The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารประดู่อ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumitrayiing, 2019-05-14 21:28:18

วารสารประดู่อ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

วารสารประดู่อ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

อาศิรวาทราชสดุดี

น้อมบังคมแทบพระบาทพระภูมี ธ ทรงพระเกียรติยศปรากฏสมัย
ทศรัชกาลแห่งบรมวงศ์จักรีไทย ก้องเกริกไกรทรงพระนาม “มหาวชิราลงกรณ”
พระบารมีน�ำสามัคคีทวยประชา พระกรุณาบ�ำรุงสุขดับทุกข์ร้อน
พระปรีชาน�ำไทยให้สถาวร พระอาทรคือหลักใจไทยภักดี
ขอเดชะคุณพระไตรรัตน์เทวฤทธ์ิ อวยพระประสิทธ์ิพระพรชัยพระทรงศรี
“ทรงพระเจริญ” เป็นมั่งขวัญธานี น้อมถวายราชสดุดีจอมราชัน

ร้อยกรอง โดย นางสาวโชติมา หิรัญรักษ์

สารบัญ บรรณาธิการทกั ทาย

สารจากผอู้ �ำนวยการวทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง สวสั ดี ท่านผอู้ ่านทุกทา่ น ส�ำหรับวารสารประดู่
มารจู้ ัก EEC TVET RAYONG
We Love English Inspired By Teacher Dada กิ่งอ่อนน้ี ฉบับที่ 4 ทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดท�ำ
ทอ่ งเท่ยี วระยอง ขน้ึ เพือ่ รวบรวมกจิ กรรมตา่ งๆในรอบร้ัว น้�ำเงิน – ขาว
บนั ได 7 ข้นั สูค่ วามสำ� เรจ็ ส�ำหรบั ศตวรรษที่ 21 วท.ระยอง ไมว่ ่าจะเปน็ กจิ กรรมกีฬาสี กจิ กรรมพัฒนา
โรคซึมเศร้า ผเู้ รยี น ครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาเพอื่ ประชาสมั พนั ธ์
งานแนะแนวอาชีพและการศกึ ษาตอ่ ขา่ วสารและขอ้ มลู ตา่ งๆทส่ี ำ� คญั ของวทิ ยาลยั โดยเฉพาะ
กจิ กรรมรอบร้วั นำ้� เงนิ -ขาว ปนี ว้ี ทิ ยาลยั เทคนคิ ระยองไดร้ บั รางวลั ตา่ งๆมากมายทง้ั
รางวัลแห่งความภาคภมู ิใจ การแขง่ ขันทกั ษะวชิ าชพี และการประกวดนวตั กรรมสิง่
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ EEC ประดิษฐ์ รวมถึงขอ้ มลู สาระดีๆทีเ่ ราตงั้ ใจนำ� มาฝาก
ต้อนรบั สมาชิกใหม่ หวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเปรียบเสมือนสื่อกลาง
6 มาตราการลดหย่อนภาษี ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และวิทยาลัย
ซึ่งส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
เกง่ ดี และมีคุณภาพตอ่ ไป

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา ผอู้ ำ� นวยการวทิ ยาลัย
รองผูอ้ �ำนวยการฝา่ ยบรหิ ารทรัพยากร
ว่าท่ีเรือตรีชชู พี อรณุ เหลอื ง รองผู้อ�ำนวยการฝา่ ยวิชาการ
นางณฐั ธารยี ์ สิรกิ ลุ ปญั ญาพร รองผอู้ �ำนวยการฝ่ายแผนงานและความรว่ มมอื
นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผอู้ �ำนวยการฝา่ ยพฒั นากิจการนกั เรียนฯ
ดร.ภมู ิพฒั น์ แกว้ มูล
นายยทุ ธนา อ่อนส้มกฤษ กรรมการด�ำเนินงาน

กองบรรณาธิการ หวั หน้าแผนกและหวั หนา้ งาน
และศนู ย์ EEC
นางณัฐธารีย์ สิริกลุ ปญั ญาพร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางสาวสุมติ รา ฉมิ ฉาย
นายณฐั วรรธน์ เกสร
นางวยิ ดา โลห่ ค์ ำ�
นางสาวนภารตั น์ เรืองจนั ทร์

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 03

สารจากผู้อ�ำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ว่าทเี่ รอื ตรี ชชู ีพ อรณุ เหลือง

วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง เปน็ สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษา
ในก�ำกบั ของรัฐ เปน็ วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาทีเ่ กา่ แก่ และมชี ื่อ
เสียงมายาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานศึกษา
แห่งนี้ได้รับการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
จนเป็นที่ยอมรับจากสังคม ชุมชน สถานประกอบการและ
บุคคลภายนอก เราม่งุ เนน้ ในการพัฒนากระบวนการเรยี นรู้
ดา้ นอาชีวศกึ ษา การจดั การเรยี นการสอน พัฒนาบุคลากร
การบริการวิชาการแกส่ งั คม ทํานบุ าํ รุงศลิ ปวฒั นธรรม ผา่ น
องค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพจากคณะ
ผบู้ ริหาร ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา สผู่ เู้ รยี นและชุมชน
สง่ ทอดกนั ตอ่ ไปอยา่ งไมม่ ที ส่ี น้ิ สดุ เพอ่ื ใหท้ นั ตอ่ ยคุ ในศตวรรษท่ี
21 และนอกจากการผลติ และพฒั นากำ� ลงั คนดา้ นอาชวี ศกึ ษา
แล้ว วทิ ยาลัยเทคนิคระยองยังส่งเสริมเรื่องงานวิจัยและ
สร้างผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
เพื่อรองรบั เขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC)
สดุ ทา้ ยนก้ี ระผมขอใหศ้ ษิ ยว์ ทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง ตงั้ ใจปฏบิ ตั หิ นา้ ทขี่ องตนเองและเปน็ พลเมอื งของประเทศ
ชาตใิ หด้ ีทส่ี ุด รกั ษาชือ่ เสยี งของวทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง ขอให้ระลกึ อยู่เสมอว่า เราคอื ตวั แทนของวทิ ยาลยั ขอให้ใช้
ศกั ยภาพของตนเองไปในทางทดี่ ี ทงั้ นี้ วทิ ยาลยั มคี วามยนิ ดยี งิ่ ทไี่ ดร้ บั ฟงั ขอ้ คดิ เหน็ และขอ้ เสนอแนะเพอ่ื การพฒั นา
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน คำ� ชนื่ ชมยนิ ดเี ปน็ สงิ่ ทสี่ รา้ งความภาคภูมใิ จ แตข่ อ้ เสนอแนะ ขอ้ แนะน�ำเพ่อื แก้ไข เป็นส่ิง
ทม่ี คี ่าและเป็นประโยชน์ตอ่ วิทยาลัยเทคนิคระยองอย่างย่ิง

ว่าท่ีเรอื ตรี
ชชู พี อรณุ เหลอื ง

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลยั เทคนคิ ระยอง

04 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับท่ี 4 ปี 2562

EEC ค�ำที่คุ้นเคย ความหมายของค�ำน้ี คือ อะไร?

