The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by masliah6606, 2019-05-14 03:55:02

1pengisian Borang keberhasilan

1pengisian Borang keberhasilan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENILAIAN
KOMPONEN
KEBERHASILAN

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan (PBPPP)

PENGENALAN

PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN

HASIL ASAS
PENILAIAN
KERJA
Mengukur
Penilaian kepada berdasarkan
PYD berdasarkan asas penilaian
hasil kerja utama
yang memberi impak iaitu
peningkatan
kepada klien
(outcome) atau
pencapaian
berasaskan konsep
‘Tugas dan Tempat

Bertugas’

PECAHAN WAJARAN

MENGIKUT KOMPONEN KEBERHASILAN

Penilaian secara profesional 03 keberkesanan tugas dan
hasil kerja yang memberi impak
dengan mempertimbangkan tiga perkara kepada klien/ organisasi
berikut semasa memberi markah iaitu:

01 usaha; dan/ atau inisiatif dalam
meningkatkan/ mencapai keberhasilan

02 kesungguhan; dan/ atau berusaha dengan
penuh minat, tekun dan seikhlas hati

CARTA MULA Perbincangan dan persetujuan
antara PYD dengan PP1 dan PP2
ALIR Penetapan Sasaran Keberhasilan bagi menetapkan bidang tugas
Pada Awal Tahun dan sasaran keberhasilan
PROSES KERJA PENILAIAN
KEBERHASILAN PP1 & PP2 Melaksanakan  PP1 dan PP2 melaksanakan
Penilaian Pertama penilaian pada pertengahan
tahun.
Pinda/ Semakan
Gugur/ Sasaran  PP1 key-in Skor Keberhasilan
Tambah/ dalam Sistem e-Prestasi.
Kekal
 Menyerahkan Salinan Borang
PP1, PP2 dan PYD PP1 & PP2 Melaksanakan Keberhasilan kepada PYD.
mesti menyimpan Penilaian Akhir
salinan Borang PYD bersama PP1 dan PP2
Keberhasilan selepas TAMAT berbincang dan menyemak
penilaian untuk tujuan semula sasaran (jika perlu).
rekod dan rujukan.
 PP1 dan PP2 melaksanakan
penilaian pada akhir tahun.

 PP1 key-in Skor Keberhasilan
dan peratus melebihi sasaran
dalam Sistem e-Prestasi.

 Menyerahkan Salinan Borang
Keberhasilan kepada PYD.

KAEDAH PENILAIAN

01 PP1, PP2 dan PYD hendaklah berbincang dan membuat persetujuan bersama bagi
menetapkan sasaran keberhasilan berdasarkan tugas yang dilaksanakan

02 Penilaian sasaran keberhasilan mesti dilaksanakan dua kali dalam tempoh penilaian
iaitu pada penilaian pertama (pertengahan tahun) dan penilaian akhir (akhir tahun)

03 PP1, PP2 dan PYD boleh berbincang untuk menetapkan markah dengan adil, telus dan
berintegriti bagi setiap sasaran keberhasilan PYD

04 Sasaran keberhasilan boleh dikekal, ditambah, digugur atau dipinda selepas
penilaian pertama dengan persetujuan bersama antara PYD, PP1 dan PP2

05 PP1, PP2 dan PYD mesti menyimpan salinan Borang Keberhasilan selepas penilaian
untuk tujuan rekod dan rujukan, semasa dan selepas tempoh tahun penilaian. Tempoh
dan kaedah penyimpanan dokumen perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan dari
semasa ke semasa

PENETAPAN SASARAN

01 PYD mesti menetapkan sasaran keberhasilan sesuai dengan skop tugas dan
tempat bertugas masing-masing merujuk kepada senarai tugas serta selaras
dengan matlamat organisasi

02 Bilangan bidang tugas dan sasaran keberhasilan serta nilai ukuran

hendaklah sesuai mengikut kemampuan dan kebolehcapaian.

03 Penyataan sasaran keberhasilan iaitu hasil kerja utama PYD yang boleh

diukur dan memberi impak kepada klien

04 Penulisan penyataan sasaran keberhasilan tidak melibatkan kerja rutin yang

berbentuk proses tanpa ada keberhasilan

05

MAKLUMAT PENTING DALAM PENILAIAN KEBERHASILAN

BILANGAN SASARAN PENILAIAN

Setiap PYD mesti Jika seseorang PYD
mencatat minimum lima diarahkan berpindah atau

(5) sasaran dan tidak dapat mencapai
dicadangkan sasaran sasaran disebabkan
maksimum sebanyak faktor-faktor luar jangka
dua puluh (20) sasaran dan penilaian masih

dilaksanakan di
organisasi asal,
penetapan sasaran perlu
diselaraskan

PENETAPAN SASARAN

hasil kerja utama PYD yang boleh diukur dan memberi impak kepada klien atau organisasi
minimum lima (5) sasaran

