The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sermsenaboon, 2021-04-24 09:46:55

รายงานผล

รายงานผล

รายงานผล

กำรจัดตั้งงบประมำณ ปงี บประมำณ พ.ศ.2565

งบลงทุน รำยกำรคำ่ ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสงิ่ กอ่ สรำ้ ง

สำนักงำนเขตพ้ืนท่กี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรำด

http://gg.gg/tratedu-budget65 งำนวิเครำะห์งบประมำณ
กลมุ่ นโยบำยและแผน

สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศกึ ษำตรำด

คำนำ

รายงานผลการจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทาข้ึนเพื่อรายงานผลการดาเนินงานในการจัดต้ังงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จาแนกเป็น โรงเรียนปกติ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียน
พระราชดาริ และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน Stand Alone คุณภาพสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด และเผยแพร่ผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
อย่างเปน็ รูปธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานการจัดต้ัง
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาท่ีกาหนดมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเอกสารฉบับน้ี
จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ให้เกดิ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

งานวิเคราะหง์ บประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาตราด

สำรบญั หน้า

คานา 1
สารบญั 1
1
ชอื่ โครงการ 1
วตั ถุประสงค์ 1
ผลสาเรจ็ ของการดาเนนิ งาน 7
ดชั นีตัวช้ีวดั ความสาเร็จ 8
ข้นั ตอนการดาเนินโครงการและสรปุ ผลการดาเนนิ โครงการ 13
การใชจ้ า่ ยงบประมาณ 18
ภาพกิจกรรม
โครงการ
ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินโครงการ

1. โครงการ การจดั ทาคาขอตงั้ งบประมาณงบลงทุน และสนบั สนนุ งบประมาณสาหรับโรงเรยี นท่ีมีเหตุจาเป็น

2. สอดคล้องกับ ยุทธศาสตรช์ าติดา้ นการพฒั นาและเสริมสร้างศกั ยภาพมนุษย์

3. ดาเนินโครงการระหวา่ งวนั ท่ี ตุลาคม – ธนั วาคม 2563

4. สถานท่จี ัดโครงการ สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตราด

5. ลักษณะโครงการ  ใหม่  ตอ่ เนอื่ ง  พฒั นา  นโยบาย

6. วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้โรงเรยี นในสังกดั สามารถจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ งบลงทนุ คา่ ครุภณั ฑ์ท่ีดินและสงิ่ กอ่ สรา้ งได้
ตามความขาดแคลน จาเป็น

2. เพ่ือให้โรงเรียนในสงั กัดท่ีประสบภัยทางธรรมชาติได้รบั การชว่ ยเหลืออยา่ งรวดเร็ว
3. เพอ่ื สง่ เสรมิ สนบั สนุนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้มปี ระสทิ ธภิ าพ
4. เพอ่ื เปน็ การสร้างขวัญกาลงั ใจใหก้ ับครู นักเรียน บุคลากรและชุมชน

7. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
() ผลการดาเนนิ งานเปน็ ไปตามวัตถปุ ระงค์ (ร้อยละ 100)

( ) ผลการดาเนินงานเปน็ ไปตามวัตถุประงค์ (ร้อยละ 80-99)
( ) ผลการดาเนินงานเปน็ ไปตามวัตถปุ ระงค์ (ร้อยละ 60-79)

( ) ผลการดาเนนิ งานเปน็ ไปตามวัตถุประงค์ (ต่ากวา่ รอ้ ยละ 60)

กรณดี าเนินการได้ต่ากว่าเปา้ หมายท่ีกาหนด (ระบุเหตผุ ลความจาเปน็ )

8. ดัชนตี ัวชี้วัดความสาเร็จ KPIs

เป้าหมายทกี่ าหนด ผลการดาเนินงาน

1 โรงเรยี นในสงั กดั สามารถจัดทาคาขอต้งั งบประมาณ () ตามเป้าหมาย (รอ้ ยละ 100)

งบลงทุนค่าครภุ ัณฑ์ท่ีดนิ และสงิ่ ก่อสรา้ งได้ตาม ( ) ร้อยละ 80-99 ของเป้าหมาย

ความขาดแคลน จาเปน็ ( ) ร้อยละ 60-79 ของเป้าหมาย

2. ส่งเสริมสนับสนนุ การจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้มี ( ) ตา่ กวา่ รอ้ ยละ 16 ของเปา้ หมาย

ประสิทธิภาพ

3. ครู นกั เรยี น บุคลากรและชมุ ชน มขี วัญกาลังใจในการ

ปฏบิ ตั งิ าน

9. ระยะเวลาการดาเนนิ งาน/โครงการ ตุลาคม – ธันวาคม 2653
() ตรงตามที่กาหนดในแผน ( ) เรว็ กวา่ ทีก่ าหนดในแผน ( ) ช้ากวา่ ท่ีกาหนดในแผน

10. ขนั้ ตอนการดาเนนิ โครงการและสรปุ ผลการดาเนินโครงการ
- : โรงเรยี นปกติ
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน แจ้งกรอบวงเงนิ งบประมาณ
เขตพื้นท่กี ารศึกษาแจ้งสถานศกึ ษาจดั ทาคาขอตั้งงบประมาณ กรอกข้อมูลในระบบ https://
budget-school.jobobec.in.th จดั พมิ พค์ าขอฯ สง่ ผ่านศูนยเ์ ครอื ข่ายสถานศึกษา

2

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับศูนยเ์ ครอื ข่ายฯ พิจารณาคาขอและจดั

เรียงลาดบั ส่งสานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตราด

เขตพื้นท่ีการศึกษาแตง่ ตัง้ คณะกรรมการระดับเขตพ้นื ท่ีการศึกษา ประชมุ พิจารณาคาขอฯ

ทสี่ ง่ ผ่านศนู ยเ์ ครือข่ายสถานศึกษาเพ่ือจดั เรียงลาดบั ในระดับเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา

สพฐ.แจง้ ปรบั ลดงบประมาณ เขตพ้นื ที่การศึกษาแจ้งคณะกรรมการระดับเขตพน้ื ที่การศึกษา

ประชุมพิจารณาปรบั ลดงบประมาณตามกรอบวงเงินท่ี สพฐ.แจง้

นาผลการพจิ ารณาจัดเรยี งลาดับ กรอกข้อมูลผา่ นเวบ็ ไซต์ http://budget65.jobobec.in.th

ไดท้ ันตามกาหนดระยะเวลาท่ี สพฐ.กาหนด พร้อมทัง้ จัดสง่ เอกสาร (ศธ 04054/3290 ลว.3 ธค63)

ผลการตั้งงบประมาณ

ระดบั ประเภท รายการ งบประมาณ

เขตพน้ื ที่ ครุภณั ฑ์ 17 รายการ 499,900

รถโดยสาร 12 ทนี่ งั่ 1 คนั 1,364,000

ลาดบั สพท. รายการ จานวน งบประมาณ
ที่ หน่วย

1 สพป.ตราด เครอ่ื งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 24 60,000
2 สพป.ตราด เคร่อื งพมิ พ์แบบฉีดหมึกพรอ้ มติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
13 55,900

3 สพป.ตราด เคร่ืองคอมพวิ เตอรส์ าหรบั งานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่ ้อยกวา่ 19 นิ้ว) 8 136,000

4 สพป.ตราด เครื่องคอมพิวเตอรโ์ น้ตบกุ๊ สาหรบั งานประมวลผล 3 66,000
5 สพป.ตราด เครอ่ื งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน
2 32,000

6 สพป.ตราด จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 น้ิว 3 11,100
7 สพป.ตราด จอแสดงภาพขนาดไมน่ ้อยกวา่ 19 นว้ิ
8 สพป.ตราด เคร่อื งพิมพเ์ ลเซอร์หรอื LED สีชนดิ Network แบบที่ 2 (27 หนา้ /นาท)ี 1 2,800
9 สพป.ตราด เกา้ อี้ทางาน ระดับชานาญการพิเศษ
10 สพป.ตราด โต๊ะทางาน ระดับชานาญการพิเศษ 1 27,000

2 8,600

1 5,900

11 สพป.ตราด ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชน้ั 1 2,500
12 สพป.ตราด ตเู้ หลก็ แบบเตี้ย บานเลอื่ นทบึ พรอ้ มฐานรอง
2 7,400

13 สพป.ตราด ตู้เหลก็ แบบเต้ีย บานเลอ่ื นกระจก พร้อมฐานรอง 1 4,100

14 สพป.ตราด พัดลม แบบตั้งพน้ื ขนาดไมน่ อ้ ยกวา่ 16 น้ิว (400 มลิ ลเิ มตร) 3 3,600

15 สพป.ตราด โทรทศั น์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยี ดจอภาพ 1920x1080 พกิ เซล 3 54,600
ขนาด 55 น้วิ

16 สพป.ตราด เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 2 21,800
1 600
17 สพป.ตราด พัดลม แบบต้ังโต๊ะ ขนาดไมน่ ้อยกว่า 16 น้ิว (400 มลิ ลิเมตร) 71 499,900

รวมหน้า 1

ลาดับ สพท. รายการ จานวน งบประมาณ
ท่ี หน่วย 1,364,000
1,364,000
1 สพป.ตราด รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่งั (ดเี ซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ กวา่ 2,400 ซซี ี หรอื กาลงั เครอื่ งยนต์ 1
สูงสดุ ไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์
1
รวมทั้งส้นิ

ระดับ 3 รายการ งบประมาณ
โรงเรียน
ประเภท 34 รายการ 2,014,500
ครภุ ณั ฑ์ 37 รายการ 15,475,900
ก่อสร้าง/ปรบั ปรุงซ่อมแซม

