The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ebookเกือบเสร็จละนะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-28 03:11:30

ebookเกือบเสร็จละนะ

ebookเกือบเสร็จละนะ

คม่ ู ือฝึ กสมองผสู้ งู วยั

เลน่ อยา่ งไร?

ไมใ่ หส้ มองเสือ่ ม

โดย นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรช์ น้ั ปี ที่ 3
วิทยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี สรุ ินทร์

01

สมองทางานอยา่ งไร?

ในชวี ติ ประจำวนั ขณะท่มี นุษย์กำลงั คดิ จะ ทำหน้ำท่คี วบคุมกำรคดิ กำรหำเหตุผล กำร
พบว่ำสมองทงั้ สองซีกทำงำนร่วมกนั แต่จะ แสดงออกเชิงนำมธรรมท่ีเน้นรำยละเอียด
แสดงลกั ษณะเด่นออกมำแตกต่ำงกนั ไปตำม เช่น กำรนับจำนวนเลข กำรบอกเวลำ เป็น
ควำมถนดั ของแตล่ ะคน ต้น เพ่ือวิเครำะห์แปลควำมหมำยข้อมูล
จัดระบบแต่ละขัน้ ตอนอย่ำงมีเหตุผลและ
สรำ้ งขอ้ สรปุ จำกขอ้ มลู ทเ่ี ป็นสญั ลกั ษณ์

นักวทิ ยำศำสตร์เรยี กว่ำ “สมองแห่งเหตุผล” สมองซีกขวา (right hemisphere)
(Rational Brain) สมองดำ้ นน้ีมกั จะเป็นสมอง
ด้ำนเด่นควบคุมเก่ียวกับภำษำ (พูดเขียน นกั วทิ ยำศำสตรเ์ รยี กวำ่ “สมองแหง่ สหชั
อ่ำน) ควบคุมเก่ียวกับทักษะท่ีเป็ น motor ญำณ” (Intuitive Brain) จะทำหน้ำท่ี
Skill เกย่ี วกบั ควำมคดิ สรำ้ งสรรค์ กำร
จนิ ตนำกำร กำรใชป้ ระโยชน์จำกรปู แบบ
และรปู ทรงเรขำคณติ ดงั นนั้ กำรทค่ี นเรำ
สำมำรถคดิ สรำ้ งสรรคส์ ง่ิ ต่ำงๆ

02

ความจาในผสู้ งู อาย ุ

ความจา เป็นควำมสำมำรถของสมอง กระบวนการเกิดความจา
1 . ก ำ ร บั น ทึ ก ค ว ำ ม จ ำ ( Record /
ในกำรเก็บสะสมข้อมูล โดยข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลำในกำรเก็บสะสม ควำมจำทำ Registration) จั ด เ ป็ น ขั้น ต อ น แ ร ก ข อ ง
หน้ำทค่ี อยจดั ระเบยี บขอ้ มูล สง่ิ ทเ่ี กดิ ข้นึ กระบวนกำรของควำมจำจะต้องอำศัยกำร
ภำยในจติ ใจ ทำงำนของตวั รบั ควำมรสู้ กึ

ประเภทของความจา 2. กำรเก็บควำมจำ (Storage) เป็นส่วนทม่ี ี
ประสทิ ธภิ ำพสูงสุดของควำมจำกำรเก็บข้อมูล
1. ควำมจำทป่ี ระสำทสมั ผสั (Sensory นนั้ จดั เป็นวธิ กี ำรแบบ Active process
memory) กำรรบั ขอ้ มลู จำกประสำทสมั ผสั 3. กำรระลกึ ควำมจำ (Recall) ตอ้ งอำศยั กลไก
กำรทำงำนของสมองหลำยอย่ำงสำหรบั ค้นหำ
2. ควำมจำระยะสั้น (Short-term ควำมจำท่ีได้เก็บไว้ แต่ปัจจุบันยงั ไม่สำมำรถ
memory) ควำมจำหรือกำรรับรู้ข้อมูลท่ี อธบิ ำยกลไกไดช้ ดั เจน
ไดร้ บั
ปัจจยั ท่ีเกี่ยวข้องกบั ความจาในผสู้ งู อายุ
3. ควำมจำระยะยำว (Long-term 1. ระบบประสำทกำรรบั รู้
memory) ควำมจำหรือข้อมูลท่ีมีกำรคง 2. ควำมไมใ่ สใ่ จทจ่ี ะเรมิ่ เรยี นรสู้ ง่ิ ใหมๆ่
อยไู่ ดย้ ำวนำนตลอดชวี ติ 3. สภำพจติ ใจและอำรมณ์

03 3. ด้านการเชื่อมโยง

แนวทางการสง่ เสรมิ ความจา กำรทม่ี นุษยจ์ ะจดจำสงิ่ ใดสง่ิ หน่ึง ขนั้ แรกจะ
“ 5 ดา้ น ” ต้ อ ง ก ำ ร ใ ช้ ป ร ะ ส ำ ท ส ัม ผ ัส ร ับ รู้ ส่ิง นั ้น แ ล ะ
องค์ประกอบอกี อย่ำงคอื เวลำ กำรจดจำเร่อื ง
ใดเรอ่ื งหน่ึงหรอื สง่ิ ทจ่ี ำเป็นเหมอื นแฟ้มงำนซง่ึ
มหี ลำยอนั เชอ่ื มโยงกนั

1. ด้านการคานวณ 4. ด้านจินตนาการหรือการสรา้ งภาพในใจ
กำรคำนวณคณิตศำสตร์แบบง่ำย กำรสรำ้ งภำพในใจหรอื จนิ ตนำกำรสมองจะ

เพ่ือฝึกกระบวนกำรคิด สำมำรถใช้ สรำ้ งกำรเชอ่ื มโยงขน้ึ มำ เพ่อื ทำควำมเขำ้ ใจสง่ิ
เทคนิคและทักษะกระบวนกำรทำง ต่ำงๆ กำรหำควำมสมั พนั ธ์ กำรนึกภำพนัน้
คณิตศำสตร์ในกำรเล่น มีกำรฝึกฝน หำกนำข้อมูลอย่ำง หน่ึงไปเช่ือมโยงกับ
และทบทวนสม่ำเสมอจะช่วยทำงด้ำน แนวควำมคดิ หรอื สง่ิ ทค่ี ุน้ เคย
กำรสง่ เสรมิ ควำมจำยบั ยงั้ กำรเสอ่ื มของ
สมอง 5. ด้านการใช้รหสั ช่วยจา
ก ำ ร ใ ช้ สัญ ลัก ษ ณ์ ห รื อ ร หัส ช่ ว ย จ ำ ส่ิง ข อ ง
2. ด้านการจดั ระเบียบ บำงอยำ่ งจะชว่ ยใหง้ ำ่ ยในกำรจำ กำรสรำ้ งรหสั
กำรจดั ระเบียบส่อื กำรจดั กำรสง่ิ เร้ำ ช่วยจำเพ่ือให้เกิดกำรเช่ือมโยงช่วยในกำร
ลำดบั กระบวนกำรจำใหจ้ ดจำขอ้ มลู ได้ง่ำยขน้ึ
หลำยๆ สงิ่ ใหเ้ ป็นระเบยี บ ง่ำยต่อกำร และสะดวกสำหรบั กำรจำง่ำยต่อกำรเช่อื มโยง
เกบ็ รกั ษำขอ้ มลู กำรวำงกำรคดิ ใหเ้ ป็น ซ่งึ สำมำรถอำ้ งองิ จุดไดง้ ่ำย เพ่อื ไดใ้ ชก้ บั เร่อื ง
ระบบ ใดๆ กระตุน้ ควำมจำ