01 PPP baharu dilantik oleh
SPP

PPP yang 02 PPP yang berada dalam jawatan
dibenarkan kumpulan (pool)
mempunyai
sasaran KURANG PPP yang berada dalam tempoh
dari lima (5)
03 pemerhatian dasar pemisah (exit

policy)

ii. Kualiti; dan/ atau

KAEDAH PENULISANiii. KEBERHASILANKos; dan/ atau
iv. Masa

Penggunaan Kata kerja c Tujuan sasaran

a Menggunakan perkataan yang bersifat perbuatan/ Tujuan sesuatu sasaran keberhasilan adalah bagi
memperlihatkan hasrat/ matlamat/ penerangan
amalan seperti memastikan, mencapai, terhadap hasil kerja.
melaksanakan, mengemas kini, mengurangkan,
mengurus, merancang, menyelia, memperaku, d Peringkat sasaran
menjalankan dan seumpama dengannya.
Tahap/ peringkat penglibatan yang akan dicapai.
b Penyataan ukuran
Setiap penyataan sasaran keberhasilan mesti mengandungi maklumat
Nilai yang digunakan untuk mengukur sasaran
a , b dan c . Walau bagaimanapun, maklumat tambahan d
kPeebnegrghausnialaann. KatPaekneyrajtaaan ukuran mestilah
perlu dinyatakan jika bersesuaian. Penetapan setiap sasaran perlu
a mMeenngggaunndauknagni: perkataan yang bersifat perbuatan/ disesuaikan mengikut jawatan dan bidang tugas yang dijalankan.

ia.malanKuanstietip; edratni / atamuemastikan, mencapai,
melaksanakan, mengemas kini, mengurangkan,
imi. enguKruusa,litim; dearann/ caatanug, menyelia, memperaku,

imii.enjalaKnoksa; ndadna/nastaeuumpama dengannya.

iv. Masa

b Penyataan ukuran
c kNTeuilbajuei arhynaassnaiglasnad.riagnunPaeknaynatuanantuk mengukur sasaran
ukuran mestilah

mTuejnuagannsdeusnugai:tu sasaran keberhasilan adalah bagi

im. empeKrluihaanttkitai;ndahna/ sartaatu/ matlamat/ penerangan
terhadap hasil kerja.
ii. Kualiti; dan/ atau

iii. Kos; dan/ atau

d Pive. ringMkaatssaasaran

Tahap/ peringkat penglibatan yang akan dicapai.

a b c d

KATA PENYATA TUJUAN PERINGKAT
KERJA UKURAN SASARAN SASARAN

CONTOH 1 Mencapai tempat ke-2 dalam kejohanan di peringkat MSSD
bola tampar L18 Pengerang
CONTOH 2 Memastikan 15/17 murid 5 SMK Bandar Mas
Utarid dalam peperiksaan
mendapat A bagi percubaan SPM
tahap kualiti mata pelajaran
sangat lengkap
matematik

CONTOH 3 Memastikan bagi penyediaan -
laporan pencerapan

MELEBIHI SASARAN

01 Dilakukan semasa Penilaian
Akhir

Sasaran keberhasilan yang

02 melebihi sasaran perlulah

disertakan dengan bukti

03 PP perlu menandakan (√) pada
Borang Markah Keberhasilan

MELEBIHI SASARAN

KRITERIA

MELEBIHI SASARAN KEBERHASILAN

SYARAT PENETAPAN MELEBIHI SASARAN

Pencapaian Mencapai sasaran Sasaran
melebihi sasaran keberhasilan, PP keberhasilan yang
perlu memenuhi
salah satu kriteria boleh tidak mencapai
mempertimbangkan kriteria asas tidak
asas
melebihi sasaran layak untuk
jika memenuhi dipertimbangkan
untuk mendapat
salah satu kriteria melebihi sasaran
tambahan

TAHAP KEBERHASILAN DAN JULAT
MARKAH MENGIKUT SKOR

PP1 dan PP2 mesti berbincang dan memuktamadkan markah
penilaian keberhasilan bagi setiap sasaran

Tahap Julat Skor
Keberhasilan Markah
CEMERLANG 76 - 100 4
3
BAIK 51 - 75

SEDERHANA 26 - 50 2

LEMAH 0 - 25 1

KESALAHAN PENULISAN SASARAN “

“ PERINGATAN
Penulisan sasaran keberhasilan
yang tidak sesuai harus dielakkan
seperti tiada penyataan yang boleh
diukur, kerja rutin berbentuk
proses, tiada memberi impak
kepada klien dan organisasi serta
bukan hasil kerja utama

CONTOH KESALAHAN PENULISAN SASARAN

Pengiraan pencapaian keberhasilan

Contoh : 82 = 410 Sasaran Markah
5 Sasaran 1 80
Sasaran 2 75
Sasaran 3 90
Sasaran 4 100
Sasaran 5 65
410
Jumlah

Pengiraan melebihi sasaran

Contoh : 3 x 100 = 60 % Sasaran Melebihi
5 Sasaran
Sasaran 1
Sasaran 2 √
Sasaran 3 √
Sasaran 4
Sasaran 5 -

