The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

#ຄູ່​ມື​ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແບບ​ມື​ອາ​ຊີບ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hmoobstartup, 2022-03-30 23:35:41

ຄູ່​ມື​ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແບບ​ມື​ອາ​ຊີບ

#ຄູ່​ມື​ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແບບ​ມື​ອາ​ຊີບ

Keywords: ​ທຸ​ລະ​ກິດ

คู่มือ

สรา้ งนักธุรกจิ มอื อาชี พ

Smart Entrepreneur
Coaching GuidelinePreface

คานา

การดาเนนิ ธุรกจิ ให้ประสบความสาเร็จนัน้
จาเป็นตอ้ งวางแผนสรา้ งแนวทางและปรบั กลยุทธไ์ ปสูค่ วามสาเร็จ

โลกในปัจจุ บนั คอื “โลกท่ขี บั เคล่อื นดว้ ยนวตั กรรม”
นกั ธุรกิจท่จี ะประสบความสาเร็จในโลกแหง่ นวัตกรรม
คือ นักธุรกจิ ท่มี ศี กั ยภาพของความเปน็ นกั ธุรกจิ มืออาชีพ

Smart Entrepreneur Coaching GuidelineUsing the Book

วตั ถุประสงค์

สาหรับคู่มือ Smart Entrepreneur Coaching Guideline จัดทาข้ึนโดยกรมพัฒนา

ธุ รกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการแนะนาแนว
ทางการให้คาปรกึ ษาแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ ขั้นตอน
และเกดิ การพฒั นาอยา่ งเปน็ รูปธรรมและย่ังยืนต่อไป

คู่มือเล่มนี้มุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาให้คาปรึกษาเชิงลึก แนวทางการวิเคราะห์จุ ดเด่นท่ี
สร้างความแตกต่างของธุรกิจและจุ ดบกพร่องของธุรกิจท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จในการทา
ธุรกิจ (Bottle Neck Process) และการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบ
การทาธุรกิจ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางการค้า ตามความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ดว้ ยการนาเสนอแนวทางการใหค้ าปรึกษาอย่างเปน็ ขนั้ ตอนในรูปแบบท่เี ข้าใจงา่ ย

Smart Entrepreneur Coaching GuidelineCONTENTS

สารบญั

8 บทนา
14 แนวทางการสรา้ งทักษะของนกั ธุรกิจมืออาชี พ
26 แนวทางการพฒั นาธุรกิจอย่างยงั่ ยืนด้วยนวัตกรรม
40 แนวทางการแก้ไขปั ญหาของธุรกจิ ท่ีประสบความสาเร็จ
78 ตัวอยา่ งกรณีศกึ ษา ของการพฒั นารูปแบบการทาธุรกิจ

เพ่ือใหเ้ กิดมูลค่าเพ่ิมทางการคา้

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

8

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

9

บทนา

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

10

“นกั ธุรกิจมอื อาชี พ” คือ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

11

“นักธุรกจิ ท่มี ุ่งนาองค์กร…
สู่ความสาเร็จในระยะยาว”

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

12

3 องค์ประกอบสาคญั

เสรมิ สร้างทกั ษะของตนเอง วางแผนธุรกิจ
ท่สี าคัญในการประกอบธุรกิจ ดว้ ย

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

13

สกู่ ารเป็นนักธุรกิจมืออาชี พ

ในระยะยาว เรยี นรู้ และเตรียมความพรอ้ ม
นวตั กรรม ดา้ นการแก้ไขปั ญหา

ท่มี าภาพ : Icon made by dDara / skyclick / mynamepong from www.flaticon.com Smart Entrepreneur Coaching Guideline

14

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

15

แนวทางการสรา้ งทักษะของ

นักธุรกิจมืออาชี พ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

16

แนวทางการสร้างทกั ษะของนกั ธุรกิจมอื อาชี พ
5 Smart Professional Skills

ผู้ประกอบธุรกิจท่ีจะประสบความสาเร็จในการดาเนินธุ รกิจในปั จจุ บันน้ัน จาเป็นต้องมีความเข้าใจ
ในพ้นื ฐานการประกอบธุรกิจและมีความสามารถในการดาเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยผูป้ ระกอบธุรกจิ จาเป็นตอ้ งมีพื้นฐานองคค์ วามรู้ต่าง ๆ อย่างรอบดา้ น

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

17

ทัง้ นี้ ทกั ษะสาคญั 5 ประการท่ีผู้ประกอบธุรกิจพึงมี เพ่อื ก้าวสกู่ ารเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ มดี งั น้ี

