The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการดำเนินงาน ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sermsenaboon, 2021-09-04 22:07:18

รายงานการดำเนินงาน ระบบบัญชี ครั้งที่ 1

รายงานการดำเนินงาน ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1รายงานผล

การรายงานขอ้ มูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศกึ ษา
(ระบบบญั ชกี ารศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน)

คร้ังที่ 1 (ขอ้ มูล ณ วันท่ี 1 ตลุ าคม 2563 – 31 มนี าคม 2564)

ของโรงเรียนในสงั กดั
สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตราด

งานวิเคราะหง์ บประมาณ
กลุม่ นโยบายและแผน

สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาตราด

1

หมวด 7 ผลลพั ธ์การดาเนนิ การ
สะท้อนตัววัดผลลพั ธ์ทีแ่ สดงถึงการพฒั นาส่รู ะบบราชการ 4.0 โดยมเี กณฑ์การรายงาน ดังน้ี

สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอตัวชี้วัดตอบผลลพั ธก์ ารดาเนินการตาม
หมวด 7 มติ ิละ 1 ตัวชว้ี ัด เท่าน้ัน

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน นาเสนอตัวช้ีวัดของแตล่ ะผลลัพธผ์ ลความสาเรจ็
ของกจิ กรรม/โครงการ (3 ตวั ชวี้ ัด) เพือ่ ให้สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษานามาเลือกตอบหมวด 7
ทง้ั 6 มติ ิ

สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนาเสนอตวั ชว้ี ดั ของแตล่ ะมติ ิได้นอกเหนือจากที่สานกั งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานยกตวั อยา่ ง

ไมค่ วรนาเสนอตวั ชีว้ ัดเดยี วกนั ซา้ ในแนวทางการตอบมติ ิหัวขอ้ อนื่ ๆ

คา่ เป้าหมาย/ผลการดาเนินการ สามารถตอบไดใ้ นรูปแบบ รอ้ ยละ, ระดับความสาเร็จ, หรอื ระบุ
จานวน
ค่านา้ หนกั ร้อยละ 4.0

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวดั ด้านการลดตน้ ทนุ การสร้างนวตั กรรม และการจดั การกระบวนการ (คา่

น้าหนกั (รอ้ ยละ 7)

เปน็ การวดั ความสาเรจ็ ของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบรหิ ารจดั การเพื่อการลดต้นทุน

การสรา้ งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

คา่ เป้าหมาย ปี ความสาเรจ็ การ

ตัวชี้วัด พ.ศ. 2564 ดาเนินการ เอกสาร/หลกั ฐาน

ระบตุ ัวเลข หนว่ ย ระบตุ วั เลข หน่วย

3. รอ้ ยละของการพัฒนาระบบรายงาน 104 แห่ง 104 แหง่ - สรุปผลการรายงาน

ขอ้ มลู ด้านการเงินของสถานศึกษาใน - ค่มู ือการรายงาน

สงั กดั ระดับสถานศึกษา

- คาสงั่ ...

- แผนเพิ่มประสิทธิภาพคานา

รายงานข้อมลู การเงนิ ดา้ นการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทาข้ึนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด และ
สถานศึกษาในสังกัดมขี ้อมลู การเงนิ ด้านการศกึ ษาของสถานศกึ ษาที่ถกู ต้อง ครบถว้ น สมบรู ณ์ สามารถนาไปใช้
ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพิ่มเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายท่ีจาเป็น
สามารถลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และเพ่ือให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทาง
การเงนิ ด้านการศกึ ษาตามระยะเวลาทก่ี าหนดเปน็ ไปตามแผนเพ่ิมประสทิ ธิภาพการดาเนินงาน

สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานในคร้ังน้ี จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ท่ีกาหนด มา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เก่ียวข้อง
ไดใ้ ชเ้ ป็นข้อมลู ในการวางแผนการดาเนนิ การจัดการศึกษาใหเ้ กดิ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สานักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสารบญั

หนา้

คานา ความเปน็ มา
สารบญั การดาเนนิ งาน
สว่ นที่ 1 วตั ถุประสงค์
เป้าหมาย
สว่ นท่ี 2 ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน
สว่ นที่ 3 สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
ผลการจดั เกบ็ ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
ส่วนที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครง้ั ที่ 1 (1 ตุลาคม 2563–31 มนี าคม 2564)
ภาคผนวก เอกสารอ้างองิ ผลการดาเนนิ งาน
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หนังสือ สพฐ. ดว่ นที่สดุ ที่ ศธ 04006/ว1387 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564
หนังสือ สพป.ตราด ท่ี ศธ 04054/ว1104 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
คาสัง่ สพป.ตราด ที่ ...... สง่ั ณ วันท่ี
ข้อมลู รายงานผลการดาเนนิ งาน คร้งั ที่ 1
คาชีแ้ จงในการตอบแบบรายงาน รายรับ- รายจา่ ย และรายงานเงนิ คงเหลือ

ผ้จู ัดทา

1

ส่วนที่ 1

บทนา

ความเป็นมา

ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษา นับเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีสามารถใช้เป็นกรอบในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใชจ้ ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจแหล่งที่มาของ
ทรพั ยากร และการกระจายทรพั ยากรทางการศึกษา ระดับตา่ ง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
เพ่ือเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายท่ีจาเป็น สามารถลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
ช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษา และสามารถพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สาหรับใช้ในการกากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้ใช้ข้อมูลสาหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operation Unit Cost : OUC)
ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด โดยให้สถานศึกษาในสงั กัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานข้อมลู
ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จานวน 2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 –
31 มีนาคม 2564) และช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างธรรมาภิบาลในด้าน
การเงินให้กับโรงเรียนเป็นส่ิงสาคัญ การมีบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเป็นฐานข้อมูลท่ีสาคัญในการพัฒนา
ระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สามารถลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญ
สามารถดาเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลไดอ้ ย่างต่อเนอ่ื งและเป็นธรรม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ให้ความสาคัญในการรายงานข้อมูลการเงนิ
ด้านการศึกษาของโรงเรียนในสงั กัด โดยดาเนินการภายใต้การกากบั ดูแล สนับสนนุ ของสานกั งานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพิ่มคุณภาพการศึกษา และการใช้จ่ายที่จาเป็น สามารถลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรการปรับปรุง
ประสทิ ธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (KRS) ของสานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษา
ประถมศึกษาตราด ตัวช้ีวัดที่ 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์การ ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 โครงการ
พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน)
และตวั ชี้วัดตามมาตรการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเปน็ ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ ตัวช้ีวัดที่ 7.6.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม
และการจดั กระบวนการ รอ้ ยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมลู ดา้ นการเงนิ ของสถานศึกษาในสังกัด

2

การดาเนนิ งาน

การรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)
ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ไดใ้ ช้งบประมาณแต่อย่างใด แต่อาศยั กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมของผู้มี
สว่ นเกยี่ วขอ้ ง และทางานเชิงบูรณาการในความรว่ มมือของบุคลากรนาสนักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษา จากกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคาส่ัง
สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาตราด ที.่ ....../2564 ลงวันท่ี.....กนั ยายน 2564 ใหค้ ณะกรรมการท่ี
ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความรู้ ความสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพ่ือนาข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์สาหรับการบริหารงบประมาณ
ตอ่ ไป

วัตถปุ ระสงค์

1. เพือ่ ให้สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา และสถานศึกษาในสงั กัดมีขอ้ มูลการเงนิ ด้านการศกึ ษาของ
สถานศกึ ษาทีถ่ ูกต้อง ครบถว้ น สามารถนาไปใชไ้ ด้ทนั ทอี ย่างมปี ระสิทธิภาพและเกดิ ประสิทธิผล

2. เพอื่ เพ่มิ คุณภาพการศึกษา และการใช้จา่ ยทจี่ าเปน็ สามารถลดความเหลอื่ มลา้ ทางการศึกษาของ
สถานศกึ ษาในสงั กัด

3. เพอื่ ใหส้ ถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงนิ ดา้ นการศกึ ษามคี วามถูกตอ้ ง ครบถว้ น สมบูรณ์ ใน
ระบบครบทุกโรงเรียนตามระยะเวลาทก่ี าหนด เปน็ ไปตามแผนเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน

เป้าหมาย

เชงิ ปริมาณ

สถานศึกษาในสังกดั ทกุ แหง่ จัดเก็บข้อมูลไดค้ รบถว้ น ถูกตอ้ ง และทันตามระยะเวลาท่ีกาหนด

เชงิ คุณภาพ

1. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด มีข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้า
ทางการศกึ ษาของสถานศึกษาได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ และเกิดประสิทธผิ ลตอ่ การจัดการศกึ ษาให้เปน็ ไปตาม
มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ

2. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถดาเนินการตามเป้าหมาย
พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ในเร่ืองการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดดา้ นการลดตน้ ทุน การสร้างนวัตกรรม
และการจัดกระบวนการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการอย่างมี
คณุ ภาพ

3

ส่วนท่ี 2
ข้ันตอนการดาเนนิ งาน

สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ดาเนนิ การบรหิ ารจัดการการรายงาน
ขอ้ มูลการเงินดา้ นการศึกษาของสถานศกึ ษา (ระบบบัญชีการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยอาศัยกระบวนการบรหิ ารจดั การสู่ความเป็นเลิศ TRAT Model

อกี ทั้งมแี นวทางในการขับเคล่ือนโยบายสู่การปฏบิ ัตดิ ว้ ย 5 พ คอื
1. เพิ่มพูนประสบการณ์
2. พุ่งเปา้ หมาย ใหม้ ีโอกาส สมรรถนะ ทักษะ ขดี ความสามารถเปน็ เลิศ กา้ วทนั การเปลย่ี นแปลง สร้าง
นวตั กรรมได้อยา่ งท่ัวถึง เทา่ เทยี ม และเสมอภาค
3. พัฒนาบคุ ลากรใหป้ ฏริ ปู การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ก้าวทันโลกยุคใหม่ท่แี ข่งขันสงู
4. เพิ่มประสทิ ธิภาพการจัดการศกึ ษาใหเ้ กิดคุณภาพอย่างเป็นระบบ
5. พอเพยี ง โดยน้อมนาปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทรชั กาลท่ี 10 สกู่ าร
ปฏิบตั ิ

4

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดาเนินงาน

จากการดาเนินงานการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการรายงานข้อมลู จานวน 2 ครง้ั ดงั นี้

คร้ังท่ี 1 เปน็ ข้อมูลการดาเนินงานตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 ตลุ าคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

คร้ังที่ 2 เป็นข้อมลู การดาเนินงานตง้ั แต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 กนั ยายน 2564

ข้อมูลในการรายงานบนระบบประกอบไปด้วยข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงั นี้

