The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือและแผนการเรียนรู้_ม.2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by janenapatch, 2019-09-13 01:00:53

คู่มือและแผนการเรียนรู้_ม.2

คู่มือและแผนการเรียนรู้_ม.2

คูมอื ครูและแผนการเรียนรู ม.๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

กลมุ สาระการเรยี นรู ช้ันมัธยมศกึ ษาปท ี่ ๒
สุขศกึ ษาและพลศึกษา ภาคเรยี นท่ี ๑

มลู นิธกิ ารศึกษาทางไกลผา นดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถัมภ
โดยความรวมมอื ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน

คำนำ

ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พฒั นาตอ่ ยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพฒั นาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทัว่ ประเทศ เพอื่ ให้ประเทศไทยเปน็ สังคมแหง่ ปัญญามจี ติ อาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศใหม้ น่ั คง

การสอนออกอากาศทางไกลผา่ นดาวเทยี ม ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๒
นี้ เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึกเทปการสอนจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีค่มู อื ครแู ละแผนการจดั การเรยี นรูร้ ายช่ัวโมงครบทง้ั ๘ กล่มุ สาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรบั กจิ กรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชมุ ชน ท้องถนิ่ วฒั นธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรยี น

การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงาน ประกอบด้วย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศกึ ษาขนาดเลก็ ตอ่ ไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เข้มแข็ง
สมดัง พระราชปณธิ าน “...การศึกษาคือความมน่ั คงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ

มลู นธิ ิการศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถมั ภ์บทนำ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปน็ การลดความเหลือ่ มลำ้ ในการจัดการศกึ ษาให้ทัว่ ถึง เทา่ เทียมและมคี ุณภาพ

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วยเอกสาร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนร้แู กนกลาง (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแตล่ ะสาระการเรียนรู้ ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษา
ข้นั พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้มีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรยี นการสอนเพอ่ื เยาวชนไทยทงั้ ประเทศ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพือ่ ประสิทธิภาพการจดั การเรยี นการสอนให้สงู ข้นึ ตอ่ ไปสารบญั

สารสบารญั บญั หน้าหหนนา้ า้

ปกรปอกงรอง

คำนคำำนำ กก
บทนบำทนำ ขข

สารสบาญั รบัญ ฃ -คฃ -ค

คำชคแ้ี ำจช้งีแ้ กจาง้รกราับรชรมบั รชามยรกาายรกสาอรนสอออนกอออากกอาาศกาศ ฅ -ฆฅ -ฆ

คำชค้ีแำจช้งแ้ี รจาง้ยรวาชิ ยาวิชสาุขศสึกขุ ษศากึ ษรหาสั รวหชิ สั าวิชพา๒พ๒๑๒๐๒๑๐ช๑้ันมชัธ้นยมมัธศยึกมษศากึ ปษที าี่ป๒ที ภ่ี ๒าคภเรายีคนเรทีย่ีน๑ที่ ๑ ง -จง -จ

คำอคธำบิ อาธยบิ ราายยรวาิชยาวชิสาุขศสกึ ขุ ษศาึกษรหาัสรวหชิ สั าวชิ พา ๒พ๒๑๒๐๒๑๐ช๑น้ั มชธั้นยมมธั ศยกึ มษศาึกปษีทาี่ป๒ีทภ่ี ๒าคภเราียคนเรทียี่น๑ท่ี ๑ ฉฉ

มาตมราฐตารนฐกาานรกเรายีรนเรรยี ู้/นตรวั ู้/ชตี้ววั ดั ช.ีว้ ดั . ชช

โครโงคสรง้าสงรา้ งยรวาิชยาวิชสาุขศสกึ ุขษศากึ ษรหาัสรวหิชัสาวิชพา ๒พ๒๑๒๐๒๑๐ช๑น้ั มชธัน้ ยมมธั ศยกึ มษศาึกปษีทา่ีป๒ีทภี่ ๒าคภเราียคนเรทยี ่ีน๑ท่ี ๑ ซซ

หนว่หยนก่วายรกเรายีรนเรรยี ู้ทน่ี ร๑้ทู ช่ี ๑่ือหชนอื่ ่วหยนว่พยฒั พนฒัากนาารกสามรวสยั มวยั ๑๑

แผนแกผานรกจาดั รกจาัดรกเราียรนเรรียู้ทน่ี ร๑ู้ทเ่ี ร๑ื่องเรปอื่ ฐงมปนฐเิ มทนศเิ ทศ ๔๔

แผนแกผานรกจาัดรกจาดั รกเราียรนเรรียู้ทน่ี ร๒ูท้ เ่ี ร๒ื่องเรกื่อางรกเปารลเีย่ ปนลแีย่ ปนลแงปในลงวใยั นรวนุ่ ัยรุ่น ๑๔๑๔

แผนแกผานรกจาัดรกจาัดรกเรายี รนเรรียทู้ นี่ ร๓้ทู เ่ี ร๓อื่ งเรกื่อางรกเปารลเีย่ ปนลแ่ียปนลแงปดลา้ งนดตา้ ่านงตๆา่ทงี่สๆ่งทตส่ี ่อ่งกตาอ่ รกพาัฒรพนฒัาตนนาเตอนงเอง ๒๖๒๖

แผนแกผานรกจาดั รกจาดั รกเราียรนเรรยี ทู้ นี่ ร๔ทู้ เ่ี ร๔อ่ื งเรปอ่ื ัจงจปัยัจทจี่มัยีผทลีม่ กผี รละกทรบะตทอ่ บกตาอ่ รกเจาริญเจเรติญบิ เโตตบิ แโลตะแพลฒั ะพนฒัากนาารกในารวใยั นรวนุ่ ยั รุ่น ๓๓๓๓

แผนแกผานรกจาัดรกจาดั รกเราียรนเรรยี ู้ทนี่ ร๕ทู้ เี่ ร๕่ืองเรปอ่ื จังจปัยจั ดจ้ายั นดพ้านั ธพุกนั รธรุกมรทรสี่ ม่งทผสี่ ล่งกผรละกทรบะตทอ่ บกตา่อรกเปารลเยี่ ปนลแี่ยปนลแงปในลงวใยั นรว่นุ ัย.รุ่น. ๔๒๔๒

แผนแกผานรกจาดั รกจาัดรกเรายี รนเรรยี ทู้ น่ี ร๖ู้ทเี่ ร๖อ่ื งเรปื่อัจงจปัยจั ดจา้ ัยนดก้าานรกอาบรรอมบเลรมี้ยเงลดีย้ ูทง่สี ด่งูทผี่สล่งกผรละกทรบะตทอ่ บกตา่อรกเปารลเ่ียปนลแี่ยปนลแงปในลงวใยั นรวุ่นยั รุ่น ๕๒๕๒

แผนแกผานรกจาดั รกจาดั รกเราียรนเรรียทู้ นี่ ร๗ู้ทเี่ ร๗อ่ื งเรปอ่ื จังจปยั ัจดจ้ายั นดสา้ ง่ิ นแสวง่ิดแลว้อดมลทอ้ ่ีผมลทก่ผี รละกทรบะตทอ่ บกตา่อรกเปารลเย่ี ปนลแ่ยี ปนลแงปในลงวใัยนรวุน่ ยั รุ่น ๕๙๕๙

แผนแกผานรกจาัดรกจาัดรกเรายี รนเรรียทู้ นี่ ร๘ทู้ เ่ี ร๘่อื งเรวอ่ื ิธงีกวาธิรีกหาลรีกหเลีก่ยเงลพ่ยี ฤงตพิกฤรตรกิมรเสรมย่ี เงสแย่ีลงะแสลถะาสนถกาานรกณาเ์รสณี่ย์เงส่ียง ๖๖๖๖

แผนแกผานรกจาัดรกจาัดรกเราียรนเรรียู้ทน่ี ร๙ู้ทเี่ ร๙ื่องเรวอ่ื ิธงกี วาธิรกีหาลรีกหเลกี่ยเงลพีย่ ฤงตพิกฤรตริกมรเสรม่ียเงสแ่ียลงะแสลถะาสนถกาานรกณา์เรสณย่ี ์เงส(ยี่ ตง่อ()ต่อ) ๗๖๗๖

แผนแกผานรกจาดั รกจาัดรกเรายี รนเรรยี ู้ทน่ี ร๑ู้ท๐ี่ ๑เร๐ื่องเรทอื่ บง ทวบนทสวง่ิ นทสีเ่ ริ่งทียนเี่ รรยี ู้ นรู้ ๘๕๘๕

หนว่หยนก่วายรกเราียรนเรรยี ทู้ น่ี ร๒ทู้ ชี่ ๒่อื หชนอ่ื ่วหยน่วยั รว่นุ ยั กรบั นุ่ เกรบัอื่ งเรเพอื่ งศเพศ ๙๓๙๓
แผนแกผานรกจาดั รกจาัดรกเราียรนเรรยี ู้ทน่ี ร๑ทู้ ๑่ี ๑เร๑ื่องเรเื่อจงตเคจตตใิ คนตเรใิ ื่อนงเรเพื่อศงเพศ ๙๗๙๗

แผนแกผานรกจาดั รกจาดั รกเรายี รนเรรียู้ทนี่ ร๑ู้ท๒ี่ ๑เร๒ื่องเรปอ่ื จังจปัยัจทจ่ีมัยอี ทิที่มธีอพิ ทิ ลธติพ่อลเตจ่อตเคจตตใิ คนตเรใิ ่ือนงเรเพอื่ ศงเพศ ๑๐๔๑๐๔

แผนแกผานรกจาัดรกจาดั รกเราียรนเรรยี ู้ทนี่ ร๑ทู้ ๓่ี ๑เร๓อ่ื งเรปื่อญัง หปาญั แหลาะแผลละกผรละกทรบะท่ีเบกทิดเ่ีจกาดิ กจกาากรกมาีเพรมศเีสพมั ศพสนั มั ธพ์ในั ธว์ใยั นเรวยีั นเรยี น ๑๑๒๑๑๒

แผนแกผานรกจาัดรกจาดั รกเรายี รนเรรยี ทู้ นี่ ร๑ทู้ ๔่ี ๑เร๔่อื งเรกอ่ื างรกปา้อรงปกอ้ นั งโกรันคโตริดคตต่อิดทตาอ่ งทเพาศงเสพมั ศพสนั ัมธพ์ นั ธ์ ๑๑๘๑๑๘

แผนแกผานรกจาัดรกจาดั รกเรายี รนเรรยี ทู้ นี่ ร๑ทู้ ๕ี่ ๑เร๕ื่องเรกอ่ื างรกปา้อรงปกอ้ นั งตกนันเตอนงจเอางกจโราคกโเอรคดเสอ์ ดส์ ๑๒๒๑๒๒

แผนแกผานรกจาดั รกจาดั รกเรายี รนเรรียู้ทนี่ ร๑ทู้ ๖่ี ๑เร๖อื่ งเรเอื่ พงศเพรอื่ศงเรกอื่ างรกตา้ังรคตร้ังรคภร์ทรไี่ภมท์ ่พ่ไี ง่ึ มป่พรงึ่ะปสรงะคส์ งค์ ๑๒๘๑๒๘

แผนแกผานรกจาัดรกจาัดรกเรายี รนเรรยี ู้ทน่ี ร๑ู้ท๗่ี ๑เร๗อ่ื งเรส่อื ิทงธสกิ ทิ าธริกคาุ้มรคครุ้มอคงรเดอ็กงเแดลก็ ะแเยลาะวเยชานวชน ๑๓๓๑๓๓

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ ๑๘ เร่อื ง การเลอื กใชบ้ รกิ ารทางสุขภาพ ๑ค๓๖
๑๔๓
แผนการจัดการเรยี นร้ทู ี่ ๑๙ เรอ่ื ง ความเสมอภาคทางเพศ ๑๔๙
๑๕๕
แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี ๒๐ เรอื่ ง ทบทวนสส่งิาทรบีเ่ รญั ียน(รตู้ ่อ)
บรรณานุกรม

แผนการจดั การเรียนร้ทู ่ี ๑๘ เร่ือง การเลือกใชบ้ ริการทางสขุ ภาพ หนา้
แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ ๑๙ เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ ๑๓๖ ๑๓๖
แผนการจดั การเรียนร้ทู ี่ ๒๐ เรอื่ ง ทบทวนสิ่งท่เี รยี นรู้ ๑๔๓ ๑๔๓
บรรณานกุ รม ๑๔๙ ๑๔๙
๑๕๕ ๑๕๕
คณะจัดทำคู่มอื ครแู ละแผนการจดั การเรยี นร้รู ะดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ๖๒๐๑๕๘
เพ่อื การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยี ม (DLTV) มลู นิธิการศกึ ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ๖๒๑๑๕๘
คณะจัดคู่มือครูและแผนการจัดการเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการเรียนร้สูกุขาศรงึกาษนาอแาลชะพี พลศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ๖๒๑๑๕๙
คณะปรบั ปรุงค่มู อื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้สกุขารศงกึ าษนาอแาลชะพี พลศึกษา ๖๒๐
คณะจภดั าทคำเครีย่มู นือทคร่ี ๑แู ละแผนการจดั การเรยี นรรู้ ะดบั มัธยมศึกษาตอนตน้
เพ่อื กาครณเระียตนรกวาจรปสรอ๊ฟู นแทลาะงจไกัดลทผำร่านปู ดเลา่มวคเทู่มียอื มคร(DูแลLTะแVผ) นมกลู านรธิ จกิ ดั ากราศรึกเษรยีานทราู้งไกล ๖๒๒๑๖๐
ผา่ นดกาวลเุม่ทสยี ามระในกาพรรเะรยีบนรมร้สูกรุขาาชศรงูปึกาถษนมัาอแภาล์ชะีพพลภศาึกคษเารยี ภนาทค่ีเร๑ียนท่ี ๑
คณะจดั คู่มอื ครูและแผนการจัดการเรยี นรู้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ ๖๒๑
ภาคเรียนท่ี ๑
คณะปรับปรงุ ค่มู อื ครูและแผนการจดั การเรยี นรู้ กล่มุ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี ๖๒๑
ภาคเรยี นท่ี ๑
คณะตรวจปรู๊ฟและจดั ทำรูปเล่มคูม่ ือครแู ละแผนการจดั การเรยี นรู้ ๖๒๒
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรยี นที่ ๑การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผา่ นดาวเทียม
มลู นธิ กิ ารศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ใหบ้ รกิ ารการจดั การเรยี นการสอน
จากสถานวี ิทยโุ ทรทัศนก์ ารศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทัง้ รายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พมิ พ์คำว่า DLTV
- iOS เขา้ ที่ App Store พมิ พ์คำวา่ DLTV
การเรยี กหมายเลขชอ่ งออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศกึ ษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม ๑๕ ชอ่ งรายการ

เวลาเรยี น / นอกเวลาเรยี น
DLTV ๑ (ชอ่ ง ๑๘๖) รายการสอนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑ / สถาบันพระมหากษตั ริย์
DLTV ๒ (ช่อง ๑๘๗) รายการสอนช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรรู้ อบตวั
DLTV ๓ (ชอ่ ง ๑๘๘) รายการสอนชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV ๔ (ช่อง ๑๘๙) รายการสอนชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ / ธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม
DLTV ๕ (ช่อง ๑๙๐) รายการสอนช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖ (ช่อง ๑๙๑) รายการสอนช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๖ / หนา้ ท่พี ลเมอื ง
DLTV ๗ (ช่อง ๑๙๒) รายการสอนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑ / ภาษาองั กฤษเพอื่ การสือ่ สาร
DLTV ๘ (ชอ่ ง ๑๙๓) รายการสอนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒ / ภาษาตา่ งประเทศ
DLTV ๙ (ช่อง ๑๙๔) รายการสอนช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ / การเกษตร
DLTV ๑๐ (ชอ่ ง ๑๙๕) รายการสอนชัน้ อนบุ าลปที ่ี ๑ / รายการสําหรับเดก็ -การเลยี้ งดูลูก
DLTV ๑๑ (ช่อง ๑๙๖) รายการสอนช้นั อนบุ าลปีท่ี ๒ / สุขภาพ การแพทย์
DLTV ๑๒ (ช่อง ๑๙๗) รายการสอนชนั้ อนบุ าลปที ี่ ๓ / รายการสำหรับผูส้ งู วยั
DLTV ๑๓ (ชอ่ ง ๑๙๘) รายการของการอาชีพวงั ไกลกงั วล และมหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
DLTV ๑๔ (ช่อง ๑๙๙) รายการของมหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธริ าช
DLTV ๑๕ (ช่อง ๒๐๐) รายการพัฒนาวชิ าชีพครูการตดิ ต่อรบั ข้อมูลขา่ วสาร
๑1. มลู นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปู ถัมภ์
เลขท่ี ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตปอ้ มปราบศตั รูพา่ ย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒2. สถานีวิทยโุ ทรทัศน์การศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม
ซอยหวั หิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหนิ จงั หวดั ประจวบครี ขี ันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
[email protected] (ติดตอ่ เรอื่ งเวบ็ ไซต์)
[email protected],ac.th (ติดตอ่ เรื่องทว่ั ไป)
3๓.. โรงเรียนวงั ไกลกงั วล ในพระบรมราชูปถมั ภ์
อำเภอหัวหิน จงั หวัดประจวบครี ขี ันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถมั ภ์Website : http://www.kkws.ac.th

๔4. ช่องทางการติดตามขา่ วสาร
Facebook : ครูตู้ DLTVWebsite : http://www.dltv.ac.th
คคำ�ำชช้แี ี้แจจงง

ประกแอนบวกทาารงใกชาแ้รใผชน1แกผนา…รก…จา…รัดจ…กดั …ากร…าเร…รเีย…รนีย…นร…รูก้ …1ูกลล…มุ่ :มุ …สส…าา…รระะ…กก…าา…รรเ…เรรีย…ยี น…นร…1สูร…ู้สุขศขุ. ึกศษึกาษแาลแะพละลพศกึลษศาึกษา

แผนจดั การเรยี นร2ูและส่อื การเรียนการสอนเพ่ือการศกึ ษาทางไกลผา@ นดาวเทียม (DLTV) ระดับช้นั

มธั ยมศกึ ษาตอนต2น กลุ@มสาระการเรียนรู2สุขศึกษาและพลศกึ ษา ได2จัดทำรายวชิ าพืน้ ฐาน ของระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปT
ท่ี ๑-๓ เปนW ไปตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พุทธศกั ราช ๒๕๕๑ กำหนดและการนำไปใชข2 องโรงเรยี น
ปลายทาง ส่ิงทตี่ 2องดำเนินการ มดี ังนี้

๑. ศึกษาทำความเขา2 ใจคำชี้แจงการใชแ2 ผนการจดั การเรยี นร2ู และสอ่ื การเรียนการสอนของกลุ@มสาระ
การเรียนรู2สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา แลว2 เพ่ิมเติมใหส2 อดคลอ2 งกับบรบิ ท สภาพป_จจบุ ันปญ_ หา ความต2องการของ
โรงเรียน ชุมชน ท2องถน่ิ โดยจัดกจิ กรรมเสรมิ ในเวลาเรยี น นอกเวลาเรยี น ใช2สื่อ แหล@งเรยี นรใ2ู นชุมชน หรอื เรยี นร2ู

เพิ่มจากภมู ิปญ_ ญาหนว@ ยงานที่เกย่ี วขอ2 ง
๒. ตอ2 งจัดการเรียนการสอนท่ที ันสมัย ทนั เหตกุ ารณc บรู ณาการกบั กลมุ@ สาระการเรียนรู2อ่ืน ๆ

เพิม่ เติมในสว@ นของการเช่อื มโยงกับการใช2ชวี ติ ประจำวนั ของผ2ูเรียน สามารถดำเนนิ การได2จากการนำวนั สำคัญ

ตา@ ง ๆ ตลอดปTการศกึ ษาประสบการณcการเรียนร2ูทัง้ ในหอ2 งเรยี นและนอกห2องเรียน แต@ละกล@ุมสาระจะจัดกิจกรรม
ให2เด็กเกิดการเรียนรู2 และ ได2ปฏิบัติจรงิ อะไรบา2 งทจ่ี ะลดความซ้ำซ2อนของเดก็ และครูในการทำงานและเรยี นรร2ู ว@ มกนั
อยา@ งมคี ณุ ค@าเกดิ ประโยชนสc ูงสุดกับทุกฝiาย คดิ หาวธิ ีการเรยี นรู2 ให2ผ2ูเรียน ไดป2 ฏิบัตจิ ริงอยา@ งหลากหลาย