ด้านการตลาด ด้านการเงนิ ด้านการบรหิ าร ด้านการบรหิ าร ด้านนวตั กรรม
จัดการ ทรัพยากรมนุษย์

ท่มี าภาพ : Icon made by Smashicons / monkik / freepik / geotatah from www.flaticon.com Smart Entrepreneur Coaching Guideline

18

แนวทางการสร้างทกั ษะของนกั ธุรกจิ มืออาชี พ
ดา้ นการตลาด

“กลยุทธ์ดา้ นการตลาด” เปน็ หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละสาขาของธุรกิจ (Functional Strategy)

กลยุทธ์การตลาดเปน็ หัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจและสร้างยอดขายสู่ธุรกิจ ซ่ึงก่อนท่ีจะสามารถทาให้ยอดขาย
สูงตรงตามความต้องการนน้ั ผูบ้ ริหารองคก์ รต้องรู้จักองค์กรของตนเองและเข้าใจถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายว่า
ลูกค้าคือใคร ตาแหน่งทางการตลาดเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร จึงจะสามารถบริหารยอดขายได้อย่างมี
ประสทิ ธผิ ลตรงความต้องการ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

ปั จจัยในการเลือกกล่มุ ลูกคา้ ของธุรกจิ ได้แก่ 19

Identifiable Measurable Distinctive Endurable Profitable

ระบุกล่มุ เป้ าหมาย วัดได้ว่าปรมิ าณ แยกกล่มุ เป้ าหมาย อยู่ในเวลาท่เี หมาะสม เป็นกล่มุ เป้ าหมายท่ี
ไดว้ า่ คือใคร สามารถทากาไรได้
กลุ่มเป้ าหมายมเี ท่าไหร่ ได้ชัดเจน และยาวนานเพียงพอ

ทงั้ น้ี หากผู ป้ ระกอบธุรกิจพบปั ญหาเก่ยี วกบั การทายอดขาย
อาจเกดิ จากสาเหตุหลายประการ เช่ น

O วางแผนผดิ ปั จจัยภายใน O การแข่งขนั ในตลาดรุนแรง
O สนิ คา้ ไมเ่ หมาะกับตลาด ปั จจัยภายนอก เช่ น คแู่ ขง่ ตดั ราคา
O กลยุทธ์ 4Ps ไมต่ รงกลมุ่
O ทีมงานขาดศักยภาพ O ตลาดมีความเปล่ียนแปลง
O ทีมงานขาดแรงจูงใจ เ ช่ น ผู ้ บ ริ โ ภ ค เ ป ล่ี ย น
O ทีมงานขาดการสนับสนนุ พฤตกิ รรม

ท่มี าภาพ : Icon made by freepik from www.flaticon.com Smart Entrepreneur Coaching Guideline

20

แนวทางการสร้างทักษะของนักธุรกิจมืออาชี พ
ดา้ นการเงิน

“กลยุทธด์ า้ นการเงนิ ” การเงนิ เปน็ ปัจจยั สาคญั ในการดาเนินธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจเร่ิมต้นใหม่

มักประสบปัญหาในการบริหารการเงิน ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจควรเร่ิมจาก
ความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างธุรกิจ ซ่ึงกิจกรรมหลักทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน ประกอบด้วย
การลงทุน การจัดหาเงนิ และการดาเนินการ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

21

“ข้อผิดพลาดอย่างหน่ึงของผู้ประกอบธุรกิจ” คือ การให้ความสาคัญกับตัวเลขกาไรขาดทุน

มากกว่าความคล่องตัวของกระแสเงินสดท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบ ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจจาเป็นต้องทราบว่ามีเงิน
เขา้ มาในธุรกจิ จากทางไหนบา้ ง อยู่ในรูปแบบใด

ทงั้ น้ี งบการเงนิ สาคญั ท่ผี ู ้ประกอบธุรกจิ จาเป็นต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ไดแ้ ก่

1. งบดลุ จะแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
2. งบกาไรขาดทุน จะแสดงถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจน้ัน ในช่วงเวลาหน่ึง เช่น 6 เดือน

หรอื 1 ปี รายการในงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รายไดอ้ ่ืน ค่าใช้จา่ ยอ่นื และกาไรสทุ ธิ เปน็ ตน้
3. งบกระแสเงินสด จะแสดงการเคล่ือนไหวของเงินสดเข้าและเงินสดออกของธุ รกิจ
ในช่ วงเวลาหน่งึ