ลาดับท่ี โรงเรียน รายการ จานวน งบประมาณ
หน่วย
1 บ้านเนนิ ตาล โต๊ะเก้าอี้นกั เรยี น ระดบั ประถมศึกษา 30 45,000
24,600
2 บ้านเนินตาล โตะ๊ ทางาน ระดับปฏิบัติการ / ชานาญการ 6 19,200
3 บา้ นเนนิ ตาล เกา้ อี้ทางาน ระดบั ปฏบิ ัตกิ าร / ชานาญการ 6 80,000
1 28,000
4 ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎรบ์ ารุง) เครอ่ื งเลน่ สนาม ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) แบบ 2 20 56,000
1 70,000
5 บ้านปะเดา โต๊ะเก้าอี้นักเรยี น ระดับกอ่ นประถมศกึ ษา 1 70,000
6 อนบุ าลเกาะกดู อปุ กรณพ์ ฒั นาทกั ษะคดิ วิเคราะห์ ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) 1 37,500
25 28,000
7 บ้านบางเบ้า เคร่ืองเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลอื กรายการ) แบบ 1 20 14,000
10 54,600
8 บา้ นคลองศอก (เพ่ิมประชาราษฎรอ์ ุปถัมภ)์ เครอ่ื งเลน่ สนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 3 30,300
1 19,200
9 วดั เสนาณรงค์ โตะ๊ เก้าอ้นี กั เรียน ระดับประถมศึกษา 16 126,000
1 59,800
10 บ้านทุง่ ไก่ดกั โตะ๊ เกา้ อี้นักเรยี น ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา 1 56,000
11 บ้านมะนาว โตะ๊ เก้าอ้ีนักเรียน ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา 2 70,000
1 70,000
12 บ้านบางปรง โทรทัศนส์ ี แอลอดี ี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยี ดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 70,000
13 วดั สุวรรณมงคล เครือ่ งมลั ติมิเดยี โปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 36,400
2 42,500
14 บา้ นดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) พดั ลม แบบโคจรตดิ เพดาน ขนาดไมน่ ้อยกวา่ 16 นว้ิ (400 มลิ ลิเมตร) 1 45,000
15 อนุบาลเกาะช้าง อปุ กรณห์ อ้ งปฏบิ ตั ิการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลอื กรายการ) 30 108,000
1 129,900
16 อมั พรจินตกานนท์ อปุ กรณพ์ ัฒนาทกั ษะคิดวิเคราะห์ ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา (เลอื กรายการ) 1 108,000
1 54,600
17 ชมุ ชนบ้านตากแว้ง เครอื่ งปรับอากาศ แบบแยกสว่ น แบบตดิ ผนงั ขนาด 24,000 บที ียู 3
69,500
18 วัดวเิ วกวราราม (ศุภกจิ วิบูลอุปถัมภ)์ เครอ่ื งเลน่ สนาม ระดบั กอ่ นประถมศกึ ษา (เลอื กรายการ) แบบ 1 1 134,800
1 20,000
19 บา้ นเนนิ ดนิ แดง เครอ่ื งเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 1 54,600
3
20 วัดดินแดง เครอื่ งเล่นสนาม ระดับกอ่ นประถมศกึ ษา (เลอื กรายการ) แบบ 1 43,000
1 60,000
21 วัดคลองขุด โทรทัศนส์ ี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความละเอยี ดจอภาพ 1920x1080 พกิ เซล ขนาด 55 นิ้ว 40 80,000
22 บ้านแหลมพร้าว เครือ่ งมัลตมิ เิ ดยี โปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1

23 คลองขวาง โตะ๊ เก้าอนี้ ักเรียน ระดบั ประถมศกึ ษา

24 บา้ นมณฑล อปุ กรณ์ห้องศนู ยก์ ารเรยี นโรงเรียนขนาดเลก็ (เลือกรายการ)

25 วดั วัชคามคชทวีป ครุภณั ฑศ์ ูนย์การเรียนรปู้ ระชาคมอาเซียน (เลือกรายการ)

26 วัดหว้ งโสม อปุ กรณห์ อ้ งศนู ยก์ ารเรยี นโรงเรยี นขนาดเล็ก (เลือกรายการ)

27 บ้านท่าประดู่ โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความละเอียด

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นว้ิ

28 ไทยรัฐวทิ ยา ๔๔ (บา้ นนนทรีย์) เคร่อื งเลน่ สนาม ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) แบบ 1

29 บ้านเนนิ ตะบก อุปกรณห์ ้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศกึ ษา (เลือกรายการ)

30 วดั หนองคนั ทรง เครอ่ื งขยายเสยี ง (Power Amp) ขนาด 150 วตั ต์ พรอ้ มลาโพง และไมโครโฟน

31 วดั แหลมมะขาม สาขาบ้านแหลม โทรทศั น์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยี ด

ทองหลาง จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

32 วดั สลัก อุปกรณว์ ิชางานเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1

33 บ้านคลองมะนาว โตะ๊ เก้าอี้นักเรยี น ระดับประถมศึกษา

34 บา้ นหาดเลก็ เครื่องเลน่ สนาม ระดับกอ่ นประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) แบบ 2

ลาดับท่ี โรงเรยี น รายการ งบประมาณ
1 บา้ นฉางเกลอื (รักเมอื งไทย 3) อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 หอ้ งเรียน 4,219,000
2 วดั สะพานหิน โรงอาหาร 84 ท่นี ง่ั 1,109,600

4

3 อนุบาลชมุ ชนวัดหนองบวั (รตั นวงศ์ราษฎร์บารงุ ) สปช. 201/26 1,139,800
1,649,000
4 บ้านปะอา บา้ นพกั ข้าราชการ ระดับชานาญงาน (ระดบั 1-2) หรือเทยี บเท่า
1,000,000
(บ้านแฝด) บา้ นพกั ครู 204/61 (ฝ) 400,000
150,000
5 สพป.ตราด ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอนื่ 150,000
100,000
6 บ้านหนองบวั ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอน่ื 350,000
200,000
7 วัดวงั (กมิ่ -บุญอยู่ อุทศิ ) ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอน่ื 200,000
300,000
8 บ้านคลองมะนาว ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น 300,000
250,000
9 บา้ นเนินตาล ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สร้างอื่น 100,000
250,000
10 บ้านแหลมพรา้ ว ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอน่ื 76,500
200,000
11 บา้ นทุง่ ไกด่ กั ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอืน่ 200,000
185,000
12 วัดสลกั ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่งิ กอ่ สร้างอ่ืน 250,000
200,000
13 บ้านเกษมสุข ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น 150,000
62,900
14 ชมุ ชนวัดบอ่ ไร่ ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สร้างอ่ืน 250,000
300,000
15 วดั วัชคามคชทวีป ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอนื่ 250,000
50,000
16 อมั พรจนิ ตกานนท์ ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอน่ื 250,000
200,000
17 บ้านปะเดา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอนื่ 100,000
200,000
18 วัดหว้ งโสม ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิง่ กอ่ สร้างอ่ืน 125,100
250,000
19 วัดดินแดง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอื่น 250,000
59,000
20 บ้านอา่ งกะปอ่ ง ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอื่น

21 บ้านคลองแอ่ง ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอน่ื

22 วัดสุวรรณมงคล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น

23 บา้ นบางปรง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอนื่

24 อนุบาลเกาะชา้ ง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอื่น

25 บ้านหนองม่วง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอน่ื

26 บา้ นจัดสรร ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่งิ กอ่ สร้างอ่นื

27 ชมุ ชนบา้ นตากแว้ง ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอ่นื

28 วดั อา่ วใหญ่ ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอน่ื

29 วัดคลองขุด ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น

30 คลองขวาง ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอื่น

31 วัดพนมพรกิ ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอน่ื

32 บา้ นโพรงตะเฆ่ (จนั ทรป์ ระสทิ ธิ์นุเคราะห)์ ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอืน่

33 บา้ นมณฑล ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น

34 ครี ีศรีสาครวทิ ยา ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอ่ืน

35 วดั ฆ้อ ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอืน่

36 บ้านตาหนกึ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอนื่

37 บ้านคลองศอก (เพม่ิ ประชาราษฎรอ์ ุปถัมภ์) ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอน่ื

- : โรงเรียนคุณภาพ
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน แจ้งกรอบวงเงนิ งบประมาณ การจัดตัง้

งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทด่ี ินและส่งิ ก่อสรา้ ง (โรงเรยี นในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล)

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ้งสถานศกึ ษา (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล) จัดทา
คาขอตั้งงบประมาณตามเกณฑฯ์ ส่งเขตพื้นท่ีการศึกษา

เขตพ้นื ที่การศึกษาประชุมคณะกรรมการระดับเขต พิจารณาจดั ลาดบั ความสาคญั และกรอก
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://budget65.jobobec.in.th พร้อมทง้ั จัดสง่ เอกสารไปยัง สพฐ (ศธ
04054/3341 ลว.9 ธค63)

ผลการตงั้ งบประมาณ 5 งบประมาณ

ประเภท รายการ 5,420,700
ครุภณั ฑ์ 30 รายการ 10,837,100
กอ่ สร้าง/ปรับปรงุ ซอ่ มแซม 17 รายการ

ลาดบั โรงเรยี น รายการ จานวน งบประมาณ
ท่ี หนว่ ย
เครื่องถา่ ยเอกสารระบบดจิ ติ อล (ขาว-ดา) ความเร็วไม่นอ้ ยกวา่ 50 แผน่ /นาที 220,000
1 อนุบาลตราด ครภุ ณั ฑส์ าหรบั ดนตรสี ากล (เลอื กรายการ) 1 200,000
เครอ่ื งเลน่ สนาม ระดบั กอ่ นประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 1 80,000
2 บา้ นท่าเรือจา้ ง (ประชาชนูปถมั ภ์) 1

