ ากวชิ าดนตรี
นาฎศิลป์ วชิ าต่างๆ รวมท้ังกจิ กรรมตา่ งๆ ทัง้ ในและนอกสถาบัน สามารถน�ำมาปรับใชใ้ นปัจจบุ นั
กับการปฎิบัติงาน การท�ำงานกับเพ่ือนร่วมงาน การปลูกฝังและการฝึกฝนลูกศิษย์ในฐานะครู

๑๓

การสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้ปกครอง รวมท้ังประสานงานกับองค์กรทั้งในและนอกสังกัด
สง่ เสรมิ การทำ� งาน การปฏิบัตงิ าน ร่วมกนั อยา่ งมีความสุข
จากการเริ่มต้นการศึกษา สู่การมีชีวิตที่ดี ท�ำให้มีโอกาสที่ดีท่ีข้าพเจ้าได้ศึกษาต่อจนจบ
ปรญิ ญาตรีและโท ซง่ึ สถาบนั ทข่ี ้าพเจ้าได้เขา้ ศกึ ษาตอ่ พัฒนาตนเองต่อ กค็ อื มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
เชียงใหม่ สถาบนั ที่สร้างความมนั่ ใจและความภมู ิใจใหก้ บั ชวี ติ ทำ� ใหว้ นั นีม้ ี นายโกศล เชาวเ์ ลขา
ที่มีโอกาสได้รับราชการต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ จนได้เป็นถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลปาย
(เวยี งใต)้ อำ� เภอปาย จงั หวดั แมฮ่ อ่ งสอน ไดเ้ ปน็ ครทู มี่ ลี กู ศษิ ยท์ ป่ี ระสบความสำ� เรจ็ ในชวี ติ ประสบ
ความสำ� เรจ็ ในหนา้ ทกี่ ารงานมากมาย ไดร้ บั เกยี รตจิ ากสงั คม ไดร้ บั รางวลั และการประกาศเกยี รตคิ ณุ
มากมาย ซ่ึงท่ีกล่าวมานี้ ทั้งหมดต้องขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้
ต่างๆ มาประกอบวิชาชีพท่ีสุจริต จนข้าพเจ้าประสบผลส�ำเร็จมาถึงทุกวันน้ี และมีวันแห่งความ
ภาคภมู ใิ จเปน็ พเิ ศษ ในฐานะศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่ ของสถาบนั ทข่ี า้ พเจา้ รกั และมคี วามผกู พนั มาโดยตลอด
ท้ังนี้ หลักค�ำสอนที่ครูบาอาจารย์มอบให้ ได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาโดยตลอด
ซงึ่ ปจั จบุ นั สงั คมไทยและสงั คมโลกมคี วามกา้ วหนา้ และมกี ารเปลย่ี นแปลงอยา่ งรวดเรว็ มหาวทิ ยาลยั
ราชภัฎเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาทุกคณะ
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานในหลวง
รชั กาลที่ ๙ ในการพัฒนาท้องถ่นิ ของตนเองและอยูร่ ่วมสงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ ปลูกฝังนกั ศกึ ษา
ให้ยึดหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้ นชวี ิตประจำ� วัน (๓ ห่วง ๒ เงอื่ นไข)
๑. พอประมาณ : เป็นบุคคลที่ประหยดั ตามฐานะของตนเองไม่เบยี ดเบียนตนเอง
และผอู้ ื่น
๒. มีเหตผุ ล : มีทักษะในการตดั สนิ ใจอยา่ งมเี หตผุ ล คำ� นงึ ถึงผลกระทบตา่ งๆ

๑๔

๓. มภี ูมคิ ุ้มกันในตัวเอง : มีทกั ษะในการพูดจา สภุ าพ มีปฏสิ มั พันธท์ ่ดี มี ีทกั ษะ
การทำ� งานร่วมกับผูอ้ น่ื และอยู่ร่วมในสงั คม
เงือ่ นไข ความรู้ : ปลูกฝงั ให้นักศึกษาเป็นบุคคลแหง่ การเรยี นรู้ตลอดชวี ิต
คุณธรรม : ปลูกฝังให้เป็นคนที่มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน การควบคุมอารมณ ์
และใชห้ ลกั สงั คหวตั ถุ ๔ ในการอยู่ร่วมกบั ผ้อู ื่น
สุดท้ายขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน สถาบันท�ำให้
สาธารณชนไดเ้ หน็ แลว้ วา่ “ตวั อยา่ งทด่ี ี มคี า่ ยง่ิ กวา่ คำ� สอนใดๆ” วทิ ยาลยั ครเู ชยี งใหม-่ มหาวทิ ยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการจัดการ
เรยี นการสอนท่มี ีคณุ ภาพ มกี ารทำ� งานประสานชุมชน องคก์ รต่างๆ สรา้ งเครือข่ายในการพฒั นา
ท้องถิ่น เป็นที่พ่ึงของคนในท้องถิ่นและสังคม สร้างบัณฑิตที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นและสังคม
และในฐานะบัณฑิตหรือศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รู้สึกภูมิใจท่ีเป็นศิษย์เก่าท่ีมีเกียรติและ
ศกั ดิศ์ รีของวิทยาลยั ครูเชียงใหม่-มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดเรื่อยมาและตลอดไป

ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๕ ถนนชยั สงคราม ซอย ๒ หมู่ ๑ ต�ำบลเวียงใต้
อำ� เภอปาย จังหวัดแมฮ่ อ่ งสอน ๕๘๑๓๐

๑๕

นายเจตนิพฐิ
รอบคอบ

ศิษยเ์ กา่ ดเี ด่น

สาขาบริหารสถาบันการศกึ ษา

ต�ำแหน่งปจั จุบัน
ผอู้ ำ� นวยการโรงเรยี นบา้ นเวยี งฝาง
อ�ำเภอฝาง จงั หวดั เชยี งใหม่ สพป.ชม.๓

ประวัตกิ ารศึกษา
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุ าสตร์
สถาบันราชภฏั เชยี งใหม ่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาโท สาขาวิชาหลกั สตู รและการสอน
คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรญิ ญาเอก สาขาวิชาการบรหิ ารการศึกษา คณะครศุ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั เชยี งราย

ประวตั ิการท�ำงาน
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนอรุโณทัยวทิ ยาคม อ�ำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ ๓๐
อ�ำเภอแมอ่ าย จังหวดั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ครู คศ.๑ โรงเรียนฝางชนูปถมั ภ์ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑๖

l ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำ� เภอฝาง จงั หวดั เชียงใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รองผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ�ำเภอเชียงดาว
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จงั หวดั เชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการช�ำนาญการ โรงเรียนบา้ นห้วยไคร้ อ�ำเภอเวยี งแหง
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดเชยี งใหม่
ผู้อำ� นวยการช�ำนาญการพเิ ศษ โรงเรียนบา้ นห้วยมว่ ง อ�ำเภอแมอ่ าย
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำ� นวยการชำ� นาญการพิเศษ โรงเรียนบา้ นแมค่ ะ อำ� เภอฝาง
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จงั หวดั เชยี งใหม่
ผ้อู ำ� นวยการชำ� นาญการพเิ ศษ โรงเรยี นบ้านเวียงฝาง อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน เกียรตปิ ระวัติ รางวัลภาคภมู ใิ จที่ไดร้ บั
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โลเ่ ชดิ ชเู กยี รตขิ องกระทรวงศกึ ษาธกิ าร รางวลั MOE AWARDS ปกี ารศกึ ษา
๒๕๕๗ ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทดิ ทนู สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศเกยี รตคิ ณุ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ซ่ึงส�ำนกั งานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
มอบให้เปน็ ผลจากการท�ำงานสนับสนนุ และพฒั นา
ดา้ นมาตรฐานต้านยาเสพตดิ ใหก้ บั เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

๑๗

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โลเ่ ชดิ ชเู กยี รตขิ องกระทรวงศกึ ษาธกิ าร รางวลั MOE AWARDS ปกี ารศกึ ษา
๒๕๕๘ ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหา
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ยาเสพตดิ ในสถานศึกษา
โล่เชิดชเู กยี รติของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดเี ดน่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดบั เงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๕๘
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศและเข็มเชิดชเู กยี รตเิ ป็น ตน้ แบบคนดศี รีแผ่นดิน
จากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่ ตามโครงการสร้างกระแส
การพัฒนาคนและสงั คมในระดับจลุ ภาค
โลเ่ ชดิ ชเู กยี รตขิ องกระทรวงศกึ ษาธกิ าร รางวลั เสมา ป.ป.ส. ผลงานระดบั
ทองดีเด่น อันดับ ๑ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศกึ ษา ๒๕๕๙

๑๘

l ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โล่เชิดชูเกียรตคิ ุณ SUPER READER ระดบั ๒ เปน็ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่มีผลงานนวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน และโดดเด่น
ของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชยี งใหม่