ส่วนที่ 1 ข้อมลู พ้นื ฐานของโรงเรียน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจรงิ ปงี บประมาณ พ.ศ.
2564

สว่ นท่ี 2 รายงานเงินคงเหลือ จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2563)

สว่ นที่ 3 รายรับของโรงเรยี น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มนี าคม 2564

ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรยี น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1 (ภาคเรยี นท่ี 2/2563)
ขอ้ มลู ณ วันท่ี 1 ตลุ าคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

สว่ นที่ 5 รายงานเงินคงเหลอื ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1 ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 31
มนี าคม 2564 สรุปผลการบริหารงบประมาณ ครงั้ ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดเกบ็ ข้อมูล

ครั้งที่ 1 (เป็นการดาเนนิ งานต้ังแตว่ ันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มนี าคม 2564)

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเปิดระบบการรายงานต้ังแตว่ ันที่ 17
พฤษภาคม 2564 และให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://e-
budget.jobobec.in.th สถานศึกษาในสงั กดั สานักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาตราด รายงานขอ้ มูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1
จานวนทัง้ สิน้ 104 โรงเรียน สามารถดาเนินงานจดั เก็บข้อมลู ทง้ั 5 สว่ น เสร็จส้ินและยนื ยนั ความครบถ้วนใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาท้ังหมดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เสร็จส้ินก่อนระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานกาหนด สรุปได้ ดงั น้ี

5

ส่วนท่ี รายการ ความครบถ้วน (ร้อยละ)
100
1 ขอ้ มลู พน้ื ฐานของโรงเรยี น ข้อมูลบุคลากรท่ีปฏบิ ัติงานจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 100
100
2 รายงานเงินคงเหลือ ครั้งท่ี 1 (ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563)
3 รายรับของสถานศึกษา ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1 ภาค 100

เรยี นที่ 2/2563 (1 ตลุ าคม 2563 – 31 มนี าคม 2564) 100
4 รายจา่ ยของโรงเรียน คร้ังท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2/2563 (1 ตลุ าคม

2563 – 31 มีนาคม 2564)
5 รายงานเงนิ คงเหลือ ครัง้ ท่ี 1 ข้อมูล ณ วนั ที่ 31 มนี าคม 2564

และสรปุ ผลการบริหารงบประมาณ ครง้ั ที่ 1 ปงี บประมาณ พ.ศ.
2564

6

เอกสารอา้ งอิงการดาเนินงาน บนระบบเวบ็ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th

1. สรุปผลการรายงานข้อมลู ของสถานศกึ ษาในสงั กัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 การรายงานคร้งั ที่ 1 สามารถดาเนนิ การครบถ้วนทุกโรงเรยี นกอ่ นระยะเวลาที่หนว่ ยงานต้น
สงั กัดกาหนดแลว้ เสร็จคิดเป็นร้อยละ 100

7

2. สรุปความก้าวหน้าการรายงานขอ้ มูลของสถานศึกษาในสังกดั
2.1 เรยี งลาดับตามการเสร็จสมบรู ณข์ องการรายงานในครัง้ ท่ี 1

8

9

10

ส่วนที่ 4

ปญั หา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปญั หา/อุปสรรค

1. ผปู้ ฏบิ ัตใิ นการรายงานข้อมูลระดับสถานศกึ ษา ไม่มคี วามรู ความถนดั ในการรายงานขอ้ มูล ทาให้
การกรอกข้อมลู มีข้อผิดพลาดในการลงรายการรบั และรายการจา่ ย ไมต่ รงกบั ช่องงบประมาณที่
ได้รับ

2. ผปู้ ฏบิ ัตใิ นการรายงานข้อมลู ไมไ่ ดศ้ ึกษาคู่มือการดาเนินงานอยา่ งละเอียด ถ่ีถ้วน ดาเนินงานโดยใช้
ความรทู้ ่ีมีอยู่ บางรายการอาจเขา้ ใจคลาดเคล่อื นทาให้ได้ข้อมูลท่ีไมถ่ ูกต้องตามเป้าหมายที่กาหนด

3. สถานศกึ ษามีการเปลีย่ นแปลงบคุ ลากรในการดเนินงานรายงานข้อมูลบ่อย ทาใหก้ ารปฏิบัตงิ านไม่
ตอ่ เน่อื ง และไมไ่ ด้ผ่านการฝึกอบรม

4. ภาระหนา้ ท่ใี นการปฏบิ ตั งิ านของผู้รบั ผดิ ชอบ ต้องรบั ผิดชอบงานหลายบทบาทหนา้ ที่

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อเป็นการลดภาระงานใหก้ ับสถานศกึ ษา สามารถจัดการเรยี นการสอนได้เต็มเวลา ควรมกี ารบรู
ณาการการใช้ข้อมูลร่วมกนั ในการวางแผนการดาเนินงานเชิงระบบ เพื่อลดความซ้าซ้อนของการ
จดั เกบ็ ข้อมลู ของหนว่ ยงานต้นสงั กัด

2. สานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาตราด ควรมีการกากับ ตดิ ตาม เสนอแนะ การดาเนินงาน
จดั ทาระบบบัญชีของสถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนอ่ื งและทั่วถึงทุกแหง่

3. มกี ารพฒั นาองค์ความรู้ในการปฏบิ ตั งิ านให้แกผ่ รู้ ับผิดชอบอย่างหลากหลายรูปแบบ
4. ควรมกี ารบูรณาการการดาเนินงานกากบั ติดตาม จากผู้เก่ียวขอ้ ง เข้ามามบี ทบาทในการพฒั นางาน

ใหส้ มบรู ณม์ ากยิ่งข้ึน

11

ภาคผนวก

- หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว1387 ลว 29 เมษายน 2564

- หนังสือ สพป.ตราด ที่ ศธ 04054/ว1104 ลว 3 พฤษภาคม 2564 ยงั ไมค่ รบ

- บนั ทึกแต่งต้งั คณะกรรมการ บันทึกแตง่ ตงั� กรรมการ
- คาส่ังสานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาตราด ที่..../2564 คาํ ส�ัง

- ตวั อย่างการรายงานข้อมูลของสถานศกึ ษา ครงั้ ที่ 1

- คาชี้แจงและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมลู

ที่ ศธ ๐๔๐๕๔/ว1104 สำนักงำนเขตพ้ืนทกี่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำตรำด
ถนนสขุ มุ วิท อำเภอเมืองตรำด
จงั หวดั ตรำด ๒๓๐๐๐

3 พฤษภำคม 2564

เรือ่ ง กำรรำยงำนข้อมลู โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนขอ้ มลู กำรเงินดำ้ นกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564

เรยี น ผอู้ ำนวยกำรสถำนศกึ ษำทุกแห่ง

สิง่ ทส่ี ่งมำด้วย ค่มู ือกำรรำยงำนขอ้ มูล จำนวน 1 ชดุ

ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบรำยงำน
ข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ผ่ำนเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เข้ำสู่ระบบด้วย Browser Google Chrome โดย
สถำนศกึ ษำเข้ำระบบรำยงำนข้อมลู 2 คร้ัง ดงั นี้

คร้ังท่ี 1 ใชข้ อ้ มลู 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ (1 ตลุ ำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563)
ครง้ั ท่ี 2 ใช้ขอ้ มลู 6 เดอื นหลงั ของปีงบประมำณ ( 1 เมษำยน – 30 กนั ยำยน 2563)
ท้ังน้ี ระบบจะเปิดให้สถำนศึกษำรายงานข้อมูลครั้งท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง วันท่ี 20 มิถุนายน
2564

อนึ่ง กำรรำยงำนข้อมูลโครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ( KRS) จึงให้
สถำนศึกษำให้ควำมสำคัญในกำรรำยงำนข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรำยงำนให้ทันตำมกำหนด
ระยะเวลำ

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและดำเนินกำร

ขอแสดงควำมนบั ถือ

งำนงบประมำณ
กลมุ่ นโยบำยและแผน
โทร. ๐-๓๙๕๒-๒๘๑๖ ตอ่ ๑22
โทรสำร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๗๘
โทร. 089-244-1796

ตวั อย่างการรายงานขอ้ มูล
ของสถานศึกษา

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec1_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

  1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564
ข้อมูลผู้รายงาน
 นางสาวสุธารักษ์ หักกะยานนท์  
     1. ชื่อ - สกุล ผู้กรอกแบบสอบถาม    096-738-0214  
     2. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่    นายคราวุธ หงษ์วิเศษ  
     3. ชื่อ - สกุล ผู้บริหารโรงเรียน  081-862-3849  
     4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหารโรงเรียน

  1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวนครูและบุคลากร ณ 10 พ.ย. จำนวนครูและบุคลากร ณ 10 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564
ข้อมูลบุคลากร (คน) (คน)
1
     1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1  
     2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน 18  
     3. ครู 1  
     4. ครูมาช่วยราชการ -  
     5. ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ) 2  
     6. ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอื่นๆ) -  
     7. พนักงานราชการ (ครู) -  
     8. พนักงานราชการ (นอกเหนือครู) 1  
     9. ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน -  
   10. บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) 1  
   11. นักการภารโรง -  
   12. พนักงานขับรถ -  
   13. ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่นๆ -  
   14. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 1  
   15. พี่เลี้ยงเด็กพิการ -  
   16. อื่นๆ นอกเหนือจากรายการ 1-15 26.00  
 
รวม < Back
Print >

 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec1_print.php 1/1

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec2_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           ส่วนที่ 2 : รายงานเงินคงเหลือ

รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
จำนวนเงินคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือ
     1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
         1.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน
(บาท)
         1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
         1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน) -   
     2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ -   
         2.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด -   
         2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด -   
         2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ -   
         2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ -   
         2.5 อื่น ๆ -   
     3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ -   
         3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี -   
              (1) รายหัว -   
              (2) ค่าหนังสือเรียน 616,491.46   
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 30,448.07   
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30,448.07   
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -   
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน -   
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน -   
         3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 3.1) -   
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น) -   
              (2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น) -   
              (3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 290,674.38   
              (4) อื่น ๆ -   
         3.3 เงินบำรุงการศึกษา 290,674.38   
         3.4 เงินบริจาค -   
         3.5 เงินรายได้สถานศึกษา -   
         3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ. 205,695.81   
         3.7 เงินประกันสัญญา -   
         3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 79,936.29   
         3.9 เงินลูกเสือ -   
         3.10 เงินเนตรนารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ -   
         3.11 เงินยุวกาชาด -   
         3.12 อื่น ๆ 4,840.61   
     4. เงินอื่น ๆ คงเหลือ 4,896.30   
-   
รวม -   
-   
616,491.46   

< Back
Print >

 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec2_print.php 1/1

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec3_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           ส่วนที่ 3 : รายรับของโรงเรียน