3 ชมุ ชนวัดท่าพรกิ (จรยิ าอปุ ถมั ภ)์

4 บา้ นโปง่ ครุภณั ฑส์ าหรับห้องปฏบิ ตั กิ ารคณิตศาสตร์ (เลอื กรายการ) 1 399,900
1 196,500
5 วดั ตาพลาย ครุภัณฑส์ าหรบั ดนตรสี ากล (เลือกรายการ) 1 400,000
1 50,000
6 วดั สลกั เพชร ครภุ ณั ฑส์ าหรับหอ้ งปฏบิ ัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) 8 224,000
8 145,600
7 บา้ นเกาะหมาก (สถิตย์สุทธวิ งษ)์ ครภุ ณั ฑส์ าหรบั ดนตรพี ้ืนบ้าน (เลอื กรายการ) แบบ 1
1 100,000
8 บา้ นคลองมะขาม เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่ น แบบตดิ ผนงั ขนาด 24,000 บที ยี ู 1 220,000
1 450,000
9 บา้ นคลองใหญ่ โทรทศั น์สี แอลอดี ี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความ 1 100,000
1 399,800
ละเอยี ดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นวิ้ 1 135,000
1 182,000
10 บ้านสระใหญ่ ครุภัณฑ์สาหรับดนตรไี ทย (เลอื กรายการ) 1 180,000
1 70,000
11 วดั ไทรทอง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที 3 84,000
1 70,000
12 อนบุ าลวัดคลองใหญ่ เครอ่ื งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดาและส)ี ความเร็วไมน่ อ้ ยกว่า 50 แผ่น/นาที 1 80,000
9 163,800
13 บา้ นตามาง (อมฤทธ์ิอุปถัมภ์) ครุภณั ฑส์ าหรบั ห้องปฏบิ ัตกิ ารเพาะเหด็ (เลอื กรายการ)
1 200,000
14 บ้านดอนสูง ครุภณั ฑส์ าหรบั หอ้ งปฏบิ ัติการคณติ ศาสตร์ (เลอื กรายการ) 1 220,000
1 196,000
15 อนบุ าลวัดน้าเชยี่ ว อุปกรณ์หอ้ งสมุดโรงเรยี นระดับประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) 1 149,300
1 150,000
16 บา้ นหนองบอน เครอื่ งตัดหญ้า แบบนง่ั ขบั 1 100,000
1 134,800
17 บา้ นปอ้ งกันตนเองดา่ นชมุ พล เครื่องถา่ ยเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเรว็ ไม่นอ้ ยกว่า 40 แผ่น/นาที 1 120,000

18 วดั หว้ งน้าขาว เครื่องเลน่ สนาม ระดบั กอ่ นประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1

19 ชุมชนวัดแสนตงุ้ เครอ่ื งปรบั อากาศ แบบแยกสว่ น แบบติดผนงั ขนาด 24,000 บีทยี ู

20 วดั ตะกาง เคร่อื งเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1

21 วดั บางปดิ ลา่ ง (ราษฎรส์ งเคราะห์) เครื่องเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลอื กรายการ) แบบ 2

22 อนบุ าลบอ่ พลอยราษฎรร์ ังสรรค์ โทรทัศน์สี แอลอดี ี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความ

ละเอยี ดจอภาพ 1920x1080 พกิ เซล ขนาด 55 นวิ้

23 วดั บางปรอื ครุภัณฑ์สาหรับดนตรีสากล (เลอื กรายการ)

24 ชมุ ชนวัดอ่าวชอ่ เครอ่ื งถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็วไมน่ อ้ ยกวา่ 50 แผน่ /นาที

25 บา้ นคลองประทุน ครภุ ัณฑ์สาหรบั ดนตรสี ากล (เลือกรายการ)

26 ชุมชนบ้านเขาสมิง ครุภัณฑส์ าหรบั ห้องนาฏศลิ ป์ (เลือกรายการ)

27 วดั หนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ครุภณั ฑส์ าหรับหอ้ งนาฏศิลป์ (เลอื กรายการ)

28 วดั แหลมหนิ ครภุ ณั ฑ์สาหรบั ดนตรไี ทย (เลอื กรายการ)

29 บ้านคลองเจ้า อปุ กรณ์หอ้ งสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ)

30 บา้ นเจียรพฒั นา เครื่องถา่ ยเอกสารระบบดจิ ติ อล (ขาว-ดา) ความเรว็ ไมน่ ้อยกว่า 30 แผน่ /นาที

ลาดบั ท่ี โรงเรียน รายการ จานวน งบประมาณ
หนว่ ย
1 บ้านคลองเจ้า สปช.103/26 อาคารเรยี นชั้นเดยี ว 3 หอ้ งเรยี น (พ้นื ยกสูง) 2,079,000
1 1,190,000
2 บ้านคลองพร้าว บา้ นพกั ขา้ ราชการระดับอาวโุ ส และชานาญการ เนอื้ ที่ 87 ตารางเมตร 1 1,109,600
1 2,079,000
3 ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อปุ ถัมภ)์ โรงอาหาร 84 ทีน่ ่ัง 1
1 701,000
4 บา้ นไมร้ ดู (วิสิทธปิ์ ระชาสรรค์) สปช.103/26 อาคารเรียนชนั้ เดียว 3 ห้องเรยี น (พ้ืนยกสงู ) 1 335,600
1 578,100
5 อนบุ าลบอ่ พลอยราษฎรร์ ังสรรค์ ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สร้างอื่น

6 วดั วรณุ ดิตถาราม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอ่นื

7 บา้ นเจยี รพฒั นา ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอน่ื

6

ลาดบั ที่ โรงเรยี น รายการ จานวน งบประมาณ
หนว่ ย
8 วดั สลกั เพชร ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอน่ื 148,600
1 339,900
9 วัดทา่ โสม (คุณสารราษฎรบ์ ารงุ ) ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอื่น 1 364,500
1 207,400
10 วัดชา้ งทูน ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สรา้ งอืน่ 1 370,700
1 590,700
11 บา้ นไรป่ ่า ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอ่นื 1 104,800
1 196,000
12 บ้านทา่ เรือจา้ ง (ประชาชนูปถมั ภ)์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอืน่ 1 61,800
1 380,400
13 บ้านเกาะหมาก (สถิตยส์ ทุ ธวิ งษ)์ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอน่ื 1

14 บ้านป้องกนั ตนเองดา่ นชมุ พล ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอ่ สร้างอื่น

15 บ้านสระใหญ่ ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอน่ื

16 วดั หว้ งนา้ ขาว ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สร้างอนื่

17 วัดแหลมหนิ ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอน่ื

- : โรงเรยี นพระราชดาริ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานแจง้ การจดั ต้ังงบประมาณ สาหรบั โรงเรยี นใน

โครงการพระราชดารแิ ละโรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รติ

แจง้ สถานศึกษาจัดส่งคาขอตงั้ งบประมาณ

เขตพ้ืนที่การศึกษากรอกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์

http://budget65.jobobec.in.th พร้อมทงั้ จัดส่งเอกสารไปยงั สพฐ (ศธ 04054/3313 ลว.4 ธค.63)

ผลการตง้ั งบประมาณ

ประเภท รายการ งบประมาณ

ครภุ ณั ฑ์ 2 รายการ 240,000

กอ่ สรา้ ง/ปรบั ปรุงซอ่ มแซม 2 รายการ 711,000

ลาดับที่ โรงเรียน รายการ จานวน งบประมาณ
หนว่ ย

1 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต ครุภณั ฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลมุ่ สาระ 1 160,000

นราชกญั ญา สริ วิ ัฒนาพรรณวดี (เลือกรายการ) แบบ 2

2 เพยี งหลวง ๖ ในทลู กระหมอ่ มหญงิ อบุ ลรัต เครือ่ งเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศกึ ษา (เลอื ก 1 80,000

นราชกญั ญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายการ) แบบ 2

ลาดบั ที่ โรงเรียน รายการ จานวน Factor f
หนว่ ย งบประมาณ
1 เพียงหลวง ๖ ในทลู กระหมอ่ มหญิงอุบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผวิ ถนนเดิม กวา้ ง 4.00 53
รตั นราชกญั ญา สิริวฒั นาพรรณวดี เมตร 130,000
ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและ 1
2 เพียงหลวง ๖ ในทลู กระหม่อมหญงิ อบุ ล สิ่งก่อสร้างอืน่ 581,000
รัตนราชกัญญา สริ ิวฒั นาพรรณวดี

- : โรงเรยี นคณุ ภาพของชุมชน Stan Alone คณุ ภาพสงู และมัธยมดีส่ีมมุ เมือง
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน ประชุมผา่ นระบบทางไกล การบรหิ ารจัดการ

โรงเรยี นคณุ ภาพของชมุ ชนและมัธยมดีสีม่ ุมเมอื ง โดยแจ้งใหจ้ ัดทาคาขอต้งั งบประมาณผ่านระบบ
เวบ็ ไซต์ http://budget65.jobobec.in.th

7

เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาบันทึกขอ้ มูลคาขอต้ังงบประมาณของโรงเรยี นทีไ่ ด้รับการคัดเลือกเปน็

โรงเรยี นคุณภาพของชมุ ชน และโรงเรยี น Stan Alone คณุ ภาพสูง ผา่ นระบบตามกาหนดท่ี สพฐ.แจ้ง

พร้อมทง้ั จดั ส่งเอกสารไปยัง สพฐ. (ศธ 04054/144 ลว.18 มค.64)

ผลการตัง้ งบประมาณ

ประเภท รายการ งบประมาณ

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซอ่ มแซม 13 รายการ 44,930,700