จากใจศิษยเ์ ก่า

คำ� วา่ “คนดีสร้างชาตไิ ทย ราชภัฏเชยี งใหมส่ ร้าง
คนด”ี มนั เปน็ ประโยคทพ่ี ดู แลว้ ภาคภมู ใิ จ ในฐานะศษิ ยเ์ กา่
มนั เปน็ ความทรงจำ� และความผกู พนั ทม่ี ตี อ่ “สถาบนั ราชภฏั
เชียงใหม่” เพราะตลอดระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๓๘ –
๒๕๔๒) ที่เปน็ นกั ศึกษาในโครงการครุ ทุ ายาท ท่นี เ้ี ปน็ ทซี่ งึ่
คณาจารย์มอบความรู้ในศาสตร์การศึกษา มอบศิลป์และ
ทักษะทางวิชาชีพ และที่ส�ำคัญอบรมให้เป็น “คนดี”
พร้อมท่จี ะออกมารบั ใชส้ ังคม
ทกุ ครั้งท่มี โี อกาสในการแนะนำ� ตนเอง จะไมร่ รี อ
ที่ จ ะ แ น ะ น� ำ ตั ว ว ่ า จ บ จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ่ ง น้ี
เกือบ ๒๐ ปี ที่ส�ำเร็จการศึกษาและออกมารับใช้สังคม
ในการรบั ราชการครูและพัฒนาตนเองส่ผู ู้บริหารสถานศึกษา ไดน้ �ำความรู้และสิง่ ท่ีได้รบั มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสถานศึกษา และสู่การพัฒนานักเรียน ด้วยมีความมุ่งม่ันต้ังใจจะพัฒนานักเรียน
ใหเ้ ปน็ คนด ี เหมือนตวั กระผมทไี่ ด้รับการเพาะบม่ อบรมใหเ้ ปน็ คนดแี ละรบั ใช้สงั คม จากสถาบนั
แหง่ น้ีให้สมกบั ปณธิ าน “คนดสี ร้างชาติไทย ราชภฏั เชียงใหมส่ รา้ งคนดี” ใหค้ งอยูส่ บื ไปครับ

๑๙

ทิศทางการพัฒนามหาวทิ ยาลยั ในยคุ ปัจจุบัน

จากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ�ำมณฑล
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นเวลา ๙๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๗ – ๒๕๖๑)
มันบ่งบอกถึงความเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ผลิต
บัณฑติ ออกมารบั ใชส้ งั คมอยา่ งมากมาย อนาคตภาพและ
ความคาดหวังในการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ อยากให้ผลิตบัณฑิตออกมาตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาท้องถนิ่ อย่างแทจ้ รงิ หมายถึง
คณุ ภาพ (คณุ วฒุ /ิ ความรู้ + คณุ ธรรม/ความด)ี ของบณั ฑติ
ใหม้ ี ความพร้อมในการพัฒนางาน (คิดเป็น) ความพรอ้ ม
ในการทำ� งาน (ท�ำเปน็ ) และสู้งาน (แกป้ ญั หาเปน็ ) เป็นท่ตี ้องการของสถานประกอบการทุกระดับ
ในท้องถ่ิน และท่ีส�ำคัญอย่าท้ิงความเป็นตัวตนและรากเหง้าของสถาบันคือ สถาบันผลิตคร ู
พัฒนาบัณฑิตสายครุศาสตร์ท่ีมคี ุณภาพออกมารบั ใช้ทอ้ งถนิ่ และสังคม
ทอ่ี ยู่ เลขท่ี ๒๑๐ หมู่ ๗ ตำ� บลเวยี ง
อ�ำเภอฝาง จงั หวัดเชยี งใหม ่ ๕๐๑๑๐

๒๐

นายปยิ ะ ไชยอ้าย

ศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่

สาขาวชิ าการ หรือวิชาชีพ

ตำ� แหน่งปจั จบุ ัน
ครผู ู้สอน โรงเรียนมงฟอรต์ วิทยาลยั

ประวตั ิการศึกษา

l ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาตรี คณะครศุ าสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สถาบนั ราชภฏั เชยี งใหม่

ประวัตกิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ หวั หน้าระดบั ชัน้ ม.๔ ครูผ้สู อนวชิ าฟสิ กิ ส์ โรงเรยี นมงฟอร์ตวิทยาลยั

ผลงาน เกียรติประวตั ิ รางวัลภาคภมู ิใจท่ไี ด้รับ

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลระดับประเทศ Science Education Award จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการรางวัลศึกษา วิทยาศาสตร์มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม
วิทยาศาสตรแ์ หง่ ประเทศไทย