04 2. เน้ือหำของเกมเป็นกจิ กรรมทเ่ี กย่ี วขอ้ งใน
กำรดำเนินชีวิตประจำวนั กระตุ้นสมองให้
การออกแบบเกมฝกึ สมองสาหรบั จดจำให้ผู้สูงอำยุเกิดกำรปฏิสัมพันธ์กับ
“ผ้สู ูงอายุ” บุคคลรอบขำ้ งโดยเกมมกี ำรปรบั ระดบั ควำม
ยำกงำ่ ยในกำรเรยี นรู้
กำรออกแบบเกมฝึกสมองสำหรบั 3. เกมจะตอ้ งมโี ครงสรำ้ งโหมดกำรฝึกอบรม
ผู้สูงอำยุให้มคี วำมครอบคลุมเน้ือหำใน ประกอบดว้ ยคำแนะนำในกำรเลน่ เกมวธิ กี ำร
ดำ้ นของกระบวนกำรจำโดยมหี ลกั เกณฑ์ เลน่ กฎกตกิ ำ
ใ น ก ำ ร อ อ ก แ บ บ เ ก ม ฝึ ก ส ม อ ง ส ำ ห รับ 4. ด้ำนกำรออกแบบเกมฝึกสมองสำหรับ
ผสู้ งู อำยุตำมควำมเหมำะสมกบั ขอ้ จำกดั ผสู้ งู อำยุ
ของผสู้ งู อำยุ ดงั น้ี
4.1 รูปแบบตัวอักษรควรเหมำะสำหรับ
1. คำนึงถงึ ควำมสอดคล้องกบั กำร แสดงผลทำงหน้ำจอคอมพวิ เตอรต์ วั อกั ษรท่ี
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท ำ ง ด้ ำ น ร่ ำ ง ก ำ ย ข อ ง เหมำะสมสำหรบั ผสู้ งู อำยุ
ผสู้ งู อำยุ โดยรปู แบบของเกมควรมคี วำม
ง่ำยต่อกำรใช้งำนมีควำมยืดหยุ่นและ 4.2 สตี วั อกั ษรแตกต่ำงจำกสพี น้ื หลงั อยำ่ ง
เหมำะสมกบั ผสู้ งู อำยุดว้ ยกำรใชภ้ ำพและ ชดั เจน
สญั ลกั ษณ์ไม่ซบั ซ้อนยำกต่อกำรใช้งำน
ของผสู้ งู อำยุ 4.3 ปุ่มกดขนำดท่ีเหมำะสมมีลักษณะ
วงกลมสเ่ี หลย่ี มหรอื ลกู ศร

05 จัดการของสมองประกอบด้วยทักษะ
สาคญั 9 ด้าน ได้แก่
Executive Function
1) ควำมมงุ่ มนั่ มเี ป้ำหมำย
หน้ำทบ่ี รหิ ำรจดั กำรของสมองเป็น 2) กำรรเิ รม่ิ และลงมอื ทำ
กระบวนกำรทำงำนของสมองในหลำยๆ สว่ น 3) คดิ ยดื หยุน่ และกำรปรบั ตวั
เชอ่ื มโยงกนั ในกำรจดั กำรกระบวนกำร 4) ควำมจำทำงำน
ทำงกำรรคู้ ดิ เกย่ี วขอ้ งกบั กำรทำงำนของ 5) กำรวำงแผนและจดั ระบบดำเนินกำร
สมองเป็นกำรทำงำนของสมองสว่ นหน้ำ และ 6) กำรกำกบั และตรวจสอบตนเอง
กำรทำงำนประสำนกนั ของสมอง เป็นบรเิ วณ 7) กำรยบั ยงั้ ขม่ ใจ
ของสมองทท่ี ำหน้ำทส่ี ำคญั ทส่ี ดุ ซง่ึ เกย่ี วขอ้ ง 8) สมำธิ จดจอ่ ใส่
กบั กระบวนกำรคดิ ควำมรสู้ กึ กำรกระทำ 9) กำรควบคุมอำรมณ์
ตำ่ งๆ มคี วำมมงุ่ มนั่ ทจ่ี ะทำใหส้ ำเรจ็ อดทน
และรจู้ กั แกป้ ัญหำ ควำมสำมำรถในกำร หน้ำทบ่ี รหิ ำรจดั กำรของสมองมคี วำมสำคญั
ควบคุมควำมคดิ ตนเอง รวมถงึ กำรทำงำนท่ี ตอ่ มนุษย์ เน่ืองจำกเป็นกระบวนกำรพน้ื ฐำนท่ี
ซบั ซอ้ นจนสำเรจ็ จำเป็นและเกย่ี วขอ้ งกบั ควำมสำมำรถของ
สมอง หน้ำทบ่ี รหิ ำรจดั กำรจะมกี ำรพฒั นำ
แตกตำ่ งกนั ไปในแต่ละชว่ งวยั

06

เกมสท์ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
พฒั นาสมอง

• กิจกรรมแนะนำตวั

(ถำมทวนช่ือ)

ประโยชน์ท่ีได้
1. ไดฝ้ ึกกำรจดจำ
2. ฝึกกำรสงั เกตลกั ษณะเฉพำะ เพอ่ื จดจำ
3. ชว่ ยกระตุน้ สมองดำ้ นกำรรคู้ ดิ และเพมิ่
ประสทิ ธภิ ำพดำ้ นควำมจำ และดำ้ นกำร
สงั เกตดขี น้ึ
วิธีปฏิบตั ิ
1. แนะนำตวั “ชอ่ื น้อง…….” และใหผ้ สู้ งู อำยุ
จดจำชอ่ื และใบหน้ำ
2. เมอ่ื แนะนำตวั เสรจ็ ถำมผสู้ งู อำยุวำ่ คนน้ี
“ชอ่ื น้อง…..” เมอ่ื ตอบถกู จะใหร้ ำงวลั
3. ใหค้ นมำยนื 2 คน แลว้ ถำมผสู้ งู อำยุวำ่
คนไหน “ชอ่ื น้อง……” เมอ่ื ตอบถกู จะให้
รำงวลั

