The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ภัทรา ปิ่นกระโทก, 2022-07-11 03:37:30

ข้อสอบ อ่านคิดวิเคราะห์ เขียน ม.6

ปีการศึกษา 2565

หน้า 1

วชิ าเทคโนโลยี
แบบทดสอบอา่ น คดิ วเิ คราะห์ เขียน
เรอ่ื ง ส่องเทรนด์ 10 อาชพี คนยคุ ใหม่อยากเปน็ อะไรมากทสี่ ุด
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ปกี ารศึกษา 2565
***************************************************************************
สอ่ งเทรนด์ 10 อาชพี คนยคุ ใหมอ่ ยากเปน็ อะไรมากที่สดุ

หากจะพดู ถงึ การประกอบอาชีพ คนในแต่ละยุคสมัยกม็ ีคา่ นิยมท่แี ตกตา่ งกันไป จนกระท่งั มาถึงในยคุ ปัจจุบนั
ท่คี อมพวิ เตอรแ์ ละอินเทอรเ์ น็ตเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในชวี ติ ประจำวนั เป็นอยา่ งมาก ทำให้อาชีพต่าง ๆ
ก็มีวิวฒั นาการจากทเ่ี คยเปน็ มาด้วยเช่นกนั โดย Tonkit360 ไดส้ รุปอาชีพที่คนยุคใหม่สนใจอยากจะทำมา
นำเสนอ 10 อาชีพ ดงั ต่อไปน้ี

1. ขายของออนไลน์

เทรนด์อคี อมเมิรซ์ กำลังมาแรง และมีชอ่ งทางให้เตบิ โตเพิ่มขนึ้ อกี เรื่อย ๆ จงึ ทำให้ธุรกจิ ขายสินค้าผ่านชอ่ งทาง
ออนไลน์กำลังไดร้ บั ความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากไมต่ ้องลงทนุ เยอะ ไมจ่ ำเปน็ ตอ้ งเสียเงนิ เชา่ หนา้ รา้ น
สนิ ค้าบางประเภทไม่จำเป็นตอ้ งสต็อกสนิ ค้า แถมยังสามารถทำเปน็ อาชีพเสรมิ ในวันหยุดหรือชว่ งเยน็ หลังเลกิ
งาน และบางคนกย็ ึดเป็นอาชพี หลัก เพราะสามารถทำงานท่ีบ้านไดอ้ ยา่ งอิสระ มเี วลาเหลอื แถมยงั สรา้ งกำไร
เปน็ กอบเป็นกำด้วย สินค้าท่ีนยิ มขายกนั ก็มีตัง้ แต่เครื่องสำอาง อาหาร เส้อื ผ้า เฟอร์นเิ จอร์ ของแตง่ บ้าน เปน็
ตน้

2. Youtuber หรือ Vlogger

ตอ้ งยอมรับว่าปัจจุบันสอ่ื ออนไลนไ์ ด้เข้ามามบี ทบาทในชวี ิตประจำวันของเรามากขึน้ โดยเฉพาะ YouTube
และ Facebook เพราะมนั ง่ายและสะดวกในการคน้ หา เนื่องจากทกุ คนต่างมีสมาร์ทโฟน และใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างคุม้ คา่ ทุกวันนค้ี นท่ีชอบดวู ิดโี อคลปิ การรวี วิ สนิ ค้า คลปิ สั้นเกี่ยวกับการทอ่ งเทยี่ ว หรือขา่ วเหตุการณ์
สำคญั ก็ดูผา่ น YouTube, Facebook ทงั้ สน้ิ

นน่ั จงึ ทำให้ Youtuber หรอื Vlogger กลายเปน็ อาชีพท่เี ปน็ ทีน่ ิยมของเด็กยคุ ใหม่ โดยทีบ่ างคนกเ็ ร่ิมทำต้ังแต่
สมยั เรยี น มหาวทิ ยาลัยจนยึดเปน็ รายไดห้ ลัก บางคนเริม่ จากงานอดเิ รกเพราะเบือ่ กบั งานประจำ จนสามารถ
สรา้ งรายไดอ้ ย่างนา่ พอใจแทนทง่ี านประจำ จงึ ไม่แปลกท่ีทกุ วนั น้วี า่ เวลาเดินทางไปไหนมาไหน จึงเห็นแต่เดก็
รุ่นใหม่พกกล้องถา่ ย selfie หรอื พูดกบั ตวั เองผ่านกลอ้ งบ่อย ๆ

