The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ivan Falamic, 2019-12-15 02:18:30

GIK - Prvi tehničar za elektroniku

GIK - Prvi tehničar za elektroniku

GODIŠNJI IZVEDBENI KURIKULUM

PRVI TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

ENGLESKI JEZIK

Ivan Falamić

2019. / 2020.

70 sati godišnje

GODIŠNJI IZVEDBENI KURIKULUM

Kurikulum engleskog jezika - Škola - Razredni odjel - Nastavnik - Oblici vrednovanja - Literatura

KURIKULUM ENGLESKOG JEZIKA

Kurikulum za nastavni predmet Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj sastavni je dio Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet
Engleski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj objavljene u Narodnim novinama NN 10/2019 od 29. siječnja 2019. godine.

ŠKOLA Srednja škola Marka Marulića Slatina RAZREDNI ODJEL
Škola: Trg Ruđer Boškovića 16, 33520 Slatina
Tel: +385 33 551 650
Web: www.ss-mmarulica-slatina.skole.hr Obrazovni sektor: Elektrotehnika i računalstvo

Zanimanje: Tehničar za elektroniku

NASTAVNIK Razred: Prvi (1. TE)

Ivan Falamić Broj nastavnih sati: 70 sati godišnje / 2 sata tjedno
profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti

OBLICI VREDNOVANJA

U Engleskome jeziku vrednuju se znanja i vještine definirane odgojno-obrazovnim ishodima unutar domene Komunikacijska jezična kompetencija.
Iz domene Međukulturna komunikacijska kompetencija vrednuju se ishodi koje se odnose na znanja o vlastitoj i drugim kulturama te na vještine međukulturnog ophođenja i
njihova se ostvarenost ocjenjuje posredno kroz vrednovanje ishoda iz prve domene.
Iz domene Samostalnost u ovladavanju jezikom se, posredno kroz vrednovanje ishoda iz prve domene, ocjenjuje ishod koji se odnosi na vještinu primjene medijske pismenosti.
Ostvarenost ostalih ishoda iz druge i treće domene prati se i formativno vrednuje u rubriku bilježaka.
Elementi vrednovanja su jezične djelatnosti: slušanje s razumijevanjem, čitanje s razumijevanjem, govorenje i pisanje.
Opći kriteriji vrednovanja naučenoga, vrednovanja kao učenja i vrednovanja za učenje navedeni su nakraju GIK-a, a detaljno se navode u tematskim planovima.

LITERATURA

Solutions Elementary (Third edition)
udžbenik, radni priručnik, digitalni sadržaji
Rječnici, gramatike, internetski sadržaji i ostalo

WELCOME TO SCHOOL! 6 nastavnih sati

Welcome to school! - Solutions Elementary - Grading elements and criteria - My learning plan - Verbs be and have got - Articles

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA
SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri
Učiti kako učiti
slušanju i čitanju.
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama. UKU A.4/5.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

razine složenosti. UKU A.4/5.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i samostalno ih primjenjuje u
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama. ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja UKU A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.
UKU A.4/5.4. Učenik samostalno kritički promišlja i vrednuje ideje.
jezika. UKU B.4/5.1. Učenik samostalno određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja
učenje.
jezika. UKU B.4/5.2. Učenik prati učinkovitost učenja i svoje napredovanje tijekom učenja.
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i UKU B.4/5.3. Učenik regulira svoje učenje mijenjajući prema potrebi plan ili pristup učenju.
UKU B.4/5.4. Učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima
i poznatim temama. napredak te na temelju toga planira buduće učenje.
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri tumačenju UKU C.4/5.1. Učenik može objasniti vrijednost učenja za svoj život.
i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s osobnim UKU C.4/5.2. Učenik iskazuje pozitivna i visoka očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.
iskustvima i poznatim temama. UKU C.4/5.3. Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje

Inicijalna provjera znanja učenje i ustraje u učenju.
UKU C.4/5.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje

i kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u
učenju.
UKU D.4/5.1. Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja
koncentracije i motivacije.
UKU D.4/5.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u
različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.
Osobni i socijalni razvoj

OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
IKT A.4.2. Učenik se koristi društvenim mrežama i mrežnim programima uz upravljanje

različitim postavkama funkcionalnosti.
IKT A.4.3. Učenik stvara pozitivne digitalne tragove vodeći se načelom sigurnosti.

Rujan 2019.

FAMILY, FRIENDS AND SCHOOL 10 nastavnih sati

Family - School days - Present simple - The Radford family - Unusual schools - Sibling rivalry - Dangerous journeys - The Royal family - Oxford

OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
Osobni i socijalni razvoj
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje
razine složenosti. OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.

SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
razgovoru.
OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama.
OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim
oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda.
OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima. OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.

SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika. OSR C.4.4. Opisuje i prihvaća vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge
kulture.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja
jezika. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
jezika.
IKT C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri tumačenju okružju.
i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s osobnim
iskustvima i poznatim temama. IKT C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja,
odabire potrebne informacije.
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
složenih sadržaja.
IKT D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
poticanje kreativnosti.

IKT D.4.2. Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću
IKT-a.

IKT D.4.3. Učenik predočava, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-
a.

Zdravlje

ZDR C.4.1.B Procjenjuje i predviđa opasnosti kojima je izložen s naglaskom na opasnosti
koje su karakteristične za mlade.

Pisana provjera vještine slušanja s razumijevanjem #1

Listopad - Studeni 2019.