07 วิธีปฏิบตั ิ

1. คว่ำแผน่ กำรด์ จำนวน 30 แผน่ ไมใ่ ห้
มองเหน็ ภำพ สลบั แผน่ กำรด์
2. วำงกำรด์ เรยี ง 5 แถว แถวละ่ 6 บรรทดั
3. เปิดกำรด์ ไดท้ ลี ะ 2 ครงั้
4. อำจจะเรมิ่ ตน้ เลน่ จำก 10 แผน่ (5 ค)ู่ ถำ้
ทำไดใ้ หเ้ พม่ิ จำนวนกำรด์ ขน้ึ เรอ่ื ย ๆ เชน่
เป็น 12,16,20 แผน่ ตำมลำดบั

• กิจกรรมจบั ค่กู ้คู วามจา

ประโยชน์ที่ได้

1. ไดฝ้ ึกกำรมองเหน็
2. ฝึกควำมจำ ฝึกกำรคดิ เชอ่ื มโยง และกำร
วำงแผน
3. ชว่ ยกระตุน้ สมองดำ้ นกำรรคู้ ดิ และเพมิ่
ประสทิ ธภิ ำพดำ้ นควำมจำ และดำ้ นกำร
บรหิ ำรจดั กำรดขี น้ึ

08

• กิจกรรมเล่าเร่ืองประกอบภาพ วิธีปฏิบตั ิ

(ส้มตา) 1.ใหค้ นมำยนื ถอื รปู ภำพ เชน่ ถอื รปู “ครก”
แลว้ ถำมผสู้ งู อำยวุ ำ่ สำมำรถนำไปใชใ้ นกำร
ประโยชน์ที่ได้ ตำสม้ ตำไดห้ รอื ไมถ่ อื รปู “หมวก” แลว้ ถำม
ผสู้ งู อำยวุ ำ่ สำมำรถนำไปใชใ้ นกำรตำสม้ ตำ
1. ฝึกกำรวเิ ครำะหเ์ ป็นขนั้ ตอน เพอ่ื ไดห้ รอื ไม่
จดจำทำใหส้ มองทำงำนไดอ้ ยำ่ งมี 2. เมอ่ื ถำมเสรจ็ ผสู้ งู อำยุสำมำรถตอบถูกจะ
ประสทิ ธภิ ำพ สง่ ผลต่อกำรฟ้ืนฟูควำมจำ มรี ำงวลั ให้
ระยะสนั้ 3. เมอ่ื เลอื กอุปกรณ์ตำสม้ ตำไดแ้ ลว้ กจ็ ะเป็น
กำรจดั เรยี งภำพวำ่ ขนั้ ตอนกำรตำสม้ ตำ
2.ชว่ ยกระตุน้ สมองดำ้ นกำรรคู้ ดิ และ ขนั้ ตอนแรก ตอ้ งเตรยี มอะไรบำ้ ง ไปจนถงึ
เพมิ่ ประสทิ ธภิ ำพดำ้ นควำมจำ และดำ้ นกำร ขนั้ ตอนสดุ ทำ้ ยของกำรตำสม้ ตำ
สงั เกตดขี น้ึ ตวั อยำ่ งเชน่ เตรยี ม ครก-ตำพรกิ -ตำ
กระเทยี ม จนถงึ ขนั้ ตอนสดุ ทำ้ ย เป็นตน้

09 • กิจกรรม12 เดือน

• กิจกรรมเติมเขม็ นาฬิกา ประโยชน์ท่ีได้
1. ไดฝ้ ึกกำรจดจำ
ประโยชน์ท่ีได้ 2.ชว่ ยกระตุน้ สมองดำ้ นกำรรคู้ ดิ และเพม่ิ
1. ไดฝ้ ึกกำรชว่ ยฟ้ืนควำมจำในเรอ่ื งกำร ประสทิ ธภิ ำพดำ้ นควำมจำ และดำ้ นกำร
สงั เกตดขี น้ึ
รบั รเู้ รอ่ื งเวลำ 3.ชะลอกำรเกดิ อำกำรอลั ไซเมอร์ สมอง
2. ชว่ ยกระตุน้ สมองดำ้ นกำรรคู้ ดิ และ เสอ่ื ม หรอื โรคทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั สมอง
4.ลดภำวะซมึ เศรำ้
เพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพดำ้ นควำมจำ
3. ชะลอกำรเกดิ อำกำรอลั ไซเมอร์ สมอง วิธีปฏิบตั ิ
1. เปิดเพลง 12 เดอื นใหผ้ สู้ งู อำยุ ฟัง 3 รอบ
เสอ่ื ม หรอื โรคทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั สมอง 2. พำผสู้ งู อำยุ ทอ่ ง เดอื น ทงั้ 12 เดอื น
4. ชว่ ยใหม้ สี มำธิ และกำรวำงแผนไดด้ ี พรอ้ มกนั ประมำณ 2 รอบ
3. เปิดเพลง12เดอื นคลอเบำๆจำกนนั้ สง่
วิธีการเล่น กระป๋ องแป้งใหผ้ สู้ งู อำยุ
1. นำภำพนำฬกิ ำ และดนิ สอ ใหผ้ สู้ งู อำยุ 4. ปิดเพลงแลว้ ถำมผสู้ งู อำยุวำ่ เชน่ เดอื นน้ี
2. เป็นเพลงพำผสู้ งู อำยเุ ตน้ ใหเ้ กดิ ควำม เดอื นมถิ ุนำยน แลว้ เดอื นตอ่ ไปเดอื นอะไร...
บนั เทงิ 5. ถำ้ หำกผสู้ งู อำยไุ มส่ ำมำรถตอบได้ เรำก็
3. ใหผ้ สู้ งู อำยุจบั หู ถำ้ เพลงหยดุ ใหร้ บี พำทวนเดอื นทงั้ 12 เดอื นอกี ครงั้
เตรยี มจบั ดนิ สอ 6. หลงั จำกเลน่ กจิ กรรม 12 เดอื นเสรจ็ กพ็ ำ
4. ปิดเพลงแลว้ บอกเวลำ อยำ่ งชำ้ ๆ แลว้ ให้ ผสู้ งู อำยทุ วนเดอื นอกี 1 ครงั้
ผสู้ งู อำยเุ ตมิ เขม็ นำฬกิ ำลง
5. ถำ้ หำกผสู้ งู อำยคุ นไหนทำเสรจ็ กจ็ ะใหย้ ก
มอื แลว้ ทวนซ้ำว่ำเวลำน้ีคอื เวลำเท่ำไหร่
6. ถำ้ ตอบไมถ่ กู กจ็ ะใหเ้ พอ่ื นรว่ มทมี อธบิ ำย
และใหค้ วำมรเู้ พอ่ื เป็นกำรทบทวนและช่วย
ฟ้ืนคนื ควำมจำในกำรรบั รเู้ วลำ