๓. โรงเรยี นสามารถจดั ตารางสอนใหต2 รงกับเวลาออกอากาศใช2เปWนการสอนปกติหรอื จะใช2รูปแบบ
อื่น ๆ กไ็ ด2 ตามความเหมาะสมเพื่อกอ@ ประโยชนสc ูงสดุ ต@อผ2สู อนและผ2ูเรียนในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลศกึ ษาใหค2 รบถ2วนเปนW ไปตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พืน้ ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด

๔. หลักการสำคญั ในการสอนเพอ่ื ให2บรรลุเปาk หมายตามธรรมชาติวิชาน้ี คอื การเปWนมนษุ ยcที่
สมบูรณc ทงั้ ทางกาย ทางจิต ทางสงั คม และ ทางปญ_ ญา ดา2 นสุขภาพผเู2 รียนตอ2 งเกดิ ความรู2 ความเข2าใจ เจตคติ
คา@ นิยมที่ถูกต2อง มีคณุ ธรรม จรยิ ธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย เชอื่ มโยงกับทกุ มิติของชวี ติ ตั้งแตเ@ กดิ จนตาย

มีทกั ษะปฏิบตั ิดา2 นสุขภาพท่ีสามารถนำไปใชอ2 ยา@ งตอ@ เนือ่ งในชวี ิตประจำวนั เปนW นิสัย ดแู ลตัวเอง ครอบครวั และ
สงั คม ให2อย@ูร@วมกนั อย@างเปนW สุข สง@ ผลโดยรวมใหส2 ังคมมีคุณภาพอยา@ งย่งั ยนื
5๕. . สสาํ �ำ หหรรบับกจิ กรรมการเรรยี ยี นนรรู้พพู้ ลลศศึกกึษษาตาตามาหมลหกัลกกั ากราสรอสนอพนลพศลึกศษกึาษปราะปกรอะบกดอ้วบยดว้๕ยข5ั้นตขอนัA นตอไดน้แกได่ แ้ ก่
ข้ันA เตรียยี มมออบบออนุ่ ุน่ รรา่ า่งงกกาายยกฝารึกสปาฏธิตบฝตั กึ ิ ปนํฏาไิบปตั ในิ ช�ำ ้ ไกปาใรชส้ แาธลตะิ ขแัน้ ลสะรขุปนัA โสดรยปุ น�ำโมดายจนดั ํากมลาุ่มจกดั ิจกกลรุม่ รมกกจิ ากรรเรมียนกราเู้รปเรน็ ยี นรเู้ ป็น
3๓ ขขัน้ นัA ตตออนนไดไดแ้ แ้กก่ ข่ ั้นขนัA ำ�นําขนั้ ขสนัA อสนอนแลแะลขะัน้ ขสนัAรสุปรตปุ ามตราปูมแรปบู บแบขอบงขแอผงนแกผานรจกดัากรจารดั เกรียารนเรรู้ ยีDนLTรVู้ DLTV
6๖. . ใใหห้โ2โรรงงเรเรยี ยี นนศศึกกึ ษษาาคค้น2นคควว้า2าเเพพ่ิมมิ่ เตเตมิ ิมจจาากกแแหหลลง่ @งเรเรยี ียนนรรู้จู2จาากกสสถถาาบบันนั หนห่วนยว@ งยางนานองคอ์กงรคทกc ่ใีรหทค้ ีใ่ หวาค2 มวราูเ้มกรี่ย2ูเวกกีย่ บัวกับ
สุขภาพ ท่สี ามารถนำ�ำ มาใช้อ2 ้า2 งองิ และเช่ือถอื ได้2
ไดแ2 ก@
- สสส.
- กรมควบคมุ โรค

- กรมอนามัย
- กระทรวงการท@องเทีย่ วและกีฬา
- กรมพลศกึ ษา

- กรมสขุ ภาพจิต
- จุฬาลงกรณมc หาวทิ ยาลัย
- กระทรวงสาธารณสุข

- อื่น ๆ

๓ฉ

คาํ คอำ�ธอิบธาบิ ยารยารยายววิชิชาาพพืน. น้ื ฐฐาานน

รหัสวิชราหพสั ๒วิช๒า๑๐พ๑๒๒ ๑๐๑รายรวาิชยาวิชสาุขศสกึขุ ษศาึกษ า กล่มุ สาระกกลามุ่รสเราียรนะกรา้สู รขุ เรศียึกนษรู้สาแขุ ลศกึะพษาลแศลึกะษพาลศึกษา
ช...ัน้ ..ม...ัธ..ย..ม...ศ..ึก..ษ...า..ป..ีท.ช..ี่.นั.๒...ม. .ธ.ั ..ย..ม...ศ...ึก..ษ...า..ป..ี.ท..Iี...๒....เ..ว..ล..า.....๒..๐.....ช..ว.ัI..โ.ม...ง...จ..เาํ.ว.น.ล..ว.า.น..๒..๐.๐....๕.ช..วั่..หโ..มน..ง.่ว..จย...�ำก..นิต..ว..น....๐.....๕....ห..น...ว่ ..ย..ก...ิต..

ศึกษา อธบิ าย วเิ คราะห์ การเปล6ียนแปลงด้านร่างกาย จติ ใจ อารมณ์ สงั คมและสติปัญญา
ในวยั รุ่น ระบุปัจจยั ท6มี ผี ลต่อการเจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการด้านร่างกาย จติ ใจ อารมณ์ สงั คม และ
สติปัญญาในวยั รุ่น ปัจจยั ท6ีมีอิทธิพล ต่อเจตคติในเร6อื งเพศ ปัญหาและผลกระทบท6ีเกิดจากการมี
เพศสมั พนั ธ์ เอดส์ และการตงัL ครรภ์โดยไม่พงึ ประสงค์ ความสําคญั ของความเสมอภาคทางเพศและ
วางตวั ไดอ้ ย่างเหมาะสมทุกมติ ขิ องชวี ติ โดยใชก้ ระบวนการคดิ วเิ คราะห์ สบื คน้ ปฏบิ ตั ริ ายบุคคล เป็น
กลุม่ ในการเรยี นรอู้ ยา่ งหลากหลาย

เพ6ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เห็นคุณค่าของการเป็ นวัยรุ่นท6ีมีสุขภาพดี การ
เจรญิ เตบิ โตและพฒั นาการสมวยั มวี นิ ยั ใฝ่รู้ มงุ่ มนั6 ในการทาํ งาน สามารถใชท้ กั ษะในการดแู ลตนเองให้
ปลอดภยั ป้องกนั ตนเองจากปัญหาทางเพศ ทเ6ี กดิ ขนLึ ในสงั คม วางตนไดอ้ ยา่ งเหมาะสม สรา้ งและรกั ษา
สมั พนั ธภาพกบั ผอู้ น6ื พฒั นาตนเองใหม้ คี ณุ ภาพทด6ี จี นเป็นวถิ ชี วี ติ

ตวั ชวLี ดั

พ ๑.๑ ม.๒/๑, พ ๑.๑ ม.๒/๒
พ ๒.๑ ม.๒/๑, พ ๒.๑ ม.๒/๒, พ ๒.๑ ม.๒/๓, พ ๒.๑ ม.๒/๔
พ ๔.๑ ม.๒/๑
พ ๕.๑ ม.๒/๒

รวมทงัL หมด ๘ ตวั ชวLี ดัมาตรฐานการเรียนร้/ู ตัวชีว้ ัด

รหสั วิชา พ๒๒๑๐๑ รายวชิ า สขุ ศกึ ษา ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒
รวมเวลา ๒๐ ช่ัวโมง จำ�นวน ๐.๕ หนว่ ยกติ

...................................................................................................................................................

สาระที่ ๑ การเจรญิ เติบโตและพฒั นาการของมนุษย์
มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน พ ๑.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องการเจรญิ เติบโตและพฒั นาการของมนุษย์

ตวั ชี้วดั

พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปลียนแปลงดา้ นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสตปิ ญั ญาในวัยรุ่น

พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจยั ท่ีมีผลกระทบตอ่ การเจริญเตบิ โตและพัฒนาการด้านร่าวกาย จติ ใจ

อารมณ์ สังคมและสติปญั ญาในวัยรุ่น

สาระท่ี ๒ ชวี ิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณคา่ ตนเอง ครอบครวั เพศศึกษา และมที ักษะในการดำ�เนินชวี ิต

ตวั ชว้ี ัด

พ ๒.๑ ม.๒/๑ วเิ คราะหปัจจยั ทมี่ ีอทิ ธพิ ลเจตคตใิ นเร่อื งเพศ

พ ๒.๑ ม.๒/๒ วเิ คราะห์ปญั หาและผลกระทบท่ีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันเรียน

พ ๒.๑ ม.๒/๓ อธบิ ายวิธีปอ้ งกันตนเองและหลกี เลยี่ งจากโรคตดิ ต่อทางเพศสมั พันธ์ เอดสแ์ ละ

การต้ังครรภโ์ ดยไม่พึงประสงค์

พ ๒.๑ ม.๒/๔ อธิบายความสำ�คญั ของความเสมอภาคและวางตวั ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

สาระที่ ๔ การสรา้ งเสริมสขุ ภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐานการเรนี นรู้ พ ๔.๑ เห็นคุณคา่ และมที กั ษะในการสร้างเสรมิ สุขภาพ การดำ�รงสุขภาพ

การปอ้ งกนั โรค และการสรา้ งเสริมสมรรถภาพเพอ่ืิ สุขภาพ

ตวั ช้วี ดั

พ ๔.๑ ม.๒/๑ เลือกใชบ้ ริการทางสขุ ภาพอย่างมีหตุผล

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรยี รรู้ พ ๕.๑ ป้องกนั และหลีกเล่ยี งปจั จัยเส่ยี ง พฤติกรรมเสียงต่อสขุ ภาพ อุบตั เิ หตุ

การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

ตวั ช้วี ดั

พ ๕.๒ ม.๒/๒ อธบิ ายวิธกี ารหลกี เลย่ี งพฤตกิ รรมเสี่ยงและสถานการณเ์ ส่ยี ง

5ซ

โครงสรำ้ งรำยวชิ ำ

รหัสวิชำ พ๒๒๑๐๑ รำยวิชำ สุขศึกษำ ช้นั มัธยมศกึ ษำปที ่ี ๒
ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศกึ ษำ ๒๕๖๒

รวมเวลำ ๒๐ ช่วั โมง จำนวน ๐.๕ หนว่ ยกติ

หนว่ ย ชอ่ื หน่วยกำรเรยี นรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ สำระสำคญั /ควำมคดิ รวบยอด เวลำ น้ำหนัก
ที่ /ตัวช้วี ดั (ชวั่ โมง) คะแนน

๑ พฒั นำกำรสมวยั พ ๑.๑ ม.๒/๑ กาำรรเปเปลย่ีลน่ียแนปแลปงดลา้ งนดรา่้ำงนการย่ำงจกติ ำใยจ ๑๐ ๕๐
พ ๑.๑ ม.๒/๒ อจิาตรใมจณ์อสำังรคมมณแล์ ะสสั งตคิปมัญแ ญล ะา ๑๐
๒ วยั รุ่นกบั เรอ่ื งเพศ พ ๕.๒ ม.๒/๒ สจใกเสตอสหพตนติถาถำ่ตัลฒิอบวใารรำิปีจยักนโหมนนกัตญรเกณลกนุ่ำอแลำาญีกำาก์ลี่รยรรสเรำณะำลปงณมังเใพร่ียเ์พจัคนณจส์เดัฒจงสมวฤย่ี์พรย้ัำย่ีัแยนงตสิทฤนงญลรางัิกส่ีตุ่นคะกรง่รเิกม่สำาผรตปรแรตงลมิรดัลจิปกบตม้าะเจอ่ัญำสโนเสัยกยสญี่ตยตรทา่ีย่ปาิรงำจี่สแงงเญัแิจแต่งกกลลญรผลใาำญิ ละจะยะรา ๒๐ ๕๐
ปัจจัยยทที่ม่ี มีอี อิทิ ทธิธพิ พลตล่อตเ่ อจเตจคตตคิในติ
พ ๒.๑ ม.๒/๑ ใเรนื่อเรง่ือเพงเศพปศัญปหัญำหแาลแะลผะลผกลรกะรทะบททบี่ ๑๐๐
พ ๒.๑ ม.๒/๒ ทเก่ี เิดกจิ ดำจกากกำรกมาีเรพมศี เสพัมศพันสัธม์ใพนั นวัยธ์
พ ๒.๑ ม.๒/๓ ใเนรีวยัยนเรวียิ ธนี ปว้ อิธีปง้อกังนกตันนตนเ อเองงแแลละ
พ ๒.๑ ม.๒/๔ หลลีกี เกล่ยเี งลโี่ รยคงตโิดตร่อคทตาิงดเพตศ่ อสัมทพำันงธ์
พ ๔.๑ ม.๒/๑ เอพดศสส์แั มละพกั นาธร์ต้ัเงอครดรสภ์ แ์โดลยะไกม่ำพรึง
ปตรั้งะคสรงรคภ์ ค์โดวายมไเมส่พมอึงปภารคะทสางงคเพ์ คศวแำลมะ
รวมตลอดภำคเรียน กเ าสรวมางอตภวั ไดำอ้ คยา่ทงเำหมงาเะพสมศ แ ล ะ
กำรวำงตัวไดอ้ ย่ำงเหมำะสม

๑1
หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี ๑
ช่อื หน่วยการเรยี นรเู้ รอื่ ง พัฒนาการสมวัย
รหสั วิชา พ๒๒๑๐๑ รายวิชา สุขศกึ ษา กลุ่มสาระการเรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๒ ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ ชว่ั โมง
..............................................................................................................................................................................
๑. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้ีวดั
สาระที่ ๑ การเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจรญิ เตบิ โตและพัฒนาการของมนษุ ย์
ตวั ชีว้ ดั
พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลง จติ ใจ อารมณ์ สงั คม และสตปิ ญั ญาในวัยร่นุ
พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจยั ทม่ี ีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านรา่ งกาย จติ ใจ อารมณ์ สังคม
และสติปญั ญาในวัยรนุ่
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐานการเรียนรู้ พ ๕.๑ ป้องกนั และหลีกเล่ียงปจั จัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อบุ ตั ิเหตุ การใชย้ า
สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วดั
พ ๕.๒ ม.๒/๒ อธิบายวธิ กี ารหลกี เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสย่ี ง
๒. สาระสาคัญ/ความคดิ รวบยอด
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนนุษุษยย์ เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ตต้ังั้งแแตต่ป่ปฏฏิสิสนนธธิจิจนนสส้ินิ้น
อายุขัยกาารรเเจจรริญิญเเตติบิบโตโตแแลละะพพัฒัฒนนากาากราขรอขงอมงนมุษนยุษ์มยีป์มัจีปจัจยจหัยลหายลปารยะปกราะรกทา่ีสร่งทผ่ีสล่งตผ่อลกตาร่อเกปาลร่ียเนปแลปี่ยลนงแปกาลรง
เกจารริญเจเรตญิ ิบเโตตบิ แโลตะแพลัฒะพนัฒากนาารกทาารงทดา้างนดา้รน่างรกา่ งากยาจยิตจใิตจใจอาอรามรณม์ณส์ังสคงั มคแมลแะลสะตสิปตัญิปญั ญา าซึ่งซแงึ่ ตแกตตก่ตาง่ากงกันันไปไปในในแแตต่ลล่ ะะววั ยัย
อนั จะส่งผลใหม้ ีการเจรญิญเเตติบบิ โโตตแแลละะพพัฒัฒนนาากกาารรออยยา่ า่ งงสสมมววยั ัย
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การเปลี่ยนแปลง จติ ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรนุ่
๒. ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเจริญเตบิ โต และพฒั นาการด้านรา่ งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปญั ญาในวัยรนุ่
๓. วิธกี ารหลกี เลี่ยงพฤติกรรมเสย่ี งและสถานการณเ์ สยี่ ง
ทักษะ/กระบวนการ
๑. การอธบิ าย
๒. การวเิ คราะห์
๓. แสวงหาสืบคน้ ข้อมูล
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของการเจรญิ เติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ท่ีมพี ฒั นาการสมวยั
๒. แสดงพฤติกรรมใหเ้ หน็ ว่าปฏิบตั ิตนเองเพอ่ื การหลกี เล่ียงพฤตกิ รรมเสีย่ งและสถานการณเ์ สย่ี ง
๔. สมรรถนะสาคัญของผ้เู รยี น
๑. มคี วามสามารถในการสอ่ื สารการเรียนรู้
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์
๓. มคี วามสามารถในการแก้ปัญหา

27

๕. คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์
๑. มีวินยั
๒. ใฝเ่ รยี นรู้
๓. มงุ่ มั่นในกำรทำงำน
๔. มจี ติ สำธำรณะ

๖. กำรประเมินผลรวบยอด
ช้นิ งำน/ภำระงำน
๑. แผนผงั ควำมคดิ
๒. ผลกำรวเิ ครำะห์
๓. แผ่นพบั ประชำสมั พันธ์
๔. กำรจัดนทิ รรศกำร
๕. ทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรียนหนว่ ยกำรเรยี นร้ทู ่ี ๑

เกณฑ์กำรประเมนิ ผลชนิ้ งำนหรือภำระงำน
ระดับคุณภำพ
ประเดน็ 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรบั ปรุง)
อธบิ ำยกำรเปลย่ี นแปลง
อธิบำยกำรเปลีย่ นแปลง อธิบำยกำรเปลยี่ นแปลง อธิบำยกำรเปล่ยี นแปลง ดำ้ นร่ำงกำย จิตใจ
ด้ำนรำ่ งกำย จติ ใจ ดำ้ นรำ่ งกำย จติ ใจ ดำ้ นรำ่ งกำย จิตใจ อำรมณ์ สงั คม และ
อำรมณ์ สงั คม และ อำรมณ์ สังคม และ อำรมณ์ สังคม และ สตปิ ญั ญำในวยั รุน่
สติปัญญำในวัยรุ่น สติปญั ญำในวัยรุ่น สตปิ ญั ญำในวยั รนุ่ ถูกต้องน้อยกว่ำ ๓ ด้ำน
ถูกต้อง 5 ด้ำน ถูกต้อง 4๓ - 5๔ ด้ำน ระบุปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ระบปุ จั จัยทีม่ ผี ลกระทบ ระบปุ จั จยั ทีม่ ผี ลกระทบ ระบุปจั จัยที่มผี ลกระทบ ตอ่ กำรเจรญิ เตบิ โต และ
ต่อกำรเจริญเติบโต และ ตอ่ กำรเจรญิ เตบิ โต และ ต่อกำรเจริญเติบโต และ พัฒนำกำรดำ้ นร่ำงกำย
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย พฒั นำกำรด้ำนร่ำงกำย พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
จติ ใจ อำรมณ์ สังคม จติ ใจ อำรมณ์ สงั คม จิตใจ อำรมณ์ สงั คม และสติปัญญำ ในวยั รนุ่
และสติปัญญำ ในวยั รุน่ และสตปิ ญั ญำ ในวัยรุ่น และสติปัญญำ ในวยั รุ่น ๑ ปจั จยั
3 ปัจจยั ข้ึนไป ๒ ปจั จยั อธิบำยวธิ ีกำรหลีกเล่ียง
อธิบำยวิธีกำรหลีกเลีย่ ง อธิบำยวธิ กี ำรหลกี เลี่ยง อธิบำยวิธีกำรหลีกเลี่ยง พฤติกรรมเส่ียงและ
พฤติกรรมเสย่ี งและ พฤติกรรมเส่ียงและ พฤติกรรมเส่ียงและ สถำนกำรณ์เสย่ี ง
สถำนกำรณเ์ สยี่ ง สถำนกำรณ์เสย่ี ง สถำนกำรณเ์ ส่ียง ๑ สถำนกำรณ์
3 สถำนกำรณข์ ึ้นไป ๒ สถำนกำรณ์ นำเสนอไม่ตรงตำม
กำรสื่อสำร นำเสนอตรงตำม นำเสนอตรงตำม วัตถปุ ระสงค์
วัตถปุ ระสงค์ครบถว้ น วัตถปุ ระสงค์บำงส่วน จำแนกแจกแจงข้อมูลได้
กำรแก้ปัญหำ ปฏิบตั ติ นให้เหมำะสมกบั จำแนกแจกแจงจดั กลุ่ม ไมเ่ ชอ่ื มโยงกัน
กำรเปลย่ี นแปลงของ ข้อมลู ได้อย่ำงเป็นระบบ
ตนเอง เชอ่ื มโยงกัน

38

เกณฑ์กำรตัดสนิ
คะแนน ๑๑ - ๑๕ หมำยถึง ดี
คะแนน 7 - 10 หมำยถงึ พอใช้
คะแนน ต่ำกวำ่ ๗ หมำยถึง ปรบั ปรงุ ผ่ำนระดบั พอใช้ขนึ้ ไป