3. Content Creator

Content Creator คืออาชพี ทส่ี ร้างสรรค์เนอ้ื หาเพ่อื ส่อื สารกบั กลุม่ เปา้ หมายในรปู แบบต่าง ๆ ท้ังข้อความ
รูปภาพ และวิดโี อ อาชีพนยี้ ังมีขอ้ ดีคอื มีความเป็นอสิ ระสงู สามารถเปน็ นายของตวั เองได้ และเป็นอาชพี ทไี่ ม่

ท่ีมา https://www.sanook.com/men/73637/

หนา้ 2

ต้องลงทุนเรอื่ งเครื่องมอื อุปกรณม์ าก เพราะสิ่งสำคญั จะมีแคโ่ ทรศพั ท์มือถอื และอนิ เตอร์เนต็ ก็สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเขยี นสักเร่ืองได้แล้ว

ทงั้ น้ี ในเทรนด์การตลาดออนไลน์ อาชีพ Content Creator ยงั คงมาแรงต่อเนอ่ื ง และยงั เป็นท่ตี ้องการอยู่
ตลอด เพราะตอนน้ธี รุ กจิ ตา่ ง ๆ หันมาทำการตลาดบนโลกออนไลน์เพมิ่ ข้ึน มเี วบ็ ไซต์ มเี พจเฟซบุ๊กเกิดข้ึนทุก
วัน อาชีพ Content Creator จงึ จำเปน็ อยา่ งมากตอ่ กลุ่มธรุ กจิ ทีต่ ้องการสร้าง Content ดี ๆ ส่งตอ่ ใหล้ กู ค้า
เพ่ือสร้างยอดผูต้ ดิ ตามและยอดขายนัน่ เอง

4. Streamer

ยคุ ที่เกมกลายมาเป็นวฒั นธรรมทีแ่ พร่หลายไปทั่วโลกแลว้ ก็มีอาชีพเกิดใหม่จากวงการนม้ี ากมาย ในปัจจบุ ัน
อาชพี Streamer หรือนักเลน่ เกมมืออาชพี นับว่าไดร้ บั ความนยิ มอยา่ งสูงในประเทศไทย โดยวิธีการของสตรีม
เมอร์ก็คอื Live สด การเลน่ เกมของตวั เองให้คนอนื่ ดู ซ่ึงยง่ิ มคี นดเู ยอะเท่าไหร่ สตรีมเมอรค์ นดังกลา่ วกย็ ง่ิ มี
ชอ่ื เสยี ง และสามารถสร้างรายไดม้ ากข้นึ เทา่ น้นั

แนวทางการสตรมี เกม ถือเป็นความบนั เทงิ รปู แบบหน่ึงของชาวเนต็ คือแมจ้ ะไม่ไดเ้ ล่นเองแตก่ ารไดด้ ูคนอน่ื
เล่นก็สามารถสนกุ ไปกบั เกมได้ ซึ่ง Streamer กลายเป็นอาชีพท่ีคนรุน่ ใหม่ใฝ่ฝันอยากจะทำกันเปน็ อาชีพ
เพราะท้ังมรี ายไดท้ ่ีหาเล้ียงตัวเองได้ และทำงานท่ีได้เลม่ เกมชอบ

5. START UP ธรุ กิจคาเฟ่ ร้านอาหาร

ธุรกิจยอดฮิตทถี่ กู เปิดกิจการเป็นวา่ เล่นตามเทรนด์และความนิยมของคนยุคน้ี กค็ งหนไี มพ่ น้ รา้ นอาหาร ร้าน
กาแฟ และคาเฟ่ ที่ปัจจบุ นั รา้ นไหนสวยร้านไหนดงั ก็จะถูกปดั หมดุ เพอ่ื เปน็ โลเคชน่ั สำหรบั ถ่ายรูปและเช็กอนิ
ในทรปิ วนั หยุดถดั ไป แมว้ า่ อาชพี นจี้ ะดูเปน็ ไปได้อย่างลำบากในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แตก่ ็ยงั คง
เปน็ อาชีพทีค่ นรุ่นใหมใ่ ฝ่ฝันอยากจะทำ อยากจะมีธรุ กจิ เปน็ ของตัวเอง เพราะเป็นอิสระ ได้ทำในสงิ่ ทต่ี ัวเอง
ชอบ ตัวเองรกั และไดเ้ ปน็ นายตวั เองนั่นเอง

