The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sebuah pelan strategik yang menyeluruh mengambil kira risiko kelemahan dan ketirisan dalam aspek tadbir urus, integriti, dan rasuah di JAWI. Pelan tersebut dibangunkan selaras dengan objektif strategik Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rak Buku Maya Al-Busyra JAWI, 2022-06-20 03:33:25

Pelan Anti Rasuah JAWI 2022-2026

Sebuah pelan strategik yang menyeluruh mengambil kira risiko kelemahan dan ketirisan dalam aspek tadbir urus, integriti, dan rasuah di JAWI. Pelan tersebut dibangunkan selaras dengan objektif strategik Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023.

PELAN
ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022-2026

A

B

KANDUNGANPENYATAAN KOMITMEN 2
PENGURUSAN TERTINGGI JAWI


BAB 1: 5
PENGENALAN

BAB 2: 11
ISU DAN CABARAN

BAB 3: 15
PENGUKUHAN GOVERNANS,

INTEGRITI DAN ANTIRASUAH

BAB 4: 41
TADBIR URUS OACP JAWI

BAB 5: 45
KESIMPULAN

1

2

PENYATAAN KOMITMEN


PENGURUSAN TERTINGGI JAWIAlhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan
keizinanNya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) telah berjaya
membangunkan Pelan Antirasuah JAWI 2022-2026.

Islam sangat menekankan aspek integriti dalam kehidupan seharian. Dalam
Islam, konsep integriti boleh diungkapkan juga dengan sifat amanah dan itqan
(bersungguh-sungguh). Allah SWT menyifatkan antara sifat-sifat orang yang
beriman ialah mereka menjalankan amanah dan menjaga janji mereka. Firman
Allah SWT dalam Surah al-Mu’minun 23 : 8

“Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya”.

Justeru, JAWI dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM) telah
membangunkan pelan ini sebagai salah satu usaha bagi mendukung aspirasi
Kerajaan dalam memastikan Malaysia dikenali dengan integritinya. Perancangan 5
tahun ini merupakan satu pelan yang strategik dan menyeluruh dengan mengambil
kira risiko-risiko kelemahan dan ketirisan dalam aspek tadbir urus, integriti dan
rasuah di JAWI. Pelan ini dibangunkan selaras dengan objektif strategik Pelan
Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 di bawah inisiatif 2.1.5 yang mewajibkan
sektor awam untuk membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) masing-
masing.

Maka, saya bersama Pengurusan Tertinggi JAWI dan warga JAWI berjanji dan
komited untuk membudayakan amalan integriti dalam penyampaian perkhidmatan
melalui pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan arahan yang
berkuatkuasa serta pengamalan nilai-nilai murni. Ini juga selaras dengan elemen
akauntabiliti yang merupakan sebahagian daripada nilai bersama JAWI.

Saya berharap pelan ini akan dijadikan panduan oleh warga JAWI dalam
melaksanakan tugas yang diamanahkan seterusnya melahirkan warga JAWI yang
berintegriti. Warga JAWI juga haruslah melazimi budaya kerja “rejuvenate, speed,
quality and integrity” bagi memastikan segala inisiatif tersebut dapat direalisasikan.

3

4

PELAN ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022 - 2026PENGENALAN
PENGENALAN 6
7
8
9
VISI, MISI, MOTO & NILAI BERSAMA JAWI 9
10
STRUKTUR ORGANISASI

FUNGSI

PUNCA KUASA

LOGO JAWI 5

BAB 1

6

PENGENALAN

Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) ditubuhkan pada 1 Februari 1974 dengan
nama Urus Setia Majlis, berfungsi untuk melancarkan perjalanan Majlis Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP).

Apabila Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) diwujudkan pada tahun 1978, JAWI telah
diletakkan di bawah kementerian ini. Pada tahun 1984, jabatan ini diletakkan di bawah
pengurusan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang iaitu
setelah Kementerian Wilayah Persekutuan menjadi satu bahagian di bawah pentadbiran
Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Pada tahun 1987, JAWI telah diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM). JAWI terus berkembang dengan wujudnya dua buah cawangan iaitu
Cawangan JAWI Labuan pada 16 April 1984 dan Cawangan JAWI Putrajaya pada 1 Ogos
2001.

Pada tahun 2018, Kerajaan telah melaksanakan rasionalisasi penstrukturan semula Jabatan
Perdana Menteri dan JAWI telah diletakkan secara terus di bawah tadbir urus Menteri di
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) mulai 1 Julai 2018.

Diletakkan di bawah 1984 & 2001 2018
Kementerian Wilayah
Persekutuan (KWP) Pewujudan JAWI diletakkan
selepas kementerian
JAWI Labuan dan di bawah Jabatan
ini diwujudkan
JAWI Putrajaya Perdana Menteri

1974 2016 2016

1978 2016 2018

Ditubuhkan dengan 1987 2016
nama Urusetia Majlis
untuk melancarkan JAWI diletakkan di Jabatan Pendakwaan
bawah pentadbiran Syariah Wilayah
perjalanan Majlis Jabatan Kemajuan Persekutuan
Agama Islam Wilayah
Persekutuan (MAIWP) Islam Malaysia ditubuhkan secara
(JAKIM) selepas berasingan dengan
KWP dimansuhkan
JAWI

VISI MISI

Peneraju Pengurusan Memperkasakan
Hal Ehwal Islam Secara Pengurusan Hal Ehwal
Komprehensif Ke Arah Islam Secara Efisien
Kesejahteraan Ummah Dan Efektif Berteraskan

MOTO Maqasid Syariah
Untuk Kesejahteraan
SENTIASA
DICONTOHI Ummah

NILAI BERSAMA JAWI

Warga JAWI berpegang kepada empat Nilai Bersama dalam merealisasikan
visi yang telah ditetapkan

J AW I

JIWA JUARA AKAUNTABILITI WIBAWA INSANIAH

Sentiasa responsif, Penyampaian perkhidmatan Mempunyai kompetensi Penyampaian perkhidmatan
kreatif, inovatif, proaktif, dengan amanah, telus dan dan kepakaran kepada seluruh masyarakat

progresif dan sentiasa bersesuaian dalam penyampaian awam secara inklusif
berkeperibadian mulia dengan keperluan semasa perkhidmatan dan berintegriti

7

8

STRUKTUR ORGANISASI

PENGARAH

TIMBALAN PENGARAH JAWI TIMBALAN PENGARAH
PENGURUSAN CAWANGAN OPERASI
BAHAGIAN PUTRAJAYA BAHAGIAN
KHIDMAT
PENGURUSAN JAWI PENGURUSAN
BAHAGIAN CAWANGAN DAKWAH
BAHAGIAN
PEMBANGUNAN LABUAN
MASJID PELAJARAN
WILAYAH BAHAGIAN
PERSEKUTUAN PENGURUSAN

UNIT MASJID
INTEGRITI BAHAGIAN
PENGUATKUASAAN
BAHAGIAN
PERKAHWINAN DAN
PEMBANGUNAN
KELUARGA
BAHAGIAN
PENYELIDIKAN

FUNGSI

JAWI merupakan sebuah agensi pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam di Wilayah-
Wilayah Persekutuan dan pelaksana kepada dasar yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam
Wilayah Persekutuan (MAIWP). Manakala di peringkat persekutuan, JAWI berada di bawah
tadbir urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama).

PUNCA KUASA

Asas kepada bidang kuasa pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia telah
termaktub secara jelas dalam sistem perundangan negara. Perkara 3(1) Perlembagaan
Persekutuan memperuntukkan agama Islam adalah agama bagi Persekutuan. Dalam
pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, pentadbiran dan
pengurusan agama Islam diletakkan di bawah kuasa Kerajaan Negeri di mana Raja-Raja
Melayu merupakan Ketua agama Islam di negeri masing-masing. Bagi negeri-negeri yang
tidak mempunyai Raja, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Yang di-
Pertuan Agong adalah Ketua agama Islam bagi negeri-negeri berkenaan. Sehubungan
dengan itu, Yang di Pertuan Agong adalah sebagai Ketua Agama Islam bagi Wilayah-Wilayah
Persekutuan.