เกณฑ์กำรผ่ำน ต้งั แตร่ ะดับ พอใช้
กำรประเมินผลด้ำนคณุ ลกั ษณะ

ประเดน็ กำรประเมนิ ระดบั คุณภำพ
มีวนิ ัย
ใฝเ่ รยี นรู้ ๓ (ด)ี ๒ (พอใช้) ๑ (ปรบั ปรุง)
-บนั ทกึ กำรเรียนรู้ทแี่ สดงถึง -บนั ทึกกำรเรยี นรู้ท่แี สดงถึง -ไม่บนั ทึกกำรเรียนร้ทู ่ีแสดง
มงุ่ มั่นในกำรทำงำน กำรนำไปปฏบิ ัติทกุ สปั ดำห์ กำรนำไปปฏิบัติไมต่ ่อเนื่อง ถึงกำรปฏิบตั ิ
มจี ิตสำธำรณะ ต่อเนื่อง ไมม่ หี ลักฐำนแสดง
รวมรวมและสังเครำะห์ รวมรวมและสังเครำะห์ กำรศึกษำค้นคว้ำแหล่งกำร
ข้อมูลจำกกำรคน้ ควำ้ มี ขอ้ มูลมหี ลักฐำนแสดง กเราียรนเรรยี ู้ นรู้
หลักฐำนแสดงกำรศึกษำ กำรศึกษำค้นควำ้ ๑-๒ ทำงำนไม่เสร็จตำม
คน้ ควำ้ ๓ แหล่ง แหล่งกำรเรยี นรู้ กำหนดเวลำ
ทำงำนเสรจ็ ตำม ทำงำนเสร็จตำม - ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมด้ำน
กำหนดเวลำมีควำมสมบูรณ์ กำหนดเวลำมีควำมสมบรู ณ์ สขุ ภำพเฉพำะตนเอง
ครบถ้วนทุกรำยกำร ครบบำงรำยกำร - ไม่มสี ว่ นในกำรแสดงควำม
- ชว่ ยกันปฏบิ ัตกิ จิ กรรม - ช่วยกันปฏิบตั ิกิจกรรม ควดิ าเหมน็คิด/กเหำร็นท/กำงาำรนท�ำ งาน
ดำ้ นสขุ ภำพในระดบั ดำ้ นสุขภำพในระดับ
ครอบครัว/ชุมชน ห้องเรียน
- มีสว่ นในกำรแสดงควำม - มสี ว่ นในกำรแสดงควำม
คิดเห็น/กำรทำงำนอย่ำง คดิ เห็น/กำรทำงำนบำงครั้ง
ตอ่ เนอ่ื ง

เกณฑ์กำรตัดสิน ๙ – ๑๒ หมำยถงึ ดี
คะแนน ๕– ๘ หมำยถึง พอใช้
คะแนน ๑– ๔ หมำยถงึ ปรบั ปรงุ
คะแนน

เกณฑ์กำรผ่ำน ตงั้ แตร่ ะดับ พอใช้ขนึ้ ไปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ๑ ชัว่ โมง
หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 1 พัฒนาการสมวัย เรอ่ื ง การปฐมนเิ ทศ
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา รายวิชา สุขศกึ ษา ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒
ขอบเขตเนอ้ื หา กิจกรรมการเรียนรู้ สอ่ื / แหลง่ เรียนรู้
การชแี้ จงเนื้อหา วธิ กี ารเรยี น การวัด ขัน้ นา ๑. ใบความรูท้ ี่ ๑ เรอื่ ง แนะน้าการเรียน ขอ้ ตกลงการเรยี น
และการประเมินผล การประเมนิ ๑. ครนู า้ สนทนา เรื่อง ความพึงพอใจผลการเรียน รายวชิ า สขุ ศกึ ษา ๒. ใบงานท่ี ๑ เรอื่ ง แบบส้ารวจความตอ้ งการของนกั เรียน
สขุ ภาพ บนั ทกึ สุขภาพและจดั กลมุ่ ในชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี ๑ ดา้ นมิตอิ อกอากาศ
ผอม ปกติ นา้ หนักเกนิ อว้ นระดับ ๑ ๒. นักเรียนบอกเหตุผลความพึงพอใจและไม่พอใจในผลการเรียน ๓. ใบงานที่ ๒ เร่ือง แบบบันทกึ ข้อมลู พนื้ ฐานของตนเองด้าน
อว้ นระดบั ๒ ของนกั เรยี น ท่ผี า่ นมา สขุ ภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓. แจ้งจุดประสงค์การเรยี นรู้ใหน้ ักเรยี นทราบ ๔. ใบงานที่ ๓ เรอื่ ง การหาค่าดชั นมี วลกาย
ดา้ นความรู้ ขน้ั สอน ๕. หอ้ งสมดุ
อธิบายความส้าคัญของการจัดทา้ ๑. นกั เรียนร่วมกันวางแผนการเรยี นวชิ าสุขศึกษาใหป้ ระสบผลส้าเร็จ ๖. สืบค้นแหลง่ เรยี นรเู้ พิ่มเติม
ขอ้ มูลพ้นื ฐานของตนเองเกี่ยวกับ ได้ผลการเรียนดีเยย่ี ม https://bit.ly/2WLcv4Z- หนุ่ ดี สขุ ภาพดี ง่าย ๆ
สุขภาพได้ ๒. สมุ่ นักเรียนแลกเปลยี่ นเรียนรู้
ด้านทักษะและกระบวนการ ๓. ครอู ธบิ ายเพิ่มเติมถึงผลการเรียนดีเยย่ี ม ซึ่งนักเรยี นจะต้องผา่ น แคใ่ ช้ 4 พฤตกิ รรม
วิเคราะห์วิธีปฏบิ ตั ิตนทเี่ หมาะสม กบั การประเมินดา้ นความรู้ ทักษะและกระบวนการ สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนและ
วิธกี ารเรยี น การวดั และประเมินผลได้ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ https://bit.ly/2vYUU0k. การคานวณคา่ BMI ดัชนีมวลกาย
ด้านคณุ ลกั ษณะ ภาระงาน / ชิน้ งาน
๑. แสดงพฤตกิ รรมการมีวนิ ยั ๔. นักเรียนศกึ ษาใบความรูท้ ี่ ๑ หน้าท่ี ๑-๒ แนะน้าการเรียน ข้อตกลง ๑. ใบงานท่ี ๑ เร่อื ง ส้ารวจความต้องการของนกั เรยี น ดา้ น
๒. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการ การเรยี น การเกบ็ คะแนน การวัดและการประเมนิ ผล มิติออกอากาศ
ทา้ งาน ๒. ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง แบบบนั ทกึ ข้อมลู พน้ื ฐานของตนเองด้าน
๓. แสดงพฤติกรรมการมจี ติ สาธารณะ ๕. ครูและนักเรียนอภปิ รายเพื่อหาข้อตกลงรว่ มกัน สรา้ งกฎ กติกา สุขภาพ
การเรยี นเพื่อให้มีผลการเรียนอย่ใู นระดบั ดีเยย่ี ม ๓. ใบงานที่ ๓ เรอื่ ง การหาค่าดัชนมี วลกาย
๔. แผนผงั ความคิดหัวข้อ “ปฏบิ ตั ิตนอยา่ งไรให้มผี ลการเรียน
๖. นักเรยี นวเิ คราะห์วิธีปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ต่อการเก็บคะแนนและการ ดีเยีย่ ม”
สอบรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ สรุปเป็นแผนผังความคิด
หัวขอ้ “ปฏบิ ัติตนอยา่ งไรใหม้ ผี ลการเรียนดีเย่ียม”
๗. นกั เรยี นศึกษาใบความรทู้ ่ี ๑ หนา้ ๓ ข้อตกลงในการเรยี น
วิชาสขุ ศกึ ษา ออกอากาศ การศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทยี ม พรอ้ มท้งั สา้ รวจ

4

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 1 ๕
หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 1 พัฒนาการสมวัย เร่ือง การปฐมนเิ ทศ เวลา ๑ ช่ัวโมง
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สุขศึกษาและพลศกึ ษา รายวิชา สขุ ศกึ ษา ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๒
ความตอ้ งการของนักเรียน ด้านมิตอิ อกอากาศ (ขอ้ ๙) แล้วบนั ทกึ ใน
ใบงานที่ ๑ เร่อื ง สา้ รวจความต้องการของนกั เรียน ด้านมติ ิออกอากาศ
๘. สมุ่ ถามนกั เรยี นเพอื่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏบิ ัตอิ ย่างกลั ยาณมติ ร
๙. ครูแนะน้าให้นกั เรียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานของตนเองในใบงานท่ี ๒
เพ่อื ตรวจสอบความผิดปกติของรา่ งกายและเป็นขอ้ มลู ในการวางแผนดแู ลสุขภาพของ
ตนเอง และบุคคลในครอบครัว
๑๐. ครแู นะน้านกั เรียน วดั สว่ นสงู และช่ังน้าหนัก บันทึกในใบงานท่ี ๓
เร่ือง การหาค่าดัชนีมวลกาย แปรผล จัดกลุ่มผอม ปกติ น้าหนักเกินอ้วนระดับ ๑
อว้ นระดบั ๒ ของนกั เรยี น เพอื่ น้าไปอภิปรายรว่ มกันในช่วั โมงท่ี ๒
๑๑. ครเู สนอแนะ เรื่อง การแปรผลค่าดชั นมี วลกาย เป็นการตรวจสอบ
การพฒั นาด้านร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (กรมอนามัย) จาก
https://bit.ly/2vYUU0k. การคานวณคา่ BMI ดัชนมี วลกาย

https://bit.ly/2WLcv4Z- หนุ่ ดี สขุ ภาพดี งา่ ยๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม

เพ่อื จะได้วางแผนพฒั นาสุขภาพของตนเองและบคุ คลในครอบครัว
๑๒. นัดหมายนักเรยี น ทดสอบกอ่ นเรยี นหนว่ ยการเรยี นรู้ที่ ๑ พัฒนาการ

สมวัย นอกเวลาเรียนเพื่อต้องการทราบความรพู้ นื้ ฐาน
ขน้ั สรุป
นักเรียนสรุปเรอ่ื ง การปฐมนิเทศ ในประเด็นคา้ ถาม ดังน้ี
๑. นกั เรียนรสู้ กึ อยา่ งไรกบั น้าหนกั ส่วนสงู ของตนเอง
๒. ท่ีผ่านมานักเรยี นปฏิบัตอิ ย่างไรเกี่ยวกับน้าหนักและสว่ นสงู ของตนเอง

5

6 11

ใบควำมรู้ท่ี ๑ เรื่อง แนะนำกำรเรยี น ขอ้ ตกลงกำรเรยี น
หนว่ ยกำรเรยี นรทู้ ่ี ๑ แผนกำรจดั กำรเรียนรูท้ ่ี ๑ กำรปฐมนิเทศ

รำยวิชำสุขศกึ ษำ ชน้ั มธั ยมศกึ ษำปีท่ี ๒
กำรเก็บคะแนนและกำรสอบ รำยวชิ ำพ้นื ฐำน สขุ ศึกษำ ชนั้ มธั ยมศึกษำปที ี่ ๒

สอบยอ่ ย สอบย่อย แบบประเมินและเกณฑ์กำรประเมินผล
สอบกลำงภำค กำรปฏิบัตกิ จิ กรรม ด้ำนคณุ ธรรม จริยธรรม คำ่ นิยม
สอบปลำยภำค และคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์
โครงงำน/ ๑. รกั ชำตศิ ศำาสสนนก์ ์ ษกษัตรตั ยิร์ยิ ์
๑๐+๒๐+๒๐ แฟม้ สะสมผลงำน ๒. ซอื่ สัตย์สจุ รติ
๓. มีวินยั
๑๐+๒๐+๑๐ ๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อยำ่ งพอเพยี ง
๖. ม่งุ ม่ันในกำรทำงำน
๗. รกั ควำมเปน็ ไทย
๘. มีจิตสำธำรณะ

๑๐

กำรสอบและกำรเก็บคะแนน
1. กำรสอบและกำรเก็บคะแนน รำยวชิ ำพื้นฐำน สุขศกึ ษำ ม. 2 ดงั นี้
กำรวัดและประเมินผลดำ้ นควำมรู้ (K) คะแนนรวม 50 คะแนน
สอบยอ่ ย 10 คะแนน
สอบกลำงภำค (ตำมกำหนดกำรของโรงเรียน) 20 คะแนน
สอบปลำยภำค (ตำมกำหนดกำรของโรงเรียน) 20 คะแนน
๒. กำรวัดและประเมนิ ผลด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P)
และสมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน คะแนนรวม 40 คะแนน
คะแนนเกบ็ จำกกำรสอบยอ่ ย 10 คะแนน
คะแนนเกบ็ จำกกำรปฏบิ ัติกิจกรรม 20 คะแนน
โครงงำน/แฟม้ สะสมผลงำน 10 คะแนน
๓. กำรวัดและประเมินผลดำ้ นคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (A) คคะะแแนนนนรวม 10๑ค๐ะแคนะนแนน
สงั เกตพฤตกิ รรมด้ำนคุณธรรม จรยิ ธรรม และคำ่ นยิ มในกำรทำงำนกลุม่ 10 คะแนน
คะแคนะนแรนวนมรทว้งั มหทม้ังดหมด 100 คะแนน

712

๒. กำรตดั สนิ ผลกำรเรยี น เวลาเรียน
กำรตัดสินผลกำรเรียน รำยวิชำพนื้ ฐำน สุขศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปที ่ี 2 ดังนี้
1) เวลำเรียน ไมน่ ้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำเรยี นท้งั หมด (หำกเวลำเรียนไม่ครบตำมเกณฑจ์ ะ
ไม่มีสิทธเิ์ ข้ำสอบและได้รบั ผลกำรเรียน “มส”)
2) กำรใหร้ ะดับผลกำรเรียนกกำารรตตดั ดั สสนิ ินเพเพอื่ ่อื ใใหหร้ ้ระะดดบั บั ผผลลกกำารรเรเรียยี นนขขอองงรรำายยววิชชิ ำาพพ้ืนื้นฐฐำานนสสขุ ุขศศึกกึ ษษำา
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ี่ 2 กำหนดเกณฑ์กำรตัดสนิ โดยใชต้ ัวเลขแสดงระดบั ผลกำรเรียนเปน็ 8 ระดับ
ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย ช่วงคะแนนทไี่ ด/้ เปน็ รอ้ ยละ
4 ดีเยย่ี ม 80 – 100
3.5 ดีมำก 75 – 79 ไมม่นนอ้ ้อยยกกววา่ ่า๘80๐%%

3 ดี 70 – 74
2.5 ค่อนข้ำงดี 65 – 69
2 ปำนกลำง 60 – 64
1.5 พอใช้ 55 – 59
1 ผ่ำนเกณฑ์ข้นั ต่ำ 50 – 54
0 ต่ำกว่ำเกณฑ์ 0 – 49

ระดบั ผลกำรเรยี น

๔ 80–100
๓.๕ 75–79

๓ 70–74
๒.๕ 65–

๒ 606–964
๑.๕ 55–59

๑ 50–54
๐ 0–49

คะแนน
๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ร้อยละ

๘8
๓. ขอ้ ตกลงในการเรยี นวิชาสุขศกึ ษา ออกอากาศการศึกษาทางไกลผา่ นดาวเทียม

๑) ตอ้ งเข้าเรียนไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานี้หรือ
ไม่ขาดเรยี นเกิน 3 ครัง้ กรณีปว่ ยตอ้ งสง่ ใบลาโดยผูป้ กครองลงช่ือรับรองการลา

2) เข้าหอ้ งเรียนตรงเวลาและรกั ษามารยาทในการเรยี น
3) การเรยี นรู้แตล่ ะหน่วยจะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยี น (สอบนอกเวลาเรยี น)
4) ในช่ัวโมงทม่ี กี ารฝึกปฏบิ ตั ิงาน ควรเตรียมวสั ดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือให้พร้อม โดยจัดหาไว้ลว่ งหนา้
5) รบั ผดิ ชอบการเรยี น การจัดทา้ โครงงาน การจัดส่อื คลปิ วดี ีโอและการสง่ งานตามเวลาทกี่ ้าหนด
6) รักษาความสะอาดบรเิ วณที่ปฏิบัตงิ านและเครอ่ื งมือท่ีใช้ท้างานทกุ ครั้ง
๗) ข้อปฏบิ ัติการเรยี นออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยี ม คือ ๑. น่ังตวั ตรง ๒. ตามองผู้พูด

๓. สงบนง่ิ ๔. ฝึกซ้าๆทกุ คร้งั ทกุ ชว่ั โมง ๕. ฟังอย่างตง้ั ใจเพือ่ การมสี มาธิ ๖. สรปุ ความรทู้ ี่ได้
๗. บันทกึ ในสมุด ๘. กล่าวขอบคุณ ชืน่ ชม มีน้าใจ เปิดใจ

มีทัศนคตเิ ชิงบวกเป็นกัลยาณมิตร
๘) หลงั จากการเรียนการสอนเสรจ็ แต่ละหนว่ ย ใหก้ รอกแบบประเมินความพงึ พอใจท้ายหน่วย เพอ่ื เปน็
แนวทาง

ในการปรับปรุง ส่งตามชอ่ งทางท่สี ามารถติดต่อกับโรงเรยี นตน้ ทางได้
๙) ทา้ ใบงานท่ี ๑ เร่ือง สา้ รวจความต้องการของนักเรยี น ด้านมติ อิ อกอากาศ

๙.๑ บอกตัวตนของนักเรียนให้ครรู ู้วา่ เป็นอยา่ งไร ตอ้ งการทา้ อะไร
๙.๒ นักเรยี นต้องท้าอะไรตามทนี่ กั เรยี นบอกวา่ เรียนได้มี “ความสุข”

194

ใบงำนท่ี ๑
เรือ่ ง สำรวจควำมต้องกำรของนักเรยี น ดำ้ นมติ ิออกอำกำศ
หน่วยกำรเรยี นรูท้ ี่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนร้ทู ี่ ๑ เรอ่ื ง กำรปฐมนเิ ทศ

รำยวิชำ สขุ ศกึ ษำ ช้ันมธั ยมศกึ ษำปีที่ ๒

ช่ือ-สกลุ ....................................................................เลขท.ี่ .................................หอ้ ง............. ......

คำชแี้ จง ใหน้ ักเรียนบนั ทึกข้อตกลงกำรเรียนรำยวิชำสุขศึกษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒ ตำมตำรำง ดังน้ี

ท่ี สง่ิ ทคี่ วรทำ ครู สิ่งทีไ่ ม่ควรทำ นกั เรียน
ส่งิ ทีค่ วรทำ (ควำมสุข) ส่ิงทีไ่ ม่ควรทำ (ไม่พอใจ)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ
(............................................................................)
ระดบั ช้นั มัธยมศึกษำปที .ี่ ..../......