10 • กิจกรรมฝึ กสมอง “stroop
test”
• กิจกรรม ศิลปะติดแปะรปู ภาพ
ประโยชน์
ประโยชน์ 1.กระตุน้ ประสำทควำมคดิ รว่ มกบั กำร
กระตุน้ สมองและควำมจำเพมิ่ สมำธิ มองเหน็
2.ชว่ ยฟ้ืนฟูควำมทรงจำในคนวยั ผสู้ งู อำยุ
วิธีการเล่น 3.ชว่ ยพฒั นำเรอ่ื งควำมทรงจำ ใหส้ ำมำรถ
1. ตดั กระดำษสตี ำ่ ง ๆ เป็นเสน้ ยำว ๆ จดจำสงิ่ ตำ่ งๆไดด้ ยี ง่ิ ขน้ึ
เตรยี มไวก้ อ่ นเพอ่ื งำ่ ยต่อกำรใหผ้ สู้ งู อำยุฉีก วิธีการเล่น
ในขนั้ ตอนต่อไป 1.นำภำพstroop test1ภำพตอ่ ผสู้ งู อำยุ1 คน
2. ใหผ้ สู้ งู อำยุ ฉีกหรอื ตดั กระดำษออกมำ 2.ผจู้ ดั กจิ กรรมสำธติ และกตกิ ำรกำรเลน่ 1
เป็นชน้ิ ๆ ผดู้ แู ลอำจเตรยี มถว้ ยหรอื แกว้ ไวห้ ู้ รอบ ใหผ้ สู้ งู อำยอุ ำ่ นดทู ส่ี เี ป็นหลกั ไมอ่ ำ่ น
สงู อำยุใสก่ ระดำษสที ฉ่ี ีกหรอื ตดั แลว้ โดย ตำมคำ อำ่ นออกเสยี งตำมทเ่ี หน็ เช่น คาว่า
แยกสใี หช้ ดั เจน เพอ่ื จะงำ่ ยต่อกำรหยบิ สแี ละ ‘เขยี ว’ พมิ พด์ ว้ ย ‘หมกึ สเี หลอื ง’ ใหต้ อบวำ่
กระดำษกจ็ ะไมป่ ลวิ ‘เหลอื ง’ หรอื คำวำ่ ‘แดง’ แต่พมิ พด์ ว้ ย
3. เมอ่ื เตรยี มอุปกรณ์เสรจ็ แลว้ ใหผ้ สู้ งู อำยุ ‘หมกึ สฟี ้ำ’ ใหต้ อบวำ่ ‘ฟ้ำ’
ทำกำวลงบนภำพทลี ะสว่ น แลว้ นำกระดำษ 3.จำกนนั้ ใหผ้ สู้ งู อำยุทดลองเลน่ 1 ครงั้ เพอ่ื
ทฉ่ี ีกเตรยี มไวม้ ำปะลงไปบนภำพวำด ทวนควำมเขำ้ ใจ
4. นำชน้ิ งำนไปตำก หรอื รอจนกำวแหง้ 4.เมอ่ื ทดลองเลน่ เสรจ็ 1รอบทวนซ้ำโดยให้
ลองทำใหมอ่ กี รอบ

11 • กิจกรรม โป้งก้อย

• กิจกรรม ศิลปะติดแปะรปู ภาพ ประโยชน์

ประโยชน์ 1. ชะลอกำรเกดิ อำกำรอลั ไซเมอร์ สมอง
กระตุน้ สมองและควำมจำเพม่ิ สมำธิ เสอ่ื ม หรอื โรคทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั สมอง
2. ลดภำวะซมึ เศรำ้
วิธีการเล่น 3. ชว่ ยกระตุน้ กระบวนกำรคดิ และจดจำ
1. ตดั กระดำษสตี ำ่ ง ๆ เป็นเสน้ ยำว ๆ วิธีการเล่น
เตรยี มไวก้ อ่ นเพอ่ื งำ่ ยต่อกำรใหผ้ สู้ งู อำยุฉีก
ในขนั้ ตอนต่อไป 1. ทำ่ โป้งกอ้ ย มอื ซำ้ ยชนู ้ิวโป้ง มอื ขวำชู
2. ใหผ้ สู้ งู อำยุ ฉกี หรอื ตดั กระดำษออกมำ น้ิวกอ้ ย แลว้ ใหส้ ลบั เปลย่ี นเป็น มอื ซำ้ ยชู
เป็นชน้ิ ๆ ผดู้ แู ลอำจเตรยี มถว้ ยหรอื แกว้ ไวห้ ู้ น้ิวกอ้ ย มอื ขวำ
สงู อำยุใสก่ ระดำษสที ฉ่ี ีกหรอื ตดั แลว้ โดย ชนู ้ิวโป้ง ทำสลบั กนั เรอ่ื ย ๆ
แยกสใี หช้ ดั เจน เพอ่ื จะงำ่ ยต่อกำรหยบิ สแี ละ 2. ทำ่ กำแบ มอื ซำ้ ยกำ มอื ขวำแบ แลว้ สลบั
กระดำษกจ็ ะไมป่ ลวิ เปลย่ี นเป็น มอื ซำ้ ยแบ มอื ขวำกำ ทำ
3. เมอ่ื เตรยี มอปุ กรณ์เสรจ็ แลว้ ใหผ้ สู้ งู อำยุ สลบั กนั เรอ่ื ย ๆ
ทำกำวลงบนภำพทลี ะสว่ น แลว้ นำกระดำษ
ทฉ่ี กี เตรยี มไวม้ ำปะลงไปบนภำพวำด
4. นำชน้ิ งำนไปตำก หรอื รอจนกำวแหง้