รายรับ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564
     1. งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา
         1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี [ส่วนที่ 2 ข้อ 1] 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 1 เม.ย. - 30 ก.ย.
         1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนที่ 2 ข้อ 2] จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท)
         1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
              (1) เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.1] 616,491.46   
              (2) เงินอุดหนุนทั่วไป [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2] -   
              (3) เงินอุดหนุนอื่น [ส่วนที่ 2 ข้อ 3.3 - 3.12] -   
         1.4 เงินอื่น ๆ คงเหลือ [ส่วนที่ 2 ข้อ 4]
     2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 616,491.46   
         2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี 30,448.07   
              (1) รายหัว 290,674.38   
              (2) ค่าหนังสือเรียน 295,369.01   
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน -   
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,650,790.00   
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 595,650.00   
         2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 2.1) 393,400.00   
              (1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
              (2) อื่น ๆ -   
         2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทยฐานะฯ) 72,335.00   
         2.4 งบดำเนินงาน
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร -   
              (2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
              (3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 99,415.00 
              (4) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
              (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 30,500.00   
              (6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม -   
              (7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ -   
              (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(สพฐ./สพป./สพม.) -   
              (9) ค่าเช่าบ้าน -   
              (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
              (11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา 3,911,140.00   
              (12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 144,000.00   
              (13) สำหรับดำเนินการต่างๆ เช่น โครงการที่ได้รับจาก สพฐ./สพท., -   
                     ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าที่ดิน, ค่าอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น 90,000.00   
         2.5 งบลงทุน -   
              (1) ค่าครุภัณฑ์ 54,000.00   
              (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   
                   (2.1) ค่าก่อสร้างอาคาารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -   
                   (2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ -   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

-   
-   
-   
-   
-   

 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec3_print.php 1/2

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec4_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           ส่วนที่ 4 : รายจ่ายของโรงเรียน ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค
เงิน โครงการ เงินบำรุง เงินรายได้ อื่น ๆ เงิน
งบประมาณ เรียนฟรี การศึกษา -  -  สถานศึกษา รายได้แผ่น
78,820.00 
  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -  -  - 
      1.1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ (ไม่รวมข้อ 1.2-1.7) -  77,555.00 
      1.2 หนังสือห้องสมุด -  -  -  -  -  -   
      1.3 หนังสือเรียน -   
      1.4 อุปกรณ์การเรียน   850.00    -  -  - 
      1.5 เครื่องแบบนักเรียน   200.00     
      1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   215.00          
      1.7 อื่น ๆ    
  2. ด้านการบริหารงานบุคคล -        
      2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร -  -  -   
           (1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนฯ) 4,295,140.00  -      
           (2) ค่าจ้างครูและบุคลากร -  - 
           (3) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย อปท. 4,055,140.00  -       
           (4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอื่น ๆ   -   
           (5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 3,911,140.00      -  -  -   
           (6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ -       
           (7) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ -  -  111,000.00 
           (8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง    -  -   
           (9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้านฯ)   -  -  111,000.00  -   
           (10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น  
           (11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 90,000.00          
           (12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการ พนักงานฯ -       -   
           (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เช่น สพฐ./สพป./สพม.ฯ) -    
           (14) ค่าเช่าบ้าน    
      2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ 54,000.00    -  -  111,000.00  -   
      2.3 อื่น ๆ -  -   
-  -      
-   
  -  -  -  -   
-   
-        
-  -   
  -  -  - 
-     
-  -  -  -  -   
-  -   
      
-   
-  -  -  - 
-  - 
240,000.00      

-  -  - 

    

-  -  - 

-  -  - 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

รายจ่าย เงิน โครงการ เงินบำรุง เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ อื่น ๆ เงิน
งบประมาณ เรียนฟรี การศึกษา เงินบริจาค สถานศึกษา รายได้แผ่น
  3. ด้านการบริหารงบประมาณ 12,462.00 
      3.1 ค่าครุภัณฑ์ -  -  -  -  - 
      3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -  - 
      3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -  -  -  -  -   
      3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา -  -  -   
      3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ -  -  -  -  -   
           สิ่งก่อสร้างอื่น -  -  -   
      3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน -  -  -  -   
      3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี - 
-  -  -  -   
      3.8 อื่น ๆ (เช่น ค่ากำจัดปลวก เป็ นต้น) -  -  -  -   
-   
  4. ด้านการบริหารทั่วไป -           
      4.1 ค่าสาธารณูโภค - 
           (1) ค่าไฟฟ้า -  12,462.00  -  -  - 
           (2) ค่าน้ำประปา -   
           (3) ค่าโทรศัพท์ -  -  -  -  -  -   
           (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข -   
           (5) ค่าอินเทอร์เน็ต (งบ สพฐ. สพท. เงินรายหัว และเงินอื่น ๆ) -  181,240.52  -  -  -  -   
           (6) ค่าอินเทอร์เน็ต (งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) -   
      4.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ก๊าซเชื้อเพลิง -  165,768.52  -  -  -  -   
      4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ
      4.4 ค่าวัสดุ -  96,083.70  -  -  -   
      4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน -   
      4.6 เงินประกันสัญญา -  64,634.42  -  -  -  -   
      4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน -   
      4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี -  -  -  -  -  -   
      4.9 อื่น ๆ (เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น) -   
-  -  -  -  -  -   
-   
-  5,050.40  -  -  -  -   

  -         

-  -  -  -  - 

-  -  -  -  - 

-  -  -  -  - 

-  -  -  -  - 

       

       

-  15,472.00  -  -  - 

-  -  -  -  - 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec4_print.php 1/2

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec4_print.php

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

รายจ่าย เงิน เงินนอกงบประมาณ เงิน
งบประมาณ รายได้แผ่น
  5. ด้านกิจการนักเรียน โครงการ เงินบำรุง เงินบริจาค เงินรายได้ อื่น ๆ
      5.1 ปัจจัยพื้นฐานสำรับนักเรียนยากจน -  เรียนฟรี การศึกษา สถานศึกษา
      5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 30,500.00 
      5.3 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)   -  -  -  990,740.00 
      5.4 เงินลูกเสือ   30,500.00   
      5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์    -          
      5.6 เงินยุวกาชาด       
      5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต           990,740.00   
            เพื่อโครงการอาหารกลางวัน      -   
      5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.      -   
      5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี    -   
      5.10 อื่น ๆ (เช่น ทุนการศึกษา เป็ นต้น)      -   
  6. เงินรายได้แผ่นดิน
      6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด   
      6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
      6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปี งบประมาณ   
      6.4 ดอกเบี้ยเงินฝาก
      6.5 อื่น ๆ   

  รวม         -  -   
  รวมทั้งสิ้น -  -   
-  -  -  -  -  -   
-  -  -  - 
-  -  -  -    - 
 
          990,740.00 
         
         
       
        111,000.00 

4,295,140.00  303,022.52  -  - 
5,699,902.52

< Back
Print >

 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec4_print.php 2/2

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec5_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           ส่วนที่ 5 : รายงานเงินคงเหลือ

รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
จำนวนเงินคงเหลือ จำนวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน
(บาท)

     1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี -   
         1.1 ค่าครุภัณฑ์ -   
         1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   
         1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน) -   
     2. เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ -   
         2.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด -   
         2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด -   
         2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ -   
         2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ -   
         2.5 อื่น ๆ -   
     3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 652,343.94   
         3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 325,605.55   
              (1) รายหัว 153,855.55   
              (2) ค่าหนังสือเรียน -   
              (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 72,335.00   
              (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน -   
              (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 99,415.00   
              (6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน -   
              (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน -   
         3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 3.1) 85,614.38   
              (1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น) -   
              (2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น) 85,614.38   
              (3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน -   
              (4) อื่น ๆ -   
         3.3 เงินบำรุงการศึกษา 205,695.81   
         3.4 เงินบริจาค -   
         3.5 เงินรายได้สถานศึกษา 25,691.29   
         3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ. -   
         3.7 เงินประกันสัญญา -   
         3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน -   
         3.9 เงินลูกเสือ 4,840.61   
         3.10 เงินเนตรนารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4,896.30   
         3.11 เงินยุวกาชาด -   
         3.12 อื่น ๆ -   
     4. เงินอื่น ๆ คงเหลือ -   

รวมส่วนที่ 5 652,343.94   

      สรุปรายรับ (ส่วนที่ 3) ข้อมูลครั้งที่ 1 ถูกต้อง  6,352,246.46   
      สรุปรายจ่าย (ส่วนที่ 4) 5,699,902.52   
      งบประมาณคงเหลือ (ส่วนที่ 3 - ส่วนที่ 4)
652,343.94   
  -   
 

< Back
Print >

 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec5_print.php 1/2

3/9/2564 https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec6_print.php

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

           สรุปผลการบริหารงบประมาณ

  รวมงบประมาณทุกรายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564
รายการ
1 ต.ค.- 31 มี.ค. 1 เม.ย. - 30 ก.ย.
     1. รายรับ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท)
         (1) งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา
         (2) งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 6,352,246.46   
         (3) เงินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐอื่น (เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนฯ) 616,491.46   
         (4) เงินที่ได้รับจาก อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.)
         (5) เงินนอกงบประมาณ [เงินระดม, เงินรายได้, เงินบริจาค ฯ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)] 4,650,790.00   
         (6) รายได้แผ่นดิน 242,530.00   
     2. รายจ่าย 785,680.00   
         (1) ด้านการบริหารวิชาการ 56,755.00   
         (2) ด้านการบริหารงานบุคคล -   
         (3) ด้านการบริหารงบประมาณ
         (4) ด้านการบริหารทั่วไป 5,699,902.52   
         (5) ด้านกิจการนักเรียน 78,820.00   
         (6) รายได้แผ่นดิน
4,406,140.00   
สรุป (1-2) 12,462.00   
181,240.52   

1,021,240.00   
-   

652,343.94   

  รวมงบประมาณเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 7 รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564
รายการ
1 ต.ค.- 31 มี.ค. 1 เม.ย. - 30 ก.ย.
     1. รายรับ จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน (บาท)
         (1) งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา
         (2) งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 628,628.07   
         (3) รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา, และโรงเรียนอื่นๆ 30,448.07   
     2. รายจ่าย 595,650.00   
         (1) ด้านการบริหารวิชาการ 2,530.00   
         (2) ด้านการบริหารงานบุคคล
         (3) ด้านการบริหารงบประมาณ 303,022.52   
         (4) ด้านการบริหารทั่วไป 78,820.00   
         (5) ด้านกิจการนักเรียน -   
12,462.00   
สรุป (1-2) 181,240.52   
30,500.00   

325,605.55   

< Back
Print >

 

https://e-budget.jobobec.in.th/account_school_time1_sec6_print.php 1/1

คาํ ชีแ� จง

คำช้ีแจงในการตอบแบบรายงานรายรับ -รายจา่ ย และรายงานเงนิ คงเหลือ
สำหรบั โรงเรียนในสงั กดั สพฐ.