10 15 15 15

ใบงำในบทงำี่ ใ๒นบทง่ีำ๒นท่ี ๒
เรอื่ งเรแือ่ บงบเรแบือ่ บันงบทแบึกบันขบท้อบึกมนัขูลท้อพมึกน้ื ขลู ฐพ้อำม้ืนูลฐขพำอนื้งตขฐนอำนงเอตขงนอดเงำ้อตนงนดสเ้ำุขอนภงสดำขุ้ำพนภสำพขุ ภำพ
หนว่ หยนกว่ำหรยเกนรำว่ยี รยนเกรียำูท้ รนี่ เ๑รทู้ยี ี่นแ๑ผรู้ทนแี่ก๑ผำนรจแกดัผำกรนจำกัดรำเกรำจยี รัดนเกรยีำู้ทรนี่ เ๑รทู้ียเรี่น๑่อื รง้ทู เร่ี ๑อ่ืกงำเรรปกือ่ ฐำงรมปนกฐเิำทมรศปนฐเิ ทมศนเิ ทศ

รำยวริชำยำวรสิชำขุ ำยศวสกึ ชิ ขุษำศำสกึ ขุษศำชกึ ัน้ ษมำชธั ้ันยมชัธศยั้นึกมษศธัำึกยปษมีทศำี่ ๒ปกึ ษีทำี่ ๒ปที ี่ ๒
คำชคี้แำจชงแี้คใจหำงช้นแ้ีักใหจเร้นงยี ักในหเบรน้ ียนั ักนทเบรึกียันขนท้อบึกมนัขลู ้อทขมอึกูลงขนข้อกัอมเงลู รนขียกั อนเงรนียักนเรียน

วนั ทว่ีเกนั ็บทข่เีวก้อัน็บมทขลู เ่ี ้อก...ม็บ..ลูข...้อ../ม...ลู..../......./......./......./......./.โ..ร..ง.เ.ร.โ.รีย..ง.นเ.ร.โ.ยีร..นง..เ.ร..ยี..น...................................ห...อ้ ..ง..ห..อ้../ง..ห...้อ./.ง...เ.ล.../ข.ท.เ.ลี.่ .ข...ท.เ่.ีล..ข..ท. ่ี......
ส่วนสทว่ ี่ ๑นทสขว่ี ้อ๑นมทขูล่ี ้อท๑มั่วขูลไปท้อม่ัวูลไปท่ัวไป
เลขบเลตั ขรบปเัตรละรขชปบำรตั ชะรนชปำรช…ะนช…ำ…ช……น…………………………………………………………..………….ช.…อื่ …-สช..ก่อื ลุ -สชก(ื่อดุล-.ชส.(ก/ดุลด.ช.ญ.(/ด.ด)..ชญ.../.ด)....ญ....).....................................................................
วัน เวดันือนเดวปันือีนเกดปิดือี นเก..ปิด...ี .เ.ก...ิด..../......./......./........../......./......./............อ...ำ..ยุอ: ำ.ย..ุ.:อ...ำ..ย..ุ:....ป..ี....ป...ี ....ปี กลุม่ กเลลอื ุม่ ดเกล..ล.ือ.ุ่ม.ด..เ.ล..ือ...ด.......................
ท่ีอยท.ู่ ..ีอ่ ..ย..ู่.ท..อี่...ย..ู่......ห...ม..ู่ .ห...ม..ู่..ห...ม...ู่ต..ำ..บ..ตล...ำ..บ..ล.ต..ำ..บ...ล.......................อ..ำ..เ.ภ.อ..อ.ำ..เ.ภ.อ.อ..ำ..เ.ภ...อ........................จ..ัง..ห..วจ..ัด.ง.ห...ว.จ.ัด.ัง..ห..ว...ัด...................................
สิทธสิดิทำ้ นธสิดขุ้ำทิ นภธสำดิ พุขำ้ ภนำสพุขภำพ ไมท่ รไมำบท่ /รไำมบท่ม/รีไำมบ่ม/ี ไม่มี ประกปันระสกุขปนัภรสะำพขุกภนัถำ้วสพนขุ ถหภว้นำนพำ้ หถน้วนำ้ หน้ำ ประกปันระอกบุปันัตรอะิเหุบกตนัตุโิเอรหบุงตเัตรุ ิเียหนตุ
โรงเรโรยี งนเรโียรนงเรยี น

 ขำ้ รำขชำ้ กรำขรช้ำกรำำรกชรกะำทกรรวะงทก..รร..วะ..งท...ร..ว..ง..........................ห..น...ว่ .หย...งน.ำ.ว่.น.ยห.ง.น.ำ.ว่.น.ย...ง.ำ..น..............................................
 ประกปันระสกังปคนั รมสะงักคหันมนสังว่ คหยมนงำ่วนยห.ง.น.ำ.ว่.น.ย...ง.ำ..น.................................................................................................
ขอ้ มขูลอ้ตมวั ขูลเอตอ้ งมวั เูลอตงัวเอง
น้ำหนำ้กั ห..น...กัำ้..ห...น...ัก..ก..โิ.ล...กก..รโิ..มัล..ก.กริโัมลกรสมั ่วนสว่งู .น..ส...ูงว่..น...ส..งู......ซ..ม.....ซ..ม.....เซสม้น.รเอส้นบรเอเอสวบน้ ..เร.อ.อ.ว..บ..เ..อ.ซ.ว.ม.....ซ(..ลม..ง..พ.(ซงุลมงช.พำ(ุงยล>งชพ=ำงุย9>ช0=ำซ9ยม>0.=,ซ9ม0., ซม.,
หญิงห>ญ=งิ 8ห>0ญ=ซิง8ม>0.)=ซ8ม0.)ซม.)
ชีพจชรพี...จ..ร.ช..ีพ...จ..ร.......................ค..ร..งั้../ค.น.ร..ำัง้.ท./.คนี รำงั้ท/ีนหำำทยีใหจำ.ย...ให.จ..ำ..ย..ใ..จ....................................ค..ร..ั้ง../ค.น..ร.ำ.้งั .ท/คนี รำ้ังท/ีนำที
ควำมคดวันำมโคลดวหันำติโมล(ดคหนัรติ ั้งโ(ลทคห่ีร1ิตงั้ )ท(*ค่ี.ร.1.้ัง..)ท.*..ี่ .1...).*....../......./......./......m...m...m../.H.m..g..m/คHmวgำ.ม/คHดวgันำมโคลดวหันำิตโมล(ดคหนัรติ ง้ัโ(ลทคหี่ร2ติง้ั )ท(.ค.ี่.ร2..้ัง.).ท...่ี .2...)..../......./......./......m...m...m../.H.m..g..m/Hmg./Hg
* ปก*ตปิ=ก[<*ต1ิ=ป2[ก<0ต1ิ=/2<[<081/0<2],80เ0/ส<]ยี่ ,8งเ=0ส[ี่ย]1,ง2เ=ส0[ี่ย1-ง12=30[19-12/38090-1/-8390]-/,8ส90ูง]-ร,8ะส9ดูงบั]ร,ะ1สด=ูงบั ร[1ะ4ด=บั0[11-14=50[19-14/59090-1/-9590]-/,9ส90งู ]-ร,9ะส9ดงู บั]ร,ะสดูงับระดับ
ส2ูง=ร[ะ≥2ด1=ับ6[≥201=/6>[≥011/0>6010]0/ก>0ร1ณ] 0กีท0รว่ี ณ]ดั กทีครว่ี ณำัดมคที ดว่ี นัำัดมคดรวัน้งำทคมี่รด1้ังนทผคี่ ลร1ัง้ผทผดิ ี่ลป1ผกดิผตปลิ ใกผหตดิ น้ ิปกัใกหเรต้นียิกั ในหเพรน้ ยี ักกันเ1พร5ียักนน1พำ5ักทนี1แำ5ลทว้ ีนจแำงึลทวว้ ัดีจแซงึ ลำ้ว้วคัดจรซึง้ัำวทคัด่ีรซ2ง้ั ำ้ ทค่ี ร2ัง้ ที่ 2
สว่ นสทว่ ี่ 2นทสปว่ี ร2นะทวป่ีัตร2ิกะวำปัตรรเกิะจำวบ็ รตั ปเกิจ่วำ็บยรปใเนจ่ว็บอยดปในีต่วอแยดลในตีะแปอลดจั ะตีจปแุบจัลนั จะปุบัจนจุบนั
๑. บ๑ิด.ำบ-ม๑ิดำำ.ร-บดมิดำขำรอ-ดมงำำทขร่ำอดนงำทขม่ำอีปนงรทมะ่ำวีปนัตริกะมำวีปรตั รเิกจะำ็บวรัตปเิกจ่วบ็ำยรปดเ้วจ่ ยบ็ โดปรว้ ว่คยยตโด่อร้วคไยปตโน่อรห้ีไคปรตนือ่อห้ีไไมปร่ือนไ้ีหมร่ ือไม่มีปไมร่มะวีปไัตมริเะ่มจวปี็บัตรปิเะจว่ ว็บยัตปิเจว่ ยบ็ ปว่ ไยมท่ รไมำบ่ทรไำมบท่ รำบ
 เบำหเบวำนหเวบ(ำDำนMหว()DำนM)(DM) ควำมคดวนัำมโคลดวหนั ำิตโมลสดหูงันิต(โHสลงูหT)ิต(HสTงู )(HT)โรคเโกรำคตเ์กโ(รGำคตoเ์ uก(Gtำ)ตo์u(tG)out)โรคไโตรวคำไยตโรเวรคำอื้ ไยรตเงัวรือ้ำ(CยรเRังรFื้อ(C)รRงั F()CRF)
 กลำ้ มกเลน้ำอื้ มกหเลนวั ำ้ ือ้ใมจหเตนัวำใื้อยจหต(วัMำใยจl)ต(Mำยl)เ(สM้นlเ)เลสอื ้นดเลเสสอืม้นดอเสงล(มือSอดtrงสo(มSkอterง)o(kSetr)okถeงุ)ลมถโุงปลง่มถพโุงปอล่งมพ(โCอปOง่ พP(CอDOง) P(CDO) PมDะ)เรม็งะทเกุรมชง็ ทะนเุกิดรชง็ นทิดกุ ชนดิ
 ตอ้ หตนิ้อหินตอ้ หนิ  หอบหหอืดบ/ภหูมอดื ิแบ/ภพหูม้ืดิแ/พภมู้ แิ พ้  โรคเโรรื้อคนเรโรื้อคนเร้ือน  อน่ื ๆอ(ื่นตๆัดอข(ืน่ตำ,ัดๆตข(ำตบ,ัดตอขดำำบ), อตดำ)บอด)
๒. พ๒่-ี น. อ้พง๒-ี่ สน.ำอ้ พยง่ี-ตสนรำ้องยงทขตสอ่ำรำนงยทตม่ำรปีนงรทมะ่ำวีปนัตรกิะมำวีปรัตรเิกจะำบ็วรัตปเิกจ่ว็บำยรปดเ้วจ่ ยบ็ โดปร้ว่วคยยตโดอ่รว้คไยปตโน่อรหี้ไคปรตนอื ่อ้ีหไไมปร่ อืนไหี้ มร่ ือไไมมม่ ่ ปีไมรม่ะวปี ไัตมริเะ่มจวปี็บตั รปิเะจ่วว็บยัตปเิ จ่วย็บป่วยไมท่ รไมำบ่ทรไำมบ่ทรำบ
 เบำหเบวำนหเวบ(ำDำนMหว()DำนM)(DM) ควำมคดวันำมโคลดวหันำิตโมลสดหูงันิต(โHสลูงหT)ติ(HสTงู )(HT)โรคเโกรำคตเ์กโ(รGำคตoเ์ uก(Gtำ)ตo์u(tG)out)โรคไโตรวคำไยตโรเวรคำอื้ ไยรตเังวร้อืำ(CยรเRงั รFือ้(C)รRงั F()CRF)
 กลำ้ มกเลนำ้ อ้ื มกหเลนวั ำ้ อ้ืใมจหเตนวั ำใ้ือยจหต(ัวMำใยจl ต(Mำยl (เMส้นl เเลสือ้นดเลเสสือมน้ ดอเสงลมอื (Sอดtงสroม(Skอteงr)o(kSetr)okถeุง)ลมถโุงปลง่มถพโงุปอลง่ มพ(โCอปOง่ พP(CอDOง) P(CDO) PมDะ)เรมง็ ะทเุกรมชง็ ทะนเกุิดรช็งนทดิุกชนดิ
 ตอ้ หตนิ้อหินตอ้ หิน  หอบหหอืดบ/ภหูมอืดแิบ/ภพหูม้ดื แิ /พภูม้ แิ พ้  โรคเโรร้ือคนเรโรอ้ื คนเรอ้ื น  อืน่ ๆอ(ื่นตๆดั อข(น่ืตำ,ัดๆตขำ(ำตบ,ัดตอขดำบำ),อตดำ)บอด)
๓. อ๓่นื .ๆอ..๓่นื...ๆ...อ..ื่น...ๆ.........................................................................................................................................................................
............................................................................... ............................................................................................... .......

(......(........(.............................................................)......).......)
ลงชอ่ืลผงชบู้ อื่นัลผทงูบ้ชึกันือ่ขผท้อบู้กึมนัขลู ้อทมกึ ูลข้อมูล

5 ๑๑ 11

ใบงานที่ ๓
เรอื่ ง การหาค่าดัชนีมวลกาย
หน่วยการเรยี นร้ทู ่ี ๑ แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี ๑ เร่อื ง การปฐมนิเทศ
รายวชิ า สขุ ศกึ ษา ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๒
ชอ่ื -สกลุ ................................................................................เลขท.่ี ...................หอ้ ง ..................
คาชีแ้ จง ให้นักเรยี นวดั สว่ นสูงและชัง่ นา้ หนัก แลว้ คา้ นวณหาคา่ BMI จาก https://bit.ly/2vYUU0k.
ตามรายละเอียดที่กา้ หนด น้าขอ้ มลู เทียบกบั เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั https://bit.ly/2WLcv4Z-หุ่นดี
สุขภาพดี งา่ ยๆแคใ่ ช้ 4- พฤติกรรม แล้วประเมินตนเองวา่ อยกู่ ลุม่ ใด จดั กลมุ่ ผอม ปกติ น้าหนักเกนิ อว้ นระดับ
๑ อว้ นระดับ ๒
รายละเอยี ด : ค้านวณหาค่า BMI เพื่อประเมินหาไขมนั ส่วนเกินในร่างกาย นา้ ขอ้ มูลมาดูอัตราเส่ียงต่อการเกิด
โรคต่างๆและเปรียบเทยี บคา่ BMI กบั เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
ข้อมูลเพิ่มเติม : Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ น้าหนักตัว / ความสูง ยกก้าลัง
สอง ความส้าคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลร่างกาย เพ่ือประเมินหาส่วนไขมันในร่างกาย ซ่ึงค่าดังกล่าวนิยมใช้ใน
การคา้ นวณอย่าง แพรห่ ลาย เน่อื งจากคา้ นวณงา่ ย และสามารถใชไ้ ดก้ ับทุกเพศ ทุกวยั และทุกเชอื้ ชาติ เพื่อน้า
ข้อมูล ดูอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ถ้าค่าที่ค้านวณได้ มากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว
จะมีภาวะเส่ียงตอ่ การเปน็ โรคความดนั โลหติ สูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคน่ิวในถุงนา้ ดี แต่ถา้
ผู้ท่ีผอมเกินไปจะเส่ียงต่อการติดเช้ือ ประสิทธิภาพในการท้างานลดลง ดังน้ันควรรักษาระดับน้าหนักให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
เครอื่ งมือในการคา้ นวณค่า BMI
สว่ นสงู :

น้าหนัก :

BMI =

≥ ๓๐ : อว้ นระดับ 2
2๕.๐ – ๒๙.9 : อ้วนระดบั 1
23.๐ – 2๔.๙ : นา้ หนักเกนิ แล้ว
18.5 – 2๒.๙ : ปกติ
น้อยกว่า 18.5 : ผอม

ขอขอบคุณข้อมลู จาก https://bit.ly/2WLcv4Z-หนุ่ ดี สุขภาพดี ง่ายๆแคใ่ ช้ 4- พฤติกรรม
https://bit.ly/2vYUU0k.

1217

กำรวดั และประเมนิ ผล

สง่ิ ทต่ี ้องกำรวัด/ประเมนิ วิธกี ำร เครือ่ งมอื ทใี่ ช้ เกณฑ์
๑. อธิบำยควำมสำคญั ของ ตรวจคำตอบ มิติคณุ ภำพกำรประเมิน ผำ่ นระดบั พอใช้ขน้ึ ไป
กำรจดั ทำข้อมลู พื้นฐำนของตนเอง ชิน้ งำน (รบู คิ )
เกีย่ วกับไดส้ ุขภำพได้

๒. วิเครำะหว์ ธิ ีปฏิบัติตนท่ี ตรวจผลงำน (ใบงำน) มติ ิคณุ ภำพกำรประเมนิ ผำ่ นระดับพอใชข้ นึ้ ไป
เหมำะสม กับวิธกี ำรเรยี น กำรวดั ช้ินงำน (รบู ิค)
และประเมินผลได้

๓. แสดงพฤตกิ รรมกำรมีวนิ ยั สังเกตพฤตกิ รรม แบบสงั เกต (รูบิค) ผ่ำนระดับพอใชข้ น้ึ ไป

๔. แสดงพฤติกรรมมุง่ ม่นั ในกำร ตรวจสอบควำมสำเรจ็ มติ ิคณุ ภำพกำรประเมิน ผำ่ นระดบั พอใช้ขน้ึ ไป
ทในำกงำานรท�ำ งาน ของชนิ้ งำน ชิน้ งำน (รบู คิ )

๕. แสดงพฤติกรรมกำรมจี ิต สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต (รูบิค) ผ่ำนระดับพอใชข้ น้ึ ไป
สจำิตธสำารธณาระณะ

1318
บันทกึ ผลหลังกำรสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ปญั หำและอปุ สรรค
........................................................................................................................................ ..............................................
.................................................................................... ................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแกไ้ ข
....................................................................................................................................... ..................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงชอ่ื ...........................................................ผู้สอน
(..........................................................)

วนั ท่ี........ เดือน............................ พ.ศ.............

ควำมคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะของผบู้ ริหำรหรอื ผู้ท่ไี ดร้ ับมอบหมำย
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................................ ........................................
.......................................................................................... .......................................................... ....................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงชื่อ...........................................................ผ้ตู รวจ
(..........................................................)

วันที.่ ....... เดือน............................... พ.ศ.............

19

หน่วยกำรเรยี นรู้ที่ ๑ พฒั นำกำรสมวัย แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เวลำ ๑ ช่ัวโมง
กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้ สขุ ศกึ ษำและพลศกึ ษำ เรื่อง กำรเปลีย่ นแปลงในวัยรุ่น ช้ันมัธยมศึกษำปที ี่ ๒

รำยวิชำ สุขศึกษำ

ขอบเขตเนอื้ หำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สอ่ื / แหลง่ เรียนรู้
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงด้ำนร่ำงกำย ขนั้ นำ ๑. ใบควำมรู้ที่ ๒ เรอื่ ง กำรเปลย่ี นแปลงและพัฒนำกำรใน
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำอย่ำงรวดเร็ว วยั รุ่น (อำยุ๑๑๒๒--๒๒๐oปป)ี ี
กำรศึกษำลักษณะกำรเปล่ียนแปลงด้ำนต่ำงๆๆให้ ๑. ครตู ิดตำมงำนท่ีมอบหมำยใหน้ ักเรียนทำนอกเวลาเรยี น ๒. ใบงำนที่ ๔ เร่อื ง วิเครำะห์กำรเปล่ยี นแปลงและกำร
ใมหีค้มวีคำวมารมู้ครวคู้ ำวมาเมขเ้ำขใา้ จใจจจะะชช่วว่ยยใใหห้พ้พัฒัฒนนำากกำารสมวัย เใวบลงำาเนรทยี น่ี ๒ใบเรงือ่ ำงนกทาี่ร๒บันเรท่ือกึ งขก้อำมรูลบสนั ุขทภกึ าขพ้อตมนูลเอสงุขภใบำพงาตนนทเอ่ี ๓งในใบงำนท่ี ๓ พกาัฒรนพำฒั กนำราใกนาวรัยในรุ่นวัยร่นุ
สำมำรถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่ำงมคี วำมสขุ เร่อื ง กำรหำคำ่ ดัชนีมวลกำย ๓. ใบงำนที่ ๕ เรอื่ ง วเิ ครำะห์ควำมสัมพันธ์กำรเปลี่ยนแปลง
จุดประสงค์กำรเรยี นรู้ และกำรพัฒนำกำรของตนเอง
ดำ้ นควำมรู้ ๒. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลและร่วมอภิปรำย เกี่ยวกับกำรนำ ๔. สืบค้นแหลง่ เรยี นรเู้ พ่มิ เตมิ
อธบิ ำยกำรเปลย่ี นแปลงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ข้อมูล มำใช้ตรวจสอบ ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรค และกำรพัฒนำด้ำน http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/
อำรมณ์ สงั คมและสติปัญญำในวัยรุ่นได้ ดร่ำา้ งนกรำา่ ยงใกหา้เยปใ็นหไ้เป็นตำไปมตเกาณมเฑกม์ณำฑต์มรฐาำตนรขฐาอนงกขรอมงอกนรมำอมนัยามยั พฒั นำาและกำารเปลี่ยนแปลง วัยรุน่
ด้ำนทกั ษะและกระบวนกำร https://bit.ly/2MZUn3366พพัฒฒั นนาำกกาำรรแแลละะกกาำรรปปรรับับตตวั วัในใน
วเิ ครำะหข์ ้อมูลด้ำนร่ำงกำย จิตใจออำารรมมณณ์ ์สสงั ังคคมม ๓. ครูอธิบำยเพิ่มเติมเรื่อง กำรพัฒนำกำรให้เป็นไปตำมวัย วในัยวรยันุ่ ร่นุ
และสตปิ ัญญำในวยั รนุ่ ได้ หรอื ไม่ ตรวจสอบได้จำก กำรหำคำ่ ดัชนมี วลกำย https://www.youtube.com/watch?v=300llxxjtjtvvKKkkIgIg
ด้ำนคุณลักษณะ คลิปวิดีโอกำารเปลยี่ นแปลงของวยั รนุ่ โดย สสส.
๑. แสดงพฤติกรรมกำรมวี นิ ัย ๔. แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ให้นักเรียนทรำบ https://sites.google.com/ภาำพกำารเปล่ียนแปลง
๒. แสดงพฤตกิ รรมใฝเ่ รยี นรู้ ขัน้ สอน ตำามวยั เพศชำาย/หญิง
๓. แสดงพฤติกรรมมงุ่ ม่นั ในกำรทำงำน ๕. ภาำพกำารพฒั นำาวัยทำารก-วัยชราำ
๔. แสดงพฤตกิ รรมกำรมจี ิตสำธำรณะ ๑. นกั เรียนดภู ำพ กำรเจรญิ เติบโตและกำรพฒั นำมนุษย์ กระตนุ้ ๖. https://bit.ly/1e66DDUUyyZZ//รรปู ูปแแบบบบGGrraapphhicic
นักเรียนด้วยประเดน็ คำถำม ดงั นี้ Organizer