AKTA 303 KAEDAH-KAEDAH, AKTA 585
PERATURAN
Akta DAN ARAHAN Akta Tatacara Mal
Undang-Undang PENGARAH Mahkamah Syariah
Keluarga Islam JAWI (Wilayah-Wilayah
(Wilayah-Wilayah
Persekutuan)
Persekutuan) 1998
1984

AKTA 505 Punca AKTA 561
Kuasa
Akta Pentadbiran Akta Keterangan
Undang-Undang Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah
Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1997
Persekutuan)
1993

AKTA 559 AKTA 560

Akta Kesalahan Akta Tatacara
Jenayah Syariah Jenayah Syariah
(Wilayah-Wilayah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) Persekutuan)
1997 1997

9

10

LOGO JAWI

KUNING
• Islam di bawah bidang kuasa Diraja dan

ketelusan pengurusan
BIRU
• Kematangan dan keteguhan organisasi

JAWI
MERAH
• Keberanian, ketegasan dan toleransi

PUTIH
• Keluhuran dan kesucian niat

SIMBOL
• Corak Melengkung yang meliputi logo simbolik kepada kuasa dan

penguatkuasaan.
• Garis lengkung corak disatukan dengan simbol genggaman lima jari bermaksud

keteguhan JAWI.
• Anak Bintang Lima simbolik Rukun Islam dan kedudukan tertinggi Islam di

Malaysia.

BENTUK
• Bentuk seperti kitab yang tidak berbucu bermaksud kebolehan JAWI untuk

beradaptasi dengan zaman dan masyarakat. Adaptasi ini meliputi tiga kawasan
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Pendukung kepada
aspirasi ini menerusi penerapan ilmu dan amalan al-Quran dan hadis yang
menjadi petunjuk sepanjang zaman dan generasi. Tiga bentuk kitab yang
menadah ke atas simbolik doa dan tiga negeri. Lima bentuk bulat kecil simbolik
masyarakat dan generasi terbilang dan ia mewakili kepada Rukun Islam.

JAWI
• Tulisan rumi berwarna merah bermaksud organisasi yang sentiasa berani, tegas

dan dihormati.

SENTIASA DICONTOHI
• Kedudukan di tepi bucu sebagai keperluan menjaga akhlak dan pelengkap

kepada keseluruhan iman di samping JAWI bergerak sebagai organisasi ikutan
dan sentiasa berada di hadapan bergerak bersama-sama organisasi yang lain.

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN
• Kedudukan di dalam bentuk lembaran bermaksud kekuatan dan keteguhan JAWI

sebagai organisasi Islam yang utama.

PELAN ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022 - 2026ISU DAN CABARAN
ISU-ISU 12
13
13
ANALISIS PERSEKITARAN DAN PENILAIAN RISIKO

STATISTIK SALAHLAKU DISIPLIN ANGGOTA 11

BAB 2

12

ISU-ISU

Kerajaan telah menggantikan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan National Key Result Area
(NKRA) – “Membanteras Rasuah”, dengan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) yang lebih
menyeluruh dan berupaya memberi impak positif yang berkekalan. NACP diperkenalkan
setelah mengambil kira pandangan pelbagai lapisan masyarakat berhubung isu kebebasan,
hak, kesejahteraan dan ketidakstabilan ekonomi negara.

SPRM melalui Bahagian Pengurusan Integriti Agensi (BPIA) telah melaksanakan Penarafan
Semula Risiko Rasuah bagi Tahun 2020 dan JAWI berada dalam kategori risiko sederhana.
Secara umum, isu rasuah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu:

i. Governans
ii. Integriti
iii. Rasuah atau salahguna kuasa dalam menjalankan tugas

Di peringkat JAWI, Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) akan memacu ke arah memperkasakan
integriti warga JAWI dalam semua aspek penyampaian perkhidmatan. Penerapan prinsip
integriti dan bertanggungjawab dalam semua sistem dan prosedur Jabatan akan dapat
menghapuskan budaya rasuah, penyelewengan dan kelemahan tadbir urus.

Tadbir urus yang lemah akan menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan
awam dan menyebabkan kos operasi negara meningkat. Justeru, beberapa siri bengkel telah
diadakan bagi menentukan konteks dan mengenalpasti risiko-risiko berkaitan governans,
integriti dan antirasuah. Peserta bengkel terdiri daripada Pengurusan Tertinggi dan pegawai-
pegawai daripada setiap Bahagian dan Unit JAWI yang telah dilantik sebagai Jawatankuasa
Pembangunan Pelan Antirasuah JAWI 2022-2026. Melalui risiko-risiko yang telah dikenalpasti,
beberapa inisiatif telah dicadangkan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

Terdapat pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi bagi memastikan visi, misi dan
matlamat dapat dicapai. Berikut adalah antara punca rasuah yang telah dikenalpasti oleh
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM):

1 Kelemahan PUNCA RASUAH Konflik 2
pentadbiran kepentingan 4
6
3 Kelemahan kawalan dalaman Kurang 8
dan ketidakpatuhan ketelusan

5 Kurang sokongan dan Kerenah
kesedaran tentang rasuah birokrasi

7 Kurang pengesanan Kurang usaha
awal rasuah mencegah rasuah

9 Kelemahan penguatkuasaan Sumber: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
undang-undang

ANALISIS PERSEKITARAN DAN PENILAIAN RISIKO

Sebanyak 12 Bahagian dan Unit di JAWI telah menyertai Bengkel Penilaian Risiko Rasuah
dan Bengkel Pembangunan Pelan Antirasuah JAWI pada bulan Februari dan Mac 2022
dengan kerjasama Institut Integriti Malaysia (IIM). Melalui sesi libat urus tersebut, pelbagai
risiko yang telah dikenalpasti melalui proses penilaian risiko. Sebanyak 3 bidang utama yang
berisiko telah dikenalpasti iaitu Tadbir Urus, Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, dan
Operasi.

1BIDANG TADBIR 2 KHIDMAT 3 OPERASI
URUS PENGURUSAN
KEUTAMAAN & PEMBANGUNAN

Setiap satu risiko yang disenaraikan ditangani dengan penyelesaian untuk risiko rasuah
atau salahlaku integriti dengan mengukuhkan kawalan sedia ada melalui penambahbaikan
ke atas pemantauan, sistem, dan proses kerja. Beberapa inisatif telah dicadangkan seperti
mana yang digariskan dalam pelan ini bagi menangani risiko rasuah atau salahlaku integriti.

STATISTIK SALAHLAKU DISIPLIN ANGGOTA

Berdasarkan statistik SPRM berkaitan maklumat aduan mengenai JAWI bagi tempoh 2017
hingga 2021, terdapat 18 maklumat diperolehi. Perincian statistik seperti Rajah 1 di bawah.

Rajah 1: Statistik Maklumat Aduan Mengenai JAWI Bagi Tahun 2017 hingga 2021 di SPRM

STATISTIK SPRM BERDASARKAN MAKLUMAT ADUAN MENGENAI JAWI
BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2021

TAHUN MAKLUMAT KERTAS TANGKAPAN PERTUDUHAN SABITAN
SIASATAN

2017 30000

2018 30000

2019 40000

2020 50000

2021 30000

JUMLAH 18 0 0 0 0
KESELURUHAN

Sumber: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

13

14

Statistik berkaitan permasalahan disiplin warga JAWI bagi tahun 2020–2021 melibatkan
ketidakhadiran bertugas, keberhutangan yang serius dan penyalahgunaan dadah. Perincian
statistik salahlaku disiplin dan hukuman tatatertib JAWI adalah seperti Rajah 2 dan 3 di
bawah.

Rajah 2: Statistik Salahlaku Disiplin JAWI

STATISTIK SALAHLAKU DISIPLIN JAWI TAHUN 2020-2021

TAHUN 2020 TAHUN 2021

JENIS KESALAHAN KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN JUMLAH
PENGURUSAN PELAKSANA PENGURUSAN PELAKSANA
3
DAN DAN 1
PROFESIONAL PROFESIONAL 2
6
TIDAK HADIR 0300
BERTUGAS

KEBERHUTANGAN 0 0 1 0

SERIUS

PENYALAHGUNAAN 0 0 0 2

DADAH

JUMLAH 0312

Sumber: Unit Integriti, JAWI

Rajah 3: Statistik Hukuman Tatatertib JAWI

STATISTIK HUKUMAN TATATERTIB JAWI TAHUN 2020-2021

TAHUN 2020 TAHUN 2021

JENIS HUKUMAN KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN JUMLAH
PENGURUSAN PELAKSANA PENGURUSAN PELAKSANA
4
DAN DAN 0
PROFESIONAL PROFESIONAL 0

AMARAN 0310 4

DENDA 0000 0
0
LUCUT HAK 0000 2
EMOLUMEN 10

TANGGUH 0310

PERGERAKAN GAJI

TURUN GAJI 0000

TURUN PANGKAT 0 0 0 0

BUANG KERJA 0002

JUMLAH 0622

Sumber: Unit Integriti, JAWI

PELAN ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022 - 2026PENGUKUHAN


GOVERNANS, INTEGRITI


DAN ANTIRASUAH

PENGUKUHAN GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH 16
KEUTAMAAN STRATEGI 17
BIDANG KEUTAMAAN 22

BAB 3 15

16

PENGUKUHAN GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH

3.1 KEPERLUAN KERANGKA PELAN ANTIRASUAH (OACP)

JAWI telah menetapkan tiga (3) bidang keutamaan yang menjadi teras utama dalam usaha
menangani masalah rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan dan salahlaku integriti
dalam Jabatan. Bidang keutamaan tersebut ialah Tadbir Urus, Khidmat Pengurusan dan
Pembangunan, dan Operasi.

