The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongpan265, 2020-02-09 04:41:11

Presentation1

Presentation1

ภาษา คํานํา
พาที
หนงั สอื รายวิชาพ้นื ฐานภาษาไทยชุดภาษาเพอ่ื ชวี ติ
ภาษาพาทชี น้ั ช้ันประถมศึกษาปท ่ี เปนหนงั สือทส่ี าํ นกั
งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐานจดั ทาํ ข้นึ สาํ หรบั
นักเรียนใชใ นการเรยี นรแู ละครูใชใ นการจดั การเรียน
การสอน

หนงั สอื เรียนรายวชิ าพน้ื ฐานภาษาไทยชดุ ภาษา
เพื่อชวี ิตมุงเนน ใหนักเรยี นไดเ รียนรทู กั ษะทางภาษาจาก
การอานการเขยี น ฟง ดู พดู
เร่อื งทนี่ า สนใจผสานความเขา ใจลักษณะความเขา ใจ
ของภาษาไทย
ตระหนกั รบั รูในความงามของภาษาภมู ปิ ญ ญาของภาษา
กระบวนการคิดและบรณู าการ

สาํ นักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานหวงั วา
หนังสือเรียนเลมนจี้ ะเปน พระโยขนต อการจัดการเรยี นรู
ใหเ ปนไปอยางมีประสทิ ธภิ าพเปนไปตามหลักการและ
บรรลุตามกฎหมายของหลกั สตู ร

นายชนิ ภทั ร ภูมริ ัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน

ถดั ไป

สารบัญ หนา บทท่ี
ใบโบก ใบบวั
ใบโบก ใบบัว
ภผู า
เพ่อื นกัน
ตามหา
ไปโรงเรยี น

ถัดไป ถดั ไป

รูจกั คาํ นาํ เร่อื ง ใบโบก ใบบวั

ถดั ไป มา มา มาดู มาดู ใบโบก มาดูใบ ถดั ไป
บวั ใบโบก มีตา
ใบบวั มีตา ใบโบก มี ขา ใบบวั มี
ขาใบโบก มี หู ใบบวั มีหู
ใบโบก มี หาง ใบบวั มี หาง
ใบโบก มี งวง ใบบวั มีงวง
ใบโบก มี งา ใบบวั ไม่มี งา

อา นสะกดคํา อา นคลองรอ งเลน
โยกมาโยกไป
คาํ พยัญชนะ สระ สะกดวา อานวา
ใบโบก ใบบัว
ตา ต า ตอ อา ตา โยก ตวั ไป มา

งา ง า งอ อา งา โยก หัว โยก ขา

มา ม า มอ มา มา โยก มา โยก ไป

ขา ข า ขอ อา ขา ถดั ไป

มี ม า มอ อี มี

ดู ด - ดอ อู ดู

หู ห - หอ อู หู

ถดั ไป

บทท่ี ภูผา

ถัดไป ถดั ไป

รูจกั คาํ นําเร่อื ง

ภผู า

ภผู า พอ แม

หา

ดีใจ ดูแล รัก ภผู า มี พอ
ภผู า มี แม
ถดั ไป พอ ให ภูผา มาหา
พอให ภผู า ดแู ลใบ โบก
พอ ให ภูผา ดูแล ใบบัว

ถดั ไป

ภูผา รัก ใบโบก อธิบายเพ่ิมเติมความรู
ภผู า ดใี จ ได ดูแล ใบโบก อา นพยญั ชนะ
ภผู า รัก ใบบัว
ภูผา ดใี จ ได ดแู ล ใบบวั กจฎฏดตบปอ
ใบโบก ใบบวั รัก ภผู า
พอ แม รกั ภผู า รัก ใบโบก รัก ใบบวั ขผสห
ภผู า รัก พอ แม รกั ใบโบก รัก ใบบัว
ใบโบก ใบบวั รกั ภูผา รกั พอ รกั แม งพภมรล

ถัดไป อา นเลขไทย

๑ อานวา หน่งึ
๒ อานวาสอง
๓ อา นวา สาม
๔ อานวาส่ี
๕อา นวา หา

ถดั ไป

อานแจกลกู

อา นสะกด อ่านคล่องรอ้ งเล่น
เพอ่ื นภผู า
คาํ พยัญชนะ สระ สะกดวา อา น
ภูผา ดแู ล ใบโบก
วา ภผู า ดูแล ใบบวั
ภผู า มี เพอ่ื น ขา ง ตัว
ดี ด ี ดอ-ดี ดี ชือ่ ใบบัว ชอื่ ใบโบก