ลาดับที่ โรงเรยี น รายการ งบประมาณ
1 วดั บางปิดลา่ ง (ราษฎรส์ งเคราะห์) อาคารเรยี นอนบุ าล ขนาด 3 หอ้ งเรียน 4,219,000
2 วัดบางปดิ ลา่ ง (ราษฎรส์ งเคราะห)์ อาคารเรยี น สปช.2/28 ปรบั ปรงุ 3 ชน้ั 15 ห้องเรยี น 9,441,000
3 วดั บางปดิ ล่าง (ราษฎรส์ งเคราะห)์ สปช. 205/26 2,616,000
4 วัดบางปดิ ลา่ ง (ราษฎร์สงเคราะห์) โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่นี ัง่ 6,912,000
5 วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห)์ บา้ นพกั ครู 8 ครอบครัว 4,142,000
6 วดั บางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเลก็ (มพี น้ื ค.ส.ล.) 2,135,000
7 วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) อาคารหอ้ งสมุด 3,001,400
8 วัดบางปดิ ล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) รัว้ ลวดหนาม 12 เสน้ 1,250,500
9 วดั บางปดิ ล่าง (ราษฎรส์ งเคราะห์) รัว้ มาตรฐานแบบโปรง่ (ฐานรากตอกเสาเขม็ ) 1,280,000
10 วัดสลักเพชร อาคารเรยี น สปช.105/29 ปรบั ปรุง อาคารเรียน 2 ช้นั 8 5,337,000
หอ้ งเรยี น (ชน้ั ล่าง 4 หอ้ ง ช้ันบน 4 ห้อง)
11 วดั สลักเพชร โรงอาหารขนาดเลก็ 260 ที่นั่ง 3,405,000
12 วดั สลกั เพชร ห้องนา้ หอ้ งส้วมนักเรยี นหญงิ 6 ท/่ี 49 525,900
13 วัดสลกั เพชร หอ้ งน้าหอ้ งส้วมนักเรยี นชาย 6 ท/ี่ 49 665,900

11. ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข

-

12. การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนทีก่ าหนดไว้ ผลการดาเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 การจดั ตง้ั งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. เบกิ จา่ ยกิจกรรมท่ี 1 จานวน 11,865

2565 งบลงทุน ค่าครภุ ณั ฑท์ ี่ดินและสิง่ ก่อสร้าง บาท

กิจกรรมท่ี 2 สนบั สนนุ งบประมาณสาหรบั โรงเรียนที่มี อยู่ระหวา่ งดาเนินการ

เหตุจาเป็น (จัดสรรให้บา้ นดงกลาง 30,000 บาท)

งบประมาณทัง้ หมด 216,200 บาท

(กจิ กรรมที่ 1) 16,200 บาท เบิกจา่ ย 11,865 บาท คงเหลือ 4,335 บาท

(กจิ กรรมท่ี 2) 200,000 บาท เบิกจา่ ย 30,000 บาท คงเหลือ 170,000 บาท (ยงั ไม่สิ้นสดุ กิจกรรม)

13. ความคาดหวังและประโยชนท์ ี่จะได้รบั การดาเนินงาน

สถานศกึ ษาทุกแห่งสามารถจัดการเรยี นการสอนได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ เกดิ ประสทิ ธิผลสูงสดุ แกผ่ เู้ รียน

ชุมชน

14. งานที่จะดาเนนิ การต่อหลงั จากเสรจ็ สน้ิ โครงการ
งบประมาณคงเหลือในกจิ กรรมที่ 1 ขออนมุ ัติเป็นค่าใชจ้ ่ายในการประชุมพิจารณาการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณรายการปรบั ปรุงซอ่ มแซมระบบไฟฟา้ -ประปา ในช่วงเดอื นพฤษภาคม-มถิ นุ ายน
2564 ตอ่ ไป

15. ภาพกจิ กรรม

8

ภาพประกอบ

9

1

โครงการ “การจดั ทาคาขอตงั้ งบประมาณงบลงทนุ และสนับสนนุ งบประมาณสาหรบั โรงเรียนที่มี

เหตุจาเปน็ ”

หนว่ ยงานรับผดิ ชอบ สำนกั งำนเขตพนื้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำตรำด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พืน้ ฐำน

ผู้ติดตอ่ ประสานงาน (contact person)

ชอื่ – นำมสกุล นำงชมพนู ชุ เสรมิ เสนำบญุ โทรศพั ท์ 089 244 1796

โทรสำร 0 3951 1278 E-mail trat

สว่ นที่ 1 ความเชอ่ื มโยง ความสอดคลอ้ งกบั แผน 3 ระดบั ตามนยั ยะของมตคิ ณะรฐั มนตรี

เม่อื วนั ท่ี 4 ธนั วาคม 2560

1.1 ยุทธศาสตรช์ าติ (แผนระดบั ท่ี 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติ ดำ้ นกำรพัฒนำและเสรมิ สรำ้ งศักยภำพมนษุ ย์
(1) เปำ้ หมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคี ุณภำพ พรอ้ มสำหรับวถิ ีชีวติ ในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยทุ ธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรแู้ บบพลิกโฉม / กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยทุ ธศำสตรช์ ำติ รฐั ธรรมนญู แห่งรำชอำณำจกั รไทย พุทธศกั รำช

2560 ได้บัญญตั ิสำระสำคัญในหมวด 5 หนำ้ ที่ของรัฐด้ำนกำรศกึ ษำ โดยมำตรำ 54 รฐั ต้องดำเนินกำรใหเ้ ด็กทุกคน
ไดร้ บั กำรศกึ ษำเป็นเวลำสบิ สองปี ต้งั แต่กอ่ นวยั เรยี นจนจบกำรศึกษำภำคบังคบั อย่ำงมีคุณภำพโดยไมเ่ ก็บค่ำใชจ้ ่ำย
และบัญญัติเกย่ี วกับกำรสนับสนุนคำ่ ใช้จ่ำยวำ่ ในกำรดำเนินกำรใหเ้ ด็กเล็กได้รบั กำรดูแลและพฒั นำ หรือให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำ รัฐต้องดำเนนิ กำรให้ผขู้ ำดแคลนทนุ ทรัพย์ไดร้ ับกำรสนบั สนนุ ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรศกึ ษำควำม
ถนดั ของตน ในสว่ นของบทบัญญตั ขิ องพระรำชบญั ญตั ิกำรศกึ ษำแหง่ ชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ ขเพิ่มเตมิ ได้บญั ญัติ
เกี่ยวกับสทิ ธแิ ละหนำ้ ทำงกำรศกึ ษำในลกั ษณะเช่นเดียวกับรฐั ธรรมนูญแหง่ รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
โดยมำตรำ 10 วรรคหน่ึง ได้บญั ญัตไิ ว้ว่ำกำรจดั กำรศึกษำตอ้ งจดั ให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกนั ในกำรรบั
กำรศกึ ษำขนั้ พ้ืนฐำนไมน่ ้อยกวำ่ สบิ สองปี ที่รัฐตอ้ งจดั ให้ท่ัวถงึ และมคี ณุ ภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรจดั
กำรศึกษำ หมำยควำมวำ่ งบประมำณท่รี ัฐจดั สรรให้ หรือผ่ำนทำงสถำนศกึ ษำหรือผจู้ ดั กำรศึกษำ เพ่ือเปน็ คำ่ ใชจ้ ่ำย
ในกำรจดั กำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน 15 ปี และกำรศกึ ษำข้นั พื้นฐำน 15 ปี หมำยควำมวำ่ กำรศึกษำต้ังแตร่ ะดบั ก่อน
ประถมศกึ ษำ (อนบุ ำล) ระดับประถมศกึ ษำจนถงึ มัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือระดบั ประกำศนียบัตรวชิ ำชพี (ปวช.3) หรือ
เทียบเทำ่ และให้หมำยควำมรวมถงึ กำรศึกษำพเิ ศษและกำรศกึ ษำสงเครำะหด์ ว้ ย กำรศึกษำสงเครำะห์ หมำยควำม
วำ่ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กทตี่ กอยใู่ นภำวะยำกลำบำกหรอื อยู่ในสถำนภำพทดี่ ้อยกวำ่ เด็กท่ัวไป หรอื ท่ีมลี กั ษณะ
เปน็ กำรกุศล เพื่อให้ชีวิตและควำมเป็นอยู่ทีด่ ขี น้ึ มีพฒั นำกำรทถ่ี ูกต้องและเหมำะสมกับวยั
1.2 แผนแมบ่ ทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2)

1) แผนแมบ่ ทภำยใตย้ ุทธศำสตร์ชำติ ประเดน็ กำรพัฒนำกำรเรยี นรู้
(1) เป้ำหมำยระดบั ประเด็นของแผนแมบ่ ทฯ

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมกี ำรศึกษำที่มคี ณุ ภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพม่ิ ขน้ึ มีทักษะท่ี
จำเปน็ ของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปญั หำ ปรับตวั สอื่ สำร และทำงำน
ร่วมกบั ผู้อนื่ ได้อย่ำงมปี ระสิทธผิ ลเพม่ิ ขน้ึ มนี ิสยั ใฝ่เรยี นรู้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดชวี ิต

การบรรลเุ ป้าหมายตามแผนแม่บทฯ รฐั ธรรมนูญแหง่ รำชอำณำจักรไทย
พทุ ธศักรำช 2560 ได้บัญญตั สิ ำระสำคัญในหมวด 5 หน้ำทขี่ องรฐั ด้ำนกำรศึกษำ
โดยมำตรำ 54 รฐั ต้องดำเนินกำรใหเ้ ด็กทุกคนได้รบั กำรศึกษำเป็นเวลำสบิ สองปี
ตงั้ แต่ก่อนวยั เรยี นจนจบกำรศึกษำภำคบงั คบั อย่ำงมีคณุ ภำพโดยไมเ่ กบ็ คำ่ ใช้จ่ำย
และบญั ญัตเิ กย่ี วกบั กำรสนับสนุนคำ่ ใชจ้ ่ำยวำ่ ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำร

10

2

ดแู ลและพัฒนำ หรอื ให้ประชำชนไดร้ ับกำรศึกษำ รัฐต้องดำเนินกำรให้ผูข้ ำดแคลน
ทนุ ทรัพย์ได้รบั กำรสนบั สนนุ คำ่ ใช้จ่ำยในกำรศึกษำควำมถนดั ของตน ในส่วนของ
บทบญั ญัติของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหง่ ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพมิ่ เติม
ไดบ้ ัญญัตเิ กีย่ วกับสทิ ธิและหน้ำทำงกำรศกึ ษำในลักษณะเชน่ เดยี วกบั รัฐธรรมนญู
แหง่ รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 โดยมำตรำ 10 วรรคหน่ึง ไดบ้ ัญญัติไว้
ว่ำกำรจดั กำรศึกษำตอ้ งจดั ให้บุคคลมสี ทิ ธิและโอกำสเสมอกันในกำรรบั กำรศึกษำ
ขน้ั พนื้ ฐำนไมน่ อ้ ยกวำ่ สิบสองปี ท่ีรฐั ตอ้ งจดั ใหท้ ว่ั ถงึ และมีคุณภำพโดยไมเ่ ก็บ
คำ่ ใช้จำ่ ย ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ หมำยควำมวำ่ งบประมำณท่รี ัฐจัดสรรให้
หรือผ่ำนทำงสถำนศึกษำหรือผู้จดั กำรศึกษำ เพ่ือเปน็ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ันพน้ื ฐำน 15 ปี และกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 15 ปี หมำยควำมวำ่ กำรศึกษำต้ังแต่
ระดับก่อนประถมศกึ ษำ (อนุบำล) ระดบั ประถมศกึ ษำจนถึงมัธยมศึกษำปที ี่ 6 หรอื
ระดบั ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทยี บเท่ำ และให้หมำยควำมรวมถงึ
กำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะหด์ ้วย กำรศึกษำสงเครำะห์ หมำยควำมวำ่
กำรจดั กำรศึกษำให้แกเ่ ดก็ ทีต่ กอย่ใู นภำวะยำกลำบำกหรอื อยู่ในสถำนภำพท่ีดอ้ ย
กว่ำเดก็ ท่ัวไป หรอื ที่มีลกั ษณะเปน็ กำรกศุ ล เพื่อใหช้ ีวติ และควำมเปน็ อยทู่ ่ีดีขน้ึ มี
พฒั นำกำรที่ถกู ต้องและเหมำะสมกับวัย

1.3 แผนการปฏริ ปู ประเทศ (แผนระดบั ท่ี 2)
1) วตั ถปุ ระสงค์ท่ี ....................................................................................................................
2) เป้ำหมำยรวมที่ ...................................................................................................................
3) ยุทธศำสตร์ที่ ..............................................(หลกั )...............................................................
(3.1) เปำ้ หมำยระดับยุทธศำสตรท์ ี่ .....................................................................................
(3.2) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ..................................................................................................
4) ยุทธศำสตรท์ ี่............................................. (รอง).................................................................
(4.1) เปำ้ หมำยระดับยุทธศำสตรท์ .่ี .....................................................................................
(4.2) แนวทำงกำรพฒั นำที่..................................................................................................
(4.3) แนวทำงกำรพัฒนำท.่ี .................................................................................................

หมายเหตุ : สามารถสอดคลอ้ งได้มากกว่า 1 วัตถปุ ระสงค์/เป้าหมายรวม/ยทุ ธศาสตรก์ ารพัฒนา/เป้าหมายระดบั

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 12
1) วตั ถปุ ระสงค์ท่ี ....................................................................................................................
2) เป้ำหมำยรวมที่ ...................................................................................................................
3) ยทุ ธศำสตรท์ ี่ ..............................................(หลกั )...............................................................
(3.1) เปำ้ หมำยระดับยุทธศำสตรท์ ี่ .....................................................................................
(3.2) แนวทำงกำรพฒั นำท่ี ..................................................................................................
4) ยทุ ธศำสตรท์ ่ี............................................. (รอง).................................................................
(4.1) เปำ้ หมำยระดับยุทธศำสตรท์ ี่......................................................................................
(4.2) แนวทำงกำรพัฒนำท่ี..................................................................................................
(4.3) แนวทำงกำรพัฒนำท.่ี .................................................................................................

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยทุ ธศาสตร์/แนวทางการพฒั นา

11 3

1.5 นโยบายและแผนระดับชาตวิ า่ ด้วยความมนั่ คงแห่งชาติ
1) นโยบำยควำมมัน่ คงแห่งชำตทิ ่ี .............................................................................................
2) แผนระดบั ชำติว่ำดว้ ยควำมม่นั คงแห่งชำติ รองรบั นโยบำยที่ ..............................................
3) เปำ้ หมำยเชิงยุทธศำสตร์…………………………………………………..………………………………………
4) ตวั ชวี้ ัด…………………………………………………………………...……………………………..……………….
5) กลยทุ ธ์………………………………………………………………………………………………..………………….

1.6 แผนระดบั ท่ี 3 (ระบุชื่อ)
1)........................................................................................................................... ..................
2)..............................................……………………………………………………………………………………..

สว่ นที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้บัญญัติสำระสำคัญในหมวด 5 หน้ำที่

ของรฐั ดำ้ นกำรศึกษำ โดยมำตรำ 54 รฐั ต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รบั กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตัง้ แตก่ อ่ นวัย
เรยี นจนจบกำรศึกษำภำคบงั คบั อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย และบญั ญัติเกยี่ วกบั กำรสนับสนุนคำ่ ใชจ้ ำ่ ยวำ่ ใน
กำรดำเนินกำรให้เดก็ เลก็ ได้รบั กำรดูแลและพัฒนำ หรอื ให้ประชำชนไดร้ ับกำรศึกษำ รัฐตอ้ งดำเนินกำรให้ผขู้ ำดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำควำมถนัดของตน ในส่วนของบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเก่ียวกับสิทธิและหน้ำทำงกำรศึกษำในลักษณะ
เช่นเดยี วกับรฐั ธรรมนญู แหง่ รำชอำณำจักรไทย พุทธศกั รำช 2560 โดยมำตรำ 10 วรรคหนึง่ ไดบ้ ัญญตั ิไวว้ ำ่ กำรจัด
กำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัด
ให้ทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ งบประมำณที่รัฐจัดสรรให้
หรือผ่ำนทำงสถำนศึกษำหรือผู้จัดกำรศึกษำ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี และกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 15 ปี หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) ระดับประถมศึกษำจนถึง
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำ
พิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ด้วย กำรศึกษำสงเครำะห์ หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กท่ีตกอยู่ในภำวะ
ยำกลำบำกหรืออยใู่ นสถำนภำพท่ีด้อยกว่ำเด็กท่วั ไป หรอื ที่มลี กั ษณะเปน็ กำรกุศล เพอื่ ใหช้ ีวติ และควำมเปน็ อยู่ท่ีดีข้ึน
มีพัฒนำกำรท่ีถูกต้องและเหมำะสมกับวัย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนติดชำยฝั่งทะเล มีฝนตกชุก เสี่ยงท่ีจะเกิดภัยธรรมชำติซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนกะทันหัน ทำให้เกิดควำม
เสียหำยต่ออำคำรสถำนที่ ถำ้ เกดิ ขึน้ ในโรงเรยี นจะทำให้มผี ลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมตำ่ ง ๆ ของ
โรงเรียน ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของบุคลำกร ชุมชน และนักเรียนในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นกำรให้กำรช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหำเบื้องต้น กรณีท่ีสถำนศึกษำประสบภัยธรรมชำติในกำรซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสรำ้ งอนื่ ของโรงเรยี นในสังกดั ทีไ่ ดร้ บั ผลกระทบจำกภยั ธรรมชำติ ซึง่ มีควำมจำเป็นตอ้ งได้รับควำมชว่ ยเหลอื

2.2 วตั ถปุ ระสงค์
2.2.1 เพ่อื ให้โรงเรยี นในสงั กัดสำมำรถจดั ทำคำขอต้งั งบประมำณ งบลงทุนคำ่ ครุภัณฑ์ท่ีดนิ และ
ส่งิ กอ่ สรำ้ งไดต้ ำมควำมขำดแคลน จำเปน็
2.2.2 เพอ่ื ใหโ้ รงเรียนในสงั กัดท่ีประสบภยั ทำงธรรมชำติได้รบั กำรช่วยเหลอื อย่ำงรวดเร็ว
2.2.3 เพ่อื สง่ เสรมิ สนับสนุนกำรจดั กจิ กรรมกำรเรยี นสอนให้มีประสทิ ธภิ ำพ
2.2.4 เพ่ือเปน็ กำรสรำ้ งขวัญกำลงั ใจให้กับครู นกั เรยี น บุคลำกรและชุมชน

12

4

2.3 เปา้ หมาย
2.3.1 โรงเรียนในสงั กดั สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถจัดทำคำขอต้งั งบประมำณ งบลงทุน
ค่ำครภุ ัณฑ์ ท่ดี ินและส่งิ ก่อสร้ำงได้ทันตำมระยะเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ข้นั พ้นื ฐำนกำหนด
2.3.2 โรงเรียนในสงั กดั ทป่ี ระสบภยั ทำงธรรมชำตไิ ด้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงรวดเรว็
2.3.3 โรงเรยี นจัดกจิ กรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมคี ุณภำพ
2.3.4 ครู นกั เรียน บคุ ลำกรและชมุ ชนมขี วัญกำลงั ใจทีด่ ีข้ึน