Di peringkat Jabatan, pelan OACP ini akan memacu ke arah peningkatan ketelusan dengan
menerapkan integriti dan sikap bertanggungjawab dalam semua sistem dan prosedur
Jabatan. Pelaksanaan dan penguatkuasaan inisiatif-inisiatif diyakini mampu meningkatkan
tahap ketelusan dan melahirkan warga JAWI berintegriti sekaligus meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap Jabatan.

3.2 KERANGKA PELAN ANTIRASUAH JAWI 2022-2026

VISI Warga JAWI Berintegriti Dan Bebas Rasuah

MISI Memperkasakan Integriti Warga JAWI Dalam
Semua Aspek Penyampaian Perkhidmatan Untuk
Kesejahteraan Ummah

OBJEKTIF 1. Menambahbaik Sistem Pengurusan Organisasi
Bagi Melestarikan Budaya Kerja Profesional,
Telus Dan Berakauntabiliti

2. Meningkatkan Kesedaran Dan Kepatuhan Warga
JAWI Terhadap Dasar Dan Peraturan Yang
Berkuatkuasa

3. Membudayakan Integriti Dan Profesionalisme
Dalam Kalangan Warga Kerja JAWI Bagi
Memperkukuhkan Penyampaian Perkhidmatan
Yang Efektif Dan Responsif

BIDANG 1. TADBIR URUS 2. KHIDMAT 3. OPERASI
KEUTAMAAN PENGURUSAN &
PEMBANGUNAN MENINGKATKAN
KEBERKESANAN
STRATEGI MEMPERKUKUHKAN MEMPERKASAKAN
TADBIR URUS SISTEM PENGURUSAN PENGURUSAN
JAWI DAN PEMBANGUNAN OPERASI JAWI

KEUTAMAAN STRATEGI:

IMPAK KUADRAN A KUADRAN B

BERIMPAK TINGGI, BERIMPAK TINGGI,
KOMPLEKSITI RENDAH KOMPLEKSITI TINGGI

KUADRAN C KUADRAN D

BERIMPAK RENDAH, BERIMPAK RENDAH,
KOMPLEKSITI RENDAH KOMPLEKSITI TINGGI

KOMPLEKSITI

KOMPLEKSITI: Kesukaran dan kerumitan dalam
IMPAK: Pelaksanaan sesuatu inisiatif
Kesan atau hasil positif yang dicapai
melalui pelaksanaan sesuatu inisiatif

17

18

3.3 KEUTAMAAN STRATEGI

Ringkasan berikut menunjukkan 58 inisiatif yang perlu diberi keutamaan daripada 75
keseluruhan inisiatif yang telah dikenalpasti. Ia berdasarkan tiga (3) strategi utama berkaitan
tadbir urus, khidmat pengurusan dan pembangunan, dan operasi. 58 inisiatif ini dikenalpasti
berdasarkan tahap kompleksiti dan impak bagi melaksanakan inisiatif tersebut. Inisiatif yang
berada di kuadran A dan B adalah diberikan keutamaan.

STRATEGI 1
MEMPERKUKUHKAN TADBIR URUS JAWI

BIL. INISIATIF KUADRAN STRATEGI

1 Menyebar luas mesej kesedaran berkaitan Akta SPRM A STRATEGI 1
2009 mengenai rasuah, penyalahgunaan kuasa dan
penyelewengan kepada warga JAWI secara berterusan STRATEGI 1
STRATEGI 1
2 Memberi peringatan secara berkala berkaitan peraturan A
membuat pernyataan awam STRATEGI 1
STRATEGI 1
3 Menyebar luas mesej kesedaran berkaitan peraturan/ A STRATEGI 1
pekeliling/ arahan pentadbiran yang sedang berkuatkuasa STRATEGI 1
kepada warga JAWI secara berterusan

4 Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku B

5 Menguatkuasakan dan memantau pekeliling/ surat A
pekeliling/ peraturan yang sedang berkuatkuasa

6 Melaksanakan pusingan kerja di bahagian yang terlibat A
dengan penguatkuasaan undang-undang

7 Melaksanakan Program Nilai-Nilai Murni yang memberi A
tumpuan kepada kesedaran integriti, tadbir urus dan
rasuah

STRATEGI 2
MEMPERKASAKAN SISTEM PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

BIL. INISIATIF KUADRAN STRATEGI

8 Memberikan taklimat pengurusan kewangan bagi pegawai A STRATEGI 2
yang mengalami masalah keberhutangan yang serius A STRATEGI 2
A STRATEGI 2
9 Melaksanakan naziran oleh penyelia secara berkala
B STRATEGI 2
10 Meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan A STRATEGI 2
terhadap pegawai yang bertanggungjawab menguruskan
perolehan bawah RM20 ribu

11 Menguatkuasakan peraturan sedia ada berkaitan campur
tangan pihak ketiga

12 Meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan
pengurusan aset

13 Memastikan prosedur Perolehan kerajaan yang telah A STRATEGI 2
ditetapkan dipatuhi dan dikuatkuasakan bagi proses
penerimaan barangan/ perkhidmatan

14 Memastikan pegawai penguasa menghadiri kursus B STRATEGI 2
tatacara perolehan

15 Melaksanakan program pengurusan kewangan bagi A STRATEGI 2
pegawai yang mengalami masalah keberhutangan yang
serius oleh AKPK

16 Melaksanakan naziran terhadap tuntutan oleh pegawai A STRATEGI 2
penguasa secara berkala

17 Menambahbaik kawalan dalaman dan tatacara perolehan A STRATEGI 2
kerja inden/ lantikan terus sedia ada

18 Menambahbaik kawalan dalaman dan tatacara perolehan A STRATEGI 2
kerja inden/ lantikan terus sedia ada dengan menambah
kriteria semakan terhadap pembekal

19 Menguatkuasa pematuhan kepada prosedur penilaian A STRATEGI 2
projek sedia ada

20 Menambahbaik kawalan dalaman dan tatacara perolehan A STRATEGI 2
kerja sedia ada

21 Melaksanakan naziran secara berkala terhadap pegawai A STRATEGI 2
yang bertanggungjawab menguruskan perolehan

22 Mengadakan sesi libat urus bersama pemegang taruh A STRATEGI 2
bagi menerangkan proses dan prosedur penilaian projek

23 Menguatkuasakan Pekeliling Perbendaharaan sedia ada A STRATEGI 2
berkaitan Pengurusan Aset Kerajaan

STRATEGI 3
MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGURUSAN OPERASI JAWI

BIL. INISIATIF KUADRAN STRATEGI

24 Memperkemaskan Proses Kerja Penganjuran Program A STRATEGI 3
dan Kelas Bimbingan dalam pemilihan penceramah bagi
sesuatu program A STRATEGI 3
A STRATEGI 3
25 Mempergiatkan amalan pusingan kerja dalam kalangan
pegawai A STRATEGI 3

26 Memperkemaskan Proses Kerja Pemilihan Penceramah
dengan mewujudkan senarai semak spesifikasi
penceramah

27 Memperkemaskan Proses Kerja Penganjuran Program
dan Kelas Bimbingan dalam pemilihan Rakan Strategik/
Kumpulan Sasar

19

20

STRATEGI 3
MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGURUSAN OPERASI JAWI

BIL. INISIATIF KUADRAN STRATEGI

28 Mewujudkan dan menguatkuasakan Proses Kerja A STRATEGI 3
Penyaluran Bantuan Kebajikan dengan menambahkan
elemen pengesahan/ due diligence A STRATEGI 3