LIFESTYLE AND FOOD 11 nastavnih sati

Clothes - Food - Present continuous - Adjectives - Unusual restaurants - Countable and uncountable nouns - Speaking activities - British food

OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje Osobni i socijalni razvoj

razine složenosti. OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom
OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
razgovoru.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.

kulturama. OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
SŠ (1) EJ B.1.2. Prilagođava zadane komunikacijske obrasce u različitim, unaprijed
OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
određenim kontekstima.
SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.

oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje OSR C.4.4. Opisuje i prihvaća vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda. kulture.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
jezika.
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja IKT C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
jezika. okružju.
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
iskustvima i poznatim temama.
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri IKT D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
tumačenju i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
osobnim iskustvima i poznatim temama. poticanje kreativnosti.
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje Zdravlje
složenih sadržaja.
ZDR A.4.2.A Razlikuje različite prehrambene stilove te prepoznaje znakove poremećaja
Pisana provjera vještine čitanja s razumijevanjem #1 ravnoteže u organizmu.

ZDR A.4.2.B Prepoznaje važnost primjerene uporabe dodataka prehrani.

ZDR A.4.2.C Primjenjuje prehranu prilagođenu godišnjem dobu i podneblju u
svakodnevnome životu.

Građanski odgoj i obrazovanje

GOO A.4.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti ljudskih prava.

GOO A.4.2. Promiče ulogu institucija i organizacija u zaštiti ljudskih prava na europskoj i
globalnoj razini.

GOO A.4.3. Promiče ljudska prava.

GOO A.4.4. Promiče ravnopravnost spolova.

Studeni - Prosinac 2019.

PLACES 11 nastavnih sati

Places - Wild animals - Comparison - Collocations - Prepositions - Unusual cities - Stranger than fiction - New York - Yellowstone - Writing activities

OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje
razine složenosti. Osobni i socijalni razvoj

SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
razgovoru. OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
SŠ (1) EJ A.1.5. Piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
srednje razine složenosti. OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama. OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim OSR C.4.1. Prepoznaje i izbjegava rizične situacije u društvu i primjenjuje strategije

oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje samozaštite.
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda. OSR C.4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje OSR C.4.4. Opisuje i prihvaća vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika. kulture.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
jezika.
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
jezika. IKT C.4.2.
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i IKT C.4.4. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim IKT D.4.1. okružju.
iskustvima i poznatim temama.
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava IKT D.4.2. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje IKT D.4.3.
složenih sadržaja. Zdravlje Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
Prva školska zadaća poticanje kreativnosti.

Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću
IKT-a.

Učenik predočava, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-
a.

ZDR B.4.3. Analizira uzroke i posljedice određenih rizičnih ponašanja i ovisnosti.
Poduzetništvo

POD A.4.3. Upoznaje i kritički sagledava mogućnosti razvoja karijere i profesionalnoga
usmjeravanja.

Siječanj - Veljača 2020.

DIGITAL WORLD 8 nastavnih sati

Digital world - Past simple - Listening activities - Introduction to phrasal verbs - Dancing Man - British scientists

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Učiti kako učiti
slušanju i čitanju. Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
(popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje „Welcome to school!)
razine složenosti. Osobni i socijalni razvoj
OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
razgovoru. OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
kulturama. OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje IKT C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda.
okružju.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje IKT C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja,
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima.
odabire potrebne informacije.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika. IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja Zdravlje
ZDR B.4.1.A Odabire primjerene odnose i komunikaciju.
jezika. ZDR B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima.
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja ZDR B.4.2.B Obrazlaže utjecaj zaštitnih i rizičnih čimbenika na mentalno zdravlje.
ZDR C.4.1.B Procjenjuje i predviđa opasnosti kojima je izložen s naglaskom na opasnosti
jezika.
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri koje su karakteristične za mlade.
Održivi razvoj
tumačenju i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s ODR B.4.1. Djeluje u skladu s načelima održivoga razvoja s ciljem zaštite prirode i
osobnim iskustvima i poznatim temama.
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i okoliša.
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim ODR C.4.1. Prosuđuje značaj održivoga razvoja za opću dobrobit.
iskustvima i poznatim temama. Građanski odgoj i obrazovanje
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava GOO A.4.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti ljudskih prava.
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje GOO A.4.3. Promiče ljudska prava.
složenih sadržaja. GOO B.4.1. Promiče pravila demokratske zajednice.

Pisana provjera vještine slušanja s razumijevanjem #2 Veljača - Ožujak 2020.

BE ACTIVE! 8 nastavnih sati

Sports and hobbies - going to and will - Noun suffixes - Against the odds - Speaking activities - Football

OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje Osobni i socijalni razvoj

razine složenosti. OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom
OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
razgovoru.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.

kulturama. OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
SŠ (1) EJ B.1.2. Prilagođava zadane komunikacijske obrasce u različitim, unaprijed
OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
određenim kontekstima.
SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.

oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje OSR C.4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja
jezika. IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja
jezika. IKT C.4.1. Učenik samostalno provodi složeno istraživanje radi rješenja problema u
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i digitalnome okružju.
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim
iskustvima i poznatim temama. IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri
tumačenju i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s IKT D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
osobnim iskustvima i poznatim temama. preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava poticanje kreativnosti.
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje
složenih sadržaja. Zdravlje

Pisana provjera vještine čitanja s razumijevanjem #2 ZDR A.4.2.D Prepoznaje važnost održavanja tjelesnih potencijala na optimalnoj razini.