คำชี้แจงในการตอบแบบรายงานสำหรับโรงเรยี นในสงั กดั สพฐ.

เนือ้ หาของแบบรายงาน แบง่ เปน็ 5 ส่วน คือ
– ส่วนที่ 1 ขอ้ มลู พน้ื ฐานของโรงเรยี น และข้อมูลบุคลากรทป่ี ฏิบตั งิ านจริง
– ส่วนท่ี 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนั ยายน
– ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรยี น
– ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน
– สว่ นท่ี 5 รายงานเงนิ คงเหลือ

กำหนดเวลาการรายงานขอ้ มูล
ครัง้ ท่ี 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
ครัง้ ที่ 2 ภายในวันท่ี 31 ตลุ าคม

ผูจ้ ัดเก็บข้อมลู /ประสานการเก็บข้อมลู เบอร์ติดต่อ 02 288 5851
เบอร์ตดิ ต่อ 02 288 5851
นางเบญจวรรณ ดวงใจ เบอรต์ ดิ ต่อ 02 288 5512
นางสาวดาราวรรณ ผ้งึ ปฐมภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02 288 5851
นายชาญณรงค์ มงคลศวิ กุล
นางสาวปพิชญา พฒุ นา

[คำชแ้ี จง-1]

❖ คำชแ้ี จงการบนั ทกึ ขอ้ มูล

สว่ นที่ 1 ขอ้ มูลพืน้ ฐานของโรงเรียนและขอ้ มลู บุคลากรที่ปฏิบัติงานจรงิ

1.1 ขอ้ มูลพน้ื ฐานของโรงเรียน
1) โรงเรยี นกรอก รหัสโรงเรียน ช่อื ผูก้ รอกแบบรายงาน และเบอรโ์ ทรศพั ทเ์ คล่ือนท่ี
– ชอ่ื ผกู้ รอกแบบรายงาน และเบอรโ์ ทรศพั ทเ์ คลื่อนท่ี (ทสี่ ามารถตดิ ต่อได้) สำหรับการประสานงาน
กรณีที่ขอ้ มลู มีความคลาดเคลื่อน
– รหสั โรงเรยี น หมายถงึ per_code โรงเรียน 6 หลกั โรงเรยี นสามารถดไู ด้จากบญั ชีจดั สรร
งบประมาณเงินอุดหนนุ โครงการขยายโอกาสการเข้าบรกิ ารทางการศึกษาและการเรียนร้ตู ลอดชวี ิต
อย่างทว่ั ถึงและมีคณุ ภาพ
2) ผกู้ รอกขอ้ มูล ตรวจสอบชอื่ โรงเรียนให้ถกู ต้อง และยืนยัน เพ่ือป้องกนั การบันทึกข้อมูลผิดโรงเรียน
3) ผู้รบั รองข้อมูล ระบชุ อ่ื ผรู้ ับรองข้อมลู และเบอร์โทรศัพทข์ องผอ.โรงเรียนหรือผทู้ ีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อ
รับรองข้อมูลที่โรงเรียนไดร้ ายงานในระบบวา่ มีความถูกต้อง

1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานจริง
จำนวนบคุ ลากรท่ปี ฏบิ ตั งิ านจรงิ หมายถงึ จำนวนบคุ ลากรทป่ี ฏิบัตงิ านจริงทงั้ หมดใน (นบั บุคลากรที่มา

ชว่ ยปฏบิ ตั ริ าชการ ไม่นับทีไ่ ปชว่ ยปฏบิ ัติราชการท่ีอ่นื ) จำแนกตามรายการ/ตำแหน่ง/ประเภท ครงั้ ท่ี 1 ณ วันที่
10 พฤศจกิ ายน และครง้ั ท่ี 2 ณ วนั ที่ 10 มิถนุ ายน ดังน้ี

1. ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น หมายถงึ จำนวนผู้บริหารโรงเรียนกรอก 1 หรือ กรณีทเ่ี ป็นตำแหน่งว่าง
กรอก 0 (กรณีโรงเรียนสาขาใหน้ บั ทโี่ รงเรยี นหลัก)
2. รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
3. ครู หมายถึง จำนวนรองผู้บริหารโรงเรยี นที่ปฏิบตั งิ านจริง
หมายถึง จำนวนครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับครูที่ไปช่วยราชการทุก
4. ครมู าชว่ ยราชการ
กรณี
หมายถึง จำนวนครูที่มาช่วยราชการจากโรงเรียนอื่น หากมีครูมาช่วย

ราชการจะต้องนำเงินเดือนมาคำนวณรวมกับเงินเดือนของครู
ในโรงเรียนดว้ ย

[คำช้ีแจง-2]

5. ครอู ตั ราจ้าง (เงินงบประมาณ) หมายถงึ จำนวนครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จาก สพฐ.หรือ สพม. หรือ สพป.เช่น ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติ
6.ครูอตั ราจา้ ง (เงินจากแหลง่ อื่นๆ) ครอู ตั ราจา้ งรายเดอื น

7. พนกั งานราชการ (ครู) หมายถงึ จำนวนครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค
รายได้สถานศึกษา หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
8. พนกั งานราชการ (นอกเหนือจาก หน่วยงานอืน่ เชน่ จากท้องถิ่น เปน็ ต้น
ครู)
9. ครธู ุรการโครงการคืนครใู ห้ หมายถึง จำนวนพนักงานราชการในตำแหน่งครูผู้สอนเท่านั้น เช่น
นักเรียน พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) พนักงานราชการ (ทดแทนครูท่ี
ขอย้าย) พนักงานราชการ (วิทยากรอสิ ลาม) เปน็ ต้น

หมายถึง จำนวนพนกั งานราชการทไ่ี ม่ใชต่ ำแหน่งครูผ้สู อน เชน่ พนักงาน
ราชการ (ครูธุรการ), พนกั งานราชการ (ชา่ งครุภัณฑ)์ เปน็ ต้น

หมายถึง จำนวนธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ในกรณีที่ธุรการ 1
คน ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีมากกว่า 1 โรงเรยี น ใหน้ ำจำนวนโรงเรียนมา
หารก่อน เช่น ปฏิบัติหน้าท่ี 2 โรงเรียน กรอก 0.50 หรือ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3 โรงเรียน กรอก 0.33 เปน็ ตน้

10. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) หมายถงึ จำนวนบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน (ไม่อนุญาตให้กรอก หากโรงเรียนมีบุคลากรดังกลา่ ว
11. นักการภารโรง หมายถงึ ให้ตดิ ต่อผดู้ ูแลระบบ)
จำนวนนักการภารโรงที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่น
12. พนักงานขบั รถ หมายถงึ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างรายเดือน หรือจ้างเหมาบริการ
13. ชา่ งไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ หมายถึง รายเดอื น เป็นต้น
หมายถึง จำนวนพนักงานขับรถท่ปี ฏบิ ัตงิ านในโรงเรยี น
ชา่ งอืน่ ๆ จำนวนช่างประเภทตา่ งๆทีป่ ฏิบัติงานในโรงเรียน
14. เจา้ หน้าท่ีประจำห้องปฏิบตั ิการ
จำนวนผปู้ ฏบิ ตั ิงานประจำห้องปฏิบัตกิ าร เช่น Lab Boy
เปน็ ต้น

[คำชีแ้ จง-3]

15. พเี่ ลีย้ งเด็กพกิ าร หมายถงึ จำนวนพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูจัดการเรียนรู้
16. อื่นๆ สำหรบั นกั เรียนพิการ

หมายถึง จำนวนผู้ปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือ ข้อ 1-15 เช่น บรรณารักษ์
แม่บา้ น พยาบาล และยาม เป็นต้น

ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กนั ยายน

รายงานเงินคงเหลอื หมายถงึ รายงานเงินคงเหลอื ของโรงเรียน ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน เพ่ือให้ทราบจำนวน
เงินท่โี รงเรยี นสามารถใช้จ่ายได้ในปงี บประมาณถดั ไป เม่ือโรงเรียนกรอกแลว้ ระบบจะประมวลผลเช่ือมโยงไปส่วน
ที่ 3 รายรับของโรงเรียน (รวมเป็นจำนวนเงินที่โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้หรือส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดินใน
ปีงบประมาณปัจจบุ ัน) ประกอบดว้ ย

1. เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนเบิกจ่ายได้ไม่หมดในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
โรงเรยี นขอกันเงินไวส้ ำหรับเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป หรอื แจ้งให้ สพม. หรือ สพป.กนั เงนิ ไว้ จะมีค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดนิ และส่ิงกอ่ สรา้ ง และอนื่ ๆ (ไมใ่ ช่เงินอดุ หนุน)

2. เงินรายไดแ้ ผ่นดินคงเหลือ หมายถึง เงนิ ทโ่ี รงเรียนจัดเก็บหรือรับไวเ้ ปน็ กรรมสทิ ธิต์ ามกฎหมาย ระเบยี บ

ข้อบงั คบั หรอื จากนติ กิ รรม ที่กำหนดไว้วา่ โรงเรียนไมส่ ามารถนำมาใช้ได้ต้องส่งคนื เปน็ เงินรายได้แผ่นดนิ คงเหลือ

อยู่บัญชขี องโรงเรียน ประกอบดว้ ย

2.1 คา่ ขายของเบด็ เตล็ด 2.2 ค่าธรรมเนยี มเบ็ดเตล็ด

2.3 เงนิ อดุ หนุนท่วั ไปทเ่ี หลือจ่ายเกนิ 2 ปงี บประมาณ 2.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ

2.5 อื่นๆ

3. เงินนอกงบประมาณคงเหลือ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับอนญุ าตให้ใช้ได้ จากทะเบียน
คุมเงนิ นอกงบประมาณ คงเหลือ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน ของปถี ดั มา ดังนี้

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี (โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรยี นรูต้ ลอดชวี ติ อย่างท่วั ถึง และมคี ณุ ภาพ) ประกอบด้วย (1) รายหวั , (2) คา่ หนงั สือเรยี น, (3) คา่
อปุ กรณก์ ารเรียน, (4) คา่ เคร่ืองแบบนักเรยี น, (5) คา่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี น, (6) ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรยี นยากจน และ (7) ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยโรงเรยี นสามารถกรอกจำนวน
เงินท่คี งเหลอื อยใู่ นทะเบียนคุมเงนิ นอกงบประมาณประเภทต่างๆ ณ วันท่ี 30 กันยายน

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) ประกอบด้วย ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)
ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน และเงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ คงเหลือ เช่น ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ

[คำช้ีแจง-4]