29 Mewujudkan Garis Panduan Tadbir Urus Intitusi B STRATEGI 3
Pendidikan Islam (IPI) JAWI (Pengurusan Kemasukan
murid SIRAJ/ SRA) B STRATEGI 3

30 Membangunkan sistem pendidikan Islam bagi mengurus
dan mengawal pengurusan pendidikan SIRAJ/ SRA
supaya lebih bersistematik

31 Menaiktaraf sekolah bagi menampung pelajar
penempatan SIRAJ dan SRA

32 Melaksanakan pemantauan berterusan secara bersepadu A STRATEGI 3
dan melaksanakan program-program kesedaran kepada
pegawai yang terlibat

33 Melaksanakan program-program kesedaran berkaitan A STRATEGI 3
pengurusan dokumen bertaraf sulit secara berterusan
kepada pegawai yang terlibat

34 Menguatkuasakan pelaksanaan Garis Panduan A STRATEGI 3
Pengurusan Kewangan Masjid dan Surau Wilayah
Persekutuan

35 Melaksanakan naziran terhadap masjid/ pejabat masjid A STRATEGI 3
secara berkala

36 Menambahbaik SOP aduan A STRATEGI 3

37 Menambah kekerapan pemantauan dan audit kewangan A STRATEGI 3
di masjid-masjid B STRATEGI 3
A STRATEGI 3
38 Pemberian ganjaran bagi masjid yang menguruskan rekod A STRATEGI 3
kewangan dengan baik A STRATEGI 3
B STRATEGI 3
39 Menguatkuasakan pelaksanaan Kaedah Pelantikan Ahli
Jawatankuasa Masjid dan Surau Wilayah Persekutuan

40 Menambah kekerapan pemantauan dan audit aset masjid

41 Menambah kekerapan pemantauan dan audit kewangan
masjid

42 Menambahbaik SOP pembelian barangan JAWI Food
Bank

43 Menambah bilangan kursus Integriti untuk Pegawai A STRATEGI 3
Penguatkuasa Agama

44 Meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan A STRATEGI 3
terhadap SOP/ garis panduan Penguatkuasaan

STRATEGI 3
MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGURUSAN OPERASI JAWI

BIL. INISIATIF KUADRAN STRATEGI

45 Meningkatkan pemantauan terhadap Pegawai A STRATEGI 3
Penguatkuasa Agama supaya bertindak mengikut
keterangan yang diberikan

46 Membuat penambahbaikan terhadap proses kerja B STRATEGI 3
penguatkuasaan

47 Melaksanakan kursus bagi meningkatkan kefahaman A STRATEGI 3
dan ilmu pengetahuan mengenai bidang kuasa Pegawai
Penguatkuasa Agama dalam melaksanakan tugas

48 Meningkatkan Pemantauan dan penguatkuasaan dalam A STRATEGI 3
proses siasatan

49 Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap B STRATEGI 3
jurunikah

50 Memperkasakan pematuhan terhadap prosedur nikah, A STRATEGI 3
cerai dan ruju’ B STRATEGI 3

51 Mengadakan program awareness dan menghantar B STRATEGI 3
pegawai berkursus dalam program-program integriti, B STRATEGI 3
kewangan dan lain-lain A STRATEGI 3
A STRATEGI 3
52 Menambahbaik dan menguatkuasakan proses dan
prosedur Surat Kebenaran Menyembelih semasa

53 Mengadakan pertemuan dan dialog dengan pelanggan
berkaitan

54 Membuat semakan proses dan prosedur serta
menguatkuasakan SOP khidmat bimbingan sertu

55 Mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemilik
industri

56 Menguatkuasakan SOP Permohonan Sokongan Pas A STRATEGI 3
Lawatan Ikhtisas (PLIK)

57 Mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemohon A STRATEGI 3
institusi pendidikan berkenaan/ pemohon

58 Menguatkuasakan SOP Semakan Bahan Gunaan Islam A STRATEGI 3

21

22

BIDANG KEUTAMAAN

BIDANG KEUTAMAAN 1 TADBIR URUS

STRATEGI 1 MEMPERKUKUHKAN TADBIR URUS JAWI

OBJEKTIF STRATEGIK 1.1 MEMASTIKAN PENGAMALAN KETELUSAN OLEH WARGA JAWI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai Memberi peringatan secara i. Unit Komunikasi 5 tahun

menyalahgunakan berkala berkaitan peraturan Korporat (2022-2026)

kuasa dalam membuat pernyataan awam ii. Unit Integriti

mengeluarkan Menyebar luas mesej Unit Integriti 5 tahun
kenyataan atau kesedaran berkaitan (2022-2026)
membuat kenyataan peraturan/ pekeliling/ arahan
palsu dalam media pentadbiran yang sedang

berkuatkuasa kepada warga

JAWI secara berterusan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

2. Pegawai menerima Menyebar luas mesej Unit Integriti 5 tahun
(2022-2026)
rasuah bagi kesedaran berkaitan Akta

menyembunyikan SPRM 2009 mengenai rasuah,

maklumat semasa penyalahgunaan kuasa dan

siasatan dilakukan penyelewengan kepada warga

JAWI secara berterusan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

3. Pegawai Menyebar luas mesej Unit Integriti 5 tahun
(2022-2026)
menyalahgunakan kesedaran berkaitan

kuasa hingga peraturan/ pekeliling/ arahan

menyebabkan pentadbiran yang sedang

kebocoran maklumat berkuatkuasa kepada warga

tentang pengadu JAWI secara berterusan

Menguatkuasakan dan Unit Integriti 5 tahun
memantau pekeliling/ surat (2022-2026)
pekeliling/ peraturan yang
sedang berkuatkuasa

Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti 5 tahun
Nilai Murni yang memberi (2022-2026)
tumpuan kepada kesedaran
integriti, tadbir urus dan
rasuah

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

4. Pegawai Menyebar luas mesej Unit Integriti 5 tahun
(2022-2026)
memanipulasi hasil kesedaran berkaitan Akta
5 tahun
kertas siasatan SPRM 2009 mengenai rasuah, (2022-2026)

berkaitan aduan penyalahgunaan kuasa dan

penyelewengan kepada warga

JAWI secara berterusan

Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti
Nilai Murni yang memberi
tumpuan kepada kesedaran
integriti, tadbir urus dan
rasuah

OBJEKTIF STRATEGIK 1.2 MENINGKATKAN INTEGRITI DAN PENGAMALAN
PROFESIONALISME WARGA JAWI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai tidak Menyebarluas mesej Unit Integriti 5 tahun
(2022-2026)
mematuhi peraturan/ kesedaran berkaitan

pekeliling/ arahan peraturan/ pekeliling/ arahan

pentadbiran pentadbiran yang sedang

yang sedang berkuatkuasa kepada warga

berkuatkuasa JAWI secara berterusan

Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti 5 tahun
Nilai Murni yang memberi (2022-2026)
tumpuan kepada kesedaran
integriti, tadbir urus dan
rasuah

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

2. Pegawai Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

menyalahgunakan di bahagian yang terlibat Pengurusan (2022-2026)

kuasa dalam dengan penguatkuasaan

menguatkuasakan undang-undang

undang-undang Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti 5 tahun
Syariah Nilai Murni yang memberi (2022-2026)

tumpuan kepada kesedaran

integriti, tadbir urus dan

rasuah

23

24

BIDANG KEUTAMAAN 2 KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

STRATEGI 2 MEMPERKASAKAN SISTEM PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

OBJEKTIF STRATEGIK 2.1 MEMPERKASA AKAUNTABILITI DAN PROFESIONALISME
PEGAWAI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai menerima Menambahbaik kawalan Bahagian 2 tahun
Pembangunan (2022-2023)
rasuah untuk dalaman dan tatacara

mempercepatkan perolehan kerja inden/

proses bayaran lantikan terus sedia ada

Melaksanakan naziran oleh Bahagian 5 tahun
penyelia secara berkala Pembangunan (2022-2026)

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

2. Pegawai Menambahbaik kawalan Bahagian 2 tahun
(2022-2023)
memalsukan dalaman dan tatacara Pembangunan

pengiraan kos perolehan kerja inden/

awalan untuk projek lantikan terus sedia ada

diluluskan dengan menambah kriteria

semakan terhadap pembekal

Melaksanakan naziran oleh Bahagian 5 tahun
penyelia secara berkala Pembangunan (2022-2026)

