The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by มลฤดี บุบผามาลา, 2020-06-27 07:59:04

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

Keywords: ออกเสียง,ร้อยแก้ว

รายวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑
ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑

หน่วยท่ี ๑ พ้นื ฐานอา่ นเขียน

เรื่อง การอ่านออกเสยี งรอ้ ยแก้ว

ผู้สอน ครูนสิ าชล รุ่งเนย

การอ่านออกเสยี งร้อยแกว้

จุดประสงค์การเรยี นรู้

๑. อธบิ ายความหมายของการอ่านออกเสียงได้

๒. อธบิ ายหลกั การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ ได้
๓. นักเรยี นสามารถอา่ นรอ้ ยแก้วไดถ้ กู ตอ้ งและ
เหมาะสมกบั เร่อื งอ่าน

กราว ใกล้ ปรบั ปรุง
กร้ิว คว้าแขน เปรยี บเปรย
เกรอะกรัง เควง้ คว้าง พราน
ไกวเปล ขวนขวาย พลบคา่

ไมแ้ ขวน ไขว่หา้ ง

ประโยค
โคลงเรือเรือโคลงเพราะโคลง
โคลงเรือ/เรอื โคลง/เพราะโคลง

ใหน้ ักเรียนศกึ ษาใบความรูท้ ี่ ๑

เรื่อง ..การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว..

กิจกรรม

ใหน้ กั เรียนแบ่งกลุม่ ออกเป็น ๖ กลุ่มแลว้ ให้
แต่ละกล่มุ ส่งตัวแทนมาจบั สลาก เพ่ือเลอื กบทอา่ น

ข้อความที ๑

ในปัจจุบันกล่าวกนั ว่าเรากําลังอยู่ในยุคโลกา
ภวิ ตั นห์ รือเรียกอกี อย่างว่าโลกไร้พรมแดนแต่
จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็น
กระบวนการสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน
ในทศวรรษน้ีเพราะโลกของการศึกษามิได้
จํากัดอยู่ภายในห้องเรียนท่ีมีลักษณะรูปทรง
ส่เี หลีย่ มแคบๆเทา่ นน้ั

ขอ้ ความที ๒

ฉันเป็นสายนํ้าท่ีไหลเอื่อยๆอยู่ในลําคลองฉันไหลผ่าน
บ้านเรือนชุมชนต่างๆบางครั้งมีผู้คนท้ิงขยะลงมาใส่ฉัน
ทําให้ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปแม้แต่
สัตว์นํ้าที่อาศัยอยู่ร่วมกับฉันอย่างมคี วามสุขก็พลอยได้รับ
ความเดือดร้อนไปด้วย

ขอ้ ความที ๑

ในปัจจุบันกล่าวกันว่า/เรากําลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือ
เรียกอีกอย่างว่าโลกไร้พรมแดน/แต่จะเรียกอย่างไรกต็ ามเถิด/
การอ่าน/ก็เป็นกระบวนการสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคน
ในทศวรรษนี้/เพราะโลกของการศึกษามิได้จํากัดอยู่ภายใน
ห้องเรยี นทมี่ ลี กั ษณะรูปทรงสีเ่ หลีย่ มแคบๆ/เท่านน้ั

ข้อความที ๒

ฉันเป็นสายน้ําท่ีไหลเอื่อยๆอยู่ในลําคลอง/ฉันไหลผ่าน
บ้านเรือน/ชุมชนต่างๆ/บางครั้งมีผู้คนทิ้งขยะลงมาใส่ฉัน/
ทําให้ตัวฉันมีกล่ินเหม็น/เป็นท่ีรังเกียจของคนท่ัวไป/แม้แต่
สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ร่วมกับฉันอย่างมีความสุข/ก็พลอยได้รับ
ความเดือดร้อนไปดว้ ย