โครงการพฒั นาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือทเ่ี รียกว่า EEC
เป็นแผนยุทธศาสตรภ์ ายใต้ Thailand 4.0 ดว้ ยการพฒั นาเชิงพื้นทที่ ตี่ อ่ ยอดความสำ� เร็จมาจากแผนพฒั นาเศรษฐกิจภาค
ตะวนั ออก หรอื Eastern Seaboard ซึง่ ด�ำเนนิ มาตลอดกว่า 30 ปี ทผ่ี ่านมา

สำ� นกั งานเพอ่ื การพฒั นาระเบยี งเศรษฐกจิ พเิ ศษภาคตะวนั ออก (สกรศ) มเี ปา้ หมายหลกั ในการเตมิ เตม็ ภาพรวมของ
การสง่ เสรมิ การลงทนุ ซงึ่ เปน็ การยกระดบั อตุ สาหกรรมของประเทศ เพมิ่ ความสามารถในการแขง่ ขนั และทำ� ใหเ้ ศรษฐกจิ
ของไทยเติบโตไดใ้ นระยะยาว โดยระยะแรกเปน็ การยกระดบั พ้ืนทีใ่ นเขต 3 จงั หวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้
เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่าน
กลไกการบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมี
นายกรฐั มนตรีเป็นประธาน
EEC จึงเข้ามามีบทบาทในทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน รวมถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาก็
เชน่ กัน ในชื่อ “ศนู ยป์ ระสานงานการผลติ และพัฒนาก�ำลังคนอาชวี ศึกษา” โดยมี 1 ศนู ย์กลาง 6 ศนู ยภ์ าค และ 18
ศนู ยจ์ งั หวัด ทัว่ ประเทศ
ศนู ยป์ ระสานงานการผลติ และพฒั นากำ� ลงั คนอาชวี ศกึ ษา เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (EEC TVET Career Cen-
ter) และศนู ย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลงั คนอาชวี ศกึ ษา จังหวดั ชายแดนภาคใต้ (SEC TVET Career Center)
ได้จดั ตง้ั ขึ้นเม่ือประมาณกลางปี พ.ศ. 2560 และในเวลาต่อมา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรชี ว่ ยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน�ำต้นแบบในการจัดต้ังศูนย์ดังกล่าว ไปจัดต้ังศูนย์
ประสานงานการผลติ และพัฒนาก�ำลงั คนอาชีวศกึ ษาในอีก 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื
ภาคกลาง และภาคใต้ ซง่ึ ปัจจบุ ันสำ� นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดด้ �ำเนนิ การจดั ต้ัง ศูนย์ประสานงานการผลติ
และพฒั นาก�ำลังคนอาชีวศกึ ษา ครบทั้ง 6 ภมู ิภาค มวี ตั ถุประสงค์เพอื่ ใหค้ นไทยทุกชว่ งวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และพฒั นาตนเองไดอ้ ย่างต่อเนอ่ื ง รวมทัง้ การผลิตก�ำลงั คนอาชวี ศึกษา เพ่ือสนบั สนุน การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจประเทศ
ภายใตแ้ นวคดิ ทวี่ า่ ประเทศไทยสามารถผลกั ดนั การเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ (S-Curve) ใน 2 รปู แบบ คอื 5 อตุ สาหกรรม
ท่ีมศี ักยภาพ (First S-Curve) และ 5 อตุ สาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่ไดจ้ ัดท�ำตามกรอบยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ซงึ่ เปน็ แผนหลักของการพัฒนาประเทศ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก EEC TVET
CAREER CENTER (Eastern Economic Corridor Technical and Vocational)
Education and Training Career Center) ได้ดำ� เนินการจดั ต้งั ข้นึ ในพืน้ ที่ 3 จงั หวัด คอื ชลบุรี ระยอง และฉะเชงิ เทรา โดย
ศนู ย์จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ วทิ ยาลยั เทคนคิ ระยอง มีพ้นื ที่รบั ผดิ ชอบในความดูแล 3 จังหวดั คือ ระยอง จนั ทบรุ ี ตราด
ภาระกิจของศูนย์ประสานงาน EEC คอื ผลิตและพฒั นาก�ำลงั คนอาชีวศกึ ษาในเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก
ใหม้ ีสมรรถนะในระดับเทคโนโลยแี ละนวัตกรรม (Innovative Workforce) สนับสนนุ การพัฒนาเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวัน
ออก ให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานสากลรองรบั ความตอ้ งการกำ� ลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบรกิ าร โดยด�ำเนิน
การภายใต้ความร่วมมอื กบั สถานประกอบการ และหน่วยงานในพน้ื ท่ที กุ ภาคสว่ น
มหี นา้ ท่ี ประสานงานและเป็นสื่อกลางระหว่าง สถานศกึ ษา นกั เรยี น นักศึกษา กับสถานประกอบการ หรอื หนว่ ย
งานต่าง ๆ ท้งั ภาครัฐ และเอกชน ในการผลติ และพัฒนากำ� ลังคนท่มี คี ณุ ภาพตามมาตรฐานสากล รองรับความต้องการ
ก�ำลงั คนในอตุ สาหกรรม 4.0 และภาคบรกิ าร เพ่ือตอบสนองความตอ้ งการของสถานประกอบการ