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, เงินอุดหนุนทุนการศึกษา..., ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
นกั เรียนทมี่ คี วามสามารถพิเศษ... เปน็ ตน้
3.3 - 3.11 หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือ จากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆตาม
รายการในขอ้ 3.3 ถงึ 3.11 ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน
3.12 อื่นๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณคงเหลือจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ
(นอกเหนือจากจากรายการข้อ 3.1-3.11)
4. เงินอ่นื ๆ คงเหลือ หมายถงึ เงนิ คงเหลือ นอกจากข้อ 1, 2 และ 3

[คำช้แี จง-5]

ส่วนที่ 3 รายรบั ของโรงเรยี น ปงี บประมาณปัจจบุ ัน
รายรบั ของโรงเรยี น หมายถงึ จำนวนงบประมาณ/เงนิ ที่โรงเรยี นได้รบั จากทกุ แหลง่ และโรงเรียนไดบ้ นั ทึก

รายการรับในบัญชี หรือทะเบียนคุมเงิน หรือเอกสารอื่น (ไม่รวมสิ่งของที่โรงเรียนได้รับ เช่นอาหารเสริม(นม) ,
อาคารเรียน หรือ โตะ๊ -เก้าอี้ เปน็ ตน้ เพอ่ื สะทอ้ นรายรับจริงของโรงเรยี นจากแหล่งต่าง ท่โี รงเรยี นนำมาใช้จ่ายเพ่ือ
การบริหารโรงเรยี น ประกอบดว้ ย

1. งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หมายถึง งบประมาณหรือเงินคงเหลือทุกประเภท ณ วันที่
30 กันยายน ที่ผา่ นมา ทีโ่ รงเรียนสามารถใช้จ่ายไดใ้ นปงี บประมาณปัจจบุ นั

ข้อน้โี รงเรยี นไมต่ ้องกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาให้จากส่วนที่ 2 กรณที ีโ่ รงเรียน พบวา่ จำนวนเงินคงเหลือ
ยกมาไมถ่ ูกตอ้ ง ให้โรงเรียนกลับไปแก้ไขในสว่ นที่ 2

2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจาก สพฐ. /สพป./สพม.
ได้แก่ งบเงนิ อดุ หนนุ งบบคุ ลากร งบดำเนินงาน และงบลงทนุ ดังนี้

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี หรือโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรยี นรูต้ ลอดชวี ิตอย่างท่ัวถึง และมคี ุณภาพ หมายถงึ เงินอุดหนนุ โครงการเรยี นฟรี ทส่ี พฐ./สพป./สพม.
โอนเงนิ เขา้ บัญชีโรงเรยี นโดยตรง จำนวน 7 รายการ ประกอบดว้ ย (1) รายหัว, (2) คา่ หนงั สือเรียน, (3)
คา่ อปุ กรณ์การเรียน, (4) ค่าเครอื่ งแบบนักเรียน, (5) คา่ กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น (6) ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรบั นกั เรียนยากจน และ (7) ค่าอาหารนกั เรยี นประจำพักนอน

2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป นอกเหนือจาก 2.1 ประกอบด้วยเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และอื่นๆ เช่น เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ (กรณี
โรงเรียนสังกัด สศศ.), ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, เงิน
อดุ หนุนทุนการศกึ ษา..., ค่าใช้จ่ายในการจดั การศกึ ษาสำหรับนกั เรียนท่ีมีความสามารถพเิ ศษ... เปน็ ตน้

2.3 งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินที่จ่ายควบ
เงนิ เดือน ดงั น้ี
- เงินเดือน ประกอบด้วย เงินเดือนของ ผอ.โรงเรียน, รอง ผอ.โรงเรียน, ข้าราชการครู (รวม
ข้าราชการครูท่มี าช่วยราชการ)
- ค่าจ้างประจำ ประกอบด้วย ค่าจ้างประจำนักการภารโรง และค่าจ้างประจำของบุคลกรใน
ตำแหน่งอน่ื ด้วย
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครู) และค่าตอบแทน
พนกั งานราชการ (นอกเหนอื จากครู) เป็นต้น
- เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, เงินค่าตอบแทนราย
เดือนสำหรับข้าราชการ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), เงินเบี้ยกันดาร (บก.), เงิน

[คำช้ีแจง-6]

พ.ค.ศ., เงนิ ส.ป.พ., พ.ต.ก. และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจา้ งประจำ เป็นตน้ กรณีที่
ไดร้ ับเงนิ วทิ ยฐานะหรอื เงนิ อื่นท่เี ก่ยี วขอ้ งกับงบบุคลากรตกเบกิ ให้กรอกเพ่ิมด้วย
** กรณที ่บี คุ ลากรมีการย้าย/บรรจุ ระหวา่ งชว่ งเวลาการจัดเกบ็ ข้อมูล ให้กรอกจำนวนเงินตาม
จำนวนท่รี ับในระหวา่ งท่ปี ฏิบตั งิ านจริงในโรงเรียน
2.4 งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร
จาก สพฐ.สพป. /สพม. และโรงเรียนได้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง/สพป./สพม. หรือที่
สพป./สพม.เบกิ แทนใหโ้ รงเรียน ดังน้ี
(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร หมายถึง ค่าจ้างครูและบุคลากรที่ สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรอัตราให้
โรงเรียน (ส่วนใหญ่ สพป./สพม.ทำหน้าที่เบิกจ่ายแทนโรงเรียน หรือโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
ดำเนนิ การเบกิ เอง) ลักษณะทำสญั ญาจา้ งรายเดือน เชน่ ครอู ตั ราจ้างขั้นวกิ ฤตคิ รูสาขาขาดแคลน
ค่าจ้างครู/บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /
โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้าง
นักการภารโรงทดแทนอัตราเกษียณ วิชาชีพท้องถิ่น / ผู้เชี่ยวชาญกีฬา เป็นต้น ยกเว้นค่าจ้าง
ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ และค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก
พกิ าร ทีใ่ ห้กรอกใน(2) (3) และ (4)
(2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน หมายถึง ค่าจ้างบุคลากรที่ทำหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 โรงเรียนให้นำจำนวนโรงเรียนมาหารก่อน เช่นปฏิบัติหน้าที่ 2
โรงเรียน ใหน้ ำเงนิ เดือนหารด้วย 2 ก่อน เปน็ ตน้
(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ หมายถึง ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ เช่น
Lab Boy และเจ้าหน้าทปี่ ฏบิ ตั ิการวิทยาศาสตร์ เป็นตน้
(4) ค่าจา้ งพเ่ี ล้ียงเดก็ พิการ หมายถึง คา่ จา้ งพเ่ี ลย้ี งเดก็ พิการที่ทำหน้าท่ผี ู้ชว่ ยครูจดั การเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนพกิ าร
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน หมายถงึ คา่ ตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ทไ่ี ดร้ บั เงนิ เดอื นถึงขั้นสูง หรอื ใกลถ้ ึงขัน้ สูงของระดบั ตำแหนง่
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง หรือ
ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอสิ ลามศกึ ษารายชั่วโมง
(7) คา่ ตอบแทนพเิ ศษรายเดือนสำหรบั ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจา้ งทีป่ ฏบิ ัติงานในพ้ืนที่
พเิ ศษ
(8) เงนิ สมทบกองทุนประกนั สังคม หมายถึง เงินที่นายจ้าง (สพฐ./สพป./สพม./อปท.) สมทบกับ
ลกู จา้ งสำหรบั นำสง่ เขา้ กองทุนประกันสังคม

[คำชแ้ี จง-7]

(9) คา่ เช่าบ้าน หมายถึง ค่าตอบแทนซึ่งทางราชการจา่ ยให้กบั ขา้ ราชการทม่ี สี ิทธ์เบกิ คา่ เช่าบา้ น/เช่า
ซ้ือ ได้ตามระเบยี บ
กรณีที่บุคลากรมีการจา้ งระหวา่ งชว่ งเวลาการจดั เก็บข้อมลู ให้กรอกจำนวนเงินตามจำนวนท่ี
ไดร้ บั ในระหว่างทปี่ ฏิบตั ิงานจรงิ ในโรงเรียน

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายถงึ คา่ ซ่อมแซมครุภณั ฑ์ ท่ี สพฐ./สพป./สพม. จัดสรรให้โรงเรยี น
สำหรบั ซ่อมแซมครุภณั ฑ์ท่ีชำรุด

(11) ค่าปรบั ปรงุ / ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา หมายถึง คา่ ใชส้ อยที่ สพฐ./สพป./สพม.จดั สรรให้
โรงเรยี น สำหรบั เปน็ คา่ ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า และประปา

(12) ค่าปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่งิ ก่อสร้างอืน่ หมายถงึ ค่าใช้สอยที่
สพฐ./สพป./สพม.จดั สรรใหโ้ รงเรยี น สำหรบั เป็นคา่ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ส่ิงกอ่ สรา้ งอ่นื

(13) สำหรับดำเนนิ การต่างๆ หมายถงึ งบดำเนินงานทโ่ี รงเรียนไดร้ ับจัดสรรจากสพฐ./สพป./
สพม. นอกเหนือจาก (1) - (12) เชน่ โครงการต่างๆ, คา่ พาหนะนักเรียน, ค่าเชา่ ทด่ี ิน, ค่า
อินเทอรเ์ นต็ , คา่ ซ่อมรถจักรยาน,ค่าหนังสอื หอ้ งสมุด, ค่าบำรุงศูนยก์ ีฬา, คา่ วสั ดุ, ค่าอาหารทำ
การนอกเวลา และคา่ สาธารณปู โภค เป็นต้น

2.5 งบลงทนุ หมายถึง คา่ ครุภณั ฑ์ และค่าทด่ี ินและสง่ิ ก่อสร้าง ประกอบดว้ ย
(1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ./สพป./สพม. สำหรับจัดซื้อ
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถ
ซ่อมแซมใช้งานไดด้ งั เดมิ
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากสพฐ./สพป./สพม.
สำหรับจัดจ้างเป็นค่าค่าก่อสร้าง / ซ่อมแซม กรณีที่ได้รับจัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่นที่กำหนดให้
เบกิ จ่ายในลักษณะงบลงทนุ ใหก้ รอกด้วย ดังนี้
(2.1) ค่าก่อสรา้ งอาคารเรยี น อาคารประกอบและสงิ่ ก่อสรา้ งอ่นื (คา่ ก่อสรา้ งอาคารอเนกประสงค์
ส้วม สนามกฬี า ฯลฯ)
(2.2) ค่าปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสรา้ งอ่นื ค่าปรับปรงุ ภมู ิทัศน์

3. เงินทไ่ี ด้รับจากหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ หมายถึง งบประมาณทโ่ี รงเรียนไดร้ ับจาก จังหวดั กลุ่มจงั หวดั โรงเรียน
หรอื จากหนว่ ยงานของรฐั อืน่ ทไ่ี มใ่ ช่ สพฐ./สพป./สพม. เพ่ือให้โรงเรยี นดำเนนิ การต่างๆ ดังนี้