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนชี ว้ี ดั ความสาเรจ็
2.4.1 ผลผลติ (Output)
โรงเรียนทป่ี ระสบภัยธรรมชำตแิ ละมีเหตุจำเป็นได้รบั กำรซ่อมแซมอำคำรเรยี นอำคำร
ประกอบและสิ่งก่อสรำ้ งอนื่
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรยี นทป่ี ระสบภยั ธรรมชำตแิ ละมีเหตุจำเป็นไดร้ ับกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำร
ประกอบและสิ่งก่อสรำ้ งอนื่ ใหม้ ีสภำพทีส่ ำมำรถจดั กำรเรียนกำรสอนไดอ้ ย่ำงมี
ประสทิ ธภิ ำพ

2.5 ดชั นีชว้ี ดั ความสาเรจ็ (KPIs)
2.5.1 เชิงปริมาณ
2.5.1.1 โรงเรยี นในสงั กัดท่เี สนอขอตง้ั งบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑท์ ี่ดนิ และ

สิง่ ก่อสร้ำง ปงี บประมำณ พ.ศ.2565
2.5.1.2 โรงเรยี นในสังกัดทุกโรงเรียนทปี่ ระสบภัยทำงธรรมชำติ

2.5.2 เชงิ คุณภาพ
2.5.2.1 ร้อยละของโรงเรยี นท่เี สนอขอตงั้ งบประมำณงบลงทุน คำ่ ครุภัณฑ์ ท่ีดนิ และ

สิง่ ก่อสร้ำง ไดร้ ับอนุมัตจิ ัดสรรงบประมำณ
2.5.2.2 ร้อยละของโรงเรยี นทป่ี ระสบภัยทำงธรรมชำติ ได้ควำมชว่ ยเหลือ

2.6 ผลท่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ
โรงเรียนสำมำรถจดั กำรเรียนกำรสอนไดอ้ ย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียนมสี ภำพท่นี ำ่ อยู่ น่ำเรียน

และเอื้อต่อกำรจดั กำรเรียนกำรสอน

2.7 กลุ่มเปา้ หมายผู้ไดร้ ับผลประโยชน์
สถำนศึกษำในสังกดั สำนักงำนเขตพนื้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดีทป่ ระสบภัยธรรมชำติ

2.8 ระยะเวลาดาเนนิ โครงการ ธนั วำคม 2563 - กันยำยน 2564

2.9 แผนการปฏบิ ตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยเงนิ งบประมาณ
2.9.1 วงเงนิ งบประมาณ 216,200 บาท
2.9.2 ทม่ี าของแหล่งงบประมาณ สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาตราด

13

5

แผนการปฏบิ ตั งิ าน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม
(กิจกรรม)
ไตรมาสท่ี ไตรมาสที่ ไตรมาสท่ี ไตรมาสท่ี
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.63-ม.ี ค.64 (เม.ย.-ม.ิ ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

1. กำรพิจำรณำคำของบประมำณ งบลงทนุ ค่ำ

ครภุ ณั ฑ์ ท่ีดินและสิง่ กอ่ สร้ำง ปีงบประมำณ

พ.ศ.2565 และรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบไฟฟำ้ ประปำของสถำนศกึ ษำ สำหรบั

โรงเรียนทว่ั ไป และโรงเรียนคุณภำพ

ประชมุ คณะกรรมการจานวน 20 คน

กรณีโรงเรียนทั่วไป

- กำรจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 3,600 0 0 0 3,600

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำอหำร อำหำรว่ำง

และเคร่ืองดื่ม คณะกรรมกำร 20 คนๆละ

180 บำท 1 วัน

- ประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยกำร 0 0 3,600 0 3,600

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำของ

สถำนศึกษำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และ

เครอ่ื งด่มื 20 คนๆ ละ 180 บำท 1 วนั

ประชมุ คณะกรรมการจานน 50 คน

กรณีโรงเรียนคุณภาพ

- กำรจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 9,000 0 00 9,000

ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำอหำร อำหำรว่ำง

และเคร่ืองดื่ม คณะกรรมกำร 50 คนๆละ

180 บำท 1 วัน

2. จัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนตาม 0 60,000 140,000 0 200,000

เหตุจาเป็น

รวม 12,600 60,000 143,600 0 216,200

2.10 วิธีการดาเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา (ถัวจ่ายทกุ รายการ)

รำยกำร/กจิ กรรม งบประมำณ งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ระยะเวลำ
บำท ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย คำ่ วัสดุ

1. กำรพจิ ำรณำคำของบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภณั ฑ์

ท่ดี นิ และส่ิงกอ่ สรำ้ ง ปงี บประมำณ พ.ศ.2565

และรำยกำรปรบั ปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำ

ของสถำนศึกษำ สำหรับโรงเรียนท่ัวไป และโรงเรยี น

คุณภำพ

- ประชมุ คณะกรรมการจานวน 20 คน กรณี

โรงเรยี นท่ัวไป

14

6

รำยกำร/กจิ กรรม งบประมำณ งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจำ่ ย ระยะเวลำ
บำท ค่ำตอบแทน ค่ำใชส้ อย คำ่ วสั ดุ

-: กำรจัดตัง้ งบประมำณ งบลงทนุ ค่ำครภุ ณั ฑ์ ที่ดินและ 3,600 0 3,600 0 ต.ค.-ธ.ค.

สิ่งก่อสรำ้ ง คำ่ อหำร อำหำรว่ำง และเคร่ืองดม่ื 63

คณะกรรมกำร 20 คนๆละ 180 บำท 1 วนั

-: ประชมุ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยกำรปรบั ปรุง 3,600 0 3,600 0 เม.ย.-มิ.ย.

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ประปำของสถำนศกึ ษำ 64

คำ่ อำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดม่ื 20 คนๆ ละ

180 บำท 1 วัน

ประชุมคณะกรรมการจานน 50 คน กรณีโรงเรียน

คุณภาพ

-: กำรจดั ตงั้ งบประมำณ งบลงทนุ คำ่ ครภุ ณั ฑ์ ทีด่ ินและ 9,000 0 9,000 0 เม.ย.-มิ.ย.

สิง่ ก่อสร้ำง คำ่ อหำร อำหำรวำ่ ง และเครื่องดม่ื 64

คณะกรรมกำร 50 คนๆละ 180 บำท 1 วัน

2. จดั สรรงบประมาณสาหรบั โรงเรียนตามเหตจุ าเป็น 200,000 0 200,000 0

รวม 216,200 0 216,200 0

ลงช่ือ .................................... ผเู้ สนอโครงกำร

( นำงชมพูนุช เสริมเสนำบุญ)
เจำ้ พนักงำนธรุ กำรชำนำญงำน

ลงช่ือ .................................... ผ้เู หน็ ชอบโครงกำร

( นำงกรวรรณ ประดลชอบ)
ผอู้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

ลงช่อื .................................... ผเู้ ห็นชอบโครงกำร

( นำงลัดดำ ทำ่ พรกิ )
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศกึ ษำประถมศึกษำตรำด

ลงชือ่ .................................... ผ้อู นมุ ัติโครงกำร

( นำงช่อชะบำ ชนื่ บำน )
ผอู้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำตรำด

15

การประชุมวนั ท่ี 23 พฤศจกิ ายน 2563

16

17

การประชมุ วนั ที่ 1 ธนั วาคม 2563

18

การประชมุ วนั ที่ 6 ธนั วาคม 2563

19

20

ภาคผนวก

21

ต้งั งบ 65

งบลงทนุ

คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สรา้ ง

โรงเรียนปกติ

APRIL 23

สำนกั งำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด

Authored by: Sermsenaboon

1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

เตรียมการจดั ตง้ั งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 งบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ทดี่ ินและส่ิงก่อสรา้ ง
ครั้งที่ 2/2563

วันท่ี 1 ธนั วาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น.
ณ หอ้ งประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตราด

42

รายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตง้ั งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

งบลงทนุ ค่าครภุ ณั ฑ์ ท่ีดนิ และสงิ่ ก่อสร้าง

ครัง้ ท่ี 2/2563

วนั ท่ี 1 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น.

ณ หอ้ งประชุมคามทะเล สำนกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาตราด

********************************************

ผมู้ าประชุม

1. นางลดั ดา ทา่ พริก รองผู้อำนวยการสำนกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาตราด

2. นางกรวรรณ ประดลชอบ ผอู้ ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

3. นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์ ประธานศนุ ยเ์ ครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล

4. นายวัชระ ตราดธารทพิ ย์ ประธานศูนย์เครือขา่ ยสถานศึกษาปทุมหลวง

5. นายคราวธุ หงสว์ เิ ศษ ประธานศนู ย์เครือขา่ ยสถานศึกษาลุ่มแม่นำ้ ตราด

6. นางสาวอุษา บุญชู ประธานศูนย์เครือขา่ ยสถานศึกษาเขาสมงิ 1

7. ว่าทเ่ี รอื ตรี ธนพงศ์ บญุ วาที ประธานศนู ย์เครือขา่ ยสถานศึกษาคลองใหญ่

8. นายพรชัย เชวงชุตริ ตั น์ ประธานศูนยเ์ ครือขา่ ยสถานศึกษาทับทมิ สยาม

9. นายวทิ ยา ต้อยยาตี ประธานศูนย์เครือขา่ ยสถานศึกษาถน่ิ พลอยแดง

10.นางศิรริ ตั น์ โพธ์ทิ อง ประธานศูนยเ์ ครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ

11.นายสงั คม จิตนาวสาร ประธานศูนยเ์ ครือข่ายสถานศึกษาเกาะชา้ ง

12.นางยมน สนิ ธสุ าร นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผนปฏบิ ัตกิ าร