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็ วทิ ยากรนำ� เสนอผลงานในการประชมุ วทิ ยาศาสตรค์ ณติ ศาสตรโ์ รงเรยี น
ครั้งที่ ๒๒ ณ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี จงั หวัดนครราชสีมา

๒๑

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่ปรึกษานักเรียนรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
ระดบั ประเทศ ณ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยสี ุรนารี จงั หวดั นครราชสีมา
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสมาคมวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปน็ ท่ปี รกึ ษานกั เรยี นรบั รางวัล รองชนะเลิศอันดบั ๑ ชมุ นุมวิทยาศาสตร์
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รุ่นเยาว์ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เปน็ ทป่ี รกึ ษานกั เรยี นรบั รางวลั รองชนะเลศิ โครงงานวทิ ยาศาสตรร์ นุ่ เยาว์
ครง้ั ที่ ๑๘ ณ INTEL INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING
FAIR ๒๐๑๖, Arizona.USA โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพวิ เตอรแ์ หง่ ชาติ สำ� นกั งานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชาติ

จากใจศิษย์เก่า

ผมไดเ้ ขา้ มาศกึ ษาในคณะครศุ าสตร์ เอกฟสิ กิ ส์ สถาบนั ราชภฏั เชยี งใหม่ เมอ่ื ปกี ารศกึ ษา
๒๕๓๖ ชว่ งแรกทเ่ี ขา้ มาเปน็ นกั ศกึ ษาชนั้ ปที ่ี ๑ กไ็ ดเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมทคี่ ณะและมหาวทิ ยาลยั จดั ขนึ้
อกี ทัง้ ผมยังเขา้ รว่ มเป็นคณะกรรมการองคก์ ารนักศึกษา เพือ่ น�ำเพือ่ นๆ ในรนุ่ เดียวกันท�ำกจิ กรรม
ตา่ งๆ เมอ่ื ผมไดศ้ กึ ษาในชน้ั ปที ี่ ๒ ถงึ ชน้ั ปที ่ี ๔ กไ็ ดเ้ ขา้ เปน็ รองนายกองคก์ ารนกั ศกึ ษา ซงึ่ ไดท้ ำ� งาน
รว่ มกบั องคก์ รนกั ศกึ ษาภายนอกคณะมากมายหลายองคก์ ร ในการทำ� งานในทกุ ตำ� แหนง่ ทกุ หนา้ ท่ี
ต้องมีความรบั ผิดชอบอยา่ งสูงทัง้ ต่อตนเองและผ้อู ืน่
ผมคดิ วา่ ประสบการณต์ า่ งๆ ทไี่ ดจ้ ากการทำ� กจิ กรรมไมว่ า่ จะเปน็ การไดเ้ ขา้ รว่ มหรอื เปน็
ผู้จัดกิจกรรมล้วนท�ำให้ตัวเราเองมีการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับตนเอง เช่น การตัดสินใจ
ในสถานการณต์ า่ งๆ การแกป้ ญั หาเฉพาะหนา้ ความกลา้ แสดงออก อกี ทงั้ ยงั มสี ว่ นชว่ ยพฒั นาจติ ใจ