๑) นักเรียนดูภำพนแี้ ลว้ คดิ ถงึ เร่อื งใดบำ้ ง เกี่ยวข้องกบั
นกั เรยี นในเร่ืองใดบ้ำง

๒) นักเรยี นคดิ ว่ำนักเรียนตรงกับภำพใด พิจำรณำแต่ละ
ภำพ มีควำมแตกตำ่ งกันอยำ่ งไรบ้ำง

๒. ครบู นั ทกึ คำตอบของนักเรียน

14

20

หน่วยกำรเรยี นรทู้ ่ี ๑ พฒั นำกำรสมวัย แผนกำรจดั กำรเรยี นรู้ที่ ๒ เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ สขุ ศึกษำและพลศึกษำ เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในวยั ร่นุ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๒

รำยวชิ ำ สุขศึกษำ

๓. จัดกลุ่มคำตอบของนักเรยี น ตำมลกั ษณะกำรเปลี่ยนแปลง ภำระงำน/ชิ้นงำน
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสตปิ ัญญำ ๑. ใบงำนท่ี ๔ เร่อื ง วเิ ครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงและกำร
๔. ครอู ธิบำยควำมรู้ เรอื่ ง กำรเปลี่ยนแปลงและพฒั นำกขาอรงวยั กพาัฒรนพำฒั กนำารกในาวรใัยนรวุน่ ยั รนุ่
ขตอ่ำงๆวยั ซต่ึง่าเงป็นๆไซป่ึงตเำปม็นธไรปรตมาชมำธตริขมอมงชมานตษุ ขิ ยอเ์ งรมยี นกุษวำ่ยเ์ วรัยี กวา่ วัย ๒. ใบงำนที่ ๕ เรอื่ ง วเิ ครำะห์ควำมสมั พนั ธ์กำรเปล่ียนแปลง
๕. นกั เรียนรว่ มกันตอบคำถำม “ถ้ำนกั เรียนเห็นคำว่ำวัยรนุ่ จะ และกำรพฒั นำกำรของตนเอง
คิดถึงเร่ืองใดบ้ำง” เขียนคำตอบบนกระดำน ๓. บันทกึ ผลกำรเรยี นรู้
๖. ครูและนักเรยี นร่วมกันจดั กล่มุ ข้อมูลให้ตรงกับ ด้านรา่ งกาย
จดิต้ำนใจร่ำองากรำมยณจ์ ิตสใังจคมอแำลรมะสณต์ ิปสังญคญมาและสติปญั ญำ
๗. ครอู ธิบำยถงึ ปจั จยั หลำยประกำรท่สี ่งผลต่อการเปล่ยี นแปกลำงร
เดป้าลนีย่ รนา่ งแกปาลยงดจ้ำิตนใจร่ำองากรำมยณจ์ติ สใงั จคมอแำรลมะณสต์ สปิ งั ัญคญมแาลในะวสยัตรปิ นุ่ ัญญำในวยั รนุ่ ให้
มใหีคม้วคีำมวาแมตแกตกำ่ ตงกา่ ันงกนั
๘. ใหน้ ักเรียนแบ่งกลุม่ ตำมควำมสมัครใจ กลมุ่ ละ ๔ - ๖กคลนุ่มละ
๔ศกึ-๖ษาคในบคศวึกาษมำรใูท้ บี่ ค๒วำเรมือ่ รงู้ทกี่ ๒ารเรป่ือลงย่ี กนำแรปเปลลงแย่ี ลนะแพปัฒลงนแาลกะาพรัฒนำกำรใน
วในยั วรัยนุ่ ร(ุน่ ๑๒(๑-๒๐- ๒ปี)o ปี)
๙. นกั เรยี นแตล่ ะกลุ่ม ทำใบงำนท่ี ๔ เรอื่ ง วิเครำะห์
กำรเปลยี่ นแปลงและกำรพัฒนำกำรในวยั รุน่
๑๐. นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรวเิ ครำะห์ใบ
ใงบำนงาทน่ี ๔ที่ ๔
๑๑. ให้นกั เรยี นสะท้อนควำมคิดเกี่ยวกบั กำรรว่ มกิจกรรมด้วย
คำถำม ดังน้ี

15

หน่วยกำรเรยี นรทู้ ่ี ๑ พฒั นำกำรสมวัย แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ที่ ๒ 21
กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ สขุ ศึกษำและพลศกึ ษำ เร่ือง กำรเปลย่ี นแปลงในวัยรุ่น เวลำ ๑ ช่ัวโมง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปีท่ี ๒
รำยวิชำ สุขศึกษำ
๑) จำกกิจกรรมกำรเรียนนักเรียนได้เรียนรูเ้ ร่ือง
ใดบำ้ ง
๒) เร่อื งใดบำ้ งทีน่ กั เรียนได้รับควำมรเู้ พ่มิ จำกสงิ่ ที่
เคยเรยี นรู้
๓) เรอ่ื งใดบำ้ งที่นกั เรียนตอ้ งกำรศกึ ษำเพ่ิมเติม
๑๒. ครูและนกั เรยี นรว่ มอภิปรำยเรอ่ื งกำรเปลยี่ นแปลงและ
พัฒนำกำรในวัยรนุ่ จะมีควำมสมั พนั ธใ์ นทกุ ดำ้ นเปน็ ไปตำมวัย
๑๓. นกั เรียนทำใบงำนที่ ๕ เรื่อง กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำกำรของตนเองและนำมำในชั่วโมงถดั ไป
ขั้นสรุป
ครแู ละนักเรยี นร่วมกันสรปุ เร่ือง กำรเปลีย่ นแปลงดำ้ นร่ำงกำย จติ ใจ
อำรมณ์ สังคมและสตปิ ัญญำในวัยรนุ่ และบันทกึ ในสมุดด้วยคำถำม
๑. นกั เรียนรสู้ กึ อย่ำงไรกบั กำรเปลย่ี นแปลงและกำรพฒั นำกำร
ในวัยรุ่นในสภำพปัจจบุ ัน
๒. ที่ผำ่ นมำนักเรียนมีภำวะเส่ียงตอ่ กำรเปลยี่ นแปลงและ
พฒั นำกำรในเรื่องใดบ้ำง
๓. นกั เรยี นคดิ ว่ำจะป้องกันภำวะเสยี่ ง ท่เี กดิ จำก
กำรเปลีย่ นแปลงและพฒั นำกำรตนเองได้อยำ่ งไรบำ้ ง

16

๑๗17

การวดั และประเมนิ ผล

สงิ่ ท่ตี ้องการวัด/ประเมนิ วธิ กี าร เครอื่ งมอื ทใี่ ช้ เกณฑ์
๑. อธบิ ายการเปลย่ี นแปลงด้าน ตรวจคาตอบ มิตคิ ุณภาพประเมิน ผ่านระดับพอใช้ข้นึ ไป
ร่างกาย จติ ใจ อารมณ์ สังคม ชกน้ิารงปานระ(เรมูบนิ ิคช)ิน้ งาน
และสตปิ ญั ญาในวัยรนุ่ (รบู ิค)

๒. วเิ คราะห์การเปลยี่ นแปลงดา้ น ตรวจผลงาน (ใบงาน) มติ ิคณุ ภาพประเมนิ ผา่ นระดับพอใช้ขึ้นไป
รา่ งกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและ ชก้นิารงปานระ(เรมูบินคิ ช)น้ิ งาน
สติปัญญาในวัยรุ่น (รบู ิค)

๓. แสดงพฤติกรรมการมวี ินัย สงั เกตพฤติกรรม แบบสงั เกต (รูบิค) ผ่านระดับพอใชข้ ้นึ ไป

๔. แสดงพฤตกิ รรมใฝเ่ รยี นรู้ ตรวจสอบความสาเรจ็ ของ มติ ิคณุ ภาพพการ ผา่ นระดับพอใช้ขน้ึ ไป
๕. แสดงพฤติกรรมมงุ่ ม่นั ในการ ช้นิ งาน กปารระปเรมะินเมชินน้ิ ชง้นิางนาน(ร(บู รบูิคคิ) )
ทในากงานรท�ำ งาน ตรวจสอบความสาเรจ็ ของ มติ คิ ณุ ภาพพการ ผา่ นระดับพอใชข้ ้ึนไป
ชิ้นงาน กปารระปเรมะินเมชนิ ้นิ ชงิ้นางนาน(ร(บู รูบิคคิ) )

๖. แสดงพฤตกิ รรมการมีจติ สงั เกตพฤติกรรม แบบสังเกต (รูบิค) ผา่ นระดับพอใชข้ ้ึนไป
สาธารณะ

18 23
บนั ทึกผลหลงั กำรสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ปญั หำและอปุ สรรค
........................................................................................................................................ ..............................................
.................................................................................... ................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ขอ้ เสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงช่ือ...........................................................ผสู้ อน
(..........................................................)

วนั ท่ี........ เดือน............................ พ.ศ.............

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงชอื่ ...........................................................ผู้ตรวจ
(..........................................................)

วนั ท่ี........ เดอื น............................... พ.ศ.............

1๑9๙
ใบความรทู้ ่ี ๒
เร่ือง การเปลย่ี นแปลงและพัฒนาการในวยั รนุ่
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรอ่ื ง การเปล่ยี นแปลงและการพัฒนาในวยั รุ่น
รายวิชา สุขศึกษา ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๒
................................................................
วยั รนุ่ Adolescent
พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13 ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) และวัยรุ่น
ตอนปลาย (17-19 ป)ี ทั้งนเี้ พ่อื จะชี้ใหเ้ ห็นถงึ ลักษณะที่เด่นเป็นพเิ ศษของวยั รุน่ แต่ละชว่ ง ซึง่ มคี วามแตกต่างกัน
อย่างชดั เจนในด้านความรู้สกึ นึกคิด และความสัมพนั ธก์ ับบิดามารดาโดยแบ่งดงั น้ี
1. วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวล
เก่ยี วกบั การเปลย่ี นแปลงทางรา่ งกาย ซ่งึ จะสง่ ผลกระทบไปยังจิตใจ อารมณ์หงดุ หงิดและแปรปรวนงา่ ย
2. วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) เป็นช่วงท่ีวัยรุ่นจะยอมรับ
สภาพร่างกายทม่ี กี ารเปล่ียนแปลงเปน็ หนุม่ เป็นสาวไดแ้ ลว้ มคี วามคดิ
ท่ีลึกซ้ึง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของ
ตนเอง เพ่ือความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบ
เดก็ ๆ ท่ีผูกพันและอยากจะพง่ึ พาพ่อแม่
3. วยั รุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) เปน็ เวลาของการฝกึ ฝนอาชีพ
ตดั สนิ ใจท่ีจะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นชว่ งเวลาที่จะมคี วามผกู พัน
แนน่ แฟ้น (intimacy) กับเพื่อนตา่ งเพศ สภาพทางร่างกายเปล่ยี นแปลงเตบิ โตโดยสมบรู ณ์เตม็ ที่ และบรรลนุ ิตภิ าวะ
ในเชงิ กฎหมาย
การเปลย่ี นแปลงในวัยรนุ่ มี 3 ทางใหญๆ่ คอื
1. การเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย
2. การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ สังคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
ลักษณะท่ัวไปของวยั รุ่น
เเดด็ก็กผผู้ชชู้ าายยแและหเดญ็กิงผู้หเจญริงญเจเตริญบโเตเบิ ขโ้าตสเู่วขัยา้ รสุ่นวู ยัเรร็วนุ่ ชเ้ารต็ว่าชง้ากตันา่ งกเดนั ็กเผดู้ห็กญผิงูห้ จญะิงเขจ้าะสเขู่ก้าาสรู่กเปารลเ่ียปนลแี่ยปนลแงปทลางงทรา่ งรกา่ งยกกา่อยน
กเดอ่ ็กนผเดู้ช็กาผย้ชูปารยะปมราะณมา2ณป2ี ซป่ึงี จซะึ่งจทะำ�ทใหา้ในชั้นประถมตอนปลายหรือช้ันมัธยมต้น พบว่าวัยรุ่นหญิงจะมีร่างกายสูงใหญ่
ใเหป้ใ็นนสชาน้ัวปน้อระยถแมรกศรกึ ุ่นษใานตขอณนะปทล่ีเาดย็กหผรู้ชอื ายยังดูเป็นเด็กตัวเล็กๆ ทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสับสนและวิตกกังวล เด็กผู้หญิง
ชอั้นาจมกธั ังยวมลศวึก่าษตนาตเอองนไมตน้ห่ ยพดุบสวงู่าใวนัยขรณุน่ ะหทญ่เี ิงด็กผู้ชายก็เกดิ ความกังวลว่าทำ�ไมตวั เองจงึ ไม่สงู ใหญ่
จะมรี า่ งกายสงู ใหญ่ เป็นสาวนอ้ ยแรก
รุน่ ในขณะทเ่ี ดก็ ผู้ชายยังดูเป็นเด็กตวั
เล็ก ๆ ทาใหท้ งั้ สองฝา่ ยเกิด
ความสับสนและวิตกกังวล เดก็ ผู้หญิง
อาจกังวลว่าตนเองไม่หยดุ สงู ในขณะท่ี
เดก็ ผู้ชายกเ็ กิดความกังวลว่าทาไม
ตวั เองจงึ ไมส่ ูงใหญ่

20 ๒๐

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
1. ขนาดและความสงู : ในวัยเด็กทงั้ เดก็ ผูห้ ญงิ และเด็กผชู้ ายจะมีความกวา้ งของไหลแ่ ละสะโพก

ใกล้เคียงกันแต่เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายจะมีอัตราเร็วการเจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด ทาให้วัยรุ่นผู้ชายจะมี ไหล่กว้าง
กว่า วัยรนุ่ ผู้หญงิ มีอตั ราการเจริญเตบิ โตของสะโพกมากกวา่ ผู้ชาย

2. ไขมันและกล้ามเนื้อ : เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังใกล้เคียงกัน
จนกระทัง่ อายุประมาณ 8 ปีจะเริม่ มกี ารเจรญิ เตบิ โตอย่างรวดเร็ว วัยรนุ่ ชายจะมกี าลังของกล้ามเนื้อมากกว่า
วยั รุ่นผหู้ ญิง พละกาลังของกล้ามเน้ือจะแขง็ แรงขนึ้

3. โครงสร้างใบหน้า : ช่วงน้ีกระดูกของจมูกจะโตขึ้น ทาให้ดั้งจมูกเป็นสันข้ึน กระดูกขากรรไกรบนและ
ขากรรไกรลา่ งเติบโตเรว็ มากในระยะนี้ เช่นเดียวกบั กลอ่ งเสียง ลาคอ และกระดูกอยั ลอยด์ และพบว่าในวยั รนุ่ ชาย
จะเจริญเตบิ โตเร็วกว่าวยั รุ่นหญงิ ชัดเจน เปน็ เหตใุ ห้วัยรุ่นชายเสียงแตก

4. การเปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์โมน : ทั้งฮอรโ์ มนการเติบโต (growth hormone) และฮอร์โมนจากตอ่ ม
ไทรอยด์มีอทิ ธิพลตอ่ การเจริญเติบโต รวมทง้ั ฮอรโ์ มนทางเพศ นอกจากระดบั ฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อ
การเจริญเติบโตทางร่างกาย และอวัยวะเพศในวัยรุ่นแล้ว ตัวของมันเองยังส่งผลถึงความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจ
ปฏกิ ริ ิยาการเรียนรู้ ฯลฯ ในวัยรุ่นอกี ดว้ ย วัยรุ่นท่จี ะผา่ นชว่ งวิกฤตน้ีได้

นอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนไปแล้ว ยังต้องเข้าใจ
และควบคมุ อารมณ์ความรู้สึกทีพ่ ลุ่งพลา่ นขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงของระดบั ฮอร์โมน
ต่าง ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะต่อมไขมันใต้ผิวหนัง และต่อมเหง่ือจะทาหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น
เป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาเร่ือง "สิว" และ "กลิ่นตัว" แต่เนื่องจากวัยน้ีจะให้ความ

สนใจเก่ียวกับร่างกายท่ีมี การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความระแวดระวัง
ตัวเองมาก จึงทาใหว้ ัยรนุ่ พยายามท่ีจะรกั ษา "สวิ " อยา่ งเอาเปน็ เอาตาย ท้ังๆท่ี "สวิ "
จะเปน็ ปญั หาในช่วงวยั นแ้ี คร่ ะยะสนั้ ๆ เท่านั้น

5. การเปล่ียนแปลงของอวัยวะเพศ : วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วงระยะ1 ปี ก่อนที่ จะมีประจาเดือน โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเต้า
นม ซ่งึ เรมิ่ มีการขยายขนาดเมือ่ อายปุ ระมาณ 8-13 ปี และจะใช้เวลา 2-2 ปีครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ในช่วงอายุ
11-13 ปี วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะมีรูปร่างเป็นสาวเต็มตัว ดังน้ันในชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือ
มัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นวา่ วัยรนุ่ สาวจะมรี ปู รา่ งสูงใหญ่เปน็ สาวนอ้ ยแรกรนุ่ ในขณะทพ่ี วกผู้ชายยังดเู ปน็ เด็กชายตัว
เล็กๆ ท้ังๆ ท่ีเด็กผหู้ ญิงเคยตัวเล็กกว่าเดก็ ผูช้ ายมาตลอด ทาใหเ้ ด็กสบั สนและเป็นกงั วลกับสภาพร่างกายได้ การมรี อบ
เดือนคร้ังแรก จะมีเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจทาให้รู้สึกพอใจและภูมิใจที่เป็นผู้หญิง
เตม็ ตวั หรืออาจจะรสู้ กึ ในทางลบ คือ หวน่ั ไหว หวาดหวั่นหรือตกใจได้
ในช่วงน้ีวัยรุ่นจะกังวลหมกมุ่นกับรูปร่างหน้าตาและมักใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานๆ เพื่อสารวจรูปร่าง ส่วน
เว้าส่วนโค้งหรอื ใชก้ ระจกส่องดูบรเิ วณอวยั วะเพศด้วยความอยากรู้ อยากเหน็ ซ่งึ กไ็ มใ่ ช่พฤติกรรมท่ผี ิดปกติแตอ่ ย่างใด
สาหรับวัยรุ่นชาย ซ่ึงจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอัณฑะ เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ ๑o-๑๓ ปีครึ่ง และจะใช้
เวลานาน ๒-๔ ปี กว่าท่ีจะเติบโตและทางานได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่รูปร่างภายนอกจะมีการเจริญเติบโต
เปล่ียนแปลงช้ากวา่ วยั รุ่นหญงิ ประมาณ ๒ ปี คือ ประมาณอายุ ๑๒-๑๔ ปี