ZDR B.4.1.B Razvija tolerantan odnos prema drugima.

Poduzetništvo

POD C.4.3. Objašnjava osnovne namjene financijskih institucija i koristi se financijskim
uslugama.

Građanski odgoj i obrazovanje

GOO A.4.1. Aktivno sudjeluje u zaštiti ljudskih prava.

GOO A.4.2. Promiče ulogu institucija i organizacija u zaštiti ljudskih prava na europskoj i
globalnoj razini.

GOO A.4.4. Promiče ravnopravnost spolova.

GOO C.4.3. Promiče kvalitetu života u zajednici.

Ožujak - Travanj 2020.

HOME, SWEET HOME! 8 nastavnih sati

My home - Present perfect - do, make, have, take, bring - In the middle of nowhere - Writing activities - The White House

OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
Osobni i socijalni razvoj
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje
razine složenosti. OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.

SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
razgovoru.
OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
SŠ (1) EJ A.1.5. Piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama
srednje razine složenosti. OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.

SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
kulturama.
OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
SŠ (1) EJ B.1.2. Prilagođava zadane komunikacijske obrasce u različitim, unaprijed
određenim kontekstima. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

SŠ (1) EJ B.1.3. Preispituje i procjenjuje stereotipe i predrasude na svim razinama i u svim IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
oblicima te predlaže strategije za izbjegavanje i/ili prevladavanje
nesporazuma, otkrivanje i razgradnju stereotipa i predrasuda. IKT C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
okružju.
SŠ (1) EJ B.1.4. Prepoznaje i objašnjava utjecaj međukulturnih iskustava na oblikovanje
vlastitih uvjerenja i stavova prema drugima. IKT C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja,
odabire potrebne informacije.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika.
IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja
jezika. IKT D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja poticanje kreativnosti.
jezika.
IKT D.4.2. Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i IKT-a.
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim
iskustvima i poznatim temama. IKT D.4.3. Učenik predočava, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-
a.
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje Zdravlje
složenih sadržaja.
ZDR A.4.2.D Prepoznaje važnost održavanja tjelesnih potencijala na optimalnoj razini.

Druga školska zadaća

Svibanj - Lipanj 2020.

SEE YOU NEXT YEAR! 2 nastavna sata

Final revision and evaluation - Final grading OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje razine Osobni i socijalni razvoj

složenosti. OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama. OSR A.4.2. Upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika. OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja OSR A.4.4. Upravlja svojim obrazovnim i profesionalnim putem.
OSR B.4.1. Uviđa posljedice svojih i tuđih stavova/postupaka/izbora.
jezika.
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.

jezika. OSR B.4.3. Preuzima odgovornost za svoje ponašanje.
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i OSR C.4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.

vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima OSR C.4.3. Prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu.
i poznatim temama.
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri tumačenju i
vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s osobnim
iskustvima i poznatim temama.

Lipanj 2020.

IMPORTANT DATES & PROJECTS 6 nastavnih sati

Christmas holidays - English Language Day (23rd April) - Individual & group projects OČEKIVANJA MEĐUPREDMETNIH TEMA

PREDMETNI ISHODI ENGLESKOG JEZIKA Učiti kako učiti

SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili izvoran tekst srednje dužine pri Sva odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme
slušanju i čitanju. (popis svih očekivanja naveden je u očekivanju međupredmetnih tema uvodne teme
„Welcome to school!)
SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama.
SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje Osobni i socijalni razvoj

razine složenosti. OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.
SŠ (1) EJ A.1.5. Piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama
OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.
srednje razine složenosti.
SŠ (1) EJ B.1.1. Raspravlja o informacijama o zemljama ciljnoga jezika i drugim kulturama. OSR C.4.2. Upućuje na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti.
SŠ (1) EJ C.1.1. Prepoznaje i koristi se složenim kognitivnim strategijama učenja jezika.
SŠ (1) EJ C.1.2. Prepoznaje i koristi se složenim metakognitivnim strategijama učenja OSR C.4.3. Prihvaća društvenu odgovornost i aktivno pridonosi društvu.

jezika. OSR C.4.4. Opisuje i prihvaća vlastiti kulturni i nacionalni identitet u odnosu na druge
SŠ (1) EJ C.1.3. Prepoznaje i koristi se složenim društveno-afektivnim strategijama učenja kulture.

jezika. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
SŠ (1) EJ C.1.4. Izabire različite tehnike kreativnoga izražavanja i koristi se njima: tumači i
IKT A.4.1. Učenik kritički odabire odgovarajuću digitalnu tehnologiju.
vrednuje postojeće i osmišljava nove ideje povezane s osobnim iskustvima
i poznatim temama. IKT C.4.1. Učenik samostalno provodi složeno istraživanje radi rješenja problema u
SŠ (1) EJ C.1.5. Izabire različite vještine kritičkoga mišljenja i koristi se njima pri tumačenju digitalnome okružju.
i vrednovanju mišljenja, stavova i vrijednosti povezanih s osobnim
iskustvima i poznatim temama. IKT C.4.2. Učenik samostalno provodi složeno pretraživanje informacija u digitalnome
SŠ (1) EJ C.1.6. Izabire i organizira informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, uočava okružju.
osnovna pravila za citiranje izvora, te izvodi duže prezentacije srednje
složenih sadržaja. IKT C.4.3. Učenik samostalno kritički procjenjuje proces, izvore i rezultate pretraživanja,
odabire potrebne informacije.