3.1 รบั จากโรงเรยี นมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอนื่ ๆ ประกอบดว้ ย
(1) รายหัว
(2) ค่าหนงั สือเรยี น
(3) ค่าอุปกรณก์ ารเรยี น
(4) ค่าเครื่องแบบนกั เรียน

[คำชแี้ จง-8]

(5) ค่ากจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี น
(6) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนกั เรยี นยากจน
(7) คา่ อาหารนกั เรยี นประจำพักนอน
(8) โครงการเงินทุนหมุนเวยี นส่งเสรมิ ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวนั
(9) เงินบำรุงการศึกษา
(10) เงินบริจาค
(11) เงินรายไดส้ ถานศกึ ษา (รวมเงนิ คา่ ปรับจากการผิดสญั ญา)
(12) อืน่ ๆ นอกเหนือจาก รายการใน (1) ถึง (11)
3.2 คา่ จา้ งครแู ละบุคลากร หมายถึง คา่ จ้างครแู ละบุคลากร ท่ีจงั หวดั หรอื กล่มุ จังหวดั หรือหน่วยงานอื่นท่ี
ไม่ใช่สพฐ. /สพป./สพม.จัดสรรให้
กรณีทไ่ี ดร้ บั จดั สรรค่าจา้ งครแู ละบุคลากรจากทอ้ งถิ่นให้กรอกในข้อ 4.1
3.3 สำหรบั การดำเนินการและจดั กิจกรรมต่างๆ เป็นรายรบั ทน่ี อกเหนอื จาก ข้อ 3.1 และ3.2 เช่น โครงการ
เพ่มิ ผลสมั ฤทธ์ิ จากจงั หวดั โครงการค่ายนกั เรียนตา้ นยาเสพตดิ จากสำนกั งานตำรวจแห่งชาติ เปน็ ตน้

4. เงินที่ได้รับจาก อปท. หมายถึง งบประมาณที่โรงเรียนไดร้ บั จาก อบจ. เทศบาล หรือ อบต. เพื่อให้โรงเรยี น
ดำเนนิ การตามทีร่ ะบไุ ว้ ประกอบดว้ ย

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ไดร้ ับจากทอ้ งถ่นิ )
4.2 ค่าอาหารกลางวนั (ไดร้ ับจากทอ้ งถ่ิน)
4.3 สำหรับการดำเนินการตา่ งๆ (นอกเหนือจากขอ้ 4.1 และ 4.2) เชน่ โครงการแขง่ ขันกีฬา และจดั งานวัน

เด็ก เป็นต้น กรณีทไ่ี ดร้ บั มาเปน็ กลมุ่ โรงเรยี นให้นำจำนวนโรงเรียนมาหารกอ่ น

5. เงนิ นอกงบประมาณ หมายถึง เงินนอกงบประมาณของโรงเรยี นทไ่ี ด้รบั ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องนำส่ง
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ ใช้จ่ายได้ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
มาตรา 24 (ไมร่ วมเงนิ อุดหนุนท่ัวไป) และโรงเรียนได้บันทกึ บญั ชใี นทะเบียนคมุ เงนิ นอกงบประมาณ ประกอบดว้ ย

5.1 เงนิ บำรุงการศึกษา
5.2 เงินบรจิ าค
5.3 เงนิ รายได้สถานศึกษา (รวมเงนิ คา่ ปรบั จากการผิดสญั ญา)
5.4 เงนิ ค่าใชจ้ า่ ยในการดำเนนิ งาน กยศ.
5.5 เงนิ ประกนั สญั ญา
5.6 เงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย จากสญั ญาซอ้ื /จ้างของโรงเรยี น
5.7 เงินลูกเสือ
5.8 เงินเนตรนารี/ผบู้ ำเพ็ญประโยชน์
5.9 เงินยุวกาชาด

[คำชี้แจง-9]

5.10 สำหรับดำเนินการตา่ งๆ หมายถึง จำนวนเงนิ จากทะเทียนคุมเงนิ นอกงบประมาณอื่นท่ีนอกเหนือจาก
ขอ้ 5.1 - 5.9

6. เงนิ รายไดแ้ ผน่ ดนิ หมายถึง เงนิ ท่ีโรงเรียนจัดเก็บหรือได้รับไวเ้ ป็นกรรมสทิ ธิ์ตามกฎหมาย ระเบยี บ ข้อบงั คบั ที่
กำหนดไวว้ ่าโรงเรียนไม่สามารถนำมาใช้ได้ต้องส่งคืนเป็นเงินรายได้แผน่ ดิน ประกอบด้วย

6.1 คา่ ขายของเบด็ เตล็ด
6.2 คา่ ธรรมเนยี มเบ็ดเตลด็
6.3 เงินอุดหนนุ ทว่ั ไปท่เี หลอื จ่ายเกนิ 2 ปงี บประมาณ
6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ
6.5 อื่นๆนอกเหนือจากข้อ 6.1 - 6.4

สว่ นที่ 4 รายจ่ายของโรงเรยี น
รายจ่ายของโรงเรียน หมายถึง รายจ่ายสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ 1. ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล, 3. ด้านการบริหารงบประมาณ, 4. ด้านการบริหารทั่วไป และ
5. ด้านกจิ การนกั เรยี น โดยใชเ้ งนิ ทไ่ี ดร้ ับจากแหล่งตา่ งๆ ในสว่ นท่ี 3 รายรับของโรงเรยี น ปีงบประมาณปัจจุบนั

โรงเรียนสามารถกรอกรายจ่ายที่ได้ใช้จ่ายจริงในรายการที่กำหนดไว้ในช่องรายจ่าย และกรอกจำนวน
งบประมาณใหต้ รงกับประเภทของงบประมาณ/เงนิ ท่กี ำหนดไวเ้ ป็น 3 ประเดน็ หลกั คือ

1. เงินงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายของโรงเรียนที่จ่ายจากเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. /สพป. /สพม.
และหน่วยงานของรัฐอื่น ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กำหนดให้ใช้จ่ายได้ในปีงบประมาณนั้นๆ
คืองบบุคลากร (รายจ่ายเท่ากับรายรับ ระบบจะทำการเชื่อโยงให้) งบดำเนินงาน งบลงทุน (กรณีโรงเรียนเบิกไม่
หมดภายในปีงบประมาณนั้น โรงเรียนสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้) การเบิกจ่ายโรงเรียนอาจจัดซื้อ จัดจ้าง
แล้วตั้งเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง หรือ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายที่ สพฐ./สพป./สพม. หรือสพป./สพม. เบิกแทนให้
เช่น งบบุคลากร และคา่ จ้างครูหรือบคุ ลากร เป็นตน้ โรงเรยี นสามารถหาข้อมูลส่วนหนงึ่ ได้จากสลิปเงินเดือน หรือ
ทะเบยี นคมุ หลักฐานขอเบกิ

2. เงนิ นอกงบประมาณ หมายถงึ รายจา่ ยท่กี ฎหมายกำหนดให้ไม่ตอ้ งนำสง่ เปน็ เงนิ รายได้แผ่นดนิ หรือเงิน
ท่ไี ดร้ บั อนญุ าตใหเ้ กบ็ ไวใ้ ชจ้ า่ ยได้ ตาม พ.ร.บ. วธิ ีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24 เปน็ รายจ่ายท่ีมขี ้อกำหนด
ตามประเภทของเงิน เช่น เงินอุดหนุนทั่วไป โดยทั่วไปโรงเรียนสามารถหาข้อมูลได้จากทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ดังน้ี

[คำชีแ้ จง-10]

2.1 โครงการเรียนฟรี เป็นเงินที่โรงเรียนได้รับการโอนเงินอุดหนุนจาก สพฐ./ สพป./สพม. เมื่อโรงเรียน
ได้รับการโอนเงินและส่งใบสำคัญรับเงินล้างหน้ีเรียบร้อยแล้วได้ลงบัญชีในสมดุ คุมเงินประเภทเงินนอก
งบประมาณ โรงเรียนสามารถใช้จ่ายได้ภายใน 2 ปีงบประมาณ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 7 รายการ คือ (1)เงินรายหัว (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าอุปกรณ์การเรียน (4)ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน (5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6)ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และ
(7)ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับจัดทำโครงการใช้จ่ายตามระเบียบ และแนวทางที่กำหนด
(การบรหิ ารงานวิชาการ, งานบุคคล, งบประมาณ, บริหารทว่ั ไป และกิจการนักเรียน)

2.2 เงนิ บำรงุ การศกึ ษา เปน็ รายจ่ายทจี่ า่ ยจากเงนิ บำรุงการศกึ ษา
2.3 เงนิ บรจิ าค เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายจากเงนิ บริจาค ทงั้ ทม่ี ีวัตถปุ ระสงค์ และไมม่ วี ัตถุประสงค์
2.4 เงินรายได้สถานศึกษา เปน็ รายจ่ายท่จี า่ ยจากเงินรายไดส้ ถานศกึ ษา
2.5 อื่นๆ ประกอบด้วย รายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 - 2.4 เช่น รายจ่ายจาก

เงินที่ได้จาก อปท. (ค่าจ้างครูและบุคลากร ค่าอาหารกลางวัน และสำหรับการดำเนินการต่างๆ)
เป็นต้น

3. เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินท่ีโรงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบงั คบั หรอื จากนติ กิ รรมหรอื นิตบิ คุ คล และไมม่ กี ฎหมายอ่นื ใดกำหนดให้โรงเรยี นเกบ็ ไว้ หรอื หักไว้เพอื่ จา่ ย เป็น
รายจ่ายท่โี รงเรียนตอ้ งนำส่งเปน็ เงนิ รายไดแ้ ผ่นดนิ ตามระเบียบ

รายการนี้ถ้าโรงเรียนไม่มียอดเงินในส่วนที่ 2 (เงินคงเหลือยกมา) และส่วนที่ 3 (รายรับ) จะกรอก
รายจ่ายในส่วนที่ 4 ไมไ่ ด้

ข้อเสนอแนะการบันทึกขอ้ มลู รายจา่ ยของโรงเรยี น
ให้โรงเรียนพจิ ารณาแหลง่ เงนิ เบิกจา่ ย/ จัดซื้อ/ จัดจ้างว่ามาจากแหลง่ ใด หรือทะเบยี นคมุ เงินใดแล้กรอก

ให้ตรงช่อง เช่น เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ โครงการเรียนฟรี เงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค เงิน
รายได้สถานศกึ ษา เงินนอกงบประมาณ อน่ื ๆ หรือเงนิ รายได้แผ่นดนิ เพ่อื ระบบจะไดต้ ัดยอดเงนิ ได้ถูกต้อง