6. Graphic Designer

อาชีพสุดฮปิ ของคนมีความคิดสร้างสรรคแ์ ละมีทักษะในการออกแบบ การทำกราฟิกในแบบต่าง ๆ ก็สามารถ
ทำรายได้จากการเป็นกราฟิกดไี ซนเ์ นอร์ไดเ้ ช่นกนั ขอ้ ดขี องอาชีพน้แี นน่ อนว่าได้สรา้ งสรรคจ์ นิ ตนาการให้
กลายเป็นความจรงิ ไดส้ อ่ื สารสิ่งที่ต้องการกบั ผ้คู น ไดร้ ว่ มงานรู้จักผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ หลากหลาย
สังคม มโี อกาสดงู าน และทำงานตา่ งประเทศ ผลงานสามารถสรา้ งชือ่ เสยี งได้ มพี ืน้ ที่แสดงงาน เจอโจทยใ์ หม่ท่ี
น่าสนุก ท้าทายอยู่เสมอ ทุกวงการตอ้ งการงานกราฟกิ เป็นอาชพี ไม่ตาย สามารถเพิ่มเติมความรูด้ ้านต่าง ๆ
เพอ่ื ขยายขอบเขตงานไดห้ ลายทาง

ท่มี า https://www.sanook.com/men/73637/

หน้า 3

7. Digital Marketing
Digital Marketing คอื อกี หนง่ึ เป้าหมายเส้นทางอาชพี ของใครหลายคน โดยเฉพาะเดก็ รุ่นใหมท่ ี่สนใจสื่อ
ออนไลน์ เครอ่ื งมือการตลาดและเทรนดเ์ ทคโนโลยี การทำงานในสายงานการตลาดน้นั แมไ้ มไ่ ดเ้ รียนจบมาตรง
สายกส็ ามารถเข้ามาทำได้ นอกจากนีข้ ้อดีของอาชีพนี้ ยงั สามารถทำงานท่ไี หนก็ได้ทุกท่ที กุ เวลา ทำใหเ้ ราฝึก
ทกั ษะการคดิ วิเคราะห์แก้ปญั หา และอาชีพน้กี ก็ ำลงั เป็นที่ต้องการในแทบทุกกลุม่ ธุรกจิ ไมว่ า่ จะขนาดเลก็ หรือ
ขนาดใหญ่ ยิง่ ถ้าเชย่ี วชาญในด้านสอื่ ออนไลน์หลากหลายประเภท รับรองว่าไมม่ ตี กงานแนน่ อน
8. Online Educator
Online Educator หรอื ครูสอนออนไลน์ เพราะในยุคน้กี ารเปน็ ครูไม่จำเปน็ ต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไป ถา้ หาก
คณุ มีความรหู้ รอื มีความเชยี่ วชาญในทกั ษะด้านใดเป็นพิเศษ คุณก็สามารถเป็นครใู นโลกออนไลน์ได้ โดยการ
ขายคอร์สสอนออนไลน์ เพอื่ เป็นชอ่ งทางติดตอ่ ในการรับจา้ งสอนตามสถานท่ี ทำคลิปวิดีโอการสอนอปั โหลดสู่
แพลตฟอร์มตา่ ง ๆ หรอื หากคุณเป็นคนมีทักษะการพดู ทด่ี ดี ้วย กส็ ามารถไลฟ์สด ถามตอบปญั หาข้อสงสยั กนั
ได้กบั ผชู้ ม เหมอื นกบั การสอนในหอ้ งเรยี นเลยทีเดียว