13.นางชมพนู ชุ เสรมิ เสนาบญุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

14.นางสาวสมปอง เจริญราช เจา้ หนา้ ทธ่ี รุ การ

ผูร้ ว่ มประชมุ

1. นางดวงมณี กสิพรอ้ ง ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบา้ นเจียรพัฒนา แทนประธานศนู ยเ์ ขาสมิง 2

ผไู้ ม่มาประชุม

1. นางชอ่ ชะบา ชื่นบาน ผ้อู ำนวยการสำนกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาตราด

2. นายวฒุ ิวฒั น์ อินทสุวรรณ ประธานศนู ยเ์ ครือข่ายสถานศึกษาเขาสมงิ 2

3. นายณรงค์ ถาวรวงษ์ ประธานศูนย์เคือขา่ ยสถานศึกษาเกาะกดู

เม่อื ทป่ี ระชมุ พรอ้ มแล้ว นางลัดดา ทา่ พริก ประธานในการประชมุ เรมิ่ ดำเนนิ การประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรือ่ งท่ปี ระธานแจ้งให้ท่ปี ระชมุ ทราบ
๑.๑ เร่อื ง การประชุมจดั ต้งั งบลงทนุ รายการคา่ ครภุ ัณฑ์ ท่ดี ินและสงิ่ กอ่ สรา้ ง
เนือ่ งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐานแจ้งปรับลดงบประมาณ จึงเชิญ

คณะกรรมการประชมุ คร้ังท่ี 2 ในวนั น้ี
ท่ปี ระชุม รบั ทราบ

/ระเบียบวาระท่ี 2...

43 ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรอ่ื งรบั รองรายงานการประชมุ คร้งั ท่ีแล้ว
2.1 เรอ่ื ง รบั รองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้

มติที่ประชุม รบั ทราบ

ระเบยี บวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

3.1 เรือ่ ง ผลการพิจารณาจัดต้ังงงบประมาณงบลงทุน รายการคา่ ครุภณั ฑ์ ทดี่ ินและ
ส่งิ กอ่ สร้าง ปงี บประมาณ พ.ศ.2565 ครง้ั ท่ี 1

ตามท่ีคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังงบประมาณ งบลงทนุ คา่ ครุภัณฑ์ ท่ดี ินและ
สง่ิ กอ่ สรา้ ง ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจกิ ายน 2563 กำหนดเกณฑก์ ารพิจารณา
และจดั เรียงลำดบั ความขาดแคลน จำเปน็ ของสถานศึกษาทีเ่ สนอขอต้ังงบประมาณ ดังน้ี

- : รายการครุภัณฑ์ 2,895,683 บาท ดงั น้ี

โรงเรียน รายการครุภัณฑ์ ราคาตอ่ จำนวนหน่วย งบประมาณ
หนว่ ย

1 บ้านเนินตาล โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 1500 30 45,000

2 บ้านเนินตาล โต๊ะทำงาน ระดบั ปฏิบตั กิ าร / ชำนาญการ 4100 6 24,600

3 บา้ นเนินตาล เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ 3200 6 19,200

รวมโรงเรยี นพระราชทาน 88,800

4 ชมุ ชนวัดบางกระดาน ฯ เครื่องเลน่ สนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 80000 1 80,000

5 บ้านหาดเล็ก เครื่องเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 80000 1 80,000

6 บา้ นปะเดา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรยี น ระดับก่อนประถมศึกษา 1400 20 28,000

7 อนุบาลเกาะกูด อปุ กรณ์พัฒนาทักษะคิดวเิ คราะห์ ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลอื กรายการ) 59800 1 56,000

8 บ้านบางเบ้า เคร่ืองเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา (เลอื กรายการ) แบบ 1 70000 1 70,000

9 บา้ นคลองศอกฯ เครื่องเลน่ สนามระดบั ก่อนประถม (เลือกรายการ) 70000 1 70,000

10 วัดเสนาณรงค์ โต๊ะเก้าอีน้ ักเรยี น ระดับประถมศึกษา 1500 25 37,500

11 บา้ นทุง่ ไก่ดัก โตะ๊ เก้าอ้ีนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 1400 20 28,000

12 บา้ นมะนาว โตะ๊ เก้าอนี้ ักเรยี น ระดับก่อนประถมศึกษา 1400 10 14,000

13 บา้ นเปร็ดใน จอรับภาพแบบ 3 ขา 10400 1 10,400

14 บ้านบางปรง โทรทศั น์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด 18200 3 54,600
จอภาพ 1920x1080 พกิ เซล ขนาด 55 น้ิว

15 วัดสวุ รรณมงคล เคร่ืองมลั ติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 30300 1 30,300

รวมข้อมูลท่ศี ูนยฯ์ จัดเรียงชุดที่ 1 558,800

16 บา้ นดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไมน่ ้อยกว่า 16 น้ิว (400 มิลลเิ มตร) 1200 16 19,200

17 อนุบาลเกาะช้าง อุปกรณห์ ้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (เลือกรายการ) 126000 1 126,000

18 อัมพรจนิ ตกานนท์ อุปกรณพ์ ัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) 59800 1 59,800

19 ชุมชนบ้านตากแว้ง เครื่องปรบั อากาศ แบบแยกสว่ น แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทยี ู 28000 2 56,000

20 วัดวิเวกวราราม ฯ เคร่ืองเลน่ สนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 70000 1 70,000

21 บา้ นเนินดินแดง เคร่ืองเลน่ สนาม ระดบั ก่อนประถมศกึ ษา (เลือกรายการ) แบบ 1 70000 1 70,000

/22.วดั ดินแดง

44 ๓

โรงเรยี น รายการครุภัณฑ์ ราคาต่อ จำนวนหน่วย งบประมาณ
หน่วย

22 วัดดนิ แดง เคร่ืองเลน่ สนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 1 70000 1 70,000

23 วดั คลองขุด โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความละเอยี ด 18200 2 36,400
จอภาพ 1920x1080 พกิ เซล ขนาด 55 นิ้ว

24 บา้ นแหลมพร้าว เครื่องมลั ติมเิ ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 42500 1 42,500

รวมข้อมลู ที่ศูนย์ฯ จัดเรยี งชุดท่ี 2 549,900

25 คลองขวาง โตะ๊ เก้าอน้ี ักเรียน ระดับประถมศึกษา 1500 30 45,000

26 บ้านมณฑล อุปกรณห์ ้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (เลือกรายการ) 108000 1 108,000

27 วัดวัชคามคชทวีป ครุภัณฑ์ศูนย์การเรยี นรปู้ ระชาคมอาเซียน (เลอื กรายการ) 130000 1 129,990

28 วัดห้วงโสม อุปกรณห์ ้องศนู ย์การเรียนโรงเรียนขนาดเลก็ (เลือกรายการ) 108000 1 108,000

29 บ้านท่าประดู่ โทรทศั น์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอยี ด 18200 3 54,600
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิว้

30 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ ฯ เคร่ืองเล่นสนาม ระดบั ก่อนประถมศึกษา (เลอื กรายการ) แบบ 1 70000 1 69,500

รวมข้อมลู ทศ่ี ูนย์ฯ จดั เรียงชุดที่ 3 515,090

31 บา้ นเนินตะบก อปุ กรณห์ ้องสมุดโรงเรียนระดบั ประถมศึกษา (เลือกรายการ) 135000 1 134,850

32 วัดหนองคันทรง เคร่ืองขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง และ 20000 1 20,000
ไมโครโฟน

33 วัดแหลมมะขาม สาขา โทรทัศนส์ ี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด 18200 3 54,600
บ้านแหลมทองหลาง จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นว้ิ

34 วดั สลัก อุปกรณ์วิชาการเกษตร (เลือกรายการ) แบบ 1 43000 1 43,000

35 บ้านคลองมะนาว โตะ๊ เก้าอน้ี ักเรียน ระดับประถมศึกษา 1500 40 60,000

36 ชุมชนวัดบ่อไร่ ตูล้ ำโพงเคลอ่ื นท่ี 8000 2 16,000

37 วดั บุปผาราม (คณุ วุฒิอปุ ถัมภ)์ โทรทศั น์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดบั ความละเอียด 18200 3 54,600
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นว้ิ
มติ รภาพที่ 100

รวมขอ้ มลู ทศ่ี ูนยฯ์ จดั เรียงชุดท่ี 4 473,050

38 วัดประณีต อปุ กรณ์ห้องปฏิบัติการวทิ ยาศาสตร์ (ประถมศกึ ษา) (เลอื กรายการ) 126000 1 124,543
โทรทศั นส์ ี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
39 วดั วัง (ก่ิม-บุญอยู่ อทุ ิศ) จอภาพ 1920x1080 พกิ เซล ขนาด 55 นิ้ว 18200 1 18,200

40 บา้ นด่านชมุ พล เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 120000 1 120,000
แผน่ /นาที

41 วัดสะพานหิน อุปกรณ์ห้องสมดุ โรงเรียนระดบั ประถมศกึ ษา - มัธยมศกึ ษา (เลอื กรายการ) 135000 1 135,000

รวมข้อมลู ที่ศูนยฯ์ จัดเรียงชุดท่ี 5 397,743

42 วดั พนมพริก เครื่องมลั ติมิเดยี โปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI 30300 1 30,300
Lumens

43 บา้ นหนองบัว เคร่ืองเลน่ สนาม ระดับก่อนประถมศกึ ษา (เลอื กรายการ) แบบ 2 80000 1 80,000

44 บา้ นจัดสรร ครุภัณฑส์ ำหรับดนตรไี ทย (เลอื กรายการ) 100000 1 100,000

รวมขอ้ มูลที่ศูนย์ฯ จดั เรียงชุดท่ี 6 210,300

45 บา้ นโพรงตะเฆ่ ฯ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1300 13 16,900

