The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nongpan265, 2020-02-12 08:40:22

ภาษา พาทีชั้นม

Presentation1-3-1

ภาษา
พาที

แบบฝก หดั 3.2 การเขยี นเคา โครงของโครง

งาน

ชอ่ื โครงงาน ส่ือการเรยี นวิชาภาษาไทย

ชอ่ื ผูจ ดั ทาํ

1นางสาวจนั ตมิ า กวางนอก ช้นั ม.6/2

2นางสาวศศกิ าญจน ฝนสนั เทยี ะ ชน้ั ม.6/2

3นางสาววราภรณ ขมสันเทียะ ชนั้ ม.6/2

4นางสาวเจนจิรา มากบุญ ช้นั ม.6/2

ครูทปี่ รึกษา ครู วนี พนั ธ กรัจังหรีด

ระยะเวลาดําเนนิ งาน เดือน มกราคม กุมภาพันธ
แนวคิด ท่มี า ในการเรยี นการสอนในปจ จบุ นั มกี ารใช
ส่ือในการสอนมากมายในรายวชิ าตางๆกลมุ ของดิฉนั
จึงเหน็ วา ถา เราจดั สือ่ ในการประกอบการเรยี นก็จะ
สามารถสะดวกมากข้ึนโดยทีไ่ มตองถือหนงั สอื ใหมนั
หนกั และสามารถพกพาคนหาไดท กุ ท่ีทําใหประหยดั
เวลาในการเปด หาสารบญั ดานปกหนังสือเพ่ือลดการ
ถือคูมือในการมาโรงเรียนและสามารถเปด ใชไดตลอด
เวลา

วตั ถุประสงค
1. ผูเขยี นไดใ ชเ ครอ่ื งมอื ส่อื สารทีเ่ ปน
ประโยชน
2. ผูเ ขียนไดร ูจกั ศึกษาคน ควาเพอ่ื นําไป
ศกึ ษาในการเรยี น
3.ผเู รียนไดเ ขาไปคนควาหาคําตอบจากสือ่
การ เรียน

วิธดี ําเนนิ งาน
1คิดและเลอื กหัวขอ โครงงาน
2วางแผน
3ดําเนนิ งาน
4เขียนรายงาน
5นําเสนอโครงงาน

ข้นั ตอนการปฎบิ ัติ

ขั้นตอนการปฎบิ ตั ิ ระยะเวลา

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ

1การคิดและการเลอื ก
หวั ขอโครงงาน

2การวางแผน

3การดาํ เนินงาน

4การเขยี นรายงาน

5การนําเสนอโครงงาน

ผลท่ีคาดวาจะไดร บั
1.ผเู รียนไดค วามรจู ากสื่อไมมากก็นอย
2.ในการจดั ทาํ ส่อื การเรียนกห็ วงั เพอ่ื ทีจ่ ะ
ชวยลดการถือหนงั สือใหน อ ยลง
3.ผเู รียนไดใ ชป ระโยชนอ ยา งถูกตองใน
การใชเคร่อื งมอื สือ่ สารในการคน ควา

เอกสารอา งองิ
-ความรูจากหนงั สอื ภาษาไทย ป.1
-ภาพจากอินเทอรเนต็ ประกอบสอื

สารบญั หนา

บทท่ี1 ใบโบก ใบบวั 1
บทท่ี 2 ภูผา 4
บทท่ี 3 เพอื่ นกัน 11
บทที่ 4 ตามหา 16
บทที่ 5 ไปโรงเรยี น 22

บทที่1
ใบโบก ใบบวั

2

รจู ักคาํ นาํ เรื่อง

3

ใบโบก ใบบวั

มา มา มาดู มาดู ใบโบก มาดูใบ
บวั ใบโบก มีตา
ใบบวั มีตา ใบโบก มี ขา ใบบวั มี
ขาใบโบก มี หู ใบบวั มีหู
ใบโบก มี หาง ใบบวั มี หาง
ใบโบก มี งวง ใบบวั มีงวง
ใบโบก มี งา ใบบวั ไม่มี งา