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 05

บทบาทหนา้ ทขี่ องศูนย์ประสานงาน EEC
1. ฝ่ายข้อมลู กลาง
- สง่ เสริมการเพมิ่ ปรมิ าณผู้เรยี นอาชีวศกึ ษา
- รวบรวมและวเิ คราะหข์ ้อมูลดา้ นอปุ สงค์ และอปุ ทานเพอ่ื วางแผนกำ� ลงั คนในกล่มุ EEC
2. ฝา่ ยส่งเสรมิ สมรรถนะผเู้ รยี นเข้าสมู่ าตรฐานอาชพี
- ส่งเสรมิ สนับสนุนสถานศึกษาและพัฒนากำ� ลงั คนในสาขาวิชาทีส่ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการ
- พัฒนาหลักสตู รการเรยี นการสอนใหส้ อดคล้องกับความต้องการรว่ มกับสถานประกอบการและสถานศกึ ษา
- สง่ เสรมิ และพัฒนาสมรรถนะผูส้ �ำเรจ็ การศกึ ษาใหส้ อดคล้องกับประเทศไทย 4.0
3. ฝา่ ยสง่ เสริมการระดมทรพั ยากรและความรว่ มมอื
- สนบั สนุนดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพอ่ื บรู ณาการความรว่ มมือของทกุ ภาคส่วน
ในพืน้ ท่ี
- ส่งเสริมสนับสนุนสถานศกึ ษาในการจดั การอาชวี ศกึ ษาระบบทวภิ าคี และฝึกประสบการณ์ดา้ นวชิ าชพี
- บรหิ ารจัดการก�ำลังคนอาชวี ศึกษาในพ้นื ทีแ่ ละต่างพน้ื ที่ เพอ่ื ให้มีกำ� ลังคนอาชวี ศกึ ษาในพน้ื ท่ีแตล่ ะภมู ิภาค
เพยี งพอกับความต้องการของสถานประกอบการ
- บริหารจัดการระบบดแู ลชว่ ยเหลือผู้เรียน สวัสดภิ าพ และสวัสดกิ ารทเี่ หมาะสม
- พัฒนาครูและบคุ ลากร
- จดั ตงั้ กองทุนช่วยเหลือผู้เรยี นอาชีวศกึ ษา
4. ฝา่ ยจดั การศกึ ษาใหส้ อดคล้องกับการมงี านทำ�
- สง่ เสรมิ สนับสนุนการมีงานทำ� และการมีรายไดร้ ะหวา่ งเรยี น
- ส่งเสรมิ การเปน็ ผปู้ ระกอบการในกลุ่มวิสาหกจิ ทใี่ ช้นวตั กรรม
- จบั คู่ผ้สู ำ� เรจ็ การศกึ ษาใหเ้ หมาะสมกับต�ำแหนง่ งานวา่ งในสถานประกอบการ (Job Matching) เพอ่ื รองรับ
นโยบายการพฒั นาประเทศ
5. ฝา่ ยวิจยั และพัฒนา
- สง่ เสริมสนับสนนุ การวจิ ัยและพฒั นาในพน้ื ทีเ่ กย่ี วกบั การผลติ และพัฒนากำ� ลังคน
- สง่ เสริมความร่วมมอื การวิจัยและพัฒนากำ� ลงั คนหนว่ ยงานในพนื้ ท่ี
- สนบั สนนุ ทนุ วิจัยและพัฒนาในพน้ื ทเี่ ก่ียวกบั การผลติ และพฒั นาก�ำลังคน
ศนู ยป์ ระสานงานการผลติ และพฒั นากำ� ลงั คนอาชวี ศกึ ษา เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก จงั หวดั ระยอง (EEC TVET
Career Center) ศูนย์ประสานงานหลัก วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง ได้เปดิ ด�ำเนนิ การอย่างเปน็ ทางการเมอ่ื เดือนกรกฎาคม
2560 ผลงานทผี่ ่านมาได้จัดอบรมเพอ่ื พัฒนาสมรรถนะดา้ นการเรยี นการสอน แก่ ครู นกั เรยี น นกั ศกึ ษา ประชาชนทัว่ ไป
รวมถงึ ท�ำความร่วมมือกบั สถานประกอบการ หนว่ ยงานตา่ ง ๆ ท้งั ภาครฐั และเอกชน ในการสง่ นกั เรยี น นกั ศึกษา เขา้ ไป
ฝึกงาน ศึกษาดงู าน และเรยี นในสถานประกอบการ (ระบบทวภิ าค)ี ท�ำความร่วมมือกบั มหาวทิ ยาลัยท้งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน อีกท้ังน�ำครูต่างชาติเข้ามาสอนในวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และส่งเสริมสนับสนุน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา รวมถึงจัดท�ำ
ระบบฐานขอ้ มลู ก�ำลังคนอาชวี ศึกษา (Big Data System) เพอ่ื รองรบั ความตอ้ งการของสถานประกอบการในการผลิตและ
พฒั นากำ� ลงั คนอาชวี ศกึ ษาใหต้ รงตามความตอ้ งการของสถานประกอบการ และเปน็ การสง่ เสรมิ และพฒั นากำ� ลงั คนดา้ น
อาชวี ศึกษาให้เปน็ แรงงานทสี่ อดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา และจะเปน็ กลไกในการผลักดนั การเติบโตของเศรษฐกิจและสงั คมในภาคตะวันออกของไทยสู่การ
เป็นศูนยก์ ลางทางเศรษฐกิจใหมข่ องภมู ภิ าคอาเซียนในที่สุด

ศนู ยป์ ระสานงานผลติ และพฒั นาก�ำลงั คนอาชีวศึกษา
เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก จงั หวดั ระยอง
วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง

06 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

We Love English Inspired
By Teacher Dada (Wiyada)

“More your try more your gain” 1. พยายามนั่งหนา้ ห้อง เพราะ เดก็ หน้าหอ้ ง จะตนื่ ตัวอยู่เสมอ
เพราะนั่งใกล้ครู และ ไดร้ บั moisturizer (น้�ำลาย) ชน้ั ดี จากครทู �ำให้
ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส�ำเร็จอยู่ท่ี สดชืน่ ไม่งว่ ง ตนื่ ตัวในการเรียน อิๆ
นั่น ....... 2. พยายามนง่ั ใกล้ ตัว top ของหอ้ งเรียน เพราะ เรื่องยากๆ จะ
สวัสดคี ่ะ คณุ ครดู าดา้ หรอื คุณครหู มวย กลายเป็นเร่ืองงา่ ยส�ำหรับเรา (เปล๊า ไม่ไดล้ อกเขานะ แตใ่ ชเ้ ขาป็น idol
วิยดา โล่ห์ค�ำ เจ้าของคอลัมม์ We Love ให้เราอยากเกง่ แบบเขาตา่ งหากลา่ อิๆ)
English Inspired By Teacher Dada (Wiyada) 3. พยายาม จนิ ตนาการวา่ ครทู ส่ี อนเรานน้ั (โดยเฉพาะ ครผู หู้ ญงิ )
มารายงานตวั ในชว่ งใกล้ฤดกู าล เลอื กตั้งฯ ซง่ึ คือนอ้ งลิซา่ ลลิษา มโนบาล แหง่ วง Black Pink ส่วนครูผชู้ าย คือพอ่
จะมขี นึ้ ในชว่ งกลางเดอื นหนา้ นน้ี ะคะ Choose ทองเอก หมอยาท่าโฉลงสุดหล่อ รับรองเราจะขยันเรียนมากกกกก
the best for our future อยา่ ลืมเลือกคนดีมา ขอบอก!!
เปน็ ผู้กำ� หนดอนาคตของเรากันนะคะ 4. ตอนทคี่ รสู อน gramma ใหเ้ ราคดิ วา่ grammar คอื ยาขม หวาน
ส�ำหรับคอลัมน์นี้จะมาว่าด้วยเรื่องของ เปน็ ลมขมเปน็ ยา 5555+
การนำ� เนอื้ หาภาษาองั กฤษทน่ี า่ สนใจเผยแพร่ 5. ถา้ ตอนครสู อน listening ใหส้ มมตุ วิ า่ เราอยตู่ า่ งประเทศ เจา้ ของ
การสร้างแรงบันดาลใจ การแนะน�ำเคล็ดลับ ภาษาทีเ่ ราชอบ และก�ำลังฟงั ภาษาบ้านเกดิ อยู่
จากบคุ คลทม่ี ชี อ่ื เสยี ง หรอื แนะนำ� หนงั สอื ดๆี 6. ถ้าครูสอน speaking ให้เรางัดความกระแดะที่เรามีอยู่ในตัว
เวปไชต์ เวปเพจดๆี ทจ่ี ะมาสรา้ งแรงบนั ดาลใจ ท้ังหมดออกมา เพราะความกระแดะน่ีแหละ ท�ำให้เราออก accent
ให้พวกเรารักภาษาอังกฤษไปดว้ ยกันค่ะ ได้ดี 5555+
วนั นคี้ รดู าดา้ ขอเสนอ วธิ กี ารเรยี นรภู้ าษาองั กฤษ 7. ถา้ ครูสอน reading ให้เราพยายามสังเกตศัพทต์ ัวแรกของคำ�
ในห้องเรียนอยา่ งไรไมใ่ ห้เบื่อกันนะคะ จะมีก่ี และพยายามสะกดตามแต่ถ้าสะกดยังไงก็ไม่ออก ขอแนะน�ำให้พึ่งสิ่ง
วิธกี นั นัน้ ติดตามอา่ นกันไดเ้ ลยคะ่ ศกั ดิส์ ทิ ธ์ปิ ระจำ� ห้อง คอื ครผู ้สู อนนนั่ แหละ อยา่ อายทจ่ี ะถามและบอก
ว่าเราไม่ร้นู ะคะ
8. ถ้าครูสอน writing พยายามงัดศัพท์ และความรู้ท่ีสะสมมา
ของเราออกมาใชน้ ะคะ การเขยี นแต่ละคร้งั ครูจะเสนอเคล็ดลบั และมี
guide line ให้แน่นอน พยายามฟังและท�ำตามรับรองทำ� ไดแ้ นๆ่ คะ่
เอาล่ะ พอได้เคล็ดลับแล้วลองท�ำตามกันดูนะคะ ครูดาด้า รับรองว่า
work แน่นอนค่ะ เจอกันใหมฉ่ บับหน้านะคะ่