Jumlah -


3

BORANG MARKAH KEBERHASILAN

Pengiraan markah dan
mendapatkan skor
penilaian komponen

keberhasilan serta markah
melebihi sasaran, PP boleh

menggunakan Borang
Markah Keberhasilan format
MS Excel (versi 2007 dan ke
atas) seperti yang dibekalkan

oleh pihak BPPK

3

1 Tahap Keberhasilan Julat Markah Skor
CEMERLANG 76 - 100 4
Bidang tugas bermaksud skop BAIK 51 - 75 3
tugas PYD. Tiada penetapan SEDERHANA 26 - 50 2
khusus berkaitan bidang tugas. LEMAH 0-25 1
PP dan PYD perlu berbincang
dalam menentukan sendiri 4 5
bidang tugas yang bersesuaian.
Melebihi jumlah yang disasarkan Catatan bermaksud makluman
2 bermaksud melebihi sasaran yang berkaitan sasaran sama ada
disasarkan. Tanda (√) jika melebihi kekal, pinda , tambah atau
Sasaran keberhasilan sasaran dan tanda (–) jika tidak gugur selepas semakan sasaran
bermaksud hasil kerja yang perlu melebihi sasaran. dilakukan pada selepas penilaian
dicapai pada tahun penilaian pertama.
(minimum 5 sasaran). Sasaran
keberhasilan yang perlu dipacu 7
ke arah pencapaian organisasi .
Semua penyataan sasaran
hendaklah mengikut kaedah
penulisan sasaran.

6

Jumlah Markah Keberhasilan = Peratus Pencapaian Melebihi jumlah yang disasarkan X 100 = Markah melebihi sasaran
Jumlah sasaran Jumlah sasaran

SKOR KEBERHASILAN DI DALAM e-PRESTASI

Pindahkan Skor Pilih ‘YA’ Pindahkan
Keberhasilan sebelum peratus
memindahkan melebihi
peratus melebihi sasaran
sasaran

CONTOH KAEDAH

MEMBERI MARKAH SASARAN

Memastikan 20 daripada 30 orang
murid tingkatan 2 Alamanda
mendapat Gred A dalam mata
pelajaran sains pada peperiksaan
akhir tahun

Sasaran : Memastikan 20 daripada 30 murid tingkatan 2
Alamanda mendapat gred A dalam mata pelajaran Sains
pada peperiksaan akhir tahun.

Pencapaian: Seramai 15 daripada 30 orang murid telah mendapat CONTOH
sebenar keputusan A. KAEDAH

Cadangan : Tahap Keberhasilan Julat Markah Jumlah sasaran 01
markah CEMERLANG 76 - 100 16 - 20 murid
BAIK 51 - 75 11 - 15 murid
SEDERHANA 26 - 50 6 - 10 murid
LEMAH 0 - 25 0 - 5 murid

Julat markah antara 51 – 75 .

Perbincangan dalam menentukan markah sebenar dengan
mempertimbangkan secara objektif dan profesional terhadap
usaha/keberkesanan tugas/kesungguhan.

PYD dan PP bersetuju untuk menetapkan markah 80 bagi sasaran
ini.

Sasaran ini tidak layak mendapat melebihi sasaran.

Sasaran : Memastikan 20 daripada 30 murid tingkatan 2 Alamanda CONTOH
mendapat gred A dalam matapelajaran Sains pada peperiksaan KAEDAH
akhir tahun.
02
Pencapaian: Seramai 22 daripada 30 orang murid telah mendapat
sebenar keputusan A.

Cadangan : 22 murid X 100 = 110%
markah
20 murid

Hasil perbincangan PYD dan PP bersetuju untuk menetapkan
markah 100 bagi sasaran ini.

Sasaran ini layak mendapat melebihi sasaran.

Sasaran : Memastikan 20 daripada 30 murid tingkatan 2 Alamanda CONTOH
mendapat gred A dalam matapelajaran Sains pada peperiksaan KAEDAH
akhir tahun.
03
Pencapaian: Seramai 20 daripada 30 orang murid telah mendapat
sebenar keputusan A.

Hasil perbincangan PYD dan PP bersetuju untuk menetapkan
markah 100 bagi sasaran ini.

Sasaran ini layak dipertimbangkan untuk mendapat melebihi
sasaran sekiranya memenuhi kriteria tambahan melebihi
sasaran keberhasilan.

INTEGRITI

PP & PYD

PP tidak menyemak/ 1 Memberi markah tanpa
tidak berbincang/ tidak
membimbing PYD dalam 5 merujuk Garis Panduan
Penilaian Komponen
menetapkan sasaran Keberhasilan

Menetapkan sasaran yang 2 6 Bersikap sambil lewa
lebih rendah daripada dalam melaksanakan
sepatutnya untuk penilaian

mendapatkan tahap melebihi Melaksanakan penilaian
sasaran
7 secara tidak profesional
PYD menetapkan markah 3
penilaian kendiri

PP menetapkan sasaran 4 Gagal mengemukakan
pada tahap yang tidak
munasabah 8 bukti pencapaian apabila
diperlukan

PERATURAN

TERIMA KASIH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


Click to View FlipBook Version