บทที่ 2
ภูผา

รูจ กั คํานําเรื่อง 57

ภูผา พอ แม

หา

ดใี จ ดูแล รัก

ถัดไป

6

ภผู า

ภูผา มี พอ
ภผู า มี แม
พอ ให ภูผา มาหา
พอ ให ภผู า ดแู ลใบ โบก
พอ ให ภผู า ดูแล ใบบวั

7

ภผู า รกั ใบโบก
ภูผา ดีใจ ได ดแู ล ใบโบก

ภผู า รกั ใบบัว
ภูผา ดใี จ ได ดแู ล ใบบวั

ใบโบก ใบบัว รัก ภผู า

พอ แม รัก ภผู า รกั ใบโบก รัก ใบบัว

ภูผา รกั พอ แม รัก ใบโบก รัก ใบบวั

ใบโบก ใบบัว รกั ภผู า รัก พอ รัก แม

8

อธบิ ายเพิ่มเตมิ ความรู
อานพยัญชนะ

กจฎฏดตบปอ

ขผสห

งพภมรล

อานเลขไทย

๑ อานวา หน่ึง
๒ อานวา สอง
๓ อานวา สาม
๔ อา นวา ส่ี
๕อา นวาหา

9

อา นแจกลูก

อา นสะกด

คํา พยัญชนะ สระ สะกดวา อาน

วา

ดี ด ี ดอ-ดี ดี

รี ร ี รอ-อี รี

ปู ป  ปอ-อู ปู

ภู ภ  ภอ-อู ภู

พา พ -า พอ-อา พา

ลา ล -า ลอ-อา ลา

ผา ผ -า ผอ-อา ผา

ฝก อาน

ภูผา มาหา ตาดู ปูนา อารี ดีใจ

10

อา่ นคลอ่ งรอ้ งเล่น

เพ่ือนภผู า

ภูผา ดูแล ใบโบก
ภูผา ดูแล ใบบวั
ภูผา มี เพ่ือน ขา ง ตัว
ชื่อ ใบบัว ชอื่ ใบโบก

บทที่ 3
เพือ่ นกนั

12

รจู ักคํานําเรื่อง

พา ไป ตัว โต
เรา กัน เปน แอก แอก

13

เพื่อนกนั

ภผู า พา ใบโบก ใบบัว ไป หา เดก็ เด็ก
เดก็ เด็ก ดู ภูผา
เดก็ เดก็ ดู ลูกชา ง
เดก็ เด็ก ดีใจ เรยี ก ใบโบก
เดก็ เด็ก ดใี จ เรยี ก ใบบัว
ไก จอง เพื่อน ชา ง ตวั โต
ลูกชาง ชู งวง รอง แอก แอก
ภผู า ดใี จ เรา มา เปน เพ่ือน กัน

14

คาํ สะกดคํา

คาํ พยญั ชนะ สระ สะกดวา อานวา

เก ก เ- กอ-เอ เก

เห ห เ- หอ-เอ เห

เร ร เ- รอ-เอ เร

แต ต แ- ตอ-แอ แต

แฉ ฉ แ- ฉอ-แอ แฉ

แล ล แ- ออ-แอ แล

ฝกอาน

ใจดี มตี า ขาก เหมา
หาปู ดแู ล แจกนั หนั ไป

15

อานคลอง รองเลน

เพอ่ื นลูกชาง

เด็ก เดก็ เปน เพ่ือน ลูกชาง
ลกู ชาง เปน เพอ่ื น เดก็ เด็กลกู ชา ง
แม ตวั ยงั เล็ก แต เดก็ เด็ก ตัว เล็ก

กวา ลกู ชาง

บทที่ 4
ตามหา

รูจักคํา นาํ เรือ่ ง 17

ถดั ไป

18

ตามหา

ภผู า หา ออ ย ไป ให ใบโบก ใบบวั
แต ลูกชาง ไม อยู ที่ ลาน
ภผู า เดิน หา ลกู ชาง
ภูผา ไป ทล่ี ําธาร
ใบโบก ใบบวั เลนน้ํา อยู