๒๒

ให้เข็มแข็ง ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ ร่วมถึงได้ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงทั้งหมดท�ำให้เรามีความภูมิใจ
ในตวั เอง และท�ำให้ชวี ิตในมหาวิทยาลัยมีความสุขย่ิงขนึ้
จวบจนบดั น้ี ความสขุ ยงิ่ นบั ทวคี ณู “รางวลั ศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่ ” ทไี่ ดร้ บั ในครงั้ นี้ ถอื เปน็ ความ
ภาคภมู ใิ จอยา่ งสงู สดุ เพราะเปน็ สง่ิ ทก่ี ารนั ตถี งึ ความรสู้ กึ ทดี่ งี าม ประสบการณก์ ารเรยี น การทำ� งาน
ทั้งมวล ทุกอย่างท่ไี ด้รบั จากสถาบนั ที่ไดน้ �ำมาปรบั ใช้ในสังคม ครอบครวั ความภาคภูมิใจคร้ังนี้
จะเปน็ แรงบันดาลใจให้ผม ปฏิบตั ิแตส่ ่งิ ท่ีดีงาม สรา้ งสรรคส์ งั คมต่อไป
สิ่งที่สร้างความประทับใจน้ัน สามารถเกิดได้ทุกเมื่อและตลอดเวลา แต่ถ้าพูดถึงส่ิงท่ี
ประทับใจที่สุดนั้น ก็ถือว่า ส่ิงน้ันเป็นสิ่งสามารถสร้างความตรึงตราใจให้กับเราน้ันได้ตลอดเวลา
ณ สถาบันแห่งน้ี ส�ำหรับผมแล้วเปรียบประดุจเป็นบ้านหลังท่ี ๒ ท่ีคอยให้ความรู้ ความรัก
ความอบอุน่ เปน็ บา้ นทเี่ พียบพรอ้ มไปดว้ ย การอบรมสัง่ สอนท่ดี ี ได้เพิ่มพนู ความรู้ เพอื่ ใหก้ ้าวสู่
สังคมทีย่ ่ิงใหญแ่ ละใหม้ ีรากฐานทมี่ น่ั คง นบั แต่ย่างก้าวแรก และก้าวต่อๆมา สิง่ ท่ีไดจ้ ากสถาบันนี้
ไมใ่ ชไ่ ดเ้ พยี งองคค์ วามรใู้ นตำ� ราเทา่ นน้ั แตส่ งิ่ ทไ่ี ดม้ ากกวา่ นนั้ กค็ อื ความรกั ความอบอนุ่ ความเอาใจ
ใสจ่ ากอาจารย์ เพอ่ื น และบคุ ลากร ทมี่ อบความรสู้ กึ เปน็ กนั เองตลอดเวลา การไดท้ ำ� กจิ กรรมตา่ งๆ
ร่วมกับเพื่อนๆ สามารถสร้างและให้อะไรหลายๆอย่าง ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นประโยชน์ ท�ำให้รู้ถึง
การรจู้ กั การปรบั ตวั ใหเ้ ขา้ กบั สงั คมมากยงิ่ ขนึ้ สามารถยอมรบั ในสงิ่ ทเี่ ราเปน็ และรถู้ งึ การวางแผน
การท�ำงาน ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่าน้ีก็คือการสะสมประสบการณ์เพ่ือน�ำไปใช้หรือปรับใช้ในปัจจุบันและ
อนาคตได้ ดังนัน้ สถาบันแหง่ น้ี จึงเปน็ บ้านหลงั ทีส่ องท่เี ต็มไปด้วยไมตรจี ติ ความผูกพันทางจติ ใจ
เป็นส่ิงส�ำคัญท่ีเปิดโลกทัศน์ที่กว้างใหญ่ให้กับผม และองค์ความรู้ท่ีได้มาน้ันยังสามารถน�ำไป
ปรับใชแ้ ละต่อยอดในการทำ� งาน การด�ำเนินชีวติ และพัฒนาสงั คมต่อไป
ท่ีอยู่ เลขที่ ๘๑/๗๗ ถนนต้นขาม ๒ ต�ำบลทา่ ศาลา อำ� เภอเมือง จงั หวัดเชยี งใหม่ ๕๐๐๐๐

๒๓

นางสาวปาริชาติ
เภสัชชา

ศษิ ยเ์ ก่าดีเด่น

สาขาวิชาการหรอื วิชาชีพ

ตำ� แหนง่ ปัจจุบนั
ศกึ ษานเิ ทศกช์ �ำนาญการพิเศษ
สำ� นักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชยี งใหมเ่ ขต ๒

ประวัตกิ ารศกึ ษา
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรมั ย์
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรญิ ญาโท สาขาบรหิ ารการศกึ ษา บณั ฑติ วทิ ยาลยั มหาวทิ ยาลยั รามคำ� แหง
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรญิ ญาเอก สาขาผนู้ �ำทางการศึกษาและการพัฒนาทรพั ยากรมนษุ ย์
บณั ฑติ วทิ ยาลัย มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่

ประวตั กิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จังหวัดบรุ รี มั ย์
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรยี นลานสักวิทยา จังหวัดอุทยั ธานี
l ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครชู ำ� นาญการพเิ ศษ โรงเรยี นอุทัยวทิ ยาคม จงั หวัดอทุ ยั ธานี

๒๔

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศกึ ษานเิ ทศกช์ ำ� นาญการพเิ ศษ สำ� นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เชียงใหม่ เขต ๕
ศกึ ษานเิ ทศกช์ ำ� นาญการพเิ ศษ สำ� นกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา
เชยี งใหม่ เขต ๒