2๒1๑

ในขณะทเ่ี พือ่ นผหู้ ญิงทเ่ี คยตัวเลก็ กว่า กลบั เจรญิ เตบิ โตแซงหน้า
ทาให้วัยรุ่นชายมีความวิตกกังวลเก่ียวกับรูปร่าง ความสูง ได้มาก เม่ือเติบโต
เข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางช่วงวัย ๑๔-๑๖ ปี ลูกอัณฑะเจริญเติบโตและทางานได้
เต็มท่ีจึงสามารถพบภาวะ “ฝันเปียก”ได้ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าฝันเปียกเกิด
จากการสาเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง หรือเป็นความผิดอย่างแรง หรือทาให้
สภาพจติ ผิดปกติ หรอื บางรายวิตกกงั วลไปกับจินตนาการหรอื ความฝัน เพราะ
บางครงั้ จะเปน็ ความคดิ ความฝนั เก่ียวขอ้ งกบั คนในเพศเดียวกนั ซ่ึงก็ไม่ถอื ว่าเปน็ เรือ่ งท่ผี ดิ ปกติอยา่ งใด
การเปล่ยี นแปลงทางอารมณ์ สังคม
ผลจากการเปล่ียนแปลงทางรา่ งกายจะทาใหเ้ กิดผลกระทบต่ออารมณแ์ ละจิตใจได้อย่างตรงไปตรงมา
ทงั้ ความวติ กกงั วล หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรปู ร่างที่เปลย่ี นไป
๑. ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย : เด็กผู้ชายท่ีเข้าสู่วัยรุ่นช้า จะมีความวิตกกังวล
สูงเกี่ยวกับบคคววาามมแแขข็ง็งแแรรงงขขอองงรร่า่างกงกายายซงึ่ ซอึ่งาอจาจจะจไมะ่ไมมน่ั ่มใจั่นใในจคในวาคมวเาปม็นเปชา็นยชารยู้สึกรวู้ส่าตึกัวเ่าอตงัวไมเอ่สงมไบมูร่สณมบ์มูรักณถูก์มลัก้อถเูกลลีย้นอเลกียลั่น
กแกล่นัลง้แจกาลกง้ เจพาื่อกนเพๆอ่ื นทๆี่รูปทร่รี ่าูปงใรห่างญให่โตญกโ่วต่ากมว่าคี วมาคี มวภาามคภภาูมคิใภจูมในใิ จตในเตอนงเใอนงรใะนดรับะตด่าับแตล�่ำ ะแรลู้สะึกรวู้สา่ กึ ตวัวา่ เตอวังเมอปี งมปีด้อมยดฝอ้ ังยใฝจังไใปจไไดป้อไีกด้
อนกีานาวนัยรวนุ่ ัยหรนุ่ญหิงญท่ีโิงตทเีโ่รต็วเกรว็ ่ากเวพา่ ่ือเพนอ่ื ในวในัยวเดยั ียเดวียกวันก(ันea(erlayrlmy amtuarteu)reม)ักจมะกั รจู้สะึกรอ้สู ึดกอัดึ แอลดั ะแรล้สู ะึกรเูส้ คึกอเคะเอขะินเขปินระปหรมะห่าอมา่ ยอตา่อย
ตสา่อยสตาายแตลาะแคลาะพคูด�ำ พขอดู งขเอพงศเพตรศงตขรา้ งมขา้ ใมนขในณขะณที่สะทภ่สีาพภอาพารอมาณรม์ จณิต์ ใจจิตยใังจเยปังน็ เปเดน็ ก็ เด็ก
๒. ความวิตกกังวลกับอารมณ์เพศท่ีสูงข้ึน : การเปล่ียนแปลง
ของระดับฮอร์โมนทางเพศ ซึ่งจะส่งผลทา ให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์เพศข้ึนมา
ได้บ่อย วัยรุ่นหลายคนท่ีมีกิจกรรม ส่วนตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจ ทาให้
สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ชอบเล่นกีฬา
กลางแจง้ เป็นประจาวัยน้ีจะมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นอยแู่ ล้วเปน็ ทุน
และเมื่อมาผสมกบั การทมี่ รี ะดับฮอร์โมนทางเพศเพมิ่ สงู ข้นึ
๓. คคววาามมววติ ิตกกกกงั ังววลลกลกวัลกัวากราเรปเน็ ปผ็นใู้ ผหู้ใญห่ ญ: ว่ ัย: นวจ้ี ัยะนมี้จคี ะวมามีคควิดามวคิติดกกวังิตวลกกกังลววั ลจะกไมล่เัวปจ็นะทไมีย่ ่อเปม็นรบัทจ่ียาอกมครนับจากคน
รอบข้างรมอักบจขะา้ กงลมัวกั คจวะากมลรวั บคผวิดาชมอรบั ผซิดึ่งชจอะบรู้สซึกึ่งวจ่าะเรปสู้ ็นึกภว่าเรปะน็ทภี่หานรักะหทนหี่ านักยหุ่งนยากยุ่งบยาางกคบรั้งาองยคารกัง้ อจยะาเปก็จนะเดเป็ก็นอเยดา็กกอแยสาดกง
อแสารดมงณอา์สรนมุกณสส์ นนสกุ นสรนา่ เนริงรเา่ บเรกิ งิ บเาบนิกบาน

๔. ความวิตกกังวลในความงดงามทางร่างกาย : วัยรุ่น
หญิงหรือชายก็จะมีความรู้สึกต้องการให้คนรอบข้าง ช่ืนชมเก่ียวกับ
รูปลักษณ์ภายนอกของตน สมเพศ สมวัย น่ันเป็นเพราะว่าเด็กจะ
สานึกว่าความสวยงามทางกายเป็นแรงจูงใจ ทาให้คนยอมรับ ทาให้
เพ่ือนยอมรับเข้าไปในกลุ่มได้ง่าย เป็นวิถีทางหนึ่งท่ีจะเข้าสู่สังคม
และเป็นท่ีดึงดูดใจของเพศตรงข้าม ช่วงน้ีจะเห็นว่าวัยรุ่นจะสนอก
สนใจ พิถพี ถิ ันในการเลอื กเส้ือผ้า การหวผี ม เอาใจใส่ต่อ
การออกกาลังกาย สนใจคณุ คา่ ทางอาหาร เครอื่ งประดบั สุขภาพอนามัย การวางตวั ให้สมบทบาททางเพศ

22 ๒๒

การเปลี่ยนแปลงททาางงจจิติตใใจจ
๑1. ความรักและความห่วงใย :: คคววาามมรรู้สู้สกึ ึกออยยาากกทท่ีจ่ีจะะถถูกูกรรกั ัก แแลละะยยังังออยยาากกไไดด้ร้รับับคคววาามมเเออาาใใจใส่ห่วงใยจากบุคคล
ท่ีมีความสาำ�คัญต่อเด็กแแตต่ม่มักักจจะะมมีขีข้อ้อแแมม้ว้ว่า่าจจะะตต้อ้องงไมไม่ใช่ใช่ก่กาารรแแสสดดงองออกกขขอองพงพ่อ่อแแมม่ท่ที ี่ทากำ�กับับเขเขาราารวากวับกับเดเ็กดเ็กลเ็กล็กไๆม่ตไ้อมง่ตก้อารง
กคาวราคมวเจาา้มกเจ้เี จา้ ก้ากเี้ จา้ารกไามร่ตไอ้มง่ตกอ้ างรกใาหร้แใสหดแ้ งสคดวงาคมวหามว่ งหใว่ ยงอใยอู่ตยลู่ตอลดอเวดลเวาลา

2. เป็นอิสระอยากทาอะไรไดด้ ว้ ยตวั ของตวั เอง : อยากทาใน
ส่งิ ที่ตวั เองคดิ แล้ววา่ ดี อยากมีสว่ นในการตัดสินใจ อยากท่ีจะทาตัวหา่ ง
จากพ่อแม่ ห่างจากคาสัง่ การเจริญเตบิ โตในการทางานของสมอง ทาให้
เดก็ วัยน้ีเร่ิมมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง เร่ิมมีความคิดแบบนามธรรม
(abstract thinking) การแยกจากพ่อแม่ในเกือบทุกรูปแบบ บางครั้ง
อาจทาให้วยั ร่นุ เกิดความรู้สกึ สบั สน สองจิตสองใจ และอาจมคี วามรสู้ ึก
"สูญเสีย" ในความรกั ความเอาใจใสจ่ ากพ่อแม่ แต่ถ้าพวกเขายอมรับการดแู ลหรือยอมทาตามคาสัง่ ของพ่อแม่
กจ็ ะไปขดั กับความต้องการทจ่ี ะเปน็ เด็กโต เป็นอิสระของตนเองที่ต้องการพึ่งพาตนเอง
3. ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการท่ียอมรับ : ในสิ่งที่มาจากตัวเอง ทาให้มีม่ันใจในตัวเอง พ่อแม่
ตอ้ งส่งเสริมใหเ้ ด็กได้ช่วยเหลือตวั เองให้มากที่สุดเท่าท่ีจะทาได้ตามวยั เพราะในการฝึกเด็ก นอกจากจะทาให้เด็กไดใ้ ช้
มอื ได้อย่างคลอ่ งแคลว่ แล้ว ยังช่วยทาใหไ้ ดค้ ดิ ตดั สนิ ใจในการกระทาสิ่งต่างๆ
4. อยากรู้ อยากเหน็ อยากลอง การลองผิดลองถกู : สงั เกตดูจากปฏกิ ิรยิ าของคนรอบขา้ ง เพ่ือตัดสนิ วา่
สิง่ ทีท่ านัน้ ดีเลวเปน็ อยา่ งไรวัยทโี่ ตขึ้น เมื่อความสามารถเพมิ่ ขนึ้ รา่ งกายเจริญเติบโตขนึ้ มา สิง่ รอบตวั ต่าง ๆ
ท่ีน่าสนใจ และท้าทายความสามารถก็จะเร่ิมเข้ามาเพ่ือทดลองการสนบั สนุนส่งเสริมเด็กให้คงสภาพอยากรู้ อยากเห็น
อยากลองและไดม้ ีโอกาสทดลองส่งิ แปลก ๆ ใหม่ ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม
5. ความถูกต้อง ยุติธรรม : โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง มักจะถือว่าความยุติธรรมเป็นลักษณะหน่ึง
ของความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงให้ความสาคัญอย่างจริงจังกับความถูกต้อง ยุติธรรมตามทัศนะของตนเป็นอยา่ งย่ิง และ
อยากจะทาอะไรหลาย ๆ อย่าง เพ่ือเรียกรอ้ งความยตุ ธิ รรมทั้งในแง่บคุ คลและสังคมส่วนรวม
6. ความต่ืนเต้น ท้าทาย ความต้องการหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ : เกลียดความจาเจซ้าซาก วัยรุ่น
กลุ่มนี้จะสร้างความตื่นเต้นท้าทายกับการที่กระทาผิดต่อ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางบ้านและกฎของสังคมน่ันเป็น
เพราะวา่ เป็นความต่นื เต้นและความรู้สกึ ว่าถูกท้าทาย
7. ตอ้ งการการยอมรับว่าเป็นสว่ นหนึ่งของบา้ น
ของกลมุ่ เพ่ือน : พ้ืนฐานการเลี้ยงดูทย่ี อมรบั และมีความรัก
ความผูกพนั ระหวา่ งพอ่ แม่เด็ก จะมีผลทาใหเ้ ดก็ เกิดความรู้สึก ดังท่ีกล่าวมานี้อย่างง่ายดาย
ขอขอบคุณข้อมลู จาก http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/-การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในวัยรุ่น
https://bit.ly/2RP0rfi คลปิ วิดีโอการเปล่ยี นแปลงของวัยรุน่ โดย สสส.

23๒๓

ใบงานที่ ๔
เรื่อง วเิ คราะห์การเปล่ียนแปลงและการพฒั นาการในวัยรุ่น
หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี ๑ แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ ๒ เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในวัยร่นุ

รายวชิ า สขุ ศกึ ษา ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ ๒

กลมุ่ ท่ี ....... หอ้ ง......./..........สมาชิก ๑..................................เลขที.่ ........... ๒.....................................เลขที่................
๓.................................เลขที่...........๔.....................................................เลขที.่ .......๕.......................................................เลขที่.........

คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์การเปลยี่ นแปลงดา้ นต่างๆ ของวัยรนุ่

การเปลยี่ นแปลงดา้ น “สตปิ ญั ญา” ในผหู้ ญิง การเปลย่ี นแปลงดา้ น “สตปิ ญั ญา” ในผชู้ าย
1…………………………………………………………….. 1……………………………………………………………..
2…………………………………………………………….. 2……………………………………………………………..
3…………………………………………………………….. 3……………………………………………………………..
4…………………………………………………………… 4……………………………………………………………
5……………………………………………………………. 5…………………………………………………………….
6……………………………………………………………. 6…………………………………………………………….
7. การเปลยี่ นแปลงดา้ น “อารมณ์”ในผ้ชู าย
7.การเปลยี่ นแปลงดา้ น “อารมณ์” ในผูห้ ญงิ 1……………………………………………………………..
2……………………………………………………………..
1…………………………………………………………….. 3……………………………………………………………..
2…………………………………………………………….. 4……………………………………………………………
3…………………………………………………………….. 5…………………………………………………………….
4…………………………………………………………… 6…………………………………………………………….
5…………………………………………………………….
6……………………………………………………………. 7.

7. การเปลยี่ นแปลงดา้ น “ร่างกาย” ในผ้ชู าย
1……………………………………………………………..
การเปลยี่ นแปลงดา้ น “ร่างกาย” ในผหู้ ญงิ 2……………………………………………………………..
1…………………………………………………………….. 3……………………………………………………………..
2…………………………………………………………….. 4……………………………………………………………
3…………………………………………………………….. 5…………………………………………………………….
4…………………………………………………………… 6…………………………………………………………….
5…………………………………………………………….
6……………………………………………………………. 7. การเปลยี่ นแปลงดา้ น “สังคม” ในผู้ชาย

7. การเปลยี่ นแปลงดา้ น “สังคม” ในผหู้ ญิง 1……………………………………………………………..
2……………………………………………………………..
1…………………………………………………………….. 3……………………………………………………………..
2…………………………………………………………….. 4……………………………………………………………
3…………………………………………………………….. 5…………………………………………………………….
4…………………………………………………………… 6…………………………………………………………….
5…………………………………………………………….
6……………………………………………………………. 7.

7.

ขอขอบคุณข้อมลู จาก https://bit.ly/2MZUn36/ พัฒนาการและการปรับตวั ในวัยรนุ่

24 29

ใบงำนท่ี ๕
เรื่อง วเิ ครำะห์ควำมสัมพนั ธ์กำรเปล่ยี นแปลงและกำรพัฒนำกำรของตนเอง
หนว่ ยกำรเรยี นรู้ท่ี ๑ แผนกำรจดั กำรเรียนรทู้ ่ี ๒ เร่อื ง กำรเปล่ียนแปลงและกำรพัฒนำในวัยรุ่น

รำยวิชำ สุขศกึ ษำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒

ช่อื -สกลุ ..............................................................................................เลขที.่ ................ห้อง................................

กิจกรรมท่ี ๑ มองตัวเรำ เขำ้ ใจควำมเปลีย่ นแปลง
คำช้แี จง ใหน้ ักเรียนวิเครำะห์ควำมสมั พันธ์กำรเปล่ียนแปลงดำ้ นต่ำงๆ ของตนเองและเพ่ือนตำ่ งเพศ

กำรเปลี่ยนแปลงดำ้ นต่ำงๆในวัยรุน่ ด้ำนสติปัญญำ
ดำ้ นร่ำงกำย ดำ้ นจติ ใจและอำรมณ์ ด้ำนสงั คม
เพศชำย

เพศหญงิ

กิจกรรมที่ ๒ สำรวจควำมผิดปกตขิ องตนเอง
คำชแ้ี จง ให้นักเรยี นสำรวจควำมผิดปกตขิ องกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพฒั นำกำรของตนเองและวิเครำะห์ผลทีเ่ กดิ ข้ึน
ถ้ำมคี วำมผดิ ปกต.ิ ..ตอ่ ไปนี้ ผลกระทบท่เี กิดขนึ้

2530

ภำพประกอบกำรจดั กจิ กรรมกำรเรยี น
หนว่ ยกำรเรียนรทู้ ี่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรยี นรู้ที่ ๒ เรอื่ ง กำรเปล่ยี นแปลงและกำรพัฒนำในวัยรนุ่

https://sites.google.com/ภำพกำรเปลยี่ นแปลง ตำมวยั เพศชำย/หญิง

31

หน่วยกำรเรยี นรู้ท่ี ๑ พัฒนำกำรสมวัย แผนกำรจดั กำรเรยี นรูท้ ี่ ๓ เวลำ ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสำระกำรเรยี นรู้ สขุ ศึกษำและพลศกึ ษำ เรือ่ ง กำรเปล่ียนแปลงดำ้ นตำ่ งๆที่สง่ ผลต่อกำรพัฒนำตนเอง ชั้นมธั ยมศกึ ษำปที ี่ ๒

รำยวิชำ สขุ ศกึ ษำ

ขอบเขตเนอื้ หำ กจิ กรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้
กำรเปล่ียนแปลงด้ำนตำ่ งๆๆทที่ส่ีส่งง่ผผลลกกรระะททบบตต่อ่อกำร ข้นั นำ ๑. ใบควำมรู้ที่ ๓ เรือ่ ง กำรเปล่ียนแปลงดำ้ น
กพาฒั รนพำัฒตนนาเตอนงเเรอำงจเรึงาตจ้องึ งตร้อจู งักรแจู้ ลกั ะแเขล้ำะใเจขต้าในจเตอนงอเอยง่ำองย่าง ดตา้ำ่ นงๆตใา่ นงวๆัยรในุ่ ทวยั่ีสร่งผนุ่ ลทก่ีสรง่ ะผทลบกรตะ่อทกบำรตพอ่ ฒักานรำพฒั นา
ถกู ต้อง พร้อมทจ่ี ะยอมรับกำรเปลีย่ นแปลง และ ๑. ทบทวนควำมรู้เดิมโดยส่มุ นกั เรยี นนำเสนอใบงำนที่ ๕ เร่อื ง ตนเอง
พฒั นำตนเอง เกรำือ่ รงวกเิ าครวำิเะคหร์คาะวำหมค์ สวัมามพสนั ัมธพ์กำันรธเ์กปาลร่ียเปนลแป่ยี นลแงแปลละงกแำลระพกัฒารนพำฒักำนราขขอองง ๒. ห้องสมดุ
จดุ ประสงค์กำรเรยี นรู้ ตนเอง ๓. สบื คน้ แหล่งเรียนรเู้ พ่ิมเตมิ จำก
ดำ้ นควำมรู้ hhtttppss:/://bbitit.l.yly//22MMZZUUnn336 6พัฒพนัฒานกำากรำแรลแะละ
อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆๆทท่ีสีส่ ่งง่ ผผลลกกรระะททบบ ๒. ครสู นทนำเช่อื มโยง เรอ่ื ง ควำมผดิ ปกติของร่ำงกำยกับกำร กำรปรบั ตัวในวัยรุ่น
ตอ่ กำรพัฒนำตนเองได้ กเปาลร่ียเปนลแี่ยปนลแงปแลงะแกลำะรพัฒนำากำารในวัยรนุ่ ภำระงำน/ชิน้ งำน
ด้ำนทักษะและกระบวนกำร ๑. ใบงำนท่ี ๖ เรือ่ ง วิเครำะห์กำรเปลย่ี นแปลง
วิเครำะห์กำรเปลย่ี นแปลงดำ้ นตำ่ งๆๆทที่สสี่ ง่ ่งผผลลกกรระะททบบ ๓. ส่มุ ถำมนักเรยี น ๒-๓ คนเกย่ี วกับ กำรดูแลสขุ ภำพรำ่ งกำย ดำ้านตำ่างๆๆทส่ีทง่ ส่ี ผง่ ลผกลรกะรทะบทตบ่อตกอ่ ำกราพรฒัพัฒนำนตานตเนอเงอง
ต่อกำรพฒั นำตนเองได้ โดยปฏิบตั ติ นตำมสุขบัญญตั ิแหง่ ชำติทีถ่ ูกสขุ ลักษณะ ๒. บันทึกผลกำรเรียน
ด้ำนคุณลักษณะ ๓. ออกแบบกำรนำเสนอกำรเลอื กวธิ ีปฏิบัตทิ ี่
๑. แสดงพฤติกรรมกำรมวี ินยั ๔. แจ้งจดุ ประสงค์กำรเรียนรู้ใหน้ กั เรยี นทรำบ ทเหีเ่ หมำมะาสะมสกมบักับกำกราเรปเลปีย่ลนี่ยแนปแลปงลดง้ำดน้าตนำ่ตงา่ ๆง ๆ
๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรยี นรู้ ข้นั สอน ของตนเอง
๓. แสดงพฤตกิ รรมมงุ่ ม่ันในกำรทำงำน ๔. ปฏบิ ตั ิกจิ กรรมกลุม่
๔. แสดงพฤติกรรมกำรมจี ิตสำธำรณะ ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตำมควำมสมัครใจกลุ่มละ ๔-๖ คน
ศึกษำใบควำมรู้ท่ี ๓ เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงด้ำนต่ำงๆๆใในนววัยัยรรุ่นนุ่ ที่ส่งผล
กระทบต่อกำรพัฒนำตนเอง

๒. นักเรยี นปฏบิ ตั กิ ิจกรรมใบงำนที่ ๖ เรอื่ ง วิเครำะห์กำร
เปลยี่ นแปลงด้ำนต่ำงๆๆทีส่ท่งสี ผง่ ลผกลรกะรทะบทตบ่อตกอ่ ำกราพรพัฒัฒนำนตานตเนอเงองท่มีทผี่มลีผตลอ่ตอ่
กำรดำเนินชีวิต

๓. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลง
ดำ้ นต่ำงๆๆขขอองวงยัวรยั นุ่ร่นุทท่ีมี่มผผีลลตต่อ่อกกำราดรดำเ�ำ นเนิ นิชีวชิตีวิต