IKT C.4.4. Učenik samostalno i odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

IKT D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili
preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za
poticanje kreativnosti.

IKT D.4.2. Učenik argumentira svoje viđenje rješavanja složenoga problema s pomoću
IKT-a.

IKT D.4.3. Učenik predočava, stvara i dijeli ideje i uratke o složenoj temi s pomoću IKT-
a.

Poduzetništvo

POD A.4.1. Primjenjuje inovativna i kreativna rješenja.

POD B.4.2. Planira i upravlja aktivnostima.

Tijekom školske godine

NAPOMENE O UČENICIMA I PRILAGODBAMA

Redoviti program uz individualizirane postupke

Opis teškoće
U 1. TE razredu nalaze se dva učenika za koje je potrebno individualizirati određene postupke u nastavi engleskog jezika na nekim nastavnim satima engleskog
jezika. Individualizacija se odnosi u oba slučaja na poremećaj pomanjkanja pažnje i hiperaktivnost (ADHD).

Prilagodbe postupaka učenja i poučavanja
Zadavanje uputa jednu po jednu i po potrebi ponavljanje uputa.
Smanjeni zahtjevi prepisivanja – sve materijale učenici dobivaju pomoću digitalnih, suradničkih alata – OneNote razredna bilježnica.
Razdvojeno zadavanje zadataka.
Provjeravanje postoje li pogreške zbog brzopletosti i jezičnih teškoća, npr. pogrešno pročitani zadatak ili pogrešno prepisana riječ itd.) i upozoravanje učenika da
provjeri odgovor.
Primjenjivanje različitih tehnika suradničkog učenja i rada u skupini uz prethodno jasno određivanje mjesta i uloge učenika s teškoćama u njemu.
Davanje češćih povratnih informacija na konstruktivan način.

Prilagodba tempa učenja i poučavanja
Za dotične učenike nije potrebna prilagodba tempa učenja i poučavanja.

Prilagodbe okruženja
Odabrati prikladno mjesta sjedenja – prema afinitetima učenika i na način koji će smanjiti distrakciju učenika vanjskim podražajima.
Uvažavati senzorne teškoće o odnosu na percepciju kretanja i ravnoteže - omogućiti učeniku kretanje tijekom nastave, osigurati aktivne zadatke (brisanje ploče,
dijeljenje radnih materijala, premještanje rasporeda klupa itd.).
Organizacija potpore vršnjacima kojima je potrebna pomoć pri svladavanju gradiva.

Uvođenje potpomognute komunikacije i prilagodba materijala
Osiguravanje udžbenika u elektroničkom obliku.

Prilagodbe postupaka vrednovanja
Prilagodba načina ispitivanja i usmenog izlaganja općenito – postavljanje kraćih pitanja.
Motivirajuće usmjeravanje odnosno hrabrenje i pohvaljivanje učenika.

NAPOMENE O REALIZACIJI

Realizacija Godišnjeg izvedbenog kurikuluma po temama

Welcome to school!
Family, friends and school
Lifestyle and food
Places
Digital world
Be active!
Home, sweet home
See you next year!
Important dates and projects

VREDNOVANJE ZA UČENJE

Vrednovanje za učenje - Metode prikupljanja informacija - Aktivnosti učenika - Opisno praćenje

VREDNOVANJE ZA UČENJE

Vrednovanje za učenje ne rezultira ocjenom već razmjenom informacija o učenju i rezultatima učenja. Učitelj daje učenicima kvalitativne povratne informacije u procesu učenja,
odnosno o tome gdje su učenici na putu do ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, koliko su učinkovite njihove strategije učenja i kako bi ih mogli unaprijediti da bi učinkovito
i potpuno ostvarili odgojno obrazovne ishode. Povratna je informacija središnji dio vrednovanja za učenje jer učeniku omogućuje preuzimanje kontrole nad vlastitim učenjem.

Vrednovanje za učenje je proces prikupljanja i tumačenja informacija o znanju i radu učenika. Učitelji mogu koristi različite metode prikupljanja informacija tijekom sudjelovanja
učenika u različitim aktivnostima. Tako mogu lakše odrediti gdje se učenici nalaze u svom učenju i kako im pomoći da što lakše stignu do cilja.