12 วิธีการเล่น
1. แจกกระดำษและปำกกำใหผ้ สู้ งู อำยุ
• กิจกรรม การพบั พดั 2. ใหผ้ สู้ งู อำยวุ ำดรปู ตำมคำสงั่ และวำดรปู
จำกสงิ่ ทเ่ี หน็
ประโยชน์ : 3. นำกระดำษมำพบั เป็นใบพดั โดยมี
1. ดำ้ นกำรกะระยะทำงสำยตำหำกมปี ัญหำ ตวั อยำ่ งสำธติ ใหด้ ู
ทำงสำยตำมำกสำมำรถใชส้ เี มจกิ สดี ำ
ลำกเสน้ ใหพ้ บั ตำมแนวสำมำรถเพมิ่ ควำม • กิจกรรม วาดรปู ทายภาพ
ยำกงำ่ ยดว้ ยกำรเพม่ิ หรอื ลดขนำดชอ่ งวำ่ ง
ได้ ประโยชน์
2. สหสมั พนั ธข์ องกำรใชแ้ ขนและมอื สองขำ้ ง 1. ชว่ ยกระตุน้ กระบวนกำรคดิ และจดจำ
ใหส้ ำมำรถใชแ้ ขนและมอื ในชวี ติ ประจำวนั 2. ไดก้ ระตุน้ หรอื พฒั นำ
ไดอ้ ยำ่ งไมต่ ดิ ขดั ในขนั้ ตอนของกำรพบั วิธีการเล่น
กระดำษ 1. แบง่ กลุ่มกลุม่ ละ 5-10 คน เลอื กหวั หน้ำ
3. กำรรบั รแู้ ละเขำ้ ใจในขนั้ ตอนกำรพลกิ กลมุ่ และแจกกระดำษใหห้ วั หน้ำกลุม่ 1 ใบ
กระดำษกลบั หน้ำหลงั 2. ใหก้ บั หวั หน้ำกลมุ่ วำดรปู ตำมคำสงั่ ท่ี
4. รปู แบบกำรหยบิ จบั วตั ถุขนำดเลก็ เมอ่ื ผู้ ไดร้ บั
สงู วยั ตอ้ งหยบิ พนั สกอ็ ตเทป 3. ใหส้ มำชกิ ในกลมุ่ ทำยวำ่ เป็นรปู อะไร
5. สหสมั พนั ธข์ องตำและมอื เพ่อื ใหผ้ สู้ งู วยั
สำมำรถเคลอ่ื นไหวไปจบั สง่ิ ของไดอ้ ยำ่ ง
แมน่ ยำมำกขน้ึ

13 • กิจกรรม ย้อนวนั วาน

• กิจกรรม เรขาคณิต พาคิดสขุ ใจ ประโยชน์
1. เพอ่ื ชว่ ยกระชบั ควำมสมั พนั ธแ์ ละ
ประโยชน์ เสรมิ สรำ้ งควำมสำมคั คี
1. ชว่ ยกระตุน้ กำรทำงำนของสมองดำ้ นซำ้ ยได้ 2. เพอ่ื ชว่ ยชะลอควำมเสอ่ื มของสมอง
ดมี ำกยง่ิ ขน้ึ 3. เพอ่ื ชว่ ยกระตุน้ ควำมทรงจำระยะสนั้
2. มสี มำธมิ ำกขน้ึ วิธีการเล่น
3. เป็นกำรปรบั อำรมณ์ มคี วำมใจเยน็ ไมโ่ มโห 1. แบง่ กลมุ่ ออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ ละเท่ำ ๆ
ฉุนเฉยี วหรอื ใจรอ้ น กนั
4. ชว่ ยเพมิ่ ประสทิ ธภิ ำพในกำรจดจำ ชว่ ยผอ่ น 2. แจกรปู ภำพผลไมใ้ หแ้ ตล่ ะกลุม่
คลำยควำมตงึ เครยี ด 3. ใหต้ วั แทนแต่ละกลุม่ ออกมำเลำ่ วำ่ เมอ่ื
วิธีการเล่น เหน็ ภำพทใ่ี หด้ แู ลว้ นึกถงึ อะไร อำจจะเป็นสง่ิ
1. นำภำพ รปู วงกลม, สำมเหลย่ี ม, หำ้ เหลย่ี ม ทเ่ี คยทำมำในอดตี หรอื นึกถงึ สำยพนั ธท์ ่ี
, สเ่ี หลย่ี ม นำมำโชวใ์ หผ้ เู้ ลน่ ไดเ้ หน็ แตล่ ะภำพ หลำกหลำยของผลไมช้ นิดนนั้ ๆ เป็นกำร
แลว้ บอกช่อื ของแต่ละภำพวำ่ เป็นรปู อะไร กระตุน้ ใหเ้ ขำคดิ ตอ่ ยอดต่อไป
2. แจกกระดำษ A4 ใหก้ บั ผเู้ ลน่ พรอ้ มกบั
ปำกกำสี z
3. ใหผ้ เู้ ลน่ วำดภำพตำมรปู ทใ่ี หด้ ู โดยใหผ้ เู้ ลน่
ใชม้ อื ทงั้ 2 ขำ้ งในกำรวำดภำพ

14

• กิจกรรม 16 จงั หวะ • กิจกรรม จบั ค่ภู าพที่หายไป

ประโยชน์ ประโยชน์

1. เพอ่ื ชว่ ยกระชบั ควำมสมั พนั ธแ์ ละ 1. กระตุน้ สมองใหเ้ กดิ กระบวนกำรคดิ
เสรมิ สรำ้ งควำมสำมคั คี ควำมจำ
2. เพอ่ื ชว่ ยกระตุน้ ควำมจำในระยะสนั้ 2. ชะลอกำรเกดิ อำกำรอลั ไซเมอร์ สมอง
3. เพอ่ื ชว่ ยชะลอควำมเสอ่ื มของสมอง เสอ่ื ม หรอื โรคทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั สมอง
4. เพอ่ื ชว่ ยเพมิ่ สำรสอ่ื ประสำท Serotonin ท่ี 3. อำรมณ์ดี เบกิ บำน สดชน่ื กระฉบั กระเฉง
ทำใหอ้ ำรมณ์ดี สนุกสนำน คลำยเครยี ด
วิธีการเล่น วิธีการเล่น

1. จดั แถวผสู้ งู อำยใุ หเ้ รยี บรอ้ ยเป็นแถวตอน 1. จะแจกรปู ภำพทไ่ี มส่ มบรู ณ์คนละ 1 ภำพ
ลกึ หรอื แถวหน้ำกระดำน 2. ใหผ้ สู้ งู อำยหุ ำคทู่ ไ่ี ดภ้ ำพเดยี วกนั
2. นกั ศกึ ษำแสดงตวั อยำ่ งกำรทำทำ่ ตำม 3. นำภำพมำต่อกนั ใหเ้ ป็นภำพทส่ี มบรู ณ์
จงั หวะ 16 จงั หวะ ใหผ้ สู้ งู อำยดุ เู ป็นตวั อยำ่ ง บอกวำ่ เป็นภำพอะไร
3. เรมิ่ กจิ กรรมกำรทำทำ่ ตำมจงั หวะ 16
จงั หวะ ในจงั หวะชำ้ ๆ
4. เรม่ิ กจิ กรรมกำรทำทำ่ ตำมจงั หวะ 16
จงั หวะ ในจงั หวะทเ่ี รว็ ขน้ึ