ผลงาน เกยี รตปิ ระวตั ิ รางวัลภาคภูมใิ จท่ีไดร้ บั
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลแห่งคุณค่า สพฐ. OBEC Awards
ศึกษานเิ ทศก์ ยอดเย่ียม ส�ำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้านบริหารจดั การ โดย ส�ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวลั เหรียญทอง ระดบั ประเทศ การประกวดศกึ ษานเิ ทศกด์ เี ดน่
(Supervisor Awards) ประเภทพัฒนาการเรยี นการสอน
โดย สำ� นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน
l ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชาติ รางวัลแห่งคุณค่า สพฐ.
OBEC Awards ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ส�ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดา้ นนวตั กรรมและเทคโนโลยเี พอ่ื การเรยี นการสอน
โดย ส�ำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

๒๕

จากใจศิษยเ์ ก่า

ดฉิ นั รสู้ กึ ปลาบปลมื้ และภาคภมู ใิ จเปน็ อยา่ งยง่ิ ทไี่ ดร้ บั รางวลั ศษิ ยเ์ กา่ ดเี ดน่ รางวลั นไี้ มใ่ ช่
เป็นเพียงความส�ำเร็จของดิฉันเท่านั้น แต่เป็นความส�ำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ท่ีมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท่ีได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์
จนเป็นประสบการณ์น�ำไปสูก่ ารทำ� งาน สง่ ผลใหด้ ิฉันประสบความสำ� เรจ็ จนทกุ วันน้ี มหาวิทยาลยั
ราชภฏั เชยี งใหม่ เปน็ สถานศกึ ษาทสี่ รา้ งโอกาสใหก้ บั ทกุ คน คนเราเลอื กเกดิ ไมไ่ ด้ แตเ่ ลอื กทจี่ ะสรา้ ง
อนาคตให้กบั ตนเองได้ ดฉิ ันเปน็ ศิษย์เกา่ คนหนง่ึ ทเี่ ลือกมหาวทิ ยาลยั แหง่ น้ี เป็นทส่ี ร้างอนาคตให้
กับตนเอง ได้มีโอกาสน�ำเอาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในสังคม น�ำความรู้ความสามารถไปใช้ในสิ่งท่ีดี
และเม่อื เราได้ทำ� ความดแี ล้วความดีเหล่านัน้ ก็ส่งผลให้เราไดร้ บั ส่ิงตอบแทนท่ีดีกลับคืนมา
ทอี่ ย ู่ ๙๙/๑๔๖ หมูบ่ า้ นดิเออบานา ตำ� บลทา่ ศาลา อำ� เภอเมอื งเชยี งใหม่
จงั หวดั เชยี งใหม่ รหัสไปรษณีย ์ ๕๐๐๐๐

๒๖

นายพงษ์ลักษณ์
สวุ รรณมาลี

ศิษยเ์ กา่ ดีเดน่

สาขาสง่ เสริมศิลปวฒั นธรรม
ทรพั ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ ม

ตำ� แหน่งปัจจุบนั
เจ้าของกจิ การ พงษศ์ รีนคร ศิลาดล

ประวตั กิ ารศกึ ษา

l ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ปกศ.สงู วทิ ยาลัยครเู ชยี งใหม่

ประวตั กิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พงษ์ศรนี คร ศิลาดล อำ� เภอนครชยั ศรี จังหวัดนครปฐม

ผลงาน เกยี รติประวัติ รางวัลภาคภมู ใิ จท่ไี ด้รบั
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรญิ ญาศลิ ปบณั ฑิตกติ ติมศักด์ิ สาขาเครอ่ื งปั้นดินเผา
จาก มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลเชิดชเู กยี รติเปน็ ครภู ูมปิ ญั ญาไทย รนุ่ ท่ี ๖ ด้านอตุ สาหกรรม
และหตั ถกรรม โดยส�ำนกั งานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลเขม็ ทองคำ� เปน็ ผูท้ �ำคณุ ประโยชนใ์ หแ้ ก่กระทรวงศกึ ษาธิการ
โดยสภาการศึกษาแหง่ ชาติ กระทรวงศกึ ษาธิการ

๒๗

l ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลแทนคณุ แผ่นดนิ ๗๗ ต้นแบบคนดีสู่ ๖๕ ลา้ นคนดที ่วั ไทย