METODE PRIKUPLJANJA INFORMACIJA OPISNO PRAĆENJE

Primjeri metoda prikupljanja informacija: Opisno praćenje je kvalitativni osvrt koji opisuje što učenik zna i može
• Razgovor učenika i učitelja izvesti, u kojim je elementima posebno uspješan, a u kojima treba
• Učeničke mape unaprijediti učenje i rezultate (u kojima treba podršku) u odnosu na
• Anegdotske zabilješke postavljene odgojno-obrazovne ishode iz svih triju domena. Pri izradi
• Kviz kvalitativnog osvrta učitelju pomažu definicije razina usvojenosti pojedinih
• Igranje uloga odgojno-obrazovnih ishoda, kao iskaza ostvarenosti dubine i širine svakoga
• Domaće zadaće ishoda.
• Kratke pisane provjere znanja Ostvarenost svih ishoda prati se kroz četiri djelatnosti domene
• Pisanje diktata Komunikacijska jezična kompetencija (domena A).
• Promatranje rada i aktivnosti učenika Ostvarenost ishoda iz domena B i C koji se ocjenjuju:
• Opažanja učenika tijekom rada
• Ciljana propitivanja za provjeru razumijevanja • Međukulturna komunikacijska kompetencija (B):
• Znanja o vlastitim i drugim zemljama - SŠ (1) EJ B.1.1.
AKTIVNOSTI UČENIKA • Vještina međukulturnog ophođenja - SŠ (1) EJ B.1.2.
• Samostalnost u ovladavanju jezikom (C):
Aktivnosti učenika koje pomažu pri formativnom vrednovanju: • Medijska pismenost - SŠ (1) EJ C.1.6.
• Tri stvari (Three things…) Ostvarenost ishoda iz domena B i C koji se ne ocjenjuju nego se
• Pitanje (I have a question…) opisno prate:
• Ponosan sam… (I'm proud…) • Međukulturna komunikacijska kompetencija (B):
• Postavljanje ciljeva (Setting goals) • Odnos prema predrasudama i stereotipima - SŠ (1) EJ B.1.3.
• Vrijeme promišljanja (Wait time) • Međukulturna iskustva - SŠ (1) EJ B.1.4.
• Vrijeme za promišljanje (Reflection time) • Samostalnost u ovladavanju jezikom (C):
• Otvorena pitanja i HOTS (Open questions vs. Closed questions, higher order thinking skills) • Strategije učenja - SŠ (1) EJ C.1.1., SŠ (1) EJ C.1.2. i SŠ (1) EJ C.1.3.
• Kreativno izražavanje - SŠ (1) EJ C.1.4.
• Kritičko mišljenje - SŠ (1) EJ C.1.5.

VREDNOVANJE KAO UČENJE

Vrednovanje kao učenje - Samovrednovanje - Vršnjačko vrednovanje

VREDNOVANJE KAO UČENJE

Vrednovanje kao učenje temelji se na ideji da učenici vrednovanjem uče. Ono podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja uz podršku učitelja kako bi se
maksimalno poticao razvoj učenikova samostalnog i samoreguliranog pristupa učenju. Učenici s razvijenom vještinom samoregulacije, čiji je važan aspekt upravo samovrednovanje,
uspješno postavljaju specifične i dostižne ciljeve učenja, odabiru primjerene pristupe i strategije učenja te aktivno nadgledaju i reguliraju kognitivne, emocionalne, motivacijske i
ponašajne aspekte učenja radi njegova poboljšanja. Samovrednovanje kao metakognitivni proces osvješćivanja i razmišljanja o vlastitome procesu učenja može se poticati i poučavati
na svim razinama i u svim područjima učenja na učenicima primjeren način.

Pri tome je posebno važno da učenici budu potpuno uključeni i u proces donošenja odluka o daljnjim koracima u učenju nakon vrednovanja. Kad se učenici i sami uključe u proces
vrednovanja, on će im vjerojatno biti manje stresan i rizičan. Što više učenici imaju prakse u vrednovanju svoga i tuđega procesa učenja i postignuća, to će manje regulirati svoje učenje
na temelju povratnih informacija učitelja i drugih, odnosno koristit će se informacijama koje su sami generirali u procesu samovrednovanja (unutarnje povratne informacije). Doći će do
internalizacije procesa vrednovanja, pri čemu je na početku toga procesa potrebna snažna potpora učitelja koji modelira i objašnjava pristupe i metode vrednovanja te pruža učeniku
kvalitetnu povratnu informaciju o njegovu učenju i postignućima, a zatim će učenik postupno postajati uspješniji u samovrednovanju vlastitoga procesa učenja i postignuća. U početnoj
fazi treba osigurati da učenik ima osjećaj napredovanja prema ostvarenju postavljenih ciljeva, a to je moguće jedino ako ima jasne kriterije uspješnosti koji uključuju ili informacije o
kriterijima vrednovanja ili njegova prijašnja postignuća.

SAMOVREDNOVANJE VRŠNJAČKO VREDNOVANJE

Metode samovrednovanja: Metode vršnjačkog vrednovanja:
• Rubrike • Digitalni portfolio
• Liste samoprovjere • Rubrike
• Dnevnik učenja • Vrijeme za popravke
• Vođenje individualnog dnevnika
Smjernice učenicima pri davanju povratnih informacija
Aktivnosti učenika u samovrednovanju: svojim vršnjacima:
• Nije jasno (Not clear)
• Naj…stvar (Most…things) • Budi ljubazan
• Sažetak u jednoj rečenici (Summary sentence) • Budi precizan
• Pomozi

VREDNOVANJE NAUČENOGA

Vrednovanje naučenoga - Metode vrednovanja - Vrste vrednovanja

VREDNOVANJE NAUČENOGA

Sumativnom vrednovanju svrha je procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda nakon određenoga (kraćega ili dužega) razdoblja učenja i poučavanja. U tu se svrhu vrednovanje
naučenoga uglavnom koristi ocjenama ili nekom drugom sumativnom procjenom naučenoga. Upravo ova vrsta vrednovanja dominira u tradicionalnim školama kakve su i naše, što rezultira
kampanjskim učenjem, orijentacijom na ocjenu umjesto na znanje i primjeren pristup učenju, umjesto poticanja na sve kvalitetniji rad.