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 07

น้�ำตกเขาชะเมา

หากคุณอยากลองมองหาทเี่ ทยี่ วแถวทางภาคตะวนั ออก ซงึ่ อยไู่ ม่ใกลม้ ากนกั จากเมอื งหลวง ใชก้ าร
เดินทางมาเพยี ง 3 ชว่ั โมงกว่าๆ คณุ กจ็ ะได้มาพักผ่อนกันอยา่ งแสนสขุ สบายท่ามกลางธรรมชาติกบั น�้ำตก
เขาชะเมา หรอื นำ้� ตกธารนำ�้ ใส มที ำ� เลทตี่ ง้ั อยใู่ กลก้ บั ทท่ี ำ� การอทุ ยานฯ มลี กั ษณะเปน็ ธารนำ�้ ใส รองรบั นำ้� ตก
ขนาดใหญ่ยาวได้ประมาณ 3 กิโลเมตร และยังประกอบไปด้วยชนั้ นำ้� ตกทสี่ วยงามหลายชนั้ คือ วงั มจั ฉา วงั
มรกต ผากลว้ ยไม้ ชอ่ งแคบ นำ�้ ตกหกสาย และผาสงู เปน็ ตน้ นำ�้ ตกเขาชะเมา คอื ในชน้ั ของนำ�้ ตกวงั มจั ฉานนั้
มีปลาพลวง ซ่ึงเป็นปลานำ�้ จดื ท่ีมขี นาดใหญ่ อาศยั อย่อู ย่างชุกชมุ นแ่ี หละครับกเ็ ป็นจดุ ดึงดูดความนา่ สนใจ
ใหก้ บั นกั ทอ่ งเทย่ี วมากพอสมควร นอกจากนย้ี งั มี ผาสวรรค์ เปน็ จดุ ชมววิ ทวิ ทศั น์ไดก้ วา้ งไกล ระหวา่ งทาง
เดนิ ก็ยังสามารถพบเห็นธรรมชาติทส่ี วยงาม
สถานที่ท่องเท่ยี วระยอง แหง่ นี้ อยูห่ ่างจากตวั อ�ำเภอแกลงโดยประมาณ 20 กโิ ลเมตร หรือหา่ งจาก
ตวั เมอื งระยอง 71 กิโลเมตร ซึง่ มีสภาพของป่าดงดิบท่สี มบรู ณ์ และยงั เปน็ แหล่งกำ� เนิดตน้ นำ�้ ทีส่ �ำคญั ของ
จงั หวดั ระยอง รวมถงึ เปน็ ทที่ ่องเทยี่ วระยอง ท่มี ีความนิยมอย่างมาก

08 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

บนั ได 7 ขน้ั สคู่ วามสำ� เรจ็ สดุ ยอด บันได 7 ข้ันสู่ความสำ� เรจ็ ส�ำหรบั ศตวรรษที่ 21
แนวคดิ ทจี่ ะทำ� ใหค้ นธรรมดาๆเปลยี่ นแปลง บนั ไดขน้ั ที่ 1. ตดั สนิ ใจใหแ้ นช่ ดั วา่ คณุ ตอ้ งการอะไร อาจจะตดั สนิ ใจ
ตวั เองให้ดีขึ้น โดย ไบรอนั เทรซ่ี หนง่ึ ใน ดว้ ยตวั คณุ เอง หรอื นง่ั ปรกึ ษาหารอื กบั เจา้ นายถงึ เปา้ หมายและวตั ถปุ ระสงค์
ตน้ ตำ� รบั แหง่ ผนู้ ำ� ของสหรฐั อเมรกิ าในการ ของคณุ จนกว่าคณุ จะเข้าใจชัดเจนวา่ พวกเขาคาดหวงั อะไรจากคณุ และ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้ประสบความ อะไรตอ้ งมากอ่ นมาหลงั เพราะปจั จบุ นั พบมากวา่ มกี ารใชเ้ วลาอยา่ งไรค้ า่ ที่
สำ� เรจ็ ในอาชพี การงานทางดา้ นการขายและ สดุ คอื การทำ� อะไรบางอยา่ งไดด้ มี ากแตเ่ ปน็ อะไรบางอยา่ งทไี่ มจ่ ำ� เปน็ ตอ้ ง
การตลาด ดา้ นการลงทนุ และการพฒั นา ทำ� สักนิด
อสงั หารมิ ทรพั ยเ์ ปน็ เจา้ ของหนงั สอื ขายดี บนั ไดข้นั ท่ี 2. จดหรือเขยี นไวบ้ นกระดาษ เวลาทค่ี ณุ เขยี นเปา้ หมาย
ที่ถูกแปล 20 ภาษาและใชใ้ น 38 ประเทศ ของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร มันหมายความว่าคุณก�ำลังท�ำให้มันกลาย
อย่างเร่ือง “ความส�ำเร็จข้ันสูงสุด” เปน็ รปู ธรรมขน้ึ มา สร้างสิ่งท่ีสัมผสั และมองเหน็ ได้ เป้าหมายท่ีไมไ่ ด้เปน็
(Maximum Achievement) จนนำ� ลายลกั ษณอ์ ักษร เป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านัน้
ไปสู่ความสำ� เรจ็ บนั ไดข้ันที่ 3. ก�ำหนดขีดเส้นตายให้กบั เป้าหมายของคณุ เป้าหมาย
Brian Tracy บอกวา่ กฎอนั ยิ่ง หรือการตัดสินใจที่ปราศจากการก�ำหนดขีดเส้นตายจะไร้ซ่ึงความร้อนรน
ใหญ่สูค่ วามสำ� เร็จคือการคิดบนกระดาษ จะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบที่แท้จริง ท�ำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งและ
โดยตัดสินใจให้แน่นอนว่าคุณต้องการ ท�ำงานได้น้อยมาก
อะไร ความชัดเจนเป็นเร่ืองส�ำคัญ เขียน บนั ไดขนั้ ที่ 4. ทำ� รายการทกุ อยา่ งทคี่ ณุ คดิ วา่ คณุ ตอ้ งทำ� เพอ่ื ใหบ้ รรลุ
เป้าหมายและจุดประสงค์ของคุณขึ้นมา เป้าหมาย เม่ือคุณคิดถึงกิจกรรมใหม่ๆ ข้ึนมาได้จงเขียนเพิ่มเติมเข้าไป
กอ่ นทคี่ ณุ จะเรม่ิ ลงมอื หลงั จากนน้ั ปฏบิ ตั ิ สร้างรายการของคุณขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเสร็จสมบูรณ์ รายการที่ท�ำ
ตามเปา้ หมายทเี่ ขยี นไวด้ ว้ ยวธิ บี นั ได 7 ขน้ั ขึ้นจะท�ำให้มองเห็นภาพของงานหรือของจุดประสงค์ที่ใหญ่กว่า ช่วยให้
แบบง่ายๆ ดังนี้ คณุ เหน็ แนวทางในการลงมอื และยงั ชว่ ยเพมิ่ แนวโนม้ วา่ จะบรรลเุ ปา้ หมาย
ตามทต่ี อ้ งการและตรงตามก�ำหนดเวลาอกี ด้วย
บันไดขั้นท่ี 5. เรียบเรียงรายการให้เป็นแผนการ ตามล�ำดับความ
สำ� คญั และลำ� ดบั เหตกุ ารณ์ และจะดยี งิ่ ขน้ึ ถา้ คณุ วาดแผนการของคณุ ดว้ ย
การตีกรอบหรอื วงกลมรายการตา่ งๆ บนแผ่นกระดาษ
บนั ไดขั้นที่ 6. ลงมอื ท�ำตามแผนการโดยทนั ที จงท�ำอะไรสกั อยา่ ง
ทำ� อะไรก็ได้ แผนการธรรมดาท่ัวไปทไี่ ด้รบั การลงมอื ปฏิบัติอยา่ งขยันขนั
แขง็ ย่อมดกี วา่ แผนการช้ันเย่ียมท่ีไมม่ กี ารลงมือท�ำอะไรเลย
บันไดขั้นที่ 7. ต้ังปณิธานว่าทุกๆ วัน จะต้องท�ำอะไรบางอย่างที่
จะพาคุณมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายหลัก อ่านหัวข้อส�ำคัญให้ได้ตามจ�ำนวน
หน้าทีก่ ำ� หนดไว้ เชน่ โทรไปหาลูกคา้ หรือวา่ ทีล่ กู ค้าตามจำ� นวนที่กำ� หนด
เรยี นรคู้ ำ� ศพั ทใ์ หมใ่ นภาษาตา่ งประเทศใหไ้ ดต้ ามจำ� นวนทกี่ ำ� หนด เปน็ ตน้