รายจ่ายของโรงเรยี น มีรายละเอยี ดดังต่อไปน้ี
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนสอน ยกระดับคุณภาพ
นกั เรียน ประกอบด้วย

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ไม่รวมข้อ 1.2-1.7) หมายถึง
รายจ่ายของโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจำปที ี่โรงเรยี นใช้จ่ายในชว่ งระยะเวลาทก่ี ำหนด

1.2 หนงั สือหอ้ งสมดุ หมายถงึ รายจา่ ยเพ่อื จดั ซ้ือหนงั สอื เข้าห้องสมดุ
1.3 หนังสือเรยี น หมายถึง รายจ่ายเพ่ือจัดซือ้ หนงั สอื ให้นกั เรียนตามโครงการเรยี นฟรี
1.4 อุปกรณ์การเรียน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้ปกครอง/ โรงเรียนดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักเรียนตาม

โครงการเรียนฟรี

[คำชี้แจง-11]

1.5 เครื่องแบบนักเรียน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้ปกครอง/โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบให้นักเรียน
ตามโครงการเรยี นฟรี

1.6 กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น หมายถึง รายจ่ายทโ่ี รงเรียนจดั กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รยี น 4 รายการ
ตามท่ี สพฐ.กำหนด

1.7 อ่ืนๆ หมายถึง รายจา่ ยของโรงเรยี นดา้ นการบริหารวชิ าการนอกเหนอื จากข้อ (1.1) - (1.6)
กรณที โ่ี รงเรียนมีรายจ่ายค่าหนงั สอื ห้องสมุด, ค่าหนงั สือเรยี น, ค่าอุปกรณ์การเรยี น, คา่ เคร่อื งแบบ

นกั เรยี น และคา่ กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผ้เู รยี น รวมอยู่ในโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี ให้โรงเรียนแยก
กรอกตามรายการที่กำหนด เนือ่ งจาก สพฐ.ตอ้ งการทราบยอดรายจ่ายจริงในรายการดงั กล่าว

กรณที ่โี รงเรยี นไดร้ ับจัดสรรเงินค่าหนังสือเรยี น คา่ อุปกรณ์การเรียน และคา่ เคร่ืองแบบนักเรียนไม่
เพียงพอ จำเป็นต้องยืมเงินจากค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /เงินรายหัวมาใช้ก่อน ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
รายรับและรายจ่ายจริง ระบบจะทำการตดั ยอดเงินให้เอง

2. ดา้ นการบริหารงานบคุ คล หมายถงึ รายจา่ ยท่ีเป็นเงินเดอื น คา่ จา้ ง และค่าตอบแทนผู้บรหิ าร ครู และบุคลากร
ของโรงเรยี น โครงการพฒั นาบุคลากรฯ และอืน่ ๆ ดังนี้

2.1 คา่ ใช้จ่ายสำหรับบคุ ลากร
(1) งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอื่นๆที่จ่าย
ควบพรอ้ มเงนิ เดือน ชอ่ งน้ีโรงเรียนไม่ต้องกรอกเน่ืองจากระบบจะทำการเชื่อมโยงมาจากส่วนท่ี 3
ข้อ 2.3 หากพบวา่ ข้อมูลไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขในสว่ นท่ี 3 ข้อ 2.3
(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. หมายถึง ครูอัตราจ้างที่ สพฐ. จัดสรรให้และทำสัญญาจ้าง
รายเดอื นจากงบประมาณ สพป./สพม. จะเบิกจา่ ยให้ ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิกได้ตั้งเบิกเอง เช่น
ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤติครูสาขาขาดแคลน ค่าจ้างครู/บุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการ
พระราชดำริ /โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ /โรงเรียนศึกษาพิเศษ /โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น
ช่องนี้โรงเรียนไม่ต้องกรอกเนื่องจากระบบจะทำการเชื่อมโยงมาจากส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 (1) หาก
พบว่าข้อมลู ไมถ่ กู ต้องใหก้ ลบั ไปแก้ไขในสว่ นที่ 3 ขอ้ 2.4 (1)
(3) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย อปท. หมายถึง ครูอัตราจ้างที่อปท.จัดสรรให้และทำสัญญาจ้าง
รายเดือน
(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอื่นๆ หมายถึง ครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณที่
โรงเรียนจัดทำสัญญาจ้างรายเดือนจากเงินอุดหนุนรายหัว (โครงการเรียนฟรี) เงินบำรุงการศึกษา
เงนิ บริจาค เงนิ รายไดส้ ถานศึกษา และเงนิ จากการระดมทรพั ยากร
(5) ค่าจา้ งธรุ การโครงการคนื ครใู ห้นักเรยี น หมายถงึ คา่ จ้างบคุ ลากรที่ทำหน้าท่ธี ุรการแทนครู รายการน้ี
ระบบจะทำการเชอื่ มโยงมาจาก สว่ นที่ 3 ขอ้ 2.4(2)
(6) ค่าจา้ งเจ้าหนา้ ท่ีหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร ใหก้ รอกข้อมลู ตรงตามแหลง่ งบประมาณ

[คำช้แี จง-12]

(7) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ
รายการน้รี ะบบระบบจะทำการเช่อื มโยงมาจากสว่ นท่ี 3 ขอ้ 2.4(4)

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลภายนอกราย
ชัว่ โมง

(9) ค่าจ้างบุคลากรอนื่ ๆ หมายถึง หมายถงึ การจ้างบุคลากรนอกจาก (2) - (8) ท่ที ำสัญญาจ้างรายเดือน
เช่น บรรณารักษ์, พยาบาล, แม่บ้าน, แม่ครัว, พนักงานทำความสะอาด, คนงานดูแลสวน, พนักงาน
ดูแลหอพัก เป็นต้น

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น หมายถึง จำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง รายการนี้ไม่ต้องกรอก
ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนท่ี 3 ขอ้ 2.4(5)

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
ศึกษารายชวั่ โมงรายการนี้ไม่ตอ้ งกรอก ระบบจะเชอื่ มโยงมาจากสว่ นที่ 3 ขอ้ 2.4(6)

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี
พิเศษรายการน้ีไมต่ อ้ งกรอก ระบบจะเชื่อมโยงมาจากส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบกองทุนประกันสังคมทีน่ ายจ้างเปน็ ผู้จ่าย เชน่
สพฐ., อปท. และโรงเรียน เป็นต้น รายการนี้ในส่วนที่จ่ายจากงบประมาณของสพฐ./สพป./สพม.
ระบบจะเช่ือมโยงมาจากสว่ นท่ี 3 ข้อ 2.4(8) แต่หากจา่ ยจากงบอนื่ ใหก้ รอกตามทจ่ี ่ายจริง

(14) ค่าเช่าบ้าน หมายถึง ค่าตอบแทนซึ่งทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้าน/เช่า
ซ้อื ได้ตามระเบียบรายการนี้ไมต่ อ้ งกรอก ระบบจะเชือ่ มโยงมาจากสว่ นท่ี 3 ข้อ 2.4(9)

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง รายจ่ายของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่เกีย่ วกบั การพัฒนาบคุ ลากร/การบรหิ ารงานบคุ คล

2.3 อ่ืนๆ หมายถึง รายจ่ายอื่นของโรงเรียนดา้ นบริหารงานบคุ คล นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2

3. ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรยี นใช้จ่าย ด้านครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ทั้งที่เป็นเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดงั น้ี

3.1 ค่าครภุ ณั ฑ์ หมายถงึ งบประมาณ/เงนิ ทีโ่ รงเรียนจ่ายเพ่ือเปน็ ค่าจดั หาครภุ ณั ฑ์
3.2 คา่ ซ่อมแซมครภุ ัณฑ์ หมายถงึ รายจ่ายเพอ่ื ซ่อมแซมครภุ ัณฑใ์ ห้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สรา้ งอื่น หมายถงึ รายจา่ ยเพื่อเปน็ ค่าก่อสร้าง อาคาร

เรียน อาคารประกอบ เช่น อาคารอเนกประสงค์, ส้วมและสนามกีฬา เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างอื่น เช่น
รัว้ และถนน เป็นตน้
3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา หมายถึง รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
เขต ระบบไฟฟ้า และประปาของโรงเรียน

[คำช้แี จง-13]

3.5 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น หมายถึง รายจ่ายเพื่อการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างต่างของโรงเรียน ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่า
ปรับปรงุ แหลง่ เรียนรู้

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินที่เหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ / จัดจ้างเพื่อ
ก่อสรา้ ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรยี น อาคารประกอบ และสงิ่ กอ่ สรา้ งอืน่

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง รายจ่ายของโครงการใน
แผนปฏบิ ตั ิการประจำปีทโ่ี รงเรียนใชจ้ ่ายสำหรับงานบรหิ ารงบประมาณ

3.8 อื่นๆ หมายถึง รายจ่ายอื่นของโรงเรียนดา้ นการบรหิ ารงบประมาณ นอกเหนือจากข้อ 3.1- 3.5 เช่น ค่า
กำจัดปลวก เปน็ ตน้

4. ด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง รายจ่ายที่โรงเรียนใช้จ่าย สำหรับบริหารงานสำนักงานและตามภารกิจ
บรหิ ารงานทว่ั ไปของโรงเรยี น

4.1 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายของโรงเรียนในเรื่องของ (1) ค่าไฟฟ้า, (2) ค่าน้ำประปา, (3) ค่า
โทรศัพท์, (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลขและ (5) ค่าอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนจา่ ยจากเงินทุกแหล่ง เช่น ท่ี
ได้รับจากต้นสังกัด (สพฐ. สพป. สพม.) เงินอุดหนุนรายหัว เงินบำรุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา และจากแหล่งอื่นๆ ยกเว้นเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6) ค่าอินเทอร์เน็ต จาก
เงินกจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น เทา่ น้ัน

4.2 คา่ นำ้ มันเชอื้ เพลิง/กา๊ ชเชื้อเพลิง หมายถึง รายจ่ายค่าน้ำมันเช่ือเพลิง ก๊าชเชอ้ื เพลิงสำหรับยานพาหนะ
หรอื คา่ นำ้ มันเช้ือเพลิงสำหรับรถตดั หญ้า /เคร่อื งปมั๊ น้ำ หรืออุปกรณ์อน่ื

4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ รวมค่าจ้างเหมาบริการและค่าชดเชยน้ำมัน ไม่รวมการเบิกจ่าย ณ จุด
อบรมเน่ืองจากไม่ผ่านระบบบญั ชขี องโรงเรยี น