Ovo vrednovanje nastoji biti kriterijsko, što znači da se uradak učenika uspoređuje s definiranim kriterijima, a ne prema uratcima ostalih učenika u razredu. Kriterije vrednovanja određuje
učitelj, pri čemu se orijentira pomoću razina usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda koje u određenom trenutku ispituje, a koje su definirane kurikulumom nastavnog predmeta. U tom su
dokumentu razine usvojenosti ishoda definirane tako da opisuju razine postignuća učenika na kraju školske godine, stoga ih učitelji ne mogu izravno primijeniti u svakom pojedinom
vrednovanju, iako se njima trebaju koristiti kao orijentirom kako bi odredili primjerene kriterije vrednovanja koji omogućuju jasniju, objektivniju i dosljedniju interpretaciju dokaza o znanju
i vještinama učenja te konzistentnije izvješćivanje o postignućima. Zbog toga učitelji prilikom svakog vrednovanja trebaju osmisliti ljestvicu za vrednovanje (rubriku) kojom se procjenjuju
različita znanja i vještine učenika, a koje usmjeravaju vrednovanje prema unaprijed postavljenim kriterijima. U ljestvicama (rubrikama) jasno su definirane razlike u postignućima na pojedinim
elementima vrednovanja između kategorija učenika koji dobivaju različite ocjene. Pritom je moguće provjeriti utemeljenost razlike među kategorijama usporedbom uradaka učenika koji
se nalaze na granici između kategorija, odnosno ocjena.

Za svaki specifični element vrednovanja razrađuju se opisivači razina usvojenosti koji opisuju opseg i dubinu znanja te stupanj razvijenosti vještina potreban za određenu ocjenu. U
osmišljavanje ljestvica (rubrika) učitelj može uključiti i učenike, što je povezano s ostalim pristupima vrednovanju. U metodama u kojima se ne koristi razrađenom ljestvicom za vrednovanje
(npr. pisana provjera znanja i vještina sa zadacima zatvorenog tipa), učitelj mora unaprijed predvidjeti ključ za odgovore, ali i način bodovanja određenih odgovora ili elemenata koji se
vrednuju.

METODE VREDNOVANJA VRSTE VREDNOVANJA

Metode vrednovanja naučenoga: Vrste vrednovanja naučenoga:
• Usmena prezentacija / dijalog • Integrirano vrednovanje
• Analiza mape radova (portfolio) • Direktno vrednovanje
• Pisane provjere znanja, vještina i sposobnosti • Indirektno vrednovanje
• Esej

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA

Slušanje s razumijevanjem - Čitanje s razumijevanjem - Napomene

SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM

DOVOLJAN (2) Nakon slušanja teksta učenik, uz stalnu pomoć, pokazuje razumijevanje nekih ključnih i specifičnih informacija. Razumijevanje slušnog teksta je moguće samo uz
DOBAR (3) prilagodbu. Pokazuje razumijevanje fraza i najčešće korištenih riječi iz područja od neposrednog osobnoga interesa.
VRLO DOBAR (4)
ODLIČAN (5) Nakon slušanja teksta učenik, uz čestu pomoć, pokazuje razumijevanje nekih ključnih i specifičnih informacija. Razumijevanje slušnog teksta je moguće uz manju
prilagodbu. Pokazuje razumijevanje kratkih i jednostavnih poruka iz područja od neposrednog osobnoga interesa.

Nakon slušanja teksta učenik, uz povremenu pomoć, pokazuje razumijevanje većine ključnih i specifičnih informacija. Razumijevanje slušnog teksta je moguće uz
minimalnu prilagodbu. Pokazuje razumijevanje kratkog govora o poznatim temama.

Nakon slušanja teksta učenik samostalno pokazuje razumijevanje teksta i povezuje ključne i specifične informacije s primjerima iz teksta. Razumijevanje slušnog
teksta je moguće uz minimalnu prilagodbu. Pokazuje razumijevanje dužeg govora o poznatim temama.

ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM

DOVOLJAN (2) Nakon čitanja teksta učenik, uz stalnu pomoć, pokazuje razumijevanje nekih ključnih i specifičnih informacija. Razumijevanje teksta je moguće samo uz prilagodbu.
DOBAR (3) Pokazuje razumijevanje teksta iz područja od neposrednog osobnoga interesa.
VRLO DOBAR (4)
ODLIČAN (5) Nakon čitanja teksta učenik, uz čestu pomoć, pokazuje razumijevanje nekih ključnih i specifičnih informacija. Razumijevanje teksta je moguće uz manju prilagodbu.
Pokazuje razumijevanje teksta iz područja od neposrednog osobnoga interesa.

Nakon čitanja izvornog teksta učenik, uz povremenu pomoć, pokazuje razumijevanje većine ključnih i specifičnih informacija. Pokazuje razumijevanje složenijeg
teksta o poznatim temama.

Nakon čitanja izvornog teksta učenik samostalno pokazuje razumijevanje teksta i povezuje ključne i specifične informacije s primjerima iz teksta. Pokazuje
razumijevanje složenog teksta o poznatim temama.

NAPOMENE

U receptivnim djelatnostima u 1. razredu srednje škole se
koristi srednje dug tekst koji ima između 300 i 600 riječi

Vrednovanjem slušanja s razumijevanjem i čitanja s
razumijevanjem provjerava se ostvarenost ishoda:

• SŠ (1) EJ A.1.1. Analizira jednostavan prilagođen ili
izvoran tekst srednje dužine pri slušanju i čitanju.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA

Govorenje (holistička rubrika) - Pisanje (holistička rubrika)

GOVORENJE (holistička rubrika)

DOVOLJAN (2) U jezičnoj je produkciji potrebna stalna pomoć i slušni model. Učenik se u govoru oslanja isključivo na osnovni vokabular te se izražava na najjednostavniji način
DOBAR (3) koristeći gramatičke strukture srednje razine složenosti i pri tome puno griješi. Pogreške često ometaju razumijevanje poruke. Produkcija je moguća isključivo u
VRLO DOBAR (4) poznatim komunikacijskim situacijama i u obliku jednostavnog neplaniranog razgovora. Učenik izriče svoje mišljenje, ideje i stavove, no ne daje primjere. Izgovor je
ODLIČAN (5) oponašanje naglaska i/ili akcenta, ritma i intonacije.