ทม่ี า : วารสาร BrandAge
ภาพประกอบ : briantracy.org

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 09

โรคซมึ เศร้า

กรมสุขภาพจิต เผยคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศรา้ 1.5 ลา้ นคน เน้นยำ้� ใหผ้ ู้ท่ีมอี าการซึมเศรา้ ทกุ คนให้พบแพทย์
เพอ่ื รับการรักษาดว้ ยยาและกระบวนการแพทย์ท่ถี กู ตอ้ งต้งั แตเ่ รม่ิ เป็นใหมๆ่ โอกาสหายมีสงู เมอ่ื อาการดขี น้ึ เป็นปกติ
สามารถดูแลตวั เองตอ่ ได้เช่นปฏบิ ัตธิ รรม ควบคู่กินยาต่อเนอื่ ง พรอ้ มแนะหลักปฏบิ ตั ิตวั 8 ประการ อาทิ อย่าพยายาม
บงั คับตวั เอง หรือตัง้ เปา้ หมายสงู เกนิ ไป อยา่ ตดั สนิ ใจในเรื่องส�ำคัญในชีวติ มากๆขณะมีอาการ ไม่ควรต�ำหนิตัวเอง

ทีม่ า: ส�ำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสขุ ภาพ และสถาบนั สุขภาพจิตเดก็ และวัยรนุ่ ราชนครินทร์

10 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ด�ำเนินการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสรรทุนการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพและ
จดั หางานใหก้ บั นกั เรียน นักศึกษา พร้อมทัง้ ติดตามผลการมงี านทำ� ของผู้สำ� เรจ็ การศึกษา

1. กองทนุ เงนิ ใหก้ ูย้ มื เพ่อื การศึกษา (กยศ.)
ขอบเขตการใหก้ ้ยู มื เงนิ เพ่ือการศกึ ษา ระดบั ปวช. และ ปวส.
• ค่าครองชีพ : 2,400 บาท/เดอื น
• ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายทเ่ี ก่ียวเนอื่ งกบั การศึกษา : ให้กูไ้ ด้ตามจรงิ ทสี่ ถานศึกษาเรียกเกบ็
คุณสมบัตขิ องผ้กู ยู้ มื เงิน
• เป็นผมู้ สี ญั ชาตไิ ทย
• เป็นผทู้ ม่ี รี ายไดต้ อ่ ครอบครัวไม่เกนิ 200,000 บาทตอ่ ปี
• มคี ณุ สมบตั ิอื่นตามท่คี ณะกรรมการกำ� หนด

2. ทุนการศกึ ษา ประจำ� ปีการศึกษา 2561 11
ทนุ การศกึ ษาพระราชทาน
• ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
ภายใตม้ ูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเดจ็ พระบรมโอรสาธริ าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
• ทุนการศึกษามลู นิธริ ่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพอื่ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถมั ภ์
ทนุ การศกึ ษาจากสถานประกอบการและหนว่ ยงานต่างๆ
• ทุนการศกึ ษา “อาชีวะฝมี อื ชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซจี ี
• ทนุ การศกึ ษาโครงการสถานศกึ ษาตน้ แบบทวภิ าคี สานพลังประชารัฐ
(Excellent Model School) โดยบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกดั
• ทนุ การศึกษา บริษัท ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน)
• ทนุ การศกึ ษา บรษิ ัท ไทยออยล์ จำ� กดั (มหาชน)
• ทุนการศึกษา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิ เนอรย์ ่ี จ�ำกดั (มหาชน)
• ทุนการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกดั (มหาชน)
• บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กร๊ปุ จ�ำกดั (มหาชน)
• ทนุ การศึกษา บรษิ ัท กระจกไทยอาซาฮี จำ� กดั (มหาชน)
• ทนุ การศกึ ษา บรษิ ทั เอน็ เอส-สยามยไู นเตด็ สตีล จ�ำกัด
• ทนุ การศกึ ษา บริษทั บีแอลซพี ี เพาเวอร์ จ�ำกดั
• ทุนการศกึ ษา บริษัท มูบาดาลา ปโิ ตรเลียม (ประเทศไทย) จำ� กดั
• ทนุ การศกึ ษา บริษทั คาวาซากมิ อร์เตอร์ เอน็ เตอร์ไพส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
• ทนุ การศึกษา บริษทั เอ็ชเอ็มซโี ปลเี มอส์ จ�ำกัด
• ทนุ การศกึ ษา บริษัท กรุงเทพ ซินธติ กิ ส์ จ�ำกดั
• ทุนการศึกษา บรษิ ทั อีสเทริ น์ โพลีแพค จำ� กัด
• ทนุ การศกึ ษา บรษิ ทั จีซี โลจิสติกส์ โซลชู ั่น จ�ำกดั
• ทุนการศกึ ษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ�ำกัด
• ทุนการศกึ ษา บรษิ ทั ฮอนด้าปิยะ จำ� กัด
• ทนุ การศึกษาเหลา่ กาชาดจังหวดั ระยอง
• ทุนการศกึ ษาวันไหว้ครู (ทุนการศกึ ษาจากผ้บู ริหาร ครู ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป)
• ทนุ การศึกษามูลนธิ ชิ ่วยเหลือนกั เรยี นยากจนอ�ำเภอแกลง
• ทนุ การศึกษามูลนธิ ิกล่มุ อซี ูซุ
• ทุนการศกึ ษามลู นธิ ิไทยซัมมิทพฒั นา
• ทนุ การศึกษามลู นธิ ิทสิ โก้เพื่อการกศุ ล
• ทุนการศกึ ษาวัดลมุ่ (พระอารามหลวง)
• ทนุ การศกึ ษาวัดปากน�ำ้ (สมุทรคงคาราม)