จากใจศษิ ย์เก่า

ทกุ ๆ คนทเี่ ปน็ ศษิ ยเ์ กา่ หรอื ใหม่ ในความคดิ สว่ นตวั ผมวา่ มคี วามรสู้ กึ ยนิ ดแี ละภาคภมู ใิ จ
ในสถาบนั (แหลง่ เรยี นร)ู้ ในวนั ขา้ งหนา้ นน้ั กค็ งตอ้ งพบกบั คำ� วา่ ศษิ ยเ์ กา่ อยแู่ ลว้ แตท่ สี่ ำ� คญั กวา่ นน้ั
ผมเช่ือว่าศิษย์เก่าทุกๆ คนน้ัน ย่อมสร้างสรรค์ในสิ่งท่ีดีๆ อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นๆ
สู่เยาวชนด้วยความบริสุทธิ์สัตย์ซ่ืออย่างมีคุณธรรมแห่งเมตตาธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก
ด้วยฐานของความสุขเป็นที่ตั้งเพราะ “รอยยิ้มแห่งสุขนั้น ย่อมส่งผลต่อการกระท�ำที่มีความสุข
เช่นกนั ”

ทศิ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยคุ ปจั จุบนั

มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่ ท่นี ่ี คือแหลง่ เรียนรแู้ ละใหค้ วามรู้เพื่อสร้างบคุ ลากร หรือ
ตัวบุคคลรวมถึงเยาวชนที่เป็นก�ำลังอันส�ำคัญ สู่การพัฒนาตัวบุคคลเพื่อจะได้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพฒั นาประเทศตอ่ ตอ่ ไป โดยมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่ ในยคุ นนั้ มงุ่ เนน้ สอนใหน้ กั ศกึ ษา
หยั่งรู้ด้วยการปฏิบัติท่ีเป็นปฐมฐานแห่งความส�ำเร็จของชีวิตฯลฯ โดยเฉพาะผมและเพื่อนๆ
ในกลมุ่ รหสั ๑๘๑๐ ในยคุ นนั้ จากขบวนการศกึ ษาบม่ เพาะ

๒๘

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่นิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยี งใหม่

ส่วนตัวแล้วอยากให้สถาบันสอนการปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้รู้ถึงความเป็นจริง ทุ่มเท
ช่วยเหลือ สร้างสรรค์ ด้วยความจริงใจต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อแผ่นดินของเรา
อย่างแท้จริง ที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและฯลฯ สู่สังคม มิใช่ภูมิใจเพียงแค ่
ใบประกาศนียบัตรบนกระดาษ ท่ีสังคมมักจะใช้วัดค่าของมนุษย์ในยุคปัจจุบันสมัยในการอวด
ค่าของ “ตน” เพื่อจุดประสงค์อะไร?นั้นผมก็ไม่แน่ใจ เพราะ “จิตใจมนุษย์ไม่มีเคร่ืองช้ีวัด
การกระทำ� เทา่ นนั้ เปน็ สงิ่ บง่ บอก” การศกึ ษาทดี่ เี ทา่ นนั้ ทจี่ ะเปน็ กำ� ลงั อนั ประเสรฐิ ในการสรา้ งสรรค์
คณุ คา่ และความสำ� เรจ็ อยา่ งมน่ั คงดว้ ยคณุ ธรรมอยา่ งแทจ้ รงิ สชู่ วี ติ แหง่ ความสขุ สตู่ นเองและสงั คม
สืบต่อไป
ทอี่ ยู่ พงษ์ศรนี คร ศลิ าดล ๑๑๔ หมู่ ๔ ตำ� บลสัมปทวน อ�ำเภอนครชัยศรี
จงั หวดั นครปฐม ๗๓๑๒๐

๒๙

นางกนษิ ฐา
เกิดนพคุณ

ศิษยเ์ ก่าดีเดน่

สาขาสง่ เสริมศิลปวฒั นธรรม
ทรพั ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ ม

ตำ� แหนง่ ปัจจุบนั
เจา้ ของธุรกิจส่วนตวั

ประวตั ิการศึกษา
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรญิ ญาตรี สาขาการพฒั นาชมุ ชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบนั ราชภัฏเชียงใหม่

ประวตั กิ ารทำ� งาน

l ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบธรุ กจิ ในครวั เรอื น

ผลงาน เกยี รติประวตั ิ รางวลั ภาคภูมิใจทไ่ี ดร้ ับ
l ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติใหเ้ ป็นผปู้ ้ันองค์พระพุทธรปู พระพทุ ธมหาคุณากร
พระเจ้ามหาคุณในโอกาสเฉลิมฉลอง ๘๐ ปี
จากโรงเรียนฝกึ หัดครูสมู่ หาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่
l ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รบั เกียรตใิ หเ้ ปน็ ผปู้ ้นั องคพ์ ระพิฆเนศในโอกาสเฉลิมฉลอง ๙๐ ปี
จากโรงเรยี นฝึกหดั ครู สู่ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชียงใหม่