15

• กิจกรรม ตบมือ ตบอก ตบไหล่ • กิจกรรม WaterSortPuzzle

ประโยชน์ ประโยชน์

1. เพอ่ื ชว่ ยกระชบั ควำมสมั พนั ธแ์ ละ 1. พฒั นำสมองดำ้ นกำรคดิ วเิ ครำะหอ์ ยำ่ ง
เสรมิ สรำ้ งควำมสำมคั คี เป็นระบบ
2. เพอ่ื ชว่ ยกระตุน้ ควำมจำในระยะสนั้ 2. เพอ่ื ชว่ ยชะลอควำมเสอ่ื มของสมอง
3. เพอ่ื ชว่ ยชะลอควำมเสอ่ื มของสมอง 3. เพอ่ื พฒั นำทกั ษำกำรวำงแผน กำรจดั กำร
วิธีการเล่น และกำรมองเหน็ ภำพรวมของเป้ำหมำย
วิธีการเล่น
1. จดั แถวผสู้ งู อำยุใหเ้ รยี บรอ้ ยเป็นแถวตอน
ลกึ หรอื แถวหน้ำกระดำน 1. แตะแกว้ ใดกไ็ ดเ้ พอ่ื เทน้ำลงในแกว้ อกี ใบ
2. นกั ศกึ ษำแสดงตวั อยำ่ งกำรตบมอื ตบอก 2. ตอ้ งเทน้ำใหเ้ ชอ่ื มโยงกบั สเี ดยี วกนั และมี
ตบไหล่ เขำ้ จงั หวะ ใหผ้ สู้ งู อำยุดเู ป็น พน้ื ทเ่ี พยี งพอบนแกว้
ตวั อยำ่ ง 3. เเกว้ เเตล่ ะใบจะตอ้ งมสี เี ดยี วเทำ่ นนั้
3. เรม่ิ กจิ กรรมตบมอื ตบอก ตบไหล่ เขำ้
จงั หวะแบบเดย่ี ว
4. จบั คผู่ สู้ งู อำยุดว้ ยกนั และมนี กั ศกึ ษำรว่ ม
จบั คดู่ ว้ ย
5. เรมิ่ กจิ กรรมตบมอื ตบอก ตบไหล่ เขำ้
จงั หวะแบบคู่

16

• กิจกรรม เกมส์ “Escape Car” วิธีการเล่น

ประโยชน์ 1. ใหห้ ำทำงทท่ี ำใหร้ ถคนั สแี ดงของ
เรำสำมำรถออกจำกทำงวงกตใหไ้ ดอ้ ยำ่ ง
1.เป็นเครอ่ื งมอื สำหรบั สง่ เสรมิ กำร ปลอดภยั โดยจะเหน็ วำ่ มรี ถตำ่ งๆหลำยคนั
กระตุน้ ของสมองและลดควำมเครยี ดใน อยเู่ ยอะแยะไปหมด เรำจะตอ้ งเอำรถพวกน้ี
ผสู้ งู อำยุ เลอ่ื นออกไปตำมแนวทร่ี ถจอดอยแู่ ลว้

2.เป็นแนวทำงใหผ้ สู้ งู อำยใุ ชเ้ วลำวำ่ ง 2.คลกิ ทร่ี ถคนั สแี ดงของเรำจำกนนั้ ลำก
ใหเ้ ป็นประโยชน์ ลดควำมเครยี ด และนำ เพอ่ื เลอ่ื นรถ เพอ่ื หลกี เสน้ ทำงและทำใหร้ ถ
ประโยชน์ทไ่ี ดร้ บั จำกเกมสฝ์ ึกสมอง Escape คนั สแี ดงของเรำออกไปจำกทำงออกใหไ้ ด้
Car มำประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจำวนั เพอ่ื ทจ่ี ะผำ่ นไประดบั ตอ่ ไป

3.เป็นประโยชน์ในกำรเสรมิ สรำ้ ง
สมรรถนะของควำมจำ เสรมิ กระบวนกำรคดิ
วเิ ครำะห์ กำรตดั สนิ ใจ และกำรแกป้ ัญหำ
และสรำ้ งควำมสขุ ในผสู้ งู อำยุมำกขน้ึ

17

• กิจกรรม เกมจบั คู่ วิธีการเล่น

ประโยชน์ : เกมน้ีแบง่ ผเู้ ลน่ เป็นสองฝ่ำย ฝ่ำย
ละหน่ึงคนหรอื มำกกวำ่ กไ็ ด้ เรมิ่ เลน่ โดยกำร
1. ดำ้ นกำรเชอ่ื มโยง เพอ่ื พฒั นำ สบั บตั รภำพทเ่ี ตรยี มไวใ้ หป้ นกนั แลว้ คว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้ งควำมสมั พนั ธ์ บตั รภำพลงบนพน้ื ทท่ี ก่ี ำหนดไวส้ ำหรบั เลน่
ระหวำ่ งขอ้ มลู ทเ่ี รยี นรใู้ หมก่ บั ขอ้ มลู เกำ่ เกม อำจเลน่ บนโต๊ะ หรอื บนพน้ื หอ้ งกไ็ ด้
เหมอื นแฟ้มงำนทม่ี หี ลำยอนั แตเ่ ช่อื มโยง แลว้ ใหผ้ เู้ ลน่ ฝ่ำยหน่ึงเรม่ิ เลน่ กอ่ น โดยหยบิ
ดว้ ยกนั บตั รภำพขน้ึ มำสองใบ ถำ้ ไดภ้ ำพตรงกนั ให้
2. ดำ้ นจนิ ตนำกำรหรอื สรำ้ งภำพในใจ โดย เกบ็ ไว้ และมสี ทิ ธเิ์ลน่ อกี แตถ่ ำ้ จบั ขน้ึ มำแลว้
กำรจบั คสู่ งิ่ ตำ่ งๆในภำพใหเ้ ป็นคู่ โดย บตั รภำพไมต่ รงกนั ใหว้ ำงบตั รภำพคว่ำลงไป
พจิ ำรณำจำกควำมคลำ้ ยคลงึ ทผ่ี ใู้ ชค้ ดิ วำ่ มี บนพน้ื ทเ่ี ลน่ เกมอกี ครงั้ แลว้ เปลย่ี นใหผ้ เู้ ลน่
เหตุผลมำกทส่ี ดุ อกี ฝ่ำยไดเ้ ลน่ โดยกตกิ ำเดยี วกนั เลน่ จนบตั ร
ภำพหมด ฝ่ำยทจ่ี บั คบู่ ตั รภำพไดม้ ำกทส่ี ดุ
เป็ นฝ่ ำยชนะ