26

หนว่ ยกำรเรยี นรู้ท่ี ๑ พัฒนำกำรสมวัย แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ท่ี ๓ 32
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ สขุ ศึกษำและพลศกึ ษำ เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงด้ำนตำ่ งๆที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำตนเอง เวลำ ๑ ชัว่ โมง
ชัน้ มัธยมศึกษำปีท่ี ๒
รำยวิชำ สุขศกึ ษำ
๔. นักเรียนกลุ่มอื่นๆ บันทึกสำระสำคัญเพื่อเสนอแนะ
เพม่ิ เติมให้ครบถว้ นสมบรู ณ์
๕. นำผลกำรวิเครำะห์จำกข้อ ๔ สนทนำร่วมกับเพื่อน เสนอ
แเสนนวอทแำนงปวทฏาบิ งัตปติ ฏนิบอัตยติ ่ำนงเอหยม่าำงะเหสมากะับสกมำกรบัเปกลายี่ รนเปแลปีย่ ลนงแขปองลตงนขอเองงตนเอง
๖. สรปุ ควำมคิดเหน็ จำกกำรปฏบิ ัตกิ ิจกรรมร่วมกัน ข้อดี ข้อ
ปขอ้รับปปรับรงุปหรรุงือหสริง่อื ทส่คีิงทวรี่คเวพริ่มเพเติ่มิมเตบิมนั บทันกึ ทในึกสในมุดสมดุ
๗. นักเรียนเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของตนเอง พร้อมแสดงเหตุผล ในกระดำษ เอ ๔ โดยออกแบบอย่ำง
สร้ำงสรรค์ น่ำสนใจดว้ ยตนเอง เพ่อื แลกเปล่ยี นเรยี นรใู้ นชัว่ โมงถดั ไป
๘. ครเู สนอแนะใหน้ กั เรียนศึกษำ เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงดำ้ น
ตด่า้ำนงๆตใ่านงวๆัยรในุ่ วทัย่ีสร่งุน่ ผทล่สีก่งรผะลทกบรตะ่อทกบำตรอ่ พกัฒารนพำัฒตนาเอตงนจเอำกงจแาหกล่งเรียนรู้อื่นๆ
เแพหิ่มลเง่ตเมิรียนร้อู ืน่ ๆ เพ่มิ เติม
ขั้นสรปุ
ครูและนักเรียน สรุปเรื่อง กำรเปล่ียนแปลงด้ำนต่ำงๆที่ส่งผลต่อ
กำรดำเนินชวี ิตแลว้ บนั ทกึ ในสมุด ดว้ ยคำถำม
๑. นกั เรยี นคดิ วำ่ วัยรุ่นมีปัญหำกำรพัฒนำกำรในเรื่องใดบำ้ ง
๒. ที่ผ่ำนมำนักเรียนมีปัญหำเก่ียวกับกำรพัฒนำตนเองใน
เรื่องใดบำ้ ง
๓. นักเรียนจะปฏบิ ัติอย่ำงไรถ้ำมีภำวะเสี่ยงด้ำนสุขภำพ และ
นำควำมรู้สู่สงั คมดว้ ยวิธใี ดบ้ำง

27

2833

กำรวดั และประเมินผล

สง่ิ ท่ีต้องกำรวัด/ประเมนิ วธิ กี ำร เครื่องมือทีใ่ ช้ เกณฑ์
๑. อธบิ ำยกำรเปล่ียนแปลงด้ำน ตรวจคำตอบ มติ คิ ณุ ภำพกำรประเมนิ ผำ่ นระดับพอใชข้ น้ึ ไป
ตดำ่้างนๆตา่ทง่ีสๆง่ ผทล่ีสตง่อผกลำตร่อพกฒั านรพำฒั นา ชนิ้ งำน (รูบคิ )
ตนเอง

๒. วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงดำ้ น ตรวจผลงำน มติ ิคณุ ภำพกำรประเมิน ผำ่ นระดบั พอใช้ข้ึนไป
ดตา้่ำนงๆตา่ ทง่ีสๆง่ ผทลสี่ต่งอ่ ผกลำตรอ่พกัฒานรพำัฒนา ชิน้ งำน (รูบคิ )
ตนเอง

๓. แสดงพฤตกิ รรมกำรมวี นิ ยั สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต (รบู ิค) ผ่ำนระดบั พอใชข้ ึน้ ไป

๔. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ตรวจสอบควำมสำเร็จ มิติคณุ ภำพกำรประเมนิ ผ่ำนระดบั พอใชข้ น้ึ ไป
ของชิน้ งำน ช้ินงำน (รูบิค)

๕. แสดงพฤติกรรมมุง่ มั่นในกำร ตรวจสอบควำมสำเร็จ มติ คิ ณุ ภำพกำรประเมิน ผำ่ นระดบั พอใช้ขึน้ ไป
ทในำกงำานรทำ�งาน ของชนิ้ งำน ชน้ิ งำน (รบู คิ )

๖. แสดงพฤติกรรมกำรมีจติ สังเกตพฤตกิ รรม แบบสงั เกต (รบู ิค) ผำ่ นระดบั พอใช้ขนึ้ ไป
สจำิตธสำารธณาระณะ

2934
บนั ทึกผลหลังกำรสอน
ผลกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................... ....................................
......................................................................................................... ...............................................................................
ปญั หำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................... ....................................
...................................................................................................................... ..................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................... ....................................
..................................................................................................................... ...................................................................

ลงชอื่ ...........................................................ผู้สอน
(..........................................................)

วันท.่ี ....... เดือน............................ พ.ศ.............

ควำมคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหรือผู้ที่ไดร้ ับมอบหมำย
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงช่อื ...........................................................ผ้ตู รวจ
(..........................................................)

วันท.่ี ....... เดือน............................... พ.ศ.............

๓๐30

ใบความรทู้ ่ี ๓
เรือ่ ง การเปลย่ี นแปลงด้านต่างๆในวยั รนุ่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง
หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี ๑ แผนการจดั การเรยี นร้ทู ่ี ๓ การเปลย่ี นแปลงด้านตา่ งๆทส่ี ่งผลต่อการพัฒนาตนเอง

รายวิชา สุขศึกษา ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๒
...........................................................................
ลกั ษณะท่ัวไปของวัยรุ่น
เม่อื เข้าสู่วยั รุ่นเด็กชายและเด็กหญิงมีการพัฒนาแตกตา่ งกันในช่วงแรก การพัฒนาเป็นไปอยา่ งรวดเร็ว
จึงเป็นปัญหาต่อการปรับตัว การคบเพ่ือน การเลียนแบบและการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมการทาความเข้าใจ
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ครอบครัวเป็นต้นแบบของการหล่อหลอม การปฏิบัติตัวที่ส่งเสริมให้พัฒนา
สมวัยและการมีสุขภาวะที่ดี การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดข้ึนจึงมีผลต่อ การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ
อารมณ์ และสงั คม จึงจาเปน็ อย่างย่งิ ต่อการศกึ ษาใหเ้ ขา้ ใจและปฏิบัติอยา่ งถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง
ซึ่งมีความแตกตา่ งกันอย่างชดั เจนในดา้ นความรสู้ กึ นึกคดิ และความสมั พันธก์ บั บดิ ามารดา ดังน้ี
1. วัยแรกรุ่น (10-13 ปี) เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงร่างกายทุกระบบจะมีความคิดหมกมุ่นกังวล
เก่ียวกับการเปลย่ี นแปลงทางรา่ งกาย ซึง่ จะสง่ ผลกระทบไปยงั จิตใจ ทาให้อารมณ์หงดุ หงิดและแปรปรวนง่าย
2. วัยรนุ่ ตอนกลาง (14-16 ปี) เปน็ ชว่ งที่วยั รนุ่ จะยอมรบั สภาพร่างกายทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเปน็ หนุ่ม
เป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซ้ึง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง
เพื่อความเปน็ ตวั ของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สกึ แบบเดก็ ๆ ท่ผี กู พนั และอยากจะพงึ่ พาพอ่ แม่
3. วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจท่ีจะเลือกอาชีพที่เหมาะสม
และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นเฟ้น (intimacy) กับเพ่ือนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปล่ียนแปลง
เตบิ โตโดยสมบูรณเ์ ต็มที่ และบรรลุนติ ภิ าวะในเชิงกฎหมาย

การเปล่ยี นแปลงด้านต่างๆ ผลการเปล่ยี นแปลง
การเปลี่ยนแปลงทางรา่ งกาย 1. ความวิตกกังวลเก่ียวกบั การ
1. ขนาดและความสงู เปลยี่ นแปลงของรา่ งกาย เด็กผ้หู ญงิ อาจกงั วลวา่
2. ไขมันและกล้ามเนื้อ ตนเองไมห่ ยุดสงู เสียที ในขณะทเี่ ด็กผูช้ ายก็เกดิ
3. โครงสร้างใบหน้า ความกังวลวา่ ทาไมตัวเองจึงไมส่ ูงใหญ่ หรือเต้ยี เล็ก
4. การเปล่ียนแปลงของระดับฮอรโ์ มน แคระแกรน สูงใหญ่ผดิ ปกติ
5. การเปลย่ี นแปลงของอวยั วะเพศ 2. ความวติ กกังวลกบั อารมณ์เพศที่
การเปล่ียนแปลงทางจติ ใจ สงู ข้นึ
1. ความรักและความหว่ งใย 3. ความวิตกกงั วลกลัวการเป็นผู้ใหญ่
2. เป็นอสิ ระอยากทาอะไรได้ด้วยตวั ของตวั เอง 4. ความวิตกกังวลในความงดงามทาง
3. ต้องการเปน็ ตัวของตัวเอง ร่างกาย
4. อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ๕.ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
5. ความถูกต้อง ยุตธิ รรม บา้ น ของกลมุ่ เพื่อน
6. ความตื่นเต้น ทา้ ทาย ความตอ้ งการหา ปญั หาการปรับตัวในวยั รนุ่
ประสบการณ์แปลกๆ ใหมๆ่ เกลียดความจาเจ ความขัดแย้งในจิตใจของวยั รุ่น ท่ีต้องเผชิญ
ซา้ ซาก กบั การเปลย่ี นแปลงต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนนั้
เป็นสงิ่ ท่ีปกตธิ รรมดาของการเจริญพัฒนาไป
เป็นผู้ใหญ่ แต่จะไมร่ นุ แรงมผี ลกระทบต่อการเรยี น
การงานหรอื ด้านสังคม

3136

กำรสร้ำงบคุ ลกิ ภำพ
1. กำรค้นหำเอกลกั ษณ์ของตนเอง
2. กำรเอำชนะตวั เอง
3. กำรแยกตวั เองเป็นอสิ ระ
๓3.๑1 กกาำรรไไดดแ้ ้แสสดดงงออออกก ๓3.๔3 มมคี ีคววาำมมรรบั ับผผดิ ิดชชออบบ
๓3.๒2 พพ่งึ งึ่ ตตนนเเอองงไไดด้ ้ ๓3..๕4 มท่ันี่คใ่ำจนแิยลมะทภ่ถีูมูกใิ จตใอ้นงตนเอง
๓3.๓5 มมีคั่นา่ ในจิยแมลทะภี่ถูกมติใจอ้ ใงนตนเอง
ลักษณะของพ่อแม่ทไี่ ม่ค่อยมีปญั หำกบั วัยรุ่น จะมีลักษณะดงั ต่อไปน้คี อื
1. รกั อบอนุ่ และใหค้ วำมไว้วำงใจ
2. มีกำรสื่อสำรที่ดีต่อกัน ต่ำงคนต่ำงไว้วำงใจปรึกษำหำรือ หรือเล่ำเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีประสบมำให้ฟัง
มีกำรยอมรับฟัง คิด สำมำรถท่ีท้ังพ่อแม่และลูกจะแสดงควำมคิดเห็นคล้อยตำมหรือขัดแย้งอันดีได้
ในบรรยำกำศที่เป็นกันเอง
3. มน่ั คง มีหลักกำร มเี หตผุ ล มคี วำมยดื หยุ่น
4. ควบคุมตวั เองไดด้ ี ท้งั อำรมณแ์ ละพฤตกิ รรม
5. เรยี กรอ้ งแสดงควำมต้องกำรใหเ้ ด็กเตบิ โตสมวยั มำทุกชว่ งอำยุ

.....................................................................................

ขอขอบคุณข้อมูลจำก hwtwtpws.:n//icbfidt..lcyf/.2mMahZiUdno3l.a6c/.tพhัฒ>3น.ำpกdำfรพแัฒละนกาำกราปรรแบั ลตะัวกใานรวปยั รรับุ่นตัวในวัยรุ่น

32 37

ใบงำนที่ ๖
เร่ือง วเิ ครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงดำ้ นต่ำงๆท่สี ่งผลกระทบต่อกำรพฒั นำตนเอง
หนว่ ยกำรเรียนรทู้ ี่ ๑ แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ท่ี ๓ กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนตำ่ งๆท่สี ่งผลต่อกำรพัฒนำตนเอง

รำยวชิ ำ สขุ ศึกษำ ชั้นมัธยมศกึ ษำปีท่ี ๒

กลุ่มท่ี ....... ห้อง......./..........สมำชกิ ๑..................................เลขท.่ี ........... ๒.....................................เลขท.ี่ ...............
๓.............................................เลขท่ี...........๔..................................................เลขที่........๕..................................................เลขที่.........
๖..............................................เลขที่..............

คำช้ีแจง ๑. ใหน้ กั เรยี นรวบรวมลกั ษณะควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนร่ำงกำยและจิตใจทีเ่ กิดจำกกำร
กเปารลเย่ี ปนลแย่ี ปนลแงปดลำ้งนดตา้ ่ำนงตๆา่ขงอๆงตขนอเองตงนทเ่ีมอผีงลทก่ีมรผี ะลทกบรตะ่อทกบำตรอ่ดกำเานรนิดช�ำ เีวนติ ินชีวิต
๒. วิเครำะหแ์ ละแสดงเหตผุ ลทสี่ ่งผลกระทบต่อกำรดำเนนิ ชีวติ
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อกำรพฒั นำกำรตนเอง
ลักษณะ ควำมพึงพอใจ ผลกระทบ ไม่พึงพอใจ ผลกระทบ
กำรเปล่ยี นแปลง ตอ่ กำรดำเนินชีวติ ตอ่ กำรดำเนินชีวติ
๑. ดำ้ นรำ่ งกำย

๒. ด้ำนจิตใจ

๓. อำรมณ์

๔. สังคม

๕. สตปิ ัญญำ

ข้อคิดเหน็ ตอ่ กำรปฏิบตั กิ ิจกรรม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

38
38

แผนกำรจดั กำรเรยี นร้ทู ่ี ๔ เวลำ ๑ ชั่วโมง
หนว่ ยกำรเรยี นรู้ท่ี ๑ พัฒนำกำรสมวัย เร่อื ง ปัจจัยท่ีมีผแลผกนระกทำรบจตดั ่อกกำำรรเเรจยี รนิญรเูท้ ตี่ ิบ๔โตและพัฒนำกำรในวยั รุน่
กหลน่มุวสยำกรำะรกเรำยี รนเรรียู้ทนี่ ร๑ู้ พสขุัฒศนึกำษกำแรสลมะพวัยลศึกษำ เร่อื ง ปจั จัยท่ีมผี รลำกยรวะิชทำบตส่อุขกศำึกรเษจำรญิ เติบโตและพฒั นำกำรในวัยรุ่น ช้นั มเัธวยลมำศึก๑ษชำั่วปโีทมี่ ง๒
ขกลอุ่มบสเขำตระเนก้ือำหรเำรียนรู้ สขุ ศึกษำและพลศึกษำ กจิ กรรมกำรเรยี นรรู้ ำยวิชำ สุขศึกษำ สอื่ /แหล่งเรยี นรู้ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒
กขำอรบเเจขรติญเนเตอื้ ิหบำโตและพัฒนำกำรของวัยรุ่น มีแบบ ขกจิ้นั กนรำรมกำรเรียนรู้ ส๑อื่. /ใแบหควลำ่งมเรรยี ูท้ น่ี ๔รู้ เรื่อง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบ
แกผำรนเเจดรียิญวเกตันิบโแตตแ่ลละะคพนัฒจะนแำตกกำรตข่ำองกงวันัยไปรุ่นหรมือีแอบำบจ ข้ันนำ ๑. ทบทวนควำมรเู้ ดิม ในชัว่ โมงทผ่ี ำ่ นมำด้วยคำถำม ดงั นี้ ต๑อ่. กใบำรคเวจำรมิญรเ้ทู ตี่ ิบ๔โตเรแอื่ ลงะพปฒัจจนยั ำทก่สี ำ่งรผในลวกัยรระุ่นทบ
มแคีผวนำเมดผียิดวปกกันตแิเกติด่ลขะึ้นคไนด้จปะัจแจตัยกสตำ่ำคงัญกทัน่ีมไปีผลหรตือ่ออกำจร ๒ตอ่ . กใำบรงเจำรนญิ ทเี่ต๗ิบโตเรแื่อลงะพปัฒัจนจำัยกทำี่รมใีผนลวัยตร่อนุ่ กำร
เมจคี รวิญำมเผติดบปโกตตแิเลกะิดพข้ึนัฒไดน้ำปกัจำจรัยขสอำคงวัญัยทร่ีมุ่นีผใลนตตท่อ่อุกกมำิตริ ๑. ท๑บ) ทนวกั นเรคยี วนำมคีรูเ้วดำิมรใเู้นรชอ่ื ่ัวงใโดมบงท้ำผ่ีงำ่ นมำด้วยคำถำม ดงั น้ี ๒เจ.ริญใบเตงบิ ำโนตทแ่ีล๗ะพเฒั ร่ือนงำกปำรัจใจนัยวยัทรี่ม่นุ ีผลต่อกำร
สเกจุขารภิเญำจพรเตญิ ิบเตโบิตโแตลแะลพะพัฒฒั นนำากกำารของงววยั ัยรรุ่นุ่นในใทนกุทมุกติ มิ ิติ ๒๑) กนำกั รเรเปียลน่ยีมนีคแวปำมลรงู้เแรลอื่ ะงกใดำรบพ้ำงัฒนำกำรในวยั รุ่นส่งผลตอ่ กำร ๓เกจา.รรกิญเรจเะตรดญิบำโเษตฟแิบลโตะิบแพชลัฒำะรนพท์ ำัฒกปนำำรากใกกนาำวรเยัใมนรจุ่นวิกัยรนุ่
สจขุดภปำรพะสงคก์ ำรเรยี นรู้ ๔๓. สกบืระคด้นำแษหฟลลง่ บิเรชยี ำนรร์ทเู้ พป่ิมำเกตกมิ ำจเำมกจิก
จดุดำ้ นปคระวสำมงคร์กู้ ำรเรียนรู้ พฒั นำตนเอ๒ง)อกยำ่ รงเไปรบลย่ี้ำงนแปลงและกำรพฒั นำกำรในวัยรนุ่ ส่งผลตอ่ กำร h๔t.tสpบืs:ค//น้ bแitห.lลyง่ /เ2รMยี นTรK้เู jพZม่ิ fเตมิ จำก
ดอำ้ธนิบคำยวปำมจั รจู้ยั ท่ีมผี ลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตและ กพาัฒรนพำัฒตนนาเอต๓งน)อเเอยรง่ำอื องงไยใรด่าบงบ้ำไ้ำรงงบ้าทง่นี กั เรยี นสนใจและตอ้ งกำรคน้ ควำ้ เพิ่มเตมิ https://bit.lyy//22MMTTKBKjZj9ZfMf g
พอฒัธิบนำำยกปำจัรจดยัำ้ นทรมี่ ่ำผี งลกกำรยะจทิตบใตจ่ออกำรมเจณร์ญิ สเงั ตคิบมโตแแลละะ hภtำtรpะsง:/ำ/นb/itช.l้นิ yy/ง/2ำ2MนMTTBB99MMgg
พสตฒั ปิ นัญำกญำำรใดนำ้วนยั ร่ำุนงไกดำ้ ย จติ ใจ อำรมณ์ สังคม และ ๒. ค๓ร)ูจเดุร่อืปงรใะดกบำ้ำยงดทว้ ยี่นภกั ำเรพยี นวงสจนรใชจีวแิตลแะลตะอ้ รงว่ กมำสรนค้นทคนวำำ้ ใเนพ่ิมเติม ๑ภำ. รใบะงำน/ทช่ี ๗น้ิ งเำรน่ือง วิเครำะห์ปัจจัยท่ีมผี ลต่อ
สดตำ้ ปินญัทักญษำะในแวลัยะรกุ่นรไะดบ้ วนกำร ประเดน็ ๒. ครูจุดประกำยด้วยภำพ วงจรชวี ติ และรว่ มสนทนำใในนประเด็น ก๑ำ.รใเบจงรำิญนเทตี่ิบ๗โตเรแอื่ลงะพวิเัฒคนรำะกหำ์ปรใัจนจวยั ยั ทร่ีมนุ ีผลต่อ
วดเิ ำ้คนรำทะักหษ์ ะปแัจลจะัยกทรี่มะีผบลวกนรกะำทรบต่อกำรเจรญิ เตบิ โต ประเดน็ ๑) ภำพน้บี อกอะไรบ้ำง ๒กำ.รบเจนั รทิญึกเผตลิบกโำตรแเลรียะนพัฒนำกำรในวัยรุ่น
แวเิลคะรพำัฒะหน์ ำปกจั ำจรยั ดท้ำี่มนผีรำ่ลงกกรำะยทบจิตใ่อจกำอรำเรจมรณญิ ์เสตงับิ คโมต ๓๒. กบำนั รทนึกำผเสลนกอำรผเลรกยี ำนรวเิ ครำะห์ปจั จยั ทมี่ ีผล
และสพตัฒิปนญั ำกญำำรใดน้ำวนยั รำ่นุ งไกดำ้ ย จิตใจ อำรมณ์ สังคม ๒๑) นภกัำพเรนยี ี้บนอคกดิ อวะำ่ ไกรำบร้ำดงำเนินชีวติ ของนกั เรยี นจะครบวงจร ต๓อ่. กำรเนจำรเิญสนเตอิบผโลตกแำลระวพิเคัฒรนำะำหกำ์ปรจั ใจนยัวทยั ี่มรุน่ีผล
แดล้ำะนสคตณุปิ ัญลักญษำณในะวัยรนุ่ ได้ ชีวติ หรือไม๒่ เ)พนรำักะเรอยี ะนไรคิดว่ำกำรดำเนินชวี ิตของนักเรียนจะครบวงจร ตอ่ กำรเจรญิ เตบิ โตและพฒั นำกำรในวัยรุ่น
๑ด.้ำแนสคดณุ งพลฤกั ตษิกณรระมกำรมีวนิ ยั ชีวิตหรือ๓ไ.มค่ เรพบู รันำทะอึกะคไำรตอบแล้วสรปุ เพ่ือเช่ือมโยงถงึ ปัจจัยท่ีสง่ ผล
๑๒. แสดงพฤติกรรมใกฝำ่เรรมยี ีวนนิ รยัู้ กระทบต๓อ่ . กคำรรูบเปนั ลท่ยีกึ นคแำตปอลบงและ้วพสรัฒุปนเพำกือ่ ำเชรส่ือมวโยั งถงึ ปัจจัยทสี่ ่งผล
๓๒. แสดงพฤติกรรมมใฝุง่ เ่มรัน่ยี ในนรกู้ ำรทำงำน กระทบต๔อ่ . กแำจรง้ เจปุดลปีย่ รนะแสปงลคง์กแำลระเรพียฒั นนรู้ใำหก้นำกัรสเรมียวนัยทรำบ
๓๔.. แแสสดดงงพพฤฤตตกิ กิ รรรรมมมกงุ่ำมร่นัมใีจนติ กสำำรธทำำรงณำะน ขน้ั สอน๔. แจ้งจุดประสงคก์ ำรเรียนรู้ใหน้ กั เรียนทรำบ
๔. แสดงพฤตกิ รรมกำรมีจิตสำธำรณะ ข้ันสอน๑. ให้นักเรยี นแบง่ กลุ่มตำมควำมสมคั รใจกลมุ่ ละ ๔-๖ คน
ศึกษำใบ๑ค.วใำหม้นรักู้ทเ่ีร๔ียนเรแื่อบงง่ กปลัจุม่จตยั ำทมม่ี คีผวลำกมรสะมทัคบรตใจ่อกลำรุ่มเลจะริญ๔เ-ต๖บิ คโตนและ
พศกึฒั ษนำำใกบำครวใำนมวรัยู้ทรีุ่น๔ เรื่อง ปจั จยั ทีม่ ผี ลกระทบตอ่ กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำก๒ำร. ใในหว้นยั ักรเนุ่ รียนร่วมกันวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต
และพัฒ๒น. ำใหก้นำักรใเรนียวนัยรร่วุ่นมกดัน้ำวนิเคร่รำำงะกหำ์ปยัจจิัตยทใจี่มีผอลำตร่อมกณำร์ เสจังรคิญมเตแิบลโตะ
สแตลิปะญัพัญฒำนำกำรในวัยรุ่น ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สตปิ ญั ญำ 33