ท่ีเน้อื หา : ตลาดหลักทรพั ย์แห่งประเทศไทย. กฤษฎา เสกตระกูล. การวิเคราะหง์ บการเงิน. Smart Entrepreneur Coaching Guideline
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1472551305959.pdf
ท่ีมาภาพ : Icon made by freepik from www.flaticon.com

22

แนวทางการสร้างทกั ษะของนกั ธุรกจิ มืออาชี พ
ด้านการบริหารจัดการ

“กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ” มีความสาคัญในเร่ืองของการวิเคราะห์และวางแผน

เน่ืองจากปัจจุ บันผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปล่ียนแปลงรอบตัว
ดังน้ัน จงึ จาเปน็ ตอ้ งเรยี นรู้ เขา้ ใจแนวโนม้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ส่ิงสาคัญอันดับแรก ด้านการบริหารจัดการ คือ “วิเคราะห์ธุรกิจตนเอง” ซ่ึงถือเป็น

ส่ิงสาคัญของนกั ธุรกิจมืออาชีพ ในการกาหนด Business Model ใหก้ บั ธุรกจิ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

23

ท้ังนี้ “ในการสรา้ ง Business Model” นั้น จะตอ้ งสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจมีความโดดเด่น

มี Concept เปน็ ของตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหธ้ ุรกิจแบบเดียวกันสามารถประสบความสาเรจ็ ท่แี ตกต่างกันได้

ใครคือลกู คา้ อะไรคอื คุณค่า เราจะสง่ มอบคุณคา่
ของคุณ ท่ีคุณมอบให้ลกู คา้ ด้วยงบประมาณเท่าไร

คมุ้ หรอื ไม่

ท่มี าภาพ : Icon made by freepik from www.flaticon.com Smart Entrepreneur Coaching Guideline

24

แนวทางการสรา้ งทักษะของนักธุรกิจมืออาชี พ
ด้านการบรหิ ารทรัพยากรมนษุ ย์

“กลยุ ทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” เป็นกลยุทธ์ท่ีสาคัญท่ีสุดในการพัฒนา

หรือขับเคล่ือนองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุ รกิจ สาหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น
ควรเลือกพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมคี ุณค่า มคี ุณสมบตั ิท่ีตรงกับความต้องการและความคาดหวังขององคก์ ร

นอกจากน้ี ปัจจัยท่ีสาคัญในการพัฒนาองค์กรยังมีอีกหลายปัจจัย เช่ น การกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง
เพ่อื ปรับตวั ใหเ้ ข้ากับสถานการณ์ในปัจจุ บัน การกาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร การเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ
เพ่ือเพ่มิ ความไดเ้ ปรียบทางการแข่งขันกับองคก์ รอ่ืน เปน็ ต้น

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

25

สาหรับ การพฒั นาองคก์ รแบบภาพรวม

ประกอบด้วย 5 องคป์ ระกอบ ไดแ้ ก่

Sharing Emerging Studying Implementing Learning

การแลกเปล่ยี นขอ้ มูลกนั การรวบรวม การศกึ ษาขอ้ มูล การนาไปปฏบิ ตั ิใช้จริง การเรียนรู้จากความ
ระหว่างกิจการต่าง ๆ องค์ความรู้ตา่ ง ๆ ความรู้ท่ีได้มา ตามท่ไี ดศ้ ึกษา ผิดพลาดท่ีผา่ นมา
เพ่ือเกบ็ เป็นคลังความรู้ เพ่อื นาไปพฒั นา
ในคลังความรู้
ให้กบั องค์กร เพ่ือนาไปใช้ในองค์กร องคค์ วามรู้

ท่ีมาภาพ : Icon made by freepik from www.flaticon.com Smart Entrepreneur Coaching Guideline

26

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

27

แนวทางการพฒั นาธุรกิจอย่างยงั่ ยืน

ด้วยนวตั กรรม

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

28

“”INNOVATION
IS
THE ONLY WAY

TO WIN

Steve Jobs

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

29

“”น วั ต ก ร ร ม
คอื

หนทางเดยี ว
ท่ีจะนาไปส่ชู ัยชนะ

Steve Jobs

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

30

Innovation =

นวตั กรรม =

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

31

Invention x Commercialization

การประดษิ ฐค์ ดิ คน้ x การทาให้เปน็ ธุรกจิ

Ed Roberts, MIT

ท่มี า : Bill Aulet. 2017. วชิ าสรา้ งธุรกจิ ฉบบั MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com. Smart Entrepreneur Coaching Guideline