U jezičnoj je produkciji učeniku često potrebna pomoć i slušni model. Pogreške ponekad otežavaju razumijevanje poruke. Snalazi se samo u poznatim
komunikacijskim situacijama i u jednostavnom neplaniranom razgovoru. Izriče svoje mišljenje, ideje i stavove te pokušava dati primjere. Pokreće, održava i završava
razgovor. Koristi skroman vokabular i gramatičke strukture srednje razine složenosti. Snalazi se u upotrebi osnovnih leksičkih struktura jezika struke. Uz čestu pomoć
koristi odgovarajući naglasak i/ili akcent, ritam i intonaciju. Ispravlja svoj govor uz pomoć i smjernice.

U jezičnoj je produkciji učeniku povremeno potrebna pomoć i to s naglaskom i/ili akcentom, ritmom te intonacijom. Prilagođava prozodiju različitim
komunikacijskim situacijama te aktivno sudjeluje u jednostavnom neplaniranom i dužem planiranom razgovoru. Razgovor često pokreće, održava i završava te
preuzima pravo na riječ. Koristi dobar raspon vokabulara i gramatičke strukture srednje razine složenosti uz povremene pogreške. U upotrebi osnovnih leksičkih
struktura jezika struke potrebna je povremena pomoć. Ispravlja svoj govor uz smjernice.

Učenik je samostalan u jezičnoj produkciji i kreativno prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama. Izražava vlastito mišljenje, ideje i stavove i
potkrepljuje ih odgovarajućim dokazima i primjerima. Aktivno i samoinicijativno sudjeluje u jednostavnom neplaniranom i dužem planiranom razgovoru.
Samostalno upotrebljava široki raspon vokabulara, točno koristi razne gramatičke strukture srednje razine složenosti te osnovne leksičke strukture jezika struke.
Samostalno ispravlja svoj govor.

PISANJE (holistička rubrika)

DOVOLJAN (2) Učenik zadatak izvršava minimalno, slijed misli često otežan, potrebna mu je stalna pomoć. Pravopisne pogreške učestale. Koristi ograničen vokabular i neke
DOBAR (3) primjerene gramatičke strukture s čestim pogreškama koje utječu na razumijevanje teksta. Uz stalnu pomoć i smjernice ispravlja svoj tekst.
VRLO DOBAR (4)
ODLIČAN (5) Učenik zadatak izvršava djelomično, ideje su djelomično razrađene. Misli su općenito razumljive s ponekim odstupanjem od logičnog slijeda. Koristi jednostavan
vokabular i neke gramatičke strukture srednje razine složenosti. Učestalost pogrešaka zahtjeva često ponovno čitanje na mjestima. Primjenjuje poneka pravopisna
pravila. Uz čestu pomoć i smjernice ispravlja svoj tekst.

Učenik zadatak izvršava u potpunosti, uz blago odstupanje. Tekst organizira u odlomke te razrađuje ideje. Misli su većinom poredane logičnim slijedom, lako
razumljive. Koristi dobar raspon vokabulara, primjeren sadržaju uz manje pogreške koje ne ometaju razumijevanje. Gramatičke strukture srednje razine složenosti su
uglavnom točne. Uglavnom točno primjenjuje pravopisna pravila. Uz povremenu pomoć ispravlja svoj tekst.

Učenik samostalno i kreativno u potpunosti izvršava zadatak. Tekst jasno organizira u odlomke i precizno razrađuje ideje. Misli su poredane logičnim slijedom i lako
su razumljive. Točno i precizno primjenjuje pravopisna pravila. Koristi širok raspon vokabulara, primjeren sadržaju uz zanemarive pogreške. Točno koristi raznovrsne
gramatičke strukture srednje razine složenosti. Samostalno ispravlja svoj tekst.

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA

Govorenje (analitička rubrika) - Napomene

GOVORENJE (analitička rubrika)

IZGOVOR Dovoljan (2): Na razini oponašanja; Potrebna stalna pomoć i slušni model, samo poznate komunikacijske situacije.

Dobar (3): Potrebna česta pomoć i slušni model, samo poznate komunikacijske situacije.

Vrlo dobar (4): Povremena pomoć u izgovoru; različite komunikacijske situacije.

Odličan (5): Točan i precizan; samostalan i kreativan u različitim komunikacijskim situacijama.

GOVOR Dovoljan (2): Potrebna stalna pomoć; izriče vlastito mišljenje, ideje i stavove bez primjera; koristi se jednostavnim leksičkim i gramatičkim strukturama i
najjednostavnijim jezikom struke uz pogreške koje često otežavaju razumijevanje poruke.

Dobar (3): Potrebna česta pomoć; izriče svoje mišljenje, ideje i stavove i nastoji ih potkrijepiti primjerima; uz pomoć i smjernice ispravlja svoj govor.
Koristi se primjerenim leksičkim i gramatičkim strukturama i jednostavnim jezikom struke uz pogreške koje povremeno otežavaju razumijevanje
poruke.