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 2.2 MENINGKATKAN DAYA TAHAN TERHADAP ANCAMAN RASUAH
DALAM ORGANISASI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai Menambahbaik kawalan Bahagian 2 tahun
(2022-2023)
menerima suapan dalaman dan tatacara Pembangunan
5 tahun
daripada vendor/ perolehan kerja sedia ada (2022-2026)

pembekal supaya Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti
membocorkan Nilai Murni yang memberi
maklumat dan tumpuan kepada kesedaran
mengutamakan integriti, tadbir urus dan rasuah
projek yang diingini

Melaksanakan naziran secara i. Unit Integriti 5 tahun

berkala terhadap pegawai ii. Bahagian (2022-2026)

yang bertanggungjawab Pembangunan

menguruskan perolehan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 2.3 MENINGKATKAN KETELUSAN DALAM SISTEM PENGURUSAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Penyalahgunaan Meningkatkan Bahagian Khidmat 5 tahun

kuasa pegawai penguatkuasaan dan Pengurusan (2022-2026)

kenderaan dalam pemantauan pengurusan aset

meluluskan Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
penggunaan kepada pelaku (2022-2026)
kenderaan jabatan

bagi tujuan peribadi

2. Petugas kaunter Melaksanakan naziran oleh Bahagian Khidmat 5 tahun

kewangan tidak penyelia secara berkala Pengurusan (2022-2026)

mengeluarkan resit Melaksanakan program i. Unit Integriti 5 tahun
kutipan hasil awam pengurusan kewangan bagi ii. Bahagian (2022-2026)

pegawai yang mengalami Khidmat

masalah keberhutangan yang Pengurusan

serius oleh AKPK

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

3. Penerimaan Melaksanakan naziran Semua Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
perkhidmatan/ terhadap tuntutan oleh

bekalan tidak penyelia secara berkala

memenuhi obligasi

kontrak

25

26

OBJEKTIF STRATEGIK 2.3 MENINGKATKAN KETELUSAN DALAM SISTEM PENGURUSAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

4. Pegawai Menambah baik tatacara Bahagian 2 tahun

menyalahgunakan perolehan kerja kerja inden/ Pembangunan (2022-2023)

kuasa dalam lantikan terus sedia ada

penetapan kriteria Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun
projek kritikal
pegawai Pengurusan (2022-2026)

5. Penyalahgunaan Menguatkuasa pematuhan Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
kuasa oleh pegawai kepada prosedur penilaian Pembangunan
5 tahun
dalam penentuan projek sedia ada (2022-2026)

projek Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti

kepada pelaku

6. Pegawai menerima Mengadakan sesi libat urus Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
habuan daripada bersama pemegang taruh Pembangunan
5 tahun
pemohon supaya bagi menerangkan proses dan (2022-2026)

projek dilaksanakan prosedur penilaian projek

mengikut kehendak Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti
pemohon kepada pelaku

7. Pegawai menerima Melaksanakan naziran i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
suapan untuk terhadap tuntutan oleh Khidmat
5 tahun
memalsukan pegawai penguasa secara Pengurusan (2022-2026)

pengesahan berkala Ii. Unit Integriti

kemajuan projek Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti

kepada pelaku

8. Penyalahgunaan Melaksanakan Program Nilai- Unit Integriti 5 tahun
harta pejabat Nilai Murni yang memberi (2022-2026)
tumpuan kepada kesedaran
integriti, tadbir urus dan
rasuah

Menguatkuasakan Pekeliling Bahagian Khidmat 5 tahun
Perbendaharaan sedia ada Pengurusan (2022-2026)
berkaitan Pengurusan Aset
Kerajaan

OBJEKTIF STRATEGIK 2.4 MENINGKATKAN KETELUSAN DALAM TADBIR URUS
KEWANGAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Kakitangan Melaksanakan program i. Unit Integriti 5 tahun

membuat tuntutan pengurusan kewangan bagi ii. Bahagian (2022-2026)

palsu (kerja lebih pegawai yang mengalami Khidmat

masa/ elaun masalah keberhutangan yang Pengurusan

perjalanan/ serius oleh (Agensi Kaunseling

penginapan/ pindah dan Pengurusan Kredit) AKPK

rumah/ penceramah) Melaksanakan naziran Semua Bahagian 5 tahun

terhadap tuntutan kerja lebih (2022-2026)

masa/ elaun perjalanan oleh

penyelia secara berkala

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 2.5 MENINGKATKAN KETELUSAN PEROLEHAN JAWI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai menerima Meningkatkan Semua Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
rasuah dan penguatkuasaan

memanipulasi dan pemantauan

proses pemilihan terhadap pegawai yang

dan pemberian bertanggungjawab

projek menguruskan perolehan

sehingga had nilai

RM20,000.00

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

2. Pegawai berpakat Memastikan prosedur Bahagian Khidmat 5 tahun

dengan vendor untuk Perolehan kerajaan yang Pengurusan (2022-2026)

meminda terimaan telah ditetapkan dipatuhi

perolehan dan dikuatkuasakan bagi

proses penerimaan barangan/

perkhidmatan

Memastikan pegawai Bahagian Khidmat 5 tahun
penguasa menghadiri kursus Pengurusan (2022-2026)
tatacara perolehan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

27

28

OBJEKTIF STRATEGIK 2.5 MENINGKATKAN KETELUSAN PEROLEHAN JAWI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

3. Pegawai Menambahbaik kawalan i. Bahagian 2 tahun
Pembangunan (2022-2023)
menyalahgunakan dalaman dan tatacara
ii. Bahagian
kuasa untuk perolehan kerja inden/ Khidmat
Pengurusan
meluluskan senarai lantikan terus sedia ada

permohonan kerja/

inden

Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

pegawai Pengurusan (2022-2026)

4. Pegawai berpakat Melaksanakan naziran oleh Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
dengan pembekal penyelia secara berkala Pembangunan
5 tahun
untuk memalsukan Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti (2022-2026)
maklumat kepada pelaku
pembayaran

5. Pegawai menerima Menambah baik kawalan Bahagian 2 tahun
(2022-2023)
rasuah bagi dalaman dan tatacara Pembangunan

memberikan kontrak perolehan kerja inden/

kerja kepada lantikan terus sedia ada

pembekal dengan menambah kriteria

semakan terhadap pembekal

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 2.6 MENINGKATKAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI MURNI DAN JATI
DIRI PEGAWAI

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Kekurangan Melaksanakan Kursus Bahagian Khidmat 5 tahun

Kompetensi dan Kepimpinan dan Pemantapan Pengurusan (2022-2026)

Personaliti Pegawai Jati Diri

BIDANG KEUTAMAAN 3 OPERASI

STRATEGI 3 MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGURUSAN OPERASI
JAWI

OBJEKTIF STRATEGIK 3.1 MEMANTAPKAN KETELUSAN DAN AKAUNTABILITI DALAM
PENGURUSAN PROGRAM DAKWAH

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai Memperkemaskan Proses Bahagian 1 tahun

menyalahguna Kerja Penganjuran Program Pengurusan (2022)

kuasa dalam dan Kelas Bimbingan dalam Dakwah

pemilihan pemilihan penceramah bagi

penceramah untuk sesuatu program

program yang Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun
ditetapkan
pegawai Pengurusan (2022-2026)

Mengadakan program Bahagian 5 tahun
kesedaran dan kaunseling Pengurusan (2022-2026)
kepada pegawai Dakwah

2. Kegagalan pegawai Memperkemaskan Proses Bahagian 1 tahun

dalam memilih Kerja Pemilihan Penceramah Pengurusan (2022)

penceramah yang dengan mewujudkan Dakwah

bertauliah dalam senarai semak spesifikasi

pelaksanaan penceramah

program Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

pegawai Pengurusan (2022-2026)

Mengadakan program Bahagian 5 tahun
kesedaran dan kaunseling Pengurusan (2022-2026)
kepada pegawai Dakwah

3. Pegawai Memperkemaskan Proses Bahagian 1 tahun

menyalahguna Kerja Penganjuran Program Pengurusan (2022)

kuasa dalam dan Kelas Bimbingan dalam Dakwah

pemilihan Rakan pemilihan Rakan Strategik/

Strategik/ Kumpulan Kumpulan Sasar

Sasar dalam Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun
pelaksanaan
program kerana pegawai Pengurusan (2022-2026)

ada konflik Mengadakan program Bahagian 5 tahun

berkepentingan kesedaran dan kaunseling Pengurusan (2022-2026)

kepada pegawai Dakwah

29

30

OBJEKTIF STRATEGIK 3.2 MEMANTAPKAN KETELUSAN DAN AKAUNTABILITI DALAM
PENGURUSAN BANTUAN KEBAJIKAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai Mewujudkan dan Bahagian 1 tahun
Pengurusan (2022)
menyalahguna menguatkuasakan Dakwah

kuasa dalam Proses Kerja Penyaluran

pemberian bantuan Bantuan Kebajikan dengan

kebajikan menambahkan elemen

pengesahan/ due diligence

Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

pegawai Pengurusan (2022-2026)