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน

3. แนะแนวอาชพี และจดั หางาน
ติดตอ่ ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อจดั หางานให้แกน่ ักเรยี นนักศึกษา โดยจดั กิจกรรม
แนะนำ� สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ต�ำแหนง่ งาน อำ� นวยความสะดวกในการสมัครงาน สอบข้อเขยี น และสอบ
สมั ภาษณ์
4. แนะแนวศกึ ษาต่อ
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชพี โดยจัดกจิ กรรม Road Show และ Open House
5. ปฐมนิเทศและปจั ฉิมนิเทศนักเรยี น นักศึกษา

12 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

กีฬาสี

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 13

A c t i v i t y ภาพกิจกรรรม

โครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น 18 ก.พ. 62

ต้อนรับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง
ในการย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ท่าน ผอ.ไสว สีบูจันดี

14 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

รายงานตัวมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

“ฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ชิงถ้วยพระราชทาน 2561

mou กับ
บ.อิเลกโทรลักซ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและ
การผลิตชิ้นส่วนยางยนต์ ช้ินส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 12 ม.ค. 62

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 15

A c t i v i t y ภาพกิจกรรรม

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ และแสดงความยินดี
แก่รองฯกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ในการด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 62

กิจกรรมวันครู

16 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับท่ี 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

รางวัลชนะเลิศ เนื่องในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
“อาหารไทย 4.0” ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 จัดข้ึนระหว่าง

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

การจัดการเรียนการสอนการฝึกอาชีพตามโครงการการจัดการเรียนร่วมไทย-จีน 2-9 ม.ค.62

พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม 14 ก.พ. 62

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 17

A c t i v i t y ภาพกิจกรรรม

กิจกรรมปีใหม่ และท�ำบุญตักบาตร 2562

รดน�้ำด�ำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 5 เม.ย. 62

18 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

ปัจฉิมนิเทศ 4 มี.ค. 62

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 27 มี.ค. 62

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 19

A c t i v i t y ภาพกิจกรรรม

ร่วมจัดขบวน “งานมหกรรมเล่าขาน ต�ำนานเมืองระยอง” วันที่ 22 มี.ค. 62

มอบรางวัล นศ.
ท่ีผ่านการคัดเลือก
Glow Hero 2018

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัตงานด้านความปลอดภัยฯ จากบริษัท สตาร์ ปิโตเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
SPRC ให้แก่แผนกช่างกล 13 ม.ค. 62

20 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับท่ี 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

นร.นศ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 29 ก.ย. 61

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันหุ่นยนต์
Robot 2562

เดินขบวนรณรงค์เลือกต้ัง

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 21

A c t i v i t y ภาพกิจกรรรม

fix it ณ สวนศรีเมือง 26 มี.ค. 62

ตลาดนัดแรงงานอาชีวะ 25-26 ม.ค. 62

22 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขัน ทกั ษะวชิ าชพี และทกั ษะพ้นื ฐาน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 28 ประจ�ำปกี ารศึกษา 2561 นกั เรยี น
นกั ศึกษา และครผู ู้ควบคุมทมี วทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง ได้รับโล่หร์ างวัลและเกยี รติบัตร ในการประชุมวชิ ากา องคก์ าร
นกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย (อวท.) การแขง่ ขันทักษะวิชาชีพ ทกั ษะพืน้ ฐาน ณ จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ระหวา่ ง
วนั ที่ 2 – 6 มกราคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
สถานศกึ ษาขนาดใหญ่

การแขง่ ขันทกั ษะวชิ าชพี และทกั ษะพืน้ ฐาน
รางวัลชนะเลศิ
1. ทกั ษะการบรกิ ารอาหารและเครื่องดืม่ สาขาวิชาการโรงแรม
2. ทกั ษะเทคโนโลยเี ครอื ข่าย สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ
3. ทักษะการเขยี นโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC สาขาวชิ าเครอื่ งมือวดั และควบคุม
รางวลั ชนะเลศิ อันดับ 3
1. ทักษะการประยุกตด์ อกไม้เชิงธุรกิจสมู่ าตรฐานสากล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. ทักษะการผสมเครือ่ งดื่ม ประเภท Flair Bartender สาขาวิชาการโรงแรม
รางวัลชมเชย
การแขง่ ขันทกั ษะพ้นื ฐาน การประกวดวงดนตรีโฟล์คชองคนพนั ธ์ุ R

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 23

24 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับท่ี 4 ปี 2562

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 25

นกั เรียน นักศึกษา และครผู คู้ วบคมุ ทมี วิทยาลยั เทคนคิ ระยอง ได้รับโลห่ ์รางวลั และเกียรตบิ ัตร ในการประชุม
วชิ าการองคก์ ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวชิ าชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวัน
ออกและกรงุ เทพมหานคร ครั้งท่ี 30 ประจ�ำปกี ารศึกษา 2561 ณ จงั หวดั จันทบรุ ี