32

แนวทางการธุรกิจอยา่ งยัง่ ยืนด้วยนวตั กรรม

6 ดา้ น 24 ขนั้ ตอน

สาหรบั กระบวนการ 24 ขน้ั ตอนน้ัน จะครอบคลุม 6 ดา้ นของการทาธุรกิจ
โดยกระบวนการทง้ั หมดจะตอ้ งทาตามทีละข้ันตอน ซ่ึงจะสามารถช่วยให้ผูป้ ระกอบธุรกิจ
สร้างธุรกิจท่มี ุ่งเน้นนวตั กรรมไดอ้ ย่างย่ังยืน

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ท่มี า : Bill Aulet. 2017. วิชาสรา้ งธุรกิจฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com.

33

ท่ีมาภาพ : Bill Aulet. 2017. วชิ าสรา้ งธุรกิจฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com. Smart Entrepreneur Coaching Guideline

34

“ระดมสมอง” เพ่ือพจิ ารณากลุ่มลกู คา้ และตลาดท่เี ปน็ ไปได้สาหรบั ธุรกิจของคณุ

รวบรวมขอ้ มูลเก่ยี วกบั ตลาด และกาหนดผู้ใช้ตวั จรงิ ในตลาด

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วิชาสรา้ งธุรกจิ ฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com.

35

สรา้ ง “วงจรการใช้ผลิตภณั ฑ”์ เพ่ือกาหนดทศิ ทางให้ทมี งานและลกู ค้ามเี ป้าหมายเดียวกนั

สรา้ งแนวคดิ ของผลติ ภณั ฑใ์ ห้เปน็ รูปธรรม พร้อมทงั้ วเิ คราะห์แก่นของธุรกจิ
และประเมนิ ผลิตภัณฑ์โดยเปรยี บเทียบกับคู่แขง่

ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วิชาสรา้ งธุรกจิ ฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com. Smart Entrepreneur Coaching Guideline

36

เรยี นรู้ “กระบวนการตัดสนิ ใจซื้อ” ของลกู คา้

ทัง้ ผู้มีอิทธพิ ลต่อลูกคา้ และกระบวนการตดั สินใจซื้อของตัวลกู ค้าเอง
พร้อมพัฒนากระบวนการขาย ในระยะสนั้ ระยะกลาง และระยะยาว สาหรบั ผลติ ภณั ฑ์

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วิชาสร้างธุรกจิ ฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com.

37

ระดมสมองเพ่ือ “ค้นหาโมเดลธุรกิจท่แี ปลกใหม”่

โดยนาข้อมูลท่ีได้จากขนั้ ตอนตา่ ง ๆ มาวิเคราะห์
จากนนั้ กาหนดกรอบการตงั้ ราคา และพจิ ารณาตน้ ทุนจากกระบวนการขาย

ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วชิ าสร้างธุรกจิ ฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com. Smart Entrepreneur Coaching Guideline

38

วิเคราะห์ และทดสอบ “สมมติฐานหลกั ” ท่สี ง่ ผลตอ่ ตน้ ทนุ และความสนใจของลกู ค้า

โดยใช้การวจิ ัยตลาดมาทดสอบสมมติฐานเหลา่ นนั้
ก่อนท่จี ะนาผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วชิ าสรา้ งธุรกจิ ฉบบั MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com.

39

คานวณขนาดของตลาด และวางแผน “การขยายตลาดในอนาคต”

พร้อมเขยี นแผนการพัฒนาผลติ ภณั ฑ์ สาหรบั ตลาดใหม่
เพ่ือกระตุ้นตนเองใหม้ องไปข้างหน้า ไม่ยดึ ติดกับตลาดเดิม

ท่มี าภาพ : Bill Aulet. 2017. วชิ าสรา้ งธุรกิจฉบับ MIT. Disciplined entrepreneurship. http://disciplinedentrepreneurship.com. Smart Entrepreneur Coaching Guideline

40

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

41

แนวทางการแก้ไขปั ญหา

ของธุรกจิ ท่ปี ระสบความสาเร็จ

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

42

ปั ญหาหลกั ท่พี บ...
ในแต่ละประเภทธุรกิจ

จากการลงพ้นื ท่ีให้คาปรกึ ษาแก่ผูป้ ระกอบธุรกิจในลกั ษณะ On the Job Training ณ สถานประกอบการ
สามารถวเิ คราะหป์ ัญหาหลกั ของผู้ประกอบธุรกิจ ไดด้ งั นี้