Melaksanakan program Bahagian 5 tahun
kesedaran kepada pegawai Pengurusan (2022-2026)
berkaitan nilai ibadah dalam Dakwah
pekerjaan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

2. Pegawai Mewujudkan dan Bahagian 1 tahun
Pengurusan (2022)
menyalahguna menguatkuasakan Dakwah

kuasa memalsukan Proses Kerja Penyaluran

tuntutan kecemasan Bantuan Kebajikan dengan

tunai saudara baru menambahkan elemen

pengesahan/ due diligence

Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

pegawai Pengurusan (2022-2026)

Melaksanakan program Bahagian 5 tahun
kesedaran kepada pegawai Pengurusan (2022-2026)
berkaitan nilai ibadah dalam Dakwah
pekerjaan

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 3.3 MEMANTAPKAN TADBIR URUS PENGURUSAN SRA/ SIRAJ

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Penyalahgunaan Mewujudkan Garis Panduan Bahagian Pelajaran 2 tahun

kuasa pegawai Tadbir Urus Intitusi Pendidikan (2022-2023)

dalam pemilihan Islam (IPI) JAWI (Pengurusan

serta memberikan kemasukan murid SIRAJ/

kelulusan pelajar SRA)

ke SIRAJ/ SRA Membangunkan sistem i. Bahagian 3 tahun
yang menyebabkan pendidikan Islam bagi Pelajaran (2022-2024)
pelajar yang tidak mengurus dan mengawal
layak serta tidak pengurusan pendidikan ii. Bahagian
memenuhi kriteria SIRAJ/ SRA supaya lebih Khidmat
dipilih untuk bersistematik Pengurusan
kemasukan ke

SIRAJ/ SRA Menaiktaraf sekolah bagi i. Bahagian 5 tahun

menampung penempatan Pelajaran (2022-2026)

pelajar SIRAJ dan SRA ii. Bahagian

Pembangunan

Melaksanakan pemantauan i. Bahagian 5 tahun
berterusan secara bersepadu Pelajaran (2022-2026)
dan melaksanakan program-
program kesedaran kepada ii. Unit Integriti
pegawai yang terlibat

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

Mempergiatkan amalan i. Bahagian 5 tahun
pusingan kerja dalam Pelajaran (2022-2026)
kalangan pegawai
ii. Bahagian
Khidmat
Pengurusan

31

32

OBJEKTIF STRATEGIK 3.3 MEMANTAPKAN TADBIR URUS PENGURUSAN SRA/ SIRAJ

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

2. Penyalahgunaan Mewujudkan Garis Panduan Bahagian Pelajaran 2 tahun

kuasa pegawai Tadbir Urus Intitusi Pendidikan (2022-2023)

membocorkan Islam (IPI) JAWI (Pengurusan

maklumat Penilaian/ kemasukan murid SIRAJ/

Peperiksaan/ SRA)

Penilaian SRA Membangunkan sistem i. Bahagian 3 tahun
SIRAJ/ KAFA pendidikan Islam bagi Pelajaran (2022-2024)

mengurus dan mengawal ii. Bahagian

pengurusan pendidikan Khidmat

SIRAJ/ SRA supaya lebih Pengurusan

bersistematik

Melaksanakan program- i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
program kesedaran berkaitan Pelajaran

pengurusan dokumen bertaraf ii. Unit Integriti

sulit secara berterusan

kepada pegawai yang terlibat

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 tahun
kepada pelaku (2022-2026)

OBJEKTIF STRATEGIK 3.4 MEMANTAPKAN PENGURUSAN TADBIR URUS PENGURUSAN
MASJID

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Penyalahgunaan Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

kuasa dalam pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

meluluskan projek/ Pengurusan Kewangan

program/ tuntutan Masjid dan Surau Wilayah

di ibu pejabat atau Persekutuan

pejabat masjid Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)

Masjid

ii. Unit Integriti

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti dan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kewangan yang bijak

OBJEKTIF STRATEGIK 3.4 MEMANTAPKAN PENGURUSAN TADBIR URUS PENGURUSAN
MASJID

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

2. Pegawai tiada di Melaksanakan naziran i. Bahagian 5 tahun
pejabat masjid terhadap masjid/ pejabat Pengurusan (2022-2026)
sewaktu operasi/ masjid secara berkala Masjid
bertugas
ii. Unit Integriti

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
Masjid

ii. Unit Integriti

Menambahbaik SOP Aduan Bahagian 2 tahun

Pengurusan Masjid (2022-2023)

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti Pengurusan Masjid (2022-2026)

3. Penyalahgunaan Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

kuasa Pegawai dan pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kewangan

masjid dalam Masjid dan Surau Wilayah

penerimaan Persekutuan

pembayaran Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
secara tunai dan kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
menguruskan wang Masjid

kutipan derma di ibu ii. Unit Integriti

pejabat atau pejabat

masjid yang tidak Menambah kekerapan Bahagian 5 tahun
mengikut prosedur pemantauan dan audit
Pengurusan Masjid (2022-2026)

kewangan di masjid-masjid

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti dan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kewangan yang bijak

Pemberian ganjaran bagi Bahagian 5 tahun

masjid yang menguruskan Pengurusan Masjid (2022-2026)

rekod kewangan dengan baik

4. Penyalahgunaan Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

aset oleh pegawai di pelaksanaan Kaedah Pengurusan Masjid (2022-2026)

pejabat masjid Pelantikan Ahli Jawatankuasa

Masjid dan Surau Wilayah

Persekutuan

Menambah kekerapan Bahagian 5 tahun
pemantauan dan audit aset
masjid Pengurusan Masjid (2022-2026)

33

34

OBJEKTIF STRATEGIK 3.4 MEMANTAPKAN PENGURUSAN TADBIR URUS PENGURUSAN
MASJID

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

5. Ketidakpatuhan Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

dalam pelaksanaan pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

mesyuarat AJK dan Kaedah Pelantikan Ahli

ketiadaan minit Jawatankuasa Masjid dan

mesyuarat di pejabat Surau Wilayah Persekutuan

masjid Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)

Masjid

ii. Unit Integriti

6. Pegawai Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

menyalahguna pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kuasa dan Pengurusan Kewangan

mengambil rasuah Masjid dan Surau Wilayah

dalam pelantikan Persekutuan

kontraktor dan Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
pembekal di (2022-2026)
peringkat masjid kepada pelaku Pengurusan

Masjid

ii. Unit Integriti

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti dan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kewangan yang bijak

7. Pegawai Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

memanipulasi pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

jumlah wang kutipan Pengurusan Kewangan

pengurusan khairat Masjid dan Surau Wilayah

kematian Persekutuan

Menambah kekerapan Bahagian 5 tahun
pemantauan dan audit
kewangan masjid Pengurusan Masjid (2022-2026)

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
Masjid

ii. Unit Integriti

OBJEKTIF STRATEGIK 3.4 MEMANTAPKAN PENGURUSAN TADBIR URUS PENGURUSAN
MASJID

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

8. Pegawai tidak Menguatkuasakan Bahagian 5 tahun

merekodkan bayaran pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Masjid (2022-2026)

penerimaan wang Pengurusan Kewangan

kutipan kubur Masjid dan Surau Wilayah

dan kepok kubur Persekutuan

daripada waris si Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
mati di pejabat kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
Tanah Perkuburan Masjid
Islam Raudhatul
Sakinah JAWI ii. Unit Integriti

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti dan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kewangan yang bijak

9. Pegawai Mengadakan naziran secara i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
memanipulasi harga berkala oleh penyelia Pengurusan

barangan JAWI Food Masjid

Bank ii. Unit Integriti

Menambahbaik SOP Bahagian 2 tahun
pembelian barangan JAWI
Food Bank Pengurusan Masjid (2022-2023)

10. Pegawai Mempelbagaikan program Bahagian 5 tahun

memalsukan jumlah berbentuk latihan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

kiraan tabung masjid kewangan kepada Pegawai

dan AJK Masjid

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
Masjid

ii. Unit Integriti

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti Pengurusan Masjid (2022-2026)