Vrlo dobar (4): Povremena pomoć potrebna; izriče svoje mišljenje, ideje i stavove te ih potkrepljuje ponekim dokazima i primjerima; uz smjernice ispravlja
svoj govor. Koristi se primjerenim leksičkim i gramatičkim strukturama i jezikom struke uz pogreške koje ne utječu na razumijevanju poruke.

Odličan (5): Samostalan i kreativan; izriče svoje mišljenje, ideje i stavove i potkrepljuje ih dokazima i primjerima. Koristi se primjerenim leksičkim i
gramatičkim strukturama i jezikom struke uz pogreške koje samostalno ispravlja.

RAZGOVOR Dovoljan (2): Uz stalnu pomoć pokreće razgovor i preuzima riječ; koristi se jednostavnim leksičkim i gramatičkim strukturama i najjednostavnijim jezikom
struke uz pogreške koje često otežavaju razumijevanje poruke.

Dobar (3): Uz čestu pomoć pokreće, održava i završava razgovor te povremeno preuzima pravo na riječ. Koristi se primjerenim leksičkim
gramatičkim strukturama i jednostavnim jezikom struke uz pogreške koje povremeno otežavaju razumijevanje poruke.

Vrlo dobar (4): Aktivno sudjeluje u razgovoru; pomoć povremeno potrebna; često pokreće, održava i završava razgovor te preuzima pravo na riječ. Koristi se
primjerenim leksičkim i gramatičkim strukturama i jezikom struke uz pogreške koje ne utječu na razumijevanju poruke.

Odličan (5): Samostalan; aktivno i samoinicijativno sudjeluje u razgovoru, kreativno se koristi primjerenim leksičkim i gramatičkim strukturama i jezikom
struke uz pogreške koje samostalno ispravlja.

NAPOMENE

U djelatnostima govorenja u prvom razredu srednje škole očekuje se srednje dug tekst koji ima između 80 i 200 riječi.
Vrednovanjem govorenja provjerava se ostvarenost ishoda:

• SŠ (1) EJ A.1.2. Prilagođava prozodiju različitim komunikacijskim situacijama. (produkcija i reprodukcija)

• SŠ (1) EJ A.1.3. Govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti. (produkcija)

• SŠ (1) EJ A.1.4. Sudjeluje u dužemu planiranom i jednostavnome neplaniranom razgovoru. (produkcija, interakcija)

ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA

Pisanje (analitička rubrika) - Napomene

PISANJE (analitička rubrika)

PRAVOPIS I Dovoljan (2): Učestale pogreške u primjeni pravopisnih pravila i interpunkcije; broj i učestalost pogrešaka ometa razumijevanje napisanog.
INTERPUNKCIJA
Dobar (3): Pogreške zahtijevaju ponovno čitanje na mjestima; primjenjuje poneka interpunkcijska pravila.

Vrlo dobar (4): Ponekad griješi u pravopisu, no pogreške ne utječu na razumijevanje, uglavnom točno primjenjuje interpunkcijska pravila.

Odličan (5): Pravopis točan i precizan uz poneku manju pogrešku; točno i precizno primjenjuje interpunkcijska pravila.

ORGANIZACIJA Dovoljan (2): Naznake organiziranog i strukturiranog teksta. Potrebna stalna pomoć i smjernice.

Dobar (3): Pogreške u strukturiranju teksta, potrebna česta pomoć i smjernice.

Vrlo dobar (4): Tekst organizira u odlomke uz blago odstupanje.

Odličan (5): Tekst jasno organiziran u ulomke, ne griješi u organizaciji niti strukturi.

SADRŽAJ Dovoljan (2): Slijed misli često otežan. Potrebna stalna pomoć i smjernice.

GRATMATIKA I Dobar (3): Ideje djelomično razrađene; razumljivo s ponekim odstupanjem od logičnog slijeda.
VOKABULAR
Vrlo dobar (4): Ideje razrađene. Misli većinom logički posložene i lako razumljive.

Odličan (5): Ideje razrađene. Misli poredane logičnim slijedom i lako su razumljive.

Dovoljan (2): Vokabular vrlo ograničen; koristi poneke primjerene gramatičke strukture; česte pogreške.

Dobar (3): Koristi jednostavan vokabular i poneke gramatičke strukture srednje razine složenosti.

Vrlo dobar (4): Dobar raspon vokabulara, manje pogreške koje ne ometaju razumijevanje. Gramatičke strukture srednje razine složenosti uglavnom točne.

Odličan (5): Širok raspon vokabulara, zanemarive pogreške. Točno koristi raznovrsne gramatičke strukture srednje razine složenosti.

NAPOMENE

Pisanje se promatra kao cjelina sastavljena od komponenata onoga što se piše. Komponente vrednovanja mogu biti pravopis i interpunkcija,
organizacija, sadržaj, gramatika, vokabular.
Reprodukcija u pisanju odnosi se na zadatke kojima se formativno vrednuje točnost pisanja.
Produkcija u pisanju uključuje sljedeće tekstne vrste: esej, izvještaj, članak, molba, oglas, video uradak, bilješke, kritički osvrt, kratka priča,
pjesma, upute te ostale vrste specifične za jezik struke.
U djelatnostima govorenja i pisanja u prvom razredu srednje škole očekuje se srednje dug tekst koji ima između 80 i 200 riječi.
Vrednovanjem pisanja provjerava se ostvarenost ishoda:

• SŠ (1) EJ A.1.5. Piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama srednje razine složenosti. (produkcija)


Click to View FlipBook Version