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

43

Marketing 71%

Management 32%

IT/Technology 29%

HR Management 26%

หมายเหตุ : จากการวิเคราะหข์ อ้ มูลผู้ประกอบธุรกิจ จานวน 62 ราย (ทงั้ น้ี ผู้ประกอบธุรกจิ แตล่ ะราย สามารถเปน็ ธุรกจิ ได้มากกว่า 1 กล่มุ ) Smart Entrepreneur Coaching Guideline

44

แนวทางการแก้ไขปั ญหาดา้ นการตลาด

ด้วย MARKETING 4.0

...แปลกใหม่
แตกต่าง...
...สร้างสรรค์

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

45

REAL
: นาเสนอคุณคา่ สินค้าและบริการด้วยความจริงใจ
RIGHT
: จบั กลุ่มเป้ าหมายท่ีถกู ต้องและตรงจุ ด จากนนั้ ค่อยทาการขยายธุรกิจไปทวั่ ประเทศ
WRONG
: ทาธุรกจิ ต้องกล้าเส่ยี ง กล้าลอง ไม่ WORK กท็ าใหม่
GAME
: ลงสนามให้เหมือนทฤษฎเี กม มุง่ เนน้ การสร้างความแตกต่างจากคแู่ ข่ง

ศ. วทิ วัส รุ่งเรอื งผล

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

46

Case Study of
Marketing Problem…

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

47

ผู ้ประกอบธุรกจิ ท่มี ปี ั ญหาหลกั ดา้ นการตลาด...

ส่วนใหญ่จะมปี ัญหาเก่ียวกบั ความต้องการเพ่ิมช่องทางการตลาด ทั้งในช่องทางรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
ต้องการขยายฐานลกู คา้ ให้เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องไปกับความตอ้ งการเพ่ิมรายได้ใหก้ ับธุรกิจ
ประกอบกบั ความต้องการสรา้ งแบรนด์ใหก้ ับสนิ คา้ ใหเ้ กดิ ความโดดเดน่ แตกต่าง
และสรา้ งใหแ้ บรนด์เปน็ ท่ีรู้จกั ยังกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
สาหรับตัวอย่างกรณศี กึ ษา (Case Study) ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมปี ัญหาหลักดา้ นการตลาด
มรี ายละเอยี ดการใหค้ าปรกึ ษา ดงั นี้

Smart Entrepreneur Coaching Guideline

48

Thairicedelivery

เป็นกิจการเพ่ือสังคมท่ีมุ่งเน้นการรับซ้ื อผลผลิตในราคาท่เี ป็นธรรม

จากผู ผ้ ลิตสนิ ค้าเกษตรอินทรยี ์ หรือปลอดสารเคมี
มาแปรรูปและจาหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม

และสง่ คืนผลกาไรจากการจาหนา่ ย 5 %
เพ่อื สนับสนุนกิจกรรมท่สี ่งเสรมิ ความสุข

ให้แก่เด็ก ๆ ท่ียากไร้ในประเทศไทย

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ท่ีมาภาพ : www.thairicedelivery.com/

49

ท่มี าภาพ : www.thairicedelivery.com/ Smart Entrepreneur Coaching Guideline

50

วเิ คราะหป์ ัญหา

ขาดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าแปรรู ปข้าวจากข้าวกล้อง
เกษตรอินทรยี ์ เปน็ เยลล่ี หรือพุ ดดง้ิ จากข้าว

การกาหนดกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน จึงทาให้ระบบธุรกิจยังขาดการ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลมุ่ ลูกคา้ เป้าหมาย
ลูกค้าท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑไ์ ป ส่วนใหญย่ ังไมก่ ลับมาซ้ือซ้า

Smart Entrepreneur Coaching Guideline ผู้ประกอบธุรกิจประสบปัญหาดา้ นการวางแผนพัฒนาสินคา้ และการวางแผนตอบสนอง
ต่อความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนาไปสกู่ ารแกไ้ ขปัญหา

ด้านการเจาะตลาดของกลุ่มเป้าหมาย และแกไ้ ขปัญหาเพ่ือให้ลกู ค้า
กลับมาซ้ือผลิตภณั ฑ์ซ้า นอกจากนี้ ยงั ตอ้ งการพัฒนาสนิ ค้าแปรรูปสินคา้

ใหม้ รี ูปแบบเพ่มิ เติม เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากย่ิงขึ้น

ท่มี าภาพ : www.thairicedelivery.com/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODUL HOMEROOM ORIENTASI
Next Book
ผลงาน