ให้นกั เรยี นทําใบงานที่ ๑

เรือ่ ง การอ่านออกเสยี งรอ้ ยแก้ว

ใบงาน เรอื ง การอา่ นออกเสียงร้อยแก้ว

คำชี้แจง : ให้นักเรยี นตอบคำถำมต่อไปน้ีใหถ้ กู ต้อง

๑. ความหมายของการอา่ นออกเสียงรอ้ ยแก้ว

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

๒. หลกั การอา่ นออกเสียงบทร้อยแก้ว

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ทบทวนความรู้

ความหมายของการอา่ น

การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร
ถ้อยคํา และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ให้ถูกต้อง
ชดั เจน แก่ผฟู้ ัง

ก า ร อ่ า น อ อ ก เ สี ย ง ถื อ เ ป็ น ก า ร ส่ื อ ค ว า ม ห ม า ย
ที่กอ่ ให้เกดิ “ทักษะ”

ทกั ษะ “การอา่ น”

สง่ิ ท่ีนกั เรยี นจะไดร้ ับจากทกั ษะการอา่ น

๑. การเปลง่ เสียงที่ใหช้ ดั เจน
๒. การใชอ้ วยั วะทอ่ี อกเสียงได้ถกู ต้อง

สิ่งท่ีนกั เรียนจะได้รับจากทักษะการอ่าน

๓. การออกเสียงควบกลาํ้ ได้ถูกต้อง
๔. ทักษะการวิเคราะหค์ ําท่อี ่านมากข้ึน
๕. การเปลง่ เสียงตามรปู ตัวอักษรควบกล้ําได้คล่องแคลว่

หลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยแกว้

๑. ก่อนอา่ นควรศึกษาเร่ืองทอ่ี ่าน
๒. อา่ นออกเสยี งดังพอเหมาะกับสถานท่ีและจาํ นวนผู้ฟัง
๓. อา่ นใหค้ ล่อง ออกเสยี งใหถ้ ูกตอ้ งตามอักขรวิธี

เฉพาะตัว ร ล หรอื คําควบกลํา้ ต้องออกเสยี งให้ชัดเจน
๔. อา่ นออกเสยี งใหเ้ ป็นเสยี งพดู อยา่ งธรรมชาตทิ ส่ี ุด

การเตรยี มตวั กอ่ นการอา่ นออกเสียง

๑. อ่านบทให้เข้าใจ การอ่านให้ผู้อ่ืนฟัง มีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพื่อใหผ้ ู้ฟงั รับรู้และเข้าใจตรงตามเน้อื หาสาระทอี่ ่าน

๒. ทําเคร่ืองหมายแสดงจังหวะการอ่าน ในการอ่านเราควรทํา
เครื่องหมายลงในบทว่าตอนใด ควรหยุด คําใดควรเน้น
และคําใดควรทอดจังหวะ

การเตรยี มตวั ก่อนการอา่ นออกเสียง

๓. ซ้อมอ่านให้คล่อง หลังอ่านบทจนเข้าใจและ
ทําเครื่องหมายแสดงจังหวะการอ่านแล้ว ควรซ้อม
อา่ นให้คลอ่ ง

การปรับปรุงตนเองเก่ียวกบั การอ่าน

๑. อา่ นหนังสอื ทุกวัน
๒. การอา่ นเปน็ สิ่งจําเป็น ตอ้ งหาเวลาอา่ นหนังสอื ใหไ้ ด้
๓. จดบันทึกการอ่านเปน็ เปลีย่ นแปลงอย่างไร

การปรับปรุงตนเองเกี่ยวกบั การอ่าน (ตอ่ )

๔. ตอ้ งหาทางฝกึ อา่ นมาก ๆ จงจาํ ไวว้ า่ ยง่ิ ไดฝ้ ึก
มากเท่าใดกส็ ่งผลมากขึน้ เท่านนั้

๕. พยายามอา่ นด้วยความต้ังใจและตัง้ ใจอ่าน
ใหด้ ีขนึ้ กว่าเดมิ ทุกวัน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
April-2020
Next Book
std1 math