The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าว ปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณัฐวิทย์ ชัยพรหมมา, 2019-11-24 10:38:20

จดหมายข่าว ปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

จดหมายข่าว ปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

ภาษาวบิ ัติ

คาสแลง

ส่อื ออนไลน์

แนวทางแกไ้ ข

ปัญหาและแนวทางแกไ้ ข คุณคา่ ของภาษา

การใชภ้ าษาไทยของวยั รุ่น

ภาษาไทย เป็ นท้งั วฒั นธรรม และความภาคภูมิใจของคนไทย แต่ปัจจุบนั ยงั มีคน ผู้จัดทา

จานวนไม่นอ้ ยท่ีใชภ้ าษาท่ีผดิ ไป พูดภาษาไทยผดิ เขียนผดิ หรือตดั คาใหส้ ้ันลง เพื่อความ นางสาวคธั รินทร์ คาบอินทร์
สะดวก จนเกิดปัญหาการส่ือสารและเขา้ ใจความหมายของภาษาในทางท่ีผดิ ซ่ึงอาจทาให้
เสน่ห์ของภาษาไทยลดลงไป จึงควรเรียนรู้และอนุรักษก์ ารใชภ้ าษาใหถ้ ูกตอ้ ง นางสาวรัชดาพร ประทุม
นางสาวพรญานี เสถียรพงศธร
การใชภ้ าษาไทยใหถ้ ูกตอ้ ง จึงควรเ นางสาวสุนิตา สุริยะวงษ์
นายศุภกร ใจคา

Dates and Times

ภาษาวบิ ตั ิ - ภาษาวบิ ตั ิ เป็ นภาษาทนี่ ิยมใชใ้ นวยั รุน่ มจี ุดเรมิ่ ตน้

จากการส่งขอ้ ความออนไลน์ หรอื การแสดงความ

คดิ เห็นในโลกอนิ เตอรเ์ น็ต

ความหมาย สาเหตุ

ภาษาวิบัติ หรือ ภาษา การหล่ังไหลเขา้ มาของวัฒนธรรมตะวนั ตกหรอื วัฒนธรรม
อุบตั ิ เป็ นคาเรยี กของการใช ้ สมยั ใหม่ และความเจรญิ ทางดา้ นสงั คมและชมุ ชนตา่ ง ๆ
ภาษาไทยทมี่ กี ารดดั แปลง และ
ไม่ตรงกบั ภาษามาตรฐานตาม ประเภท
หลักภาษาไทยในดา้ นการ
สะกดคา คาว่าภาษาวิบตั ิใช ้ การพูด
เรยี กรวมถึงการเขียนที่สะกด เป็ นภาษาวบิ ตั ทิ ใี่ ชใ้ นเวลาพูดกนั มกั พูดใหม้ เี สยี งสนั้ ลง หรอื
ผิดบ่อย และการใชค้ าศัพท ์
ใหม่ทีไ่ ม่ไดอ้ ยู่ในพจนานุกรม ยาวขนึ้ หรอื ไม่ออกเสยี งควบกลา้ เลย ประเภทนีเ้ รยี กไดอ้ กี อย่างว่า
หรอื คาศพั ทท์ ี่สะกดแปลกไป กลมุ่ เพยี้ นเสยี ง เชน่
จาก คาเดมิ ตะเอง (ตวั เอง) ขอบคงุ (ขอบคณุ )

ภาษาวิบตั ิ ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี การเขยี น
เสมอไป บางครง้ั มนั กเ็ ป็ นสงิ่ ทดี่ ี จะเป็ นคาพอ้ งเสียง ที่หลายๆคามักจะผิดหลกั ของภาษาอยู่
เพราะภาษาไม่ตาย ดงั น้ันจึง
ตอ้ งมกี ารเปลยี่ นแปลงอยู่เสมอ เสมอโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ จะใชใ้ นเวลาเขยี นเท่านั้น โดยยงั แบ่งได ้
เป็ นอกี 4 ประเภท ดงั นี้

• กลุ่มพอ้ งเสียง กลุ่มนี้จะใชใ้ นเวลาเขียนเท่านั้น และคาที่
นามาใชแ้ ทน มกั จะเป็ นคาทไี่ ม่มใี นพจนานุกรม เชน่
เทอ (เธอ) จยั (ใจ)

• กลุ่มขเี้ กยี จพมิ พ ์ เพยี งแต่ว่าบางครง้ั การกด Shift มนั ยาก
เลยขเี้ กยี จกด แลว้ เปลยี่ นคาทตี่ อ้ งการเป็ นอกี คาทอี่ อกเสยี ง
คลา้ ย ๆ กนั แทน เชน่
เหน (เห็น) เปน (เป็ น)