18 • กิจกรรม เกมใบค้ าชาเยน็

• กิจกรรม วาดรปู จากวสั ดุ ประโยชน์

ธรรมชาติ 1.ชว่ ยฝึกทกั ษะกำรคดิ วเิ ครำะห์ และกำรใช้
ภำษำในกำรสอ่ื สำร
ประโยชน์ 2.ชว่ ยเพมิ่ ควำมสำมำรถกำรทำงำนของ
สมอง
1.เพอ่ื ใหเ้ กดิ ควำมผอ่ นคลำย สรำ้ งควำม 3.ชว่ ยพฒั นำเรอ่ื งควำมจำ ใหส้ ำมำรถจดจำ
เบกิ บำน สงิ่ ต่ำง ๆ ไดด้ ขี น้ึ
2.ฟ้ืนฟูสมรรถภำพดำ้ นกำรสมั ผสั กำร วิธีการเล่น
เคลอ่ื นไหว กำรมองเหน็
วิธีการเล่น แบ่งทมี ออกเป็น 2 ทมี เทำ่ ๆ กนั เป่ำ
ยงิ ชบุ หำผทู้ เ่ี รม่ิ เลน่ เกมก่อน จำกนนั้ ใหท้ มี ท่ี
1.แจกกระดำษ สี เป่ำยงิ ชุบชนะสง่ ตวั แทนมำถอื คำศพั ทห์ นั
2.สำธติ วธิ รกำรพมิ พภ์ ำพวสั ดุธรรมชำติ หน้ำไปหำเพอ่ื นๆ ในกลุม่ เพอ่ื นในกลมุ่
โดยเลอื กวสั ดุธรรมชำตทิ ต่ี อ้ งกำรกดลงบน จะตอ้ งใบค้ ำ โดยจะใชว้ ธิ ไี หนกไ็ ด้ แตห่ ำ้ ม
จำนีสและกดลงพมิ พบ์ นกระดำษ พดู คำศพั ทห์ รอื สะกดคำใหเ้ พอ่ื นฟัง ถำ้ กลมุ่
3.ผสู้ งู อำยุลงมอื ปฏบิ ตั กิ จิ กรรม โดยเลอื ก ใดพดู คำศพั ทน์ นั้ ๆ ใหป้ รบั แพใ้ นแต่ละครงั้
วสั ดธุ รรมชำตทิ ต่ี นเองสนใจ อำจจะใชค้ ำศพั ทป์ ระมำณ 5-10 คำ หรอื
จนกวำ่ จะหมดเวลำทต่ี งั้ ไว้ ตำมควำม
เหมำะสม หำกทมี ไหนทำยคำไดเ้ ยอะกวำ่ จะ
เป็ นฝ่ ำยชนะไป

19

• กิจกรรม ดใู ห้ดี มีให้จา • กิจกรรม เกมสส์ ลบั ตวั อกั ษร

ประโยชน์ ประโยชน์

1.เพอ่ื สง่ เสรมิ สมรรถภำพกำรทำงำนของ 1. เพอ่ื กระตุน้ ทกั ษะกำรคดิ แกป้ ัญหำ
สมองในผสู้ งู อำยใุ หด้ ยี งิ่ ขน้ึ 2. เพอ่ื กระตุน้ สหพนั ธข์ องตำและมอื
2.เพอ่ื ป้องกนั และชะลอกำรเกดิ ภำวะสมอง วิธีการเล่น
เสอ่ื ม
วิธีการเล่น 1. แจกบตั รใหผ้ สู้ งู อำยสุ ลบั คำ ใหผ้ สู้ งู อำยุ
สลบั แลว้ เรยี งใหถ้ กู ตอ้ ง
1.แบ่งกลมุ่ ผสู้ งู อำยุกลุม่ ละ 8-10 คน คละ 2. ในกำรทำกจิ กรรมสลบั ตวั อกั ษร อำจใช้
ชำยหญงิ ตำมควำมสมคั รใจ คำ ประมำณ 5 – 10 คำ ต่อ 1 กจิ กรรม
2.ใหส้ มำชกิ ดภู ำพและอำ่ นชอ่ื สง่ิ ของทอ่ี ยใู่ น ทงั้ น้ีอำจบอกใบถ้ งึ ควำมหมำยของคำ หำก
กระดำษแผน่ แรก พยำยำมจำใหไ้ ดม้ ำกทส่ี ดุ ผสู้ งู อำยมุ คี วำมยำกลำบำกในกำรทำ
3.หำสงิ่ ของทจ่ี ำไดใ้ นกระดำษแผน่ ทส่ี อง 3. ผนู้ ำกลมุ่ สรุปถงึ กจิ กรรมกำรคดิ แกไ้ ข
วงกลมสงิ่ ของทจ่ี ำไดล้ งในกระดำษแผน่ ท่ี ปัญหำ
สอง
4.สรปุ ขอ้ คดิ จำกกำรทำกจิ กรรม