ทมี่ า https://www.sanook.com/men/73637/

หนา้ 4

9. SEO Specialist
แมจ้ ะเป็นอาชพี ทีไ่ มค่ อ่ ยบมู เท่าต่างประเทศ ท้ังท่ีกำลงั การค้นหาผา่ น Google มจี ำนวนมหาศาลมากเมอื่
เทียบกบั Facebook แตห่ ลายสือ่ ยงั คงให้ความสำคญั กับ SEM หรือโฆษณาผ่าน Facebook มากกว่า อย่างไร
ก็ดี ปัจจุบนั นี้คนรนุ่ ใหม่เรม่ิ หนั มาสนใจอาชพี นก้ี ันมากขึ้นแลว้
SEO Specialist คือ ผู้ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้าน SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นศาสตร์ในการ
Optimize เว็บไซตใ์ หต้ ิดอันดบั ดี ๆ บน Search Engine แบบ Google ซึง่ โดยปกติกจ็ ะหวังให้ติดหน้าแรก
อนั ดับ 1-3 เนอ่ื งจากจะชว่ ยเพิม่ Traffic หรอื ผเู้ ขา้ ชมเวบ็ ไซตม์ ากข้ึน ผู้ทีจ่ ะทำงานดา้ น SEO ได้ดี จะตอ้ งเป็น
คนท่มี ที กั ษะด้านเทคโนโลยี เข้าใจวา่ ระบบต่าง ๆ ของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ควบคไู่ ปกับการมี
เซนส์ทางการตลาด รู้วา่ จะตอ้ งสร้างเนอ้ื หาอยา่ งไรให้ดึงดดู ใจกลมุ่ เปา้ หมาย

10. Trader
Trader กลายเปน็ กระแสที่ได้รับความสนใจ จากคนร่นุ ใหมแ่ ละคนท่ัวไปเพม่ิ มากข้นึ เนอื่ งจากถูกมองว่าเปน็
อาชพี อสิ ระท่มี ีความสบาย ทำงานงา่ ย รายไดส้ งู นิยามคำวา่ เทรดเดอร์ คอื ผ้แู ลกเปล่ยี น พ่อค้า นกั เกง็ กำไร ท่ี
ใช้ประโยชนจ์ ากการแลกเปล่ยี น โดยเฉพาะลกั ษณะในลกั ษณะของการซอ้ื มาขายไป แลว้ หาผลตอบแทนจาก
ส่วนตา่ งของราคา
โดยสง่ิ ทคี่ นจะเป็นเทรดเดอร์ตอ้ งมี ก็คือความพร้อมของตวั เรา ครอบครวั และคนรอบขา้ ง รวมถึงแผนธรุ กิจ
แผนการเทรด แผนสำรอง สำคัญทส่ี ุดกค็ ือเงินทุน ดัง้ นนั้ การเร่ิมตน้ ลงทนุ หรอื เก็งกำไร ไม่ใชอ่ ะไรทีค่ ณุ
คาดหวงั ผลตอบแทนได้อย่างตรงไปตรงมาตามตำราทางการเงนิ และการประสบความสำเรจ็ ทางการเงนิ จาก
การเป็นเทรดเดอร์ก็ไมไ่ ดเ้ ปน็ เรื่องทีส่ ามารถทำกันได้ช่ัวขา้ มคืน

ทีม่ า https://www.sanook.com/men/73637/

กระดาษคำตอบ

ชื่อ......................................................................................................ชั้น........................เลขท.ี่ .................
วิชาเทคโนโลยี

แบบทดสอบอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
เร่ือง สอ่ งเทรนด์ 10 อาชพี คนยุคใหมอ่ ยากเปน็ อะไรมากทสี่ ุด

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปกี ารศกึ ษา 2565
คำสัง่ ใหน้ ักเรยี นตอบคำถามในชอ่ งว่าง เฉพาะใจความสำคัญของคำตอบ

1. จากทน่ี ักเรียนอา่ นบทความ “สอ่ งเทรนด์ 10 อาชีพ คนยุคใหมอ่ ยากเป็นอะไรมากทส่ี ดุ ” อาชพี ต่าง ๆ
ท่ีเกิดข้นึ ได้รับผลกระทบมาจากอะไร – 5 คะแนน

2. จาก 10 อาชพี ในบทความ นักเรยี นสนใจในอาชพี ใดเป็นพิเศษ เพราะเหตใุ ด และอาชพี ทน่ี กั เรยี น
เลอื กมีข้อดี ขอ้ เสียอยา่ งไร – 10 คะแนน

3. ใหน้ ักเรยี นสรุปใจความสำคญั ของบทความอยา่ งครอบคลุมและเข้าใจง่าย – 5 คะแนน

ทีม่ า https://www.sanook.com/men/73637/


Click to View FlipBook Version