11. Pegawai melakukan Mempelbagaikan program Bahagian 5 tahun

penyelewengan berbentuk latihan pengurusan Pengurusan Masjid (2022-2026)

dana kutipan kewangan kepada Pegawai

wang sumbangan- dan AJK Masjid

sumbangan khusus Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
(bencana dan lain- kepada pelaku Pengurusan (2022-2026)
lain) Masjid

ii. Unit Integriti

Program kesedaran berkaitan Bahagian 5 tahun

integriti Pengurusan Masjid (2022-2026)

35

36

OBJEKTIF STRATEGIK 3.5 MENINGKATKAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI AGENSI
PENGUATKUASAAN SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Pegawai menerima Menambah bilangan kursus Unit Integriti 5 tahun

rasuah untuk Integriti untuk Pegawai (2022-2026)

berkongsi, Penguatkuasa Agama

membocor atau Meningkatkan pemantauan Bahagian 5 tahun
memalsukan apa- dan penguatkuasaan Penguatkuasaan (2022-2026)
apa maklumat sama terhadap SOP/ garis panduan
ada operasi atau Penguatkuasaan
siasatan

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Penguatkuasaan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

2. Pegawai menerima Menambah bilangan kursus Unit Integriti 5 tahun

rasuah untuk Integriti untuk Pegawai (2022-2026)

melepaskan Orang Penguatkuasa Agama

Yang DiSyaki (OYDS) Meningkatkan pemantauan Bahagian 5 tahun
dalam tempoh dan penguatkuasaan Penguatkuasaan (2022-2026)
24 jam tanpa ada terhadap SOP/ garis panduan
penjamin yang boleh Penguatkuasaan bermula dari
menjamin mengikut proses tangkapan sehingga
undang-undang proses jaminan

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Penguatkuasaan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

3. Pegawai/ kakitangan Menambah bilangan kursus Unit Integriti 5 tahun

yang terlibat (saksi) Integriti untuk Pegawai (2022-2026)

menerima rasuah Penguatkuasa Agama

untuk menarik Meningkatkan pemantauan Bahagian 5 tahun
balik/ mengubah terhadap Pegawai Penguatkuasaan (2022-2026)
keterangan sehingga Penguatkuasa Agama
boleh menjejaskan supaya bertindak mengikut
proses siasatan keterangan yang diberikan

Membuat penambahbaikan Bahagian 2 tahun
terhadap SOP Penguatkuasaan (2022-2023)
Penguatkuasaan

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Penguatkuasaan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

OBJEKTIF STRATEGIK 3.5 MENINGKATKAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI AGENSI
PENGUATKUASAAN SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

4. Pegawai tidak Menambah bilangan kursus Unit Integriti 5 tahun

berintegriti dengan Integriti untuk Pegawai (2022-2026)

pujukan OYDS atau Penguatkuasa Agama

tekanan daripada Melaksanakan kursus bagi Bahagian 5 tahun
pihak-pihak meningkatkan kefahaman dan Penguatkuasaan (2022-2026)
berkepentingan ilmu pengetahuan mengenai
untuk pelepasan kes bidang kuasa Pegawai

Penguatkuasa Agama dalam

melaksanakan tugas

Meningkatkan Pemantauan Bahagian 5 tahun
dan penguatkuasaan dalam Penguatkuasaan (2022-2026)
proses siasatan

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Penguatkuasaan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

5. Pegawai meminta Menambah bilangan kursus Unit Integriti 5 tahun

rasuah atau habuan Integriti untuk Pegawai (2022-2026)

daripada OYDS Penguatkuasa Agama

untuk melepaskan Meningkatkan pemantauan Bahagian 5 tahun
diri daripada bon dan penguatkuasaan Penguatkuasaan (2022-2026)
jamin atau tiada terhadap SOP/ garis panduan
tindakan seterusnya Penguatkuasaan bermula dari

proses tangkapan sehingga

proses jaminan

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun

kepada pelaku Penguatkuasaan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

37

38

OBJEKTIF STRATEGIK 3.6 MEMANTAPKAN KETELUSAN DAN AKAUNTABILITI DALAM
PROSES NIKAH, CERAI DAN RUJU’

RISIKO KELEMAHAN DAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
KETIRISAN: GOVERNANS, PELAKSANA PELAKSANAAN
BIL. INTEGRITI & ANTIRASUAH

1. Jurunikah Melaksanakan pemantauan i. Bahagian 5 tahun
menjalankan secara berkala terhadap Perkahwinan dan (2022-2026)
akad nikah tanpa jurunikah Pembangunan
kebenaran Keluarga

ii. Unit Integriti

Kursus integriti untuk i. Bahagian 5 tahun
jurunikah Perkahwinan dan (2022-2026)
Pembangunan
Keluarga

ii. Unit Integriti

Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun

pegawai Pengurusan (2022-2026)

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
kepada pelaku Perkahwinan dan (2022-2026)
Pembangunan
Keluarga

ii. Unit Integriti

2. Pegawai Kursus integriti kepada i. Unit Integriti 5 tahun
ii. Bahagian (2022-2026)
mengeluarkan sijil pegawai berkaitan
Perkahwinan dan
nikah, cerai dan ruju’ Pembangunan
Keluarga
tanpa dokumen yang

lengkap

Memperkasakan pematuhan i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
terhadap prosedur nikah, cerai Perkahwinan dan

dan ruju’ Pembangunan

Keluarga

ii. Unit Integriti

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
kepada pelaku Perkahwinan dan (2022-2026)
Pembangunan
Keluarga

ii. Unit Integriti

OBJEKTIF STRATEGIK 3.7 MENINGKATKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN
HALAL DAN PENYELIDIKAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

1. Penyalahgunaan Menambahbaik dan Bahagian 2 tahun
(2022-2023)
kuasa oleh pegawai menguatkuasakan proses dan Penyelidikan
5 tahun
mengeluarkan prosedur Surat Kebenaran (2022-2026)

Surat Kebenaran Menyembelih semasa

Menyembelih Mengadakan pertemuan dan Bahagian
kepada pemohon dialog dengan pelanggan Penyelidikan
yang tidak layak berkaitan

Mengadakan program i. Unit Integriti 5 tahun
awareness dan menghantar ii. Bahagian (2022-2026)
pegawai berkursus dalam
program-program integriti, Penyelidikan
kewangan dan lain-lain

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
kepada pelaku Penyelidikan

ii. Unit Integriti

2. Penyalahgunaan Membuat semakan Bahagian 2 tahun
(2022-2023)
kuasa oleh pegawai proses dan prosedur serta Penyelidikan
5 tahun
dalam mengeluarkan menguatkuasakan SOP (2022-2026)

Surat Pengesahan khidmat bimbingan sertu 5 tahun
(2022-2026)
Sertu tanpa Mengadakan pertemuan dan Bahagian
melaksanakan dialog dengan pemilik industri Penyelidikan
khidmat bimbingan

sertu Mengadakan program i. Unit Integriti

awareness dan menghantar ii. Bahagian

pegawai berkursus dalam Penyelidikan

program-program integriti,

kewangan dan lain-lain

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
kepada pelaku Penyelidikan

ii. Unit Integriti

39

40

OBJEKTIF STRATEGIK 3.7 MENINGKATKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN
HALAL DAN PENYELIDIKAN

RISIKO KELEMAHAN INISIATIF PENERAJU/ TEMPOH MASA
DAN KETIRISAN: PELAKSANA PELAKSANAAN

GOVERNANS, INTEGRITI
BIL. & ANTIRASUAH

3. Penyalahgunaan Menguatkuasakan SOP Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
kuasa oleh pegawai Permohonan Sokongan Pas Penyelidikan
5 tahun
dalam menyokong Lawatan Ikhtisas (PLIK) (2022-2026)

permohonan Mengadakan pertemuan Bahagian 5 tahun
sokongan dan dialog dengan pemohon Penyelidikan (2022-2026)
Pas Lawatan institusi pendidikan
Ikhtisas (PLIK) berkenaan/ pemohon
Tenaga Pengajar