1. รางวลั ชนะเลิศ ทกั ษะการเชื่อม GTAW & SMAW & GMAW นายปภงั กร กกึ ก้อง
สาขาวิชาเทคนคิ โลหะ ครูผคู้ วบคมุ นายสนั ติ ทพิ โอสถ
2. รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 2 ทกั ษะงานตรวจสอบและทดสอบ 1. นายภาณุวัฒน์ ชัยพฤกษ์
วัสดุงานเชื่อม สาขาวชิ าเทคนคิ โลหะ 2. นายกฤตภาส อิ่มพรหม
3. รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 ทกั ษะการตดิ ตงั้ เครอ่ื งปรบั อากาศ ครูผคู้ วบคมุ นายภัทรพงศ์ ซอื่ ประเสรฐิ
สาขาวิชาช่างไฟฟา้ ก�ำลัง 1. นายสินมหัต สิทธชิ ุม
4. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรม 2. นายสริ ิภพ ทองนำ�
เมเบลิ คอนโทรลเลอร์ PLC สาขาวชิ าไฟฟ้า สาขาเครอ่ื งมือวดั 3. นายไกรวชิ ญ์ บังเกิด
และระบบควบคุม ครูผ้คู วบคุม นายทนง ทองมาก
1. นายปกรณ์ หนองใหญ่
5. รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกอบและติดต้ังโปรแกรม 2. นายธนโชติ ค�ำเพร็ชดี
คอมพิวเตอร์ สาขาวชิ าเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3. นายศภุ พล ศรปี ราบ
ครูผูค้ วบคมุ
6. รางวลั ชนะเลศิ ทกั ษะการใชค้ อมพวิ เตอร์ในงานบัญชี สาขา 1. นายดำ� รง จนิ ตศิริกูล
การบัญชี 2. นายภาคภมู ิ เปีย่ มพงศส์ านต์
7. รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 2 ทกั ษะโปรแกรมสำ� เรจ็ รปู เพอื่ งาน 1. นายธนนท์ เคหดิษฐ์
บญั ชี สาขาการบัญชี 2. นายอภนิ ันท์ สวุ รรรวงศ์
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกอบอาหารไทย 3. นายเดชาเดช กางทอง
เชงิ ธรุ กจิ ประเภทการประกอบอาหารไทยพรอ้ มชดุ จำ� หนา่ ย (Thai ครูผคู้ วบคุม
set) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1. นายวันเฉลมิ ไชยวงษ์
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบและการ 2. นางสาวปารณี า อ�ำภามณี
ประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ประเภทอาหารม้ือ 1. นางสาวณฐั สุภา ทรงครุฑ
ค่�ำแบบตะวันตก (Western Set Dinner) สาขาวิชาอาหารและ 2. นางสาวนฤมล ขวญั บุญ
โภชนาการ ครูผคู้ วบคมุ
10. รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ 1 ทกั ษะการประยกุ ตด์ อกไมเ้ ชงิ 1. นางสาวชนาภา ข�ำกล่อม
ธรุ กิจสู่มาตรฐานสากล สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1. นางสาวเนตรนภา นาคหงษ์
2. นางสาวกณิการ์ ประกอบการ
ครผู ู้ควบคมุ
1. นางสาวกนั ต์ฤทยั ไชโย
1. นางสาวอารยา มหาวงศ์
2. นายพงศกร พรมศรี
ครูผ้คู วบคมุ
1. นางสาวสมจิตร ทองสใี ส
1. นายสหสั วรรษ จวงด้วง
2. นางสาวอรสิ รา สุรศัพย์
3. นางสาวสโรชา แยม้ กลิน่
ครูผู้ควบคมุ
1. นางสาวมานิดา หยาดทอง
1. นายเอกสทิ ธ์ิ สิทธิประสงค์
2. นายธนวันต์ คำ�้ ชู
ครูผ้คู วบคมุ
1. นางสาวชญานษิ ฐ์ คันธวัลย์

26 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

11. รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 ทกั ษะการผสมเครอื่ งดมื่ ประเภท 1. นางสาวสพุ รรณิการ์ ประกอบพงษ์
Flair Bartender สาขาวิชา ครูผ้คู วบคุม
การโรงแรม 1. นางสาวจิรัชญา พรหมแดน
12. รางวัลชนะเลศิ ทกั ษะการบรกิ ารอาหารและเครอื่ งดม่ื สาขา 1. นายเขมณฏั ฐ์ ถนอมจติ ต์
วชิ าการโรงแรม 2. นางสาวศศิธร วงศ์วชั ระรัตน์
13. รางวลั ชนะเลศิ ทกั ษะเทคโนโลยเี ครอื ขา่ ย สาขาวชิ าเทคโนโลยี 3. นางสาวจิรชั ยา ชลสวัสด์ิ
สารสนเทศ ครูผคู้ วบคมุ
14. รางวลั รองชนะเลศิ อันดบั 2 การแข่งขันทกั ษะพนื้ ฐาน การ 1. นางอตณิ ชั แสนยศ
ประกวดโฟลค์ ซองคนพันธ์ุ R 2. นางสาวสุนิสา ประทมุ ไชย
1. นายด�ำรงคฤ์ ทธ์ิ หารจันทร์
15. รางวลั รองชนะเลิศอนั ดบั 1 การแขง่ ขนั ทกั ษะพน้ื ฐาน 2. นายอาฐศิ ร ยานะโส
การประกวดวงดนตรสี ากลคนพนั ธุ์ R ครผู ้คู วบคุม
1. นายปริญญา จ�ำเนยี รพล
16. รางวลั รองชนะเลศิ ​อันดบั ​2 ขิมสาย​(ขิม​7​หย่อง) 1. นายสทิ ธิธาดา จนั ทโชติ
17. รางวัลชนะเลศิ การประเมนิ หนว่ ยมาตรฐานดีเดน่ องคก์ าร 2. นายจักรพงษ์ สาวงศ์
นกั วชิ าชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย(อวท.)ระดบั ภาคตะวนั ออก 3. นายพีระพล ชะภูรัมย์
และกรุงเทพมหานคร ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ​่ 4. นางสาวศิริลักษณ์ ประดษิ ฐ์
5. นายพงษน์ าวนิ จินดา
ครผู ู้ควบคุม
1. นางสาวสมุ ิตรา ฉมิ ฉาย
1. นายสหัสวรรษ จติ ตสิ งั วร
2. นายดถิ ดนยั หล่อเลิศธรรม
3. นายวชิ ัย ผวิ ชมพู
4. นายกรกช สุรยิ ะ
5. นายชยั วัฒน์ รัตนเกตุ
6. นางสาววรนนั ท์ มโี พธ์ิ
ครูผู้ควบคมุ
1. นายสนั ติชัย มชี อบ
1. นางสาวศภุ มาส ทองอรณุ
ครผู คู้ วบคุม
1. นายอนภุ าพ ดาวนพเก้า
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 27

รางวลั ชนะเลิศ ระดับภาคตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร และรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดบั ชาติ ในงานสดุ ยอด
นวตั กรรมอาชีวศกึ ษา การประกวดสง่ิ ประดษิ ฐ์ของคนร่นุ ใหม่ ปี 2561 ชอ่ื ผลงาน อปุ กรณต์ ดั เปลอื กใขน่ กกระทา และ
รถตดั หญ้าพลงั งานเฉ่อื ย

28 วารสารประดู่กิ่งอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

รางวลั ชนะเลศิ อนั ดบั 1 การแขง่ ขนั หนุ่ ยนตร์ ะบบอตั โนมตั ิ Automation System Robot ในงานสดุ ยอดนวตั กรรม
อาชีวศึกษา การแข่งขนั ห่นุ ยนต์อาชวี ศกึ ษา ปี 2562 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพพระรตั ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

ฉบับที่ 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 29

รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ

30 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับท่ี 4 ปี 2562

การซ่อมกิจกรรม​วท.ระยอง

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่กิ่งอ่อน 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ EEC

32 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

ต้อนรับสมาชิกใหม่ร้ัว วท.ระยอง

ในปกี ารศึกษาท่ีผ่านมา เราไดม้ ีสมาชกิ ใหมเ่ ขา้ มาอย่รู ว่ มกันในรั้ววิทยาลัยเทคนิค
ระยองของเรา ทง้ั ขา้ ราชการครู และครูพิเศษสอน จะอยู่แผนกวิชาไหนบา้ ง
มาดูกัน...