• ก ลุ่ ม โ ช ว I์ nw (เ ท พ ) คือ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ต์ ัว อัก ษ ร ข อ ง
ต่างประเทศใหเ้ หมือนกบั คาในภาษาไทยมากทสี่ ุด จนเกดิ
เป็ นคาภาษาไทยทมี่ าจากตวั อกั ษรของตา่ งประเทศ เชน่
Inw (เทพ) uou (นอน)

• กลมุ่ ลกู ผูด้ ี จะมี ร ์กากบั ไวข้ า้ งทา้ ยเสมอ เชน่
เทอร ์= เธอ แกร ์= แก

คำ ส แ ล ง

ความหมาย

คอื ถอ้ ยคำหรอื สำนวนทใี่ ชเ้ ขำ้ ใจกนั เฉพำะกลุ่มหรอื
ระยะเวลำหนึ่ง ไม่ใชภ่ ำษำทยี่ อมรบั กนั ว่ำถูกตอ้ ง ซงึ่
ตอ้ งกำรพูดโดยไม่ใหค้ นทอี่ ยนู่ อกกลมุ่ ของตนเขำ้ ใจ

ตวั อยา่ งคาสแลง หำกมองในมุมของผูท้ ีม่ ีใจเปิ ด
กวำ้ ง อำจจะไม่รูส้ ึกว่ำมนั ผิด หรอื
|เดก็ แวน้ | แปลกแต่อย่ำงใด แต่สำหรบั ผูท้ ี่
ทำงำนทำงดำ้ นภำษำ คาสแลง
หมำยถงึ กลมุ่ วยั รนุ่ ทชี่ อบขบั จกั รยำนยนตแ์ ขง่ กนั อำจไม่เป็ นทยี่ อมรบั เพรำะถอื วำ่ ผดิ
หลกั ไวยำกรณ์ แต่ก็ขนึ้ อยู่กบั ผูใ้ ช ้
| หวั รอ้ น | ในทำงทถี่ กู ตอ้ งและเหมำะสม

หมำยถงึ อำรมณร์ อ้ น

| เนียน |

หมำยถงึ ทำเป็ นเฉย ไม่รไู ้ ม่สน สว่ นใหญ่ใชก้ บั กำรแฝงตวั
หรอื กลบเกลอื่ น

| ตงิ ตอ๊ ง |

ไม่น่ำจะหมำยถงึ โง่หรอื ปัญญำออ่ น เพรำะบรบิ ทของคำ
คอ่ นขำ้ งจะน่ำรกั ไม่รนุ แรงเท่ำไรนัก หรอื แปลวำ่ เพยี้ น ๆ

| ตล้ั ลา้ ก |

หมำยถงึ น่ำรกั น่ำเอ็นดู

| ไอต่ า้ ว |

เป็ นคำทเี่ สยี งเพยี้ นมำจำกคำวำ่ ไอเ้ จำ้ โดยเป็ นกำรใชแ้ ทนคำ
วำ่ ไอเ้ จำ้ เพอื่ ใหค้ ำทตี่ อ้ งกำรสอื่ ออกมำนั้นดนู ่ำรกั มำกยงิ่ ขนึ้

สอื่ ออนไลน์

ปัญหาทพี่ บ ความหมาย

สาเหตุของปัญหาการใช ้ เครอื ขา่ ยสงั คมออนไลนค์ อื เว็บไซตท์ ผี่ ูค้ น
ภาษาไทยไดก้ ่อตวั ขนึ้ เมื่อเรมิ่ มี สามารถตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั เพอื่ นทง้ั ทรี่ จู ้ กั มากอ่ น
การเขียนขอ้ ความการสนทนา
ดว้ ยภาษาปาก ซงึ่ ปกตมิ กี ารแยก หรอื รจู ้ กั ภายหลงั ทาง ซงึ่ สามารถการตดิ ตอ่
ภาษาปากออกจากภาษาเขียน ผ่านแอปพลเิ คชน่ั เชน่
อย่างชดั เจน แต่เมื่อมีการผสม
ระหวา่ งภาษาปากและภาษาเขยี น FACEBOOK,LINE,KAKAOTALK
จงึ เกดิ การซมึ ซบั เอาความเขา้ ใจ
ที่ผิด และเกดิ ความเคยชนิ จนผู ้ ตวั อย่าง
สนทนาเชอื่ ว่าสงิ่ ทตี่ นไดเ้ ห็นหรอื
ไดอ้ า่ นมาน้ันเป็ นสงิ่ ทถี่ กู ตอ้ ง การลดหรอื เปลยี่ นบางส่วนของคาทยี่ ุ่งยาก
แก่การพิมพค์ อื การตดั การสะกดที่ทาใหเ้ สียเวลา
เดก็ รุ่นใหม่ พมิ พ ์ จงึ ทาใหค้ าศพั ทต์ า่ ง ๆ ผดิ เพยี้ นไป เชน่

ควรใช้ส่ืออย่างเข้าใจ คาวา่ พรงุ่ นี้ กลายเป็ น “พน”
คาวา่ ขเี้ กยี จ กลายเป็ น “ขก”