๓๐

จากใจศิษย์เกา่

รู้สึกใจและภาคภูมิใจ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งน ้ี
ซ่ึงเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากและเป็นก�ำลังใจให้มีแรงสร้างสรรค์ ผลงานต่อไป
เพือ่ เปน็ ที่ประจกั ษ์ แกส่ งั คมและเยาวชนรุ่นหลังตอ่ ไป
ตลอดระยะเวลาทไ่ี ดม้ โี อกาสเขา้ มาศกึ ษาในสถาบนั แหง่ นไ้ี ดร้ บั ความรู้ และไดร้ บั การดแู ล
เอาใจใส่ จากครูบาอาจารย์ แต่ละท่านท่ีได้น�ำความรู้ ความสามารถ มาถ่ายทอด กระบวน
การเรียนรู้ในด้านวิชาต่างๆ ซ่ึงท�ำให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพและสร้างรายได้
รวมถึงถา่ ยทอดองค์ความรูท้ ีม่ อี ยูใ่ หก้ บั เยาวชนรนุ่ หลัง และผ้สู นใจ

๓๑

ข้อเสนอแนะในการพฒั นาท้องถนิ่ ของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่

ควรมกี ารจดั หลักสตู รให้ตรงกบั ความต้องการของนักศกึ ษาให้ทันสมยั ตอ่ เหตุการณโ์ ลก
ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถที่จะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและ
ชวี ติ ประจำ� วนั ในสงั คมได้อย่าง มปี ระสิทธภิ าพมากขน้ึ เพื่อเป็นการพฒั นาองคค์ วามรแู้ ละพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาลัยแหง่ นี้
ท่อี ย่ ู บ้านเลขที่ ๔๓๐/๑๙ หมู่ท่ี ๗ ซอยศรีสุกรี ๓ ตำ� บลแม่เหยี ะ อ�ำเภอเมอื งเชยี งใหม่
จงั หวดั เชยี งใหม่ ๕๐๑๐๐

๓๒

เพลงเทิดศักดสิ์ ถาบนั

เทิดศกั ดิ์ รกั ของขา้ สูงลอยเลศิ ฟ้าอากาศไทย
นกั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่ พรอ้ มใจศรทั ธา

เทิดศักด์ิ รักสงู สง่ เหมือนดงั หมหู่ งส์ สง่ ศกั ดา
เสยี ศักด์ิศรพี ร้อมพลชี ีวา ยังดีกวา่ ด้านหน้าอยูไ่ ป
เรานัก ศกึ ษา มหาวทิ ยาลัย นามราชภัฏเกรยี งไกร

จะยอมใหใ้ ครเหยียดหรือ
เรานัก ศกึ ษา สถาบนั คนดมี ชี อ่ื ไวใ้ ห้ไหนๆ เขาลอื

ชอื่ ดังกอ้ งฟ้าแดนไกล
*๒ รอบ*

๓๓

ศษิ ย์เก่าดีเดน่ ๖๑

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เชยี งใหม่

ท่ปี รึกษา l รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตร ี มณโี กศล
รกั ษาราชการแทนอธิการบดมี หาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่
l ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรุ ศกั ด์ ิ น่มุ มีศรี
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยี งใหม่
l นายสยาม กนั หาลลิ า
ผ้อู �ำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ขอ้ มูล/จัดพมิ พ/์ เรียบเรียง/ถ่ายภาพ

l นายคมสนั ต ์ บังคมเนตร
หัวหน้างานกจิ กรรมและพัฒนานักศกึ ษา กองพัฒนานักศกึ ษา
l นางสาววรินญา ม่วงดบิ
หวั หน้างานบรกิ ารนักศึกษา กองพฒั นานักศกึ ษา
l นายอำ� พล เจรญิ สุข
นักวชิ าการศกึ ษา กองพัฒนานกั ศึกษา
l นายนิตพิ งษ ์ บญุ มา
นกั วชิ าการศึกษา กองพัฒนานกั ศึกษา

เผยแพรโ่ ดย

l กองพฒั นานกั ศึกษา มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยี งใหม่
โทรศพั ท์ ๐ ๕๓๘๘ ๕๔๓๖
เวปไซด์ http://www.sdd.cmru.ac.th/

๓๔
Click to View FlipBook Version
Previous Book
การแนะนำOTOP5 ดาว (3 ภาษา)
Next Book
PDF Goodnight Good Dog Carl unlimited