19

ภูผา ผกู กระดึง ท่ี คอ ใบโบก
ภูผา ผูก กระพรวน ท่ี คอ ใบบัว กระดึง
ดงั โปก เปก
กระพรวน ดงั กรุง กริ๋ง
เวลา ใบโบก และ ใบบวั หาย ไป
ภูผา จะ ได ตาม หา ใบโบก และ ใบบัว
ได ทนั ที

20

อานสะกดคํา

คํา พยญั ชนะ สระ สะกดวา อา นวา

โต ต โ_ ตอ-โอ โต
โค ค โ_ คอ-โอ โค
ไป ป ไ_ ปอ-ไอ ไป
ไว ว ไ_ วอ-ไอ ไว
ใจ จ ใ_ จอ-ใอ ใจ
ใย ย ใ_ ยอ-ใอ ใย

ฝก อาน
ใบโบก โยกไป ไถนา ธานี
มโี ค โลเล เวลา หาแพ

21

อธบิ ายเพิม่ เติมความรู
อานพยญั ชนะ
ขฉถผ ส ห
คงชทธนพภมยรลว
อานสระ
โ_ อานวา โอ
ไ_ อา นวา ไอ
ใ_ อานวา ใอ
ไ_ เรียกวา สระไอ
ใ_เรียกวา สระไอ
อานเลขไทย

๑ ๒ ๓ ๔๕
หนึง่ สอง สาม ส่ี หา

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
หก เจด็ แปด เกา สบิ

บทท่ี 5
ไปโรงเรยี น

23

รูจักคํา นาํ เรอ่ื ง

เขา ห้วิ เรยี น

ปนโต กระเปา โรงเรียน

หนา หนงั สือ โบกมือ

ตอ นอย สง เสียง เอิ๊ก เอ๊ิก

24

ไปโรงเรียน

ภผู า เดินหนา
ใบโบก ใบบัว เดนิ ตาม
ใบโบก หวิ้ ปน โต
สง เสยี ง รอ งเอ๊กิ เอ๊ิก
กระดงึ ดัง โปก เปก
ใบบัว หิ้ว กระเปา
สงเสยี ง รอง ดงั กรงุ กริ้ง

25

ภูผา พา ใบโบก ใบบัว ไป โรงเรยี น
พอ ถงึ โรงเรียน ลกู ชา ง
ใบโบก ยื่น ปน โต ให ภผู า
ใบบวั ย่นื กระเปา ให ภูผา
ชา งนอย บกุ หู ให ภผู า
ภผู า โบก มือ ให ชา งนอย
ชา งนอ ย เดนิ เขา โรงเรยี น ลกู ชา ง
ภูผา เดนิ ตอไป ที่ โรงเรียน ของ ภผู า
ไป เรียน หนังสอื

26

อา นสะกดคํา สะกดวา อา นวา

คํา พยัญชนะ สระ ตอ-อา ตา

ตา ต -า งอ- อา งา
งา ง -า
มา ม -า มอ-มา มา
ขา ข -า
มี ม -า ขอ-อา ขา
ดู ด -
หู ห - มอ-อี มี

ดอ -อู ดู

หอ -อู หู

27

อา นคลอ งรองเลน
โยกมาโยกไป

ใบโบก ใบบวั

โยก ตวั ไป มา

โยก หวั โยก ขา

โยก มา โยก ไป

28

อธบิ ายเพม่ิ เตมิ ความรูอาน

พยัญชนะ ข ฃ ฉ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห

อา นสระ -
_อื อา นวา ออื ขู
สระ อือ ท่ไี มม ีตัวสะกด ฉู
จะมีตวั อ เคียง ถู
อา นแจกลูก ผู
ฝู
-า -ี -ือ สู
ข ขา ขี ขือ
ฉ ฉา ฉี ฉอื
ถ ถา ถี ถอื
ผ ผา ผี ผือ
ฝ ฝา ฝ ฝอ
ส สา สี สอื


Click to View FlipBook Version