20 วิธีการเล่น

• กิจกรรม จดั กลุ่มภาพ 1.ใหบ้ ตั รภำพหลำกหลำยชนิดเกย่ี วกบั
สง่ิ ของตำ่ งๆ โดยภำพเหลำ่ นนั้ ตอ้ งเป็น
ประโยชน์ หมวดหมมู่ คี วำมยำกงำ่ ยแตกต่ำงกนั อยู่
1.กจิ กรรมกำรคดิ แกป้ ัญหำเป็นกจิ กรรมท่ี ปะปนกนั อำจเป็นรปู ภำพ เชน่ มะลิ ลำไย
ใชส้ ำหรบั ฝึกสมอง กำรคดิ แกป้ ัญหำเป็น ทุเรยี น กหุ ลำบ ขนุน โต๊ะ เกำ้ อ้ี ฯลฯ วำง
กำรคดิ ซบั ซอ้ นอยำ่ งหน่ึงซง่ึ เป็นหน้ำทข่ี อง บนโต๊ะ
สมองชนั้ นอก ถอื วำ่ เป็นทกั ษะพน้ื ฐำนท่ี 2.ใหผ้ สู้ งู อำยุแบง่ กลุ่ม 3-5 คน หรอื จะทำ
สำคญั ทส่ี ดุ ของกำรคดิ ทงั้ มวล กำรคดิ เดย่ี วกไ็ ดแ้ ลว้ แต่ควำมเหมำะสม จดั กลุม่
แกป้ ัญหำเป็นสงิ่ สำคญั ต่อวถิ กี ำรดำเนิน หมวดหมรู่ ปู ภำพเหลำ่ น้ี โดยหมวด
ชวี ติ ในสงั คมของมนุษย์ ทว่ี ุน่ วำยสบั สนได้ เดยี วกนั ไวใ้ นกองเดยี วกนั เชน่ หมวด
เป็นอยำ่ งดี ผทู้ ม่ี ที กั ษะกำรคดิ แกป้ ัญหำจะ ผลไม้ หมวดเครอ่ื งเรอื น หมวดดอกไม้ มี 3
สำมำรถเผชญิ กบั ภำวะสงั คมทเ่ี ครง่ เครยี ด กอง ทงั้ น้ี อำจเพม่ิ ควำมยำกโดยกำรจบั
ไดอ้ ยำ่ งเขม้ แขง็ เหมำะสำหรบั ผปู้ ่วยสมอง เวลำ ใหเ้ วลำ 10 นำที
เสอ่ื ม และผปู้ ่วยทม่ี ภี ำวะซมึ เศรำ้ 3.นำภำพในกองทงั้ 3 หมวด ทงั้ หมดมำ
2.ผสู้ งู อำยไุ ดฝ้ ึกกำรใชค้ วำมคดิ และ นบั วำ่ ผสู้ งู อำยสุ ำมำรถจดั หมวดหมไู่ ด้
กลำ้ มเน้ือใหส้ มั พนั ธก์ นั หมวดละกภ่ี ำพ

21

• กิจกรรม เกมสจ์ บั ผิดภาพ วิธีการเล่น

ประโยชน์ แจกกระดำษใหก้ บั ผสู้ งู อำยุ คนละ 3
แผน่ และปำกกำ/ดนิ สอ คนละ 1 แทง่
1.ไดใ้ ชส้ ำยตำในกำรสงั เกตดคู วำมแตกตำ่ ง จำกนนั้ อธบิ ำยกตกิ ำในกำรเลน่ ใหก้ บั
ของรปู ภำพ ผสู้ งู อำยุใหท้ รำบและสำธติ กอ่ นกำรเลน่
2.ไดส้ รำ้ งสมำธใิ นกำรจดจอ่ อยกู่ บั เกมส์ เพอ่ื ใหผ้ สู้ งู อำยเุ ขำ้ ใจมำกยง่ิ ขน้ึ โดยจะให้
3.ไดช้ ว่ ยเสรมิ ทกั ษะควำมจำในกำรดู สงั เกตภำพดตู ำแหน่งทม่ี คี วำมแตกตำ่ งกนั
รปู ภำพ เมอ่ื เจอตำแหน่งทต่ี ่ำงกนั แลว้ กใ็ หใ้ ช้
4. ไดฝ้ ึกควำมอดทน และควำมสนุกสนำน ปำกกำ/ดนิ สอ วงกลมตรงตำแหน่งนนั้
เพลดิ เพลนิ ขณะเลน่ เกมส์ **หมำยเหตุ** รปู ภำพทใ่ี ชจ้ ะมที งั้ หมด 3
เกณฑก์ ำรประเมนิ ผล ระดบั คอื ระดบั งำ่ ย ปำนกลำง และยำก
1.ผสู้ งู อำยสุ ำมำรถสงั เกตเหน็ ควำม โดยแบง่ ตำมจำนวนควำมแตกตำ่ งกนั ของ
แตกต่ำงของรปู ภำพได้ โดยไดใ้ ช้ ภำพ จำก1 ตำแหน่ง , 2 ตำแหน่ง และ 3
กระบวนกำรคดิ วเิ ครำะห์ และกำรสงั เกต ตำแหน่ง
2.ผสู้ งู อำยุมคี วำมสนุกสนำนเพลดิ เพลนิ
ขณะเลน่ กจิ กรรม

22 ประโยชน์

• กิจกรรม บิงโก 1. กจิ กรรมกำรคดิ แกป้ ัญหำเป็นกจิ กรรมท่ี
ใชส้ ำหรบั ฝึกสมอง กำรคดิ แกป้ ัญหำเป็น
ประโยชน์ กำรคดิ ซบั ซอ้ นอยำ่ งหน่ึงซง่ึ เป็นหน้ำทข่ี อง
1.ผสู้ งู อำยุไดฝ้ ึกสมำธแิ ละฝึกทกั ษะในกำร สมองชนั้ นอก ถอื วำ่ เป็นทกั ษะพน้ื ฐำนท่ี
จำ สำคญั ทส่ี ดุ ของกำรคดิ ทงั้ มวล กำรคดิ
2.ผสู้ งู อำยุไดฝ้ ึกทกั ษะประสำทสมั ผสั แกป้ ัญหำเป็นสง่ิ สำคญั ตอ่ วถิ กี ำรดำเนินชวี ติ
ทำงกำรมอง ในสงั คมของมนุษย์ ทว่ี ุน่ วำยสบั สนไดเ้ ป็น
3.ผสู้ งู อำยไุ ดฝ้ ึกทกั ษะประสำทสมั ผสั อยำ่ งดี ผทู้ ม่ี ที กั ษะกำรคดิ แกป้ ัญหำจะ
ทำงกำรฟัง สำมำรถเผชญิ กบั ภำวะสงั คมทเ่ี ครง่ เครยี ด
วิธีการเล่น ไดอ้ ยำ่ งเขม้ แขง็ เหมำะสำหรบั ผปู้ ่วยสมอง
1.แจกกระดำษทเ่ี ป็นตวั เลขใหผ้ สู้ งู อำยุ คน เสอ่ื ม และผปู้ ่วยทม่ี ภี ำวะซมึ เศรำ้
ละ 1 แผน่ 2.ผสู้ งู อำยไุ ดฝ้ ึกกำรใชค้ วำมคดิ และ
2.ใหผ้ สู้ งู อำยุจบั ตวั เลขขน้ึ มำครงั้ ละ 1 ตวั กลำ้ มเน้ือใหส้ มั พนั ธก์ นั
3.ใหผ้ สู้ งู อำยุทำเครอ่ื งหมำยบนตวั เลขใน
กระดำษทแ่ี จกใหใ้ นตอนแรก และสมุ่ หยบิ
หมำยเลขอกี ครงั้ จนครบ
4.ถำ้ ผสู้ งู อำยสุ ำมำรถวำงไดต้ ำมแนวท่ี
กำหนด เชน่ แนวตงั้ แนวนอน แนวทแยง
กถ็ อื วำ่ เป็นผชู้ นะ

24

25

26

27


Click to View FlipBook Version