4.4 ค่าวสั ดุ หมายถึง รายจา่ ยค่าวสั ดทุ โ่ี รงเรยี นจดั ซ้ือสำหรับใชใ้ นราชการของโรงเรียน
4.5 ค่าใช้จา่ ยกจิ กรรมความสมั พนั ธ์ชุมชน
4.6 เงินประกนั สญั ญา
4.7 เงนิ ภาษหี กั ณ ท่ีจ่ายจากสญั ญาจดั ซ้ือ/จดั จ้างของโรงเรียน
4.8 โครงการบริหารทว่ั ไปตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
4.9 อื่นๆ หมายถึง รายอื่นๆด้านการบริหารทั่วไปที่นอกเหนือจากข้อ 4.1 - 4.8 เช่น ค่าเช่าที่ดิน, ค่า

บำรุงรกั ษาคอมพิวเตอร์, ค่าใช้จา่ ยในการบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้

[คำชแี้ จง-14]

5. ดา้ นกิจการนกั เรียน หมายถึง รายจ่ายทโ่ี รงเรียนใช้จ่าย สำหรับส่งเสรมิ สนบั สนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
จนจบหลักสตู ร เช่น คา่ ใชจ้ ่ายเกีย่ วกับเย่ยี มบ้าน รบั นักเรยี น แนะแนว ระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี น ปัจจยั พืน้ ฐาน
สำหรบั นกั เรยี นยากจน ทนุ การศกึ ษา และคา่ อาหารสำหรบั นักเรียนพักนอน เป็นต้น

5.1 ปจั จัยพน้ื ฐานสำหรับนกั เรียนยากจน (โครงการเรียนฟรี)
5.2 ค่าอาหารสำหรบั นักเรยี นประจำพกั นอน
5.3 ค่าอาหารกลางวนั
5.4 เงนิ ลกู เสอื
5.5 เงนิ เนตรนารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
5.6 เงินยุวกาชาด
5.7 โครงการ/กจิ กรรมจากเงินทุนหมนุ เวียนสง่ เสริมผลผลิตเพ่อื โครงการอาหารกลางวนั
5.8 เงนิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กยศ.
5.7 โครงการงานกจิ การนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี
5.8 อื่นๆ เชน่ ทุนการศกึ ษา

6. เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่รงเรียนจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือจากนิติกรรมหรอื นติ บิ คุ คล และไม่มีกฎหมายอ่นื ใดกำหนดใหโ้ รงเรยี นเก็บไว้ หรอื หักไวเ้ พือ่ จ่าย ประกอบด้วย

6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
6.2 คา่ ธรรมเนยี มเบด็ เตล็ด
6.3 เงนิ อดุ หนุนทวั่ ไปทเี่ หลอื จา่ ยเกิน 2 ปงี บประมาณ
6.4 ดอกเบ้ยี เงินฝาก
6.5 อื่นๆนอกเหนอื จากขอ้ 6.1 - 6.4

สว่ นท่ี 5 รายงานเงินคงเหลอื รายงานเงนิ คงเหลือ
หมายถงึ รายงานเงินคงเหลอื ของโรงเรียน ตามรายการท่กี ำหนด จำนวน 2 ครงั้ คือ ครง้ั ท่ี 1 เงนิ คงเหลือ

ณ วนั ที่ 31 มนี าคม และครั้งท่ี 2 ณ วันที่ 30 กนั ยายน

[คำช้ีแจง-15]

แบบฟอรม์ การรายงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ส่วนที่1 Page 1

ช่ือโรงเรียน คร้ังที่ 2
รหัสโรงเรียน (per_code 6 หลัก) คร้ังท่ี 2
10 มิถุนายน
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน คร้ังท่ี 1 จานวน(คน)
รายการ
-
ผู้กรอกแบบสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้รับรองข้อมูล (ผอ.โรงเรียน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย)
เบอร์โทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้รับรอง

1.2 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
10 พฤศจิกายน
ท่ี รายการ จานวน(คน)

1 ผู้อานวยการโรงเรียน -
2 รองผู้อานวยการโรงเรียน
3 ครู
4 ครูมาช่วยราชการ
5 ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ)
6 ครูอัตราจ้าง (เงินจากแหล่งอ่ืนๆ)
7 พนักงานราชการ (ครู)
8 พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู)
9 ธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
10 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
11 นักการภารโรง
12 พนักงานขับรถ
13 ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่นๆ
14 เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
15 พี่เล้ียงเด็กพิการ
16 อื่นๆ นอกเหนือจากรายการ 1-15 (บรรณารักษ์ ,

พยาบาล, แม่บ้าน ,แม่ครัว,ทาความสะอาด คนงาน
ดูแลสวน , ดูแลหอพัก ฯลฯ )

รวม

ส่วนท่ี 2 รายงานเงินคงเหลอื จากปงี บประมาณที่ผ่านมา สว่ นท่ี2 Page 2

ที่ รายการ จานวนเงินคงเหลือ จานวนเงินคงเหลอื
ณ วันที่ 30 กนั ยายน ณ วันท่ี 31 มีนาคม
1 เงินกนั ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จานวนเงิน(บาท)
1.1 คา่ ครุภัณฑ์ จานวนเงิน(บาท)
1.2 คา่ ท่ีดนิ และส่งิ กอ่ สร้าง - 0.00
1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอดุ หนนุ ) - 0.00
0.00
2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลอื - 0.00
2.1 คา่ ขายของเบ็ตเตล็ด - 0.00
2.2 คา่ ธรรมเนียมเบต็ เตลด็ 0.00
2.3 เงินอดุ หนนุ ท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกนิ 2 ปีงบประมาณ - 0.00
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ 0.00
2.5 อื่นๆ - 0.00
0.00
3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 0.00
3.1 เงินอดุ หนนุ ทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 0.00
(1) รายหัว 0.00
(2) คา่ หนงั สือเรียน 0.00
(3) คา่ อุปกรณ์การเรียน 0.00
(4) คา่ เครอ่ื งแบบนกั เรียน 0.00
(5) คา่ กจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รียน 0.00
(6) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนกั เรียนยากจน 0.00
(7) คา่ อาหารนักเรียนประจาพกั นอน 0.00
3.2 เงินอดุ หนุนท่ัวไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) 0.00
(1) คา่ จ้างครูและบุคลากร (ไดร้ ับจากทอ้ งถ่ิน) 0.00
(2) คา่ อาหารกลางวัน (ไดร้ ับจากท้องถิ่น) 0.00
(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลติ เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 0.00
(4) อื่นๆ 0.00
3.3 เงินบารุงการศกึ ษา 0.00
3.4 เงินบริจาค 0.00
3.5 เงินรายไดส้ ถานศกึ ษา 0.00
3.6 เงินคา่ ใช้จ่ายในการดาเนนิ งาน กยศ. 0.00
3.7 เงินประกันสญั ญา 0.00
3.8 เงินภาษหี ัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 0.00
3.9 เงินลูกเสือ 0.00
3.10 เงินเนตรนารี/ผบู้ าเพ็ญประโยชน์ 0.00
3.11 เงินยุวกาชาด 0.00
3.12 อ่ืนๆ 0.00
0.00
4 เงินอ่ืน ๆ คงเหลอื
-
รวมเงินคงเหลอื ทั้งสิ้น(1+2+3+4)

ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน รายรับ ส่วนท่ี3 Page 3
ครัง้ ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
ที่ รายรับ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม รายรับ
ครง้ั ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1
1. งบประมาณคงเหลือจากท่ีผ่านมา จานวนเงิน (บาท) 1 เมษายน - 30 กันยายน
1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 1] -
1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนท่ี 2 ข้อ 2] - จานวนเงิน (บาท)
1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ - -
(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.1] - -
(2) เงินอุดหนุนท่ัวไป [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2] - -
(3) เงินอุดหนุนอื่น [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.3 - 3.12] - -
1.4 เงินอื่นๆคงเหลือ [ส่วนที่ 2 ข้อ 4] - -
- -
2. งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด - -
2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี (ปีการศึกษาน้ี 70% และ 30%) - -
(1) รายหัว -
(2) ค่าหนังสือเรียน - -
(3) ค่าอุปกรณก์ ารเรียน
(4) ค่าเครอื่ งแบบนักเรียน - -
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ปัจจัยพ้ืนฐานสาหรับนักเรียนยากจน -
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป นอกเหนือจาก ข้อ 2.1
(1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
(2) อื่น ๆ
2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจา, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน)
2.4 งบดาเนินงาน
(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร
(2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน
(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
(4) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(เช่น สพฐ. สพป. สพม. อปท. เป็นต้น)
(9) ค่าเช่าบ้าน
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน
(13) สาหรับการดาเนินการต่างๆ เช่น โครงการท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ./
สพป./สพม., ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าที่ดิน ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน รายรับ ส่วนที่3 Page 4
ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2
ที่ รายรับ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม รายรับ
ครง้ั ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1
2.5 งบลงทุน จานวนเงิน (บาท) 1 เมษายน - 30 กันยายน
(1) ค่าครุภัณฑ์ -
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - จานวนเงิน (บาท)
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น -
(2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ - -
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ปรับปรุงภูมิทัศน์ - -
-
3. เงินท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ -
(เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนและอื่นๆ) -
3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอ่ืนๆ - -
(1) รายหัว
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครอ่ื งแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
(8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
(9) เงินบารุงการศึกษา
(10) เงินบริจาค
(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)
(12) อ่ืน ๆ
3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร
3.3 สาหรับการดาเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2)

4. เงินที่ได้รับจาก อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.)
4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)
4.2 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน)
4.3 สาหรับการดาเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2)

5. เงินนอกงบประมาณ [เงินระดม, เงินรายได้, เงินบริจาค และอื่น ๆ
(ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป)]
5.1 เงินบารุงการศึกษา
5.2 เงินบริจาค
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)
5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กยศ.
5.5 เงินประกันสัญญา
5.6 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน
5.7 เงินลูกเสือ
5.8 เงินเนตรนาร/ี ผู้บาเพ็ญประโยชน์
5.9 เงินยุวกาชาด
5.10 สาหรับการดาเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1 -5.9)

ส่วนท่ี3 Page 5

ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน รายรับ รายรับ
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 คร้งั ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1
ที่ รายรับ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน

6 เงินรายได้แผ่นดิน จานวนเงิน (บาท) จานวนเงิน (บาท)
6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด - -
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ - 0.00
6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ
6.5 อื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 6.1 -6.4)
รวมรายรับสะสมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6)

ส่วนที่4ครง้ั ท่ี1 Page 6

ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน เงินงบประมาณ โครงการเรียนฟรี ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 อ่ืน ๆ เงินรายไดแ้ ผ่นดิน
- - 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม -
ที่ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ
เงินบารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายไดส้ ถานศึกษา
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ ---
ประจาปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)
1.2 หนังสือห้องสมุด
1.3 หนังสือเรียน
1.4 อุปกรณก์ ารเรียน
1.5 เครอื่ งแบบนักเรียน
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.7 อื่น ๆ


Click to View FlipBook Version