ภาษามกี าร ภาษามีการเปลยี่ นแปลงรูป
เปลยี่ นแปลงคาควบ เขยี นตามเสยี งพูด เชน่

กลา้ เชน่ ไม่ใช่ เปลยี่ นเป็ น ม่ายชา่ ย
จรงิ สิ เปลยี่ นเป็ น จงิ ดิ
จา้ เปลยี่ นเป็ น จรา้ ไม่ เปลยี่ นเป็ น ม่าย..ย

ภาษาแสดงให้เห็นถงึ อารยธรรมที่ ภาษาเป็ นเครื่องหมายของมนุษย์
เจริญรุ่งเรืองของประเทศมาช้า ชนิดหนึ่ง คือใช้แสดงความคดิ เห็น

นาน และตดิ ต่อสื่อสาร

ภาษาเป็ นสมบัตขิ องชาตทิ คี่ วร ภาษาแสดงรากเหง้าสตปิ ัญญา วฒั นธรรมทางภาษาทาให้เกดิ
ค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และ และความคดิ ของบุคคลได้ ความช่ืนชม ซาบซึ้ง และภูมิใจ

สืบสานให้คงอยู่คู่ชาตไิ ทย ในภาษาไทย

อยากเห็นวยั รุ่น เรียนรู้เพ่ือ
อนุรักษ์
อนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่
ภาษาไทย ความภูมใิ จของคนไทย

เพราะภาษามีคุณคา่ ในตวั ของมนั เอง

แนวทางแกไ้ ข

การใชภ้ าษาไทยของวยั รนุ่

พระราชดารัส ครอบครวั

ตอนหน่ึงความวา่ “ เรามโี ชคดที มี่ ี พ่อ แม่ ผูป้ กครอง นับว่าเป็ นบุคคลใกลต้ วั และมีบทบาท
ภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จงึ สาคญั ทสี่ ดุ ทจี่ ะชว่ ยในการแกป้ ัญหา โดยควรเป็ นแบบอย่างทดี่ ี
สมควรอย่างยง่ิ ทจ่ี ะรักษาไว้ ” แก่เด็กและวยั รุน่ บางคนน้ันเมื่อพูดกบั เด็กเล็ก ๆ โดยเฉพาะ
เด็กทีย่ งั พูดไม่ได ้ ก็มกั พูดออกเสยี งผิด ๆ เพื่อเลยี นแบบเสยี ง
\ ของเด็ก เพอื่ ใหฟ้ ังดนู ่ารกั แตจ่ รงิ ๆ แลว้ การพูดแบบนั้นอาจทา
ใหเ้ ด็กเคยชนิ และจดจานามาพูดตามได ้ เชน่ คาว่า สวย ออก
เสยี งเป็ น ฉวย อรอ่ ย พูดเป็ น อาหย่อย นอกจากนีก้ ็ควรสอน
ใหเ้ ด็กเขยี นหนังสอื ใหถ้ ูกตอ้ ง และปลูกฝังนิสยั รกั การอ่านก็จะ
ยงิ่ ชว่ ยใหเ้ ด็กคนุ ้ เคยกบั การใชภ้ าษาไทยทถี่ กู ตอ้ งตง้ั แตเ่ ด็ก

สถาบนั

ทุ ก ส ถ า บัน มีก า ร เ รีย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ค ว รใ ห ้
ความสาคญั กบั การเรยี นภาษาไทยมาก นอกจากนีอ้ าจตอ้ ง
ตอ้ งพิจารณาหลกั สูตรโดยหนั มาใชก้ ารเรยี นการสอนเดมิ ๆ
ซงึ่ จะมีวิชาเขียนไทย อ่านไทย ย่อความ หรอื ท่องอาขยาน
เพอื่ ใหเ้ ด็กใชภ้ าษาไทยไดถ้ กู ตอ้ งมากขนึ้

สอื่ ออนไลน์

เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยกู่ บั สอื่ แทบตลอดเวลา
มากกวา่ อยกู่ บั พ่อแม่ สอื่ จงึ มอี ทิ ธพิ ลตอ่ พฤตกิ รรมต่าง ๆ
ของวยั รนุ่ รวมทง้ั การใชภ้ าษา แมว้ า่ สอื่ มคี วามจาเป็ นตอ้ ง
ใชค้ าแปลกใหม่บา้ งเพอื่ เป็ นสสี นั ของข่าว และดงึ ดดู ผูช้ ม
ผูฟ้ ัง แต่ก็ตอ้ งไม่มากจนเกนิ ไป ดงั นั้น เมอื่ จะสอื่ สารสงิ่ ใด
จึงควรมีวิจารณญาณ และใชภ้ าษาไทยใหถ้ ูกตอ้ งเพื่อ
เป็ นแบบอยา่ งทดี่ ขี องสงั คมตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version