46 วดั ฆ้อ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 30300 1 30,300

รวมขอ้ มูลที่ศูนยฯ์ จดั เรียงชุดท่ี 7 47,200

/47. วดั แหลมกลดั

45 ๔

โรงเรียน รายการครุภัณฑ์ ราคาตอ่ จำนวนหน่วย งบประมาณ
47 วัดแหลมกลดั หน่วย
48 วัดท่าหาด 1 50,000
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 50000 50,000
แผ่น/นาที
4 4,800
รวมขอ้ มูลท่ศี ูนยฯ์ จัดเรียงชุดที่ 8 4,800

พัดลม แบบต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้วิ (400 มิลลเิ มตร) 1200

รวมข้อมลู ท่ีศูนย์ฯ จัดเรียงชุดที่ 9

รายการก่อสรา้ ง/ปรบั ปรงุ ซ่อมแซม รวม 21,000,397 บาท ดงั นี้

รายการก่อสร้าง :- 12,871,500 บาท

โรงเรยี น รายการสง่ิ กอ่ สร้าง จำนวน งบประมาณ
1 4,219,000
1 บา้ นฉางเกลอื (รักเมอื งไทย 3) อาคารเรียนอนบุ าล ขนาด 3 หอ้ งเรียน 1 4,012,000

2 บ้านหนองบวั อาคารเรยี น สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชน้ั 4 1 525,900
1 1,109,600
หอ้ งเรียน ใตถ้ นุ โล่ง บนั ไดขน้ึ 2 ขา้ ง 1 1,139,800

3 วดั วงั (กมิ่ -บุญอยู่ อุทศิ ) สว้ ม 6ท่/ี 49 1 1,649,000

4 วดั สะพานหนิ โรงอาหาร 84 ท่ีนง่ั 164 216,200

5 อนบุ าลชมุ ชนวัดหนองบัว สปช. 201/26

(รตั นวงศร์ าษฎรบ์ ำรุง) บา้ นพกั ข้าราชการ ระดบั ชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือ

6 บา้ นปะอา

เทยี บเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ)

7 บ้านคลองมะนาว รางระบายนำ้ แบบรางวี (ไมม่ ฝี าปิด)

รายการปรบั ปรุงซ่อมแซม :- 8,128,897 บาท

ที่ โรงเรียน รายการสงิ่ ก่อสร้าง จำนวน งบประมาณ

1 บา้ นเนนิ ตาล ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 2 100,000

2 บ้านแหลมพรา้ ว ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 500,000

3 บ้านทงุ่ ไก่ดัก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 217,000

4 วัดสลกั ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 210,000

5 บ้านเกษมสุข ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 400,000

6 ชมุ ชนวัดบ่อไร่ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 1 400,000

7 วดั วัชคามคชทวีป ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 329,000

8 อัมพรจินตกานนท์ ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 101,000

9 บ้านปะเดา ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 2 400,000

10 วัดหว้ งโสม ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 76,500

11 วดั ดนิ แดง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 226,000

12 บ้านอา่ งกะป่อง ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 223,000

13 บ้านคลองแอง่ ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 185,000

14 วดั สวุ รรณมงคล ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 400,000

/15.วดั วเิ วกฯ...

46 ๕

ท่ี โรงเรยี น รายการส่ิงก่อสร้าง จำนวน งบประมาณ
15 วดั วเิ วกวราราม (ศภุ กิจวิบลู อุปถัมภ์)
16 บ้านบางปรง ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 1 150,000
17 อนบุ าลเกาะชา้ ง
18 บา้ นหนองมว่ ง ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 235,000
19 บ้านจัดสรร
20 ชมุ ชนบ้านตากแว้ง ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 2 195,300
21 วัดอา่ วใหญ่
22 วัดคลองขุด ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 62,900

23 คลองขวาง ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 2 362,000
24 วัดพนมพรกิ
25 บ้านโพรงตะเฆ่ (จนั ทร์ประสทิ ธนิ์ เุ คราะห์) ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 2 500,000
26 บ้านมณฑล
27 คีรศี รีสาครวิทยา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 2 306,000
28 วัดฆอ้
29 บา้ นตาหนึก ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 1 50,000
30 บ้านคลองศอกฯ
31 บา้ นคลองจาก ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 300,000

ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 253,400

ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 1 115,797

ปรับปรุงซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1 273,000

ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 384,000

ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1 365,000

ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 2 400,000

ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 1 59,000

ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 4 350,000

มตทิ ปี่ ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรอ่ื งเสนอเพ่ือพจิ ารณา

๔.๑ เรอื่ ง สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน แจ้งปรับลดวงเงินงบประมาณ

เน่อื งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน แจง้ ปรับลดวงเงินงบประมาณ

และเพ่ือให้ไดข้ ้อมลู สำหรับกรอกในระบบให้ทันกับระยะเวลาทก่ี ำหนดคอื ภายในวันที่ 2 ธนั วาคม 2563

เห็นควรพิจารณาจดั ต้ังงบลงทุน รายการคา่ ครุภณั ฑ์ ท่ดี ินและสง่ิ ก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินทไี่ ด้รบั ดงั นี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง 1 คัน

1.2 ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 500,000 บาท

1.3 ปรับปรุงซ่อมแซม 1,000,000 บาท

2. โรงเรยี นพืน้ ท่ที ่วั ไป โรงเรียนในพ้นื ที่สงู และถ่ินทุรกันดาร และโรงเรยี นพนื้ ทเ่ี กาะ

2.1 ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา 2,014,700 บาท

(ลดลง 881,700 บาท)

2.2 สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม 14,475,900 บาท

(ลดลง 6,524,500 บาท)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
มตทิ ป่ี ระชมุ เนื่องจากการปรบั ลดวงเงนิ งบประมาณ ท่ปี ระชมุ จึงมมี ติ ดังนี้

47 ๖

1. รายการครภุ ณั ฑ์ เนื่องจากปรับลดวงเงนิ งบประมาณลง 881,700 บาท ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดเรียงในคราวประชุมคร้งั ท่ี 1 แล้ว ทางเลขานุการคณะกรรมการกรอกข้อมลู ใน
ระบบ สามารถกรอกได้ถึงลำดบั ที่ 35 ทป่ี ระชุมจงึ มีมติให้คงเดมิ หากมกี ารเพิ่มวงเงนิ งบประมาณใหน้ ำรายการ
ทยี่ งั ไม่สามารถคยี ใ์ นระบบได้มาเสนอขอต่อไป

2. ปรับลดรายการก่อสร้าง
- อาคารเรยี น โรงเรียนบา้ นหนองบัว เปล่ยี นเป็นรายการปรับปรงุ ซ่อมแซม
400,000 บาท
- ส้วม โรงเรียนวัดวงั (ก่ิม-บญุ อยู่อุทศิ ) โดยให้เปล่ยี นเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม
150,000 บาท
- รางระบายนำ้ ของโรงเรยี นบา้ นคลองมะนาว โดยใหเ้ ปลีย่ นเปน็ รายการปรับปรงุ
ซอ่ มแซม 150,000 บาท

ปรากฏผลการพจิ ารณา ดังนี้

จากกรอบวงเงินงบประมาณ 14,475,900 บาท พิจารณาดังนี้

รายการก่อสรา้ ง : 8,537,600

ลำดบั โรงเรยี น รายการสง่ิ กอ่ สร้าง จำนวน งบประมาณ
1 4,219,000
1 บา้ นฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) อาคารเรียนอนบุ าล ขนาด 3 หอ้ งเรียน 1 1,109,600
1 1,139,800
2 วดั สะพานหิน โรงอาหาร 84 ทน่ี ั่ง 1 1,649,000

3 อนบุ าลชุมชนวดั หนองบวั ฯ อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 8,537,600

4 บ้านปะอา บา้ นพกั ข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดบั 1-2) หรอื

เทียบเทา่ (บ้านแฝด) บา้ นพกั ครู 204/61 (ฝ)

รายการปรบั ปรุงซ่อมแซม : 6,058,500 บาท

ลำดับ โรงเรียน รายการปรบั ปรุงซอ่ มแซม จำนวน งบประมาณ

1 บ้านหนองบัว ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 1 400,000

2 วัดวงั (กม่ิ -บญุ อยู่ อุทิศ) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 1 150,000

3 บา้ นคลองมะนาว ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี นอาคารประกอบ 1 150,000

4 บา้ นเนินตาล ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและส่ิงกอ่ สรา้ งอื่น หลงั คา 2 100,000

5 บ้านแหลมพรา้ ว ปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสงิ่ กอ่ สรา้ งอืน่ หลงั คา 1 350,000

6 บ้านทุ่งไกด่ ัก ปรบั ปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สร้างอืน่ หลังคา 1 200,000

7 วดั สลัก ปรับปรงุ ซอ่ มแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสง่ิ กอ่ สรา้ งอื่น ป.1ขป2ี 3 1 200,000

8 บ้านเกษมสุข ปรับปรงุ ซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสรา้ งอนื่ หลงั คา 1 300,000

9 ชุมชนวดั บ่อไร่ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น หังคาฝ้าพน้ื 1 300,000

10 วดั วชั คามคชทวีป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสง่ิ ก่อสรา้ งอน่ื หลังคา 1 250,000

11 อมั พรจินตกานนท์ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคารเรยี น อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตอ่ เตมิ 1 100,000

12 บ้านปะเดา ซ่อมแซมอาคารเรยี น สปช.105/29 และอาคารเอนกประสงค์ หลังคา ฝ้า 2 250,000

13 วดั หว้ งโสม ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ312 หลังคา 1 76,500

/14. วดั ดินแดง...


Click to View FlipBook Version