หน่วยกำรเรยี นรทู้ ่ี ๑ พัฒนำกำรสมวัย แผนกำรจดั กำรเรียนรู้ท่ี ๔ 39
กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ สุขศกึ ษำและพลศึกษำ เรื่อง ปัจจัยท่ีมผี ลกระทบต่อกำรเจรญิ เติบโตและพฒั นำกำรในวยั ร่นุ เวลำ ๑ ช่ัวโมง
ช้นั มัธยมศกึ ษำปที ี่ ๒
รำยวิชำ สขุ ศึกษำ
๓. สรุปสำระกำรเรียนรู้ จัดทำใบงำนท่ี ๗ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล
ตอ่ กำรเจริญเตบิ โตและพฒั นำกำรในวัยรุ่น
๔. ออกแบบกำรนำเสนอข้อมูลดว้ ยแผนผัง Graphic
Organizer ในกระดำษฟลบิ ชำร์ท
๕๕..อตาัวสแาทสนมแัคตรต่ลวัะแกทลนุ่มแนตำล่ผะลกลำ่มุรวนิเำ�คผรลำกะาหร์ วปิเัคจจราัยะทห่ีม์ ีผปลจั ตจ่อยั กำร
เทจม่ีรผีิญลเตบิ่อกโตาแรลเจะรพิญฒั เตนิบำโกตำแรลในะวพยั ฒั รนุ่ าการในวัยรนุ่
๖๖..รรว่ ่วมมกกนั ันสะสทะอ้ทน้อคนวคาวมำคมิดคเกิด่ียเกวี่กยับวกคับวาคมวแำตมกแตต่ากงขตอ่ำงของกำร
กพาัฒรนพำฒั กนำารกดา้ำรนดตา้ ำ่ นงๆตา่ในงวๆัยรในุ่ วมยัำรจุ่นำกมสาจำเาหกตสุปาจัเหจตยั ปุตจัำ่ งจกยั นัต่างกนั
๗. เสนอแนะให้นกั เรียนศกึ ษำเพ่ิมเติมจำกแหลง่ เรยี นรตู้ ่ำงๆ
ข้ันสรปุ
ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุป เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรในวัยรุ่นบันทึกในสมดุ จำกประเดน็ คำถำม ดงั น้ี
๑. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร
ตขนองเอตงนมเอี ะงมไรอี บะำ้ ไงรบ้าง
๒. ทผี่ ่ำนมำนักเรยี นคดิ วำ่ มภี ำวะเส่ยี งต่อสุขภำพจำกปัจจยั ใด
๓. นักเรียนคิดว่ำมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำต่อกำร
กเปาลรเ่ียปนลแย่ี ปนลแงปดล้ำงนดตา้ ่ำนงตๆา่ขงองๆตขนอเองงตอนยเอ่ำงไอรยา่ งไร

34

3405

ประเมนิ ผลกำรเรียนรู้

ส่งิ ทต่ี ้องกำรวดั /ประเมนิ วธิ กี ำร เครื่องมอื ท่ใี ช้ เกณฑ์
๑. อธบิ ำยปัจจัยท่ีมผี ลกระทบต่อ สังเกตพฤตกิ รรม มิติคณุ ภำพกำรประเมิน ผำ่ นระดบั พอใชข้ นึ้ ไป
กำรเจรญิ เตบิ โตและพัฒนำกำรดำ้ น ชิน้ งำน (รบู ิค)
รำ่ งกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และ
สตปิ ัญญำ

๒. วิเครำะห์ ปจั จยั ทีม่ ีผลกระทบ ตรวจใบงำน มติ ิคณุ ภำพกำรประเมิน ผ่ำนระดับพอใช้ขึน้ ไป
ต่อกำรเจริญเตบิ โตและพฒั นำกำร ชนิ้ งำน (รูบคิ )
ดำ้ นร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม
และสตปิ ัญญำ

๓. แสดงพฤติกรรมกำรมีวนิ ยั สังเกตพฤติกรรม แบบสงั เกต (รบู ิค) ผำ่ นระดับพอใชข้ นึ้ ไป

๔. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ตรวจสอบควำมสำเรจ็ มิตคิ ุณภำพกำรประเมนิ ผำ่ นระดับพอใช้ขึ้นไป
ของช้นิ งำน ช้นิ งำน (รูบคิ )

๕. แสดงพฤตกิ รรมมุ่งมน่ั ในกำร ตรวจสอบควำมสำเรจ็ มติ ิคุณภำพกำรประเมิน ผ่ำนระดบั พอใช้ขึน้ ไป
ใทนำกงาำรนทำ�งาน ของช้นิ งำน ช้นิ งำน (รบู คิ )

๖. แสดงพฤตกิ รรมกำรมีจิต สงั เกตพฤตกิ รรม แบบสงั เกต (รบู ิค) ผำ่ นระดบั พอใช้ขน้ึ ไป
สจำิตธสำารธณาระณะ

36 41
บนั ทกึ ผลหลังกำรสอน
ผลกำรเรยี นรู้
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ปัญหำและอุปสรรค
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................... ..............................................
.................................................................................... ................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...........................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแกไ้ ข
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงชือ่ ...........................................................ผูส้ อน
(..........................................................)

วนั ท่ี........ เดอื น............................ พ.ศ.............

ควำมคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะของผบู้ ริหำรหรอื ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมำย
............................................................................................................................. .....................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................

ลงชอื่ ...........................................................ผตู้ รวจ
(..........................................................)

วนั ท.่ี ....... เดือน............................... พ.ศ.............

๓๗ 37

ใบความรทู้ ี่ ๔
เรอื่ ง ปัจจัยท่มี ีผลกระทบต่อการเจรญิ เติบโตและพฒั นาการในวยั รุ่น
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๑ แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ ๔ ปจั จยั ท่ีมีผลกระทบต่อการเจรญิ เติบโตและ

พฒั นาการในวัยรนุ่
รายวชิ า สขุ ศกึ ษา ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒
.......................................................................
กกาารรเเจริญญเติบโตและพฒั นาการในวัยรุ่นจะมีแบบแผนเดยี วกันแตอ่ ัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ขอองงแแตตล่ ่ละะคคนนจจะะแแตตกกตตา่ ง่ากงนักไันปไหปรหอื รอือาอจามจคี มวีคามวผามดิ ผปิดกปตเิกกตดิ ิเขกน้ึ ิดไขด้ึนซ้ ไงึ่ ดม้ซปี ึ่งจั มจีปยั สัจ�ำจคัยญั สขาคองัญวขยั อรนุ่งวแัยบรง่ ุ่นออแกบเ่งปอน็ อปกจั เปจยั็นภปาัจยจในัย
แภลาะยปในัจแจลยั ภะปายัจนจอัยกภาดยังนนอ้ี ก ดงั นี้
ปัจจจัยยั ภภาายยใในน
๑1. พพนั ันธธกุ กุ รรรรมม
พัพนธันุกธรุกรรมรม(h(heereredditityy)) หมายถึง กกาารรถถ่า่ายยททออดดคคุณุณลลักักษษณณะจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงโดย
ถ่ายยททออดดผผ่า่านนททาางงยยีนีน ((ggeennee))ทที่อี่อยยู่ใู่ในนโโคครโมโซม ((chroommosome) ขขอองงพพ่อ่อแแลละะแแมม่ ่ กกาารรถถ่า่ายยททออดดทางพันธุกรรม
จะเกิดขึ้นเมอื่ มีกกาารรผผสสมมกกนั ันรระะหหวว่า่างเงซเซลลลส์ ์สืบืบพพนั ันธุ์ขธอ์ุขงอเงพเศพชศาชยายคือคตือัวอตสัวุจอิ ส(sุจpิ e(srmpe)rแmล)ะเแซละลเส์ ซบื ลพลัน์สธืบุข์ พอันงธุ์ของ
เพศศหหญญิงิงคคอื ือไขไข่ (่ o(ovvuumm) )โโคครรโมโมโซโซมมเพเพศศขอขงอพงอ่พแ่อลแะลแะมแ่จมะ่จะับจคับูก่ คนั ู่กจันนี จทีนี่อทย่ใูีอนยโู่ใคนรโคมรโซโมจโซะมรวจมะตรวั กมันตัวลกกู ันจึงลไูดก้รจับึง
กไดา้รับถ่ากยารทถอ่าดยลทักอษดณลักะษต่ณางะๆต่ามงาๆจมาากจพา่กอพแล่อะแแลมะแ่ มลั่กลษักณษะณทะ่ีถท่าี่ถย่าทยอทดอทดาทงาพงันพธันุกธรุกรมรมไดได้แ้แกก่ ่ ลักษณะทางกาย
เชชน่ ่นชชนนดิ ิกดลกุม่ ลเุ่มลือเลดือสดผี มสีผสมผี วิ สสีผนีิวยั นสีต์นาัยนคว์ตาามสคูงวาแมละสลูงกั แษลณะลทักางษจณติ ใะจแทลาะงเจชิาตวในจ์ปแญั ลญะเาชไาดวแ้ นก์ป่ คัญวญามาสาไมดา้แรกถ่
ทควาางมสสตาิปมัญารญถทาางตสลตอิปดญั จญนากตารลถอ่ดายจนทกอาดรลถั่ากยษทณอดะลคักวษาณมผะิคดวปากมตผิขดปอกงโตรขิ คอแงโลระคคแวลาะมควบากมพบรก่อพงรต่อ่งาตง่าๆง ทๆี่อาจ
สท่ง่ีอผาลจตส่อ่งผรล่าตง่กอารย่างสกภาายพสจภิตใาจพจแิตลใะจสแตลิปะัญสญตาิปขัญองญวาัยขรอุ่นงไวดัย้ รเชุ่น่นไดส้ เภชา่นวะสปภัญาวญะาปอัญ่อนญาภอา่อวนะเภตา้ียวแะคเรตะ้ียแตคารบะอดตสาี
ผบิวอเดผอืสกี ผโิวรเคผลือมกบโา้รหคมลูมโรบคา้ ธหามลู ัสโรซคีเมธียาลัสซีเมยี
๒2. กกาารรทท�ำ างงาานนขขอองงตต่อ่อมมไไรร้ท้ท่อ่อ
ตต่อ่ มไร้ท่ออ (enddooccrrinineeglgalnadn)dเ)ป็นเปต็น่อตม่อไมมไ่มมีท่ม่ีอท่ทอี่ทอ่ีอยยู่ในู่ในร่ารง่ากงากยายจะจทะทาหำ�หนน้า้าทที่ผ่ีผลลิติตฮฮออร์โมน
(hormone)) ตต่า่างงๆๆเขเข้า้ไาปไปในในกกรระะแแสสเลเลือือดดไปไปสสู่อู่อววัยัยววะะเปเป้า้าหหมมาายยเพเพื่อ่ือคคววบบคคุมุมกกาารรททาำ �งางานนขขอองงออววัยัยววะะตต่า่างงๆ
กระตุ้นนกกาารรเเจจรรญิ ิญเเตตบิ บิ โโตตแแลละะพพัฒฒั นนาากกาารรทท�ำ าใหให้รร้่าา่งกงกายายออยยูใ่ นูใ่ นภภาวาะวสะมสมดลุดุล
ตต่อ่ มไร้ท่อที่มมีบีบททบบาาททในในกการาเรจเรจิญริญเตเิบตโิบตโแตลแะลพะัฒพนัฒานการกขาอรงขวอัยงรวุ่นัยรไุ่นด้แไกด่ ้แตก่อ่ มตใ่อตม้สใมตอ้สงมส่วอนงสห่วนน้า
(หaนd้rาe(naadlregnlanl dgl)aโnดdย) โแดตย่ลแะต่ลอะมตด่อังกมลด่าังวกจละ่าผวลจิตะฮผอลริต์โฮมอนรท์โมี่ทนำ�หทนี่ท้าาทหี่สนำ�้าคทัญ่ีสแาลคะัญมแีผลละตม่อีผกลำ�ตร่อเจกราิญรเจตริบิญโตเตแิบลโตะ
พแัฒละนพาัฒกานราขกอางรวขัยอรงุ่นวัยแรตุ่นกแตต่ากงกตันา่ งอกอนั กอไอปกไเชป่นเชโ่นกรโทกรฮทอฮร์โอมรน์โมน(gr(ogrwotwhthhohromrmoonnee) )เปเป็น็น ฮฮออรร์โ์ มนที่ทำ�าหน้าที่
ควบคคุมุมกกาารรเเจจรริญิญเเตติบิบโโตตขขอองงรร่า่างงกกาายยใหใหป้ ป้ กกตติ ิโโดดยยเฉเฉพพาาะะกกาารรแแบบ่งง่เซเซลลล์ ก์ กาารรสสังังเคเครราาะะหห์โป์โปรรตตีนีนแแลละะกำ�รเจรญิ เติบโต
ขกอางรกเจรระญิดูกเติบฮอโตรขโ์ มอนงกในรกะดลุม่กู โฮกอนร�ำ โ์ มดนโทในรฟกนิลุ่ม(โgกoนnาaโdดoโทtrรoฟpนิ hin(gohnoardmootnroep) hกinระhตo้นุ rกm�ำ รoสnรeา้ )งตกวัระอตสุ้นจิใกนาวรัยสรรุน่ ้าชงาย
แตลัวะอกสาุจริใตนกวไัยขร่ใุ่นชวัยายรุ่นแหลญะกิงารฮตอกรไ์โขม่ในนไทวัยรรอุ่นกหซินญิง(tฮhอyรro์โมxiนnไทhรoอrกmซoินne(t)hทyrำ�oหxนin้าทhี่คoวrmบคoุมnกeา)รทเผาาหผนล้าาทญ่ีคอวาบหคาุมร
ใกนาร่าเผงกาผาลยาญแลอะาฮหอารใ์โนมรน่าแงอกนายโดแรลเจะนฮอ(รa์โnมdนrแoอgนeโnดรhเจoนrm(aonndero) gซe่ึงnเปh็นoฮrmอรo์โnมeน) ทซ่ีมึงเีผปล็นตฮ่ออกรา์โมรพนัฒท่ีมนีผาลกตา่อร
ทกางรเพพัฒศขนอางกวายัรรทุ่นาชงเาพยศมขากอกงวยั่าวรุน่ยั รขนุ่ าหยมญาิงกกว่าวัยรุ่นหญิง
๓. พพน้ื นื้ ฐฐาานนททาางงออาารรมมณณ์แ์แลละะจจติ ิตใใจจ
ออาำ�รรมมณณเ์ ์เปป็น็นผผลลเนเนื่อ่ืองงมมาาจจาากกพพันันธธกุ ุกรรมรมแและลปะปัจจั ัยจแัยวแดวลดอ้ลม้อภมาภยานยอนกอปกรปะรกะอกบอกบับกับในบในคุ บคุคลคทลี่มทพี ี่มนื้ ีพฐา้ืนนฐาน
ทางออาารรมมณณ์ทท์ มี่ ี่มนั่ ั่นคคงง จะททำ�าใใหหม้ ้มีพีพฒั ฒั นนาากกาารรททาางงดดา้ ้านนตต่า่างงๆๆไดได้ ีข้ดนึ้ขี ้นึ ไมไม่วา่วจ่าจะเะปเปน็ น็ททางาดงา้ดนา้ สนังสคังมคมบคุ บลคุ กิ ลภกิ าภพาพทางด้าน
จทิตาวงิญดา้ญนาจณิตวรญิ วญมถาึงณทำ�รงวดม้านถงึรท่างากงาดย้าดน้วรย่างกพาบยวด่าว้มยารดพาบทว่ีม่าีกมาารรฟดังาเทพีม่ ลกี งาเบราฟงั ๆเพรละงหเบวา่ งๆการระตหั้งวค่ารงรกภา์ รจตะ้ังทคำ�รใรหภ้บ์ ุตร
ทจ่ีเะกทิดามใาหมบ้ อี ตุ ารรทมี่เณกิด์ มี แาลมะีอมาีพรมฒั ณนด์ากี แาลรทะมางีพดฒั ้านตาา่กงาๆรททาเ่ี งปด็น้าไนปตด่าว้ งยๆดีทเี่ ป็นไปดว้ ยดี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PANEL 3- ENHANCING JOBS AND CREATING JOB OPPORTUNITIES- CHARLIE ELIAS
Next Book
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น