รี ร ี รอ-อี รี ถดั ไป

ปู ป  ปอ-อู ปู

ภู ภ  ภอ-อู ภู

พา พ -า พอ-อา พา

ลา ล -า ลอ-อา ลา

ผา ผ -า ผอ-อา ผา

ฝก อา น

ภูผา มาหา ตาดู ปูนา อารี ดใี จ

ถัดไป

บทท่ี เพือ่ นกัน

ถดั ไป ถดั ไป

รูจกั คาํ นําเร่ือง เพื่อนกัน
พา ไป ตัว โต
ถัดไป เรา กัน เปน แอก แอก ภผู า พา ใบโบก ใบบัว ไป หา เดก็ เดก็
เดก็ เด็ก ดู ภผู า
เด็ก เดก็ ดู ลกู ชา ง
เด็ก เดก็ ดีใจ เรยี ก ใบโบก
เด็ก เดก็ ดใี จ เรียก ใบบวั
ไก จอง เพื่อน ชาง ตวั โต
ลกู ชา ง ชู งวง รอ ง แอก แอก
ภผู า ดีใจ เรา มา เปน เพ่ือน กนั

ถัดไป

คําสะกดคาํ อา นคลอ ง รองเลน

คาํ พยญั ชนะ สระ สะกดวา อานวา เพื่อนลูกชาง
เด็ก เดก็ เปน เพอื่ น ลกู ชา ง
เก ก เ กอ เอ เก ลูกชาง เปน เพ่ือน เด็ก เดก็ ลูกชา ง
แม ตวั ยงั เลก็ แต เดก็ เด็ก ตวั เล็ก
เห ห เ หอ เอ เห กวา ลูกชาง

เร ร เ รอ เอ เร ถัดไป

แต ต แ ตอ แอ แต

แฉ ฉ แ ฉอ แอ แฉ

แล ล แ ออ แอ แล

ฝก อา น

ใจดี มตี า ขาก เหมา
หาปู ดูแล แจกนั หันไป

ถดั ไป

บทที่ ตามหา

ถัดไป ถดั ไป

ถดั ไป ถดั ไป

รจู ักคาํ นําเรือ่ ง

ตามหา
ภผู า หา ออย ไป ให ใบโบก ใบบัว
แต ลูกชา ง ไม อยู ท่ี ลาน
ภูผา เดนิ หา ลกู ชา ง
ภผู า ไป ที่ลําธาร
ใบโบก ใบบัว เลนนาํ้ อยู

ถดั ไป ถดั ไป

ภูผา ผูก กระดงึ ที่ คอ ใบโบก อธิบายเพิ่มเตมิ ความรู
ภูผา ผูก กระพรวน ที่ คอ ใบบัว กระดึง อานพยัญชนะ
ดัง โปก เปก ขฉถผ ส ห
กระพรวน ดงั กรุง กริ๋ง คงชทธนพภมยรลว
อา นสระ
เวลา ใบโบก และ ใบบวั หาย ไป โ_ อา นวา โอ
ภผู า จะ ได ตาม หา ใบโบก และ ใบบวั ไ_ อา นวา ไอ
ได ทนั ที ใ_ อานวา ใอ
ไ_ เรยี กวา สระไอ
ถดั ไป ใ_เรียกวา สระไอ
อานเลขไทย

๑ ๒ ๓ ๔๕
หนง่ึ สอง สาม สี่ หา

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
หก เจ็ด แปด เกา สิบ

ถดั ไป

ถดั ไป ถดั ไป

ใบโบกใบบวั เดินตามใบโบกหิ้ว อานสะกดคาํ
ปนโตสง เสียงรองเอก๊ิ เอกิ๊ กระ คาํ พยัญชนะ สระ สะกดวา อานวา
ดึงดังโปก เปก ใบบัวหิ้วกระเปา
สง เสียงรอ งดังกรุงกริ้ง ไป โต ต โ_ ตอ-โอ โต
โรงเรยี นภผู าเดนิ หนา ใบโบก โค ค โ_ คอ-โอ โค
ไป ป ไ_ ปอ-ไอ ไป
ไว ว ไ_ วอ-ไอ
ใจ จ ใ_ จอ-ใอ
ใย ย ใ_ ยอ-ใอ

ถดั ไป ถดั ไป


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LAPORAN MINIT DP4 2019
Next Book
BUKU PROGRAM Majlis Pelantikan Pemimpin 2020 KOKO