ข้าราชการครู แผนกวิชาชา่ งยนต์
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
นายชาครติ รุ่งรัตน์ แผนกวิชาการบญั ชี
นางสาวนวลจนั ทร์ ประเชญิ เชอ้ื แผนกวิชาชา่ งเชือ่ มโลหะ (มาชว่ ยราชการ)
นางสาวกรรณกิ าร์ ผิวสะอาด แผนกวิชาชา่ งกลโรงงาน
นายธนบดี ทส่ี ดุ แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน
แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน
ครูพเิ ศษสอน แผนกวิชาคณิตศาสตร์
แผนกวิชาคณติ ศาสตร์
นายศรราม บุญฤทธ์ิ แผนกวิชาชา่ งไฟฟา้
นายอนสุ รณ์ สระทองเกล้ียง
นายสธุ นิ นั ท์ ปญั ญาคำ�
นางสาวพนิตชญา เพช็ รสเี ขียว
นางสาวกิติยา จากรัมย์
นายอาทติ ย์ ศิลาอาสน์

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 33

อย่าลมื ขอบิล!! ไปเทยี่ ว ซอื้ ของ

มาตรการ ลดหย่อนภาษี ปี 62

ครม. เห็นชอบมาตรการภาษเี พ่ือช่วยพยุงเศรษฐกิจในชว่ งกลางปี
ครม.มมี าตรการทางภาษี เพอื่ กระตุน้ ให้คนข้ันกลางใชจ้ า่ ยเงนิ

ด้านทอ่ี ยอู่ าศัย การศกึ ษา กฬี า ท่องเทีย่ วและซื้อสนิ คา้ OTOP ประกอบด้วย

1 ส่งเสริมการทอ่ งเที่ยวทั่วประเทศไทย ลดหยอ่ นภาษีสงู สุด 20,000 บาท
– ท่องเทย่ี วในเมืองหลัก ลดหย่อนไดต้ ามจ�ำนวนท่ีจา่ ยจรงิ แตร่ วมกนั ไม่เกนิ 15,000 บาท
– ท่องเทีย่ วในเมืองรอง ลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนท่ีจา่ ยจริง แต่รวมกนั ไมเ่ กิน 20,000 บาท
รวมกันท้ังหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท
– คา่ บรกิ ารท่ีจา่ ยให้แกผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว
– คา่ ทพี่ กั โรงแรม โฮมสเตยไ์ ทยที่ไดร้ บั การรับรองจากกรมการท่องเทย่ี ว และค่าท่ีพักในสถานทีพ่ กั ทไ่ี มเ่ ป็นโรงแรม
– ตงั้ แตว่ ันท่ี 30 เมษายน ถงึ วนั ที่ 30 มิถุนายน 2562

2 กระต้นุ การซอ้ื สนิ คา้ การศกึ ษาและกีฬา ลดหย่อนภาษสี งู สดุ 15,000 บาท
ซ้อื สนิ คา้ เพื่อการศึกษาและกฬี า ลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนทจี่ ่ายจริง
รวมกันท้งั หมดไมเ่ กนิ 15,000 บาท
เฉพาะการซอื้ จากผปู้ ระกอบการทจี่ ดทะเบยี นภาษมี ลู คา่ เพมิ่ และไดร้ บั ใบกำ� กบั ภาษตี ามมาตรา 86/4 แหง่ ประมวลรษั ฎากร
– ต้งั แตว่ ันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 30 มถิ ุนายน 2562

3 สง่ เสรมิ สนิ คา้ OTOP ลดหยอ่ นภาษสี งู สดุ 15,000 บาท 4ส่งเสรมิ การอ่าน ลดหยอ่ นภาษีสูงสุด 15,000 บาท
ซอ้ื สนิ คา้ หนึง่ ต�ำบลหนงึ่ ผลติ ภณั ฑ์ OTOP ลดหยอ่ น
ได้ ตามจ�ำนวนทจ่ี ่ายจริง ซ้ือหนงั สือและค่าบริการหนงั สอื e-Book ลดหย่อนได้ตาม
รวมกันไมเ่ กิน 15,000 บาท จำ� นวนท่จี ่ายจรงิ
– ตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน ถึงวันท่ี 30 มิถนุ ายน 2562 รวมกนั ทั้งหมดไมเ่ กนิ 15,000 บาท
5 สง่ เสริมการมที อี่ ยอู่ าศยั เป็นของตนเอง ลด ต้องเป็นเงนิ ท่จี ่ายใหแ้ ก่บริษทั หรอื หา้ งหนุ้ สว่ นนติ บิ ุคคลหรอื
หยอ่ นภาษสี ูงสดุ 200,000 บาท นติ ิบุคคลอื่น
ซอ้ื อสงั หารมิ ทรพั ย์ที่เปน็ อาคารพร้อมท่ดี นิ หรอื – ต้ังแตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนั วาคม 2562
ห้องชุดท่มี ีมลู ค่าไมเ่ กนิ 5 ลา้ นบาท *** สำ� หรับผทู้ ใี่ ช้สทิ ธ์ชิ อ็ ปชว่ ยชาติ 1 – 16 มกราคม 2562
ลดหยอ่ นไดต้ ามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แตร่ วมกันไม่ ตอ้ งน�ำรวมดว้ ย ***
เกิน 200,000 บาท
– ตง้ั แตว่ นั ที่ 30 เมษายน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 6มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ ระบบภาษี
2562
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
สำ� หรบั บริษัทหรือห้างหนุ้ ส่วนนิติบคุ คลหักรายจ่ายเปน็ จำ� นวน
2 เทา่ ของรายจา่ ยลงทุนเพ่อื รองรบั ระบบภาษอี เิ ลก็ ทรอนกิ ส์
ประกอบดว้ ย
– เครือ่ งบันทึกการเกบ็ เงนิ และ (Point of Sale: POS) ระบบ
POS ซ่ึงเชือ่ มโยงกับการรับชำ� ระเงนิ ทางอิเลก็ ทรอนิกส์
– การพัฒนาระบบหรอื คา่ บริการเกยี่ วกับ e-Tax Invoice &
e-Receipt
– การพัฒนาระบบหรอื คา่ บรกิ าร e-Withholding Tax
– ตง้ั แตว่ ันท่ี 30 เมษายน ถงึ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2562

34 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน ฉบับที่ 4 ปี 2562

ภาพกิจกรรรม A c t i v i t y

ฉบับท่ี 4 ปี 2562 วารสารประดู่ก่ิงอ่อน 35


Click to View FlipBook Version