Warganegara Asing Mengadakan program i. Unit Integriti
tanpa melalui awareness dan menghantar ii. Bahagian
prosedur/ mengikut pegawai berkursus dalam
SOP program-program integriti, Penyelidikan

kewangan dan lain-lain

Mengenakan tindakan punitif i. Bahagian 5 tahun
(2022-2026)
kepada pelaku Penyelidikan

ii. Unit Integriti

4. Pegawai Menguatkuasakan SOP Bahagian 5 tahun

menyalahguna Semakan Bahan Gunaan Islam Penyelidikan (2022-2026)

kuasa dan menerima Melaksanakan pusingan kerja Bahagian Khidmat 5 tahun
rasuah untuk pegawai Pengurusan (2022-2026)
memanipulasi

laporan kajian Mengadakan program i. Unit Integriti 5 tahun
bahan gunaan awareness dan menghantar ii. Bahagian (2022-2026)
Islam kepada pihak pegawai berkursus dalam
bertanggungjawab program-program integriti, Penyelidikan 5 tahun
iaitu Kementerian kewangan dan lain-lain
Dalam Negeri (KDN) i. Bahagian
Mengenakan tindakan punitif

kepada pelaku Penyelidikan (2022-2026)

ii. Unit Integriti

PELAN ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022 - 2026TADBIR URUS OACP JAWI


41
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

44MEKANISME PENILAIAN

44SEMAKAN SEMULA DAN PEMBAHARUAN OACP

BAB 4 41

42

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Pelaksanaan OACP hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan
kerjasama antara pihak Pengurusan Tertinggi, warga jabatan dan pemegang taruh bagi
memastikan inisiatif antirasuah dilaksanakan secara sistematik. Jawatankuasa Pelaksanaan
dan Pemantauan OACP JAWI hendaklah ditubuhkan bagi menyedia dan mengemukakan
laporan pelaksanaan inisiatif-inisiatif kepada Unit Integriti

1 JAWATANKUASA ANTI RASUAH (JAR) JAWI
(Dipengerusikan oleh Pengarah JAWI)
• Menerima Laporan Prestasi Suku Tahun OACP daripada Unit Integriti
• Mendapatkan penjelasan daripada pelaksana inisiatif
• Mengenalpasti penyelesaian terbaik bagi sebarang permasalahan
berkenaan pelaksanaan inisiatif
• Mengambil tindakan pembaharuan OACP pada akhir tempoh pelan

2 SEKRETARIAT OACP – UNIT INTEGRITI JAWI
• Memastikan setiap Bahagian/ Unit melaksanakan inisiatif dan membuat
pemantauan dari semasa ke semasa atas semua aktiviti dan program
yang telah dirancang
• Mengemukakan laporan pelaksanaan OACP setiap suku tahun kepada
Pengurusan Tertinggi JAWI melalui Mesyuarat JAR JAWI
• Mendapatkan penjelasan daripada pelaksana inisiatif

3 JAWATANKUASA PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN OACP -
BAHAGIAN/ UNIT
• Melantik urus setia/pegawai yang bertanggungjawab bagi memantau
pelaksanaan inisiatif di peringkat bidang masing-masing
• Melaksanakan program-program yang berkaitan yang ditetapkan dan
membuat pemantauan ke atas pelaksanaan program-program tersebut
• Membuat perbandingan pencapaian sebenar dengan sasaran
• Membincangkan segala kekangan dan cabaran dalam pelaksanaan
inisiatif dalam Mesyuarat
• Penyelarasan Bidang Keutamaan OACP
• Mengemukakan laporan pelaksanaan masing-masing bagi setiap suku
XELYR OITEHE 9RMX -RXIKVMXM

JAWATANKUASA SEKRETARIAT JAWATANKUASA
PELAKSANAAN OACP - ANTI RASUAH
DAN PEMANTAUAN (JAR) JAWI
UNIT INTEGRITI
OACP -
BAHAGIAN / UNIT Melaporkan Menasihati dan
status pelaksanaan mengenalpasti
Mengemukakan OACP setiap suku penyelesaian
laporan setiap suku
tahun pelaksanaan tahun kepada bagi isu dan
Pengurusan permasalahan
inisiatif kepada Tertinggi melalui serta membuat
Unit Integriti. Mesyuarat JAR keputusan penting
selari dengan
JAWI. kepentingan

jabatan.

43

44

MEKANISME PENILAIAN

Penilaian terhadap keberkesanan OACP amat penting dalam memastikan setiap tindakan
yang dibuat telah memenuhi jangkaan dan objektif OACP JAWI. Dalam mengenalpasti
kemajuan dan prestasi pelaksanaan strategi setiap inisiatif, semua aktiviti akan sentiasa
dipantau dan dinilai. Tujuan penilaian adalah seperti berikut:

i. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap aktiviti;
ii. menilai samada aktiviti yang menyokong strategi tersebut berorientasikan matlamat

yang dicapai;
iii. memastikan bahawa aktiviti dilaksanakan seperti yang dirancang; dan
iv. memberikan maklum balas yang bersesuaian berdasarkan situasi apabila

diperlukan.

1. Penilaian prestasi bagi setiap inisiatif yang digariskan dalam OACP hendaklah
dilaksanakan sekali setahun bagi memastikan peratusan pelaksanaannya mengikut
perancangan dan tempoh masa yang ditetapkan.

2. Penilaian keseluruhan pencapaian OACP boleh dinilai berdasarkan petunjuk-petunjuk
berikut:

i. Pengurangan statistik kes aduan tadbir urus dan integriti
ii. Pengurangan bilangan aduan awam yang diterima oleh Biro Pengaduan Awam
iii. Pengaduan Awam yang diterima melalui Unit Komunikasi Korporat JAWI
iv. Pengurangan statistik kes-kes tatatertib
v. Pengurangan statistik kes-kes yang dilapor, disiasat dan didakwa oleh Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia
vi. Pengurangan Teguran Audit

SEMAKAN SEMULA DAN PEMBAHARUAN OACP

Penilaian pelaksanaan bagi setiap inisiatif OACP akan dinilai sekali setiap hujung tahun.
Walau bagaimanapun, perkara ini tertakluk pada keupayaan pelaksanaan inisiatif tersebut.
Semakan dan kajian semula Pelan OACP JAWI akan dibuat pada tahun 2025 bagi menentukan
keberkesanan pelaksanaan inisiatif. Tindakan pembaharuan akan dikeluarkan pada tahun
berikutnya.

PELAN ANTIRASUAH

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

2022 - 2026KESIMPULAN
BAB 5 45

46

JAWI sentiasa komited dan menyokong sepenuhnya usaha Kerajaan dalam
menangani rasuah, penyelewengan dan salah laku. Pelan Antirasuah Organisasi
(OACP) JAWI Tahun 2022 hingga 2026 ini dirangka khusus bagi memantapkan tadbir
urus, integriti dan antirasuah di JAWI melalui beberapa inisiatif untuk dilaksanakan.

Pelan ini menunjukkan komitmen JAWI dalam menyokong dasar antirasuah kerajaan
yang menyasarkan perancangan dalam tempoh lima (5) tahun iaitu mulai tahun 2022
hingga 2026. Dalam memastikan visi, misi dan objektif pelan ini dicapai, komitmen
semua pihak amat diharapkan terutamanya dari segi pelaksanaan inisiatif-inisiatif
serta memastikan sumber manusia dan kewangan adalah mencukupi seperti yang
diperlukan.

Pemantauan secara berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan semua inisiatif
dilaksanakan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. JAWI akan sentiasa
mengambilkira nasihat dan tunjuk ajar dari pelbagai pihak bagi memastikan inisiatif-
inisiatif OACP JAWI sentiasa relevan dan terus menjadi rujukan kepada semua warga
kerja JAWI dari Pengurusan Tertinggi sehingga ke peringkat pelaksana.

Hala tuju baharu JAWI dalam aspek penambahbaikan governans, integriti dan
antirasuah serta kelangsungan pelan ini pada masa hadapan akan ditentukan oleh
kejayaan pelaksanaan semua inisiatif dalam tempoh lima (5) tahun akan datang
selaras dengan visi OACP JAWI iaitu “Warga JAWI berintegriti dan bebas rasuah”.

“BERSAMA-SAMA MENANGANI RASUAH”

47

48

PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

Pengurusan Tertinggi JAWI
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Institut Integriti Malaysia (IIM)
Biro Pengaduan Awam

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN OACP JAWI

PENAUNG
YBhg. Datuk Haji Mohd Ajib bin Ismail

Pengarah

PENGERUSI BERSAMA
Encik Shamsul Akmal bin Abd Aziz
Timbalan Pengarah (Pengurusan)

Tuan Haji Mohd Fadzil bin Abu Kasim
Timbalan Pengarah (Operasi)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Draft 1.1 graduation book
Next Book
โครงการอบรม 6-11-65